Biuletyn Informacyjny Infrastruktury Nr 2012-12

 

Embed or link this publication

Description

Grudniowy (z rocznika 2012) numer Biuletynu Informacyjnego Infrastruktury

Popular Pages


p. 1

ministerstwo transportu budownictwa i gospodarki morskiej glÓwna biblioteka komunikacyjna biuletyn informacyjny infrastruktury nr 12 issn 1689-8044 grudzie 2012

[close]

p. 2

2 glówna biblioteka komunikacyjna prowadzi i koordynuje sprawy udostpniania i przeplywu informacji naukowej w resorcie w zakresie ekonomiki organizacji i zarzdzania w dziedzinie transportu drogowego kolejowego lotniczego eglugi ródldowej transportu miejskiego budownictwa gbk pelni jednoczenie funkcj zakladowego orodka informacji naukowej ministerstwa transportu budownictwa i gospodarki morskiej w tym charakterze dokumentuje literatur fachow oraz tworzy bank danych obejmujcy bazy kom ­ opisy dokumentacyjne artykulów z czasopism polskich i zagranicznych obejmujce szeroko pojt problematyk resortow oraz opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych i specjalnych gromadzonych w glównej bibliotece komunikacyjnej bib ­ opisy bibliograficzne wydawnictw ksigozbioru historycznego biblioteki czas informacje o czasopismach gromadzonych w gbk udostpnia dokumenty informacyjne takie jak tematyczne zestawienia dokumentacyjne tlumaczenia literatur firmow informatory katalogi oraz inne materialy informacyjne dokumentuje polsk i zagraniczn literatur z zakresu transportu budownictwa gospodarki morskiej wykonuje na zamówienie tematyczne zestawienia zawierajce opisy dokumentacyjne wybranych pozycji z literatury krajowej i zagranicznej zwizane z tematyk gromadzonych zbiorów prowadzi obslug informacyjn w ramach systemu sdi gromadzi opracowuje i udostpnia take w ramach wypoycze midzybibliotecznych wydawnictwa ksiki czasopisma normy zbiory specjalne dokumenty informacyjne tlumaczenia sprawozdania z wyjazdów zagranicznych rozklady jazdy katalogi oraz inne materialy z dziedzin tematycznie zwizanych z prac resortu prowadzi prace bibliograficzne udziela take telefonicznie informacji bibliograficznych i bibliotecznych wydaje · miesicznik biuletyn informacyjny infrastruktury ­ zawierajcy opracowania i streszczenia najwartociowszych pozycji problemowych dotyczcych transportu budownictwa i lcznoci wybranych z fachowych czasopism zagranicznych · kwartalnik wykaz waniejszych nabytków glównej biblioteki komunikacyjnej · rocznik wykaz czasopism krajowych i zagranicznych otrzymywanych przez gbk wykonuje na zamówienie odplatnie kserokopie wybranych fragmentów z materialów gromadzonych w bibliotece gbk jest czynna codziennie oprócz sobót w godz 900 ­ 1500 tel 630-10-62 tel fax 630-10-57 e-mail bdybicz@transport.gov.pl dezyderaty dotyczce wydawnictw informacyjnych pisemnie lub telefonicznie prosimy kierowa do glównej biblioteki komunikacyjnej przy ministerstwie transportu budownictwa i gospodarki morskiej ul chalubiskiego 6 00-928 warszawa redaktor biuletynu informacyjnego infrastruktury ­ elbieta malinowska tel 630-10-56.

[close]

p. 3

3 spis treci i problemy ogÓlnoresortowe 4 135 nowa strategia dla transeuropejskiej sieci transportowej 4 136 finansowanie europejskiego transportu 6 ii transport kolejowy 9 137 spór w sprawie unijnej dyrektywy 9 138 przyszlo kolei w nowoczesnej infrastrukturze 10 139 dworce nowa przestrze yciowa dla miasta 12 140 kryzys dotyka projektów kolei rosyjskich 14 141 droga kolei austriackich do sieci o wysokiej wydajnoci 15 142 czy chiny bd take w przyszloci najbardziej dynamicznym rynkiem techniki kolejowej 17 iii transport drogowy 19 143 strategia francji w zakresie inteligentnych systemów transportowych 19 144 unijny plan zwikszenia bezpieczestwa motocyklistów 21 iv transport miejski 23 145 europejskie dowiadczenia w zakresie polityki parkingowej 23 146 chiny inwestuj w rozbudow sieci metra 29 ze wiata 31 problemy ogólnoresortowe 31 transport kolejowy 31 transport lotniczy 34 transport morski i ródldowy 35 wykaz zagranicznych czasopism dokumentowanych przez gbk w roku 2012 37

[close]

p. 4

4 i problemy ogÓlnoresortowe 135 nowa strategia dla transeuropejskiej sieci transportowej adelsberger h neufassung des transeuropäischen verkehrsnetzes internationales verkehrswesen 2012 nr 5 s 33-36 slowa kluczowe europa unia europejska polityka transportowa transeuropejska sie transportowa planowanie korytarz transportowy multimodalny strategia rozwój finansowanie ramy organizacyjne transeuropejskiej sieci transportowej postpujca globalizacja brak wspólnej europejskiej perspektywy planowania oraz istotne postpy w zakresie telematyki transportu i technologii napdu to nie jedyne przyczyny nowego podejcia do zagadnienia budowy transeuropejskiej sieci transportowej ten-t nowa koncepcja uwzgldnia aktualne uwarunkowania w kontekcie zapewnienia jakoci sieci transportowej traktat lizboski 2009 podobnie jak wczeniejszy traktat z maastricht 1992 tworz podstawy i formuluj wytyczne dla rynku wewntrznego powiza terytorialnych gospodarczych i spolecznych oraz konkurencyjnoci i skutecznej ochrony rodowiska od 1996 r kiedy okrelono pierwsze zaloenia dla sieci ten nastpily powane zmiany geopolityczne i ekonomiczne rozszerzenie unii europejskiej zmiany klimatu liberalizacja przesunicia na rynku wiatowym mimo doranych modyfikacji zaloe nie osignito znaczniejszych sukcesów w realizacji planów mona wrcz mówi o regresie cigle istniej luki i wskie gardla w sieci brakuje zewntrznych polcze transgranicznych oraz pomidzy krajami czlonkowskimi biala ksiga marzec 2011 stanowi rozklad jazdy dla organizacji wspólnej europejskiej przestrzeni transportowej oraz otwartego na konkurencj oraz oszczdzajcego zasoby systemu transportowego wyznacza take ramy polityki transportowej do 2050 r oraz podstawowe cele planowania infrastruktury w tym transportu o wysokiej efektywnoci przy zmniejszonej o 60 emisji substancji szkodliwych propozycje rozporzdze komisji europejskiej w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej oraz odpowiednich ram finansowych zostaly przedstawione w dokumencie connecting europe facility cef który obejmuje okres finansowy 2014-2020 oprócz transportu dotyczy take energetyki i telekomunikacji w centrum zainteresowania pozostaje sie podstawowa tj najwaniejsza pod wzgldem strategicznym oraz dotacje sie ten-t w przewidywanym ksztalcie ma by oddana do eksploatacji w 2030 r po raz pierwszy ma powsta sie podstawowa odpowiadajca wspólnej europejskiej perspektywie planowania jednolita racjonalnie uzasadniona metoda planowania zapewnia równowag geograficzn i strategiczny rozwój infrastruktury oczekuje si przede wszystkim opanowania spodziewanego wzrostu popytu na przewozy wiadomego ksztaltowania przestrzeni oraz latwiejszego dostpu do infrastruktury opracowanie nowych zasad dotychczas obowizujce zasady budowy ten-t pochodz z 1996 r a powstaly w oparciu o propozycje ówczesnych pastw czlonkowskich ue 15 oraz 14 priorytetowych projektów okrelonych w essen 1994 inicjatywy takie jak ustalenie paneuropejskich korytarzy transportowych wedlug transport infrastructure needs assessment tina korekta 30 priorytetowych projektów z 2004 r a take plan glównych osi w krajach ssiadujcych oraz wszystkie dotychczasowe korekty wytycznych ten-t zostaly zweryfikowane w 2010 r mimo biecej modyfikacji komisja europejska uznala e konieczne jest wypracowanie nowej polityki rozwoju ten-t bodcem do tego jest postpujca globalizacja zaloenia traktatu lizboskiego zmiany klimatyczne brak wspólnego europejskiego planowania oraz opónienia w realizacji projektów polcze

[close]

p. 5

5 transgranicznych i duy postp w telematyce transportu i technologiach napdu pojazdów polityka w zakresie ten-t ksztaltowala si w nastpujcych etapach zielona ksiga oraz dyskusje publiczne doprowadzily do podzialu koncepcji sieci na istniejce korytarze ten-t oraz stanowic ich cz podstawow sie strategiczn której realizacj wyznaczono na 2030 r opracowanie przez sze grup ekspertów podstaw metody planowania sieci podstawowej które po dyskusjach publicznych 2010 i 2011 zostaly zmodyfikowane i uzgodnione z pastwami czlonkowskimi weryfikacja calej sieci pod ktem zrównowaenia modalnego jej struktury ograniczono liczb portów morskich i lotniczych ustalono niezbdny poziom koncentracji po raz pierwszy zdefiniowano terminale drogowo-kolejowe przedstawienie propozycji rozporzdze w sprawie nowych wytycznych komisji europejskiej dla ten oraz dla cef padziernik 2011 r osignicie porozumienia w sprawie nowych wytycznych ten i w czci dotyczcej cef propozycje bd obecnie dyskutowane w parlamencie europejskim w 2013 r oczekuje si podjcia uchwaly metoda planowania podstawowej sieci ten-t metoda planowania sieci podstawowej w ujciu geograficznym i transportowym oddzielnie dla ruchu pasaerskiego i towarowego jest realizowana dwustopniowo najpierw ustala si wzly sieci podstawowej które w kolejnym etapie s kojarzone z sieci multimodaln w wyniku czego okrela si drugorzdne wzly sieci jako pierwotne tworzone s miejskie wzly sieci podstawowej nastpnie definiowane s porty glówne oraz glówne przejcia graniczne do krajów ssiednich nie bdcych czlonkami ue do miejskich wzlów sieci zalicza si stolice wszystkich krajów ue mega-miasta metropolitan european growth area i inne wielkie aglomeracje do portów glównych zalicza si porty morskie i ródldowe które osigaj przeladunki na poziomie 1 pracy przeladunkowej portów unijnych na kad jednostk terytorialn nutsi ma przypada jeden port do glównych przej transgranicznych zaliczono punkty przekroczenia granicy do kraju ssiedniego dla poszczególnych przewoników pierwotne wzly sieci podstawowej rozmieszczone wzdlu jej granic s kojarzone z multimodaln sieci wedlug nastpujcych kryteriów wzel miejski sieci nie moe kolidowa z innymi trzeciorzdnymi wzlami glówne porty oraz punkty transgraniczne maj wymienia potoki ruchu z odpowiednimi wzlami miejskimi w istniejcych warunkach zaplecza ldowego tylko dla ruchu towarowego jeeli ruch odbywa si na trasach równoleglych linia duej prdkoci rónica pochyle lub transport towarowy odbywa si z ominiciem aglomeracji wówczas przewozy pasaerskie i towarowe naley rozpatrywa oddzielnie autostrady morskie stanowi maj uzupelnienie multimodalnej sieci zwlaszcza w odniesieniu krajów wyspiarskich wszystkie granice pastwowe krajów ssiednich ue maj co najmniej jedno polczenie z sieci podstawow cala sie dróg wodnych ten-t jest wlczona do sieci podstawowej okrelenie drugorzdnych wzlów sieci porty morskie i ródldowe terminale drogowo-kolejowe i porty lotnicze oraz porty ródldowe powizane z transportem kolejowym dla ruchu towarowego nastpuje w wyniku wyznaczenia sieci wzlów miejskich -

[close]

p. 6

6 ze wzgldu na due znaczenie transportowe i skal sieci podstawowej pojawiaj si niekiedy dania interoperacyjnoci w kolejowym ruchu transgranicznym dlugo pocigów 750 m nacisk na o 25 t elektryfikacja oraz wyposaenie w ertms inicjatywa connecting europe facility dla zrealizowania do 2030 r sieci podstawowej o niezbdnej jakoci konieczne jest zdefiniowanie odcinków krytycznych korytarzy multimodalnych naley przy tym uwzgldni istniejce korytarzy przyjte naciski na o projekty priorytetowe oraz korytarze dla ruchu towarowego jest to konieczne dla efektywnej implementacji sieci podstawowej powinny temu sluy odpowiednie porozumienia realizatorów korytarzy multimodalnych w zakresie finansowania i nadzoru najlepiej przez jednego europejskiego koordynatora w ramach sieci podstawowej takie korytarze multimodalne mog pelni rol pioniersk w ograniczeniu emisji co2 w warunkach dobrego powizania i wspóldzialania rodków transportu nie tylko w zakresie infrastruktury warto korytarza multimodalnego wzrasta dziki inteligentnym systemom informacyjnym i sterowania do 2030 r cala sie podstawowa ma si sklada z zielonych korytarzy zgodnie z zaloeniami cef w okresie finansowym 2014-2020 subwencja ue na rozbudow sieci podstawowej ma wynosi 31,7 mld 10 mld pochodzi bdzie z funduszu spójnoci rodki te maj by w 80-85 przeznaczone na rozbudow dróg wodnych i tras kolejowych odcinków przygranicznych oraz na likwidacj wskich gardel i realizacj systemów informacji ruchowej sterowania infrastruktury zaopatrzenia alternatywnych systemów napdowych w celu ograniczenia emisji co2 pozostale rodki maj by przeznaczone na finansowanie projektów alternatywnych które powinny sluy take rozbudowie sieci drogowej poza tym w ramach fs planuje si dodatkowe 24 mld na dalsz rozbudow i modernizacj sieci ten-t dobry system transportowy który spelnia oczekiwania obywateli gospodarki oraz potrzeby rodowiska naturalnego jest wanym atutem w globalnym wspólzawodnictwie w tej dziedzinie europa znajduje si na czolowej pozycji realizacja sieci podstawowej ten-t do 2030 r calej do 2050 r pozwoli na jeszcze cilejsz wspólprac oraz zwikszenie przewagi europy w skali globalnej oprac marek ucieszyski 136 finansowanie europejskiego transportu lochman l what does the rail sector need european railway review 2012 nr 5 s 32-34 slowa kluczowe unia europejska polityka transportowa transeuropejska sie transportowa infrastruktura transportu finansowanie 2007 2013 polityka inwestycyjna fundusze strukturalne ue cf polityka ekologiczna koszt zewntrzny sprawny transport potrzebny jest dla rozwoju gospodarki i poprawy jakoci ycia w europie konieczne jest zmniejszenie zatorów na drogach emisji spalin oraz uzalenienia od ropy naftowej do 2020 r planowane jest obnienie o 20 emisji dwutlenku wgla wzrost o 20 udzialu energii ze ródel odnawialnych i wydajnoci energetycznej wszelkich ródel komisja europejska postawila przed transportem nastpujce zadania · przeniesienie do 2030 r 30 wszystkich przewozów towarowych na odleglo powyej 300 km z dróg na koleje lub na transport wodny ródldowy do 2050 r ten udzial transportu przyjaznego rodowisku powinien wzrosn do 50 potrojenie dlugoci linii duej prdkoci do 2030 r utworzenie do 2030 r transeuropejskiej sieci transportowej ten-t obejmujcej trasy drogowe kolejowe lotnicze i eglug ródldow calej unii europejskiej · ·

[close]

p. 7

7 · polczenie sieci linii kolejowych glównych europejskich portów lotniczych i morskich do 2050 r te ambitne cele bd wymagaly wielkich inwestycji ocenia si e w latach 20102030 potrzebne bdzie na inwestycje w transporcie w krajach ue 1,5 bln dla rozwizania problemów transportu w przyszloci potrzebna bdzie wspólpraca instytucji europejskich krajów czlonkowskich ue i kolei które bd musialy · · · znale krajowe dlugookresowe ródla finansowania rozwija ekologiczne formy transportu zapewni finansowanie z budetu ue trzeba jednoczenie odwróci dwie tendencje które s sprzeczne z tymi celami pierwsz jest zmniejszanie si od szeregu lat inwestycji w infrastrukturze transportowej w europie zachodniej z ok 1,5 pkb w 1975 r do zaledwie 0,8 w 2008 r drug tendencj s zwikszajce si inwestycje drogowe zwlaszcza w krajach europy rodkowej i wschodniej ceec central and eastern european countries i zmniejszajce si inwestycje kolejowe w 2009 r w infrastruktur transportow w europie zainwestowano ok 105 mld kwot t przeznaczono na nowe obiekty rozbudow istniejcych oraz na odbudow remonty i wiksze naprawy we wszystkich sektorach transportu w podanej kwocie uwzgldniono wszystkie ródla finansowania m in wydatki na utrzymanie ww obiektów pokrywane z pienidzy publicznych przy zaloeniu e w okresie 2010-2030 wydatki roczne bd na poziomie 105 mld a wydatki wlasne poszczególnych krajów pozostan niezmienione moliwe jest pozyskanie w cigu najbliszych 20 lat co najmniej 2,1 bln tj wicej ni podana w projekcie 1,5 bln jednak trzeba pamita e dla modernizacji obecnej sieci transportowej i jej ujednolicenia w skali europejskiej a take wdraania coraz nowoczeniejszych pojazdów potrzeba bdzie wicej pienidzy ponadto podzial funduszy na inwestycje infrastrukturalne pomidzy rónymi rodzajami transportu jest nieproporcjonalny w kadym kraju sektor drogowy otrzymuje najwicej rodków najtrudniejsza sytuacja panuje w europie rodkowej i wschodniej tam ­ mimo rosncych wydatków na infrastruktur transportow sektor kolejowy dostaje coraz mniej rodków w porównaniu z innymi dziedzinami transportu w 1995 r koleje ceec otrzymaly 23 rodków inwestycyjnych przeznaczonych na infrastruktur a w 2009 r ju tylko 13 to niedoinwestowanie infrastruktury kolejowej odbija si niekorzystnie na jakoci uslug wplywa te na zmniejszenie udzialu kolei w przewozach ogólnych z 46 w 1995 r do 22 w 2009 r w europie zachodniej z 30 do 18 kryzys ekonomiczny ostatnich lat i deficyt budetów pastwowych spowodowaly zaostrzenie tej sytuacji infrastruktura kolejowa byla utrzymywana na niedostatecznym poziomie a jej naprawy lub modernizacje odraczano spowodowalo to ograniczenia prdkoci jazdy i opónienia pocigów a w konsekwencji nisk jako uslug finansowanie ze rodków ue i krajów czlonkowskich w latach 2007-2013 unia europejska przeznaczyla na infrastruktur transportow ogólem 90 mld rodki te pochodzily z funduszu spójnoci 82 mld oraz z budetu ten-t 8 mld ponadto wiele projektów transportowych sfinansowaly same pastwa czlonkowskie i tak w ramach projektów ten-t w okresie 2007-2013 pastwa czlonkowskie zainwestowaly 196 mld wikszo obecnych funduszy ten-t idzie na rodki transportu przyjazne rodowisku a wic kolej eglug ródldow i transport morski nie dzieje si tak jednak z funduszem spójnoci który jest dziesiciokrotnie wikszy od budetu ten-t z tego funduszu finansuje si transport drogowy z 82 mld przeznaczonych na transport z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego european regional development fund erdf oraz funduszu spójnoci ok 41 mld bdzie wydatkowanych na infrastruktur drogow a tylko 23,6 mld 29 na infrastruktur kolejow.

[close]

p. 8

8 w planie finansowym 2014-2020 komisja europejska proponuje nowy fundusz ­ cef connecting europe facility o budecie 50 mld z którego na transport ma by przeznaczone 31,7 mld na energi 9,1 mld i na technologie informatyczne 9,2 mld fundusz ten bdzie uzupelnial dotychczasowy fundusz spójnoci w którym na transport przewiduje si kwot ok 24,4 mld propozycja ustanowienia cef stanowi wany zwrot w kierunku finansowania ekologicznych rodków transportu z funduszu tego planuje si finansowa przyjazne dla rodowiska projekty transportowe m in budow kanalu pólnocna sekwana lczcego francusk sie kanalów z sieciami belgijskich holenderskich i niemieckich dróg wodnych budow glbokich tuneli kolejowych na liniach lyon ­ turyn oraz pod przelcz brenner na granicy austriacko-wloskiej a take linii kolejowej rail baltica lczcej polsk litw lotw i estoni z finlandi polczenie kolejowo-promowe jednak dla pozyskania kwoty 500 mld potrzebnej dla zbudowania sieci ten-t do 2020 r musi zwikszy si udzial wlasny krajów ue co ­ niestety ­ jest malo realne ze wzgldu na kryzys finansowy finansowanie ekologicznych rodków transportu obecnie transport w krajach ue jest odpowiedzialny za ok ¼ powstajcych gazów cieplarnianych greenhouse gases gng jest te ten transport bardzo zaleny od ropy naftowej gdy 96 przewozów pasaerskich i towarowych w krajach ue jest wykonywane z wykorzystaniem ropy naftowej aby uzyska planowane do 2050 r zmniejszenie emisji gng o 60 i zaleno ue od ropy naftowej trzeba przestawi transport na rodki transportu przyjazne rodowisku takie jak kolej i egluga ródldowa pocigi emituj przecitnie 10 razy mniej co2 ni samochody i samoloty dlatego propozycja komisji europejskiej zwikszenia rodków finansowych na bardziej ekologiczny transport kosztem dróg bdzie odgrywala du rol w polityce uniezaleniania europy od ropy naftowej i ograniczania emisji gng placi powinien ten kto niszczy ponoszenie pelnych kosztów zewntrznych transportu moglyby przynie due wplywy dla rozwoju infrastruktury transportowej i pozwoli na wiksze inwestycje np ogólne koszty zewntrzne transportu w europie w 2008 r zostaly oszacowane na 510 mld bez uwzgldnienia kosztów zatloczenia dróg a z ich uwzgldnieniem na 660-760 mld rodek transportu procent ogólu kosztów zewntrznych 61,1 22,1 5,6 5,2 3,6 1,9 0,3 samochód osobowy samochód ciarowy lub mikrobus motocykl samolot pasaerski autobus lub autokar pocig egluga ródldowa najwiksze koszty zewntrzne powoduje samochód osobowy nastpnie samochód ciarowy i mikrobus koszty zewntrzne transportu to koszty powodowane · zatloczeniem dróg 30 · zuyciem drogi i innej infrastruktury drogowej 29 · emisj spalin 20 · kosztami wypadków 20 i · halasem 1

[close]

p. 9

9 dobrym przykladem na to e placi powinien ten kto niszczy rodowisko jest szwajcaria na przelomie lat 2016/2017 ma by otwarty glboki tunel kolejowy pod masywem gothard w alpach budowa tego tunelu jest finansowana z funduszu transportowego na który skladaj si glównie wplywy z oplat za korzystanie z autostrad szwajcarskich oplaty musz uiszcza wszystkie cikie pojazdy hvf heavy vehicle fee o ciarze powyej 3,5 t w zalenoci od masy pojazdu poziomu emisji spalin i przejechanego kilometrau ta wlanie oplata sklania wielu przewoników do korzystania z transportu na platformach niskopodlogowych transport kombinowany a take do przewozu towarów kontenerów bezporednio kolej komisja europejska wspiera szwajcarsk polityk w 2011 r pewien postp zostal osignity dokonano zmian w dyrektywie eurovignette co ma spowodowa zwikszenie oplat za niszczenie rodowiska przez cikie pojazdy drogowe oprac marek rabsztyn ii transport kolejowy 137 spór w sprawie unijnej dyrektywy barrow k eu and member states still at odds over rail policy international railway journal 2012 nr 10 s 14-15 slowa kluczowe unia europejska polityka kolejowa dyrektywa oddzielenie infrastruktury rynek kolejowy integracja liberalizacja przepis prawny w europejskiej polityce kolejowej wci istniej rozbienoci w wielu kwestiach w tworzeniu prawa kolejowego uczestniczy wiele instytucji w rónych krajach i proces ten rozciga si na lata ale w tym wolno zmieniajcym si wiecie 6 wrzenia 2012 r bdzie dniem pamitnym wówczas w trybunale sprawiedliwoci w luksemburgu wydano orzeczenie w sprawie spornej kwestii oddzielania infrastruktury od przewozów komisja europejska vs niemcy i austria rzecznik generalny ts dowiódl e dyrektywa europejska 91/440 nie wymaga instytucjonalnego rozdzielenia przewozów od infrastruktury sd prawdopodobnie podtrzyma to orzeczenie i oddali cal spraw która jest podstawow dla tych wszystkich krajów czlonkowskich ue które przyjly takie rozwizanie i s niechtne do zrezygnowania z niego w midzyczasie w europejskim komitecie ekonomiczno-spolecznym european economic and social committee eesc w brukseli na konferencji powiconej polityce kolejowej komisarz ds transportu siim kallas stwierdzil e sektor kolejowy nie moe si rozwija tylko w ramach sieci krajowych musi to by rozwój ogólnoeuropejski jeli sektor nie uwolni si od dziala protekcjonistycznych to koleje europejskie przestan si rozwija zdaniem komisarza od 1992 r minlo 20 lat bylo wic dostatecznie duo czasu na wdroenie przyjtych dyrektyw tymczasem wci jest daleko do wspólnego rynku kolejowego prawdopodobnie zwycistwo niemiec w sdzie europejskim da temu krajowi pewno e bdzie mógl wygra walk o prawo do utrzymania powizania infrastruktury z przewozami na dluszy czas take inne pastwa europejskie które przyjly takie rozwizanie bd podbudowane rozstrzygniciem sdu w luksemburgu we francji zwolennicy ponownego polczenia francuskich kolei narodowych sncf z francusk sieci kolejow rff uznaj to za poparcie dla swoich dziala do tej pory pelne oddzielenie przewozów od infrastruktury we wszystkich krajach czlonkowskich wydawalo si niezbdnym warunkiem dla przeprowadzenia pelnej liberalizacji rynku kolejowego to stanowisko zostalo teraz zakwestionowane ­ jeli sd przyjmie wniosek powoda orzeczenie w tej sprawie stanie si precedensem.

[close]

p. 10

10 komisja europejska argumentuje e kwestia ta bdzie rozstrzygnita w iv pakiecie kolejowym który bdzie usuwal przeszkody w podejciu rynkowym i obligowal do rozdzielenia przewozów od infrastruktury ale komisarze powinni rozway czy na pewno pelne rozdzielenie jest potrzebne do uzyskania konkurencji na torach i wzrostu przewozów kolejowych przecie rynek kolejowy w niemczech i austrii mimo polczenia infrastruktury i przewozów jest najbardziej otwartym w europie mimo wszystko jak dlugo infrastruktura pozostawa bdzie pod tym samym kierownictwem co glówny przewonik zawsze bd pojawialy si obawy o stronniczo przykladem jest obecnie prowadzone przez jedn z komisji ue dochodzenie na wniosek prywatnych przewoników przeciwko spólce energetyka db o zawyanie cen energii trakcyjnej to jeden z argumentów przeciwko lczeniu przewozów z infrastruktur przedsibiorstwo holdingowe latwiej jest kontrolowa w krajach majcych silny urzd transportu kolejowego np w niemczech w krajach w których takie urzdy nie s niezalene a takich jest duo nie bdzie wystarczajcej gotowoci do badania wszystkich przypadków lamania przepisów o wolnym rynku przewozowym z pewnoci nie bdzie dobrze gdy w unii europejskiej bd istnialy dwa róne systemy organizacyjne kolei bdzie to oznaczalo e jednym pastwom pozwala si mie przedsibiorstwo holdingowe a innym nie w iv pakiecie kolejowym ten problem musi znale ostateczne rozwizanie oprac marek rabsztyn 138 przyszlo kolei w nowoczesnej infrastrukturze matthä a zukunft der bahn auf moderner infrastruktur eisenbahntechnische rundschau 2012 nr 9 s 134-137 slowa kluczowe austria transport kolejowy Öbb infrastruktura kolejowa zarzdzanie strategia rozwój oferta przewozowa sie kolejowa przepustowo dostp do infrastruktury polityka inwestycyjna polityka finansowa ukierunkowanie strategiczne dynamiczny rozwój transportu deregulacja oraz dua presja na efektywno stawiaj nowe wyzwania przed zarzdcami infrastruktury w celu zapewnienia pomylnej przyszloci koleje austriackie Öbb przygotowuj si do nowych zada tym samym decydujc o ksztalcie mobilnoci w najbliszych latach strategia sie docelowa 2025 spólki Öbb infrastruktur ag ma zapewni w dlugiej perspektywie konkurencyjno kolei i jej wklad w rozwój gospodarczy austrii w 1986 r program neue bahn nowa kolej rozpoczl proces modyfikacji oferty kolejowej w austrii podstaw stal si zintegrowany staly rozklad jazdy pocigów zwikszajcy atrakcyjno przewozów pasaerskich intercity i interregio oraz umoliwiajcy stworzenie atrakcyjnej oferty przewozowej dla ruchu towarowego zalecane dzialania obejmowaly przebudow polcze z wiedniem intercity uatrakcyjnienie alpejskich osi komunikacyjnych interregio modernizacj stacji oraz budow nowych terminali towarowych rozwój sieci kolejowej od lat 80 motywowala integracja polityczna i gospodarcza europy strategia sie docelowa 2025 stanowi spójn i konsekwentn kontynuacj dlugofalowego planu rozwoju infrastruktury cele tej strategii s nastpujce · wzmocnienie pozycji rynkowej kolei poprawa jakociowa i ilociowa ofert infrastruktury podstaw dla pozyskania dodatkowego popytu koncentracja kolei na tych obszarach gdzie istniaje najwikszy potencjal rynkowy dla transferu przewozów wzrost rentownoci wydajna infrastruktura jest czynnikiem decydujcym sukcesu ekonomicznego transportu szynowego ·

[close]

p. 11

11 · poprawa bezpieczestwa wysoki poziom bezpieczestwa zwlaszcza w porównaniu z transportem samochodowym jest walorem kolei strategia Öbb infrastruktur ag przewiduje rodki dla dalszej poprawy poziomu bezpieczestwa technicznego oferta uwzgldniajca popyt efektywna oferta przewozowa wymaga zapewnienia niezbdnej przepustowoci szlaków atrakcyjnego czasu podróy i komfortowych dworców w komunikacji pasaerskiej a w transporcie towarowym konkurencyjnego czasu przewozu i wydajnych urzdze przeladunkowych podstaw dla projektowania urzdze infrastruktury jest systemowy rozklad jazdy porzdkuje on trasy pocigowe w ruchu pasaerskim i towarowym w skali calej sieci oraz umoliwia identyfikacj wskich gardel i wymaga dotyczcych czasu jazdy systemowy rozklad jazdy umoliwia uwzgldnianie liczby tras oczekiwanych na podstawie prognoz stworzenie zaloe dla zintegrowanego stalego rozkladu jazdy umoliwiajcego sprawne przesiadki na stacjach wzlowych zapewnienie odpowiadajcego zapotrzebowaniu czasu przewozu w ruchu towarowym oraz wysokiej punktualnoci realizacji tych wymaga w strategii sie docelowa 2025 slu liczne dzialania poprawiajce przepustowo i umoliwiajce redukcj czasu jazdy stacje kolejowe poloone w miastach pelni liczne funkcje przy ich modernizacji naley uwzgldni potrzeb zapewnienia klientom wysokiej jakoci uslug oraz sprawnego prowadzenia ruchu kolejowego zakres rodków podejmowanych na stacjach pasaerskich pozwala na zwikszenie ich atrakcyjnoci prawne zobowizania do zapewnienia swobodnego dostpu do komunikacji s realizowane poprzez budow sieci dworców kolejowych bez barier prognozy wynikajce z globalizacji gospodarki przewiduj wyszy wzrost przewozów kombinowanych ni innych rodzajów transportu rozwój systemów kontenerowych pozwalajcych na prostsz obslug zwiksza szanse kolei poniewa daje moliwo uczestnictwa w przewozach przedsibiorstwom z obszarów poloonych nawet z dala od szlaków kolejowych do transferu przewozów na kolej w istotny sposób przyczynia si rozbudowa jej zdolnoci przeladunkowej zapewnienie dostatecznej przepustowoci umoliwia przewidziana strategi rozbudowa terminali przeladunkowych wiedeskie terminale inzersdorf i freudenau oraz wels wörgl wolfurt oraz villach bezpieczn i latwo dostpn infrastruktur gwarantuje sukcesywne wdraanie innowacji technicznych systematyczna modernizacja zapewnia spelnienie wymogów technicznych i oraz popraw bezpieczestwa systemu kolejowego koleje austriackie nale ju teraz do najnowoczeniejszych w europie wysoki poziom techniczny jest podnoszony ustawicznie do priorytetowych projektów naley budowa systemu etcs na nowych trasach oraz sieci ten-t a take wdraanie systemu mobilnej lcznoci radiowej zgodnej ze standardem gsm-r poprawa bezpieczestwa w tunelach walka z halasem oraz biece remonty urzdze infrastruktury podstaw strategii sie docelowa 2025 jest efektywno infrastruktury zarówno pod wzgldem kosztów jak i wykorzystania szlaków kolejowych budowa i utrzymanie infrastruktury wymagaj ogromnych nakladów finansowych inwestycje staj si oplacalne pod warunkiem optymalnego wykorzystania zalet systemu kolejowego racjonalnie zaprojektowana i zorganizowana sie kolejowa zapewnia wysok przepustowo zalety systemu kolejowego mona wykorzysta dziki bezporednim polczeniom midzy duymi aglomeracjami oraz rytmicznym dojazdom do nich dodatkowe korzyci wynikaj z migracji ludnoci do wielkich orodków starzenia si spoleczestwa oraz powizania w sie gospodarki unii europejskiej istotne obnienie kosztów eksploatacji infrastruktury mona osign dziki automatyzacji obslugi linii kolejowych elektryfikacji tras oraz nowym technologiom na stacjach manewrowych.

[close]

p. 12

12 dzialania realizacja strategii sie docelowa 2025 umoliwia redukcj kosztów rodowiskowych w gospodarce narodowej dziki przeniesieniu czci przewozów na kolej 13,5 mld tkm brutto pozwala ograniczy emisj co2 o 260.000-330.000 t rocznie dla ruchu pasaerskiego te wskaniki wynosz 240.000-320.000 t 90 przewozów kolejowych w austrii realizuje si z wykorzystaniem energii odnawialnej dziki zwikszeniu przepustowoci i jakoci oferty ronie zdolno przewozowa oraz dochód z oplat za wykorzystanie infrastruktury regionalne inwestycje przyczyniaj si do redukcji rzeczywistych kosztów eksploatacyjnych wedlug prognozy dlugoterminowej w austrii nastpowa bdzie wzrost popytu na przewozy kolejowe udzial rynkowy kolej utrzyma w zakresie ruchu pasaerskiego ale w ruchu towarowym spodziewany jest jego dalszy wzrost w prognozie dlugoterminowej dla ruchu towarowego przewiduje si wyrany wzrost udzialu kolei w ogólnych przewozach do 20 ze 152 mln do 198 mln pocigokm w projekcie neue bahn z 1986 r prognozy dla roku 2000 byly porównywalne z zakladanymi dla strategii sie docelowa 2025 oczekiwano wzrostu do 61 mln tkm netto co malo stanowi spadek udzialu rynkowego o 12 kolej zdolala jednak ju do 2006 r osign wzrost o 94 mln tkm netto i udzial w rynku wynoszcy 17 rodki na realizacj sieci docelowej zgodnie z aktualnym programem ramowym wynosz 32,5 mld na kolejne fazy 2 i 3 zarezerwowano 10,4 mld najwiksze efekty dla sieci kolejowej maj przynie inwestycje na obszarze westbahn oraz südbahn kolej westbahn wykonujca 25 pracy przewozowej calej Öbb infrastruktur ag jest liderem rynku w austrii drugie miejsce zajmuje südbahn 15 wanym wymogiem stawianym sieci docelowej jest zwikszenie stopnia pokrycia kosztów eksploatacyjnych infrastruktury z dochodów rynkowych stworzenie atrakcyjnej oferty w zakresie infrastruktury daje podstaw dla znacznego wzrostu przewozów i zwizanych z nimi dochodów nie bez powodu kolej w powszechnej opinii stanowi szkielet ekonomiki kraju gospodarka potrzebuje dostatecznej przepustowoci szlaków i terminali szybkiej i niezawodnej realizacji przewozów po konkurencyjnych cenach dla wielu grup spoleczestwa kolej stanowi podstawowy rodek transportu pasaerowie oczekuj atrakcyjnej oferty przewozowej punktualnoci wygodnego dostpu oraz przystpnych cen w strategii sieci docelowej takie wymagania s przeksztalcane w spójny program rozwoju infrastruktury który stwarza podstawy do oferowania przez przedsibiorstwo przewozowe produktu zorientowanego na klienta oprac marek ucieszyski 139 dworce nowa przestrze yciowa dla miasta ducasse i gares le nouvel espace de vie de la ville le rail 2012 nr 9 189 s 20-21 slowa kluczowe wielka brytania dworzec kolejowy modernizacja parametr eksploatacyjny usluga pozatransportowa informacja pasaerska system informacyjny technologia informatyczna dworce kolejowe znajduj si w fazie transformacji nowe oczekiwania podrónych zobowizuj przewoników i instytucje kolejowe do modyfikacji tradycyjnych funkcji dworca ju od wielu lat nie stanowi on przestrzeni przeznaczonej tylko dla podrónych dworzec staje si coraz bardziej obiektem hybrydowym ­ polczeniem centrum handlowego rekreacyjnego i multimodalnego terminala komunikacyjnego dworzec jest postrzegany jako nowa przestrze miejska gdzie tradycyjny podróny staje si klientem licznych uslugodawców to nowe podejcie narzuca potrzeb zaspokojenia bardzo rónych oczekiwa.

[close]

p. 13

13 transformacja dawnych dworców analiza obecnie realizowanych projektów dworców pasaerskich w wielkiej brytanii prowadzi do wniosku e glównym celem modernizacji jest powikszenie istniejcej powierzchni w celu obslugi coraz wikszej liczby podrónych wikszo projektów zaklada przeksztalcenie i modernizacj istniejcych budynków albo polczenie z now przestrzeni np celem projektu rewaloryzacji dworca king cross w londynie bylo powikszenie o 300 przestrzeni niezbdnej do zintegrowania ze strefami restauracji i sklepów na dworcu blackfriars take w londynie zadanie polegalo na budowie nowego dojcia do stacji od pólnocy przedlueniu peronów dla dlugich pocigów wzmocnieniu stacji metra oraz budowie nowego dworca na poludniowym brzegu tamizy jednym z nowatorskich rozwiza w projekcie jest instalacja systemu silenttrack tata steel dla ograniczenia halasu o 50 ta instalacja na dlugoci 1300 m jest czci programu thameslink który do 2018 r przewiduje przeprowadzenie szeregu prac majcych na celu usprawnienie londyskiej komunikacji szynowej zoptymalizowanie czstotliwoci kursowania pocigów oraz dlugoci skladów w birmingham rozpatruje si powikszenie o 50 zdolnoci przepustowej stacji new street nowe tendencje wszystkie te projekty powinny towarzyszy budowie nowych urzdze zdolnych do zaspokojenia potrzeb coraz bardziej wymagajcych pasaerów przyklad daj porty lotnicze które lcz informacj otrzyman od pasaerów z wdraaniem interaktywnych systemów odpowiadajcych potrzebom klientów na dworcach naley mie na wzgldzie nie tylko poziom dostpnoci budynków i peronów lecz take dostp do informacji poszukuje si innowacyjnych rozwiza w dziedzinie systemów informacji dla podrónych najlepiej spersonalizowanej np koleje indyjskie realizuj projekt simran satelitarny system informacji pasaerskiej w czasie rzeczywistym który umoliwia przekazywanie za pomoc smartfonów precyzyjnej informacji o poloeniu pocigu coraz czciej pasaerowie oczekuj udostpniania w ramach abonamentu lub bezplatnych uslug informacji w czasie rzeczywistym o lokalizacji peronów okienek kasowych oraz wskazania trasy prowadzcej do obiektów dworcowych nie mówic ju o informacji o opónieniach pocigów wedlug juniper research do 2017 r bdzie w uyciu ok 2,5 mld osobistych przenonych urzdze informacyjnych wysilek przedsibiorców skupia si na pozyskaniu nowych klientów dworców którzy potrzebuj informacji obszerniejszej dotyczcej nie tylko transportu klient yczy sobie otrzymywa informacje za porednictwem poczty elektronicznej lub sms o ofercie handlowej dworcowych sklepów o rónych uslug komunikacyjnych proponowanych w terminalach multimodalnych a nawet seansach w kinie dworcowym niekiedy takie rozwizania postrzegane s jako wizja przyszloci pora jednak porzuci klasyczne podejcie do koncepcji dworca kolejowego jako miejsca zwizanego jedynie z transportem na rzecz szerszego postrzegania tej przestrzeni w yciu codziennym przewaa tendencja do traktowania dworca kolejowego jako przestrzeni multimodalnej dla wielu klientów multi-client space zapewniajcej na danie peln dostpno informacji zagadnienia przyszloci dworców kolejowych byly przedmiotem licznych wystpie i prezentacji podczas 19 its world kongres 22-26 x w wiedniu z kolei w londynie w listopadzie 2012 r przeprowadzono dzie informacji pasaerskiej w czasie rzeczywistym w ramach którego nastpila wymiana dowiadcze pomidzy wieloma oferentami oba wydarzenia stanowi sposobno zblienia si do nowej rzeczywistoci oraz uwiadomienia roli i miejsca dworca kolejowego w codziennym yciu miasta i obywateli oprac marek ucieszyski

[close]

p. 14

14 140 kryzys dotyka projektów kolei rosyjskich turner j la crise affecte les projets des rzd le rail 2012 nr 9 189 s 2224 slowa kluczowe rosja kolej due prdkoci projekt koszt inwestor zagraniczny polityka inwestycyjna tabor kolejowy parametr eksploatacyjny ju od lata kryly pogloski e rosja rezygnuje ze projektu kolei duej prdkoci z powodu kryzysu ekonomicznego który nie oszczdzil take kraju bdcego powanym eksporterem paliw decyzja która zapadla w sierpniu 2012 r podzialala jak zimny prysznic na liczne firmy budowlane gotowe podj si realizacji projektu w federalnym budecie inwestycyjnym zatwierdzonym przez dum na lata 2013-2015 nie ma rodków na realizacj projektów dwóch linii duej prdkoci które planowano odda do eksploatacji przed pilkarskimi mistrzostwami wiata w 2018 r o porace projektów w niszej izbie parlamentu zdecydowal blok polityków liberalnych jeden z projektów zapowiadanych jeszcze w 2011 r przewidywal budow polczenia duej prdkoci pomidzy moskw a st petersburgiem pozwalajcego pokona 660 km w 2 h 45 druga linia miala polczy moskw z jekaterynburgiem na uralu skracajc czas podróy pomidzy tymi orodkami z 26 do 8 godzin koszt obu inwestycji mial wynie 103 mld przy 70-proc udziale pastwa oraz 30-proc udziale przyszlych koncesjonariuszy którzy mieli by wylonieni w przetargu na pocztku 2013 r okazuje si e pastwo rosyjskie nie dysponuje rodkami na zaspokojenie tych ambicji sztab odpowiedzialny za przygotowania do mistrzostw 2018 oraz parlamentarzyci s zdania e bardziej uzasadnion bdzie modernizacja istniejcych linii kolejowych oraz infrastruktury portów lotniczych ni realizacja ryzykownego projektu wiadomo utraconej szansy na realizacj intratnego kontraktu sie o dlugoci 3000 km ma alstom pozostajcy w aliansie z bouygues oraz sncf ich konkurenci siemens poludniowokoreaski hyundai oraz chiski crcc znaleli si w identycznej sytuacji po ustaleniach poczynionych w grudniu 2010 r z ówczesnym premierem w putinem rd rozwaaly w ramach budowy sieci kolei duej prdkoci take polczenia moskwy z ninym nowogrodem i kazaniem oraz dalekowschodnimi orodkami chabarowsk irkuck wladywostok czelabisk planowano równie budow odcinków duej prdkoci przynajmniej na czci 1900-km trasy moskwa soczi które w 2014 r bdzie gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich od tego czasu sytuacja gospodarcza ulegla zmianie wiatowy kryzys ekonomiczny stal si przyczyn powanego kryzysu systemowego soczi poloone nad morzem czarnym jest oddalone zaledwie o kilka kilometrów od granicy z gruzj cieniem na stosunki obu krajów kladzie si niedawny konflikt o oseti poludniow i abchazj mieszkacy soczi wi due nadzieje z moliwoci pracy przy obsludze obiektów podczas igrzysk z raportu dumy stycze 2012 wynika jednak e realizacja 76 z 393 obiektów jest opóniona w stosunku do harmonogramu prywatne przedsibiorstwa budowlane wypelnily swoje zobowizania w 85-95 ale budowa urzdze infrastruktury powierzona sektorowi publicznemu jest zaawansowana zaledwie w 20-30 przeciwko grupie przedsibiorstw olimstroj skierowano pozew sdowy w zwizku z podejrzeniem o korupcj lczny budet inwestycyjny z pierwotnie planowanych 6,6 mld wzrósl wielokrotnie obecnie przewiduje si naklady w wysokoci 47,5 mld a zatem wicej ni wyniósl lczny koszt igrzysk w vancouver turynie salt lake city oraz nagano rd zaangaowaly si w przygotowania do io oferujc nowe polczenia oraz specjalny tabor do 2014 r powstanie równolegla do autostrady zelektryfikowana trasa kolejowa w zwizku z tym konieczna jest budowa szeciu tuneli o lcznej dlugoci 11 km 33 mostów i wiaduktów oraz dwóch nowych stacji podczas igrzysk now lini ma by przewoone w cigu godziny 8.500 podrónych kolej która ma by glównym atutem io organizuje w kurorcie soczi spotkania pod nazw partnerstwo strategiczne 1520

[close]

p. 15

15 szeroko toru w mm do 2030 r rd zamierzaj zainwestowa 300 mld w renowacj sieci firma alstom dostarczy 36 lokomotyw ep20 dla prdkoci maksymalnej 200 km/h czas podróy ze stolicy do soczi ok 25 godzin ulegnie skróceniu o polow elektryczne zespoly trakcyjne lcznie 54 piciowagonowe sklady których konstrukcj opracowal siemens bd wytwarzane w zakladach uralloco pod jekaterynburgiem pocigi te o zasilaniu dwusystemowym 3 kv dc oraz 25 kv/50hz bd mialy 443 miejsca do siedzenia nowy tabor jest przewidziany do obslugi polczenia z portem lotniczym soczi rozbudowywanym na potrzeby io poczynajc od 2013 r cztery pary pocigów na dob zapewni polczenie pomidzy trzema stacjami przewiduje si e w czasie trwania igrzysk dziennie z nowego polczenia bd korzysta 64.000 pasaerów koszt linii której inauguracja nastpila w lutym wyniósl 249 mln przewiduje si dojazd do miejscowoci orzel w cigu 10 minut i do soczi w 40 minut polczenie jest testowane przez dwa pocigi typu desiro siemens trzeci sklad sluy do szkolenia personelu homologacja pocigów o lokalnej nazwie jaskólka ma nastpi w padzierniku za przed kocem roku nowy tabor wejdzie do regularnej eksploatacji zastosowano specjalne rodki do usuwania z wagonów gromadzcego si lodu niegu i kondensacji pary wodnej umoliwiajce eksploatacj skladów przez caly rok pocigi s wyposaone w system nawigacji satelitarnej glonass sie wifi o swobodnym dostpie oraz automatyczn kontrol dostpu pasaerów mimo rezygnacji z budowy sieci polcze duej prdkoci zarzd rzd liczy na utrzymanie pozytywnego wizerunku kolei dziki wprowadzeniu do eksploatacji nowoczesnego taboru pasaerskiego oprac marek ucieszyski 141 droga kolei austriackich do sieci o wysokiej wydajnoci hainitz h der weg zum hochleistungsnetz der Öbb eisenbahntechnische rundschau 2012 nr 9 s 126-128 slowa kluczowe austria Öbb transport kolejowy plan modernizacja sie kolejowa dst infrastruktura kolejowa rozbudowa program rozwój polityka inwestycyjna przedsibiorstwo kolejowe program die neue bahn nowa kolej który zakladal kompleksow modernizacj i rozbudow infrastruktury na calej austriackiej sieci kolejowej liczy ju 25 lat sie lczca metropolie ze stolic przed 1918 r miala dlugo 46.000 km po i wojnie wiatowej pozostala sie kolejowa obslugujca jedn metropoli liczyla tylko 6.000 km wgry niegdy cz monarchii utworzyly wlasne koleje podobna sytuacja zaistniala po ii wojnie wiatowej ponadto na skutek podzialu europy wiksza cz sieci kolejowej znajdowala si pod nadzorem radzieckim taka izolacja powodowala e cz wschodnia austrii pozostawala pod wzgldem rozwoju gospodarczego w tyle mimo póniejszych zmian peryferyjno austriackiej sieci kolejowej utrzymala si do 1989 r infrastruktura kolejowa która doznala zniszcze wojennych wymagala pilnej odbudowy bylo to podyktowane potrzebami przemyslu i gospodarki oraz koniecznoci sprostania rosncym zadaniom transportowym urzdzenia pochodzce z 19 wieku byly sukcesywnie dostosowywane do aktualnych standardów organizacja i procesy technologiczne pozostaly jednak niezmienione taka sytuacja dotyczyla licznych zarzdów kolejowych w europie i byla z jedn z przyczyn spowolnienia rozwoju infrastruktury kolejowej skutkiem byla utrata konkurencyjnoci kolei wobec transportu drogowego w okresie 1945-1956 nie podejmowano w austrii powaniejszych modernizacji ani budowy nowych urzdze kolejowych z wyjtkiem rozwiza doranych i niezbdnego utrzymania infrastruktury do wyjtków naleala budowa lub odbudowa nielicznych dworców pasaerskich w tym wiedeskiego dworca zachodniego westbahnhof 1952 oraz stopniowa elektryfikacja zachodniej czci sieci kolejowej zaniedbanej podczas wojny po

[close]

Comments

no comments yet