හෙළ බොදු පියුම - හත්වන කලාපය

 

Embed or link this publication

Description

තුන්ලොව සියලු සතුන්ගේ තොරතුරු සටහන් වූ ගුප්ත ලොව පොත් ගුල් හතර විවෘත වෙයි...

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2012 fmdfidka l,dmh 01 msgqj fida;dmkak fjkafka o¾u y%jkfhkao ndjkdfjkao foaykd lr ms s n |j h:djfndaohla ke;s fndfyda fn!oao mskaj ka ksjka ±lsu i|yd úúo ndjkd jev igykaj fhÈ bkakjd we;eï wh f;dlrï ld,hl isg ndjkd lrkjo ndjkd mka;sj,g hkjo fï ndjkd ska ksjka wjfndao lr a flfkla bkakjo lsishï flfkla ;ksj ndjkd lr fida;dmkak jq njg lsisÿ idcishla ;s%msglfhka kï fydhd.kak ke kuq;a fmr w;anfjl fida;dmkakj isá wd¾h w;a;ufhla fï w;anj ndjkd lr ildod.dó wkd.dó wßy;a hk w;a Í;r ÿ ms jykaf nq we;shdkkandjkdjia lrk mqoa hdg hï lsis m sm,hla ,efnkjd ta m sm,h ;uhs ndjkdfjka ,efnk iudêh nqÿmshdkka jykafia ish ux o¾u foaykdj jk oïu plalmamj;a;k iq fha§ zzbox ÿlal ksfrdao .dñks mámod wßh iÉpx ndfõ ;ínka;szz hkqfjka foaykd lf

[close]

p. 4

2012 fmdfidka l,dmh fohla ;sfhkjd ÿl yg.eksug fya j jq ;kaydj my l hq hs ta i|yd wkq.ukh l hq m smodj jq ÿlal ksfrdao .dñks mámod wd¾h i;hh jeäh hq hs fida;dmkak wd¾h y%djlhd taldka;fhkau p rd¾h i;hh o¾ykh lr ;sìh hq hs fida;dmkak ùu isÿjkafka o¾u y%jkfhkao ndjkdfjkao hkak meyeÈ,s lr .eksug smsglfha ;j;a fndfyda idcis ;sfhkjd ixks 5^2 146 msgqfõ tk ÿ;sh idßmq;a iq fha i|yka fjkjd fida;dmkak ùug lrekq y;rla mq¾k úh hq nj zzidßmq;a fidajka wÕ fidajdka wÕ hehs lshkjd fidajdka wÕ ljf¾±hs nd.hj ka jykafia ießhq;a f:rkqjkaf.ka úuikjd iajdóks i;amqrei fiajkh fidajdka wfÕls ioao¾u y%jkh fidajdka wfÕls fhdaksfida ukisldrh fidajdka wfÕls oïudkq o ïu m s m odj fida j dka wfÕls zz wkka iif¾ nqoafoda;amdo ld,hl y%s ioao¾uh nn,k ld,hla f,dj my ùu w;s ÿ¾,n ldrkhla kqjk fufyhjd o¾udjfndaoh ,eìh yels ukqihfhl=j bm§u;a ÿ¾,n ldrkhla lsh,hs nqÿmshdkka jykafia foaykd lr ;sfhkafka tal ,enqk wjia:dfõ i;amqrei ixfiajkh lr ioao¾u y%jkh lr ta o¾uhg wkqj fhdaksfida ukisldrh lrkak ,enqkdu flfkl=g iïm;a;shla ,efnkjd ta iïm;a;sh wmf;a hjkak tmd lsh wkajykafia foaykd lrkjd ta cik iïm;a;sh ;uhs oïudkq oïu m smodj i;amqreifhl=f.ka ^wd¾hfhl=f.ka nk weisug ,eîu mrf;daf>dail m hh lsh lshkafka mrf;daf>dail m hh ,eì a ioao¾uh y%jkh lfr;akhhs f,dõ rd nqÿjreka iy mfianqÿjreka yer lsisu mqoa fhl=g ;ukaf.au w;aidyfhka mukla p rd¾h i;hh mdail m hh fyj;a l,hdk ñ iïm;a;sh yd o¾u foaykd y iys;j b;sß fida;dmkak wx k ,eî fida;dmkak jq miqjhs wkqkaf.a wdodrhla ke;sj ndjkd jv,d m dj ,ndf.k o¾u ud¾.h fidhd hdfï udkisl;ajh wodfjkafk je,lg ;ks f hka .ylg k.s k a k ne ls i s h ï wdodrlhla wjyhhs je .fia t kg miafi wdodrlh bj;a l a je jefgkafk ke ta jef,a t;s ;j je,lg;a hkak mq¿jka l,hdk ñ hka ke;s jq ojig ydikh meje;aùug neß fjkjd lshkafk talhs tfia ke;sj fldÉpr ndjkd l a smsglh lg mdvï lr a a h:djfndaoh ,nd.kak ne ish¿ y%djlfhda je,a jf.hs uyd jdcih kï nqÿmshdkka jykafiauhs nqÿmshdkka jykafia kula f,da l i;a a j hdg foa y kd lrk ioa o ¾uh is h ¿ nq ÿ jrhka jykafia,df.au m djg f.dapr jq tlu o¾uhla wm f u nqÿmshdkka jykafia iqúis nqÿmshdkka jykafia,d yuqfõ ksh újrk ,n a ta o¾uh wjfndao lr.kak ,enqfk ke ta ksihs fmr fkdweiq úre oyula ms

[close]

p. 5

2012 fmdfidka l,dmh blaì;s idßmq mßn%dclhd yg fï o¾u l%uh wid my jq rd.d§ rcia we;s my jq flf,ia u we;s hï lsisjla yg.eksu iajndjh fldg we;af;ao ta ish,a ksreoao ùu iajndjh fldg we;ehs fida;dmkak u.a [dkh wmkafkah uyd m%d jq idßmq mßn%dcl f;fï fï o¾u ldkavfha uq,a fldgi weisfukau fida;dmkak jq nj i|yka fjkjd tfia u fï o¾uh y j kh l fud.a ,a dk mßn d cl f;fïo fida;dmkak jq nj uydj.a md,sfha i|yka fjkjd uÊks ^1 18 msgqfõ mgka tk iíndij iq fha wdy%j my lrk l%u y;la nqÿmshdkka jykafia foaykd lr ;sfhkjd zzuyfkks oiaikfhka my l hq wdy%j ;sfí uyfkks ixjrfhka my l hq wdy%j ;sfí uyfkks máfiajkfhka my l hq wdy%j ;sfí uyfkks wêjdikfhka my l hq wdy%j ;sfí uyfkks mßjÊckfhka my l hq wdy%j ;sfí uyfkks úfkdaokfhka my l hq wdy%j ;sfí uyfkks ndjkdfhka my l hq wdy%j ;sfí zz ldudy%j njdy%j ÈÜgdy%j wúÊcdy%j kqjkska fufkys lrk ^fhdaksfida ukisldrh lrk ;eke;a;dg i;aldh ÈÜÀ úÑlsÉpd is,ín mrdudi hk ixfhdack k m%ysk fjkjd fï ;uhs oiaikfhka my l hq wdy%j ^by ls b;sß fida;dmkak wx k we;s fudfyd;lhs fuh isÿjkafka plalq bkaøsh fida bkaøsh >dk bkaøsh ðõyd bkaøsh ldh bkaøsh uk bkaøsh ixjrj jdih lrkakdg ixjrfhka my l hq wdy j myfjkjd Öjr mskavmd fiakdik .s,dkm h hk isjqmih m hfõlaidfjka mßfndackhg .kakd ;eke;a;dg máfiajkfhka my l hq wdy%j my fjkjd ys wiak id mji ^id msmdidj ueis uÿre wjq iqdk ðõyd ldh hk m%ido rem iys l¾uc m%ido lhhs ndysr ldhj,ska flfrkafka njhg ysr lrk wruqkq ,nd§uhs tkï rem yío .kao ri iam¾y o¾u hk ndysr wruqkqj pdhdjka msysgqjd wúohdj ;sfhk re bg wkql j njhg ysr lr ;nk pkao rd.fha ne£ug ixfhdacksh wruqkq l¾u yla;sfhka uqk.iajk m%ido rem ldhhs mxfÉkaøsh yd ufkakaøshg f.dapr jk o¾u pdhd msysgqjk m%ido rem wdh;k yd o¾udh;khhs fufia ldhj,s k a flfrk l%shdldÍ;ajh ne,sfuka ;uhs njfha ysr fkdù w;a yeÍ fkdwe,s ñ§ hd yels fjkafka iam¾y ksid we;sjk iem ÿla wfmacid jyfhka lh l%shd;aul lrk fldg we;sjk úúodldr ú§ï ;sfhkjd fujeks úkaokhka u fjkfldg uu tafl wef,kjo .efgkjo uq,djg m;afjkjo lsh ldhj l%shdldÍ;ajh ukd isysfhka ±l,d tajdhska ñ§ hd hq hs lsh o¾ufha ys ;shdf.k lghq lrk fldg jefvka f ka fõokdkqmiaikdjhs wnhka;r wdh;kj,g ndysr wdh;kj my jk pdhd ^re igyka l¾u yla;sfhka iam¾y fjkfldg ta fudfydf;au fõokd ix{d ixldr ú[a[dk f.dv kef.k yeá;a kqjkska olsk fldg i;r i;smÜgdkhu jefvkjd ieÕjqkq fndÿ u h

[close]

p. 6

2012 fmdfidka l,dmh flfkl=g rd.h oafõyh fudayh uq,a lrf.k ;uhs is;a my fj,d ufkda udkix yohx mkavrx ufkda ukdh;kx ukskaøshx ú[a[dkx lsh flf,iaj,ska lyg .ekajqkq ú[a[dkhla yg.kafka fï ufkda ldfha l%shdldÍ;ajh wksÉp ÿlal wk;a jyfhka widr;ajh ±l,d ta is;a kej f.dv fkdke.sug lghq lrk fldg jefvkafka Ñ;a;dkqmiaikdjhs isf;a we;sjk udk woaoÉp wúohd is;sú,s Ñ;a;dkqmiaikdfjka isák úg laih fj,d hkjd ó<Õg fï f,dafl fudkjo fyd lsh úúodldr o¾u;djhkag wkqj n,kjd fufyu n,kfldg ta o¾u;djhkaf.a widr;ajh olskjd tfyu ±l tajdhska ñfok fldg oïudkq miaikdj jefvkjd ishqï úêhg u jk wúohd is;sú,s uq,skau ÿrefjkafk oïudkqmiaikdj jefvk úghs ^mq¾kh jq úghs ndjkd jvkjd lshkafka yeu bßhõjl§u ldh fõokd Ñ;a oïuj l%shdldÍ;ajh msd wo;a;dodk ldu ñÉpdpdr lfkag kd:mq hs ±ka fldÉpr mõ ;eú,o iajdóks tal okafk ke rejrhd okakjo thd okafk;a ke ;j fldÉpr mõ ;jkak ;sfhkjo tal okafk;a ke ;j ;jkak mõ fldÉpr ;sfhkjo lsh rejrhd okakjo ta okafk;a ke fï wjia:dfõ§ nqÿmshdkka jykafia wmudjlska fufyu wykjd zztl ñksfyla bksu.la n¢kjd fudlgo bksu n¢kafk lsh weyqju i;a uy,a m%didohlg k.skak lsh w;a;r fokjd tal fldfyo ;sfhkafk lsh weyqju tal kï okafk ke lshkjd ta m%didoh fldÉpr wio lsh weyqju tal;a okafk ke lshkjd ta ;eke;a;d tjeks fohla ±lafl ke;sj ljqreka fyda lshmq fohla wy bksu.la n¢kj kï tal yrhla we;s fohlao lsh nqÿmshdkka jykafia wykjd tfiau wkajykafia foaykd lrkjd uu uf.a y%djlhkag lsh fokafka fkd±lmq ksjklg hkak fkfjhs ±lmq ksjkg hkakhs lshd ±lmq ksjkg hkak kï oyï wei my lr.kak ´k tfyu ke;sj ndjkd lr m sm .kak ne jyrl wnhr;kd,xldr ysñmdkka úiska foays ieÕjqk oyï lrekq weiqßka ilia lf

[close]

p. 7

2012 fmdfidka l,dmh 05 msgqj f,dalfhka tf;r jk f,daflda;a;r u.g uq mqrk yeá f,da lh ms

[close]

p. 8

2012 fmdfidka l,dmh iïud i;s ud¾ yx iu tlu Ñ;a;hl yg.ksñka pxp fkdjk iudêh;a yg.kakjd Èfkka Èk jvk úg jefvkakd jq iudêh ksid we;sjk wlïmh nj ;udgu jegfykak mgka .kakjd w;ayeÍ fkdwe,s ñ§ h,s yg fkd.ka k d f,ig we;s jq hï n,dfmdfrd;a w;ßka hï fldgila u yg fkd.kakd f,i fl

[close]

p. 9

2012 fmdfidka l,dmh fyda iïnkao fkdjqk kï ta l%shdfjka ydik ud¾ uq,hla j;a my fjkak mq¿jka lula ke nqÿ k Ñ;a;hla my fjkak kï nqoao Ñ;a khlska ke k kdu rem o¾uhla úohudk úh hq hs túg ta kdu remfhda weiqre lsÍfuka u nqÿ k is;la my fjkjd tal o¾u kshduhla ixldr mÉphd ú[a[dkx kdu rem mÉphd ú[a[dkx lshk fï l%u foflka f;drj lsis úfgl ú[a[dkhla my fjkafk ke fïl máÉp iuqmamdo kshuhla hï igykla ksid wdldrhla ,s x .hla ks ñ ;a la woa f oa i hla m ma;shla ms

[close]

p. 10

2012 fmdfidka l,dmh 08 msgqj wm úiska f.dv ke yla;sh wmgu úmdl fok yeá ^miq.sh l,dmfhka i;r uyd n hkaf.a >ksnjkfhka we;sjk wdiajdofha úúo uÜgï ki jdx.u fj,d tl ne¢ bkak u tlgjqmq¾ sh -fj,d ysf;ahwe;s jq leu;s wdfmda s f;o .ekaú,d tmj;aj bkak leu;s sh f;afcda sh ief,k msïfnk p,kh l yels wdldrhg ;sìh hq hehs leu;s jq sh jdfhda sh ;o udÿ iajndjhg leu;s jq sh mgú sh lshk fï s y;r uq,sl fj,d ta leue;a fya f jka cks jq yla;sh l%shd;aul fj,d wdfmda f;afcda jdfhda mgú lshk od ksiamdokh fj,d tajd ;jÿrg;a >ksnjkh ùfuka c .sks iq

[close]

p. 11

2012 fmdfidka l,dmh wdldrh foaykd lr ;sfhkjd ta jf.au l,am wkq tllg fuyd ukfia igykaj we;s fun÷ rem l=uk fudfyd;l fyda we§ weú;a tu remj,g wod úmdl l%shd;aul ùu;a isoao fjkak mq¿jka fndfyda úg bg we w;s;fha lrmq l¾uj yla;s f.ú wjika fjkak úmdl l%shd;aul ù we;s njg idcishla nqÿmshdkka jykafiaf.a foaykdjla ska wkqudk lrkak mq¿jka iqÿlr,a frda.fhka f.dhï wiajekak úkdy jq m%foayhl pdßldjg jeäh wjia:djla uq,alrf.k ks>kagkd:mq;a;f.a f.da,fhla ke m%yakhlg ms

[close]

p. 12

2012 fmdfidka l,dmh w¨;a mßirhl ñksia lhla fyda wkql lhla we j wmÈkjd lh Èrd .sh;a kej kej wmÈñka ñh hñka ta ta w;aneõj,§ kej kej ixldr f.dvke.s u ks i d iir .ukl ießirkjd wl=i l¾uhla fya jqkd kï ^ckl l¾uh ÿ s w;aneõ ,nd fndfyda §¾ ld,hla ÿ sfha ÿla ú¢kak;a isÿ fjkjd fï w uq fkdfmfkk iir .ufka l¾u yd úmdl l%shd;aul fjk wdldrh wjfndao jqfkd;a yrhla ke;s wdiajdo m;d i;a;ajhd ÿlu ú¢k yeá meyeÈ,s fjkjd f,dalh wksÉphs ÿlalhs iir .ufka yrhla ke wk;a;hs lshd jegfykjd zztla wÕkla tla t¿ fokl ysi is|d weh weÕ f,dau .kfka ysia lemqï ,od zz lshk fï lúfhka lshfjkafka l¾uh lf

[close]

p. 13

2012 fmdfidka l,dmh zzlrk l,g mõ ñysßh ó fia ú¢k l,g ÿla ±ä fjhs .sks fia zz fï f,dalh fudk me;af;ka ne¨j;a wksÉphs ÿlalhs yrhla kï ke wk;a;hs b;ska krl ÿiapß mdms foaj,a ys fjd;a lsõfjd;a flrefjd;a isoao fjk foa ;uhs fï tfykï wms fyd foaj,a ys fjd;a lsõfjd;a flrefjd;a úmdl jyfhka wmg fudkjd ,efnhso fyd|u fyd foaj,a ,efíú fyd ksfrda.s isrerla fyd iajdñfhla fyd nd¾hdjla fyd /lshdjla fyd ksjila fyd jdykhla fyd k hym;a {dkjka orefjda fuls fkdls fyd foaj,a ,efíú fïjd fyd foaj,a lshkafka f lsl jyfhka kuq;a i;hh kï fï ish¨ wh fukau ish¨ foh wksÉphs ÿlalhs wk;a:hs uf.a fyd|u fyd ,iaik weia fol weia fol lshkafka weys neuo weys msydgqo l¿ mdg wefya nndo isúho weye j we ne¨fjd;a ta f,a kyr iakdhq weia f,d wdÈho weys neu weys neu ñila weye fkfjhs weia msydgq weia msydgq ñila weye fkfjhs fï úÈyg weig whs;s tl fldgilaj;a wei fkfjhs ta tl fldgilaj;a ,iaik;a ke fjk fjku a;u fyd|hs lshkak mq¿jka lul a ke ta ta fldgia tl lr yeÿk tl y÷kajkafka wei kñka tfyu kï wei lsõfõ hï lsisjla y÷kajkak iïu lr a kula mukhs wei fldgiaj,g fnod ta ta fldgiao kej fnod ne¨fjd;a wka;sug wei lsõfõ Ôj ffi fmdÈhlg uu lsõfõ wei lk kdih wd§ fldgia iuqyhl tl jlg ta tl tlla wei jf.au fnod ne¨ju wka;sug Ôj ffi fmdÈhla úúodldrfha yev j,g keñ ;e,s weñks,d .eg.eys ;sfhk fï fmdÈh msáka jy ;sfhk ksid we;a ±lafl ke ±ka fï fyd|hs uf.hs lsõj weig whs;s tl fldgilaj;a fjka fjkaj a;u tlg ;sfhk wei jf.a m%shukdm ke ta ú;rlao wfoa wjÈfjk fldg fï wei ln l÷¿ ksid fidaod msßisÿ lrkak;a ´k wfoa fiaÿjhs lsh yjig kslï bkak;a ne yjia fjkfldg wdhs;a wmsßisÿ fjkjd fidaod msßisÿ lrkak ´k ta ú;rlao f,v fí;a fya;a lrkak ´k wjqreÿ 40 fjkfldg fmksu;a ÿ¾j,hs lkakdä odkak;a ´k ;j;a álla l,a hkfldg wefia iqo weú,a,d fy,h l¾uhlg ndckh lrkak;a ´k b;ska fï fyd|u fyd weia fol rem n n,d thska i gla wrka fokjo weila ;sfhk ksid leu;s rem ú;rla fkfuhs wlue;s rem;a fmakjd oafõyh we;s fjkjd fï fyd|u fyd weiafol jf.au ;uhs lk kdih wd§ wfkla fldgia tlafldu;a tajd wmg wk lrkjd udj kdjmx ljmx fmdjmx fydaomx fí;a odmx iqj .d,d iqj lrmx we÷ï wdhs;a;ïj,ska iri,d yev jev lrmx wdÈh lshd fïjd lf

[close]

p. 14

2012 fmdfidka l,dmh 12 msgqj ka f,dj ish¿ i kaf.a f;dr re igyka jq ma f,dj fmd;a a y;r újd fjhsæ miq.sh l,dmfhka foaj mqcdjl ieÕjqkq ydialï foúhka o iu.ska weia folskau n,d a yeáæ t;eka isg wnhr;kd,xldrh 07 jyrl wnhr;kd,xldr ysñ fkdm;d nqÿu .uka lrkak zz fï y ke.s,d kej ud ysgmq ;ek ^foajd n+ñh fmfkkakg jqkd ó<Õg fmkqfka úyd w;aijhla kruk msßila úyd msßila m re meka uqxweg iys fmd,a leú,s wdÈfhka ix y lrkjd nkafoaisj ;ndf.k <Õgu .syska msßig fokjd fï wjia:dfõ ld,s uekshka lshk wh úyd nkafoaishla f.k ud fj weú;a zzyß jefâfk ix y lrkak uqxweg uÈ jqkdzz hehs mejiqjd ug;a we;sjqfka zzyßjefâ ±ka fudlo lrkafkaæzz lshk is;sú,a,hs wäka kef.k y h,s;a wefikjd zzmq;d tl uqxweghla iy fmd,a ì|la ud fj tjkak zz fufia y tk úg hjkafka fldfyduo lsh ug .eg¿jla wdjd túgu zzuymg weÕs,af,a ksh msg ;nd wvg úÈkakzz hkq f jka y weiq k d uu wr nkafoaisfha ;sìÉp uqx weghla iy fmd,a ì|la ksh msg ;nd wvg úoaod fuh fn sl isoaêhla f,ighs ±kqfka th by f.dia ks j¾k foúhkaf.a wf;a msysáhd bkamiq zzmq;d tkak n,d.kakezzhs lshd ta uqxwegh iy fmd,a ì my;g ±ïud fï uqx wegh iy fmd,a ì hul jeÈ je§ my;a jk fia .eiafiñka my;g tkak jqkd ta fudfyd;la mdid tl folla jqkd fol y;rla jqkd y;r wgla jqkd fufia uqxweg iy fmd,a fo kh ne.ska jeäfjñka fmdf

[close]

p. 15

2012 fmdfidka l,dmh b;sÍ .shd ld,s uekshka we ¿ msßi b;d i áka ±ka fldf;la ÿkak;a uÈ fkdfõ hehs lshd ieugu ix y l

[close]

Comments

no comments yet