Biuletyn Informacyjny Infrastruktury Nr 2013-1

 

Embed or link this publication

Description

Bierwszy w roku 2013 numer Biuletynu Informacyjnego Infrastruktury

Popular Pages


p. 1

ministerstwo transportu budownictwa i gospodarki morskiej glÓwna biblioteka komunikacyjna biuletyn informacyjny infrastruktury nr 1 issn 1689-8044 stycze 2013

[close]

p. 2

2 glówna biblioteka komunikacyjna prowadzi i koordynuje sprawy udostpniania i przeplywu informacji naukowej w resorcie w zakresie ekonomiki organizacji i zarzdzania w dziedzinie transportu drogowego kolejowego lotniczego eglugi ródldowej transportu miejskiego budownictwa gbk pelni jednoczenie funkcj zakladowego orodka informacji naukowej ministerstwa transportu budownictwa i gospodarki morskiej w tym charakterze dokumentuje literatur fachow oraz tworzy bank danych obejmujcy bazy kom ­ opisy dokumentacyjne artykulów z czasopism polskich i zagranicznych obejmujce szeroko pojt problematyk resortow oraz opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych i specjalnych gromadzonych w glównej bibliotece komunikacyjnej bib ­ opisy bibliograficzne wydawnictw ksigozbioru historycznego biblioteki czas informacje o czasopismach gromadzonych w gbk udostpnia dokumenty informacyjne takie jak tematyczne zestawienia dokumentacyjne tlumaczenia literatur firmow informatory katalogi oraz inne materialy informacyjne dokumentuje polsk i zagraniczn literatur z zakresu transportu budownictwa gospodarki morskiej wykonuje na zamówienie tematyczne zestawienia zawierajce opisy dokumentacyjne wybranych pozycji z literatury krajowej i zagranicznej zwizane z tematyk gromadzonych zbiorów prowadzi obslug informacyjn w ramach systemu sdi gromadzi opracowuje i udostpnia take w ramach wypoycze midzybibliotecznych wydawnictwa ksiki czasopisma normy zbiory specjalne dokumenty informacyjne tlumaczenia sprawozdania z wyjazdów zagranicznych rozklady jazdy katalogi oraz inne materialy z dziedzin tematycznie zwizanych z prac resortu prowadzi prace bibliograficzne udziela take telefonicznie informacji bibliograficznych i bibliotecznych wydaje · miesicznik biuletyn informacyjny infrastruktury ­ zawierajcy opracowania i streszczenia najwartociowszych pozycji problemowych dotyczcych transportu budownictwa i lcznoci wybranych z fachowych czasopism zagranicznych · kwartalnik wykaz waniejszych nabytków glównej biblioteki komunikacyjnej · rocznik wykaz czasopism krajowych i zagranicznych otrzymywanych przez gbk wykonuje na zamówienie odplatnie kserokopie wybranych fragmentów z materialów gromadzonych w bibliotece gbk jest czynna codziennie oprócz sobót w godz 900 ­ 1500 tel 630-10-62 tel fax 630-10-57 e-mail bdybicz@transport.gov.pl dezyderaty dotyczce wydawnictw informacyjnych pisemnie lub telefonicznie prosimy kierowa do glównej biblioteki komunikacyjnej przy ministerstwie transportu budownictwa i gospodarki morskiej ul chalubiskiego 6 00-928 warszawa redaktor biuletynu informacyjnego infrastruktury ­ elbieta malinowska tel 630-10-56.

[close]

p. 3

3 spis treci i problemy ogÓlnoresortowe 4 1 potrzeby strategicznej infrastruktury transportowej w perspektywie 2030 r 4 ii transport kolejowy 7 2 ekologiczna strategia kolei 7 3 rozwój szynowej komunikacji pasaerskiej 9 4 sektor kolejowy w hiszpanii 12 3 renfe przygotowuj si do konkurencji 15 6 francja ­ plany reintegracji sncf i rff 17 7 modernizacja rer nieunikniona zloono 18 iii transport lotniczy 20 8 ambicje rosji w zakresie lotniczych przewozów towarowych 20 9 automatyczne parkowanie przy lotniskach 22 iv transport morski i rÓdldowy 23 10 francja w planach nowe kanaly ródldowe 23 v transport miejski 24 11 tramwaj zmiana polityki energetycznej a poprawa wydajnoci 24 12 chiny polityka rozwoju metra 27 ze wiata 31 transport kolejowy 31 transport lotniczy 33 wykaz zagranicznych czasopism dokumentowanych przez gbk w roku 2013 35

[close]

p. 4

4 i problemy ogÓlnoresortowe 1 potrzeby strategicznej infrastruktury transportowej w perspektywie 2030 r schieb p a stevens b white j les besoins d infrastructures stratégiques de transport à horizon 2030 transport transports ­ 2012 nr 9-10 475 s 2531 slowa kluczowe wiat transport infrastruktura transportu efektywno strategia rozwój 2030 finansowanie dostp do infrastruktury przewozy midzynarodowe usprawnienie polityka inwestycyjna infrastruktura transportowa wzdlu midzynarodowych korytarzy przewozowych porty morskie porty lotnicze oraz polczenia kolejowe ma kluczowe znaczenie dla nowoczesnej ekonomiki w aktywnoci gospodarczej daje si odczu spowolnienie widoczne zarówno w strefie oecd jak i na calym wiecie krótkoterminowe prognozy ekonomiczne wskazuj na bardzo slaby wzrost w dluszym okresie do 2030 r umiarkowany wzrost s w stanie zapewni kraje rozwinite wielkie gospodarki wiatowe intensyfikacj transportu przewiduje si na glównych kierunkach przewozowych ­ azja chiny i indie europa i ameryka pólnocna w perspektywie roku 2030 konieczne bdzie podwojenie a nawet potrojenie przepustowoci infrastruktury w porównaniu z dzisiejszym poziomem w wielu krajach jest pilna potrzeba usprawnienia mechanizmów finansowania infrastruktury uwzgldniajcych ogromne deficyty i zadluenie oraz przyszle przewidywane wydatki budetowe w celu wzmocnienia roli infrastruktury w rozwoju spolecznoekonomicznym polityka pastwa musi uwzgldnia potrzeby infrastruktury strategicznej interfejsy wejciowe platformy sprztowe i kluczowe polczenia projekty które s realizowane w ramach takiej polityki stanowi kontynuacj wczeniejszych projektów oecd w zakresie infrastruktury transport naziemny energia telekomunikacja oraz infrastruktura wodna w polityce transportowej strategiczne znaczenie ma infrastruktura w nastpujcych regionach port w rotterdamie dostp od pólnocy europy turecki rejon bosforu morze marmara stambul oraz mersin i rurocig nabucco rejon wielkiej pólnocy i morza barentsa infrastruktura strategiczna finlandii i szwecji porty wejciowe francji hawr marsylia dania wielka kopenhaga austria/szwajcaria urzdzenia infrastruktury wewntrznej port wejciowy w bombaju port jawaharlal nehru i inne porty w indiach perspektywy wiatowe i potrzeby w zakresie infrastruktury przewiduje si e pkb brutto w skali wiatowej bdzie rósl nawet z perspektyw podwojenia do 2030 r jednak hamowanie tego wzrostu dajce si odczu ju przed niedawnym kryzysem finansowym bdzie utrzymywa si najsilniejszy rozwój nastpi w rejonie azji i pacyfiku zwlaszcza w chinach i indiach w ameryce pólnocnej prognozuje si wzrost pkb o 50 w europie o 40 w perspektywie roku 2030 pkb brutto w przeliczeniu na jednego mieszkaca bdzie systematycznie rósl zwlaszcza w najwikszych gospodarkach krajów rozwijajcych si w 2030 r w chinach i indiach wskanik ten moe zwikszy si czterokrotnie wzrost aktywnoci gospodarczej i handlu midzynarodowego jest glównym czynnikiem intensyfikacji potoków pasaerów i towarów innymi wanymi czynnikami s przemiany demograficzne urbanizacja i ekspansja wielkich metropolii wzrostowi ekonomicznemu do 2030 r bdzie towarzyszyl szybki rozwój wymiany towarowej zwlaszcza

[close]

p. 5

5 w azji oraz pomidzy wielkimi regionami perspektywy dlugoterminowe wskazuj na wzrost popytu na przewozy midzynarodowe który bdzie dotyczyl wszystkich regionów i rodków transportu prognozy dotyczce tras transoceanicznych wskazuj na dynamiczny rozwój transportu kontenerowego centrami charakteryzujcymi si duym wzrostem bd regiony azjatyckie oraz nowe wschodzce gospodarki dotychczasowe znaczenie utraci relacja europa ameryka pólnocna due moliwoci rozwoju maj porty na poludniu europy korzystajce z intensyfikacji przewozów kanalem sueskim powysze przewidywania naley rozpatrywa w ramach scenariuszy referencyjnych które uwzgldniaj ju wdroone reformy pozostaje jeszcze dua doza niepewnoci co do zmian które mog nastpi w przyszloci powodujc okrelone konsekwencje emisja co2 dochodz do tego i inne zagroenia kryzys finansowy przemiany globalne prognozy wiatowe zapotrzebowania na rop naftow i gaz s bardzo wraliwe na decyzje polityczne dotyczce powstrzymania wzrostu emisji co2 wedlug scenariusza midzynarodowej agencji energetycznej iea zuycie ropy naftowej na wiecie wzronie w okresie 2009-2035 w skutek rozwoju demograficznego i gospodarczego scenariusz 450 majcy na celu ograniczenie stenia co2 w atmosferze zaklada e popyt na rop naftow bdzie niszy ni w 2009 r wszystkie scenariusze iea wskazuj na rosnce zapotrzebowanie na gaz ziemny z kulminacj w 2035 r podstaw konkurencyjnoci midzynarodowej pozostaje jako infrastruktury sieci o wydajnej infrastrukturze lagodz efekt odlegloci przyczyniaj si do integracji rynków krajowych i zapewniaj niezbdne powizania z rynkami midzynarodowymi infrastruktura wysokiej jakoci sprzyja wymianie towarowej zwlaszcza eksportowi oraz przyczynia si do wzrostu gospodarczego potrzeba inwestowania w infrastruktur w skali wiatowej potrzeby inwestycyjne do 2030 r bd zalealy od stanu ju eksploatowanej infrastruktury wzrostu popytu oczekiwanego w tym okresie oraz wymaga dotyczcych wydajnoci w okrelonych lokalizacjach w raporcie oecd dotyczcym infrastruktury w okresie 2010-2030 potrzeby inwestycyjne infrastruktury transportu naziemnego kolej i drogi telekomunikacji oraz energetyki oszacowano na ok 53.000 mld nowe szacunki wskazuj na potrzeb zwikszenia nakladów o ok 11.000 mld potrzeby inwestycyjne w infrastrukturze mog stanowi najwikszy udzial procentowy w pkb w krajach szybko rozwijajcych si jeli uwzgldni si ogromny zasig nowej infrastruktury oraz szybko rosnce potrzeby w zakresie jej utrzymania infrastruktura strategiczna urzdzenia infrastruktury zlokalizowane wzdlu midzynarodowych korytarzy transportowych umoliwiaj wiadczenie uslug zapewniajcych wzrost konkurencyjnoci wydajnoci poziomu zatrudnienia oraz jakoci ycia w skali ogólnokrajowej i regionalnej w przyszloci wzrost popytu na przewozy pasaerskie i towarowe spowoduje intensyfikacj ruchu zwlaszcza w dalekich relacjach midzynarodowych interfejsy wejciowe oraz kluczowe korytarze komercyjne maj szans na zajcie jeszcze waniejszych pozycji w gospodarce wiatowej w przypadku infrastruktury transportu o znaczeniu strategicznym kluczowe dla przeszloci ma uwiadomienie celów prowadzcych do wzrostu konkurencyjnoci i promocji transportu ekologicznego usprawnienie dostpu do infrastruktury usprawnienie procedur oceny i planowania strategicznego poprawa przepustowoci i wydajnoci infrastruktury usprawnienie polcze midzynarodowych zoptymalizowanie mechanizmów finansowania kluczowych elementów infrastruktury koordynacja dziala w skali krajowej na rzecz infrastruktury strategicznej.

[close]

p. 6

6 okazuje si e wikszo infrastruktury transportowej nie jest w stanie sprosta wzrostowi przewozów na poziomie 50 wobec przewidywanego zwielokrotnienia ruchu towarowego i pasaerskiego w perspektywie 20 lat sytuacja moe by jeszcze trudniejsza wikszo kluczowych instalacji i urzdze wymaga zwikszenia przepustowoci w obliczu oczekiwanego wzrostu przewozów ta infrastruktura bdzie glównym elementem polityki transportowej pastwa oraz wladz lokalnych portów w poszczególnych korytarzach kluczowe s dwa zadania opracowanie planu dziala oraz zapewnienie bezpiecznego finansowania w skali ogólnokrajowej powinny by zdefiniowane procedury w zakresie planowania oceny realizacji i finansowania projektów infrastrukturalnych zgodnie z zaleceniem komisji europejskiej naley nada priorytet strategicznym multimodalnym sieciom podstawowym taka kwalifikacja pozwoli na racjonalne zarzdzanie wzrostem i potrzebami transportu w przyszloci problemem jest to e wiele krajów nie zgadza si na degradacj wewntrznych polcze kolejowych drogowych i ródldowych niezbdnych do transportu towarów pomidzy portami oraz orodkami miejskimi i przemyslowymi naley spodziewa si powstania nowej kategorii infrastruktury strategicznej wicej wielkie porty midzynarodowe i kluczowe polczenia wewntrzne do glównych zada bdzie nalealo zarezerwowanie terenów niezbdnych do rozbudowy infrastruktury strategicznej zapewnienie finansowania nowych korytarzy oraz zwikszenie przepustowoci w celu harmonizacji ich potencjalu z kluczowymi polczeniami wewntrzkrajowymi finansowanie wielkich portów i infrastruktury transportu wewntrznego wydajna sie transportowa powinna dysponowa znacznymi zasobami finansowymi dla zapewnienia dostatecznej jakoci infrastruktury jej utrzymania oraz gotowoci na przyjcie obcie w przyszloci do nowych ródel finansowania wewntrznego i zewntrznego zgodnie z dobr praktyk moemy zaliczy w 5-10-letnim cyklu inwestycyjnym finansowanie wieloletnie wielkich projektów strategicznych z udzialem struktur finansowych i organizacyjnych finansowanie zintegrowane z programem rozwoju infrastruktury multimodalnej korzystanie z rezerwy pochodzcej z oszczdnoci przy realizacji programów w wielu krajach bardzo pomocnym w finansowaniu projektów infrastruktury jest sektor prywatny jego udzial moe take ulatwi przejcie na system wnoszenia oplat przez uytkownika oraz samofinansowania inwestycji coraz powszechniej w sektorze transportu obserwuje si partnerstwo publiczno-prywatne ppp zwlaszcza w celu finansowania urzdze infrastruktury w obslugiwanym rejonie planowanie i ocena narodowy punkt widzenia powinien lczy szersze cele przewidywany wzrost gospodarczy wymian handlow wydajno i konkurencyjno krajowe programy infrastrukturalne dostosowane do warunków midzynarodowych umoliwiaj zdefiniowanie kierunków na przyszlo i planowanie szczególowe dlugoterminowy plan rozwoju infrastruktury strategicznej ma kluczowe znaczenie dla planowania i oceny projektów zakres planowania perspektywicznego powinien dawa moliwo pelnej oceny projektu nawet w perspektywie roku 2050 procedury oceny infrastruktury strategicznej powinny podlega elastycznej adaptacji ze wzgldu na cele konkurencyjno w skali midzynarodowej rozwój ekologiczny due znaczenie przy realizacji celów strategicznych maj zagadnienia ochrony rodowiska naturalnego i zrównowaonego rozwoju ograniczenie emisji co2 inwestowanie w infrastruktur strategiczn o niedostatecznej jakoci niezbdne rodki powinny by zapewnione dla poprawy dziala w skali narodowej dopracowania modeli ekonomicznych uwzgldniajcych sytuacj rynkow oraz procedur

[close]

p. 7

7 planowania i oceny dlugoterminowego zabezpieczenia wewntrznego i zewntrznego finansowania zgodnoci urzdze wejciowych infrastruktury pod wzgldem przepustowoci a take efektywnoci polcze midzynarodowych i wewntrznych ekologicznego rozwoju transportu kraje takie jak dania lub szwajcaria transport oraz operatorzy infrastruktury port rotterdam stanowice stabilny wzorzec mog wplywa swymi decyzjami na postpowanie ssiadów w zakresie jakoci uslug konkurencyjnoci rynkowej syndrom dobrego ucznia w skali europejskiej nieskorzystanie z powyszych moliwoci moe prowadzi do utraty atrakcyjnoci ograniczenia konkurencyjnoci i opónie w rozwoju wzajemnych polcze sieci transportowych oprac marek ucieszyski ii transport kolejowy 2 ekologiczna strategia kolei smith k railways strive for sustainability international railway journal ­ 2012 nr 10 s 40 42 slowa kluczowe szwajcaria transport kolejowy ruch kolejowy dst sbb zuycie energii polityka ekologiczna inwestycja szwajcarskie koleje federalne sbb szczyc si swoj punktualnoci niezawodnoci i efektywnoci s jednymi z najbardziej obcionych kolei na wiecie dzi na pierwszy plan w polityce sbb wysuwa si ochrona rodowiska do 2020 r celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 30 sie sbb jest calkowicie zelektryfikowana 75 energii kolej pobiera ze swoich elektrowni wodnych ponadto sbb stale wdraaj nowe rozwizania techniczne aby zmniejsza halas generowany przez pocigi podobn polityk prowadz równie inne koleje w europie i na wiecie wszystkie koleje zrzeszone w cer community of european railways ­ wspólnocie kolei europejskich i eim european infrastructure managers zrzeszenie europejskich zarzdców infrastruktury kolejowej podpisaly w 2009 r porozumienie w sprawie przestawiania si na odnawialne ródla energii które mialyby wynosi do 30 obecnego zapotrzebowania na przyklad koleje niemieckie db ag kupuj 19,8 energii ze ródel odnawialnych tj 15-16 powyej poziomu jaki byl wyznaczony koleje fiskie vr korzystaj tylko z energii pochodzcej z elektrowni wodnych co spowodowalo obnienie o polow emisji dwutlenku wgla w belgii zarzdca infrastruktury kolejowej infrabel zainstalowal na tunelu schoten rail kolo antwerpii 17.820 paneli slonecznych s one rozmieszczone na dlugoci 3,4 km i maj moc 3.300 mw energi t infrabel wykorzystuje na wlasne potrzeby w europie gdzie ruch kolejowy od 20 lat utrzymuje si na stalym poziomie emisja co2 w tym okresie zmniejszyla si ogólem o 32 w tym o 20 w ruchu pasaerskim i 38 w towarowym przecitnie koleje w europie czerpi 30 energii elektrycznej ze ródel odnawialnych w chinach transport kolejowy w ostatnich 10 latach zwikszyl si ogromnie obserwuje si tam wielki postp technologiczny take w pozyskiwaniu energii elektrycznej ze ródel odnawialnych w wielu krajach projekty kolejowe traktowane s jako inwestycje przyjazne rodowisku jedzi kolej to znaczy lepiej wykorzystywa energi zmniejsza zanieczyszczenie powietrza i halas koleje w korei i japonii potrafi jeszcze lepiej ni w europie prezentowa zalety kolei w brazylii planowana linia duej prdkoci rio de janeiro ­ são paulo jest przedstawiana wlanie jako projekt ekologiczny elektryfikacja kolei na du skal w europie pokazala e kolej jest bardzo przyjazna rodowisku w 2009 r zelektryfikowanych bylo w europie 53 linii w 1990 r 30 obecnie w 80 przewozów kolejowych wykorzystywana jest trakcja elektryczna w belgii trakcja

[close]

p. 8

8 elektryczna obsluguje 95 pocigów pasaerskich i 83 pocigów slubowych sncb zmodernizowane lokomotywy spalinowe pozwolily zmniejszy w ostatnich 20 latach emisj spalin o 75-90 w 2009 r koleje zuyly o 13 mniej energii ni w 1990 r w przeliczeniu na 1 pkm i o 19 mniej na 1 tkm w ostatnich latach szereg kolei wprowadzilo ulepszenia dla ograniczenia zuycia energii elektrycznej i przeszkolilo maszynistów w zakresie energooszczdnej jazdy do takich kolei nale tureckie koleje pastwowe tcdd sloweskie koleje pastwowe sz hiszpaskie koleje narodowe renfe koleje japoskie jr east i holenderskie ns francuskie koleje sncf ­ oglosily plan redukcji o 5-10 zuycia energii elektrycznej roczny jej koszt to ok 800 mln dyrektor uic midzynarodowego zwizku kolei ds ochrony rodowiska wskazuje na konieczno wdraania nowego energooszczdnego taboru oraz efektywniejszych pod wzgldem zuycia energii operacji na stacjach manewrowych i eksploatacji na liniach trakcja spalinowa a zanieczyszczenie powietrza trakcja spalinowa by by przyjazna rodowisku musi spelnia normy w zakresie emitowania spalin takie normy opracowano zarówno w europie jak i w stanach zjednoczonych teraz obowizuj norma etap iiib w unii europejskiej i norma tier 4 w usa obie zakladaj podobne wymagania na podstawie tych norm wszystkie silniki spalinowe o mocy przekraczajcej 130 kw wyprodukowane po 1.1.2011 r maj mie w spalinach okrelony poziom czstek stalych pm tlenku azotu nox wglowodorów oraz tlenku wgla norma tier 4 jest szczególnie wana w stanach zjednoczonych gdzie zdecydowana wikszo pocigów korzysta z trakcji spalinowej dla zmniejszania szkodliwych zwizków w spalinach koleje amerykaskie próbuj stosowa take biopaliwa co w europie nie znalazlo szerszego zastosowania kolej amtrak przetestowala z sukcesem takie rozwizanie na 300-km linii oklahoma city ­ fort worth pocig heartland flyer byl prowadzony przez lokomotyw spalinow typu ge p32-8 pracujc na mieszance bio-diesel b20 skladajcej si w 20 z czystego paliwa rolinnego i w 80 z paliwa dieslowskiego okazalo si e zuycie silnika lokomotywy nie bylo wiksze ni zuycie w lokomotywach stosujcych tradycyjne paliwo mieszanka b20 jest zgodna z norm tier 4 konferencja w rio de janeiro konferencja rio +20 odbyla si w rio de janeiro w czerwcu 2012 r zorganizowala j onz a celem jej bylo znalezienie optymalnych rozwiza dziki którym udaloby si pogodzi rozwój gospodarki wiatowej i ochron rodowiska naturalnego od poprzedniej konferencji w rio de janeiro uplynlo 20 lat std nazwa ostatniej w konferencji rio +20 uczestniczyli przedstawiciele 190 krajów jednym z konkretnych wyników konferencji bylo zobowizanie omiu najwikszych banków wiata do udzielenia w najbliszej dekadzie kredytów o lcznej wysokoci 175 mld usd na rozwój transportu ekologicznego bank wiatowy i azjatycki bank rozwoju stawiaj na transport zbiorowy inwestowanie w ten rodzaj transportu moe polepszy ycie setek tysicy ludzi poprawi jako powietrza i zlagodzi zatloczenie na jezdniach takie zobowizanie omiu banków jest zwrotem w dotychczasowej polityce bankowej która wspierala przede wszystkim budow dróg i rozwój indywidualnej komunikacji samochodowej nowa polityka spowoduje e zarzdy miast i sektor prywatny dostan teraz 10-20 razy wicej pienidzy na budow linii tramwajowych autobusowych i cieek rowerowych szczególy tego planu przedstawiciel wiatowego banku ma przedstawi na zbliajcej si konferencji w wenecji oprac marek rabsztyn

[close]

p. 9

9 3 rozwój szynowej komunikacji pasaerskiej koch g grien o entvicklungen im spurgebundenen personenverkehr eisenbahningenieur 2012 nr 10 s 40 45 slowa kluczowe wiat transport szynowy konkurencja rynkowa transport miejski przewozy pasaerów komfort podróy przewozy regionalne oferta przewozowa sie kolejowa ruch kolejowy system organizacji ruchu usluga transportowa rynek komunikacji pasaerskiej podlega ustawicznym zmianom wraz z rozwojem gospodarczym i rosncym dobrobytem zmienia si pod wzgldem ilociowym i jakociowym mobilno nastpuje wzrost wydajnoci transportu oraz oczekiwa wobec jakoci uslug przewozowych od polowy xix wieku systematycznie rozwijany jest system kolei jej monopol skoczyl si wraz z ekspansj samochodu nieco póniej pojawila si konkurencja ze strony komunikacji lotniczej przed kolej postawiono zadanie zapewnienia mobilnoci obywateli powstala gsta sie kolejowa która zwlaszcza w europie i w japonii stanowi nadal podstaw transportu pasaerskiego w ameryce pólnocnej komunikacja szynowa poza duymi aglomeracjami spelnia rol podrzdn w rozwoju transportu samochodowego i lotniczego wzgldy rodowiskowe oraz niedostateczna przepustowo stanowi powane ograniczenie co stwarza nowe wyzwania dla transportu szynowego w szybko rosncych metropoliach wskie gardla w ruchu drogowym gro zahamowaniem rozwoju gospodarczego oraz utrudniaj polczenia miasta z regionem transport szynowy ju od kilku lat przeywa renesans zapewniajc ekonomiczny i zrównowaony rozwój mobilnoci w polczeniach miejskich regionalnych i dalekich we wszystkich fazach planowania komunikacji pasaerskiej naley uwzgldnia nieustanne zmiany i rozwój rynku transportu zachowania podrónych ich migracje oraz skutki przemian demograficznych transport publiczny publiczna komunikacja pasaerska obejmuje szerok gam systemów transportowych pod wzgldem wolumenu przewozów i wykorzystania na rynku dominuje transport autobusowy kolej za ma przewag pod wzgldem pojemnoci prdkoci i wydajnoci najbardziej rozpowszechnione s systemy typu kolo/szyna w tej kategorii mieszcz si take systemy w których pojazdy s prowadzone mechanicznie lub magnetycznie systemy szynowe obejmuj koleje duej prdkoci dalekobiene i regionalne oraz koleje miejskie tramwaje i metro w komunikacji podmiejskiej wykorzystuje si take pojazdy na kolach ogumionych z bieni betonow lub stalow np people mover system istnieje kilka systemów kolei jednoszynowej kolej wiszca w wuppertalu kolej h w dortmundzie kolej jednoszynowa w dubaju w komunikacji midzymiastowej take pojawiaj si systemy odbiegajce od technologii kolo/szyna do nich naley np kolej magnetyczna transrapid w szanghaju zdefiniowanie rynku docelowego dla koncepcji nowego systemu transportu pasaerskiego jest podstaw do okrelenia optimum eksploatacyjnego i ekonomicznego w przypadku wczeniej zdefiniowanego systemu nie zawsze jest moliwe znalezienie wlaciwego uzasadnienia modelu ekonomicznego dobrym przykladem mog by systemy rozwijane na bliskim wschodzie dyskusje dotycz wyboru komunikacji pasaerskiej lub systemu mieszanego kolej typu s-bahn lub rozdzielenie sieci metra i pocigów dalekobienych w abu dhabi nie rozstrzygnito jeszcze zasad funkcjonowania lekkiego transportu szynowego lrt w niemczech trwaj dyskusje nad organizacj transportu w regionie neckaralb propozycja mieszanej komunikacji szynowej w oparciu o dowiadczenia kolei regionalnych karslruhe i kassel.

[close]

p. 10

10 zasady organizacji systemów komunikacji pasaerskiej potencjalni pasaerowie zainteresowani s korzystaniem z lacucha transportowego od drzwi do drzwi przy rozpatrywaniu potrzeb pasaera oprócz optymalnego czasu podróy i kosztów bardzo wane znaczenie ma komfort podróowania jednoznaczna definicja i rozgraniczenie systemów kolejowych w przewozach pasaerskich nie jest proste jest due zrónicowanie rodzajów pocigów oraz funkcji eksploatacyjnych które wynikaj z marketingu lub polityki taryfowej szynowa komunikacja pasaerska musi by przyporzdkowana wymaganiom rynków czstkowych za komunikacj dalek w niemczech uznaje si polczenia realizowane na odleglociach powyej 50 km w europie do tej grupy przewozów zalicza si intercity-expres ice thalys tgv railjet rj eurocity ec intercity ic oraz interregio ir wyrónikiem komunikacji duej prdkoci jest prdko pocigów powyej 250 km/h wedlug tsi planowe polczenia nocne oraz przewozy samochodów zalicza si do polcze dalekich na dluszych trasach wymagany jest wyszy komfort podróy wiksza przestrze bagaowa posilki prdko podróna jest konkurencyjna w stosunku do samolotu i samochodu pasaerska komunikacja regionalna wychodzca poza obszar funkcjonowania transportu miejskiego i podmiejskiego dziala czsto jako komunikacja lokalna niemieckie prawodawstwo definiuje publiczne przewozy lokalne jako system który zapewnia transport na odleglo do 50 km realizowany w czasie do jednej godziny jako uzupelniajc ofert proponuje si czsto pocigi przyspieszone obslugujce z wiksz czstotliwoci szczególnie obcione stacje w niemczech do komunikacji regionalnej zalicza si take koleje s-bahn jakkolwiek obsluguj one glównie ruch pasaerski w miastach komunikacja miejska obejmuje w zasadzie obszar aglomeracji obslugiwany przez pocigi kursujce z du czstotliwoci w odrónieniu od komunikacji regionalnej sluy do bezporedniego polczenia osiedli miejskich cech charakterystyczn jest oprócz obslugi potoków pasaerów dojedajcych utrzymanie intensywnego ruchu pocigów wewntrz dedykowanego obszaru takie zaloenia wymagaj zapewnienia duej przepustowoci sieci i wysokiej czstotliwoci ruchu pocigów w takcie od 90 sekund do 5 minut do komunikacji miejskiej zalicza si tramwaje metro i s-bahn berlin hamburg monachium stuttgart frankfurt konkurencja intermodalna i intramodalna poszczególne systemy pasaerskiego transportu szynowego maj róny udzial w rynku przewozowym ich wykorzystanie wie si z rozmaitymi zaletami i wadami systemowymi priorytetem zrównowaonej polityki transportowej musi by wykorzystanie potencjalu kadego z tych systemów przy ograniczeniu skutków ich niedoskonaloci do zalet systemów kolejowych zalicza si du przepustowo sieci wysok prdko du niezawodno dziki wlasnym autonomicznym torom jezdnym elastyczno konfiguracji pojemnoci pocigu wysoki poziom bezpieczestwa niski poziom negatywnego oddzialywania na rodowisko naturalne w porównaniu z ruchem samochodowym i lotniczym za wady systemów kolejowych uwaa si wysokie koszty infrastruktury i jej eksploatacji obslug jedynie w okrelonych korytarzach ruch wedlug rozkladu jazdy ograniczona dostpno i elastyczno w porównaniu z samochodem konkurencja w ofercie komunikacyjnej jest moliwa wylcznie w odniesieniu do przewozów regionalnych w europejskim transporcie na due odlegloci istniej przyklady oferowania konkurencyjnych przewozów interconnex niemcy westbahn austria oraz nuovo transporti viaggiatorinti wlochy eksploatacja pojazdy i infrastruktura sie kolejowa dla polcze dalekich i regionalnych w kadym kraju byla ksztaltowana stosownie do potrzeb eksploatacyjnych tworzyla rozmaite uklady pod wzgldem topologicznym w rodkowej europie kolej charakteryzuje si du gstoci i rozczlonkowaniem sieci w przeciwiestwie do niej francuska sie kolejowa rozwijala si w formie gwiadzistej której centralnym punktem byl pary podobnie uksztaltowana jest sie

[close]

p. 11

11 kolejowa w anglii z glównym orodkiem londynem struktura sieci i koncepcja ruchowoeksploatacyjna stanowi pochodn potrzeb przewozowych w miastach z zasady s wykorzystywane sieci gwiadziste sieci oczkowe lub wybrane trasy docelowe tworzone w celu optymalizacji przewozów dzisiejsze systemy powstaly wedlug zasad okrelonych w przeszloci do których zalicza si trasowanie ograniczenia skrajni pochylenia wzdlune technik sterowania i kierowania ruchem oraz rodzaje taboru dla wprowadzenia jakichkolwiek zmian w istniejcej infrastrukturze potrzeba ogromnych nakladów nowe systemy mog by optymalizowane stosownie do aktualnych wymaga i warunków brzegowych w ostatnich dziesicioleciach w ruchu kolejowym dominowaly pocigi prowadzone przez lokomotywy jako standardowa konfiguracja jedn z zalet byla moliwo kumulowania mocy w jednym pojedzie trakcyjnym nowoczesne napdy spalinowe i elektryczne pozwolily na uniknicie niedogodnoci zwizanych z eksploatacj lokomotyw parowych du zalet jest elastyczno w formowaniu pocigów umoliwiajca szybkie dostosowanie do potrzeb pojemnoci skladów w przypadkach awaryjnych istnieje take moliwo wylczenia uszkodzonego wagonu ze skladu pocigu due obcienia na o kolejowych pojazdów trakcyjnych 22,5 t zapewniaj dobr przyczepno do szyn zalet zespolów trakcyjnych dysponujcych rozdzielonym napdem jest moliwo sprawnego pokonywania pochyle oraz uzyskiwania duych przyspiesze co jest cenne przy gsto rozmieszczonych przystankach w porównaniu z tradycyjnym skoncentrowanym napdem lokomotywa lub glowica napdowa zespól trakcyjny dysponuje wikszym ciarem napdnym przypadajcym na jedn o wykorzystanie pocigów pitrowych w komunikacji lokalnej a take coraz czciej w dalekiej pozwala uzyska wiksz pojemno skladu przy tej samej jego dlugoci zestawianie skladów jest zalene przede wszystkim od wymaga rynku i dostpnej infrastruktury w komunikacji kolejowej stosuje si rozmaite koncepcje napdu eksploatuje si pocigi prowadzone przez lokomotyw system glowic napdowych ice 1 i 2 tgv duplex wagony samobiene oraz zespoly trakcyjne ice 3 s-bahn konwencjonalne pocigi zloone z wagonów mog by eksploatowane do prdkoci 230 km/h niezbdn infrastruktur okrelaj podejmowane zadania ruchowo-eksploatacyjne podstawowymi jej elementami s tory stacje oraz zaplecze w postaci lokomotywowni i warsztatów które maj istotny wplyw na budow i konfiguracj urzdze technicznych od pocztków kolei zasad bylo wspólne wykorzystanie infrastruktury szynowej przez ruch pasaerski i towarowy ruch pasaerski wymaga zapewnienia duej prdkoci za ruch towarowy dopuszczenia duych obcie na o sprzeczne wymagania obu rodzajów ruchu s dzi powodem rozwaa czy nie byloby celowe rozdzielenie sieci na linie dedykowane okrelonym typom przewozów konfiguracj infrastruktury zwlaszcza w europie wyznaczaj potrzeby ruchu mieszanego problem dotyczy urzdze sterowania ruchem stosowanych skrajni dozwolonych prdkoci oraz pochyle odcinków linii udan prób uwolnienia si od historycznych obcie obserwujemy na nowej trasie kolonia ren/men na tej trasie mog porusza si tylko te pocigi które pod wzgldem konfiguracji napdu odpowiadaj danym wymaganiom wykorzystanie tras zastpczych przez pocigi pasaerskie lub pocigi towarowe nie jest moliwe podstawow funkcj dworca jest zapewnienie podrónym racjonalnego i wygodnego dostpu do systemu kolejowego stacja jest intra i intermodalnym elementem podróy sklada si z peronów oraz posterunku ruchu wyposaonego w urzdzenia informacyjne poczekalnie oraz obiekty handlowe i uslugowe pierwotnie wszystkie te elementy wraz z torowiskiem stanowily jeden zespól dworcowy dziki zmianom w organizacji ruchu i ograniczeniu prac przy zestawianiu skladów pocigowych na stacjach wzlowych znacznemu skróceniu ulegl czas postoju na stacjach skutkiem tego nastpuje redukcja liczby torowisk i peronów dlugo peronów jest dostosowana do maksymalnej dlugoci pocigów która z kolei jest podyktowana wymaganiami w zakresie pojemnoci skladów.

[close]

p. 12

12 w niektórych krajach stosuje si w komunikacji pasaerskiej dlusze pocigi w chinach maksymalna dlugo skladów wynosi 1000 m bezpieczestwo i niezawodno przewozów kolejowych moe zapewnia tylko racjonalne utrzymanie taboru z tego wzgldu warsztaty i lokomotywownie s integraln czci infrastruktury kolejowej niegdy konserwacji i naprawom poddawano poszczególne wagony i pojazdy trakcyjne co pozwalalo na wykorzystanie krótkich stanowisk przegldowych obecnie konserwacje przeprowadza si dla calych skladów pocigowych na torach które odpowiadaj ich dlugoci i umoliwiaj cigly ruch skladów krótki czas pobytu na nowoczesnych stanowiskach przegldowych umoliwia ograniczenie zapotrzebowania na urzdzenia utrzymania taboru wiadczenie uslug dla calego lacucha transportowego take w przypadku komunikacji pasaerskiej bardzo istotna jest pelna informacja ju w punkcie pocztkowym podróy dotyczy to przede wszystkim sytuacji kiedy z powodu opónie naley szuka alternatywnych polcze bardzo przydatne dla klientów kolei jest wprowadzenie zintegrowanych stalych rozkladów jazdy mobilne polczenia internetowe za pomoc smartfonów umoliwiaj elastyczny wybór alternatywnych rodków transportu oraz zakup biletu to rozwizanie ju dawno docenily db ag przedsibiorstwo oferuje klientom aplikacje db navigator oraz db handyticket stron internetow www.bahn.de odwiedza 5,5 mln goci miesicznie standard uslug musi by cigle weryfikowany obserwuje si tendencj do technizacji procesu wiadczenia uslug dystrybucja biletów oraz do redukcji personelu pelnicego funkcje nadzoru niezbdne jest zrónicowane podejcie do kadego segmentu rynku w centrum uwagi zawsze znajduje si klient technika musi by dostosowana do stawianych wymaga i nie moe by celem samym w sobie dua wiedza i dowiadczenie w eksploatacji systemu szynowej komunikacji pasaerskiej w niemczech pozwala db ag na wsparcie techniczne i organizacyjne licznych projektów na wiecie do takich projektów nale systemy kolei duej prdkoci w chinach korei poludniowej i tajwanie oraz koncepcje zintegrowanego transportu szynowego w katarze metra w mekce i abu dhabi oraz szybkiej kolei miejskiej w rio de janeiro oprac marek ucieszyski 4 sektor kolejowy w hiszpanii del coso a le secteur ferroviaire en espagne le rail 2012 nr 10 190 s 27-30 slowa kluczowe hiszpania renfe restrukturyzacja finanse ruch kolejowy zarzdzanie polityka kolejowa kolej w hiszpanii w ostatnich latach byla poddana wielu glbokim przeobraeniom które decydowa bd o dalszym rozwoju ekonomicznym kraju aktualna sytuacja hiszpaskich kolei jest konsekwencj wdraania dyrektywy 91/440/we przewidujcej rozdzielenie komercyjnej eksploatacji od zarzdzania infrastruktur czynnikiem powstrzymujcym przed pelnym wdroeniem tej dyrektywy byl konieczno gruntownej reorganizacji dawnego przewonika renfe w celu utworzenia wielu jednostek komercyjnych dzialajcych na wlasny rachunek w wyniku reorganizacji powstala nowa spólka renfe zatrudniajca 70 tys pracowników i majca reprezentacj we wszystkich organach decyzyjnych nowy model spólki przyniósl widoczne rezultaty budowa pierwszej linii duej prdkoci madryt ­ sewilla w 1992 r a kilka lat póniej ukoczenie kolejnego projektu duej prdkoci tj linii madryt ­ barcelona ­ granica francuska w tym samym czasie planowanie strategiczne rozwoju kolei przeniesiono na wyszy poziom decyzyjny rzdu i ministerstwa transportu w 1998 r zostala utworzona nowa spólka której zadaniem byla budowa eksploatacja i utrzymanie sieci kolei duej prdkoci

[close]

p. 13

13 gif pojawienie si nowej spólki na rynku kolejowym oznaczalo koniec renfe w dotychczasowej postaci gif przejla calkowicie budow sieci duej prdkoci ustawa o kolei która uzyskala moc prawna w 2005 r stanowila podstaw legislacyjn realizujc dyrektyw ue 91/440/we przewidywala ona integracj gif i cz dawnej renfe w wyniku której utworzono struktur dla zarzdzania infrastruktur adif w ramach reorganizacji powstala te nowa struktura odpowiedzialna za eksploatacj renfe operadora taki model oznaczal efektywne polczenie komercyjnych uslug przewozowych pod egid nowego operatora publicznego utworzono te cztery spólki odpowiedzialne za produkcj i uslugi zachowano moliwo udzialu kapitalu prywatnego w tym okresie koleje hiszpaskie staly si awangard technologii kolejowych liczne sukcesy w zarzdzaniu ruchem system davinci systemy informacji dla podrónych oraz ertms stanowi o poziomie jakociowym i opanowaniu technologii które otwieraj kolejom hiszpaskim dostp do rynku wiatowego projekt opracowany dla arabii saudyjskiej haramain ekspertyza dotyczca kolei szybkich dla usa oraz oferta ze strony kolei rosyjskich wiadcz o uznaniu technologii hiszpaskiej za wzorcow jedn z najbardziej wyróniajcych cech adif jest innowacyjno utworzono kolejowe centrum technologiczne ctf w maladze w projektowaniu tego centrum rozwojowo-badawczego wzilo udzial 37 spólek hiszpaskich i midzynarodowych ich zespoly specjalistów i badaczy s stalymi wspólpracownikami ctf jest to jeden z bardziej dochodowych segmentów dzialalnoci adif koniec obecnego modelu rok 2013 oznacza pocztek nowego scenariusza trudna sytuacja finansowa przedsibiorstw publicznych polczona ze slaboci gospodarki narodowej pobudzaj do przebudowy sektora publicznego szczególnie w obszarze kolejowym tego dotyczy dekret królewski rdl 22/2012 przyznajcy rodki na infrastruktur kolejow oraz dyrektywa ue sec-2010 w sprawie ustanowienia jednolitej europejskiej przestrzeni kolejowej w lipcu 2012 r zdecydowano w hiszpanii o przyspieszeniu procesu liberalizacji pasaerskiego transportu kolejowego rzd przeprowadzil niezbdn transformacj dla przystosowania administrowania sieci a zwlaszcza jej eksploatacji do warunków rynkowych wobec powanego deficytu finansowego wielkich spólek publicznych w poprzednich latach w 2011 r zwikszono budetowe wsparcie dla kolei do 2,5 mld z czego nieco ponad 1 mld przeznaczono dla adif 848 mln dla renfe oraz 61,1 mln dla feve koleje wskotorowe koleje duej prdkoci wykazuj deficyt rzdu 122 mln o ile kolejowy transport towarowy obsluguje tylko 4 rynku to operator pasaerski renfe jest praktycznie monopolist wobec braku realnej konkurencji deficytowe okazuje si take utrzymanie taboru kolejowego skutkiem braku planu reaktywacji spólki integria renfe dysponuje nadwyk taboru w stosunku do potrzeb zarzdca infrastruktury adif za ródla problemu uznaje mniejsze wykorzystanie linii pasaerskich i towarowych niewlaciw polityk która nie pozwala na pokrycie kosztów inwestycji oraz wysze koszty utrzymania glównie na liniach o malym nateniu ruchu dochody feve pokrywaj zaledwie 25 kosztów redni deficyt roczny wynosi 147 mln dlugi s na poziomie 500 mln podjcie rodków nadzwyczajnych w obliczu narastajcych strat ministerstwo transportu przewiduje podjcie niezbdnych rodków zaradczych · poprawienie jakoci uslug · utrzymanie finansowania infrastruktury przez pastwo · zwikszenie liczby operatorów kolejowych · ulatwienie dostpu do komunikacji duej prdkoci · zwikszenie przewozów towarowych oraz · liberalizacj rynku kolejowego w 2013 r liczebno personelu kierowniczego jest ograniczana do minimum jego wynagrodzenie wynika z siatki plac przyjtej dla zarzdzajcych przedsibiorstwami publicznymi.

[close]

p. 14

14 kluczowe znaczenie ma sama struktura uslug publicznych w transporcie znika przedsibiorstwo feve jego infrastruktur przejmie adif a dzialalno eksploatacyjn renfe operatora który jako operator publiczny zostanie przeksztalcony w holding skladajcy si z czterech autonomicznych oddzialów taka zmiana nie byla pierwotnie przewidziana planem reorganizacji publicznego sektora kolejowego powstan samodzielne jednostki gospodarcze przewozy pasaerskie przewozy towarowe i logistyka iron renfe mercancias multi renfe mercancias contren renfe mercancias budowa i utrzymanie taboru kolejowego oraz nowa jednostka zajmujca si wynajmem sprzeda i waloryzacj aktywów podzial adif na dwie odrbne spólki stal si niezbdny w wietle realizacji przepisów prawa europejskiego obowizujcych od stycznia 2013 r wedlug tej dyrektywy podmiot gospodarczy tylko w 50 moe by zaleny od administracji publicznej 50 dochodów ma pochodzi z jego dzialalnoci eksploatacyjnej kontrakt pomidzy adif a pastwem dotyczcy utrzymania i zarzdzania sieci kolejow przewiduje w 2012 r subwencj publiczn w wysokoci 740 mln zobowizania i straty powinny by wlczone do obcie budetu publicznego co w obecnej sytuacji ekonomicznej kraju wydaje si niemoliwe do realizacji dla sprostania wymogom przepisów i zachowania publicznego charakteru administracji kolejowej zaszla potrzeba podzialu adif na dwie spólki jedna z nich bdzie zajmowa si dzialalnoci kolei duej prdkoci i zobowizaniami wynikajcymi z finansowania projektów zgodnie z kryteriami ue w gestii drugiej spólki bdzie dzialalno publicznej sieci kolejowej o normalnej i 1000-mm szerokoci toru wraz z tymi zmianami ma by wdroony plan na lata 2012­2024 obejmujcy trzy programy dziala 1 regulacja kontrola i nadzór 2 zarzdzanie i uslugi 3 inwestowanie celem planu jest zmiana sposobu projektowania infrastruktury plan w fazie opracowania nie ogranicza si do sporzdzenia listy projektów lecz ustala take mechanizmy dzialania które powinien podejmowa rzd w zakresie regulacji zarzdzania i funkcjonowania rónych rodków transportu jednym z glównych motywów powstania planu jest fakt e prawie 68 krajowej sieci kolejowej jest wykorzystane w malym lub bardzo malym stopniu wychodzc z tego stanu rzeczy sformulowano strategi dzialania wizj globaln systemu transportu dostosowanie infrastruktury do oferty uslug odpowiadajcej popytowi z uwzgldnieniem obowizku wiadczenia uslug publicznych rozwój sieci krajowej w powizaniu z sieci transeuropejsk liberalizacja uslug transportowych zwikszenie udzialu sektora prywatnego w finansowaniu i zarzdzaniu uslugami transportowymi weryfikacja i kontrola projektów oraz procesu inwestowania za pomoc mechanizmów analizy koszty/korzyci i studiów rentownoci w celu zwikszenia wydajnoci transportu plan zaklada wzmocnienie intermodalnoci z zachowaniem zasady wyszej efektywnoci ekonomicznej celem jest usprawnienie klasycznej sieci kolejowej wzmocnienie transportu towarowego ukoczenie budowy sieci duej prdkoci oraz poprawa uslug w komunikacji lokalnej w zakresie kolei duej prdkoci chodzi o redukcj czasu podróy jako celu glównego oraz integracj z sieci kolei klasycznych dla poprawy poziomu wykorzystania sieci i osignicia spójnoci terytorialnej co dalej od wielu lat powany problem stanowi kolejowe przewozy towarowe skutkiem kolejnych decyzji politycznych ten sektor z trudem osigajcy 4-proc udzial w rynku kolejowy mimo wkladu kapitalu prywatnego nie jest w stanie odpowiedzie na potrzeby rynku angaowanie kapitalu prywatnego w ten sektor kolejowy jest obarczone pewnym ryzykiem lecz by moe stanowi jedyne rozwizanie dla zachowania tego segmentu rynku kolei nie brakuje atutów by przyciga klientów zwlaszcza w przewozach ladunków w relacjach z portami morza ródziemnego ale potrzebuje ona ulatwie dla swojej dzialalnoci hiszpaska spólka alsa wysoko klasyfikowana mimo kryzysu która uzyskala licencj operatora przed kilkoma laty oczekuje zlikwidowania ogranicze w dostpie do sieci w zakresie przewozów pasaerskich national express oraz virgin express oczekuj

[close]

p. 15

15 niecierpliwie liberalizacji rynku zapowiedzianej na lipiec 2013 r obaj przewonicy s gotowi do wiadczenia uslug przewozowych na liniach duej prdkoci pomidzy madrytem i sewill oraz walencj i barcelon hiszpaski model kolejowy osignl pulap swoich moliwoci uytkownicy i pracownicy przedsibiorstwa publicznego maj wiadomo powanych zmian przed którymi stoi kolej zmiany wi si z koniecznoci prywatyzacji niektórych sfer dzialalnoci ale istniej obawy e powtórzy si sytuacja jaka wystpila w wielkiej brytanii po prywatyzacji linii kolejowych nikt nie ma ochoty dowiadcza problemów zwizanych z utrzymaniem infrastruktury szkoleniem personelu oraz bezpieczestwem eksploatacyjnym jedynie dlatego by poprawi bilans finansowy którego z prywatnych operatorów rzd hiszpaski zapowiedzial e w czasie przejciowym nowo tworzone spólki pozostan w sektorze publicznym oprac marek ucieszyski 3 renfe przygotowuj si do konkurencji renfe prepares for competition railway gazette international 2012 nr 12 s 49-52 slowa kluczowe hiszpania renfe polityka kolejowa rynek kolejowy liberalizacja reforma restrukturyzacja struktura organizacyjna finanse polityka finansowa konkurencja na kolejach w hiszpanii powinna si rozpocz 31 lipca 2013 r wówczas pastwowy przewonik renfe red nacional de los ferrocarriles españoles ma by podzielony na cztery oddzialy które bd odpowiedzialne za przewozy pasaerskie przewozy towarowe tabor jego utrzymanie i wynajem w lipcu 2012 r wszedl w ycie dekret królewski nr 22/2012 wprowadzajcy szereg posuni dla zliberalizowania rynku kolejowego w hiszpanii od sierpnia 2013 r sie kolejowa ma by udostpniana innym przewonikom zarówno na liniach duych prdkoci jak i konwencjonalnych szeroko i wskotorowych celem reformy jest doprowadzenie do sytuacji by publicznie zarzdzany transport kolejowy byl wydajny ekologiczny i o dobrej jakoci w tym celu trzeba maksymalnie wykorzysta infrastruktur kolejow liczba przewoników powinna wzrosn a korzystanie z pocigów duej prdkoci powinno zwiksza si przez obnik cen biletów równie w przewozach towarowych ma nastpi wzrost to powinno poprawi kondycj finansow kolei mie to bdzie szczególnie due znaczenie ekonomiczne bowiem hiszpaski sektor kolejowy przynosi budetowi pastwa due straty ponosz je wszystkie jednostki kolejowe zarzdca infrastruktury kolejowej adif administrador de infraestructuras ferroviarias koleje renfe i koleje wskotorowe feve ferrocarriles de vía estrecha konkurencja z prywatnymi przewonikami powinna si rozpocz w pierwszej kolejnoci na liniach duej prdkoci zdaniem prezesa renfe jest to rynek który najbardziej si nadaje do konkurencji przepustowo linii duej prdkoci jest dostatecznie dua i wystarczy jej zarówno dla renfe jak i innych przewoników konkurencja dobrze przemylana i zaplanowana przyniesie zmniejszenie kosztów i cen biletów stworzy te nowe miejsca pracy ten pogld podziela minister rozwoju wierzy on e na liniach duej prdkoci bdzie wystarczajca przelotowo dla dwóch lub nawet trzech przewoników wlczajc w to renfe wedlug kolejowych zwizków zawodowych glównym konkurentem renfe mog sta si francuskie koleje pastwowe sncf rzd hiszpaski bdzie patrzyl na t konkurencj przychylnie dekret królewski obliguje reformowane przedsibiorstwa pastwowe renfe i feve które 1 stycznia 2013 r maj si polczy do poprawy jakoci pracy i oferowania lepszych warunków podróowania 500 mln pasaerów korzystajcych kadego roku z kolei ze wzgldu na konkurencj ma nastpi obnika cen biletów uruchamiane ma by te wicej

[close]

Comments

no comments yet