හෙළ බොදු පියුම - 11 වෙනි කලාපය

 

Embed or link this publication

Description

හෙළ අටුවාවෙන් පසු සැඟව ගිය පද නිරුක්ති ක්‍රමය නැවතත්...

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2012 ìkr l,dmh 01 msgqj jeis .sh ydik u úuid n,d h

[close]

p. 4

2012 ìkr l,dmh njg m;afjkjd t;fldg lduql iam¾y jeä fjkjd thska ldu wdiajdoh ldu úkaokh we;s lrkjd ±ka ldu ;kaydj wêl fjkjd ldu jia ys;ska ska nod .kakjd ldu wmdodkh fjkjd t;fldg msysgkafka ldu nj hs ldu nj ksid ldu cd;s yg .kakjd yokjd lduhg ysñ hï >Ügkhla we;ao odyhla we;ao ta ish¨ odyfhda tjqka fj ÿl f.k fokjd lduh ksid jk hï ody .skakla ke k kï th l%ufhka ldu cd;s yg .eksu ksidu yg a;d fjkjd ±ka wiykh jeä fj,d is ldu sfhka ¥ih fjkjd ldu iïm;aj jákdlu fmakafka ldu cd;sfha bkak whghs tfyu whg ldu jia ka uyd jákd foaj,a fjkjd ta ksid ta ldu jia ka veye.kak ´keu le jevla whq jevla mdm jevla lrkjd fydruer jxpd lrkjd ¥ikh lrkjd iqrd iqÿ ÿrdpdr lrkjd uxfld,a,leï lrkjd ldu jia ka veye.kak fndre fla,dï mrei jpk m dm lshkjd f,danlï lrkjd oafõih k.kjd lduhg ne÷kq ys ksid tyqj uq

[close]

p. 5

2012 ìkr l,dmh fï ydikfha uyk fj,d nk oyï bf.k f.k ke;s njhs kuq;a fm yd wgqjd kï ±kf.k ysgmq nj nqoao ndis;h wkqj fmkshkjd kuq;a wo iuyre fm lshkfldg wjqreÿ y sia myla nqÿka jykafia foaykd lrmq o¾u fldgiaj,g tfyu lshk nj;a w¾ l:dpdÍka jykafia,d § ;sfhk w¾:j,g wgqjd lsh lshk nj;a ms

[close]

p. 6

f,dal i;a;ajhd ksjka olskak fhduq fkdùug fya jk ;j;a lrekla ;sfhkjd zzwdpdhh_ka jykafia,d hï odiaáhla orkjo ta odiaáhu ysihfhda;a oeßh hq hs tjqkaf.a wmfoia ms

[close]

p. 7

2012 ìkr l,dmh njh wÿrd oukakd jq o¾u {dkfhka hq j isàuhs njh wÿrd oukak ksjk ,nkak wik foh fldf;la ÿrg bjy,a fõ oehs wikakd úiska úuid ne,sh hq hs fï i|yd nqÿ mshdkka jykafia y%djlhska oekqj;a lr ;sfhkjd os ks 2 uyd mßksj_dk iq fha fufia i|yka fjkjd ta uykyqf.a jpkh fkdu ms

[close]

p. 8

2012 ìkr l,dmh wkajykafiaf.a msgqmiska jeä iqkcl;a nsciqj nqÿ k oelafl ke ta ksid uy u oelmq fldarlal;a;sh n¨ ;dmihd ry;a w fula lsh nqÿ mshdkka jykafia iu a mqk mqkd ;¾l làldr kï ;u hy¿jd nqÿka oel meyeos,d ta nqÿ mshdkka jykafiaf.ka ou y%jkh lrkak hkak tkakehs lshd fldf;la weúá,s l a hkak leu;s jqfka ke wka;sfïos osh kdk wjia:dfõ flia l<ôka weof.k l:d ld;k lrmq wx sud ta w;anej osu wßy;ajh ,nd wx sud uyry;ka jykafia fjkafk fldfyduo wïnmd,s kï .ksldj ta w;anej osu wßy;a fufykska jykafia flfkla fjkafk fldfyduo mxpdkka;Íh mdm lu wdhh wmjdo jf.a nrm wl=i,a fkdjk mdm lu f.jd yßkak mq¿jka uyd n,iïmkak l=i lu ;sfhkjd wx ks ^3 50 msgqfõ tk iqukd iq fha iqukd wmdisldjkag Þkh ms

[close]

p. 9

fy wgqjdfjka miq ieÕj .sh oyï wre;a u lrk mo ksrela;s l%uh kej a óg jir oyilg muk fmr wmg ;snqkq fy wgqjd fmd;aj oyï moj a tÈfkod jhjydr lrk ta ta m%foayj moj a ieÕjqkq oyï wre;a u lrk mo ksrela;s l%uhla ;snqkd ta mo ksrela;s ndid úydrohka § ;snqkq tajd fkfjhs isõms

[close]

p. 10

2012 ìkr l,dmh y%djlhka w;ßka tys by

[close]

p. 11

2012 ìkr l,dmh 09 msgqj ñksia isrerg wrla a wukqih n,fõ m,jd yeß ma f,dj m sl¾u ^miq.sh l,dmfhka mándk lù;ajfhka ke.s wd ma f,dj m sl¾u u.ska f,v frda iqjm;a l yeáa wnhr;kd,xldrh 11 jyrl wnhr;kd,xldr ysñ w ykak fya j l=ula ±hs ta ta y=oao n,fõ ^foa j ;dfjda wyk nj jegyqkd uu isxyf,ka l;d lr fï jf.a wdndohla lmq uy;dg ;sìh§ ta lghq;a;g m sl¾u fkdfmkakqfõ wehs lsh álla iefrka weyqjd iudfjkak th lr fokak wjirhs lshd woyila ta ndidfjkau lshd ta wdfõih bj;a jqkd y;r mia j;djla msôk fldg ;j;a lsysm fofkla ta úÈygu wdfõi fj,d hkak .shd y;afjks j;dj msôk fldg fou ndidj jf.a ndidjlska l;d lrñka fmr lshmq hciksh wdfõi jqkd ma f,dfõ ljqreka fyda zztkak wdj nvq le,a,zz lshk y~lao weyqkd weh uf.ka fõ.fhka fudkjfoda fou jeks ndidjlska wykak mgka a;d zzwïfï uu tfí ndidj okafk kefkaæ wïu ug b.ekakqfj kefkaæzz fï úÈhg uu ±ka l;d lrkafk;a wohd;añl ma l%ufõofha wkqidrfhka ux wïu jqfka fldfyduo lshk woyila weh wef.a ndidfjka wyk nj ug ±kqkd uu isxy niskau zzwïug ;d;a u;l keoao wr wv bkafk wv n,kak ;j ;j yqÕla wv ;j wv n,kakzz hkqfjka fufyu lshk fldg wehg lsisjla u;l ke;sj b;d by wdldyhg .shd jf.a ug jegyqkd kej wêiagdk lrk l,a my;g nyskak neßfjk f,i ys;d l=vd iskqj jrla zzla,sxzz hk kdofhka kdo lr tys ueo we;s yío kef.k f.äh weÕs,af,ka ;o lr a;d t;fldg lmq uy;dg ukd isysh ,enqkd bkamiq foajd,h jid foajdnrkhla f,i ie,l f.ä iskqj kh fkdfi,afjkak w;ska ;o lrf.k óg¾ 150 la muk ÿr wä mdr Èf.a tyqf.a f.org meñkshd ta wfma .ug .ï lsysmhla we;ska msysá tla;rd fmfoil foajd,hl lmq uy;a;fhla ms

[close]

p. 12

2012 ìkr l,dmh ydka;sh i|yd fjka lr ;sìÉp ìu f.du msßhï lr ;snqkq ldurhla t;ekg lmq uy;a;h;a ,x lr tyqg ;sìÉp wukqih wdfõih kej hq jq ksid ysr lrf.k ysgmq kh tyqf.a w;ska w,a,d ka mdrla kdo l

[close]

p. 13

2012 ìkr l,dmh oi n uqks÷ fj mh ,k flfkla f,dj ke tn÷ oi n j .ksñ nqÿ iõ j;g ysñ fj fï úÈyg we;a n oyhla ,enqkq nj;a fun÷ hl=kaf.a n ì yßkak th fyd|gu iefyk nj;a y iu.u ±kqkd wdfõi fjÉp lmq uy;d ±ka mdxlvhla jf.a jdre ke;sj u;a jqfjla f,i bkakjd bkamiq ke.sg .kak mq¿jka n b;sßjk f,i kfhka y;a fmd,lg ;nd fmd

[close]

p. 14

2012 ìkr l,dmh fufyu lúj,ska lshk fldg ug;a fmkqfka hcikshg hkak le,ejl wä mdrla ujd wehg ud¾.h fmfkkak i,iajd le,ej ueÈka j,f.dve,s we;s mdr Èf.a weh iu uyd yqfol,d w÷re me;a;l hk f,ihs ±ka fï o¾ykh ug;a fmakjd ug;a ±fkkafka fmdä

[close]

p. 15

2012 ìkr l,dmh 13 msgqj fõo idys;hh .ek ksmqk;ajhla ,ndf.k ta ±ksu ovóud lr .ksñka iÉplfhla fuka wkhhka fu,a lr .ksñka ;u woyia iudchg ldjoaokak m%h;ak ord we;s wdldrh fmks hkjd smsgl o¾ur;akh wd¾h i;hh foaykd lr we;s iq oyia .kklg nqoaof>dai ysñ nuqkq woyia we a lrdc msx.sh hk fï nuqkq 16 fokdg ksjka msksi l foaykd mdg 16 la fuys wvx fjkjd ;diakdfjka ÿlalh;a wfyda re uks l:dj nqÿ mqf¾ smsgl o¾u r;akh wk f¾ j¾i 2012 la jq cq,s ui 3 jeks l=c Èk wdf,dalh kï m hl tla;rd re uyf;l úiska zzfy fndÿ mshquzz oyï iÕrdfõ m,jq ,sms lsysmhla msda i ys ñ hka hehs wmjdohlao lrñka re ud ;u woyi uqÿkam;a lr .kak ^p rd¾h i;hh p wkd¾h i;hhla lsÍug m%h;ak ord we;s nj fmks hkjd fï re ud md,s ixiald iy ieÕjqkq fndÿ u h

[close]

Comments

no comments yet