't Klavermozaïekje - juni 2008 (verschenen sept. 2008)

 

Embed or link this publication

Description

Schoolkrant basisschool De Mozaïek - Sint-Margrietstraat 33 - 9000 Gent

Popular Pages


p. 1

klavermo `t maandag 1 september 2008 za iekje welkom op onze school schoolkrant van basisschool de mozaïek het klaverblad sint-margrietstraat 33 9000 gent

[close]

p. 2

inhoud woord vooraf dit verdient een pluim blokus klaverblad naar het belfort lezen met schakel 1 kinderboerderij smakelijk schoolfeest speelplaats klaverblad kleuterturnen bezoek aan gravensteen vogelschrik een enthousiaste vrijwilliger kalender hallo micro 3 4-5-6 6 7 8-9 10-11 12-13 14 15 16 17 18 19 20 blijf op de hoogte van de allerlaatste school en klasnieuwtjes www.demozaiek.be vrije basisschool de mozaïek sint-margrietstraat 33 9000 gent basisschool@demozaiek.zvl.org vrije basisschool het klaverblad zalmstraat 2 9000 gent hetklaverblad.vbs@skynet.be deze krant wordt gratis verspreid bij alle ouders en sympathisanten van de school wie dit wenst kan ons daarbij een financieel ruggensteuntje geven op rekeningnummer 441-9033211-40

[close]

p. 3

woord vooraf beste ouders beste kinderen welkom welkom kinderen na twee maand vakantie ­ wij zijn blij jullie terug te zien welkom nieuwe kinderen ­ wij zijn blij jullie te leren kennen welkom ouders ­ een gans schooljaar lang jullie zullen kennis kunnen maken met wat de kinderen in de klas en op school doen jullie kunnen kennis maken met de leerkrachten en andere ouders s morgens in het ouderlokaal jullie zijn steeds welkom met vragen bekommernissen samen zoeken we de beste weg voor jullie kinderen wij danken jullie voor het vertrouwen in de mozaïek het klaverblad namens het voltallige team van de mozaïek wens ik ieder een mooi schooljaar samen leven leren werken spelen vriendelijke groeten frank billiet directeur 3

[close]

p. 4

dit verdient een pluim leerkrachten wisselen ervaringen uit op studiedag op de laatste studiedag woensdag 18 juni vertelden de leerkrachten elkaar over een gebeuren een activiteit een moment een woord een verhaal van het voorbije schooljaar dat een pluim verdient ook dit jaar te mooi om niet te delen met jullie ouders kinderen vrienden en sympathisanten van de mozaïek-school en het klaverblad deze woorden vertellen over momenten met kinderen een pluim voor elk kind in de klas voor wie ze mogen zijn de spanning achter de micro de ontlading zucht van opluchting na een radio-uitzending een aantal kinderen schreef zich in in een sportclub wat een positieve invloed had op hun resultaten in de les het enthousiasme van de kinderen s morgens op speelplaats doet deugd ze roepen iedere morgen `goedemorgen juf sommige kinderen vertellen mij hun zorg samen een oplossing zoeken geeft veel voldoening er was die peuter die na wekenlang toch eindelijk zindelijk is en ouders die daar super dankbaar om zijn mohammed is dit schooljaar helemaal opengebloeid leuk om mee te gaan met meester jan naar de svs-activiteiten op woensdagnamiddag je ziet kinderen helemaal anders dan in de klas er was dat kind dat eerst heel zwak was en nu zeer goed leest wat een evolutie een kind dat mij uitdaagt plots ontdekken dat lezen/voorlezen leuk kan zijn emmanuel fan van wolfgang amadeus mozart de kinderen zijn ook `omgekeerd betrokken dit jaar `bezorgd om de juf juf was het bij jou leuk dit weekend juf hoe is het met je rug omaïma hoe ze uitstraalt dat ze bij ons welkom is hoe ze me aanspreekt op zo korte tijd zoveel taal sommige kinderen komen héél graag naar school 4

[close]

p. 5

deze woorden vertellen over momenten in de klas · · · · · · · · · · · · · · · · · alsikziedatkinderengraagnaardeleskomenenveelbijlerenengelukkigzijnbenikaltijdblij desamenwerkingenhetenthousiasmetijdensdeplattelandsklas werkingvandeschakelklas kinderenopheteindevanhetschooljaarzien`openbloeien indekleineklasgroep:meerdurfen zelfvertrouwen experimenterenmetpartnerwerkliepengoedenzulleneenvervolgkennenvolgendschooljaar ikdeedvoorheteersteenklasjeanderstaligenieuwkomers.ikbenzoblijenfierdatzemenu kunnen aanspreken en al heel wat begrijpen samenhorigheid,zorgvoorelkaar:dereedswat`oudere kleutersindeklasdiezomaarzorg dragen voor de peutertjes nalangeafwezigheidwegensziektekwamendekinderenmeomarmenalstekenvanblijheid blij dat ze me terugzien prachtigesamenwerkingtussendepeutersen3·jarigeninonzeklas,schoolvoorbeeldvan gemengde leeftijdgroepen verbondenheidvoeljehetmeestinjekring leukeontmoetingen,gesprekkenenactiviteitenmetdebewonersvanrusthuissint·jozef desfeer,ambiance,gezelligheidproevenalsjemetjeklas3dagen`weg bent welkomgevoelinlokerenendepinte!samenaantafel,detafelspreektenvertelthoedesfeer is dekleutersvandezalmstraatdiezogoedvoordean ertjeszorgenenhenhelpenomdewegte vinden in de klas en op school eenpluimvoormijnflinke,opengebloeide,vrolijkeklasdieheelgoedmetelkaarovereenkomt dat was zo zichtbaar tijdens klasuitstappen dekinderenbiedenspontaanhulpaanelkaar.voeleneensterkeverbondenheidmetelkaar deorganisatievandeplattelandsklasverliepzeergoed.pluimvoormarlies,beatrizenvicky.we hebben genoten van de goede sfeer deze woorden vertellen over momenten met de ganse school · · · · · · · · · · · · · · · · eriseenzeergoedebandtussendeoudersendeschool eriseenbeteresfeerdanvorigjaaropdespeelplaats onsgroepjeleerkrachteninhetklaverbladiseentoffebende onzenieuwezorgcoördinator:eenduidelijkemeerwaardevooronzeschool onsmuzischproject:radiomozaïekvondikdemax.eenpluimvooralwiezichhiervoorenga geerde goedesamenwerkingmetcollega s oscarenzitabrachtenindeblaisantvestsfeer,structuurenleukethema saan hetdoetdeugd.flexibiliteitencollegialiteitwanneereencollegaziekis,wanneeriemandnietop school kan zijn of wanneer iemand problemen heeft deuitbouwvandespeelplaats:groenbakken,speeltuinvoorkleuters mijn`coach heeftmeditschooljaarzeergoedondersteundenopgevangen samenradiomakenendedurfvanhetteamomongekendeuitdagingenaantegaan momentenalshetpaasontbijtendewaterspeldagmetdeganseschool.verbondenheiden samenwerking welgemeendecomplimentjesvancollega saanelkaar engagementenvancollega somsamenschooltemaken demanierwaaropmenverschillendeprojectenuitwerktvoorverschillendeklassensamen leerlingen leren zo veel van elkaar hetkunnenenmogendeeluitmakenvandeschool.hetmeeschoolmogenmaken.inbreng hebben op beleidsniveau 5

[close]

p. 6

deze woorden vertellen over momenten met ouders · · · · · · · · · · · · · · · · · · · oudersdiehetinitiatiefnamenvoorde`groen vergaderingen.zieonzespeelplaatsnu uitspraak:opdezeschool,indezebuurt,metzo nwerkingsteedsenvoelbaarwelookzoeken de met zo n team wil ik graag mijn kind inschrijven oudersdiebezorgdzijnomjegezondheid demamavankadirgenietvandekringspelenbuiten.zebrengtzelfeendansaan blijvendeinzetvanonzebrugfiguren,onmisbaar leukhoesommigeoudersnetalshunkinderennederlandsproberentelerendoormiddelvande notities schriftje boeken van hun kinderen aangenamesamenwerkingengevoelvanverbondenheidbijdeoudersvandeeerstecommuni canten alsook de ouders onder elkaar hetenthousiasmevandeoudersophetschoolfeest erzijnnogaltijdveelmensen`ouder danmijopschool eenmamadiehaarkindtochlaatmeegaanopplattelandsklas eenpluimvoorcigdemvoordegezelligekoffiemomentenmetdeouders,decontactendiewe zagen groeien eenmamadienooiteerderindeklaskwam,komtopdagenwanneerikhaaruitnodigomeen voormiddag bij te wonen heel leerrijk en een heel geslaagde ontmoeting ouderskomentotbijmijmetproblemen.zevertrouweneenleerkrachtdieeenstukjejongeris en dat geeft een goed gevoel alserwederzijdsvertrouweniskanjeheelveelbereiken moederdiemijaltijdkomtvertellenhoeblijzeisdathaarkindbijonsopschoolzit smorgensdespontanecontactenmetdeouders debetrokkenheidvanonzenieuweoudersdiegelobbydhebbenvooreenmooieverzorgdespeel plaats deoriëntatiegesprekkenvoordekinderendiedeschoolverlaten ikhoordevaneenmamawiensdochterbijmijturksvolgtdatzevroegerdachtdatturksnietbe langrijk of nuttig kon zijn nu beseft ze dat haar dochter goede vorderingen maakt de moe der is zeer tevreden blokus klaverblad leerlingen van het vijfde leerjaar bedachten raadsels voor zonneland hallo wij zijn de kinderen van het 5de leerjaar in het klaverblad wij hebben raadsels geschreven naar zonneland wij hebben dat gedaan omdat we graag een spelletje wilden winnen dat spelletje heet blokus het is een spelletje met blokken dankzij het raadseltje van kremena hebben we het spelletje gewonnen we waren echt super blij het raadseltje van kremena was het is dik grijs en het speelt muziek wat is het een vioolifant groetjes van hanan en de andere kinderen van het 5de leerjaar 6

[close]

p. 7

naar het belfort dag allemaal de anderstalige nieuwkomers van het klaverblad bezochten het belfort op donderdag 22 mei zijn we op uitstap gegaan naar het belfort na zo n 20 minuten flink doorstappen zagen we de 3 torens van gent die met de draak erop zouden we bezoeken het belfort werd bewonderd en de kinderen konden nauwelijks wachten om de toren te beklimmen de verrekijker werd druk heen en weer doorgegeven mieke,onzeexpertinkunstgeschiedenis,gafonseerstwatuitleg de glazen lift en de eeuwenoude wenteltrap vielen zeker in de smaak de kinderen waren heel enthousiast ze tuurden door de houten spleten zagen piepkleine auto s konden een video bewonderen over hoe de klokken gemaakt worden de uitstap was geslaagd wisten jullie dat -het belfort 700 jaar oud is -op een muurschildering te zien is hoe de stad toen volledig ommuurd was -de toren met de draak 100 m hoog is -hij gebouwd is als uitkijkpost om de bewoners te waarschuwen voor de vijand of brand enz -hij ook diende om het uur te luiden want de mensen hadden thuis geen uurwerk -er op elke hoektoren een stenen wachter staat als symbool -die meer dan levensgrote torenwachters in hun typisch kostuum ook binnen te zien zijn -de draak gemaakt is van staal en met bladgoud bedekt werd -ze het symbool is van de macht van de stad 3,5 meter lang is en 400 kg weegt -als het feest was de draak vuur spuwde -de vernieuwde draak in 1980 met een helikopter geplaatst werd -de kinderen gratis binnen mogen -je van op de gaanderij een prachtig uizicht hebt op de stad -de waterspuwers met dierenkop onderaan de toren dienden om regenwater af te leiden -er hele oude koffers staan waarin de belangrijkste papieren van de stad bewaard werden -je kan zien hoe om het kwartier de beiaard in beweging gezet wordt door het uurwerk -de beiaardier voor speciale gelegenheden handen en voeten gebruikt om muziek te maken met de klokken -de beiaard bestaat uit 53 klokken -alle klokken samen 30 000 kg wegen -klokkeroelanddegrootsteenzwaarste6000kgklokis,er16mannennodigwarenomze te luiden maar zij nu rust in het parkje aan de voet van het belfort velegroetenvanremzië,rengin,aksun,maksun,fatma,miekeenhilde 7

[close]

p. 8

lezen met schakel 1 de leerlingen van schakel 1 kunnen al goed lezen lees je mee 8

[close]

p. 9

9

[close]

p. 10

kinderboerderij een hele dag werken kijken en genieten op de boerderij weet je wat wij het vonden nazmië gülçan dominik artur en fatme an-ers uit het 1ste en 2de leerjaar zitten vandaag bij elkaar om na te praten over de fijne uitstap naar de kinderboerderij want op een zonnige dinsdag in mei gingen de kleuters van juf hilde samen met de kinderen van juf marleen naar de kinderboerderij juf hilde juf marleen en juf marije waren mee iedereen heeft volop genoten lees en kijk maar wat was het leukste het állerleukste vond iedereen de duiven voeren artur we mochten geiten eten geven met emmers we hadden dat eten zelf meegenomen dominik:alexisspootmelkvandegeitnaar ons gezicht toe gülçan:fatmekonheelgoeddegeitenroepen en ook de duiven fatme de schildpadjes in het water dominik gülçanenjufmarijewildenerweleenmeenemen naar huis maar dat mag niet wie was het liefste nazmiëheeftkuikensvandekipgezien.diewarenlief gülçanvonddecavia szoliefenheelleuk fatme vond de parelhoen lief en geen één kindje heeft die gezien alleen fatme artur mocht het allerliefste konijn aaien en dat vond hij heel lief dominik zat bij hetzelfde konijn en hij vond het ook heel lief maar de naam zijn ze vergeten het állerliefste was het kleine baby-poesje die was het zachtste en zo klein en ook het duivenkuiken van drie dagen die had gele veertjes maar niet veel die was warm en een beetje zwaar maar niet heel erg en die kon nog niet goed kijken het was heel fijn dat we het kuiken mochten aanraken dominik de pony fatme de geitjes artur de pauw maar geen staart gülçan:degeitjes,dekleine nazmië:deduiven,allemaal,degroteendekleineendebabyenallekleurenook het bos was ook mooi maar dat is geen dier de ponykar ging daar door en de bomen waren heel hoog en alles was groen en dat was mooi met de zon welk dier was het mooiste 10

[close]

p. 11

het lekkerste de soep én de chocomelk waren het lekkerste en iedereen heeft van allebei véél gedronken de melk van de geit was ook lekker maar dat was één slok ons broodje dat we zelf maakten in de vorm van een poes wasookheellekker.bijgülçanthuiswildeiedereenproeven en zo heeft zij maar een heel klein stukje kunnen eten daarom willen de kinderen vertellen wat er in een broodje moet dan kan iedereen het thuis maken suiker een kleine zak zout met je vingers ei alleen het midden olie meel water melkzo nkleinballetje,dieruikteenbeetjeviesgist alsjebruinwiltnogbruinvezels als je een poes wilt maken ook nog rozijnen fatme vindt rozijnen niet lekker maar de anderen hebben ze allemaal van de tafel opgegeten het grappigste de varkens die spelen in de grond zo vuil en ze sporten ze willen dun zijn ze knorden ook artur vondzemooi,nazmiënietendominikvondzezwart toenwarenwemoeenwemoestenooknogveelbloemenzienmetkleurenenkoeientoenwenaar de bus gingen en zo n hele grote tractor volgende keer willen we terug isdekuikendanalduifgeworden wie weet 11

[close]

p. 12

smakelijk schoolfeest de kleuters van de blaisantvest vierden op 5 juni hun smakelijk schoolfeest op donderdag 5 juni kwamen ouders familie vrienden en buurtbewoners smullenvanhet`smakelijkschoolfeest aandeblaisantvest op de menukaart stonden enkele heerlijke voordrachten door de kleuters hmmm de eerste kleuterklas jongleerde met pannenkoeken pannenkoeken bakken pannenkoeken bakken boter in de pan boter in de pan pannenkoeken bakken pannenkoeken bakken boter in de pan zodat ik bakken kan smikkel smak de tweede kleuterklas bouwde een restaurant op het podium 12

[close]

p. 13

1,2,3,4,5,6 hier is de vork en daar het mes met een lepel pudding eten het servetje niet vergeten njamie de derde kleuterklas liet spaghettislierten dansen wat eten we zo graag spaghetti spaghetti spaghetti wat eten we vandaag spaghetti spaghetti spaghetti wat willen we eten als ons buikje knort wij willen spaghetti op ons bord net als de toeschouwers kregen oskar olifant en zita zebra honger van zoveel lekkers op het podium kleuters en ouders hadden gelukkig voor heerlijke hapjes gezorgd enkenjedezechef-kok hmmmmm het was een heerlijk schoolfeest bedankt iedereen 13

[close]

p. 14

speelplaats klaverblad in het nieuw grote veranderingen op de speelplaats van het klaverblad op de speelplaats zijn nu veel tjes bloemetjes en ook fruit maar meer bloeme er is een basketring en er gaat er nog één komen dat is leuk want dan kunnen de kleuters ook spelen het is leuk om buiten te eten want voor de kleuters zijn er 4 bankjes op de speelplaats gekomen zij vinden dat natuurlijk leuk want op de grote tafels kunnen zij niet eten bedrië heb je het al gehoord onze speelplaats is veranderd er staan nu bloembakken met de mooiste bloemen en dat is nog niet alles er is ook een bijgekomen.tofhé,dekleuterszijnerechtsuperblijmee hanan glijbaan ook onze klas is veranderd we hebben gemaakt om chocomelk uit te delen en de banken staan nu in een kring het is zo gezellig en onze juf is ook een beetje anders haar haar is geknipt kremena en yasmine onze speelplaats is nu nog mooier geworden lamia een bar schilderijen op de muren de van de speelplaats zijn goed vastgemaakt de school het klaverblad is klein maar wel fijn detelin 14

[close]

p. 15

kleuterturnen wat hebben we allemaal gedaan springen rollen klimmen vliegen dansen fietsen lopen kruipen draaien glijden buigen vallen draaien zwaaien schommelen trekken duwen heffen dragen hangen schuiven hinken huppelen galopperen maar we hebben vooral veel plezier gehad het was een leuk jaar juf hannah 15

[close]

Comments

no comments yet