Dalslands Sjukhus - resurser för mer och för fler. Del 1 Oktober 2011.

 

Embed or link this publication

Description

Förslag angående befintliga och nya verksamheter på Dalslands Sjukhus. Kommittén för Dalslands Sjukhus

Popular Pages


p. 1

för mer och för fler rapport från kommittén för dalslands sjukhus resurser

[close]

p. 2[close]

p. 3

berörd befolknings förslag idéer och krav för verksamheten vid dalslands sjukhus bäckefors framförda genom kommittén för dalslands sjukhus

[close]

p. 4

dalslands sjukhus resurs för mer och för fler sjukhuset är till stor del cirka en tredjedel outnyttjat vilket måste ses som mycket otillfredsställande mycket befintlig och ny verksamhet kan lokaliseras till sjukhuset utan nämnvärda investeringar i byggnader vilken tillgång för regionen husen är väl skötta energiförsörjningen är en av regionens billigaste pellets någon aktiv marknadsföring för att fylla lokalerna har vad kommittén känner till inte förekommit däremot motsatsen ­ även tomt kostar uppgifter om de tomma lokalernas kvalité storlek m m finns att hämta hos västfastigheter eller sjukhuset vaktmästare kommittén för dalslands sjukhus oktober 2011 2

[close]

p. 5

innehållsförteckning liten del i stor översyn kommittén för dalslands sjukhus tidigare hot och möjligheter arbetsmetod ­ folklig förankring politikernas vilja ­ ledningens ambition ekonomin utan nämnvärd betydelse olika långa färdvägar trängsel trivsel vårdskador marknadsföring externt och internt brist på regionalpolitiskt ansvar hyror ­ internpris ­döden självständigt sjukhus befintlig vårds utveckling nya verksamheter vid dalslands sjukhus visioner slutord bilaga 1 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 14 15 16 3

[close]

p. 6

liten del i stor översyn västra götalandsregionens hälso och sjukvårdsutskott beslöt 2010-04-28 att genom en utredning belysa hur regionen skall kunna stärka hälso och sjukvården ur ett invånar och patientperspektiv regionfullmäktige fastställde i september 2004 hälso och sjukvårdens utvecklingsstrategi bland annat anges invånarna ska få ökad närhet och tillgängligheten ska förbättras till den vård som många patienter behöver ofta den nu aktuella idéskissen/utredningen skall bland annat visa vägen till · en stärkt närsjukvård · lokalsjukhusens framtida roll och organisation · en säkrad vårdplatstillgång · ett förbättrat omhändertagande för kommittén för dalslands sjukhus är lokalsjukhusens roll det aktuella avsikten är att regionfullmäktige skall besluta om hälso och sjukvården vid halvårsskiftet 2012 angående ovan nämnd utredning kommittén för dalslands sjukhus kommittén har funnits i snart 40 år arbetsinsatserna har växlat i takt med behovet av försvarsåtgärder under senare år har insatserna varit tämligen intensiva allt arbete i kommittén är ideellt den består av dussintalet intresserade bosatta i dalsland med ett stort nätverk dalslänningar som sina uppdragsgivare och inspiratörer ordförande sedan många är jerker johansson norebyn dals långed kontaktpersoner när det gäller denna rapport stig johansson källebergsgatan 2 a 666 30 bengtsfors 0531-12275 070 6936230 ann-britt danielsson torpane lund 668 94 bäckefors 0530-60005 tidigare hot och möjligheter kommittén har under en lång följd av år fått gå i försvar av hotade verksamheter ex vårdavdelningarnas stängning nu aktuellt är t ex kök/restaurang laboratoriet sekreterare och administrativa funktioner förvånansvärt under pågående utredning så mycket mer glädjande då att lokalsjukhusens framtid skall utredas Äntligen något positivt att arbeta med vid samtal 2011-02-14 med utredningsansvariga bengt-göran olausson och jan carlström klargjordes för kommitténs representanter att befolknings behov och förslag var värdefulla inslag i utredningen dags för utmaning och leverans 4

[close]

p. 7

arbetsmetod ­ folklig förankring kommittén har under vintern och våren 2011 haft ett stort antal möten och träffar med föreningar grupper och enskilda personer Även personer med direkt erfarenhet av sjukvård har gett kommittén värdefulla synpunkter många dalslänningar har fått ge sina synpunkter på två frågeställningar · · vad kan utvecklas och förbättras i dagens verksamhet vid dalslands sjukhus vilka ytterligare verksamheter borde finnas vid sjukhuset de framförda synpunkterna har präglats av gott omdöme och realistiska krav inga hjärtbyten har t ex föreslagits de av kommittén nu förmedlade förslagen från en stor mängd människor borde också vara av politiskt intresse politikernas vilja ­ ledningens ambition vad krävs för att fylla dalslands sjukhus med mer verksamhet tomma lokaler patienter och pengar finns Återstår alltså en politisk vilja till förbättringar samt ambitioner och solidaritet från verksamhetsföreträdare vi hoppas och tror att så är fallet ekonomin utan nämnvärd betydelse dalslands sjukhus andel av regionens ekonomi kan anges till ca 0,5 inte betydelselöst men nästan försumbart inte ens om alla kostnader för sjukhuset försvann skulle det ha någon avgörande betydelse för regionen men än viktigare inga kostnader för hälso och sjukvård försvinner om verksamheter stoppas vid dalslands sjukhus de besparningar som genomförts genom försämringar vid sjukhuset har självfallet uppstått som kostnader vid annat sjukhus att redovisa detta har sällan eller aldrig ansetts önskvärt det är ohederligt när mer och/eller ny verksamhet nu skall diskuteras kan det i stor utsträckning bortses från pengar ett sjukvårdsbehov tillgodosett nära och i god miljö är klart billigare för vårdgivaren och bättre för patienten ekonomin är inget hinder för det goda livet med sveriges bästa hälso och sjukvård lokaliserad till dalslands sjukhus 5

[close]

p. 8

olika långa färdvägar avstånd är en betydelsefull faktor för sjukvården tid komfort miljö och ekonomi är av stor betydelse dalslands sjukhus är en resurs för mer och fler Även patienter utanför dalsland kan beredas vård vid sjukhuset då måste såväl vårdgivare som patienter upptäcka att avståndet mellan dalslands sjukhus och nÄl/uddevalla är precis lika långt som tvärt om när kommer den insikten trängsel trivsel vårdskador alla är medvetna om att trängsel och trivsel i vården är avgörande för vårdresultatet vårdskador lasarettsvistelse kan vara farlig önskas av ingen varför inte låta patienter få komma till en mindre riskfylld miljö den nyligen redovisade vårdplatsutredningen visar att antalet överbeläggningar är betydande politiska röster höjs för att låta lokalsjukhusen vara en del av lösningen bra och på tiden dalslands sjukhus har tomma vårdavdelningar marknadsföring externt och internt marknadsföringen av dalslands sjukhus är otillräcklig vid praktiskt taget alla de möten och träffar vi haft har förvåningen varit stor då vi presenterat vårdutbudet vid sjukhuset bilaga 1 finns det så mycket vård vid sjukhuset har varit en vanlig reaktion det är rätt fantastiskt presumtiva kunder vet inte vad som finns när man som patient vet möjligheterna kan man ju också begära att bli hjälpt i närheten Önskar regionen det nu låter man sig kallas till någonting långt bort istället förslag tryck information om möjligheterna på dalslands sjukhus och sänd till alla hushåll i dalsland med omnejd eller som bilaga eller helsida i regionmagasinet allvarligt är också många vittnesmål om att den interna kunskapen om dalslands sjukhus inte är god vid kontakter med bland annat vårdgivare på lasaretten nyttjandet av sjukhuset är till stor del beroende av kännedom om dess möjligheter arbetsgivaren har om man vill sjukhuset väl att ge sina berörda anställda adekvat information jämväl studiebesök och geografilektioner 6

[close]

p. 9

brist på regionalpolitiskt ansvar vid regionens bildande för cirka 10 år sedan överfördes regionalpolitiken från staten till regionen dalslands erfarenhet av regionalpolitik i statens regi var god politiken hade att fördela resurser och sträva mot bland annat att bibehålla och öka antalet företag och anställda däri hade länsstyrelsen och kommunerna ett gemensamt intresse för regionägda dalslands sjukhus har regionens regionalpolitik lyst med sin frånvaro minskningen av antalet anställda vid sjukhuset kan anges till 50-talet i regionens regi vilket regionalpolitiskt fiasko visst gör regionen regionala satsningar operahuset i göteborg och film i väst i trollhättan segelbåtssatsningar m fl inte minst skall nu sjukvårdande behandling mot infarkt ges i göteborg trafiklösningar kräver mångmiljonsatsningar från regionen självfallet behövs inget operahus i dalsland vad som krävs är att regionen inte bidrar till förlust av service och arbetstillfällen i landskapet Är det omöjligt att låta den egna verksamheten bli föremål för regionalpolitiskt intresse det måste vara slut på den negativa utvecklingen vid dalslands sjukhus förslag låt regionalutvecklingsnämnden utreda hur den kan bidra till att återskapa arbetstillfällen vid sjukhuset klargör för politiska organisationer och verksamhetsledare att de även har ett regionalpolitiskt ansvar verksamheter pengar och lokaler finns kommittén väntar spänt på vilka initiativ som kommer nog är väl regionen duktigare än staten hyror ­ internpris ­ döden kommittén har haft anledning att diskutera hyressättningen som efter politiska beslut tillämpas vid regionens sjukhus hyran internpriset har tydligen inget att göra med ex faktiska kostnader eller på vilken ort sjukhuset finns något slags medelpris är framräknat vilket är till fördel för centrala och stora enheter varför får inte sahlgrenska betala sina faktiska kostnader glada räknenissar och systemteoretiker kan ju räkna fram vilket internpris som helst blir regionens ekonomi bättre med 1 miljon per kvadratmeter så låt gå när ett fiktivt internpris som är felaktigt drabbar en verksamhets resultat blir det dock dramatiskt och kan leda till döden det är på väg att stänga kök och restaurang vid dalslands sjukhus portionspriset blir för högt om kök/restaurang fått betala dels efter den yta de använder eller efter nyttjandegraden dels efter sina faktiska kostnader hade problemet inte uppstått exemplet belyser det helt orimliga i nuvarande regler 7

[close]

p. 10

kan detta vara en arbetsmiljöfråga för västfastigheters handläggare förslag regionstyrelsen beslutar att låta faktiska kostnader utgöra hyran västfastigheters tjänstemän som då får tid över kan bland annat ägna sig åt energibesparing förbättrad tillgänglighet och att marknadsföra lediga lokaler låt internpriset bli en parantes i regionens historia utfärda förbud mot att verksamheter skall äventyras i avvaktan på en normal hyressättning självständigt sjukhus vid skilda tillfällen har diskuterats att bland annat dalslands sjukhus skulle få en självständig ställning i regionens organisation den organisation som nu är svåröverskådlig och inte ägnad att ge stimulans i arbetet ingen olycka torde vara för handen om exempelvis dalslands sjukhus gavs en egen politiskt organisation och med en egen budget att arbeta efter detta skulle innebära ett långtgående ansvar för ekonomi personal och verksamheter det skulle säkerligen stimulera såväl politiker som anställda att nå ett bättre resultat för sitt sjukhus förslag låt dalslands sjukhus bli en självständig enhet befintlig vårds utveckling vid alla de kontakter som kommittén haft har önskemålet/kravet varit entydigt allt som nu finns vid dalslands sjukhus skall vara kvar och dessutom utvecklas detta efter att ha tagit del av nuläget enligt bilaga 1 med riktad marknadsföring och solidarisk remissfördelning kan dalslands sjukhus vid många av sina nuvarande verksamheter ta emot fler patienter kostnaderna blir lägre resursutnyttjandet mycket bättre och arbetstillfällen skapas förslag låt respektive organ noga pröva möjligheterna att bättre utnyttja befintliga resurser vid dalslands sjukhus 8

[close]

p. 11

nya verksamheter vid dalslands sjukhus befolkningen/patienterna i dalsland har med stort intresse diskuterat vad som det ytterligare finns behov av vid dalslands sjukhus många människor har framfört sina synpunkter och realismen är god några önsketänkande är det inte fråga om varför förklaringen är enkel · det finns behov av de nämnda aktiviterna för en del av dem kan upptagningsområdet vara mer än dalsland · det finns lokaler lediga för en mängd nya verksamheter · knappast några nämnvärda investeringar i form av ny eller tillbyggnad krävs · fastighetsmässigt tillhör sjukhuset de billigaste att driva · pengar finns eftersom vården måste ske på annan plats annars · restider obekväma transporter och miljö sparas · regionen tar lite ansvar för sin regionalpolitik · patienterna får del av närheten och slipper köer vilket är av stort värde för läkedom · nära sjukvård är av betydelse för bl a bosättning och företagsetableringar tio mil bort gör detta ointressant några av de nedan redovisade förslagen kräver samverkan mellan regionen och kommunerna någon annan syndromet får inte leda till att patienterna blir utan vård och hjälp av högsta kvalitet socialtjänstlagen är tydlig 5 kap 6§ kommunen skall planera sina insatser för äldre i planeringen skall kommunerna samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer ett välfyllt sjukhus med många verksamheter ger fler arbetstillfällen inte alla nya utan även omlokaliserade många har genom regionens beslut tvingats byta arbetsort de kan nu få återvända ev nyrekrytering borde vara stimulerande i det följande kommenterar kommittén vissa av de framförda förslagen till nya verksamheter vid sjukhuset ingen kommentar betyder inte att förslagen har mindre värde och därför kan lämnas därhän regionens politiska organisation är kommittén inte helt säker på den kan innebära att nån annan syndromet uppfattas att gälla kommittén har valt att i denna rapport redovisa i all väsentlighet de förslag som framförts vid folkliga möten vilka av regionens olika organ som skall ta till sig och behandla de olika idéerna överlåter vi med förtroende till berörda kommittén delger många 9

[close]

p. 12

njurdialys om humanitet och respekt för patienterna är angeläget för sjukvården skall snarast ges möjlighet till njurdialys vid dalslands sjukhus kommittén hänvisar till intervju införd i dalslänningen 2011-06-21 om en patient som nu i mer än fem år åkt till näl för dialys tre gånger i veckan på usla vägar året om det kan inte vara humant eller att visa respekt för den grupp som mest lider av de långa avstånden underlag finns tyvärr för dialysbehandling på dalslands sjukhus patientens sista önskan är att få en dialysbehandling i bäckefors där finns både sjukhus och plats förslag etablera fortast möjligt dialysbehandling vid dalslands sjukhus palliativ vård palliativ vård vid sjukhuset är ett ofta framfört önskemål vid alla de kontakter kommittén haft närhet kvalitet samt tillgång till sjukhusets resurser är avgörande för dessa patienter för närstående och patienter är det av stor betydelse med geografisk närhet även med möjlighet till övernattning för närstående hospice saknas i denna del av regionen inga nämnvärda investeringar krävs av de 224 avlidna i bengtsfors dals ed och färgelanda kommuner under 2010 dog 194 på sjukhus eller i äldreboende sannolikt skulle även en del av dem som vårdas hemma se palliativ vård vid dalsland sjukhus som angelägen kommunerna har nu ett stort ansvar för denna vård en lokalisering till dalslands sjukhus borde inte innebära högre kostnader beroende på hyran kanske lägre dock bör poängteras att den kvalitativ vård är viktigare än hyreskostnaderna förslag nu-sjukvården och kommunerna utreder palliativ vård vid dalslands sjukhus för start snarast färdigvård det mest framförda kravet på verksamhet vid dalslands sjukhus har vi valt att kalla färdigvård avslutningen på lasarettsvistelsen kan med fördel ske på sjukhuset för många patienter för tidiga färdigutskrivningar leder till stora kommunala insatser för färdigvårdade vilket är felaktigt en utskrivning till färdigvård vid dalslands sjukhus har ju dessutom den mycket positiva effekten att trycket lättar på främst storsjukhusen näl och uddevalla det måste vara bra så länge kommuner avstår från att ta hem färdigvårdade blir inte situationen bättre vårdtider kan kortas sjukhussjuka minimeras och pengar sparas det är väl också bra dalslands sjukhus möjligheter till rehabilitering är av särskilt stort värde för att bli färdigvårdad 10

[close]

p. 13

förslag ge möjlighet till färdigvård vid dalslands sjukhus snarast inga investeringar behövs ultraljudsundersökningar för att spara resor tid miljö och pengar bör ultraljudsundersökningar kunna göras på dalslands sjukhus lokaler finns förslag ultraljudsundersökningar skall kunna göras på dalslands sjukhus arbets-ekg utan nämnvärda insatser bör arbets-ekg kunna genomföras vid dalslands sjukhus rehabvård rehabvård med boende borde kunna ges vid dalslands sjukhus i kombination med viss behandling för vissa patientgrupper exempelvis strokepatienter och funktionshindrade som behöver träna för att förbättra fysiska och psykiska hälsa patientskola från flera patienter har redovisats behov av utbildning om sin ofta långvariga sjukdom osäkerhet hos patienten och närstående kan undanröjas med information och vägledning oro förhindras och en drägligare tillvaro blir resultatet förslag utred med hjälp av befintliga patienter lymfödembehandlingar operation av knölar på fötterna verksamhet som borde kunna ha ett större upptagningsområde än dalsland reumatologvård denna form av vård borde vara väl lämpad vid dalslands sjukhus inte minst med tanke på de rehabmöjligheter som redan finns inga investeringar krävs förslag utred för att snarast ge möjlighet till lindring för en utsatt grupp patienter anlita patienterna grön rehab kognitiv beteende terapi kbt dalslands sjukhus är väl lämpat för mycket mer av rehabilitering grön är en sådan som det borde ges möjligheter till på sjukhuset smedjan är en resurs i sammanhanget förslag utred och därmed förebygg 11

[close]

p. 14

filial till 1177 sjukvårdsupplysningen är en betydelsefull service för medborgarna toppar med köer som följd är förekommande vid exempelvis helger och på sommaren för att nå snabbare kontakt kan med fördel en filial inrättas vid dalslands sjukhus i anslutning till jourcentralen många ringer redan idag direkt till jourcentralen istället för till sjukvårdsupplysningen men denna verksamhet kan utvecklas ingen investering krävs och det blir en bättre tillgänglighet för allmänheten förslag utred läkaransvar distrikts för nästan färdigbehandlade för patientgruppen nästan färdigbehandlade bör gälla ett läkaransvar vid dalslands sjukhus Överviktiga barn hjälpen till överviktiga barn och deras föräldrar är helt otillräcklig humanitärt och ekonomiskt är insatser helt nödvändiga hjälp tidigt förebygger framtida komplikationer för internat finns smedjan förslag utred möjligheterna att lokalisera vård för överviktiga barn till dalslands sjukhus tillnyktringsenhet förslag om tillnyktringsenhet har behandlats av hälso och sjukvårdsnämnden och ett beslut om utredning är fattat avsaknad av en sådan enhet inom ett stort geografiskt område är givetvis en stor nackdel resurser finns vid dalslands sjukhus där inga investeringar torde behövas helikopterlandning arbetet med landningsbanan har börjat och skall vara klar under november månad kafé i entrén kaféverksamhet finns idag i anslutning till sjukhusets restaurang den är belägen så långt bort som möjligt från entrén vilket är mycket opraktiskt för de som är rörelsehindrade väntar på sjukresa m m ingen kan tänka sig att kaféet vid näl placeras längst upp i huset lokal finns praktiska lösningar likaså förslag ge besökarna denna form av service i den för närvarande trista entrén nu kommittén vill dock starkt betona att vi inte ser det som en godtagbar lösning att ersätta befintligt kök och restaurang med ett kafé vid entrén 12

[close]

p. 15

hudvårdscentral för dalsland smedjan kurs och konferens smedjan belägen i nära anslutning till vårdbyggnaderna är en resurs utan nämnvärd användning i dag huset innehåller tolv rum såväl en som tvåbädds matsal kök och konferensrum två lägenheter finns i huset tredje våning huset kan utan större investeringar nyttjas för sammankomster av olika slag upptagningsområdet kan ju vara större än dalsland politiska möten träffar för personal och fackliga organisationer samt patientorganisationer är självklara besökare smedjan kan också som tidigare redovisats användes som internat och för övernattningar i samband med olika behandlingar förslag gör smedjan till en kurs och konferensplats inläggning natt jourcentralen jourcentralen bör åter ges möjlighet att ha sängplats över natt när resa hem eller till lasarett bedöms kunna vänta inga investeringar krävs förslag genomför vård av multisjuka typ mÄva eller liknande remissfördelning remisser från bl a primärvården går i flertalet fall direkt till moderkliniken remissfördelare blir då nyckelpersoner om vart respektive patient skall ges vård har alla fördelare kännedom om möjligheterna vid dalslands sjukhus hur informeras ny personal om detta finns någon policy om att så långt som möjligt förse lokalsjukhusen med patienter finns någon policy att patienterna skall komma till läkare så nära sitt hem som möjligt nu pågående diskussion och försök med omvänd kallelse är ingrepp som enbart leder till försämringar för såväl läkare som patienter 13

[close]

Comments

no comments yet