හෙළ බොදු පියුම - 12 වෙනි කලාපය

 

Embed or link this publication

Description

අපට නොපෙනෙන ලෝකය දහම් ඇසින්

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2012 jma l,dmh 01 msgqj mo ksrela;s ieÕj hefuka miq jeis .sh i;hh h:d¾:h kej a ^miq.sh l,dmfhka fy wgqjdfjka miq ieÕj .sh oyï wre;a u lrk mo ksrela;s l%uh kej a lsõj;a jákdlu kï wvqfj,d ke cd;s¬wms ÿlald cd;sms ÿlald lshk tfla mo ksrela;sh mg,jdf.k cd;sh o ÿlhs lsh isxyf,ka w¾:h ÿkakg miafi fï jpkfhka ú y flfrk oyï w¾:h jeys .shd mqxÑ jqk;a f,dj ksiaidr;ajh wjfndao oao tk cd;s¬wms ÿlald nq cd;sfoas ykdfõ hk foaykd fldgig m ÿlald ls miq ld,skj cd;sh o ÿlhs lsh ndid ksrela;shla ÿkakd kuq;a fuhska wd¾h w¾:hg tk ksrela;sh fjkafka wms%h cd;s ÿlhs lshk tlhs ±ka fï ldrkh ú y lr hq hs cd;sh o ÿlhs lsõju ljqre yß fufyu wykjd zzfoúfhda n%yaufhda lshkafka cd;s fkfjhso rcjre is g q j re ls h ka f ka cd;s fkfjhso t;fldg ;reklu ksfrda.slu lshkafka cd;s fkfjhso@zz ±ka fudllao fok w;a;rh fï lshk taj;a cd;sj,g whs;shs tfykï cd;s fkdjk fohla fï f,dafl úohudk fj,d ;s f hk ta j dhs k a fmka j ka k mq¿jkao tlaflda ysf;a ys;a cd;s ke;a k ï ndys r f,da l hg whs s øjh jia wdÈfhka fmkajk cd;s rem cd;s yío cd;s .kao cd;s ri cd;s wd§ fï lshk cd;sj,ska wyla fjÉp f,dalhla ke ^ixks 4 57 msgqj cd;s oïu iq h yeu;eku cd;s t;fldg fï lshk cd;s tlafldau ÿl kï fï ñksiaiq cd;sj ieß irhso ish,a ÿlhs lsh tla;rd nslaiqjla w;a;r ÿkaku nqÿka jykafia fufyu wykjd zzwehs fudavfhda tfyu lsõfj fï ish,a ÿl kï f,dal i;ajhd fïjd w,a,f.k ießirkjo ljqo wug tfyu lshkak lsõfj uu tfyu foaykd l

[close]

p. 4

2012 jma l,dmh .shdu fudlo fjkafka fmks fmks ;sfhk ms%hukdmh;a ÿlhs lshk fudavhd lõo lsh tod ysgmq nslaiqka jykafia flfkl=f.ka wymq ukqihfhla hkak .shd bg miafi ;uhs nqÿka jykafiag tal wdrxÑ fj,d ta nslaiqka jykafiaf.ka weyqfõ wehs fudavfhda tfyu lsõfj lsh ish,a ÿl kï f,dal i;a;ajhd fï iir ießirkjo lsh nqÿka jykafia ta nslaiqka jykafiaf.ka úuiqjd tfykï ±ka cd;sho ÿlhs lsõfjd;a fudllao wmsg f;afrkafka fï yeu cd;shlau cd;s lshk tlg whs;s fjkafk keoao fyd cd;s ;sfhkjd krl cd;s ;sfhkjd fï fyd cd;shs krl cd;shs tlafldau fmdÿfõ cd;s lshk tlg wyqfjkjd tfykï tlafldu ÿlo wms ys n,kak ´k ta tlafldu ÿlhs lsõfjd;a wmsg tal ms

[close]

p. 5

2012 jma l,dmh wlue;s jqk;a ks¾u oyu u fjkak ´k ldf,g fldfyka yß u fjkjd ldgj;a j

[close]

p. 6

2012 jma l,dmh ñila wmg hym;la lr fokj lsh ms

[close]

p. 7

2012 jma l,dmh crdjg .syska Èr .sfhd;a tal ÿlo ke tal wmsg i gqhs tfykï crdj o ÿlhs lsõfjd;a oyug .e

[close]

p. 8

2012 jma l,dmh 06 msgqj wdos n%yau l,amsl ukqihhdf.a isg wúohd ;kayd uq,a ù f.dvke yla;sfhka wdrïnfhaos wdniair n%yau f,dalfhka my jq n%yau ldhsl ukq i hhka g wdydr jq f ka oi wl=i,fhka fjkafj,d is,jka;j kjka;j ysgmq Ñ;a m%idohhs ta wh m%s;sh wdydr fldgf.k iajhx m%nd wdf,dalfhka Ôj;a jqkd ta fjkfldg wõ-jeis br-y .x.d wdos lsisjla ;snqfk ke tjqkag wjyh foa bgqlr yels mqkh roaëka ;snqkd kuq;a fndfyda ld,hla fjk fldg n%yau wdhqi msßys,d hk fldg n%yau a;ajhg m;aùug fmr flf,ia m%ysk lr fkd;snq ksid wkka iir .ufka fmr weiqre lrmq .x.d we fod jeõ fmdl=kq u,aj whkaj wdos iqkaor f,dalhla ^ta f,dalh iqkaorhs lsh ys;kafka wúohdj ÿre lr ke;s ksid isysk wdldrfhka olskak mgka .kakjd tn÷ iqkaor f,dalh isysfkka wjosfjk fldg ke wo ukqiaihka isysk olsk úÈyg ta ld,fha n%yau l,amsl ukqiaihka ±lafla iudê o¾ykhla t;fldg tn÷ iqkaor f,dalhl Ôj;a fjkak we;akï lshk udkisl;ajhla n,dfmdfrd;a jla yg .kakjd fï úosyg wúohd m hfhka ;kayd iy Ñ;a ixldrhla f.dvke.s u fya f jka tn÷ iqkaor f,dalhla ilia lr osu i|yd kdkdciksl ^fkdfhla fkdfhla wjia:dj lu yla;sh kï jq yla;shla f.dvkef.kjd wdiajdohla ú|skak kï wnhka;r f,dalh yd ndysr remdos wruq k q ,nd yels ndys r f,dalhla wjukdhs ta i|yd kdu-rem ilia lsÍug fï kdkdciksl lu yla;sh folg fnos wnhka;r yd ndysr wdh;k jyfhka wdh;k ilia fjkjd wnhka;r plaldh;k fida;dh;k >dkdh;k ðõydh;k ldhdh;k ukdh;k lshk kdu-rem ilia fjkjd ndysr jyfhka remdh;k yíÞh;k .kaodh;k ridh;k fmdÜgíndh;k o¾udh;k lshk kdu-rem ilia fjkjd oeka m%yakhla we;s fjkjd n%yauldhsl ukqihhkag ndysr f,dalh ks¾udkh jq yeá f,dal wei lk kdih osj lh uk ;snqfka keoao tjqka isysk wdldrfhka iqkaor f,dalhla ±lafl fldfyduo lsh tjqkag n%yau ldhsl iajndjfha wei lk kdih wdosh ;snqkd kuq;a tjqka tajd wdh;k lrf.k ;snqfk ke n%yau ldhsl ukqiaihka lshkafka m uohdk n%yau;ajfhka pq fj,d n%yau iajndj we;s ia j hx m n d wdf,da l fhka wdldypdÍj Ôj;a jq ñksia máikaê ,enq msßila .kao ri iam¾y hk m%ido rem plaldh;khla fjkjd iam¾y jq remh flfrys u n,dfmdfrd;a jla we;slr fkd a;d kï wei i;r uyd od kaf.ka ilia jqk osrdm;a fj,d jekis,d hk ixl;hla mukhs thska iem úmdl fyda ÿla úmdl cks lrk l¾u yla;s wÞ lrkafk ke ±ka ndysr kdu-rem iu wnhka;r kdu-rem iam¾y ùfuka /ialr.kakd wruqkqj,ska wdiajdohla ú|skak kï ta wruqkq md ilialr fok ukdh;khla wjyh fjkjd ke;akï fõ.fhka ì|s ì|s ilia fjk wei yd fõ.fhka ì|s ì|s ilia fjk rem iam¾y jk ciksl iam¾y ud hka /yekla mukhs we;s fjkafka fï iam¾y ud /yek md ilia lr y÷kajd osu i|yd ukdh;k ilia fjkjd fu;kos wms fyd|ska f;areï hq h s wúohdj;a ;ka y dj;a fya fjka f.dvke kq f,dalfha wdiajdoh y÷kajd fokak f.dvke kq ;j;a wmlrkhla mukhs uki lshkafk lshk ldrkh wÞyrkhlska lshkj kï wïud lshk yíofha§ zwz yíoh fida;dh;kfha iam¾y fjk fldgu tal w;s;hg hkjd ^w;s kdu-f.da hla zïz yíoh fida dh;kfha ia m ¾y fjk fldgu tal;a w;s;hg hkjd zudz yíoh;a iam¾y fjk fldgu w;s;hg hkjd oeka fï w;s kdu-f.da /yek ukiska ilia lr wïud lshk y~la nj ix{d lrkjd fï yío ku ka fofkla tljr yío lf

[close]

p. 9

2012 jma l,dmh ilia fj,d ta u b;d iqj|j;aj rij;aj lsß fhdohla jf.a n+ñ mg,hla wdydrh f,i yefokjd iqj|g .scq fj,d fmdf

[close]

p. 10

2012 jma l,dmh olskafk ksùu w;a olskafka urkfhka miafi fkfjhs Ôj;a fj;aosuhs nqoao foaykdj kï rd.lalfhda ksíndkx oafõilalfhda ksíndkx fudaylalfhda ksíndkx tyqf.a rd.h cih jqkdo rd.fhka oefjkjd jhia ùu ksid ;efjkjd ÿlal Þyfhka uqim;a fjkjd tyqg ;rek ld,hla ;snqkd taldka;fhkau th wkh a;ajhg m;a fjñka ueosúh;a blau .shd oeka th we;a lshd ms

[close]

p. 11

2012 jma l,dmh 09 msgqj wmg fkdfmfkk f,dalh oyï weiska ú;rla wrf.k ths k a ms g ia r f,dalhla ke ta nj tmamq lrkak mq¿jka lsh fkdfhla ;¾ljdo yd u;hka f.dvk.kjd ÿka uq¿ ;sfhkafka fya m oyï rgdjla fya j hï fiao m,h bg wkql hs fï úÈyg wms wdmq wkdÈu;a ixidrfha tod mgka wo olajd wm%udk jyfhka fya jg wkql jq m,hka ygf.k ;sfhkjd fu;k§ wmg olskak mq¿jka iuyrla fya mxfÉkaøsh ukig f.dapr fjkjd wodyrk úÈyg m%dk >d;hla i;a;aj ysxidjla lf

[close]

p. 12

2012 jma l,dmh wdldrfhka h:d¾:hg m;afj,d {dkh my jqkdg miafi ta lshmq ldrkh i;hhla lsh y%oaodfjka fyj;a úyajdifhka uq,ska weoyqj;a miqj tal ;udf.a w;a±lsfukau we;a lsh ±k .kakjd tfyu ±k a mqoa fhda todg f,dalhg m%ldy lrkjd mskaj;aks fufyu we;a;la ;sfhkjd fïl fndrejla fkfjhs lsh yenehs tfyu lshk fldg tal wyf.k bkak woúhg ta mqoa hd tfyu ms

[close]

p. 13

2012 jma l,dmh i áka .kak fldg ;j;a ksnjkh fjÉp uia f,a lh ksid wvg weof.k hkak yokfldg wvg hkak ne lh nrhs hgg hkak yok fldg hgg hkak ne lh fmdfksnjk lh ksid ksnjk jq tl j ta s remhg wkql iajremhlskqhs ilia fjkafka tal ;uhs wfma uia f,a weyeg msáka fmakafka t;fldg wr l,ska fmkajd ÿka lsrkla jeks ishqï yÍrh ;uhs má ikaêhlska miq ñksia fyda ;sßika uõ .enlg we ¿ fjkafka .kaoínhd fyj;a wka;rdnúlhd ixcd;slhd hk kïj,ska y÷kajkafka wo zzweiag a fndäzz lsh y÷kajk ta ishqï 11 msgqj wjia:djhs fï ms

[close]

p. 14

2012 jma l,dmh lshk fï fldgia wgl tl jlska f,dalfha remhka w;r b;du l=vd yd thska tydg lvkak neß b;du l=vd rem fldgila yefokjd wms lk fndk wdydrh;a fï lshk a;ajhg tkl,a l¾u n,fhka ìf|kjd ta wdydrh ì¢kak hka iq ke l¾u yla;sfha ls%hdj,shg f.dapr fjk fldg lk fndk wdydrh fï úÈyg len,s fjkjd ta úÈyg len,s fj,d .syska wka;su lene,a ;uhs ´cd wiagul rem l,dmh lsõfõ l¾u yla;sfhkau fï úÈyg yev .eiqkq .kaoínhd uõ .enlg tlalka;s fjkjd ta ldrkh yß .euq r ehs Èjeilg ú;rhs f.dapr fjkafka ta ta i;ajhdg ;sfhk sfhka wkqrem s rej wrf.k iïmq¾k fjÉp if;l=f.a iajndjhg ta lh yev .eys d urkdika k fudfydf;a ta s remfhka .syska máikaê jyfhka kej ikaê ùu lshkakd jq cd;shg uq,a fj,d tla w;anjlska ;j;a w;anjlg mßj¾;kh fj,d t;kska we;sjk wjia:dj ;uhs fï .kaoín lshk wjia:dj fï wjia:dfõ wjqreÿ ish oyia .kkla jqk;a i;ajfhla bkak mq¿jka iqÿiq fj,dfõ§ uõ .enlg hkl,a l¾u yla;sfha n,fhkauhs bkafka yenehs fï iqlaiu ldhslhdg ;ukag ´k úÈyg md,kh f.kshkak ne ta ta ;ekg f.kshkafka wmam;a;s lrkafka wjyh lrk mßirh yoka f ka l¾u yla s f ha md,kfhka ta l¾u yla;sh;a wm úiskau ksmojd .kakd fohla iqpß fyda ÿiapß lr,d bg wkql j ksmojd .kakd yla;sh úyajhg msgfj,d fï f,dalh yefokak uq,sl jyfhka n,mdkjd f,dalfha ls%hd;aul jk yla;sh ;uhs fï l¾u yla;sh ta l¾u yla;shg f.dapr fj,d shg wkql cd;sh my ùug wjyh .en lrd f.ks h kjd ta .efí i;a j fhla jyfhka uia f,a lhl wdrïnh yg .kakjd tfykï ñksia wdldrhlska yg a jevms

[close]

p. 15

2012 jma l,dmh wjyhhs tfykï .sks .kakd ;ekl ±fjk ;efjk uÜgfï lrmq jevj,g ta cd;sfha ±fjk ;efjk .sks wrf.k uyd úmdlhla ú¢kak tfrd;a fok lhla ta mqoa hdg ksmoúh hq hs fï ksid uia f,a iys lhlska orkak neß uÜgu ú¢kak bg;a jvd iqlaiu lhlska wmam;a;sh yg .kakjd wodyrk f,i ldnkavfhdlaihsâ jdhqjg .sks ;sõfjd;a tal .skakg iefyk m%udkhlska tfrd;a fokjd kuq;a ,shlg .sks ;sõfjd;a tal msÉfpkjd tfrd;a fokafk ke ,sh msÉÑ,d bg;a jvd iqlaiu ldnkavfhdlaihsâ lshk jdhqj njg m;a fjkjd ta ldnkavfhdlaihsâ jdhqj r;a l a iefyk uÜgulg tkl,a tal .skakg tfrd;a fokjd ys,shï jf.a jdhqjla af;d;a bg;a jvd wêl ;dmhlg tfrd;a fokjd ±ka fï lshk jdhqka ;j;a fohlg mßj¾;kh fkdù .skakg ;dmhg tfrd;a fokjd fï úÈyg .sks wmdh jf.a ;ekaj ldhsl jyfhka udkisl jyfhka we;s jk nh ;e;s .ekqï wd§ úyd odyhkag tfrd;a fokak kï talg .eksnjk fmdfksnjk ;eka ;sfhkjd tajdfha úmdlhka bg;a jvd orekqhs yeu ;siafiau ±fjk msÉfpk iajndjfhka hqla ÿlal ix{djuhs ;sfhkafka wdhqi;a l,am .kka tfykï wmdhla yg .eksug kï l¾u yla;sfhka yg a ilaj,la ;sìh hq hs úúodldr pl%j,ska jeys ;sfhk ;eklhs wms fï ls%hd;aul fjkafk;a Ôj;a fjkafk;a pl%j,ska jid a hï lsis iïmskavkhlg wms wd,h lrkjd ta ;uhs fï i;ajhd ieß irkafka ta ksid ;uhs pl ¬ jy ¬ wd }pl%djd lshkafka pl%j,ska jeyqkq ;ek wd,h lrkafka pl%djd,hs fïlgu ;uhs ilaj lsõfõ tfykï ñksia f,dalh iys yf,dal iys ta m%foayhg wjyh m%udkhg msysgk foõf,dj nuf,dj iys tla;rd fmdÈhla ;sfhkjd ta tl ilaj

[close]

Comments

no comments yet