හෙළ බොදු පියුම - නමවන කලාපය

 

Embed or link this publication

Description

මස් මාංශ අනුභවය සම්බන්ධයෙන් වූ මතභේදාත්මක ගැටළුව නිවැරිදි දහම් ඇසින්...

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2012 kslsks l,dmh 01 msgqj nqÿ mshdkka jykafia foaykd l ksrela;s l%ufõohg fudlo jqfka ksmojd fyx irkx .Épdózz lshk fï jdlh fkka iy tn÷u wla;hla fkdlshfjk oi yscid iudodkhlska uq¿ smsglhu úu¾ykh l a kùk ndid úydrohska wo fmkajk j¾.fha l%uhlska foaykd lrmq ksrela;shla fmkajkak idlaishla ke kuq;a jhjydr yíoh iu w¾ fmkajk [dk f.dapr ksrela;s l%ufõoh fmkajkak ta i|ydu uq,a l iq hla ;s%msgl o¾uh ;sfhkjd ta ;uhs § ks l dfha kajk ldka v fha tk w.a a iq h fï iq fhka nqoao ndis ksrela;s yeos ;sfhk yeá ukdj hk kï jyr we;s úh fï úÈygu ohdk fkdlrk fyhska wohdhs fyj;a wohdhlfhda f,i kï jyr we;s jq nj;a ukdj ú y lr ;sfhkjd ohdk lrmq mqoa hska kqjkska wjfndaofhka a ±ksu wohdhs mq o a ,hka g ÿka fyj;a wmkhkh lrmq ksid wohdmkh hk jpkh yeos ;sfhk yeá fï wkqj fmks hkjd ta ksid wohdmkh ,enq mqoa hdg ;sfhkafka wkqkaf.ka wid bf.k a fohg isud jq udkis l ;a j hla bf.ks u wns n jd wjfnda o hg m;a j ka f ka ohdhs fyj;a ohdk lrmq mqoa hdhs ;u y%djlhkag m u ohdkhg j;a m;aùu i|yd oyï foikak neß wh o¾u foaykd lrkak hefuka wmjdo ,nkakg iqÿiaika jk nj §ks 1 549 msgqfõ mgka tk f,daysÉp iq fha fmkajd ;sfhkjd tn÷ fpdaokd ,nkak iqÿiq jq idia;djre ;sfofkla isák nj;a tys fmkajd ;sfhkjd tkï y%ukd¾:hla y%uk m,hla ^ohdk iy ud¾ m ms

[close]

p. 4

2012 kslsks l,dmh ^foaylfhla oyï foikak hk úg msßi leue;af;ka wykjd lka fhduq lrkjd kuq;a ;u fl ^l=uqr yer oud wkqkaf.a fl;l j,a me wÿrd y=oao lrkak hk flfkla jeks hehso f,dan o¾ufhka hqla;fhlehso tn÷ idia;d wfkfll=g ljr jevla lrkafka ±hs kskaod ,nkak iqÿiqhs kajekakd kï y%ukd¾:hla ^wd¾h ohdkhla u.m,hla ,enq flfkla fuh f;dmg jev msksi ys msksi hehs oyï foido msßi wikakg leu;s fkdfõo wkq i dikdfjka neyerj mj;so fun÷ whg foisu;a ,dul f,dan o¾uhla ta idia;df.a l%shdj mrk ne`§ula is ^fmr ;snq .sys ne§ï is uyk ù kej a tjeks ne`§ula we;s lr.kakjd fia w¨;aa ne`§ula lr.kakd flfkla fukshs wmjdo ,nkak iqÿiafila fjkjd foaikdjg iqÿiq idia;djre kï y%djlhdg m u ohdkfha mgka p ¾ ohdkhg fukau wdy%jcih lr wßy;a j hg m;a j k r e m s m ,ndfokak oyï foish yels idia;dka nj fuys fmkajd ;sfhkjd fuÉpr meyeÈ,s [dk f.dapr o¾uhla ;sfhoaos;a oyï bf.k a;g zzwms ;ju md:Êckhszz lshd lsisu ,Êcdjla ìhla ke;sj lshkjkï trx tgx olsk re trx tgx hkqfjka wduka kh l

[close]

p. 5

2012 kslsks l,dmh lsõfjd;a tal tmamq lrkafka fudk ndid Í;sfhkao kuq;a lduh y÷kajd fok nqÿ mshdkka jykafia uv hkq lduhg kuls w hkq lduhg kuls nh hkq lduhg kuls ÿl hkq lduhg kuls hkqfjka foaykd lr ;sfhkjd kuq;a tajd úia;r lrkak fï jf.a tl ,smshlska ne ta ;rïu mq¨,a mrdihlg ta ú yhka úysfokjd fï ksid má lshkafka fn,aÜ ^belt hehs úys¨ fkdlr bÉp;ajfhka ^leue;af;ka ne÷ku iuqmamdoh fyj;a f,dalh my jk wdldrh máÉp iuqmamdo ^bg iudk wm pl%dkqidrfhka isÿjk yeá ±lalkï ÿl iy ÿlal iuqoh olsk kqjk my jk yeá f;areï .kak mq¿jka bÉpdfjka ne£fuka fyj;a má bÉp ùfuka f,dalh f.dvkef.k yeá;a ta ne£fï iajndjh nqoao foaykdfõ fmkajd we;s yeá;a fï fm oyfï .d:dj,ska ukdj tmamq fjkjd ixks^1 76 msgqj bÉpd iq h bÉpdh nÊc;s f,daflda bÉpd úkhdh uqÉp;s bÉpdh úmamydfkak iínx ðkao;s nkaoka;s f;areu f,dj bÉpdfhka nef|a bÉpdj ÿr,sfuka isf|a bÉpdj m%ydk lsÍfuka ish¿ ne£ï isf|a ixks^1 82 msgqj mdf:hh iq h bÉpd noaod mq:q i;a;d mdfiak il=ks h:d;s f;areu u mqvqfjka ne÷kq ,syskshl fuka fndfyda i;ajfhda bÉpdfjka ne÷fkdah lqksiqks 276 msgqj l,y újdo iq h 876 .d:dj kdu[ap rem[ap máÉp miaid bÉpd ksodkdks mß.a.ydks bÉpdh ika;hd k uu;a u;aÒ refma ún+f;ak mqika;s miaid f;areu iïm%hqla kduh ^ta iuÕ fhfokakdjq kduh yd jia;ajd,ïnk remh ^jia remh ksid iam¾yfhda wmokdy ;diakd odiaÀ mß yfhda ^w,a,d .eksu bÉpdj ksodk fldg we;a;dy bÉpdj ke;sj;au uu;ajh ke remh blau h;au iam¾yfhda fkdmyiakdy ^myi keye by nq o a o foa y kdj,s k a fmkajqfha bÉpd máj iajndjhhs ^fïjd fn,aÜ fkfjhs ksrela;s máiïnsodj lshkafka [dkhla ndid úydro mskaj kaf.a jhdlrk mo m%fnao úêj,g ksrela;s hk jpkh ndú;d l a tal ndidjg wh;a ilia lr a mohla ñila nqoao foays ksrela;s w¾:h fkfuhs o¾ufha fï ldrkh i|yka fjkafka zzw;a oïu ksre;a;dns,dfma [dkx ksrela;s máiïnsodzz lsh,hs ta w¾:fhyso o¾ufhys o jq ia j ndj ks r ela s jpkfhys m%fnao [dkh ksrela;s máiïnsodjhs lshk tlhs by ls mdgfha w¾:h ^wod iajndj ksrela;s jpkh uyd iïu m%fnao {dkh fyj;a fï jpkh yeÈ ;sfhk w¾:hka ì fmkajd §u uy ckhd úiska iïu lrk fyhska uyd iïu kï fõ fï ksrela;s olskafka jpkj yío fnod n,k iajndúl l%ufõohlska ñila ndid úydrohska úiska iïu lr yod a mo rgd wkqj fkdjk nj únx.mam%lrkfha iy máiïnsod u.a.mam%lrkfha ix{dmk ne,sfuka f;areï .kak mq¿jka fï wkqj ;u ys ukdfmg mo fnoñka ksrela;s fokak neß nj;a tal fkd.e,fmk nj;a f;areï .kak ´k ck;dj rxckh lrk ksid rc hk jpkh yefok nqoao ksrela;sh ck;dj rjgk ksid rc hhs lshkak neß nj fï úÈyg f;areï .kak ´k wúÊcd m hfhka kef.k máÉp iuqmamdofha wmqkhdns ixldr uq,alrf.k kef.k i;r wmd i;a;aj yd øjh kdu mo wo¾u uq,alr f.k;a ñÉpd ÈÜÀ ñÉpd ixlmam wd§ f,i kef.k foh wk¾ uq,alrf.k;a yefok ksid zzn dzz hk ;sßika i;d yefok moh yefok yeá bg wkql j widodrk f,i whq f,i n,h w d lrk jevj,ska ,nk fya m,hla f,i olskak ´k wúÊcd mÉphd mqkhdns ixldrd lshd kef.k máÉp iuqmamdofhka iy f lsl jq iïud ÈÜÀ iïud ixlmam wd§ ud¾.fhka f lsl jq w¾ o¾u iys;j iq s kdu mo iy øjh kdu mo fhfok wdldrh;a ±k.kak ´k w¾:fhka o¾ufhka n,h m rejk fukau ta n,h w d lghq lrk mskaj ka ta wkqj uy n,j ka jk rdc rdc uydud;hd§ n,odÍka f,i;a n,j ka f,i;a f,dalfha y÷kajk n,orhka ù iq sj wmÈkjd ñila n,¨ka fkdjk nj;a w;a oïu ksre;a;dns,di [dkfhka ±kf.k yío ksrela;s fnod ±laúh hq hs fï wkqj zzlsuq,dzz yefok ksrela;sh lshkak neß l=kqyremhla fkfjhs wk¾:h;a wo¾uh;a hk folska f.dv ke kq fohla nj kqjkska oel yío fnod ú y l hq ksrela;shla ls-wuq¬w,d ls,sá-wuqjkag¬w wd,h ls s á wuq f jda ls h ka f ka fjiÕkka wkag wd,h lsÍug jq ,hghs w fyj;a w,d lsõfõ fïl 03 msgqj ldu ñ;hdpdrhg whs;s jevla wúÊcd mÉphd ixldrd lshk wo¾u cd;s f.dvkef.k l u hg wkq j f.dvkef.k ñÉpd ÈÜÀ ñÉpd ixlmam wd§ wg u.g whs;s jevms,sfj,la thska wk¾:huhs isoao fjkafka fï fy wgqjd l%ufõofhka ls u q a cd;s h f.dvkef.k yeá m hcifhka ksrela;s [dkfhka ±lmq merks kekj;a fndÿkqjka kßfhla lsuqf,l=g u a fcdavq lrkak .syska w rjgd tf.dv f.dfâ ;snqkq l=kla ld ±uq l:djla wdo¾yu;a l:djla f,i f.dvk.d ;sfnk wdldrh;a isys lsÍu b;d hym;a tfiau uÊks ^2 84 msgqfõ tk l=lal=rj;sh iq fha fufia olajd ;sfhkjd zzfiaksh ^ñ;hd is,a jd wdrcid lrmq flfkla kï kqjgq n¨ ;jqia n¨ is,a ^n¨ ixldr n¨ is;a ^n¨ ú[a[dk n¨ fjia ^n¨ kdu rem kr re fldg ^ksrka;rfhka jvd ldnq k a ^lh ì£ urks k a u iqklhkaf.a iyjdihg meñfka kuq;a fuh foúfhla fjk u.la hehs hï odiaÀhla ù kï th tyqf.a ñ;hd odiaÀhhs ñiÈgq we;a;dg ksrh fyda ;sßika fhdaksh fõ hehs lshñ zz fï nqoao foaykdjhs fuhska fmfkkafka n,af,la wmÈk máÉp iuqmamdohg ksoiqkla fuhska yrflla fyda fjk if;la fkdjk nj meyeÈ,shs .jfhla wmosk wdldrh olajd ;sfhkafka fufyuhs zzfuf

[close]

p. 6

2012 kslsks l,dmh 04 msgqj m iq.sh l,dmfhka bÈßm;a lrmq ,smsh u.ska fmf¾ ;gqj lshkafka b;du;a jeo a fn!oao pdß hla nj meyeÈ,s l

[close]

p. 7

2012 kslsks l,dmh mßyrkh lr,d nk wykak tkakzz fï wdldrfhka .e,fmk úÈyg lshkak mq¿jka f.or flfklau ;gqjg l

[close]

p. 8

2012 kslsks l,dmh 06 msgqj n tod ilaú;s rcjre;a wo ;kfld w,d l;s ysgmq whg;a ta iïm;aj,ska mskla oyula lr fï ÿflka .e,fjkak neß jqkdkï lshk ielh ksihs ;uka lrk mska .ek fkdieysug m;afjkafk kuq;a fï wnd.h iïmkak i;r wmd ia:dkfha bmÈ,d j,s.h jk jkd ;kfld lefuka fyda wù;s uyd krlh fm%a úih jf.a ;ekaj bmÈ,d fï l:dj wmg lsõfj fï ka f,dalfha mej;au ish¨ wdldrfhkau w;euq,la fia ±lal wud ueks iïud iïnqÿ mshdkka jykafia ;uhs ta ksiduhs wkajykafia foaykd lrmq ish¨ foaykd lsisu iel ixldjla ke;sj fndÿkqjka wújdofhka ms

[close]

p. 9

2012 kslsks l,dmh rcjrekag wo w;a fj,d ;sfhk brku wy ±l fyu fkfjhs tod f,dalh md,kh lrmq okfhka ks,fhka n,fhka jecuqkq ilaú;s rcjre ±ka ;kfld lkj ±lalu wfka wfmdhs ixidf¾ yeá lsh wkajykafia ÿlafjkafka ke;sj wehs fï úÈhg i fgka jf.a u`o iskd my lf

[close]

p. 10

2012 kslsks l,dmh ke wo jf.a w a o¾uorhkaf.ka smsglodÍ uyd mçjrekaf.kaa jka úÿ,sfhka remjdysksfhka meh .kka nk wykak wjukd jqfk;a ke kuq;a tajd jevla ke lrkak tmd lshk tl fkfjhs fï lshkafka wo fjkfldg meh úis y;fru nk wykak ,eì a fudllao ,eìÉp m sm,h fï nk wykak mgka af;a ljodo tod mgka ksjka uf.aa fldÉpr ÿrla .uka lr ;sfhkjo fuf;la l,a ys,a l+fvka j r weoaod jf.a ksjk lshkafk fudk jf.a fohlao lsh,j;a f;areï .sh hula wjfndao fj,d ;sfhao lsh l,amkd lr n,kak fuf;la wymq nkj ;rug ksjk wkqudkfhkaj;a ±l ;sfhkak ´k flda taj tlafldu msg le j;al

[close]

p. 11

2012 kslsks l,dmh 09 msgqj u uia udxy wkqnjh iïnkaofhka jq u;fnaod;aul .eg¿j ksjerÈ oyï weiska jykafia kula odkh .kafka ri ;kaydjlskaj;a lh yevjev lr .eks f ï n,dfmdfrd;a f jka j ;a fkfuhs hï lsis ,efnkakd jq fohlska ;udf.a Ôú;h mj;ajdf.k wd¾h u mq¾k lr .kakjd lshk yeÕsu mukhs wkajykafiag ;sfhkafka m%dk>d;hla ms

[close]

p. 12

2012 kslsks l,dmh hq;af;a fudlo talg;a fya jla ;s f hkjd fldfid,a rÊcq r ejka nuqkkaf.a lsulg wkqj ima y;l odkh lshd odkhla ÿkakd ta i|yd t¿fjda 700 hs l=l ka 700 hs .jhka 700 hs wd§ f,iska 700 ne.ska urd f.k uq¿ rg jeishka we ¿ ish¨ fokdgu odkhla fokak ,eia;s l

[close]

p. 13

2012 kslsks l,dmh widodrk nj ±l,d ñ,§ .eksfuka fyda ,nd.eksfuka jehdghs odkhla fokjd tu ksid ug f.ak odkh ta i|yd fhdod .kak blaukg f.akak lshd iÉpl ;ukag ,enqkq odkfhka nqÿka jykafia we ¿ ix>hdg odkhla ÿkakd odkh §,d iÉpl ;¾lhl a bÈßm;a ld fÉ;kdjlska lshkjo lrkjo wms m%dk>d wl=i,hg wyqfjkjd fï ksid uere ui ñ<§ .kak flkd fyda wdydrhg .kak flkd m%dk>d;hg wyqfjkafk ke kuq;a fu;k fjk;a úfyai fohla ;sfhkjd widodrkfhka f.dvk.mq fohla we;akï bg nqoaod§ w;a;uhka iynd.s fjkafk ke tal úysiag khla ohdkqlïms khla ta kh wmsg;a jvkak mq¿jkakï fndfydu fyd|hs nslaiqka jykafia wfoid fkfjhs wd¾h y%djlhka jykafia fyda fjk;a ljqreka wfoid fyda fõjd widodrkfhka ilia lr a fohla nj ±k a;u tal mßyrkh fkdlrkjd kï i;a mqrei khla wfkl ±kg ;sfhk uia udxy lshkafka widodrkh ksidu talgu f.dvk.d a taflu jia jla yenehs mdmh ksid mßyrkh fkdlrk tlhs ohdkqlïmdj ksid mßyrkh fkdlrk tlhs fjka lr y÷kd .kak ´k ohdkqlïmdfõ;a ;ukag ls%hd;aul lrkak mq¿jka uÜgu ±k hq hs 11 msgqj tysu m sm,hla f,ihs .kafka kuq;a nqÿ oyfï fmkajkafka hï lsis fohla widodrkhs lshd ;ukag jegfya kï thska ñfokak ´k lshk tlhs fuys§ m%odk fÉ;kdj fudllao lsh jgyd hq hs i ka jo ysxid lr urd wml%uys,sj ukqihhd úiska ilia lr a fohla fõ kï tal widodrk f,i f.dvk.d a fohla fjkjd yenehs if;la ;j;a if;la urdf.k lk tl tjeks wml%uys,s fohla fkfjhs wka whg lkak i ka ur fok msd;hg ldñkdyl fhdod t

[close]

p. 14

2012 kslsks l,dmh y÷kd hq hs tfia fkdjqfkd;a wms odiaá ù ta odiaáfhka uia udxy wkqnj lrk fyda wkqnj fkdlrk msßila njg m;a fjkjd ukqihhdg i;a;aj >d;kfhka f;drj iajndúlj uiaudxy ,enqkq l%u rgdj ukqihhdf.au ls%hdl,dmhka ksid fï jk úg ke;sj f.dia we;s ksid wo fndfydafldgu ;sfhkafka i kag jo §,d ysxid lr,d widodrk f,i ilid a uia udxyhs yenehs th mj;a udxy fyda l=uk uila .ek fyda l,lsß,d l;d lrk whg ta .ek ìhla olajk woúhg td;khla fyda ysxidjla lr widodrk f,i ilia lr .eksula fkdjk ksid fujeks mj;a udxy wdydrhg .eksu .eg¿jla fkfjhs tu.ska f,daldkqlïmdjg fyda ohdkqlïmdjg ndodjla fjkafk ke widodrkhg yod a uila udxyhla fjkafka wml%uys,sj ysxidlr if;la urd uialr fj fmdd;khkag wkqn ùula isoao fjkjd fudlo i kag jf.a fkfjhs ukqihhkag hula f;areïf.k wml%uys,sj hï fohla ls%hdjg kxjkak mq¿jka tu ksid tjeks widodrkhlska f.dvk.mq uilska Ôj;a fjkjdg jvd tajd fkd.eksu w ï khla yenehs mj;a fyda mdxy=l udxyfhka Ôj;a ùu tjeks widodrkhlg whs;s ke kuq;a widodrkfhka f.dvk.d a udxyj ohdkqlïms njg myrla ;sfhkjd tu ksid tjeks foaj,ska je

[close]

p. 15

2012 kslsks l,dmh af fudkjo lsh Èh kquqiq lsßn;la a nj wkajykafia mejiqjd fï ldrkh wyf.k ysgmq jdlai foaj;dfjla ks;r oka fok f.orl orefjl=g wdfõy fj,d f.or whg lsõjd ießhq;a ysñhkag Èh kquqiq lsßn;la oka fokak lshd bkamiq uq ka ysñhka ys;kjd wo mskavmd jäk fldg ta cd;sfhau lsßn;la yïnjqfkd;a wkajykafiaf.au jdikdj ;uhs lsh,d fufyu ys;ñka mskavmd;h jäk fldg wr ksjiska ta cd;sfhau lsßn;la ,enqkd fïl kï úfyai isoaêhla ießhq;a ysñhkaf.a jdikdjgu ;uhs fïl yïnjqfka blaukg .syska wkajykafiag mqcd lrkak ´fkhs lshd wdmiq yefrkfldgu f.ysñhd lsõjd ´l tnjykafia j kak ießhq;a ysñhkaf.a fldgi fjka lr,hs ;sfhkafk lshd bkamiq uq ka yssñhka f.ys ñ hdf.ka ta nj ±k a f ;a fldfydu±hs úuiqjdu wr foaj;djd orejdg wdfõy fj,d lshmq l;djg wkqj ta fmdfrdkaÿj bgq lsÍug tfia l nj;a f.ysñhd mejiqjd uq ka ysñhka fï odkh ießhq;a ysñhkag msd;kh jf.a orekq jevla lr,j;a fkfjhs fï ks;r okafok f.orlg ks f hda hla mkj,d fok odkh widodrkhla nj ±lal ksid wkajykafia tal ms

[close]

Comments

no comments yet