Sarana (TOOLKIT) ibubapa

 

Embed or link this publication

Description

Program Sarana sekolah dan ibubapa

Popular Pages


p. 1

sarana er i an pel aj aran ibu bapa inisiatif ibu bapa komuniti dan sektor swasta suatu inisiatif utama pelan pembangunan pendidikan malaysia 2013-2025 al m ay si a t ke m en

[close]

p. 2[close]

p. 3

sarana ibu bapa merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta malaysia 1

[close]

p. 4

pengantar penglibatan ibu bapa ib dalam p pembelajaran anak sanga n atlah penting terdapat b g banyak bukti yang kkan bahawa penglibatan ib dan komu uniti dalam p pendidikan an membawa perubahan yang nak menunjuk ketara ke epada kejayaa annya berba anding 52 masa yang dihabiskan di rumah dan d dalam kom di muniti hanya 15 masa seseorang anak d dihabiskan di sekolah istilah ibu bapa yang digunak dalam ko kan onteks ini meruju kepada sesiapa sahaja yang bertang uk ggung jawab t terhadap keb bajikan anak d terlibat s dan secara aktif deng pendidika gan annya kegunaa masa murid an sekolah 3 33 52 tidur 15 rumah dan komuniti kegunaa masa murid berumur 7 ­ 16 an d tahun b berdasarkan 42 minggu di sekolah 2 dan pur rata 5.5 jam di sekolah setiap hari p sekolah rendah dan menengah 2 jam b masa kokurikulum wajib seminggu dan masa am tidur 8 ja sehari r urid sumber kpm sampel jadual waktu mu 2011 kajian peringkat antarabangsa pisa 2009 p a a pisa program mme for inter rnational stud dent assessm ment ­ tarabangsa dijalankan oleh oecd organisation for econ nomic program pentaksiran murid ant ion dan de evelopment ­ pertubuh han untuk kerjasama e ekonomi dan pembangunan cooperati menunjuk kkan bahawa cara bagaim mana ib meng ggunakan ma bersama anak di ruma mempeng asa ah garuhi kejayaann nya oleh itu amatlah penting ib menilai pen h nglibatan ber rsama anak d mengam tindakan yang dan mbil ya meraih kejaya pada ma hadapan dalam saran ini satu ka aan asa na aedah sewajarny bagi membantu anak m yang dicadangkan ialah ib mengisi b h borang soal selidik yang di ibekalkan dan menganalisis sendiri kekuatan n dan kelem mahan dalam empat bidan ng · m menyediakan suasana pembelajaran di r rumah · in nteraksi sosial · ko omunikasi de engan anak · so okongan akad demik namun se ekiranya ib in ngin melebarkan kefaham dan meng man gambil iktibar daripada pe engalaman ib lain b sila berhu ubung dengan pibg sekolah berkenaan kumpulan s n sokongan ibu bapa ksib pibg sekolah anak u h anda bers sedia berkon buah fikiran bagi menangani setia isu anda juga mungkin boleh mem ngsi ap mberi sumbanga idea berna kepada me an as ereka sehingga 31 januari 2012 kementerian p 2 pelajaran malay mempunyai 7,723 sekolah ysia h dan ah umlah 10,019 se ekolah rendah d 2,296 sekola menengah ju bilangan murid ah prasekola sekolah r rendah sekolah m menengah 186 298 orang g 2 2 804 405 orang g 2 2 281 775 orang g 5 272 4 478 murid sum mber kementer pelajaran malaysia rian 2

[close]

p. 5

pengenalan sarana ini ditujukan khas kepada ib dan boleh dikongsikan bersama-sama ahli keluarga yang lain tujuan asasnya ialah untuk membantu ib melaksanakan tugas pertama dan paling penting mendidik anak-anak mereka sarana ini mengandungi soal selidik untuk ib dan boleh dianalisis sendiri untuk menentukan tahap penglibatan dalam pembelajaran anak cadangan tindakan susulan diberikan sebagai garis panduan kepada ib menambahbaik dalam bidangbidang tertentu sebenarnya ib telah melakukan banyak usaha mengikut kemampuan masing-masing supaya anak-anak berjaya dalam pelajaran usaha ini jika dipertingkatkan akan memberi kesan yang lebih besar amalan-amalan terbaik daripada ib pibg dan sekolah dalam dan luar negara dipaparkan untuk memberi gambaran bagaimana mereka mengatasi cabaran yang dihadapi adalah diharapkan amalan-amalan ini akan dapat menokok tambah kepada usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh ib cadangan-cadangan yang diberikan melalui sarana ini bukanlah satu senarai lengkap kerana setiap ib mempunyai persekitaran kemudahan serta pengalaman yang unik dan berbeza-beza walaupun demikian setiap suatu usaha yang diambil oleh ib untuk terlibat lebih mendalam dengan pembelajaran anak di rumah sangatlah dialu-alukan apabila anak-anak mengetahui bahawa ibu bapa mereka sangat mengutamakan pendidikan maka nilai pembelajaran menjadi begitu tinggi dalam diri mereka sarana segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu kamus dewan edisi keempat 3

[close]

p. 6

sarana penglibatan ibu bapa penjaga dengan pembelajaran anak kandungan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pengantar pengenalan kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak bagaimana menggunakan sarana ini soal selidik penglibatan ibu bapa/penjaga dalam pembelajaran anak analisis kendiri oleh ibu bapa analisis keseluruhan bagaimana merancang untuk mengatasi masalah beberapa contoh amalan terbaik 2 3 5 6 8 11 15 16 20 23 35 36 10 peranan ibu bapa 11 borang a penyertaan kumpulan perbincangan ibu bapa 12 borang b khidmat bantu kepada sekolah 4

[close]

p. 7

kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak faedah kepada anak · · · · · mendapat markah dan gred ujian yang lebih baik mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi kehadiran ke sekolah lebih bagus kadar pelanggaran disiplin sekolah berkurangan keciciran persekolahan dapat dielakkan · faedah kepada ibu bapa · boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah ibu bapa dapat mengetahhui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli pibg yang lain anda akan dapati lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat · · sebenarnya oleh kerana kesan sesuatu masalah ke atas individu adalah berbeza maka pandangan setiap individu terhadap masalah yang sama adalah berbeza-beza perkongsian idea adalah amalan murni yang saling memberi faedah 5

[close]

p. 8

bagaimana menggun b a nakan sara ini ana sarana ini bertujuan mening gkatkan penglibatan ib dalam pembelajaran anak-anak t tidak kira peng glibatan anda minimum atau maksim mum masih ada ruang u h untuk peningkatan gun nakan sarana in seperti berikut ni 1 · lengkapkan soal selidik penglibatan ibu bapa dalam n k n pembelajar anak-ana pada hala ran ak aman 8 10 2 · jumlahkan skor pada s n setiap bahag dan ten gian ntukan presta anda asi berbanding indikator p g pada halama 11 14 an 3 · bandingkan markah ke eseluruhan a anda dengan indikator di muka surat 15 n t kan a dan tentuk isu mana yang hendak ditangani terlebih dahulu · pertingkatkan pengliba atan anda m mengikut kem mampuan 4 · sekiranya a anda mahu sertailah ku umpulan sok kongan ibu b bapa ksib p pibg sekolah anak anda untuk perkongs yang leb bermakn mungkin sian bih na n hasilnya le ebih baik · caranya mudah sahaja cuma isi dan kembalik borang a kepada pib a kan bg sekolah anak anda kem mbalikan jug borang b jika ingin membantu ga sekolah 5 ap itu kumpula sokongan ibu bapa ksib pa an ks adalah saluran kerjasam dan komunikasi untuk me sib ma erapatkan hubungan di anta ibu ara bapa murid dan sekolah melalui ksib lebih banyak interak perkongsia dan percambahan ksi an mu ku udkan hubunga yang berma an akna antara anda dan anak anda ilm dapat berlak demi mewuju 6

[close]

p. 9

soal selidik penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak kajian ini bertujuan untuk ib menganalisis sendiri penglibatan dalam pembelajaran anak-anak dan mengambil tindakan sewajarnya ke atas keperluan-keperluan yang timbul hasil yang diharapkan · ib boleh menggunakan analisis kendiri bagi mendapatkan profil keterlibatan dalam pembelajaran anak dan merancang program peningkatan kendiri · sekolah dan pibg boleh merancang program bagi meningkatkan penglibatan ib dalam pembelajaran anak bertujuan menghasilkan suatu persekitaran pembelajaran yang berkesinambungan dari sekolah ke rumah dan komuniti penghargaan kerjasama tuan/puan menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai 7

[close]

p. 10

soal selidik arahan sila tandakan atau tulis respons anda di ruang yang berkenaan a latar belakang ibu bapa penjaga 1 kedudukan rumah anda bandar luar bandar felda/risda/perladangan pedalaman kepulauan petempatan orang asli rumah panjang lain-lain sila nyatakan 2 kelulusan tertinggi ibu bapa/penjaga tiada kelulusan tidak bersekolah pendidikan sekolah rendah pmr/tingkatan 3 spm/tingkatan 5 stpm/tingkatan 6/sijil diploma ijazah dan ke atas 3 pendapatan kasar keluarga kurang rm 500 rm 501 ­ rm 1000 rm 1001 ­ rm 3000 rm 3001 ­ rm 5000 rm 5001 ke atas 4 bilangan anak dalam tanggungan 1 ­ 2 orang 3 ­ 4 orang 5 ­ 6 orang lebih 6 orang 5 soal selidik ini dilengkapi oleh ibu bapa penjaga lain-lain nyatakan 8

[close]

p. 11

b penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah bagi setiap item 1 ­ 5 skor berikut diberikan ya 1 tidak 0 catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya skor ya=1 tidak 0 penyediaan suasana pembelajaran di rumah 1 saya menyediakan ruang untuk anak belajar di rumah 2 saya memastikan anak saya mempunyai jadual belajar di rumah 3 saya mengurangkan gangguan bunyi daripada radio/televisyen semasa anak saya belajar 4 saya memastikan bahawa tempat belajar anak saya sentiasa kemas dan bersih 5 anak-anak saya mempunyai buku-buku rujukan yang cukup ya tidak jumlah skor bagi setiap item 1 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat bilangan hari skor 6 7 ikut bilangan hari interaksi sosial dengan anak 0 1 saya bercerita/berbual dengan anak saya sebanyak hari seminggu 2 saya makan bersama anak saya sebanyak hari seminggu 3 saya meluangkan masa untuk melakukan aktiviti bersama anak sebanyak hari seminggu 4 saya mengambil tahu pergerakan anak saya hari seminggu 5 saya mendidik/memberi didikan agama/moral kepada anak hari seminggu jumlah skor 1 2 3 4 5 9

[close]

p. 12

bagi setiap item 1 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat bilangan hari skor 6 7 ikut bilangan hari komunikasi dengan anak 1 saya dan anak berbincang mengenai kemajuan pelajarannya sebanyak hari seminggu 2 saya mendengar anak saya bercerita tentang peristiwa di sekolah sebanyak hari seminggu 3 saya mengambil tahu tentang kerja rumah anak saya sebanyak hari seminggu 4 saya mengambil tahu tentang perancangan aktiviti anak saya hari seminggu 5 saya dapat bertukar-tukar fikiran dengan anak saya sebanyak hari seminggu 0 1 2 3 4 5 jumlah skor bagi setiap item 1 ­ 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat sokongan terhadap kecemerlangan anak 1 saya memberi pujian dan rangsangan kepada anak saya sebanyak hari seminggu 2 saya memberi dorongan/motivasi kepada anak sebanyak hari seminggu 3 saya dan keluarga melakukan aktiviti membaca sebanyak hari seminggu 4 saya membimbing anak saya menyiapkan kerja rumah sebanyak hari seminggu 5 saya menyediakan bimbingan tuisyen kepada anak hari seminggu bilangan hari 0 1 2 3 4 5 6 7 skor ikut bilangan hari jumlah skor 10

[close]

p. 13

analisis kendiri oleh ibu bapa penjaga analisis ini memberikan gambaran ringkas mengenai 4 aspek iaitu 1 penyediaan suasana pembelajaran di rumah 2 interaksi sosial dengan anak 3 komunikasi dengan anak 4 sokongan terhadap kecemerlangan anak penyediaan suasana pembelajaran di rumah indikator jumlah skor indikator penyediaan suasana pembelajaran di rumah asas · anda telah menyediakan sekurangkurangnya satu keperluan bagi suasana pembelajaran anak · anda perlu berusaha untuk menyediakan satu hingga tiga lagi keperluan untuk anak anda senarai penyediaan suasana pembelajaran di rumah 0­1 2­3 sedang maju · anda telah menyediakan sebahagian besar keperluan bagi suasana pembelajaran anak · anda perlu berusaha untuk memenuhi tiga hingga empat lagi keperluan untuk anak anda penyediaan suasana pembelajaran di rumah · · · · · ruang belajar jadual belajar mengurangkan gangguan bunyi tempat belajar yang kemas dan bersih penggunaan tempat belajar yang berkesan · buku rujukan yang cukup 4­5 cemerlang · anda telah menyediakan semua/hampir semua keperluan bagi suasana pembelajaran anak anda · anda boleh menambah satu lagi keperluan dari senarai dalam petak di sebelah kanan · mungkin anda boleh menambah keselesaan anak dengan cara menemani anak belajar menyediakan sedikit minuman dan makanan semasa dia berehat sebentar melibatkannya dengan aktiviti belajar berkumpulan dan sebagainya 11

[close]

p. 14

interaksi sosial dengan anak indikator jumlah skor indikator interaksi sosial dengan anak asas · interaksi sosial antara anda dan anak sangat sedikit · anda perlu berusaha untuk melakukan sekurang-kurangnya satu daripada aktiviti yang disenaraikan di petak sebelah kanan senarai aktvititi interaksi sosial dengan anak 0­7 8 ­ 21 sedang maju · terdapat interaksi sosial antara anda dan anak anda · anda perlu berusaha agar dapat melakukan sekurang-kurang dua aktiviti lagi yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan interaksi sosial dengan anak · · · · berbual-bual dengan anak bercerita kepada anak makan bersama anak beriadah/aktiviti bersama anak 22 ­ 35 cemerlang · anda telah melakukan hampir semua/semua aktiviti sosial bersama anak anda · hubungan anda dan anak akan lebih akrab jika anda dapat meluangkan lebih banyak masa agar dapat melakukan aktiviti yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan dengan lebih kerap lagi · anda juga boleh menjemput kawankawan anak anda belajar bersamanya di rumah 12

[close]

p. 15

komunikasi dengan anak indikator jumlah skor indikator komunikasi dengan anak asas · tahap komunikasi anda dengan anak sangat rendah · anda perlu berusaha berbual-bual dengan anak anda dengan lebih kerap senarai komunikasi dengan anak 0­7 8 ­ 21 sedang maju · komunikasi anda dengan anak berada pada tahap sederhana · di samping berbual dengan anak anda boleh cuba bercerita kepada anak jika sesuai atau meluangkan masa untuk makan bersama anak beberapa kali seminggu dan melakukan beberapa aktiviti/riadah bersama anak apabila mempunyai masa · cubalah untuk melakukan ketiga-tiga aktiviti yang disenaraikan dalam petak di sebelah kanan komunikasi dengan anak · berbincang dengan anak mengenai pelajaran · mendengar anak bercerita tentang sekolah · berhubung dengan pihak sekolah mengenai kemajuan anak 22 ­ 35 cemerlang · komunikasi anda dan anak adalah baik · anda mungkin boleh mempertingkatkan keadaan dengan melakukan aktiviti-aktivti dengan lebih kerap dan tekal · bertanya anak tentang perasaan dan persediaannya menghadapi ujian dapat membantu anda memahami minat kecenderungan dan kebimbangannya · berbincanglah dengan anak untuk mengetahui target dan rancangannya dalam pelajaran · anda harus memberi kepercayaan kepada perancangan dan menghormati pendapatnya · jadikan pertemuan dengan guru sebagai rutin 13

[close]

Comments

no comments yet