හෙළ බොදු පියුම - හයවන කලාපය

 

Embed or link this publication

Description

දේව පූජාවක සැඟවුණු හාස්කම්...

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

h f lsl yd f,daflda;a;r oyï ud¾.j fjki jgyd .ksuq uq,dfjka u;a lrf.k iekfikjd bg fya j iekisula tjeks ;sßika shlskao tyqg ±fkk ksihs kuq;a isÿ fj,d ;sfhkafk uyd úkdyhla tal tyqg ±fkkafk ke f lsl ±yeka wdÈh mska fldgig wh;a jqk;a wd¾h úkfha tajd wkd jevms

[close]

p. 4

2012 fjila l,dmh lf a ielh ke;s lsÍu;a iu.hs is,a j;la /lsfuka w,a,k f,dalfha f lsl;ajhla iekisu msksi ke;s nj;a okakjd tfykï f ls l iudê fkdjvd úo¾ykd m ,eìh fkdyelso máÉp iuqmamdo o¾uh .re lr a flfkl=g kï ta o¾uh ms

[close]

p. 5

2012 fjila l,dmh i;ajfhla mefkõjd fjkjd tu ksid ú[a[dk m hfhka kdurem fõ kdurem m hfhka i,dh;k fõ i,dh;k m hfhka iam¾y fõ iam¾y m hfhka fõokd fõ wd§ jyfhka ksjerÈj f;areï hq hs th nqoao jpk nj fm oyfï fmkajd ;sfhkjd tuksid fya j hï fiao m,h bg wkql fjkjd hï fia fya ksfrdaohla fõo m,h tfiau ksfrdao fjkjd fï isoaodka;fhka msg lsisu m,hla my fjkafk ke ,efnk m,h yeu úgu fya jg wkqj fjkjd l=ula ksid we,su fõo .eàu fõo .skakg ±uq hlvh flfia kï .sks j¾k fkdf.k .sks nj fkdordo fï jf.a is;la hï kdu remhlg wkql j my jqkdo i,dh;k;a bg wkql fjkjd ta fya fjka jk iam¾yh;a iam¾y fya fjka jk fõokdj;a wkql j isoao fjkjd fõokdj fya fjka wkql jq m%idoh;a m%idoh ksid wêfudacih fyj;a ksjkg keuqre ùu;a thska wd¾h y%djl njg m;aùu;a isoao fjkjd tu wkql jq nj fyj;a ùu ksid wkql jq cd;s my fjkjd fufia nsciq nsciqks wmdil wmdisld hk wd¾h cd;s my fjkjd f;rejka k ska kef.k o¾yk y%jk hk kdu rem weiqfrka mgka a úg fï máÉp iuqmamdo kshduh wkqj wmdilhd wmdisldj nsciqj nsciqksh lshk y;r cd;sh wkql f,i my fjkjd ñila ñka msgia;r jq we÷ulska fyda fjk hï u.lska tn÷ w uka my fjkafk ke ^f,dal iïu;h ñila mrud¾ jyfhka ta isõ msßi my fjkafk ke fï khkaf.a o¾yk y%jk wd§ kdu rem my ùu hï ;ekl fkdfõo túg úl,am jq uq,d jq sfhka jerÈhg a kdu rem ksid máÉp iuqmamdo oyï khdh wkqj ,nk cd;sh fyj;a isõ msßi fjkqjg wkqrem jq m srem mukla my fjkjd fufia f;rejka k fufkys lrk o¾u y%jkh lrk foaykd lrk ms

[close]

p. 6

2012 fjila l,dmh iujeÈh yelso ke weje;akshs ms

[close]

p. 7

2012 fjila l,dmh 05 msgqj l¾u njh iy mqk¾njh ilia jk wdldrh ieÕj .sh oyï weiska l%uhg wkqj njh iy mqk¾njh fyd¢ka jgyd .kak ´k l¾u njh iy wmam;a;s njh jyfhka njh fohdldrhs flfkla oka §u is,a iudoka ùu ndjkd lsÍu nk weisu jeks oi mqkh l%shdjkaj fhfok úg ta mqoa hd fyd njg m;afjkjd tfiau flfkla i ka ueÍu fidrlï lsÍu ÿrdpdrfha fh§u fndre lsu fla,dï lsu jeks oi wl=i,aj fhfoñka lghq lrk úg krl mqoa fhla njg m;afjkjd fï wkqj flfkla fyd njg fyda krl njg m;ajk wdldrh máÉp iuqmamdo o¾uh ska úuid ne,sfuka oyï khdh f;areï .eksu myiq fjkjd wms uq,skau l¾u njfha iajndjh úuid n,kak ´k wúohdj lshkafka we;a we;s wdldrfhka fkd±k f,dalh ksÉp iql w;a hkqfjka we;slr .kakd jq uq,d iy odiaÀhhs ta wúohdfõ iajndjh wkqjhs ixldr fyj;a wúohd iy mska mõ f.dvkef.kak mgka .kafka wúohdfjka .kak kss.ukh rd iy kï ta wkqj yg.kakd is;sú,s l%shd joka rd iy hs oafõy iy j .eá,d yems,d flfia fyda ch .kakjd lshk woyi wdfjd;a tal oafõy iy wúohdjla is lh jpkh uq,a lrf.k m%sh ukdm fohlg ne£ meje;au fyd|hs lshd hï we,sï iy lghq;a;la fyda wm%sh wukdm fohla iu .eà hï .eàï iy lghq;a;la fyda lrf.k hñka ta wkqj ys;kak lshkak lrkak mgka a;du tal fuday iy wúohdjla fjkjd oka §u is,a iudoka ùu wd§ fyd lghq j fh§ ta meje;au fyd|hs lshd af;d;a fyd jqk;a tal;a wúohdfõ ks.ukhla ioa o ¾uh fyd¢ka o y%s lr.eksug kï máÉp wjfndado iuqmam wúohd mÉphd ixldrd lshk úg woyia lrkafka l=ula±hs hkak ±ka meyeÈ,s lr.ksuq zzmq[a[dns ixldrd wmq[a[dns ixldrd wdfk[a[dns ixldrd whx jqÉp;s wúohd mÉphd ixldrdzz hkqfjka mq[a[dns ixldr;a wúohd m hfhka isÿjk njhs nqÿka jykafia foaykd lr ;sfhkafka ta mq[a[dns ixldr;a iir .ukg fya fjkjd fï whqßka mq[a[dns ixldrhla isÿjk úg ixldr mÉphd ú[a[dkx lïud úmdld j;a;ka;s úmdflda lïu iïnfjda ;iaud mqkínfjda fyda;s tajx f,daflda mj;a s ú[a dkh s k a Ôj;a j bka k mqoa fhl=f.a udkisl a;ajfha fjkia ùula yg.kakjd fyd jev lrñka bkak úg wfma udkisl;ajh kj ú[a[dkhla my fjkjd fyd udkisl;ajhg yeu úgu f.dapr fjkafka fyd jev ms

[close]

p. 8

2012 fjila l,dmh fufia hym;a jev lfd fidr uer jxpd iqrd iqÿ ÿrdpdr iy f,dan oafõy fuday iy j Ôj;aùu hk lrekq w;ay hq whym;a foaj,a f,i fmkajd § ;snqkd flfkla ioa ni bj od ÿiapß f,i lghq lrkjd kï tyq n¨ úÈyg lghq lrkafkla f,i y÷kajkjd fufia flfkla n¨ úÈyg lghq lrkjd kï lshkjd kï ys;kjd kï l¾u njh ska ta ;eke;a;d fuf,dj§u n¨ njg m;a fjkjd fufia flfkla máikaêfha§ tyq f.kd l¾u yla;sh fldk oil ðõyd oil ls h k ta j dhs oil f,i y÷kajkafka mrudkqjla ^y=oaodiaglhla iu tl ù mßj¾:k yd mßn%uk hk rem fol iu iefok rem oyhl iïmskavkhla fï fojeks wjia:dj jk úg tn÷ tajd ye;a;ejla ilia ù wjidkhs fï wjia:dj y÷kajkafka ixcd;s lsh,hs cd;s lshk wjia:dj meyeÈ,s lr ;sfhkafka fufyuhs zzl;xp nslalfõ cd;s hx f;aix f;aix i;a;dkx ;ïys ;ïys i;a ksldfha cd;s ixcd;s tlalka;s wnsksínka;s lkaodkx md ndfjd ieÕjqkq fndÿ u h

[close]

p. 9

2012 fjila l,dmh wdh;kdkx má,dfnda nslalfõ cd;s zz whx jqÉp;s hkjd lshkafka fï n¨ .kaoínhd wmam;a;s ia:dkhg hduhs zztlalka;s lfka kdu remx w[a[u[a[x iycd mÉfÉk mÉpfhdazz hkqfjka fmkajd we;af;a kdu remfhda kdu remhkag iycd m hfhka m h ùuhs w[a[u[a m hfhka m h fõ hkakhs ta .kaoínhd n¨ .en ilia ù we;s n¨ l h w,a,d .eksu tlalka;s ùuhs wnsksínka;s hkqfjka i|yka jkafka wnhka;r ks¾udkhla ùuhs ufkdauh lhg wkqj uia f,a lhla n¨ .en ks¾udkh fjkak mgka .kakjd ±ka n¨ remialkaohla n¨ .en we f ,a my fj,d ta remialkaohg fõokdj ±fkkjd ix[d ±fkkjd fï wdldrfhka n¨ ixldr iy n¨ ú[a[dk my fj,d n¨ mxpia l ka o hla yg.ka k jd lkaodkx md ndfjda lsõfõ fuhhs ±ka yeÈ,d bjrhs t

[close]

p. 10

2012 fjila l,dmh 08 msgqj fudlo fjkafka foúhkag jvd >ksnjkh jk l=kla wmg yïnfjkjd w¨;a l=kq fldgia ;sia follska hq;a lhla taflka yod.kakjd fya j fudlo wúohdfjhs ;diakdfjhs wêl ndjh ksid tal ¥ih me;a;g hkjd tfykï wúohdjhs ;diakdjhs ¥ih njg m;afjkfldg y=oao fohla ksmojkak ne tal fmdâvla yß ¥ih ksid taflka wy=oao fohla ksmofjkjd fï ksid isoao fjkafk wy=oao;djfhka jeä >ksnjkfhka jeä remfhda ksiamdokh ùuhs fï ksid >ksnjkhg m;a fjÉp wdfmda od f;afcda od jdfhda od mgú od lshk fldgia y;rla f,dalfha ksiamdokh fjkjd ta >ksnjkhg wjyh lrk weila remhla lkla yíohla kdihla .kaohla Èjla rihla yÍrhla iam¾yhla ksiamdokh fjkjd tfykï wei lshk wmlrkh rem kue;s wmlrkh lk kue;s wmlrkh yío f.k;a fok wmlrkh kdih kue;s wmlrkh .kao /ialr f.k;a fok wmlrkh Èj kue;s wmlrkh ri .eí lrmq wmlrkh lh kue;s wmlrkh ia m ¾yh .eí lrmq wmlrkh wd§ jyfhka wei lk kdih Èj yÍrh lshk fïjdg rem yío .kao ri iam¾y lshk tajd ,ndfok øjhuh foa yg.eksug wr uyd n fhda od njg m;afj,d >ksnjk od njg m;afjkjd fï ksid wdfmda od f;afcda od jdfhda od mgú od lshk tajd ukqih f,dalfha§ >ksnjk iys mia c .sks iqksnjkh fjÉp l%shdj,sfha m sm,hlao mia c .sks iqksnjk fjÉp wei lk kdih Èj yÍrh;a rem yío .kao ri iam¾y f.kfok >ksnjk ndysr jia a l¾u-r fya hk fkka cks fjkjd fudlo n,dfmdfrd;a j fõokd n=la;shhs fõokdjla ,nkak kï ta fõokdjg wkql folla iam¾y y ^miq.sh l,dmfhka i;r uyd n hkaf.a ixl,kfhka wdiajdohg mdr yefok yeá oaodiaglfha wdrïnl wjia:dj me;a;l b|f.k i gq fjk uÜgula jk wdfmda f;afcda jdfhda mgú ;sfhkjd yenehs ta uÜgfï i g uÈ lshk fïjdfha n fldgia .ek ;uhs jqkdu fudlo lrkafka w,a kak miq.sh l,dmfha wjidkhg ú y lfksnjkfha jeäùu tlg wdl¾ykh lrñka wjyh foa ksiamdokh lrkak wjyh yev .ksñka bg wkql j mksnjkh fjkak ´k bg jvd >ksnjkh jk weila remhla iam¾y lr ldudiajdo ú¢ka k .ka k ´k ta jf.a u n%yau;ajhg jvd >ksnjkh fjÉp lkla iy yíohla ldudiajdohg ´k ta n%yau;ajhg iïnkao ke;s lduhg fya f jk wdldrfha >ks n jk kdihla Èjla lhla jf.au tajdg .kao ri iam¾yhka ,ndfok foa bg jvd >ksnjkh fjkak wjyhhs iq ;s dó b<Õ i;a a j hdf.a wjia:djg m;a jqkdu Èjhuh wd§ jkakd jq lh ksmojk fldg th lshk yenehs jeä jk úg tl fohla fjkjd a;ajhg m;afj,d ishqï od l,dm n,dfmdfrd;a jqfka iqjhla jqkdg njg m;afjkjd wdfmda od f;afcda iqjh iu we÷kq ߧul a iïnkao od jdfhda od mgú od lshk fjkjd fïjdfha ishqï fldgfia fldgia y;rla iq j h n,dfmdfrd;a fj,d tkjd ta ishqï fldgfia lhg tal jeäfhka n,dfmdfrd;a ;shd a;u .e,fmkjd ±ka fu;k§ wms olskak ´k fïl fldfyduo fjkafk lsh,d ,efnkak ;sìÉp iqjh wvqfj,d fndfydu ishqï ;ekla ;uhs fï ú y fõokdjka jeä fjkjd kuq a n,dfmdfrd;a j wêl ksid ta fõokdj lrf.k hkafka fofjks lr,d wr iqjh fydhkak ±äj wms ys;uqfld fufyu fohla fmdä ykh lrkak hkjd wdiajdoh wvq ksnjkhla ´k fjkjd ta ksid i;r uyd n hkaf.a >ksnjkfhka we;sjk wdiajdofha úúo uÜgï ieÕjqkq fndÿ u h

[close]

p. 11

2012 fjila l,dmh fjkak ´k weila remhla iam¾y jqkdu ;uhs plalq fõokdjla tkafka lkla yíohla iam¾y jqkduhs yío úkaokhla tkafka kdihla .kaohla iam¾y jqkduhs >dk úkaokhla tkafka Èjla rihla iam¾y jqkduhs ri úkaokhla tkafka lhla iam¾yhg fohla tl jqkduhs ldh wdiajdo úkaokhla tkafka n,dfmdfrd;a j ldh wdiajdo úkaokh ñila bka tydg fohla fkdjk ksid wfma udkisl;ajfhka ksl a lrmq yla;sh hula ksiamdokh lrkak ksl a jqkdo ta úkaok uÜgu ,ndfok uÜgul fohla ilia lr fokakhs ksl a jqfka ta ksid wmg remdiajdoh yíodiajdoh .kaodiajdoh ridiajdoh iam¾ydiajdoh lshk fïjdg mefykak iqÿiq uÜgug ksiamdokh jqkdu wms lshkjd zzmeyqkdzz fyj;a zzmeyqkdzz lsh ta lshkafka kshu .dkg meys ;sfhkjd fï úÈyg wfma n=la;shg meysÉp foaj,a yïnfjkjd wfma wdiajdo n=la;shg meysÉp foaj,a yïn fjkafka fï wdldrhg ;uhs zzboa o jq k dzz ls h ka f ka ta f l msysgkak mq¿jka jqkd lshk tlhs ±ka wdiajdo n=la;shg wjyh ldrkd tlska tl mefykjd mefyk tfla msysgkjd meysÉp tfla boao jqkdu zzbfokjdzz lshkjd tfykï meyqkdu bÿkdu ;uhs wfma n=la;sh yïn fjkafka mefykfldg n=la;shg

[close]

p. 12

2012 fjila l,dmh 10 msgqj n%yau;ajfha isá ukqihhdf.a m,a,ï neisu iy w;yeÍfuka ,nk f,daflda;a;r iqjh ^miq.sh l,dmfhka lh Èrej;a fkdÈrkd kdu f.da fyj;a u;l igyka fmdä orefjl=g ri ú¢kak tl fgdmshl a m%udkj;a kuq;a ta orejdg tl fgdmshl a ;j;a orefjl=g fgdms kl a ÿkak kï tl fgdmshla ,eìÉp orejdf.a sh fldfydu jev lrhso orejd ksjqkq s we;s flfkla kï lrndf.k tl fgdmsh;a ri ú¢hs oro~q kï fïl ug tmd ug uÈ lshd úis lrhs ta uÈ ksid fkdfjhs orejdf.a ±ä nj ke k ksihs f,dal wdrïnh jq wkdÈu;a l,lg fmr n y a u ;a j fha ys g mq i;a;ajfhda fndfyda ÿrg ksjqkq s we;s f,dan oafõy s hgm;a jq iajndjh we;s whhs iduqysl nj hym;a s k uqÿ fudf,dla nj ÿisß;a ke;s ukd iqpß nj lshk fï s uq,sl lrf.khs ta wh ysáfha wkka jq f,dal i;a;ajhkaf.a fuu hym;a iduqysl nqla;s ú£fï ks¾f,dans sh iu mej;s kshu ñksia sfha yla;sh iqkaor;ajh we;s ñksia jdihla i|yd s n,j;aj úyaj j úysÿjkjd tu Ñ;a yla;sh wkqremj tla lsÍug mrudkq iu khiaÀl n,h f,i l%shd lrkjd thska f,dalh ksmofjkjd kuq;a l%ufhka mdm njg m;ajk i;a;ajfhda ±ä sj t,an .ksñka uyd lkaola wig ;udg ,enqk;a uÈ lshk a;ajhg m;afjkjd ñksfilaj neß kï ;sßifkla fj,d yß wêm;s lfï fkdmsysgd bkak neß fjkjd n%yau kï jq f,dj uq¾;su;a lrk m

[close]

p. 13

2012 fjila l,dmh 11 msgqj l=ufrls wm ,o uq¿ ka f,djg w ï yeu ;ek wreu iekfl,shls uefjk is ï wu n÷klah f,da i fj f.fkk me ï ksu ke myka lú is;a moj,g f ï ka f,da i;g idokq jia ksjka u .x f;r iir ;rkh l hq h È mqka fmdfyd Èkg .sys f.h yer hfkk j mska nr l=ure kslañh wiq msfgys ke ke ih jila fiakdik .s,ka we weg lgq we§ .sh lh fkdue is ke w yßk fkdì|d flf,ia i fj m lrekdjhs wyia mi ui úi wi ieÕjqkq fndÿ u h

[close]

p. 14

2012 fjila l,dmh 12 msgqj oi ìïnrla ur fika .¾ck wei ke fhduq lf

[close]

p. 15

2012 fjila l,dmh 13 msgqj wd ;u jrh f;areï fkdf.ku md ;u ;ru ys fï mia uyk foda;u úod md ysi ysñ fj f.da;u uqks iiqk werôk tÈfka ;efka keuqfka fuf,ilsfka lr jq ry;a kek n we;s kuls f;r jq oyia .kkls njfhka nr jq i gq is;a foõ nu y;r msrjq u,ska mqo fo;s ne;s úufk ieg tmsg jg isg tla ù fm

[close]

Comments

no comments yet