Dalslands Sjukhus - resurser för mer och för fler. Del 2 November 2012.

 

Embed or link this publication

Description

Förslag angående befintliga och nya verksamheter på Dalslands Sjukhus skapad efter medborgarnas krav i enkäten om Dalslands Sjukhus som fanns ute hösten 2012. Kommittén för Dalslands Sjukhus

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

dalslÄnningarnas ideÉr behov fÖrslag och krav fÖr befintliga och nya verksamheter vid dalslands sjukhus framfÖrda genom kommittÉn fÖr dalslands sjukhus november 2012 limerick vÅr pÄrla vÅrt sjukhus i bÄckefors det ligger naturligt och nÄra oss vi skall ha det kvar fÖr vi vet vad vi har och fÖr detta mÅste vi slÅss 1

[close]

p. 3

innehÅllsfÖrteckning igen sid 3 folkets behov sid 3 enkÄt via data befintlig vÅrd sid 4 nya verksamheter sid 5 ekonomi och styrning sid 9 ledning sid 10 regionpolitiskt ansvar sid 10 politiskt ansvar sid 11 2

[close]

p. 4

igen så är det då dags igen för utredning som berör dalslands sjukhus ds tio lokalsjukhus närsjukvårdscentrum i regionen skall nivågrupperas och fyllas med verksamheter för ds anser vi i kommittén att nivå tre skall gälla med möjlighet till uppdrag för regionen enligt nivå fyra innehållet i denna vår rapport talar väl för detta folkets behov vad finns som redovisar dalslänningarnas behov och krav för tillgång på sjukvård kommittén redovisar detta genom dels rapporten resurser för mer och för fler okt 2011 dels folkmötet i bäckefors 5 maj 2012 med mer än 1000 deltagare 12000 namnunderskrifter och antaget uttalande dels databaserad enkät september oktober 2012 dels massor av samtal i vardagen om sjukvård och ds vi anser att ingen annan har så mycket fakta insamlat och redovisat som vi vad gäller främst ds roll och behov i dalsländsk sjukvård enkÄt via data kommittén har under två månader låtit allmänheten redovisa sin uppfattning om ds genom databaserad enkät 3

[close]

p. 5

våra frågor var -vilka av nuvarande verksamheter anser du skall finnas kvar -vilka nya verksamheter anser du skall finnas vid ds enkäten fick mycket god respons knappt 700 besvarade den tillfredsställande var att ca 60 var yngre än pensionärer det ger enkäten tyngd och betydelse något fler kvinnor än män har svarat 91 är permanent boende och 7 fritidsboende i landskapet noteras bör att enkäten också gett 29 sidor kommentarer till rubrikerna dina egna förslag till nya verksamheter hur kan man få till mer vård på ds har du några övriga synpunkter vilket engagemang och intresse för angelägen vård vid ds vilken tillgång att ta del av för politiska partier intresserade av utveckling och inte avveckling vilken tillgång för chefer och ledare med intresse för nÄra sjukvÅrd materialet finns tillgängligt hos kommittén befintlig vÅrd i såväl vår rapport okt 2011 som enkät har den befintliga vården vid ds rönt stort intresse det finns mer än vad många patienter och verksamhetschefer tror audionommottagning -barnmottagning -diabetesmottagning -dietist -fotvård -gynekologmottagning -habilitering -hudmottagning -jourcentral -kirurgmottagning -instrumentcentral -ortopedmottagning -ortopedteknik -patientvägledare -psykiatrisk mottagning -rehabenhet -sjukgymnastik -bassäng -rehabteam dalsland -röntgenmottagning 4

[close]

p. 6

-laboratorium/blodgivarcentral -ljusbehandlingsmottagning -matsal/cafeteria -medicinmottagning -mödra/barnhälsovårdspsykolog -barn och ungdomspsykmottagning -sjukhuspräst -vårdcentral -distriktsköterskemottagning/bvc -ögonmottagning -Öron näs och halsmottagning uppräkningen är imponerande mindre imponerande är vilket faktiskt innehåll verksamhetsskyltarna har genom små men betydelsefulla försämringar ges en oriktig bild av tillgången på vård styrning kan ske ex.vis vad gäller öppetdagar tillgång på läkare o.s.v kort uttryckt så finns ett massivt stöd för att de verksamheter som nu finns vid ds skall vara kvar och ges ett fullödigare innehåll nya verksamheter kommittén redovisar i det följande ett antal nya verksamheter vid ds med korta kommentarer Även här finns vår rapport okt 2011 och den färska enkäten som stöd alla förslagen får inte lika stor anslutning förklaringen är ex att har man inga barn är inte barnmottagning lika angelägen ingen föreslagen verksamhet har så litet stöd att just den aktiviteten och kan eller skall sorteras bort från bedömning och respekt njurdialys det påtalas från regionen ofta förekommande vårdbehov skall ske nÄra patienten verkligheten är en helt annan vilket njurdialys är ett bra exempel på sjukhusbesök tre gånger i veckan för lång tid inget annat än bristande respekt för drabbade patienter hindrar från dialys vid ds allt yngre drabbas investeringar behövs inte visa omtanke ­ starta snarast palliativ vård med goda exempel från trollhättan-vänersborg och uddevalla bör utredas om inte den palliativa vården i dalsland borde samordnas till ds tillgångar till kvalificerade resurser talar för detta lång väg till uddevalla lasarett är ytterligare skäl ett smärtcentrum för dalsland skulle med fördel kombineras med denna vård Även konstaterad överkonsumtion av läkemedel kan vara problem att uppmärksamma 5

[close]

p. 7

investeringar inga nämnvärda verksamheten kräver samverkan mellan regionen o kommunerna låt utreda och ge än bättre kvalité i livets slutskede färdigvård färdigbehandlade patienter är inte alltid färdigvårdade genom nuvarande system åläggs kommunerna betydande kostnader för sjukvård patienter åker tur o retur i onödan för alla parter inte minst patienterna är det angeläget med en kortare vistelse på lasarett detta ger platsvinster vårdplanering får bättre tid och kan ske närmare hemorten Även för korttidspatienter vore en möjlighet till vistelse på ds till fördel möjligheterna till aktiv rehabilitering är ju där de bästa i dalsland investeringar inga nämnvärda ta snabbt tillvara denna möjlighet till bättre och billigare vård ultraljud ultraljudsundersökningar vid ds spar tid resor miljö och pengar lokaler finns investeringar inga nämnvärda arbets-ekg spar långa resor och pengar kan kopplas till medicinmottagningen patientskola hjärtskola finnes Ökat samarbete med primärvård kan ge fler patientgrupper hjälp inom ex astma och hud kompetens finns dessutom smedjan för korttidsboende investeringar inga nämnvärda reumatologvård vård särskilt lämpad för ds resurser finns för rehab veckovis boende på smedjan utsatt patientgrupp med långvarigt vårdbehov Även mellanliggande behandlingar i form av läkemedels kan ges investeringar inga nämnvärda 6

[close]

p. 8

Överviktiga barn o vuxna viss behandling sker via barnmottagning bör utökas till alla åldrar goda resurser finns redan grupp för patientskola viktig förebyggande verksamhet behovet ökar mer samarbete med bvc och elevhälsa om vårdmöjligheter ger i närområdet smedjan en resurs investeringar inga nämnvärda operationer ingen verksamhet har fått så stort gensvar i vår enkät 75 av de svarande anser operationsverksamhet mycket viktig många skäl talar för detta vad gör då regionen jo i augusti 2012 stängdes operationsavdelningen patienter hänvisas till bl.a södra halland 60 mil t o r för vård vari ligger den besparingen hälso o sjukvården i dalslands brottas med överskott i årets verksamhet med f.n 42 milj.kr hyra tas ut av regionen med förskräckande resultat inhyrda läkare anses för dyra att anlita billigare på spenshult debitera deras kostnader på moderklinikerna och låt fast anställda sköta ds så är problemet löst för närvarande finns hot om utflyttning även av fasta inventarier från operationslokalerna stoppa det är vår uppmaning invänta resultatet av pågående utredning om närsjukvårdsområdena dessutom har vår kommitté fått löfte att marknadsföra lediga kapaciteter på ds det kommer att ske i höst via vår hemsida låt förnuft råda och lyssna på folkets röst investeringar inga nämnvärda jourcentral och inläggning bland befintliga verksamheter har jourcentralen från 93 i vår enkät den betraktas som helt nödvändig ur flera aspekter där finns dalslands enda läkare nattetid som även ger hjälp till den kommunala hemsjukvården mycket hjälp och rådgivning ges utöver ren läkarinsats skulle nattjouren försvinna hemska tanke måste den ersättas av två akutambulanser kostnad 6 milj kr st år för att ännu mer kunna utnyttja jourcentralen bör inläggning över natt ges dessa obs och trygghetsplatser gynnar dalslänningarna och avlastar akuten på nÄl lätt genomförd åtgärd ­ låt ske investeringar inga nämnvärda Äldre multisjuka behandling av denna patientgrupp torde med flera fördelar kunna ges i anslutning till färdigvård ovan varför inte inrätta en mindre mÄva ­ verksamhet vid ds investeringar inga nämnvärda 7

[close]

p. 9

cytostatiska behandlingar utred möjligheterna att ge någon form av denna sortens behandlingar vid ds Äldremottagning geriatrisk kompetens är en bristvara detta talar för att en samlad äldremottagning vid ds skulle underlätta en sådan rekrytering visst fältarbete skulle då också bli möjligt gott exempel finns att hämta i lidköping investeringar inga nämnvärda sömnlaboratorium enligt uppgift lider 20 av sveriges befolkning av sömnstörningar på grund av bl.a snarkning behandlingar kan ges med god effekt förtidspensioneringar undvikas laboratorium för sömnproblem kan med lätthet ordnas vid ds hjälp nära för plågade patienter och familjer investeringar inga nämnvärda psykiatrisk vård befintlig psykiatrisk mottagning är av stort värde för berörd befolkning Önskvärt är en möjlighet till inläggning av akutsjuka nya behandlingsmetoder bör prövas investeringar inga nämnvärda apotek apotek saknas av många i vår enkät 74 ingen utöver kommittén verkar ägna detta nåt intresse lokaler med hyllor finns att flytta in i regionens osmidiga hyressättning får ej utgöra hinder för etablering av apotek vid ds investeringar inga nämnvärda filial till 1177 sjukvårdsrådgivningen tel 1177 är överbelastad kvällar och helger med långa svarstider som följd filial med tjänstgöring dessa tider är möjlig att etablera vid ds lokaler finns personal likaså efter kompletterande utbildning varför inte våga försöket investeringar inga nämnvärda restaurang/café regionen har i höst visat på okänslighet för god och mänsklig omtanke när varm mat slopades i restaurangen 8

[close]

p. 10

varför Återigen en helt underlig hyressättning till sig själv dessutom tvång att hyra alldeles för stora ytor så tar man död på en angelägen verksamhet med 42 milj i driftöverskott och möjlighet för patienter och personal att äta varm lagad mat var regionens beslut oförsvarligt dessutom ­ får vi mer verksamhet vid ds ­ skall den bygga på att man har med matsäck Övergången till djupfryst att tina har självfallet lett till avsett resultat ­ verksamheten har nu så liten omfattning att det blir till ytterligare försämring regionens försök att engagera privat entreprenör väckte intresse förhandlingar med låsta positioner från regionens sida fick till resultat trots avsevärd vinst för regionen uteblev möjligheterna till varm och närande mat måndag ­ fredag det måste beklagas dalslands sjukhus entré tillhör troligen regionens tråkigaste inte bara det skälet finns det måste till en cafeteria i entrén snarast möjligt kaffe o bulle är mycket rimligt även för oss i periferin lagad mat förutsätter vi blir en möjlighet senast då mer verksamhet tillföres sjukhuset regionalt uppdrag i aktuell nivåindelning anges i nivå fyra regiongemensamma uppdrag vår uppfattning är att även ds kan utföra något sådant uppdrag kökortning av visst slag borde få prövas ovanstående avsnitt är resultat av mer än ett års engagemang och intresse i dalsland vad dalslänningarna vill/behöver/kräver är tämligen klart vi hyser förhoppningen att seriösa överväganden hos politiker av alla slag och även bland ledare och chefer ger oss här i regionens norra del möjlighet att här ta del av vårt behov av hälso och sjukvård ekonomi och styrning kommittén hävdar såväl nu som tidigare att ekonomin är viktig men ej avgörande för ex verksamhet vid ds Även om aktiviteter där läggs ned försvinner ju inte patienter och sjukdomar systemet att ej redovisa såväl besparingar som kostnader vid förändringar är kanske svårt men oförskämt i annan verksamhet är sådant otänkbart oftast gäller att det är både humanare och billigare att lösa problem närmare patienten nÄra sjukvÅrd var det driftöverskott i år i dalsland mångmiljonbelopp pekar på att något är fel vi avstår analys styrningen via ekonomi kan ha stor betydelse i en verksamhet vi ger två exempel 9

[close]

p. 11

en moderkliniks möjligheter att tjäna pengar är att avstå bemanning på ex ds och tillgodoräkna sig besparingen upphör detta oskick stimulerar det till att bemanning sker Ändra en annan verksam åtgärd vore att patientens resekostnader debiterades moderkliniken om så sker stimuleras till besök med lägre reskostnader genom återbesök på ds gynnas ju också reseekonomin undanröj sådana missförhållanden ledning ledning är en viktig del för en verksamhet politiskt leds verksamheterna vid ds av fem sex olika organ det kan inte bli annat än oklart och dåligt ytterligare politisk nivå botar inte fler sjuka varför inte låta ds få pröva en modell där sjukhuset tilldelas en påse pengar och sen har det närmaste politiska organet ansvaret för ds totala verksamhet väl värt att pröva fortast möjligt Även på tjänstemannasidan saknar ju ds ledning ett företag med så många verksamheter miljoner och anställda utan styrning är otänkbart så även här anställ en sjukhuschef med eforderliga kringresurser den har att samordna över flera gränser såväl inom regionen som mot kommunerna samverkan likaså för de anställda är det positivt att arbetsgivaren får ett ansikte och en närhet utveckling av verksamheten är en annan uppgift för en chef det är något förvånande att regionens revisorer ej uppmärksammar nu gällande förhållande gör något innan alla särintressen tagit knäcken på dalslands sjukhus regionpolitiskt ansvar vi har sparat något mycket viktigt till sist när regionen bildades för mer än 10 år sedan tog den över det regionpolitiska ansvaret från staten det har för ds varit direkt olyckligt avsikten är att denna del av politiken skall medverka till fördelning av service och behålla och helst ge fler arbetstillfällen vad som försvunnit från ds under tio år är välkänt antalet arbetstillfällen uppges ha minskat med mer än 50-talet vi motsätter oss inte satsningar alltifrån miljarder till 90.000 i olika delar av regionen men nu är det upp till bevis för att något skall ske även på regionens eget ds medvetenheten hos politiska organ och i ledning och verksamheter tror vi är nästan försumbar vi har gärna fel när nu närsjukvårdscentrum för dalsland skall fyllas med angelägen verksamhet låt oss då få se att även regionpolitiken haft betydelse 10

[close]

p. 12

politiskt ansvar politiker i region och kommuner har att ägna sig år samma människor ideologier och smarta lösningar med knappa marginaler i all ära det är för oss människor som ni är till och vår välfärd ni hanterar låt det vara vägledande och ha stor betydelse i ert sätt att leda ta ansvar och visa vägen för de som behöver tack fÖr ordet 11

[close]

Comments

no comments yet