hbp-14

 

Embed or link this publication

Description

රටක සිරිත් දුසිරිත් අනුව ඇතිවන සම්පත්තිය හා විපත්තිය

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2012 w÷jmaa l,dmh 01 msgqj ksjkg msh.eg fmdkqiai;sh oïudkqiaai;sh is dkq i i ;s h ;hd.dkqiai;sh wd§ jkakd jq oi wkq i a i ;s j ,s k a tlla ;uhs foa j ;dkq i a i ;s h ls h ka f ka foaj;dkqiai;sh ksjerÈ wdldrfhka oekf.k jevqfjd;a ksjkska fl

[close]

p. 4

2012 w÷jmaa l,dmh lrf.k lrk lghq ksihs ñksfyla fj,d bmÈ,d wmßu widodrkfhka ú¢k wdiajdoh ú¢kafka fldhs;rï flá ld,hlao wmßufhkau wjqreÿ ishla fyda bg jvd wvq ld,hla mukhs tf;la l,a f.jmq widodrkhg wkql jq cd;sh my fjkafka bg miqjhs kuq;a ta úmdlh f.úh hq ld,h kï ys;d.kak wudrehs iuyrúg wka l,am .kka t;fldg uyd widodrkhls k a ú|mq wdia j dohg fudlo jqfka uyd wd§kjhla b re lr tal;a f.ú .shd tfykï wdiajdohla ,enqj jqk;a thska uyd úkdyhlg weo oumq ksid ,nmq wdiajdoh ysia fohla fukau nhdkl fohla lsh jegfykjd yrhla b re jqfka ke wkdf;ka wkd;hgu weÈ .shd tfykï ;uka widodrkh lrk ,o l¾uhkaf.a n,h f.ù hk re wmdfhka ñfokak ne ta l¾u fõ.h f.jd flksnjk lhla tfy ke l¾u n,h uq,a lr a iqlaiu lhla ;uhs yeÈ ;sfhkafka ta lh ke.s ke.s ÿla fokjd uefrkafk ke fma fldÜgdyfha iajndjh ta wdldrhs ta jf.au ;j;a fldÜgdyhla bkakjd ;sßika w;aneõj ;sßika i kag wr ;rï úmdl fõokd ke;s jqkdg wkaf.a Ôú;fh;a jeä yßhla ;sfhkafka wkd a;ajhl ljod yß weye fmakafk ke j .shd kï lk wefykafk ke j .shd kï w mh weÕ fyda ;gq yhsh ke j .shd kï fmdâvla fj,d ;djld,slj fyda wiksmhla yeÿk kï ta wf.a wjidkh fudlo wka wkaf.a Ôú wjidkh olajd f.jkafka tflla wksldf.ka fmdr lld ;rÕldÍjhs yeu fjf,au i;d n,df.k bkafka wuq wuqfõu wkslj urdf.k lkak tl if;l=g neß fjk fj,dj tkl,a mq¿jka i;d n,df.k bkakjd bg jvd n,h yla;sh we;s i;d n,df.k bkakjd w!g neß fjk fj,dj tkl,a w!j urdf.k lkak ta ;sßika f,dalh yeu fjf,au wfkhdakh jyfhka tflla wksld urdf.k lkak fyda hg;a lr.kak n,df.k bkak f,dalhla ukqiaihdf.a /ljrk hgf;a f.orl yefok if;l=g ;uhs uefrkafk ke j jhig hkl,a bkak mq¿jka fjkafk lef,a bkak if;l=g ljodj;a ta wjia:dj wod fjkafk ke lef,a jhil i;a ke jhig hkak ld,hla wkag fokafk ke ;j tflla w!j urdf.k lkjd jhig .sh uqfjda f.dakakq ta tl if;laj;a lef,a ke ta f,dafl yeÈ ;sfhkafk fmdâvla neß fjkfldg wkslg f.dÿre fjkak ksfrda.sj bkak ;dla l,a ta mrmqr ú;rla ta ajfhka bkak mq¿jka ;dla l,a mukla lef,a bkakjd i kag f,v yeÿkdu yß wkd;hs ñksiaiqkag jf.a tl tl fnfy;a l%uhs fnfy;a lrkak msßihs lef,a bkak fï i;a kag ke ljo yß uefrkak fjkafk le.yoa§ wuq wuqfju uia lv lvd loaÈ ;uhs lsisu ms

[close]

p. 5

2012 w÷jmaa l,dmh wr .yg k.skjd wka;sug ,enqkq wdiajdohla ke fõokdjla úkaod ú;rhs kuq;a tys wdiajdohla ;sfhkjhs lshk odiaÀfhka ñÿfk;a ke fï lgq buq,a .fya tyq olsk wdiajdo uq,dfõ bkak ;dla l,a tyqg ta w;anej m%shhs tfykï fï úÈyg i;r wmdfha we;s iajndjh ta wdldrfhkau ±lmq flkd tys wef,kafk ke ta flkd fidhd n,kjd i;r wmd fjkafka l=uk fohla is fjd;ao lsõfjd;ao lf

[close]

p. 6

2012 w÷jmaa l,dmh fldfyduo t;kg m;a fjkafk tafl wmÈkafk fudkjd lrmq who talg fya j fudllao lsh wykfldg ta wh fufyu fmkajkjd fï pd ¾uydrdðl Èjh f,dalfha widodrkhg tfrysj ke.s isáñka ±yeñ whg mcij lghq lrk md,khla ;sfhkafka tfyu rdch md,khla ;sfhk fldg rc udf.a rdc ksdhqi olsk fldg tyq l,a m kd lrkjd tfykï pd ¾uydrdðlfha uyd foúfhla fjk tl ukqihfhla fjkjg jeäh fyd|hs lsh t;eka mgka foaj;dkqiai;sh wdrïn lrkjd fu;eka mgka tyq fï uia f,a l=kq lhla wrf.k fïfl yems yems uf.a lsh nodf.k ukqih l=kq f.dfâu h,s wmÈkak fya jk ukqih ixldr jvkjdg jvd tajd blaujd .syska 04 msgqj woyila we;s lrf.k ;uqka bg wkql ixldr ys s k a lhs k a jpkfhka f.dvke j kï thdg ta ajhg m;afjkak fjkjd yenehs wd¾h o¾uh wymq flkd t;k kj;skafk ke fï ukqih;ajhg jvd kï tal fyd|hs lshk tl ms

[close]

p. 7

2012 w÷jmaa l,dmh wdldrfhka f,v frda yoñka isysuq¾cd lrñka ysx.s ysxid lrñka lror lrkjd ta wi;amqreihskaj wml%uj,ska rjÜgkjd tjqka ;sfhk wi;amqreilu ksid foaj;djkaf.a /ljrkfhka bj;a l

[close]

p. 8

2012 w÷jmaa l,dmh ksïudkr;sfha tal ke ta ksihs tyq tal fyd|hs lshkafka yenehs t;k fyd|hs lsh ks.ukh lrkafk ke t;kg;a tyd ta mqoa hd n,kjd t;fldg olskjd fïj;a ys ys;d ´k lñka uj ujd .kak ´kfka lsh fï ajh;a blaujd .syska ta mqoa hd olskjd uykais ke j ys;kak;a biafi,a ,Õg tk l%uhla ;sfhkjd lsh ta ;uhs mrksïñ;jij¾;sh lshk f,dalh t;kg m;afjkak ;sfhkj kï fyd|hs lshk woyi b<Õg tkjd wkqkag wjyh ±yeñ iqj myiqj ;ukau fidhd n,d bgq lr ÿka msk fï foõ f,dj wm;g fya fjkjd t;k ;ukag ´k foa ;uka lrk ,o mqkh yla;sfhkau ks¾udkh fj,d tkjd ys ksmojd .kak tll a fkfuhs mrksïñ;jij¾;sh ;uhs wmßu ldu iïm;a;sh ú¢kak ;sfhk f,dalh fu;kg ys ;sõju ta s ,laikhg wkqj lghq lr ta mqoa hd mrks ï ñ;jij¾;s h fyd|hs ls h ks.ukh l

[close]

p. 9

2012 w÷jmaa l,dmh 07 msgqj ndid ks;s Í;sj,g fldgq fkdù ieÕjqkq oyï wre;a u lr .eksug nqÿka jykafia fmkajd ÿka mo ksrela;s l%uh smsgl o¾uh ska id ksrela;s yer fjk;a úÈhlska mo fnod w¾ fok mo ksrela;s l%uhla ke;ehs lshñka ;¾l lrk woúh § ksldh ^3 ys tk w.a a iq h wohhkh l

[close]

p. 10

2012 w÷jmaa l,dmh Í;shg wkqj ixiald ndid wdndifhka f.dvk.df.k md,s ,shkak yod a ,sÅ ndidjlg wdfoay lrf.k ;sfhk fudkj yß jhdlrk Í;shlg wkqj fï mo leä ;sfhk yeá mq¿jka kï fmkajkak yenehs ta l%ufhka fï lshk w¾:hka ,eìh hq hs w¾:hka fjkia fkdúh hq hs fudlo fï úÈhg mo lvk yeá fmkajd § ;sfhkafka nqÿka jykafiahs ta ksid ;s%msglfha ;sfhk fï ldrkh ta whg bj;a lrka k ne ;s m s g lfha fmka j d ;sfhkafka nqÿka jykafia foaykd lrmq ud.ë ksrela;s l%uhhs ildh ksrela;sh lsõfj;a talghs ta lshkafka y=oao ud.ë ksrela;sh lshk tlhs tal jhjydr ndidfjka wdmq tlla ñila ndid Í;s jhdlrkj,g fldgqfj,d yomq tlla fkfjhs fudlo ud.ë lsh ,sÅ ndidjla ;snqfk ke kuq;a wo ud.ë m%dld lsh yodf.k ;sfhkafka wr lshmq ndid Í;sj,g fldgqfj,d yod a ,sÅ ndidjla yenehs nqÿkajykafia foaykd l ud.ë m%dld l%uh yíofhka yeÕsu okjk jhjydr ndidjla ñila ,sÅ ndidjla fkfjhs ,sÅ ndidj lshkafka ue;l § ,shkak yod a tlla kuq a we;eï ú;kavjd§ka ta whf.a ndid Í;sj,g ud.ë m%dld lshkak;a ;s%msglfha fmkajd we;s mßÈ mo fnod ksrela;s fok l%uhg wu m%dld lshkak;a ;uhs wo mqreÿfj,d bkafka talg fya j fï lshk mo ksrela;s l%uh ta wh yod a ndid Í;skag wkql fkdjk ksid ±ka wmg fï ú;kavjd§kaf.ka wykak ;sfhkafka nqÿka jykafia fmkajd ÿka rc nuqkq uyd iïu fï wd§ ksrela;s l%u rgdj;a th lshk úÈhg wu m%dld o lsh,hs tal tfyu fkfjhs kï ta wh meyeÈ,sj fmkajd Èh hq hs ndid Í;sfhka fï lshk mo yeÿkq yeá tfykï lõo wu m d ld;fhda miq j yod a ndidjla Í;s h la wrf.k ta l g fldgqfj,d taflka tydg hkafk ke;sj bkakj kï ndid Í;sfhka mo leãu fudk m%dld;o fï wh lshk fï ndid Í;sfhka mo leãu ud.ë m%dld fkfjhs tal ndid úydrohka miqj yod a l%uhla tfykï fï lshk iuyr ú;kavjd§ ;¾ljd§ka fï fmkajk ud.ë ksrela;s l%u rgdj uyd msiaiqjla wu m%dld tlla hehs fï wd§ f,i wiq¨ úiq¨ lrñka wmydi lrkfldg ta wmydih lr ;sfhkafka ldgo lsh fyd¢ka l,amkd lr n,ka k f,dõ r d nq ÿ ms h dkka jykafia fmkajmq ksrela;s l%u rgdjg fkao fï iuÉp,a lrkafka ;ukq;a wudrefõ jeá,d fn!oao mskaj kq;a wudrefõ odka k fkfjhs o fï oÕ,kafka fï úÈhg nqÿka jykafia fmkajmq ud.ë m%dld ksrela;s l%u rgdj ;s%msgl o¾ufha wjia:d .kkdjl§u fmkajd ;sfhk nj b;d úuis,su;aj ne,sfï § fmks hkjd lqoaol ksldfha máiïnsod u.a m%lrkh ^1 ys 95 msgqfõ iuhg we§ isàu ksid iudê lshk nj i|yka fjkjd tal;a ksrela;shla tysu 325 msgqfõ wdkdmdkdi;s iaud;s l;d hk ud;dldfõ wdk wdyajdih wmdk m%yajdi f,i wdkdmdkd lshk jpkh yeÿkq yeá i|yka lr ;sfhkjd ta jf.a u fu;k wdya j di m y a j di lshkafka jdhqj fkfjhs oil=i,a yd oi wl=i,a nj;a meyeÈ,s lr ;sfhkjd kuq;a mo ksrela;s fkdokakdlñka fï ldrkh f;a r eï .ka k nerej wdkdmdkd i;s ndjkdj lshñka wfoa b|ka fjkl,a yqiau by my we§uhs wo lrkafka fï ksidu taflka ksjka ±lmq flfkla fydhd.kakj;a ke fya j nqÿka jykafia foaykd l wdkdmdkd i;sh fkdlr fjk;a fohla lrk ksihs ta jf.au tysu 333 msgqfõ tk mßÈ uqlh lshk jpkh ks¾jdk w¾:fhka wrf.k ;sfhkjd fn!oaohdf.a uqlh mrud¾:h ks¾jdkh njhs fïflka fmkajkafka kuq;a tal;a wo fjkfldg mg,jdf.k uqlh lsh,hs w¾ olajkafka tfykï fï iq foaykdj,ska ú y lf

[close]

p. 11

2012 w÷jmaa l,dmh tlu yrnr lr .euqrg ,shk tlhs taflka lr ;sfhkafka fï tod ysgmq nuqkka ;ukaf.a mdkaä;hh úoydmdka k udka k la l dr lug yod a ndid úê ;uhs t;fldg pq,a,j.a md,s ^2 101 msgqfõ tk lqoaol j;a:qlkaolfha § nqÿka jykafia foaykd lr ;sfhkjd o¾u ú yfha § ixiald ndidj mßyrkh lsÍu weje;la lshd ud.ë ksrela;s .ek ú y lrkfldg ixiald ndidj mdúÉÑ lsÍug l;sld lr a hfu¨ iy f;l nsciqka jykafia,d fokug nqÿka jykafia ks y l wjia:djl=hs fuhska fmka j ka f ka ud.ë ks r ela s f hka o¾uh msßjykak lsh,hs tys § foaykd lf

[close]

p. 12

2012 w÷jmaa l,dmh kuq;a fï jpk fkkau .uh fjkafka tlu úih jia jla fï wdldrhg jpk yeÿkq l%u rgdj;a iu ;sfhk yío rgdjhs fï ;sfhkafka ta yíofhka yÕjmq fohhs nqÿka jykafia ksrela;s lsh fmkakqfõ tfykï ksrela;s máiïnsod {dkhg f.dapr fjkafka ndid Í;s jhdlrk fkfjhs fï lshk yío rgdjg wkql yeÕsï ud,djhs ndid ks;sÍ;sj,g fldgqfj,d o¾uh ú y lrkak ne lsh fmkajk ;j;a ;ekla ;uhs ixhqla ksldh 5 ^2 ys 285 msgqfõ tk ixldik iq h p rd¾h i;hhg wl=re wm%udkhs jhxck wm%udkhs mo wm%udkhs fnÿï wm%udkhs lsh fuys § fmkajd ;sfhkjd t;fldg fï p rd¾h i;hh ú y lrkak ;sfhk mo wm%udk kï tajdfha w¾:h ú y lrkak ;sfhk wl=re jhxck fn§ï wm%udk kï wm u dkhla fmd;lg igyka lrkak mq¿jkao m u dk lr p r d¾h i;hh fmd;lg isud lr tafl ú;rhs o¾uh ;sfhkafk lsh ta áflka ú;rla idlais fmkajkak mq¿jkao tfykï fmdf;ka tydg .syska p rd¾h i;hh úia;r lf

[close]

p. 13

2012 w÷jmaa l,dmh iys;j o¾uh jgydf.k f;dard hq;af;a fï ksihs tal ±k af ke;s ksihs fmd;g isudfj,d ysáh ksihs n¨ n a ú[a[dk yefok yeá máÉp iuq m a m ka k j ú y lroa § wuq ú[a dk cd;s h la ls h ta j g yskdfjkafka kuq;a ixhqla ksldh ^2 130 jk msgqfõ tk mßúuxik iq fha fufia fmkajd ;sfhkjd zzixldr mqkh fõo ú[a[dk mqkh fõ ixldr wmqkh fõo ú[a[dk wmqkh fõ ixldr wdfk[a[dns fõo ú[a[dk wdfk[a[dns fõ zz tfykï ixldr hï wdldr fõo ú[a[dk ta wdldr jk nj uq isoaodka;hhs fï pl%h jegyqkd kï pl%h okakjd kï bg wkql j ,efnk m sm,h f.dvk lshkak mq¿jka ±ka fï lshmq isoaodka;fha § mqkh ixldr jyfhka .kak fldg oi mqkh ls%hd ;sfhkjd oi mqkh ls%hdfjka tlska tlg tkakd jq odkuh mqkh ixldr is,uh mqkh ixldr ndjkduh mqkh ixldr wdÈh fhfokak ´k kuq;a uq,o¾uh f;areï af ke;akï fïl f;areï .kak ne t;fldg oi mqkh ls%hd lsõju ú[a[dk oi wdldrhka fjkjd ta jf.au wmqkh ixldr .ek l;d lroa§ ixldr wl=i,a jqkdu wmqkh jqkdu ú[a[dk;a wmqkh fõ lshk tlhs isoaodka;h fu;k § oi wl=i,au ú y fjkak ´k tfykï m d k>d;h ks i d m%dk>d wl=i,fhka fjÉp ú[a[dkhl=hs yg .kafka tfyu ke;sj fydrlñka ta cd;sfha tlla yg .kafk ke fydrlñka yg.kafka fydrlug wkql ú[a[dkhla fï jf.a fïl fnÈ fnÈ .shdu tl tl i;df.ka i;dg;a fufyu l%uhla yg .kakd nj khdh o¾ufha ;sfhkjd b;ska khdh o¾uh f;areï fkdf.k wr fmdä ldf .kka yomq plalf¾ iy talg §mq wodyrk ál ú;rla wrf.k tafl ú;rla t,a,s,d bkakjd jf.a jevla ;uhs fï ú yhkag yskdfjk wh lr ;sfhkafk kuq;a plalf¾ uq,o¾uh f;areï a kï th fudllj;a t,a,s,d bkak ´k ke ;uka g u f;a r eï .ka k mq ¿ jka tfykï fya jg wkql hs m,h lshk uq,o¾ufha § m kdk;ajhla tkj kï fya kdk;ajhlskauhs tkak ´k ke;akï m kdk;ajhla tkak ne tfykï cd;s kdk;ajhla fjkak kï nj kdk;ajhla fjkak ´k tfyu fkdjqfkd;a tlu cd;sfha i;a ;uhs wmÈkak ´k kuq;a tal tfyu fj,d ke fldÉpr kï i;a cd;s bkakjo b;ska fud,hla ;sfhakï fï khdh o¾uh f;afrkjd khdh o¾ufha b d ±kqj;a jqkd kï m%yakhla fkdù fï l%uh f;afrkjd tfykï n,a,ka wmÈk n¨ cd;sfha wmÈkafka bg wkql njhlska yrla cd;sfha wmÈkafka bg wkql njhlska fï ;uhs nj mÉphd cd;s isoaodka;h fï ldrkh f;dar .kak neßj j,s.h md a woúh ;uhs fï jf.a o¾u ú yj,g yskdfjkafka myr .ykafka taflka uy f,dl wmrdohla ta wh lr.kafka ta wmrdoh lrf.k úmdlh ú¢k fldg todg fufyu ú y lr f;areï lr fokak ljqrej;a tkafk ke wdj;a f;areï .kak mq¿jka ;ekl fkfjhs todg bkafka tfykï ±ka wmg tmamq fjkjd fuÉpr l,a ieÕjqkq oyula ;snqkhs lshk ldrkh kuq;a ieÕjqkq fndÿ u h

[close]

p. 14

2012 w÷jmaa l,dmh 12 msgqj rgl isß;a ÿisß;a wkqj we;s jk h iïm;a;sh yd úm;a;sh .s f hd;a fyd|g w;mh ;s nqkq flfkl=f a w;mh leä wdndê fjkak mq¿jka t;fldg wykjd tyq hqoaohg .sh;a ke a tal fjkjo lsh fkd.shd kï fkdfjkak;a ;snqkd fjkjduhs lsh taldka fjkafk ke fya j wms <Õ wkka;rhla f,i iliafj,d ;snqkq ta l¾u l¾u .nvdj fldÉpr msß ;snqk;a iukka;r f,i bg wjyh lrkakd jq mßirhla f.dvkeÕ=fkd;a ;uhs tajd weÈ weú;a úmdl fokafka fu;k§ m%odk jyfhka u l u folla ;s f hkjd m f hda iïm;a;sh m%fhda úm;a;sh s iïm;a;sh s úm;a;sh ld iïm;a;sh wefokak fya ke iïm;a;shg fya jk ld,hla jqfkd;a ta iïm;a weÈ weú;a iïm;a we;s ld,hla njg m;a fjkjd m%fhda iïm;a;sh uq,a fj,d mgka .kakd wdrïnhg myqfj,d ,efnk wjidk ld,fha i;ajfhda fndfyda fldgu m%fhda.fhka úm;a lrjk a;ajhg m;a jqkd lshkafka oi wl=i,a lrk ajhg m;afj,d m%fhda úm;a;sh isoao jqkd lshk tlhs ;j;a ±k hq lrekla kï mõ lr .eksfï m%odk uq ia dkh ukq i h f,dalh njhs fudlo mõ lr .eks f ï§ jqk;a i kag m%odk jyfhka ;sfhkafka úmdl ialkao jyfhka wdmq woyia ls%hd;aul ùula ys;du;d mõ lr .eksfï fÉ;kdj n,j;a fjkafka ukqihhkag ukqihhka lrk mska mõ fol f,dalfha mßirh fjkia lrkak úfyaifhka n,mdkjd ukqihhka oi wl=i,a lrkak fya fjkak;a wjyh jk miq ;sfhkjd ta ;uhs ldu jia weiqfrka f.dvke k pkaord.h pkaord.h n,j;a fjkfldg f,dalfha iïm;a ysk fjkak uq,mqrkjd ta miq weú;a w.ysÕlïj,ska fmf

[close]

p. 15

2012 w÷jmaa l,dmh fjk;a rgl lla i hg tka f k fldfyduo tl me;a;lg .syska kej a fjk mdrlska wfkla me;a;g hkafk ke tfyu Èhnßhd jf.a br y hkafk ke fu;k§ wms fkdolsk me;a;la ;sfhkjd fï wms bkakd ieu rgla §mhla l=vd Èjhskla uyd Èjhskla fyda uydoaùm fyda ;sfhkjd kï tajd yeu me;af;kau .syska uy uqyqo háka ish,a,u iïnkao fj,d ke ta ls h ka f ka tl s h g fkfjhs ;sfhkafka fï uyfmdf

[close]

Comments

no comments yet