හෙළ බොදු පියුම - පස්වන කලාපය

 

Embed or link this publication

Description

භෞතිකව සාදාගත් අඳුන තුලින් අදහාගත නොහැකි අද්භූත ලෝකයක්!

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2012 nla l,dmh 01 msgqj fida;dmkak ùu;a iu we;sjk fjkialï ïud ÈÜÀhg m;ajk wdldrh miq.sh i;sfha ú y l

[close]

p. 4

2012 nla l,dmh ke;s nj olskjd fï ksjkg m;aùuhs ±ka wms ry;ka jykafia flfkla .ek ys fjd;a wkajykafiaf.a weig remhla .efgk fldg ufkda udkix lshk mshjrj,a folu iïmq¾k fjkjd fï iïmq¾k lsÍu ta .eáÉp remh y÷kd .eksu i|yd wjyhhs th y÷kd .eksu udkix ^úmdl ú[a[dk jyfhka i,lkjd bg tyd .sfhd;a yohx mkakrx f,i ydoùula we;s jqfkd;a wnsú[a[dk fyj;a iirg fya jk ú[a[dk f.dvkef.kjd ry;ka jykafia iirg fya jk ú[a[dk f.dvk.kafk ke¦ øjh jia y÷kd .eks f ï ú[a dk mukla f.dvk.kjd fida;dmkak mqoa hd flfrka i;aldh ÈÜÀ úÑlsÉpd is,ín mrdudi hk ixfhdack bj;a jk yeá ±ka i,ld n,uq ldh hkak ñka fmr;a ú y lhd iqmámkakhs lshd;a wd§ jyfhka nqÿka oyï iÕ=ka ms

[close]

p. 5

2012 nla l,dmh ldu ñ;hdpdr wd§ jq oi wl=i,fhka fjkaùug leue;a;la fyj;a tajd lsÍfï wlue;a;la cks fjkjd fufia f,dalhg wjevla widodrkhla isÿjk oi wl=i,aj fh§fï leue;a we;slrk odiaÀh úÑlsÉpdj jyfhka f;areï hq hs úÑlsÉpdfjka fjkaùu lshkafka tu wl=i,hka flfrys we;s leue;a we;slrk odiaÀfhka fjka ùuhs b<Õ ixfhdack o¾uh kï is,ín mrdudihhs fuys f;areu is jd mru wdy%h lr.eksu hkakhs is jd jyfhka y÷kajkafka fudkjdo jd;hla lshkafka hï hï foa iudoka fj,d hï lsis ld isudjlg th wdrcid lr.kak ne£ isàfï ms

[close]

p. 6

2012 nla l,dmh fidajdka mqoa fhl=f.a ,cik flfiao fndfyda whf.a u;hla kï fidajdka mqoa fhla ;ud fidajdka nj lshkafk ke lshk ldrkhhs fuh jerÈ w¾ l:khla ixks ^2 107 msgqj mxpnh ffjr iq fha fidajdka hehs m%ldy lrkak kï my lrekq iemsßh hq nj i|yka fjkjd tfykï hful=g ;uka fidajdka nj úyajdi kï tfia m%ldy lsÍfï jrola ke ;ukag m hci jyfhka my i|yka lrekq ldrkd imqrd we;akï tfia m%ldy lrkak mq¿jka 1 miajeoereï nh yd ffjr ixis£u 2 isjqjeoereï fida;dm;a;s ,cikhkaf.ka hqla ùu tkï i nqÿka flfrys wfjÉp m%idoh ii oyï flfrys wfjÉp m%idoh iii iÕ=ka flfrys wfjÉp m%idoh iv wßhldka is,fhka hqla ùu 3 wd¾h jq khdh m dfjka ukdj ±lsu fudllao fï wd¾h jq khdh th m dfjka ±lalu ;uhs fidajdka mqoa fhla ìys fjkafka lgmdvï lr a m,shg fidajdka mqoa fhla ìysfjkafk ke wfma fï ±kqu wms fï a;ajhg m;a l ±kqu hï lsis nqÿ oyfï khdhlg wkql úh hq hs wms ±k a khdh fudllao s,cikh yd máÉp iuqmamdohhs mkag kd:mq;a;g m%ldy lr ;sfhkjd ta iu wkd.dó m,h ,nd we;s nj wkh mßn%dclfhl=g mjid ;sfhkjd fïjd smsgl o¾ufha i|yka fjkjd lrekq fufia ;sìh§ wiia hehs o¾uor hehs f,dj iïu iajdóka jykafia kula lshkq wid iuyr wiia o¾uor hehs iïu iajdókajykafia,do zzu.m ,dns kï ta wh th lsis úfgl m%ldy fkdlrk nj;a hfula lshkjd kï tyq fndre ldrfhl nj;a zz m%ldy lrkafka smsgl ka úu¾ykh fkdlr nj fmks hkjd tn÷ iajdóka jykafia,d smsglh lshjd n,d ±k jro ksjerÈ lr m%ldy lrkafka kï fld;rï wf.ao kqf.af.dv úkai¾ frdayf,a indm;s ffjoh wd¾ ms ùrisxy mbbs/dfm/mcgp/mpfam ieÕjqkq fndÿ u h

[close]

p. 7

2012 nla l,dmh 05 msgqj by u m ,dns w ukaf.a iajndjh iy ta i|yd .uka u b miq.sh l,dmfhka ^nqoao ydikfha i;r n%yau úyrk jeäh hq;af;a flfiao wdldrh jegfykjd udhdjla fuka ñßÕ=jla fuka jegfyk úg wd§kj isys jk úg weiqrg ìh njla jegfykjd tys m%n wd§kjhlau jegfykjd ñ§u iqjh f,i l%ufhka jegfyñka ;ud fj tk ieu úkaokhla flfrysu l%ufhka fkdwe,s hkjd wdiajdofha fkdwe,s wfmacidfjka isákjd hï fudfyd;l m%n m dj my jk úg s,cikfhka tma kxjd fok wruqkla yuqjqfkd;a úkaok we,su ne£u ms

[close]

p. 8

2012 nla l,dmh fjkjd fmksu weisu iqj ±ksu ri ksri ±ksu iem ÿla myi ±ksu tajd ms

[close]

p. 9

2012 nla l,dmh 07 msgqj zz wuq iÕ iiqkazz ,smshg ms

[close]

p. 10

2012 nla l,dmh yeÕùug lems fmfkkakg fujeks mqyq f>daid mj;ajk wjia:do wms ±l we;af;uq tajdg zziqir fkdjq .egfnr jehsïzz hehs iuyre lsh;s fmr i|yka l ,smshg woyia ±lajq mqchmdo wdpd¾h ueof.dv wnh;siai iajdóka jykafia zzoï jreidzz fmdf;a fufia i|yka hehs ksrela;s lsmhla olajd we zz zzózz hkq fmddÈfiai weje;a ms

[close]

p. 11

2012 nla l,dmh l=ïndkav hkqfjka wukqih fldÜgdihla .ek o smsglfha i|yka fjhs fuys l=ïndkav hk jpkh úikaê lhd jyka f ia d we ¿ is h ¨ ck;djg;a wo wou u.m kqjk my fj;ajdæ ;fmda k oyï k jefv;ajdæ msßisÿ oyï [dkh u flf,ia is|jk oyï wúhla u fj;ajdæ .ka fka fuß,a m%kdkaÿ le a f q fndÿ u h

[close]

p. 12

2012 nla l,dmh 10 msgqj ldhdkqmiaikd i;smÜgdkh ska we,su iy .eàu ÿrelr .kakd yeá fkla f,dalh wksÉp ÿlal wk;a jyfhka h:d¾:j;aj ±lal ojig tyq fyda weh ;snq i;aldh ÈÜÀh ke;sù hk nj zzfida;dmkak ùuzz iy zzf,dalh oyï weiskazz hk ud;dld hgf;a miq.sh l,dmj m l ,smsj,ska meyeÈ,s la lxl;s wd§ jyfhka yg.kafka úld;s ys;la fkdfjhs m%ld;s ys;la fufia f,da l fha h:d¾:h ±l,d úyajdihg m;ajqkdu fï oyu f,dal i;a;ajhdg ÿka nqÿmshdkka jykafia wiu iuhs iïud iïnqoaohs lsh,d wkajykafia flfrys wfjÉp m%idohla we;sfjkjd f,dalhg wh;a foa mshd iqmámkakhs lsh,d ix>hd flfrys we;sjk m%idoh ixf>a wfjÉp m%idohhs fï i;hh ms

[close]

p. 13

2012 nla l,dmh yodf.k Ôj;a jq l;djla smsglfha i|yka fjkjd ta isgql=ußhf.a b;sßj ;s n q flf,ia j ia j ndjhhs ta nqÿkajykafia tla wjia:djl ksh msgg mia álla f.k nsciqkajykafia,df.ka úuikjd zzuyfkks uf.a ksh msg ;sfhk miao jeä ke;akï uy fmdf

[close]

p. 14

2012 nla l,dmh 12 msgqj lkak ´k jqkdu lnrf.dh;a f.dhd ùu f ieÕjqkq fndÿ u h

[close]

p. 15

2012 nla l,dmh 13 msgqj f mne÷u ks;s pkaok isßj¾ok ieÕjqkq fndÿ u h

[close]

Comments

no comments yet