Sborník SPC 20 let

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

www.spczphk.wbs.cz 3

[close]

p. 2

www.spczphk.wbs.cz speciáln pedagogické centrum pro dti s vadami zraku v hradci králové vznik a zalození speciáln pedagogického centra v r 1992 bylo zalozeno pi ms pro dti s vadami zraku v hradci králové speciáln pedagogické centrum dále spc spc bylo zízeno ministerstvem skolství jako reakce na potebu integrovat dti s tzkým zrakovým postizením do bzných skol od r 2000 je spc zizováno královéhradeckým krajem od 1.1 2008 je nase spc spojeno se ss zs a ms stefánikova hradec králové základním posláním spc je poskytovat veskerý servis dtem nevidomým a dtem tzce zrakov postizeným integrovaným do bzných skol v míst bydlist a to po celou dobu skolní docházky tj zhruba od 3 do 18 let do nápln práce spc také neodmysliteln patí pedagogická a psychologická podpora rodinám a skolským zaízením 4

[close]

p. 3

www.spczphk.wbs.cz jak to zacalo první pracovnicí spc byla mgr daniela holecková mgr holecková spolu se sociální pracovnicí l janeckovou se zpocátku zabývaly hlavn depistází provádly osvtu kontaktovaly skolská a poradenská zaízení ordinace ocních a dtských léka rodiny hlavní náplní cinnosti spc v prvních letech tedy bylo vyhledávání dtí s tzkou zrakovou vadou které budou potebovat pomoc pi skolní integraci a navazovat spolupráci se skolami velmi dlezitá byla také osvta v oblasti základních myslenek integrace i princip vzdlávání dítte s tzkou zrakovou vadou bylo teba u ucitel i laické veejnosti zboit zazité stereotypy o tom ze kvalitní vzdlávání dtí s handicapem je mozné pouze ve specializovaných skolách proto byly poádány semináe na kterých se prezentovala práce s kompenzacními pomckami pedvádly se techniky s nimiz lidé s tzkou zrakovou vadou mohou kompenzovat svj handicap chze s bílou holí apod v tomto pocátecním období byla také návázána úzká spolupráce se stedisky rané péce která v té dob vznikala tato spolupráce byla nezbytným pedpokladem pro moznost vyhledávání nových klient i do budoucna je teba zdraznit ze psobnost spc v té dob byla v rámci celého tehdejsího východoceského kraje 5

[close]

p. 4

www.spczphk.wbs.cz personální obsazení speciální pedagogové mgr daniela holecková 1992 ­ 2003 bc i soucková 1995 ­ dosud mgr maurová ­ nyní dostálová 1997 ­ 2000 bc p kánský dis 1.9.2003 ­ dosud psychologové phdr h fryntová ­ extern 1992 ­ 1994 phdr sustová 1994 ­ dosud sociální pracovnice l janecková 1992 ­ 1994 civilní vojenská sluzba ­ ti kteí se zapojovali do práce spc ing v vortel od 1.2.1998 l kolbaba od 1.9.1999 p kánský od 1.2.2001 6

[close]

p. 5

www.spczphk.wbs.cz co dláme komplexn zajisujeme úspsnou integraci tedy legislativn i prakticky provádíme speciáln pedagogickou diagnostiku psychologická vysetení zajisujeme legislativu spojenou s integrací metodicky vedeme ucitele a asistenty vyucujeme prostorovou orientaci práce s bílou holí samostatný pohyb v prostoru brailleovo písmo ctení psaní práci s lupami rucní lupy kamerové lupy elektronické lupy práci s elektronickými pomckami elektr.zápisník pocítac praktické dovednosti domácnost sebeobsluha podpis apod také pro dti pevádíme ucebnice do braillova písma a pipravujeme potebné ucební materiály poádáme volnocasové aktivity ­ víkendové pobyty letní tábor výlety a exkurze 7

[close]

p. 6

www.spczphk.wbs.cz kalendárium akcí 1992 2012 roky 1992 1998 sobotní schzky rodic ­ pedstavování pomcek pro zrakov postizené dti vzájemné sdílení ­ 2x rocn seminá pro ucitele ms ­ informace o zpsobech práce o kompenzacních pomckách konzultace o problémech konkrétních zák ­ 2x rocn seminá pro ucitele zs ­ 2x rocn seminá pro studenty vs ­ 8x rocn zájezd do vídn ­ skola pro nevidomé a tzce zrakové postizené dti ­ 1.3.1996 rok 1998 od roku 1998 jsme zacali organizovat víkendové pobyty hlavní cíl vytvoení kamarádských vazeb mezi dtmi se stejným ci podobným postizením zvysování samostatnosti v praktických cinnostech i v sociální oblasti zajímavé zázitky pizpsobené nevidomým a tzce zrak.postizeným 13 14.6.1998 ­ 1 víkend letní zverimex malsovická jízdárna 28 29.11.1998 ­ zimní víkend pecení perníck ozvucené sipky apod 8

[close]

p. 7

www.spczphk.wbs.cz rok 1999 10.4.1999 ­ beseda pro rodice ­ konzervato a ladicská skola koncert zák 21 23.5.1999 ­ letní víkend ­ sportovní olympiáda kon v blesn bazén 27 28.11.1999 ­ zimní víkend za pokladem královny zimy ­ návstva rozhlasu hk pecení vizovického peciva rok 2000 2 4.6.2000 ­ letní víkend ­ lázn hry na indiány jízda na kanoích instruktáz pro rodice zápisník arie 1 3.12.2000 ­ zimní víkend ­ eskymáci tazní psi pecení cukroví instruktáz pro rodice ­ arie rok 2001 27.3.2001 ­ potápní v mstských lázních s hradeckými potápci 8 -10.6.2001 ­ letní víkend archeologický bazén výstava muslí horolezecká stna listopad 2001 ­ zimní víkend hk ­ návstva depa cd ­ prohlídka lokomotivy 9

[close]

p. 8

www.spczphk.wbs.cz rok 2002 14.3.2002 ­ potápní v mstských lázních s hradeckými potápci 12.11.2002 ­ braillský klíc ­ celostátní soutz ve ctení braillova písma a strnad ­ 3 místo 21 22.6.2002 ­ letní víkend ­ honba za pokladem 29.11.­ 1.12 2002 ­ zimní víkend hasici beseda se speleologem vánocní pernícky rok 2003 5.3.2003 ­ show.down 16 18.5.2003 letní víkend ­ martínkovice výlet do skal stavní stan tremping nocní hra 14 ­19 6 2003 ­ hry první olympiády s orbitem pro dti 2003 r jakoubková k zárubová jan uhlí d gazi ­ showdown 30.9.2003 ­ otevení zahrady pro potsení smysl 8.11 2003 ­ show.down 12.11.2003 braillský klíc ­ celostátní soutz ve ctení braillova písma a strnad ­ 5 místo 28 30.11.2003 ­ zimní víkend v nové vsi 10

[close]

p. 9

www.spczphk.wbs.cz 6.12.2003 ­ setkání rodin malých zp a nevidomých dtí rok 2004 29.1.2004 ­ hudební celostátní soutz bílé hole p diblík získal cestné uznání za hru na klavír a klarinet 31.1.2004 ­ show-down 20.3.2004 ­ show-down 22.5.2004 ­ setkání rodic ­ pednáska a ukázka míckování mudr jebavá 28 30.5.2004 ­ letní víkend ­ rumburk stedovký víkend 9.4.2004 výlet do mladé boleslavi ­ muzeum automobil skoda 8 10 2004 ­ tmavomodrý vecer ­ poadatel rotary club vystoupil p diblík a a strnad výtzek byl vnová také pro spc 3 5.12.2004 ­ zimní víkend ­ j lázn chata jiinka horská sluzba rok 2005 3 5.6.2005 ­ letní víkend ­ hajnice paseráckou stezkou 11 -15.7.2005 ­ první letní tábor ­ zdobnice chata pjcená od l srnského 1.10.2005 ­ show-down 18 20.11.2005 ­ zimní víkend janské lázn chata oszd norsko 2005 3.12.2005 ­ setkání rodin 11

[close]

p. 10

www.spczphk.wbs.cz rok 2006 21.1.2006 ­ show-down 29.4.2006 ­ botanická zahrada praha hmatová výstava píroda je za humny aneb toulky trojskou kotlinou 26.5 ­ 27.5.2006 ­ tzv malý víkend 23.9.2006 ­ vrchlabí tma pede mnou hmatová expozice o krkonosské pírod letní víkend 2006 se nekonal 2 letní tábor ­ 8 15.7.2006 pastviny chata lesanka 12.11.2006 ­ první podívaná pro usi-pohlazení po dusi verva i mojzísková j lusseyran 24 26.11.2006 ­ zimní víkend janské lázn chata jiinka výlet za polární kruh 9 12.2006 ­ setkání rodin rok 2007 16.2.2007 ­ výlet do brna slepecké muzeum 24.2.2007 ­ show-down 21.4.2007 ­ botanická zahrada ­ hmatová výstava 12

[close]

p. 11

www.spczphk.wbs.cz 1 3.6.2007 ­ letní víkend jezbiny 8 ­ 15 7 2007 letní tábor amerika ­ dobrosov ­ výlet do polska létání na letisti ve vysokov 17.10.2007 ­ tmavomodrý vecer boni pueri s l bílou poádal rotary club 10.11.2007 ­ podívaná pro usi ii verva vokal klub sons 23 25.11.2007 ­ zimní vikend ms hk ­ hudebníci vyprávní o eskymácích zimní stadion 2007 ­ první císlo zvukového casopisu ukecánek rok 2008 10.4.2008 ­ výlet do zoo dvr králové 23 25.5.2008 ­ letní víkend ms hk ­ vodní aquacentrum hra titanik lodnice chvaletice parnícek na labi elektrárna hucák 30.6.2008 ­ vra kasparová dlouholetá editelka ms ­ odchod do dchodu 5 11.7.2008 ­ letní tábor pastviny ­ penzion orlícek ­ návstva pehradní hráze historický serm 8.11.2008 ­ podívaná pro usi iii konzervato j deyla 28 30.11.2008 ­ zimní víkend janské lázn bhútán lanovka na c.horu tazní psi exkurze na vysílaci 13

[close]

p. 12

www.spczphk.wbs.cz rok 2009 15 15.5 2009 ­ letní víkend hk bazén josefov loukamozaik chyte spióna show-down 27.6 ­ 4.7.2009 ­ letní tábor ruprechtice malý dm bubeník horolezci kon motokáry 1.10.2009 ­ tmavomodrý vecer poadal rotary club filhalrmonie hk studenti konzervatoe j deyla sbor boni pueri 14.11.2009 ­ podívaná pro usi iv pásmo o l braillovi m biháry 4 -6 12 2009 ­ zimní víkend janské lázn chata veba tvoení v díln k stejskalové p bílek z krnapu rok 2010 12 13.3.2010 ­ výlet do muzea v policce branou muzea do stedovku 4 6.6.2010 ­ letní víkend hk bazén exkurze do divadla drak výlet do vsestar hra v simkových sadech let casem 7 -14.7.2010 ­ letní tábor machov chata kukulda 20.11.2010 ­ podívaná pro usi v verva m rous 24.11.2010 ­ braillský klíc ­ celostátní soutz ve ctení braillova písma m moravcová ­ 2 místo f arochi 4.místo 14

[close]

p. 13

www.spczphk.wbs.cz 3 -5.12.2010 ­ zimní víkend malá Úpa chata tezalka lavinoví záchranái mikulás výlet na pomezní boudu rok 2011 12.2.2011 ­ show-downová sobota v spc 8 9.4.2011 ­ výlet do muzea v policce saty dlaj clovka 3 5.6.2011 ­ letní víkend hk závodist pardubice degustace cokolády parník 10 17.7.2011 ­ letní tábor mostek 10 10 2011 ­ tmavomodrý vecer charitativní koncert poadatel rotaryclub ­ výtzek jsme dostali na nákup nového auta 2 -4 12.2011 ­ zimní víkend olesnice v orl.h rok 2012 24 ­ 25.2 2012 ­ noc s andersenem 18 ­ 20 5 2012 ­ letní víkend hk exkurze a program lesy hk tibetské mísy návstv bílé vze-zvon augustin 8 -15.7.2012 ­ letní tábor orlické záhoí 6.10 2012 ­ prezentace na dnu otevených dveí kvasiny m moravcová pedvádla práci s pc a braillským ádkem prezentace pomcek 15

[close]

p. 14

www.spczphk.wbs.cz 10.11.2012 ­ setkání k 20 výrocí spc v divadle jeslicky v hk 7 ­ 9 12 2012 ­ zimní víkend destné v o.h historie vánoc v orlických horách beseda s horskou sluzbou sediváckv long a dále 16

[close]

p. 15

www.spczphk.wbs.cz vybavení spc 1992 2012 lupy stojánkové lupy televizní lupy rýsovací soupravy pro nevidomé stroje pro psaní braillova písma ­ tatrapoint standard monika perkins brailler tatrapoint adaptiv pc vybaven odecítacem pro nevidomé winmonitor hlasový výstup tiskárna braillova písma everest pocítacová výuková sestava p m d elektronické zápisníky eureka arie pacmate montesorri sada pro rozvoj smyslového vnímání vazacka knih zy-fuse ­ termokopírka výroba hmatných obrázk maják pro ozvucení budov povelová souprava vysílacka ozvucení autobus ucebnice pro zs v braillov písmu vsechny pedmty vc cizích jazyk 2x dvoukolo moznost zapjcení snoozeelen ­ vybavení pro zrakovou stimulaci bazální stimulaci 17

[close]

Comments

no comments yet