BII 11/2012

 

Embed or link this publication

Description

Biuletyn Informacyjny Infrastruktury nr 11/2012

Popular Pages


p. 1

ministerstwo transportu budownictwa i gospodarki morskiej glÓwna biblioteka komunikacyjna biuletyn informacyjny infrastruktury nr 11 issn 1689-8044 listopad 2012

[close]

p. 2

2 glówna biblioteka komunikacyjna prowadzi i koordynuje sprawy udostpniania i przeplywu informacji naukowej w resorcie w zakresie ekonomiki organizacji i zarzdzania w dziedzinie transportu drogowego kolejowego lotniczego eglugi ródldowej transportu miejskiego budownictwa gbk pelni jednoczenie funkcj zakladowego orodka informacji naukowej ministerstwa transportu budownictwa i gospodarki morskiej w tym charakterze dokumentuje literatur fachow oraz tworzy bank danych obejmujcy bazy kom ­ opisy dokumentacyjne artykulów z czasopism polskich i zagranicznych obejmujce szeroko pojt problematyk resortow oraz opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych i specjalnych gromadzonych w glównej bibliotece komunikacyjnej bib ­ opisy bibliograficzne wydawnictw ksigozbioru historycznego biblioteki czas informacje o czasopismach gromadzonych w gbk udostpnia dokumenty informacyjne takie jak tematyczne zestawienia dokumentacyjne tlumaczenia literatur firmow informatory katalogi oraz inne materialy informacyjne dokumentuje polsk i zagraniczn literatur z zakresu transportu budownictwa gospodarki morskiej wykonuje na zamówienie tematyczne zestawienia zawierajce opisy dokumentacyjne wybranych pozycji z literatury krajowej i zagranicznej zwizane z tematyk gromadzonych zbiorów prowadzi obslug informacyjn w ramach systemu sdi gromadzi opracowuje i udostpnia take w ramach wypoycze midzybibliotecznych wydawnictwa ksiki czasopisma normy zbiory specjalne dokumenty informacyjne tlumaczenia sprawozdania z wyjazdów zagranicznych rozklady jazdy katalogi oraz inne materialy z dziedzin tematycznie zwizanych z prac resortu prowadzi prace bibliograficzne udziela take telefonicznie informacji bibliograficznych i bibliotecznych wydaje · miesicznik biuletyn informacyjny infrastruktury ­ zawierajcy opracowania i streszczenia najwartociowszych pozycji problemowych dotyczcych transportu budownictwa i lcznoci wybranych z fachowych czasopism zagranicznych · kwartalnik wykaz waniejszych nabytków glównej biblioteki komunikacyjnej · rocznik wykaz czasopism krajowych i zagranicznych otrzymywanych przez gbk wykonuje na zamówienie odplatnie kserokopie wybranych fragmentów z materialów gromadzonych w bibliotece gbk jest czynna codziennie oprócz sobót w godz 900 ­ 1500 tel 630-10-62 tel fax 630-10-57 e-mail bdybicz@transport.gov.pl dezyderaty dotyczce wydawnictw informacyjnych pisemnie lub telefonicznie prosimy kierowa do glównej biblioteki komunikacyjnej przy ministerstwie transportu budownictwa i gospodarki morskiej ul chalubiskiego 6 00-928 warszawa redaktor biuletynu informacyjnego infrastruktury ­ elbieta malinowska tel 630-10-56.

[close]

p. 3

3 spis treci i problemy ogÓlnoresortowe 4 121 finansowanie przewozów pasaerskich 4 122 transport kluczowy czynnik rozwoju turystyki 6 123 systemy wypoyczania rowerów dua oferta maly popyt 8 ii transport kolejowy 10 124 gospodarka rynkowa wymusi dalsze reformy kolei rosyjskich 10 125 rosja zmieniajcy si rynek warunkuje reformy kolei 14 126 thalys nowe podejcie do kosztów transportu 16 127 kolej szybka w arabii saudyjskiej 18 iii transport drogowy 20 128 rosja zabiega o zagranicznych inwestorów 20 iv transport lotniczy 22 129 francuska rewolucja 22 v transport morski i rÓdldowy 24 130 polityka rzeczna niemiecki zakrt 24 131 prywatna ochrona na morzu 26 vi transport miejski 29 132 bezpieczestwo podrónych w rodkach transportu zbiorowego 29 133 nowy wzel ostkreuz w berlinie 30 134 w kierunku lepszego transportu zbiorowego 33 ze wiata 36 problemy ogólnoresortowe 36 transport kolejowy 36 transport drogowy 37 transport miejski 38 wykaz zagranicznych czasopism dokumentowanych przez gbk w roku 2012 40

[close]

p. 4

4 i problemy ogÓlnoresortowe 121 finansowanie przewozów pasaerskich burns d how to fund the passenger railway railway gazette international 2012 nr 9 s 69-86 slowa kluczowe transport szynowy transport publiczny przewozy pasaerów finansowanie infrastruktura transportu rozbudowa inwestycja polityka transportowa polityka pastwa transport autobusowy transport kolejowy analiza porównawcza przewozy midzymiastowe efektywno parametr eksploatacyjny niewiele jest miejsc na wiecie gdzie publiczne przewozy pasaerskie same na siebie zarabiaj inwestycje w zakresie infrastruktury transportu publicznego prawie nigdzie nie s pokrywane z wplywów za bilety potrzebne s wic nowe sposoby finansowania aby przewozy publiczne mogly si dalej rozwija miejski i midzymiastowy transport zbiorowy to dwa podstawowe rodzaje przewozów pasaerskich które bardzo róni si od siebie ale maj podobne problemy z finansowaniem istnieje cisly zwizek pomidzy potrzeb podróowania a wplywami z transportu gdy zwiksza si praca przewozowa to rosn te wplywy jednak gdy na drodze pojawia si wicej samochodów utrudniajcych poruszanie si pojawiaj si dania budowy nowych dróg mieszkacy w krajach demokratycznych maj poprzez wybory wladz wplyw na polityk transportow osobicie lub przez swoich poslów pastwa na ogól dofinansowuj glównie ruch kolowy i drogi natomiast koleje zaniedbuj przewozy pasaerskie midzymiastowe ucierpialy mocno z powodu konkurencji komunikacji lotniczej widoczne to jest zwlaszcza w usa natomiast na transport miejski wplyw ma rozbudowa przedmie wielkich miast brak w nich transportu publicznego zachcil mieszkaców do korzystania z samochodów prywatnych w krajach takich jak chiny czy korea pld przejcie od roweru do pocigu duej prdkoci trwalo krócej ni 20 lat wysokie koszty budowy infrastruktury transportowej w miastach poniewa coraz wicej ludzi mieszka w miastach zwiksza si te liczba dojazdów do pracy podróe te odbywaj si rónymi rodkami transportu i w rónych warunkach na przyklad w mumbai dawniej bombaj pasaerowie pocigów podmiejskich jed w ogromnym zagszczeniu nawet 16 pasaerów/1 m² równie na stopniach i dachach wagonów koszt budowy infrastruktury szynowej w miastach jest bardzo zrónicowany i waha si od 24 mln usd/km w delhi do 360 mln w londynie w delhi bylaby to budowa metra naziemnego a w londynie podziemnego jednak gdyby metro budowa w terenie niezabudowanym to koszty bylyby nisze 5-10 mln usd/km udzial transportu publicznego w systemie komunikacyjnym miasta zaley od jego zabudowy na przyklad w dallas gdzie zabudowa miejska jest niska i rozlegla przewozy transportem zbiorowym wynosz tylko 5 a 95 podróy odbywa si samochodami prywatnymi natomiast w nowym jorku udzial transportu zbiorowego w przewozach pasaerskich siga 20 a w cislym centrum jest bliski 50 podobnie jest w paryu udzial transportu zbiorowego wynosi tam 24 na taki rezultat wplyw ma bardzo dobrze rozbudowana sie metra i autobusów a take droga benzyna i drogie miejsca parkingowe w centrum miasta bardzo duy udzial transportu publicznego w lcznych przewozach jest charakterystyczny take dla miast azjatyckich w tokio wynosi 57 osace 60 singapurze 65 czstotliwo kursowania pocigi regionalne i intercity wymagaj wielkich nakladów na infrastruktur i tabor w transporcie autobusowym wydatków te s mniejsze produkcja samolotów jest jeszcze

[close]

p. 5

5 drosza ni autobusów i pojazdów szynowych ale przeloty nie potrzebuj wydatków na infrastruktur powietrzn podróowanie samolotem jest szybsze ni pozostalymi rodkami transportu a koszty w przeliczeniu na koszt jednego miejsca czyni je konkurencyjnymi wobec pocigów duej prdkoci typowy autobus midzymiastowy który moe pomieci 60 pasaerów kosztuje ok 400.000 usd autobusy pitrowe które mog zabiera 90 pasaerów kosztuj ok 1/30 ceny typowego 8-wagonowego pocigu midzymiastowego ponadto autobusy jed po drogach publicznych i za to przewonicy uiszczaj oplat jak wszyscy uytkownicy nie pokrywa ona w pelni kosztów zuycia przez nich drogi autobus stracil ostatnio status najtaszego rodek transportu midzymiastowego podró autobusem przeywa w usa a ostatnio i w europie odrodzenie dziki wprowadzeniu tanich podróy które mimo to gwarantuj wysoki komfort przedsibiorstwa oferuj podrónym udogodnienia jakie dotd dostpne byly w pocigach intercity miejsce sypialne rozrywki posilki podlczenia do komputerów i inne uslugi przejazd autobusem jest dluszy ni pocigiem ale na odlegloci do 150 km rónica w czasie jest niewielka autobus ze swoj mniejsz pojemnoci moe oferowa wiksz czstotliwo kursowania i przez to jest dogodniejszy dla klienta przy wyborze pomidzy rónymi rodkami transportu decydujce znaczenie ma czas jazdy komfort podróy cena przejazdu i ewentualnie inne elementy w ruchu midzymiastowym gdy do wyboru jest pocig lub autobus wybieramy ten rodek który najlepiej spelnia te glówne kryteria jeeli pocig kursuje co godzin to trzeba przyj e przecitny czas oczekiwania na dworcu wynosi 30 min dla podróy w miecie gdzie odlegloci s male wybór jest prostszy mona uy wlasnego samochodu ale wówczas trzeba si liczy z korkami i trudnociami w znalezieniu miejsca do zaparkowania lub skorzysta z transportu miejskiego kluczowe znaczenie dla przyszloci pocigów midzymiastowych a take pocigów regionalnych ma czstotliwo kursowania uzasadnieniem duej czstotliwo kursowania jest dua liczba pasaerów w krajach rozwinitych na jednego mieszkaca przypada rednio tylko 3­5 dalekich podróy ponad 100 km rocznie o tym jaki procent tych podróy przypadnie na dany korytarz decyduje geografia i demografia przykladem jest korytarz pólnocno-wschodni w usa boston ­ nowy jork ­ waszyngton jeli przyjmiemy e korytarzem przemieszcza si 25 mieszkaców i 10 z nich wybiera jako rodek transportu kolej to dla zapelnienia 8-wagonowego skladu kursujcego co godzin potrzeba 16­32 mln podrónych aby to uzyska kocowymi stacjami musz by miasta z 5-10 mln mieszkaców z których 30 wybierze kolej jeli pocigi mialyby kursowa co pól godziny to potrzeba dwa razy tyle mieszkaców przykladem takiej sytuacji jest kolej tokaido shinkansen pomidzy tokio i osak tokio ma 35 mln mieszkaców a osaka 18 mln odleglo midzy tymi miastami wynosi 550 km uruchamianych jest tam 10 par pocigów na godzin kady po 16 wagonów w skladzie jest 1300 miejsc pocigi jed wic co 3 minuty wypada ok 1,4 podróy korytarzem tam i z powrotem na osob rocznie jest to najbardziej obciona linia duej prdkoci na wiecie 151 mln pasaerów rocznie finansowanie transportu publicznego finansowanie transportu publicznego powinno pochodzi z podatków placonych przez obywateli korzyci z tego maj take kierowcy poruszajcy si samochodami prywatnymi gdy zmniejsza si zagszczenie ruchu na drogach natomiast finansowanie transportu publicznego z podatku od paliw trzeba uzna za nieuczciwe gdy kierowcy indywidualni nie powinni placi na co z czego nie korzystaj innym ródlem finansowania transportu publicznego s oplaty za wjazd do cislego centrum miasta londyn sztokholm podobnie powinny by ­ przynajmniej czciowo ­ wykorzystywane oplaty za korzystanie z autostrad w stanach zjednoczonych i kanadzie stosuje si wyszy podatek od sprzeday w supermarketach poloonych w pobliu kolei gdy sklepy te maj zwikszone obroty wlanie dziki kolei z tych podatków finansuje si te transport publiczny dlatego naley budowa

[close]

p. 6

6 w ssiedztwie dworców centra handlowe a take hotele które równie bd mialy zwikszony podatek od obrotów rozwizanie takie stosuje wiele duych dworców japoskich w europie koleje niemieckie szwajcarskie i francuskie równie maj programy lokowania centrów handlowych w pobliu dworców jeszcze innym sposobem pozyskiwania funduszy na transport publiczny jest udostpnianie za oplat kolejowej infrastruktury pasaerskiej pocigom towarowym rozwizanie takie zastosowano w san diego usa gdzie linia lekkiej kolei blue line jest wykorzystywana w godzinach nocnych 200 ­ 530 do przewozów towarowych oprac m rabsztyn 122 transport kluczowy czynnik rozwoju turystyki lozato-giotart j p le transport facteur-clé du developpement touristique transports ­ 2012 nr 7 8 474 s 10-13 slowa kluczowe transport turystyka ruch turystyczny dst prognoza rozwój rodki transportu konkurencja sie transportowa usluga transportowa usluga pozatransportowa bezpieczestwo w transporcie ekonomika transportu polityka ekologiczna w 2012 r ju ponad pól miliarda pasaerów skorzystalo z samolotów w podróach turystycznych rozwój komunikacji lotniczej jest skutkiem postpujcej globalizacji i masowoci wspólczesnej turystyki wedlug wiatowej organizacji turystyki wto ta tendencja doprowadzi do podwojenia liczby turystów w 2030 r ponad miliard turystów w 2012 r korzystalo z rozmaitych rodzajów transportu by zoptymalizowa przejazdy w okresie wielkich podróy podejmowanych w celach edukacyjnych a do pocztków xix w oraz póniejszych odbywanych w celu wypelnienia czasu wolnego podróowanie trwalo dlugo skutkiem powolnych rodków transportu morskiego lub ldowego i ograniczonej liczby dróg turystyka masowa która rozwinla si po rewolucji przemyslowej nigdy nie osignlaby spektakularnego wzrostu bez zaawansowania technologicznego wszystkich rodków transportu kolejowego lotniczego morskiego i przede wszystkim samochodowego adna strategia polityczna czy turystyczna nie bylaby moliwa do wdroenia bez transportu zdolnego podj wyzwanie ilociowe i jakociowe wobec stale rosncego popytu wedlug wto globalizacja turystyki bdzie poda za ekspansj geograficzn i konsekwentnie generowa co najmniej dwukrotnie wiksze potoki transportowe w najbliszym dwudziestoleciu ta optymistyczna wizja powinna by rozpatrywana w dwóch aspektach na jaki rodzaj transportu moemy liczy oraz jakie nieuchronne ograniczenia czekaj transport i mobilno turystyczn w midzynarodowym ruchu turystycznym w 2009 r dominowal transport lotniczy 53 transport drogowy stanowil 39 morski 5 kolejowy 3 globalizacja ruchu turystycznego zwlaszcza interkontynentalnego uzasadnia korzystanie z samolotu transport samochodowy indywidualny i zbiorowy dotyczy zasadniczo europy wschodniej rejonu morza ródziemnego oraz ameryki pólnocnej dynamiczny rozwój rynku wycieczek morskich po karaibach morzu ródziemnym pacyfiku oraz w azji idzie w parze z rozszerzeniem moliwoci rejsów turystycznych w tym eglugi przybrzenej na kontynentach podróe ldowe odzyskuj priorytet dotyczy to zwlaszcza podróy kolej odlegloci do 1500 a nawet 2000 km w podróach na wiksze odlegloci przewag ma transport lotniczy taka sytuacja panuje w europie i ameryce pólnocnej gdzie stosunkowo gsta sie drogowa i kolejowa oferuje dogodne polczenia z miejscowociami atrakcyjnymi turystycznie samochody oraz autokary turystyczne nale do rodków transportu najczciej uywanych przez turystów mimo dobrych tradycji turystyki kolejowej wycieczki do brighton cannes nicei i monako w latach 1850-1865 legendarny orient express kolej przewozi obecnie niespelna 10 turystów dzieje si tak mimo niezaprzeczalnego postpu technicznego i komfortu jaki oferuj pocigi duej prdkoci.

[close]

p. 7

7 sukces turystyki zwizanej z powolnymi rodkami transportu slow-tourism zaley w duej mierze od stanu ródldowych dróg wodnych burgundia ren dunaj obserwuje si spektakularny rozwój rynku wycieczek morskich liczba pasaerów w 2011 r przekroczyla 18 mln w 1996 bylo 6 mln w 2006 ­ 9 mln ju ponad 200 nowoczesnych statków mieszczcych po 2000-4000 pasaerów oferuje uslugi turystyczne rekordzist jest wycieczkowiec oasis of the seas który moe zabra jednorazowo 6000 pasaerów potencjal hotelowy floty wycieczkowej wzrósl ze 100 tys miejsc noclegowych w latach 90 do ponad 600 tys w 2010 r coraz wiksz liczb zwolenników liczonych w kilkudziesiciu tysicach ma jachting motywacje turystyczne eglarzy jachtowych zasluguj na oddzielne studium oraz glbsz analiz ze wzgldu na zrónicowanie poszczególnych segmentów tego rynku naley pamita take o specyficznych formach turystyki do których nale np promy samochodowe zapewniajce polczenia wysp z kontynentem korsyka wyspy greckie statki wykorzystywane jako tramwaje wodne wenecja transport linowy podczas wycieczek w góry kolejki górskie kolejki gondolowe wycigi narciarskie obecnie ok 60 tys narciarzy korzysta regularnie z takich rodków transportu eksplozja aktywnoci turystycznej stala si moliwa dziki jakociowej i ilociowej rewolucji w rozmaitych rodkach transportu szereg analiz wskazuje na utrzymanie si tendencji nieprzerwanego wzrostu aktywnoci turystycznej w najbliszych dziesicioleciach jednak jak we wszystkich prognozach naley zastanowi si nad granicami wzrostu w przypadku turystyki jest to uzasadnione kwestiami ekonomicznymi spolecznymi geopolitycznymi przyrodniczymi i technicznymi które skladaj si na system bez przeprowadzenia wyczerpujcej analizy ograniczenia sprowadzaj si do barier narzucanych przez transport bdcy elementem kluczowym bez wzgldu na sposób rozwoju turystyki dla sprostania popytowi mona zamówi wiksz liczb samolotów dla obslugi polcze czarterowych podwoi liczb statków wycieczkowych kolej dysponuje jeszcze powanymi rezerwami przepustowoci pozwalajcymi na rozszerzenie oferty przede wszystkim w krajach rozwijajcych si brazylia chiny rosja i indie oraz kraje maghrebu oferta kolejowa zblia si jednak nieuchronnie do granic przepustowoci zwizanych z budow linii kolejowych oraz zarzdzaniem liniami przecionymi zwlaszcza w okresie wyjazdów wakacyjnych turystyka rzeczna jest take uzaleniona od warunków fizycznych eglowania budowa luz umoliwia podróe bez ogranicze powodowanych przeszkodami naturalnymi przemysl lotniczy oferuje gigantyczne maszyny np airbusa a380 do których przystosowuje si porty lotnicze nie liczc si ze skutkami ekologicznymi w obecnych warunkach wszystkie rodki transportu doznaj cigle ogranicze technicznych fizycznych oraz ekonomicznych wobec rosncych wymaga turystyki wiatowej wielko zapotrzebowania na energi pozwala przewidzie przyszle trudnoci z zapewnieniem cigloci transportu oraz masowoci wyjazdów turystycznych które s przedmiotem troski wto w perspektywie roku 2030 energia pochodzenia kopalnego stanowi obecnie podstaw zasobów i konsumpcji transport i przemysl s jej glównymi konsumentami szczególnie pochodzcej z ropy naftowej mimo innowacji technicznych pojazdy hybrydowe zasilanie gazowe biopaliwa konieczna jest zatem analiza rozwiza dla zapewnienia cigloci zaopatrzenia w energi zwlaszcza w sektorze transportu rozpatrujc prawdopodobiestwo niezrównowaenia oferty i zapotrzebowania na energi nie naley obawia si istotnego wplywu ogranicze na wielko ruchu turystycznego bezpieczestwo jest jedn z glównych kwestii dla przedsibiorstw transportowych w przypadku rodków technicznych oraz przepisów stosowanych na etapie produkcji i eksploatacji rodków transportu nie mona przewidzie wszystkich zagroe powane wypadki w tunelach eurotunnel ­ 1996 r mont blanc ­ 1999 r oraz lotnicze sharm el sheikh ­ 2004 r wiadcz o tym jak wiele zaley od równowagi pomidzy wymaganiami technicznymi a udzialem czynnika ludzkiego czynnik losowy jest w duej czci eliminowany przez atesty techniczne statków powietrznych czarn list towarzystw które nie spelniaj wymaga publikuje zrzeszenie midzynarodowego transportu

[close]

p. 8

8 lotniczego iata mimo spektakularnych wypadków transport charakteryzuje si obecnie bardzo wysokim poziomem bezpieczestwa w porównaniu z warunkami bezpieczestwa geopolitycznego które decyduj o niedostpnoci okrelonych rejonów dla ruchu turystycznego mali senegal afganistan syria w zwizku z ograniczeniami energetycznymi trzeba ponownie przeanalizowa nowoczesne mniej energochlonne formy aktywnoci turystycznej slow-tourism preferujcej zachowania respektujce ekosystem pod wplywem argumentów proponowanej rewolucji w turystyce niektórzy klienci ju teraz wybieraj bardziej ekologiczne rodki transportu zbiorowego transport szynowy statki rzeczne wikszy wplyw na racjonalne wybory w zakresie turystyki i transportu wci pozostajce w sferze ideologii mog mie przepisy prawne nowe lub nieznane jeszcze ródla energii zaawansowanie technologiczne a nawet wiatowy kryzys gospodarczy czy spoleczny nie zmieni nadrzdnej roli transportu nie tylko w turystyce ale take w calej aktywnoci czlowieka skala rozwoju turystyki oraz cala jego zloono która przeklada si na proces zarzdzania uzasadnia potrzeb integracji parametrów zarówno mikkich prawnych antropologicznych jak i twardych technicznych ekonomicznych poniewa transport pozostaje kluczowym czynnikiem rozwoju turystyki zrównowaonej oprac m ucieszyski 123 systemy wypoyczania rowerów dua oferta maly popyt nickel b e fahrradverleihsysteme großes angebot geringe nachfrage bus bahn ­ 2012 nr 5 s 6-8 slowa kluczowe niemcy ruch rowerowy rower publiczny wynajem rowerów system organizacji ruchu efektywno 2012 analiza porównawcza polityka transportowa w kwietniu 2009 r niemieckie ministerstwo transportu budownictwa i rozwoju miast bmvbs oglosilo konkurs pod nazw innowacyjne publiczne systemy wypoyczania rowerów pierwsze efekty oceniono podczas warsztatów przeprowadzonych w lutym br przez instytut budownictwa urbanizacji i zagospodarowania przestrzennego bbsr jak si okazuje wdraanie systemów wypoyczania rowerów nastpuje wolniej ni pierwotnie zakladano wiele projektów nie zostalo jeszcze wdroonych inne znajduj si w fazie testowej chlubnym wyjtkiem jest na razie system rowerów publicznych na wyspie uznam podczas warsztatów zaprezentowano pierwsze oceny publicznych samoobslugowych wypoyczalni rowerów w norymberdze i stuttgarcie przedstawiciel senatu hamburga przedstawil projekt stadtrad na system w zaglbiu ruhry metropolradruhr obejmujcy dziesi miast 3,2 mln mieszkaców powierzchnia lczna 1500 km2 sklada si 150 wypoyczalni z 1600 rowerami gsto rozmieszczenia stacji wynosi 0,1 na km2 w norymberdze sie 65 stacji z 750 rowerami pokrywa jedn trzeci obszaru miasta gsto rozmieszczenia stacji wynosi 1,5 na km2 w stuttgarcie tylko niewielka centralna cz miasta jest obslugiwana przez wypoyczalni liczc 500 rowerów i 65 stacji wszystkie wnioski powinny by przyjte z zastrzeeniem e s to wstpne wyniki trwajcego jeszcze procesu ewaluacyjnego oferta wypoyczalni rowerów rozszerza si sukcesywnie std brak moliwoci miarodajnych porówna nie wszystkie projekty promowane przez ministerstwo zrealizowano caly program bdzie podsumowany w kocu 2012 r mobilno z wykorzystaniem rowerów publicznych jest now form podróowania po miecie naley liczy si wic z koniecznoci pokonywania trudnoci wystpujcych w warunkach wdraania innowacyjnych rozwiza oraz slabej znajomoci zaloe systemu,

[close]

p. 9

9 sceptycyzmu potencjalnych uytkowników i braku utrwalonego wzorca ich zachowa oczekiwania wobec nowego systemu s wysokie wypoyczalnie rowerowe maj zmieni proporcje w udziale poszczególnych rodków transportu w komunikacji miejskiej przesiadanie si z samochodów na rowery wymusza konieczno ograniczania emisji co2 ale okazalo si e ponad dwie trzecie uytkowników rowerów publicznych korzystalo uprzednio z komunikacji zbiorowej a tylko nieliczni klienci wypoyczalni 4 w stuttgarcie oraz 10 w norymberdze przesiedli si na rowery z samochodów osobowych w stuttgarcie do dyspozycji byly tylko zwykle rowery bez pomocniczych silników elektrycznych klienci wypoyczalni najczciej uywaj rowerów do zjazdów w dól a w dalszej podróy take powrotnej pod gór korzystaj z komunikacji publicznej przejazdy techniczne redystrybucja rowerów charakteryzowaly si duym nakladem finansowym za emisja co2 nie zmalala w wyniku niewielkiej liczby rezygnacji z samochodów na rzecz rowerów wypoyczalnie rowerów stymuluj korzystanie z jednoladów w miastach dziki rosncemu ruchowi rowerowemu poprawia si wizerunek tego rodka transportu jako ekologicznego rozwizania w komunikacji miejskiej w stuttgarcie w pierwszych dwóch dniach wypoyczono wszystkie 500 rowerów przecitnie w cigu jedenastu minut w najlepszym miesicu wrzesie kady rower byl wykorzystywany 0,9 razy ten wynik stawia stuttgart przed norymberg i zaglbiem ruhry w hamburgu w cigu 2,5 roku istnienia wypoyczalni stadtrad 1500 rowerów rejestrowano przecitnie 3560 wypoycze na dob rekordowy wynik 7000 padl w jedn z sobót we wrzeniu 2011 r porównanie tych wyników nie jest jednak miarodajne w hamburgu przez pierwsze pól godziny obowizuje taryfa zerowa 85 klientów wypoyczalni nie przekracza bezplatnych 30 minut hamburski zwizek transportowy notuje rocznie 635 mln przejazdów hamburger hochbahn ag autobus i metro przewozi 339 mln pasaerów stadtrad wypoyczalni rowerów 1,3 mln wypoycze utrzymuje kosztem 1,3 mln subwencj z budetu miasta otrzymuje w tej wysokoci operator db w przeliczeniu na jeden rower dotacja wynosi 1 75 klientów wypoyczalni stadtrad poprzednio korzystalo z komunikacji publicznej 12 uytkowników rowerów przesiadlo si na nie z samochodów wród zwolenników rowerów publicznych panuje opinia e takie systemy przyczyniaj si do odcienia komunikacji publicznej zwlaszcza w godzinach szczytu dowiadczenia hamburskiego stadtrad nie potwierdzaj tej tezy dla komunikacji publicznej najbardziej uciliwe s godziny poranne podczas których spotykaj si dojedajcy do pracy i szkól najwiksze zapotrzebowanie na rowery z wypoyczalni jest obserwowane pónym popoludniem jazda rowerem w szczycie przewozowym jest ryzykowna ze wzgldu na konieczno wlczania si do ruchu miejskiego w systemie calla-bike od 15 grudnia nastpuje przerwa zimowa wówczas rowery s poddawane przegldowi i konserwacji wypoyczalnie rowerów stadtrad take notuj najniszy popyt w miesicach chlodnych wówczas nastpuje masowy powrót klientów wypoyczalni rowerów do komunikacji publicznej obcieniem dla transportu zbiorowego jest zazwyczaj ostatni odcinek podróy tzw ostatni kilometr ang last mile remedium mialy stanowi wypoyczalnie rowerów jako ogniwo porednie ruchu pasaerskiego wedlug norm przyjtych przez zrzeszenie vdv dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania wypoyczalni rowerów w strefie miejskiej optymalny zasig oddzialywania powinien wynosi ok 300 m nie dziwi zatem e w stuttgarcie 80 klientów wypoyczalni korzysta z rowerów publicznych i nie kontynuuje podróy innym rodkiem transportu w norymberdze parki przemyslowe poloone na skraju miasta poza zasigiem metra s slabo obslugiwane przez autobusy dojazdowe wic pasaerowie chtnie korzystaj z wypoyczanych rowerów tylko w hamburgu 52 uytkowników rowerów publicznych regularnie lczy te przejazdy z komunikacj zbiorow któr stanowi stosunkowo rzadka sie szybkiej kolei miejskiej klienci wypoyczalni rowerów rezygnuj z reguly z autobusu dojazdowego.

[close]

p. 10

10 pierwsze dowiadczenia z kilku miast niemieckich wiadcz o niewielkich korzyciach ekologicznych jakie dalo uruchomienie wypoyczalni rowerów inicjatywy zmierzajce do popularyzacji systemów rowerów publicznych powinny koncentrowa si na zachcaniu kierowców do rezygnacji z samochodów oraz na dalszym pozyskiwaniu pasaerów komunikacji publicznej ekologiczne uzasadnienie organizowania wypoyczalni rowerów nie jest na razie wystarczajco przekonujce w norymberdze z now inicjatyw wyszli hotelarze oferuj swoim gociom karnety na wypoyczanie rowerów koszt wliczony jest w cen pokoju jest te oferta polczenia biletu na komunikacj miejsk z kart hotelow wskazana bylaby wspólpraca z niemieckim automobilklubem adac by dziki jego kanalom informacyjnym rozpowszechnia wród kierowców np na stacjach paliw wiedz dotyczc systemów wypoyczania rowerów przy podziale subwencji politycy powinni kierowa si rzeczywistymi potrzebami systemów komunikacyjnych z uwzgldnieniem ich rozwoju w przyszloci uytkownicy rowerów publicznych czsto posiadaj czasowe karty przejazdu komunikacj publiczn w zaglbiu ruhry taki abonament ma 66 klientów wypoyczalni rowerów jeeli polityka odchodzenia od aut prywatnych i promowania multimodalnoci bdzie realizowana to systemy wypoyczania rowerów pasujce do nowego stylu ycia mog liczy na wiksze zainteresowanie z marketingowego punktu widzenia prawidlowe podejcie wykazuje oferent który wchodzi na rynek przewozów multimodalnych powodzenie rozwiza komunikacyjnych nawet optymalnych pod wzgldem ekologicznym zaley od tego czy dodatkowe oferty multimodalne podnosz poziom zadowolenia uytkowników czy potrafi na dluej zwiza klientów z komunikacj publiczn pierwsze analizy funkcjonowania samoobslugowych wypoyczalni rowerów nie s obiecujce zwlaszcza w porównaniu z spolecznym odbiorem samoobslugowych systemów wypoyczania samochodów car2go w hamburgu i drivenow w monachium oprac m ucieszyski ii transport kolejowy 124 gospodarka rynkowa wymusi dalsze reformy kolei rosyjskich macheret d a market forces and investment will drive further reform railway gazette international 2012 nr 10 s 30-33 slowa kluczowe rosja transport kolejowy rd restrukturyzacja reforma prywatyzacja przedsibiorstwo kolejowe praca przewozowa efektywno ekonomiczna polityka inwestycyjna sie kolejowa rozbudowa modernizacja plan 2030 finansowanie ppp inwestor prywatny tabor kolejowy w ostatniej dekadzie reformy rosyjskiego sektora kolejowego koncentrowaly si na poprawie obslugi pasaerów i wyników ekonomicznych ale teraz potrzebne s dzialania na rzecz rozbudowy sieci kolejowej minlo ju 20 lat od kiedy koleje rosyjskie rd staly si niezalene od ponad 10 lat trwa ich reforma przechodzenie od centralnego zarzdzania do zarzdzania lokalnego z uwzgldnieniem gospodarki rynkowej program reform rozpoczty w 2001 r przyniósl znaczne zmiany na kolejach rosyjskich które pozostaj krgoslupem rosyjskiej pastwowej sieci transportowej wida moliwoci pelniejszej integracji rd ze wiatowym systemem transportowym co jest szczególnie potrzebne teraz kiedy rosja zostala przyjta do wiatowej organizacji handlu world trade organisation dalsze reformy maj przygotowa rd do ostrzejszej konkurencji rynkowej w tym celu trzeba nadrobi wielkie zalegloci inwestycyjne co wymaga zwikszenia finansowania.

[close]

p. 11

11 trzy etapy reform przed sektorem kolejowym stoj nastpujce zadania 1 2 3 4 zwikszenie stabilnoci sektora kolejowego zapewnienie optymalnego ruchu pocigów dla wsparcia gospodarki kraju zmniejszenie kosztów transportu towarowego sprostanie rosncemu zapotrzebowaniu na przewozy towarowe i pasaerskie reformy które s realizowane w trzech etapach zostaly rozloone na co najmniej 10 lat pierwszy etap obejmowal lata 2001-2002 ­ byly to prace przygotowawcze glówne zadanie tego etapu to rozdzielenie zada midzy pastwem a przewonikiem umoliwilo to przeksztalcenie kolei rosyjskich padziernik 2003 r w spólk akcyjn i prywatyzacj jednostek pomocniczych niezwizanych bezporednio z dzialalnoci przewozow w drugim etapie lata 2003-2005 powstaly specjalne oddzialy dla poszczególnych kategorii ruchu pasaerskich pocigów podmiejskich i dalekobienych oraz pocigów towarowych wydzielono te utrzymanie taboru i produkcj urzdze kolejowych konsekwentnie likwidowano finansowanie krzyowe jeden sektor finansowal drugi i zachcano do samofinansowania si poszczególnych jednostek zwlaszcza w sektorze towarowym dziki pienidzom inwestorów przewonicy zdolali zebra fundusze na zakup nowego taboru od 2006 r wdraany jest trzeci etap reformy rd którego celem jest wejcie na gield niektórych filii rd poprzez sprzeda akcji i dalsze zmiany w zarzdzaniu z analizy przeprowadzonych reform wida e poprawily one funkcjonowanie kolei rosyjskich wykorzystanie lokomotyw zwikszylo si o 65 a wydajno pracy wzrosla ponad 2-krotnie gsto przewozów pocigo-km/traso-km wzrosla o 13 co wyniklo te ze eliminowania przebiegów pustych wagonów zuycie energii elektrycznej wzroslo tylko o 11,6 dziki ograniczeniu wzrostu taryf ceny biletów wzrosly od 1991 r tylko o 40 cho w tym samym czasie ceny metali podwoily si a ceny paliw wzrosly 4-krotnie wedlug brytyjskich analityków drew i nash udzial rd w rynku przewozowym wzrósl z 76,2 do 85,4 przez reformy do rozwoju proces reformowania kolei rd jest daleki od zakoczenia aby rozwija gospodark kraju i jej konkurencyjno na rynkach wiatowych w najbliszych 20 latach konieczne bd na kolejach rosyjskich olbrzymie inwestycje a to bdzie wymagalo dalszych zmian organizacyjnych w latach 90 rd byly wykorzystywane przez rzd jako instrument stabilizacji ekonomicznej polityka niskich taryf przewozowych to jednak spowodowalo zaniedbania w utrzymaniu kolei i uytkowanie przestarzalych urzdze poniewa od wielu lat nie bylo zamówie na nowy tabor kolejowy produkcja krajowa w tej dziedzinie prawie ustala zlikwidowanie opónie wymaga obecnie duego skoku technologicznego i pomocy firm zagranicznych zaprzestano take rozbudowy sieci kolejowej wskutek tego dua cz kraju nie ma dogodnych polcze kolejowych zwlaszcza regiony pólnocne i wschodnie a tam polczenia kolejowe s obecnie niezbdne dla eksploatacji ogromnych zló surowców naturalnych w czerwcu 2008 r rd zawarly porozumienie z rzdem w sprawie rozwoju sieci do 2030 r po raz pierwszy w historii uznano rozwój kolei za priorytet gospodarczy rd bd tworzyly trzon powstajcej euroazjatyckiej sieci kolejowej stabilno sektora kolejowego podtrzyma konkurencyjno rosyjskiej gospodarki taka polityka powinna spowodowa uatrakcyjnienie sektora kolejowego dla prywatnych inwestorów którzy zainwestuj budow nowych linii kolejowych i dworców aby jak najlepiej wykorzysta sie potrzebne jest nowoczesne mylenie zwlaszcza w konstruowaniu nowego taboru i wprowadzaniu nowych pocigów.

[close]

p. 12

12 rozbudowa sieci plany do 2030 r przewiduj modernizacj najbardziej obcionych tras rd dla zwikszenia przelotowoci budowane bd dodatkowe tory a take obwodnice duych miast aby pocigi dalekobiene nie musialy przejeda przez ich centra planowana jest dalsza elektryfikacja sieci stacje bd przebudowywane tak aby umoliwi sprawniejsz przesiadk podrónych z pocigów dalekobienych na podmiejskie w nastpnych 10 latach przewiduje si budow ponad 1500 km linii duej prdkoci a take utworzenie korytarzy towarowych dla ruchu cikiego 13.800 km wielkie inwestycje planowane s na syberii i dalekim wschodzie gdzie do 2030 r przewidywana jest budowa ponad 20.000 km linii co oznacza zwikszenie istniejcej sieci o 24 ten wielki program bdzie wymagal duego wysilku wszystkich stron rzdu lokalnych wladz administracyjnych rd i przedsibiorstw prywatnych oczekuje si e dua cz inwestycji bdzie sfinansowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego sie rd zostala podzielona na sze kategorii w zalenoci od sposobu finansowania 1 linie strategiczne 2 linie o znaczeniu socjalnym majce poprawi dojazd do poszczególnych regionów 3 linie dla ruchu towarowego dla obslugi stref przemyslowych 4 linie techniczne dla poprawy funkcjonowania sieci 5 linie pasaerskie duej prdkoci 6 linie modernizowane dla obslugi zwikszonych przewozów a w tym szybkiego ruchu pasaerskiego rodki wlasne rd bd pocztkowo skierowane na modernizacj istniejcych linii fundusze bd uzyskiwane z wyprzeday zbdnych nieruchomoci zysków gieldowych przedsibiorstw pomocniczych dywidendy z dzialalnoci eksploatacyjnej i innych finansowanie linii strategicznych i socjalnych bdzie si odbywalo poprzez pastwo na przyklad sprzeda praw do eksploatacji zló bogactw naturalnych moe posluy do finansowania budowy linii do wywozu tych bogactw sprzeda akcji portów nalecych do skarbu pastwa moe by ródlem finansowania rozbudowy sieci kolejowej w tych portach a cz oplat z cla moe sluy do usprawnienia sieci kolejowej na przejciach granicznych i przy dojazdach do terminali linie techniczne i duej prdkoci bd wymagaly finansowania ze strony pastwa regionów i sektora prywatnego jeeli okres zwrotu kapitalu bdzie wynosil ponad 20 lat inwestorzy prywatni bd mogli da zabezpiecze ze strony pastwa gwarancje na poyczki dlugoterminowe obnienie podatków realizacja tych planów postpuje wolno kryzys finansowy w latach 2008-2009 spowodowal brak funduszy niemniej jednak budet rd na lata 2010-2015 przewiduje udzial pastwa w inwestycjach w wysokoci 380 mld rubli równie same rd uzyskaly 1000 mld rubli z oplat w ruchu towarowym jednak te dodatkowe wplywy nie mogly by wykorzystane z powodu stanu gospodarki spadek przewozów spowodowal e w 2009 r rd zmuszone byly do znacznego ograniczenia inwestycji kontynuacja reform do wikszego zaangaowania si kapitalu prywatnego w inwestycje potrzebne bd dalsze zmiany sektora kolejowego obecnie rzd pracuje nad czwartym pakietem reform który ma by gotowy do 2015 r przewidywanych jest kilka wanych zmian · wypracowanie mechanizmów finansowania inwestycji z udzialem partnerstwa publiczno-prywatnego;

[close]

p. 13

13 · · · · wydluenie tras pocigów midzynarodowych rd stworzenie konkurencji wobec przewoników prywatnych w zakresie pocigów podmiejskich i dalekobienych poprawa jakoci obslugi pocigów podmiejskich lepsze wykorzystanie wagonów towarowych zmniejszenie pustych przebiegów konkurencja na torach prywatyzacja parku wagonowego przebiega szybciej ni przewidywal plan natomiast zmiany w taryfach s opónione w stosunku do planu jest to jeden z powodów niezbilansowania liczby pojazdów w ruchu i pojemnoci torów szlakowych i stacyjnych potrzebnych do pomieszczenia tego taboru na najbardziej obcionych liniach powinno to by wyeliminowane poprzez wprowadzenie elastycznych oplat za dostp do infrastruktury na liniach magistralnych bd duo wysze ni na lokalnych w najbliszych latach rzd bdzie zachcal lokalne i regionalne koleje towarowe do korzystania z wydzielonych czci sieci we wspólpracy z wlacicielami infrastruktury i spedytorami towarowymi ten projekt ma pomóc w rozwijaniu konkurencji na torach w zakresie ruchu towarowego zaklada si przydzielanie w przetargu prawa wylcznoci do operowania danej kolei na okrelonej linii przez okres 5-10 lat przewonik pastwowy rd nie bdzie pracowal na danej linii ale na wyznaczonym punkcie zdawczo-odbiorczym bdzie przekazywal pocigi przewonikowi lokalnemu konkurencja na torach przewiduje e kilku lokalnych przewoników towarowych bdzie mialo licencj na przewozy w danym okrgu i bdzie konkurowalo a w niektórych przypadkach wspólpracowalo z przewonikiem pastwowym rd rd przedsibiorstwem holdingowym reforma zaklada przeksztalcenie rd z przedsibiorstwa zarzdzajcego wszystkimi segmentami kolei w holding który skupi si tylko na prowadzeniu dzialalnoci podstawowej tj zarzdzaniu infrastruktur i niektórymi przewozami rd ogranicz si do prowadzenia transportu towarowego i pasaerskich przewozów podmiejskich i dalekich ponadto bd zarzdzaly stacjami pozostal dzialalno prowadzi bd filie rd regionalne pocigi pasaerskie pocigi obslugujce lotniska w moskwie soczi i wladywostoku aeroexpress oraz pocigi kontenerowe filie bd te mialy w swej gestii napraw i utrzymanie taboru remonty urzdze kolejowych budow i modernizacj infrastruktury zaopatrzenie w materialy badania naukowe doradztwo techniczne telekomunikacj informatyk projektowanie infrastruktury przesyl energii ogrzewanie obiektów i dostaw wody oraz odprowadzanie cieków ochron zdrowia gastronomi na stacjach do koca 2011 r rd utworzyly ju ponad 60 spólek z rónymi partnerami prace w tym zakresie s kontynuowane sie pocigów kontenerowych preferowan form finansowania inwestycji kolejowych przez sektor prywatny jest budowa terminali kontenerowych i centrów logistycznych na inwestycje w tym zakresie potrzeba 70 mld rubli terminale kontenerowe powinny powsta na glównych stacjach takich jak moskwa st petersburg kaliningrad nowosybirsk niny nowogród swierdlowsk krasnojarsk noworosyjsk i wladywostok pomidzy tymi terminalami powinny kursowa sklady pocigów kontenerowych wedlug stalego rozkladu jazdy w ten sposób bdzie mona uzyska przebiegi dobowe pocigów kontenerowych 1000-1200 km/dob bdzie to porównywalne z najlepszymi osigniciami w tym zakresie na wiecie oprac m rabsztyn

[close]

p. 14

14 125 rosja zmieniajcy si rynek warunkuje reformy kolei bessonov g i reforms support a changing market railway gazette international 2012 nr 10 s 40 42 slowa kluczowe rosja transport kolejowy przewozy ladunków rd restrukturyzacja tabor kolejowy dst modernizacja obrót wagonów polityka taborowa przewozy midzynarodowe magistrala transsyberyjska przewozy kontenerowe przemiany na kolejach rosyjskich przyniosly znaczne korzyci sektorowi towarowemu dokonano modernizacji taboru i infrastruktury skrócono czas jazdy i podniesiono jako przewozów nie zdolano jeszcze wprowadzi jednolitego zarzdzania parkiem wagonowym nadziej na dalszy wzrost przewozów jest proponowana unia celna rosji z bialorusi i kazachstanem oraz rozbudowa sieci w kocu lat 90 sektor towarowy kolei rosyjskich rd przeywal kryzys tabor byl zuyty a spadajca produkcja przemyslowa kraju obniala zapotrzebowanie na przewozy ponadto wplywy z przewozów towarowych byly przeznaczane na finansowanie deficytowych przewozów pasaerskich std motywacja pracowników do wydajnej pracy byla niska jednym z pierwszych posuni w procesie reform byl podzial dawnego ministerstwa kolei na ministerstwo transportu które pelni mialo funkcje regulacyjno-prawne i przedsibiorstwo pastwowe rd którego zadaniem byla eksploatacja sieci kolejowej uprocilo to nadzór nad kolej i zwikszylo jej wydajno dyrekcja generalna rd zostala podzielona na · · · · dyrekcj ds infrastruktury nadzorujc tory sie trakcyjn podstacje trakcyjne i linie zasilajce oraz sygnalizacj dyrekcj ds ruchu nadzorujc ruch pocigów na calej sieci dyrekcj ds trakcji i utrzymania taboru dyrekcj ds stacji i magazynów póniejsze wyniki eksploatacyjne potwierdzily trafno przeprowadzonej restrukturyzacji wplywy z przewozów przeznaczane teraz na naprawy infrastruktury wplynly na usprawnienie ruchu na sieci w porównaniu z 2003 r wysza prdko jazdy i krótsze postoje na stacjach pozwolily na skrócenie czasu przejazdu rednio o 31 dla zwikszania wydajnoci pracy nadzór na ruchem zostal zdecentralizowany w miejsce centralnej dyspozytury w moskwie utworzono 16 dyspozytur regionalnych bd one wyposaone w nowoczesne urzdzenia lcznoci glównie produkcji rosyjskiej modernizacja taboru kolejowego najwaniejszym zadaniem jest modernizacja i naprawa parku lokomotyw i wagonów odziedziczonych po kolejach radzieckich na pocztku 2012 r rd mialy 20.227 lokomotyw towarowych w tym 7.535 lokomotyw elektrycznych i 3.656 spalinowych w 2011 r na naprawy lokomotyw przeznaczono ponad 49,7 mld rubli w tym 37 mld rubli na remont 375 lokomotyw i 11,5 mld rubli na naprawy elektrycznych zespolów trakcyjnych inna sytuacja panuje w segmencie wagonów towarowych rd podzielono na 4 spólki pierwsz i drug spólk towarow transcontainer i refservice pierwsza spólka towarowa dostala od rd ok 200.000 wagonów a druga spólka towarowa ­ 220.000 obie spólki maj zatem ok 41 wagonów jakie dotychczas posiadaly rd przekazaly one te wszystkie posiadane wagony kontenerowe i kontenery spólce transcontainer czciowe wejcie na gield transcontainer i pierwszej spólki towarowej przyniosly fundusze na zakup nowego taboru w rosji powstaly równie prywatne spólki wagonowe globaltrans i brunswick rail które zakupily na wlasny uytek tabor o lcznej wartoci ponad 200 mld rubli w ten sposób

[close]

p. 15

15 park wagonów towarowych na sieci rd zwikszyl si w latach 2003-2011 o 300.700 wagonów tj o 23 na pocztku 2012 r na sieci rd uytkowano 1.060.000 wagonów z tego ponad 60 stanowily wagony prywatne tym niemniej w latach 2010-2011 prywatne spólki wagonowe spowodowaly na sieci rd powane problemy puste wagony dlugo czekaly na odpowiednie ladunki tj takie które zapewniaj wlacicielom zysk w tym samym czasie po sieci rd kursowalo jeszcze ponad 100 pocigów zloonych z pustych wagonów które blokowaly normalny ruch efektywne wykorzystanie prywatnych wagonów stalo si problemem numer jeden kolei rosyjskich pod presj spedytorów towarowych rd zaproponowaly pakiet pilnych dziala w tym stworzenie wspólnego parku wagonów przystosowanych do rónych celów kontrol nad mialyby sprawowa rd podjto równie dzialania dla zdecentralizowania zakladów utrzymania i napraw taboru w 2011 r dyrekcja ds trakcji i utrzymania taboru utworzyla ok 120 zakladów naprawczych wspólna strefa ekonomiczna reforma rd zakladala utworzenie euroazjatyckiej strefy ekonomicznej i wprowadzenie od lipca 2011 r unii celnej obejmujcej bialoru rosj i kazachstan z dotychczasowych danych wynika e unia celna spowodowala znaczny wzrost przewozów midzy tymi krajami np przewozy towarowe pomidzy rosj a bialorusi w 2011 r wyniosly ponad 53,9 mln ton co stanowi wzrost w stosunku do 2010 r o 20 liczba przewiezionych kontenerów wzrosla o 5 dalszy rozwój midzynarodowego ruchu towarowego jest spodziewany w nastpstwie wprowadzenia elektronicznych dokumentów przewozowych które znacznie ulatwi odprawy na granicach zarówno dla spedytorów jak i przewoników po spotkaniu szefów rzdów wnp w moskwie w 2012 r podpisano porozumienie w sprawie jednolitych zasad i przepisów dotyczcych prowadzenia kolejowego ruchu towarowego gwarantuje ono równoprawne traktowanie wszystkich kolei i ich klientów rozwój magistrali transsyberyjskiej rd poprzez rad koordynacyjn ds linii transsyberyjskiej coordinating council on trans-siberian transportation cctt podejmuj prace modernizacyjne na magistrali stanowi ona kluczowe most ldowy pomidzy europ i azj unescap united nations economic and social commission for asia and the pacific okrela j jako o pólnocn powstajcej kolei transazjatyckiej cctt jest organizacj dobrowoln powstala w 1997 r w st gallen szwajcaria z inicjatywy kolei niemieckich db ag rosyjskiego ministerstwa kolei zrzeszenia europejskich transsyberyjskich przewoników i spedytorów gemeinschaft der europäischen transsibirien operateure und spediteure geto i koreaskiego midzynarodowego zwizku spedytorów towarowych korean international freight forwarders association kiffa obecnie do cctt naley 113 organizacji z 24 krajów z europy i azji czynione s wysilki aby rozszerzy magistral transsyberyjsk i przystosowa jej infrastruktur do przewozu kontenerów w 2011 r lini transsyberyjsk przewieziono 1,5 mln teu z czego wikszo przewiozla spólka transcontainer odbiorcami byli zarówno klienci rosyjscy jak i zagraniczni transcontainer jest wlacicielem kontenerów i platform kontenerowych uywanych na sieci o przewicie 1520 mm w krajach wnp i krajach baltyckich partnerami transcontainer s chiska spólka kontenerowa sinotrans i poludniowokoreaskie firmy spedycyjne woojin global logistics i dae-a trans transcontainer wspólpracuje take z rónymi firmami spedycyjnymi z japonii zrzeszonymi w organizacji trans-siberian intermodal operators association of japan przedluenie mostu ldowego europa ­ azja moglaby zapewni budowa linii o szerokoci 1520 mm do wiednia pozwoliloby to prowadzi bezporednie pocigi kontenerowe z dalekiego wschodu do europy zachodniej bez przeladunku na koleje o innym przewicie.

[close]

Comments

no comments yet