හෙළ බොදු පියුම - හතරවන කලාපය

 

Embed or link this publication

Description

ආදී බ්‍රහ්ම කල්පික මනුෂ්‍යායගේ සිට මේ දක්වා වූ පරිණාමය පිළිබඳ සැඟව ගිය දහම් කරුණු රැසක්...

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2012 ueÈka l,dmh 01 msgqj yd ux iq h wo jeä fofkla ndú;d lrkafka ms ß ;la jyfhka ,efnk wdys¾jdoh mukla uq,a lrf.k nj meyeÈ

[close]

p. 4

2012 ueÈka l,dmh mkaif,a f,dl yduqÿrefjd ;uhs tod zzmkaä;zz hk kñka ye¢kajqfka wkajykafia we ¿ ix>r;akh weiqf¾ orejd jir wgl ld,hla bf.kqu ,nkjd fï jir wgl ld,h wiag .fkai ld,hla f,i y÷kajd ;sfhkjd mfydazz hk ux lrek;a idlaid;a fjkjd fufia uõmshka iy wuqorejkaf.a wdys¾jdoh ueo wdl fkdjk hym;a l¾udka mj;ajdf.k hñka zzwkdl dp lïuka;dzz hk ux lrekg wkqj ish /lshd lghq yev.id .kakjd fï jk úg ;u oyäh uykaisfhka ±yeñka wmhd a fohska 02 msgqj oka §ug wjia:dj wodù ;sfhkjd th zzodkxpzz hk ux lrekhs oka§u wd§ lghq j fhfok ;rekhdg nsciqka jykafia weiqfrka zzoïu pßhdpzz hk ux lrek;a wodfjkjd nqÿ mshdkka jykafia foaykd lrkjd flfkla leue;a f ;ka {d;s f hl g ix y lrkafka kï tyqg p rd¾h i;h o¾ufhka ix y l hq hs lshd ke;akï i;r n%yau úyrkfhka ix y l hq hs zz[d;ldkxp ix.fydazz hk ux lrefkka fmkajqfha thhs hï [d;sfhla ÿ s.dó jkakg bv fkd§ wd¾h ud¾.hg keuqre lr.kak mq¿jka kï [d;skag lrk ix y w frka w u ix yh th nj;a nqÿmshdkka jykafia foaykd lr ;sfhkjd ieu lghq;a;l§u f,danhg oafõyhg fuda y hg fya j k is s ú ,s l s h d jokaj,ska fjkaù rd.laihg oa f õyla i hg fuda y la i hg keuq r e fjñka l%shd lrk úg zzwkjÊcdks lïudkszz lshk ux lrekg wkqj ksjerÈ ld¾hka i|yd tyq fhduq fjkjd ó<Õg tyq mdmhkag fkdne£ mdmhkaf.ka fjkaj o¾u ud¾.hg keuqrej Ôú;h ilia lr.eksu zzwdr;s úr;s mdmdzz hk ux lrekhs tfiau tyq uÊc mdkfhka o ixjr fjkjd uÊc mud oÜgdkd hkqfjka mxp ys,hg wh;a miafjks yslaid mofhka olajd we;af;a;a thuhs u;a meka jf.a foaj,a weiqre lsÍu tla me;a;la mukhs wefika rem n d lfkka yío wy,d kdifhka iqj ú d Èfjka ri n d lfhka myi ,n fjkafk;a u;aùula tajdhska u;a jqfkd;a m%udohg fya fjkjd m%udo jqfkd;a tyq f,dalh w,a .kakjd fï wkqj u;a øjh fkdî isáh m,shg u;a øjhj,ska fjka ùula isÿ fjkafk ke rem ldu yío ldu .kao ldu ri ldu iam¾y ldu hk mxp lduhkaf.kau ixjr jqkdu zzuÊcmdkdp i[a[fuda zz hk ux lrek isÿfjkjd fufia ta mqoa hd o¾uhgu keuqre fjñka o¾ufhys wm%udoj lghq lrk a;ajhlg m;afjkjd zzwmamudfodap oïfïiqzz hkq ta w ï ux lrekhs .re l hq;a;ka fyd¢ka ±kf.k tjqkag zzksjdf;dapzz fyj;a ieÕjqkq fndÿ u h

[close]

p. 5

2012 ueÈka l,dmh ksy;udksj ^hïlsis ;ekl ksjqkq iekiqkq iajndjh óg o¾ufha fmkajd we;s wmudjka lsmhla kï wysxil n¨ meáfhla mdf¾ bkakfldg ljqreka fyda mhska .eyqj;a me;a;lg whska fj,d hkjd ñila ymdlkafka ke jd jf.a wx ke;s jhil t

[close]

p. 6

2012 ueÈka l,dmh 04 msgqj wre;a ieÕj .sh fya m oyu h:d¾:j;aj ms b;d l=vd l mdif,a§ bf.k a fï .d:d ou_h nqÿ oyfï uq,sl isoaodka;hla jk w ï p rdhh i;hh úia;r lrkakla fuys uq,a .d:d fomoh mukla y%jkh l fudfyd;ska wm;siai mßn%dcl f;u fidajdka jq wd¾h y%djlfhla njg m;a jqkd fya jla uq,a lrf.k ord isák hula we;ao ta fya j ksreoao jq úg ta ord isák foh;a ksreoao fjkjd fï tys ir f;areuhs lsishï mqoa fhl ,s o~q lsmhla ±l zzfuh fyd fïihla ye§ug lÈuhs zz lshd is;sú,a,la we;slr a;d hhs is;uq fïihla hkqfjka y÷kajk foh óg fmr ta mqoa hd ±l we;s remhla tys igykla isf;a ;sfhk ksid;a th kej isyslr ne,sug mq¿jka ksid;a kej tn÷ fïihla n,dfmdfrd;a fjkjd is;kjd lshkafka ls%hdjla l%shdjla lshkafka l¾uhla l¾uhla lsÍug yla;shla wjyhhs tfyu kï is;l n,dfmdfrd;a jla we;s jqfkd;a ta tlalu yla;shl a f.dvkef.kak ´k fï f.dvke k yla;sh l%shd;aul ù tyq jvq j l lrd hkjd f.dvke k yla;sfhka fldgila jeh ù hkjd tyqg wjyh fïih ms

[close]

p. 7

2012 ueÈka l,dmh mqínx.ud oïud lsh,hs ±ka wms fu;kÈ ±k.kak ´k zzufkdazz fudkjo zzoïuzz fudkjo lsh th fol ±k.kakl,a wmg ´l f;areï .kak ne zzukxp máÉp oïfïp wmamÊc;s ufkda ú[a[dkx zz ls h ú y hla ;s f hkjd ufkda ú[a[dkhla yg.eksug ukg ou_hla .Ügkh fjkak ´k fïl yqÕla ú y lr ne,sh hq m%yakhla t;fldg zzufkdazz lshkafk fudkjo fïl ys;gu lshk ysf;au iajndjhlg lshk ;j kula zzoïudzz lshkafk fudkjo th úia;r folu fyd|g f;areï wr.kak ´k Ñ;a lshk wjia:dj zzmniair nsox nsclfõ Ñ;a;x zz lsh ys m%ndiajrhs lsh fmkajkj th uq,sl jyfhka ys lshk fldgi th zzÑ;a;zz lshk fldgi fudloao zzufkdazz lshk fldgi fudloao ú[a[dk lshk fldgi fudloao lsh fïj f;dar.kak ´k m%odk jyfhka Ñ;a lshk wjia:dj wd.ka l wmlaf,ayhkaf.ka lyg .ekakqkdu tl wjia:djla tkj ufkda lsh,d ;j ÿrg;a lyg .ekakqkdu ,efnk wjia:djla .euqre wjia:djla ;uhs ú[a[dk lshkafka ±ka wms msßisÿ j r lshkjd ta jf.au fndr j r lshkjd ke;akï fmdâvla yß wmsßisÿ fohla tl fjÉp j r n,mqjyu fmakafk ke wkaùcihla jeks foalska ne¨fjd;a kï tafl wmsßisÿ lula ;sfhkj olskak mq¿jka msáka n,mqjdu kï msßisÿ y=oao j r jf.a fmakj ta jf.au lyg j r lsh a lshkj zzlyg j r tlla Èhkafld zz lsh b,a,k isß;l a ;sfhkj zzj r tlla Èhkafld zz lsõfjd;a fokafk j r yenehs zzlyg tlla Èhkafld zz lsõfjd;a lyg lsh fokafk 99 99 lau j r f;a lyg ;sfhkafka 0 01 la ;rï m%udkhla kuq;a tal ±ïudu wms talg f;a lyg lshkj ñila j r lshk jpfk lshkafk ke kuq;a ;sfhkafk j r lygla ñy%jqk ksid j rg j r lshkafk ke j zzf;a lygzz lsh kula ±ïud zzlyg tlla fokak zz tfyu;a wms b,a,kjd fukak fï jf.a ta ta uÜgug wd.ka l wmlaf,ayj,ska Ñ;a lshk wjia:dj l%u l%ufhka w÷refj,d w÷refj,d .sys,a f,dal meje;aug fya ldrl fjk uÜgug w÷re lyg .ekakqk wjia:djla tkjd wúohd ;diakd foflka lyg .ekakqkdu wúohd ;diakd foflka f,dalh iu ñ fjfhka nef|k wjia:djg wdfjd;a t;ek mgka f.k f,da l fhka kslafukak ne tfykï fï Ñ;a lshk y=oao wjia:dj kj jdrhlska lyg .ekaks ;uhs ú[a[dk ialkaohla njg m;a fjkafk Ñ;a lshk wjia:dj b <Õg lyg .ekakqkdu zzufkdazz lshk tlg tkjd yenehs iir .ukg iïnkao lrkak ;rï n,j;a ke bg miafi zzudkixzz lsh wjia:djla tkjd ta wjia:dj;a iir .ukg iïnkao lrka k ;rï n,j;a ke iir wmdodkhg fya ldrl n,hla tafl ke Ñ;a ufkda udkix zzyohxzz lsh wjia:djla tkjd fï ;uhs ys;j;alï weo.kak wjia:dj fudkj fyda iu ys;j;a jqfkd;a tal od hkak ne ys;j;a fj,d ke;akï od hk tl m%yakhla fkfjhs ys;j;a jqfkd;a ta Èidfj tl fjkak Ôj;a fjkak wjodkh fhduq fjkj tfykï ysf;ka hïlsis fohla iu tl jqfkd;a Ôj;a fjkak wdiajdofhka ne÷fkd;a t;k ys zzyohxzz lshk wjia:djg m;afj,hs tal weiqre lrkafk yenehs wßy;ajhg m;afjÉp flkd zzudkixzz lshk wjia:dj blaujkafk ke ±ka zzys zz ls h k tlla ;sfhkjd zzwdrïuk úcdkk ,clkx Ñ;a;x mniair nsox nsclfõ Ñ;a;x zz lshk fohdldrhlska Ñ;a lshk wjia:dj fmkajkjd wruqkq úúodldrfjfhka ±k.kakd iajndjh ys;hs tfykï biafi,a ;sfhkak ´k ys;la ±fkk njla ;sfhkak ´k ta ±fkk njg hula jegyqk weiqrla wruqkla wdfjd;a ta ±fkk njg tal ±fkkjd biafi,a,u ;uka bkak nj okakjd Ôj;afj,d bkak nj ±fkk ys;la ;sfhkjd Ôj;afj,d bkak nj ±fkkj lshkafk weyeg fmksulskaj;a lkg weisulskaj;a kdihg iqj ±ksulskaj;a Èjg ri ±ksulskaj;a lhg iam¾y ±ksulskaj;a ukig ndysßka tk o¾uhka wruqkq ùfukaj;a fjk tlla fkfjhs ys;g zzys;zz ±fkk wjia:djla Ôj;afj,d bkak nj wjÈfj,d bkak nj ;ukagu ±fkk wjia:djla ;sfhkjd fukak fï wjia:dj ;uhs uq,slu Ñ;a lshk wjia:dj t;fldg fï uq,sl Ñ;a lshk wjia:dj ;snqkg th ±fkk wjia:dj úmdlhla ±fkk iajndjhla ;sfhkj kï úmdlhla úmdlfhka ixldrhla u lf

[close]

p. 8

2012 ueÈka l,dmh 06 msgqj miq.sh l,dmfhka ^nqoao foaykdj wkqj jeäh hq fu;a;d ndjkdj l=ulao th jeãfuka l=ula isÿfõo lfha olskak ,efnk ish¨u i ka w;f¾ fldgia y;rla bkakjd Ôj;afjk wh Ôú;h;a urkh;a w;r iqjl yels jdikdj we;s wh iqj l fkdyels widoh njg m;a jq wh ñh.sh wh ^u<ñks lshk fï y;r fldgi ñksia isreßkao ±lsh yels fldgia y;rla f,dalfha ;sfhk f.afodr bvlvï /lsrlaid ofkdamdhk ud¾ wd§ lghq mejÍug iqÿiafida ksfrda.sj m%fndaou;aj nqoaêjka;j lghq l yels whhs ta ;uhs m

[close]

p. 9

2012 ueÈka l,dmh ud hla ,nkak mq¿jka oyï u.ska iißka f.dv.kak neß kuq;a iir ;rul mskla ,nkak kqjk we;s fldgihs ta whg mska msksi wd¾h w uka ms~qisÕd heï wdÈh lrkjd fï uqÈ;d khg md jk fldgihs y;rjeks fldgi l=uk k ud hlaj;a ,ndfokak neß ñ;hd iïu;j m g ls|d nei we;s ksh ñ;hd odia À l fldgihs m u dou fldgihs Ôj;aj isák kuq;a wd¾h úkh wkqj ñh .sh fldgihs u ñks j ,g ls i s j la lr ls h d fkdyelsjd fia ksh ñ;hd odiaÀlhdg wd¾h úkfha ñ oyula fyda mq¾j nd m smodjla fyda wd¾h ydikh weiqfrka ,nk f lsl iïm;g fya jk mska ud hla fyda ,nkak ne wd¾h w uka fun÷ ;ekaj,§ wfmacid fjkjd ta oyï u.ska tjqkag l yels lsisu hym;la ke;s ksihs ñ;hd odiaÀl ukqihwukqih i;aj ;s ß ika fuka u fndfyda i;r wmd jqjka wd§ka flfrys foaykdfjka fyda wdo¾yfhka fyda i;h o¾uhla §ug fkdyels ksid ta ;eka j ,§ wfma c id fjkjd fï úÈyg ish¨ f,dal i;ajfhdau iir wd§kj ±k jgyd ksjka ±l ixis`§ug m;afõjd hk me u ish¨ f,da i ka flfrys ;nkjd ta ffu s iy fÉ;kdjhs ta iu fu;a is a fjkjd fï fu;a me;sÍu u lf,l fyda tjqkag hym msksi wmksy%h fjkak mq¿jka fï wdldrhg fu;a is;ska ne,sfï § i;h jq l%shd jpk wkq.ukh lrñka iqÿiq wh iu idlÉpd yeisÍï we;sj ydik ñ oyu u.ska msg fkdf.dia jdih l hq hs oyï i;hh jgyd yels kekj ka ÿgq ;ek foaykd lsÍï yß u.g kïujd f.k msysgqùï wdÈh lrñka lrekd oyu me;srúh hq h l=i u.la jvkakg yla;shla ke;s jqk;a hï isõ mihla meye§fuka mqcd lsÍfï ;rug i gq is;a we;s whg wkqlïmd msksi;a ksh ñ;hd odiaÀl fkdjqk;a iev s we;s ksid uqÿ fudf,dla núka bjisfuka ta s uev mj;ajd tjqkag;a hym;la mskla lr.kak uÜgug ÿla bjid f.k lghq lr§u uqÈ;dj ^uqÿ ys ysf;a udÿ ndjh uq,alrf.k l%shd;aul flfrkjd ydiksl w uka flfrys lrk j;dj;a ljod fyda ksjka u.g taug mq¾jnd m smod jeãug fya fjkjd fï wdldrfhkaj;a lsisu mska ud hlgo nei .eksug neß mqoa hka flfrys lghq;a;la ke;s ksid tn÷ whf.ka l=uk >Ügk wdj;a uohia fjkjd ljod fyda i;hh tjqkag o jegfyajdhs m%d¾:kd is;ska ksy fjkjd wfmacid fjkjd 07 msgqj ^l¾uh lrf.k isák i;a;ajhd taksidu hïlsis hym;a fyda whym;a jkakd jq l¾uhla lrkafkao ta l¾u uq,afldg odhdo fldg wm fldg kehd fldg ms

[close]

p. 10

2012 ueÈka l,dmh 08 msgqj iïud ÈÜÀhg m;aùu miq.sh l,dmfhka ^f,dal i;a;ajhd fkdolsk iir ÿl ÿmshdkka jykafia úiska foays ish¨ ÿla f,dalh leu;s mßÈ fkd,eîu ksid yg a ÿla nj zzhïmsÉpx k,n;s ;ïms ÿlalxzz hk mdgh ska miq.sh ,smsj,§ y÷kd a;d fuh fn!oaohkag mukla ±lsh yels ÿlla ksjka ±lsug w;aidy lrk wfma m%odk m%yakh jkqfha iir ÿlhs tkï cd;s crd urk ÿlal fodaukiai wmdhdi hk ÿla lrekqhs nqÿmshdkka jykafia iir ÿl iy ÿlg fya j máÉp iuqmamdoh ska ÿgqjd th m dfjka wjfndao l fohla nq tfia kï wúohdj hkq s,laikh fkd±lsu jyfhka ±laùu ksjerÈhs máÉp iuqmamdofha ;j;a mshjr lsmhla ska ÿl ks¾udkh jk yeá n,uq wúohdj ksid ixldr we;sjk nj fmkajd ;sfhkjd tkï wksÉp jk nj fkd±ksu ksid ixldr we;sjk wúohd ú[a[dk njhs ixldr kdu rem i,dh;k miai fõokd wmdodk 1 wúÊcd mÉphd ixldrd ;kayd nj bm§u ^cd;s crd urk iir ÿl 2 ixldr mÉphd ú[a[dkx 3 plalqxp máÉp refmap iir ÿlg uq,a jq fya j wmamÊc;s plalq ú[a[dkx wúohdj nj by igyk ska olskak mq¿jka wúohd m hfhka ixldr;a fojeks jels f ha ixldr ixldr m hfhka ú[a[dk;a wd§ m hfhka ú[a[dk bmfok nj jyfhka wúohdj úiska fufyhjkakd lshfjkjd kajk jelsfha ixldr jq iir ÿl ksùug kï wúohdj ke;s fjkqjg plalqxp máÉp refmap hkak l hq hs wúohdj hkq p rd¾h i;hh fhdod ;sfhkjd tfia kï ixldr fkd±lsuhs p rd¾h i;hfha khdh plalqxp máÉp refmap hkqfjka s,laikhhs ^fk;a;sm%lrkh 249 ks.ukh l yelshs tfia kï plalqxp msgqj máÉp refmap hkak ú y lr af;d;a ixldr hkq fudkjdo hkak meyeÈ,s zzp rd¾h i;hh fkd±lsu fjkjd fuys§ plalqxp fjkqjg fya fldgf.k È l,la uq¿,af,a ta ta fida;xp >dkxp ðjqydp ldhxp cd;ska ys ixirkh úh ta p rd¾h ukxp wd§ jyfhka fhdokak mq¿jka i;hh olakd ,oy nj ;kaydj kik wodyrk fida;xp máÉp ioaoxp ,oa§h ÿlalhkaf.a uq,h iqka lrk wmamÊc;s fida ú[a[dkx wd§ ,oy ±ka mqk¾njhla ke;ehs fï jyfhka f[hsh dkfhka mq¾k foaykdjhs fuys f[hsh ljf¾o remh wksÉph ±ka wms plalqxp máÉp refmap fõokd wksÉph ix{d wksÉph ixldr hk fldgi f;areï .ksuq wksÉph ú[a[dk wksÉph hk fï f[hshh plalq a rem b rd.slj fyda oafõyslj ne£u c ¡æ plalq fï mdgfhka lshfjkafka ú[a[dkx p rd¾h i;hfha khdh s,cikh njhs ;s laikh ksjerÈj fkd±l abc hk fï lrekq k p rd¾h i;hh wjfndao lrkak ne tl ùfï l%shdj,sfha m sm,hla f,i plalq ú[a[dkh f.dvkef.kjd abc hk lrekq k tl ùfï l%shdj,sh ixldr fyj;a ix lsÍu jyfhka f;areï hq hs ix lsÍu hkq wei rem iu rd.fhka oafõyfhka fudayfhka ne£u f,i f;areï hq hs oeka zixz hk jdlh lkavh fmdÿfõ fjk;a fh§ we;s ia:dk ms

[close]

p. 11

2012 ueÈka l,dmh lshd§u ix mykafia;s ix mylsÍu ms

[close]

p. 12

2012 ueÈka l,dmh 10 msgqj i;a;ajhka wdniair n%yau f,dalfha;a wmÈkjd kj ^w¨;a l,amhla wdrïnù f,dalh ks¾udkh ùfï§ tys lrk i;a;ajhkaf.a wdhqi l%u l%ufhka f.ù f.dia wdniair n%yau f,dalfhka pq;j m u ohdk fha;a t;ekska pq;j n%yau l,amsl ukqiaihka f,i;a wmÈkjd tjqka m%s;sh nqla;s ú¢ñka iajhx m%nd wdf,dalfhka hqla;j wyfia ießirkjd È l,lska miq c,fha ri fmdf

[close]

p. 13

2012 ueÈka l,dmh wkqnjfhka we;s jq j¾kj;a nj ksid yg a udkh fya fjka tajd úkdy ù iajhx cd ye,a my jqkd n%yau l,amsl ñksiqka oi wl=i,fhka fjka ù isá ksid tjqka ;ukag ysñ fldgi mukhs n=la;s úkafoa tjqka ;jÿrg;a wf,danfhka woafõyfhka wfudayfhka Ôj;aj isá ksid ta shg wreu wdydrhla jyfhkqhs iajhx cd ye,a my jqfka j¾;udk f,dalfha wmßu iem iïm;a ú¢k flfkla yd ii|k úg n%yau l,amsl ñksiqkaf.a iajndjh tjqkag jvd oyia khlska jeähs iaj lshk ;udf.a ndjh ord isákafka ^iaj ndj o¾uh ia j ndjo¾uhhs flfkl f .a s ,laik wf,dan woafõy wfuday kï iajndj o¾uh;a bg wkql j ilia fjkjd s ,laik f,dan oafõy fuday iys kï iajndj o¾uh;a bg wkql fjkjd wf,danh ,eîug;a woafõyh iu.shg;a wfudayh k kqjk jeãug;a fya fjkjd f,danh msßysug;a oafõyh .eàug;a fudayh wkqjklug;a fya fjkjd f,dal i;a;ajhska wf,danfhka woafõyfhka wfudayfhka Ôj;aj isá ld,h ,eîu iu.sh iy k kqjk iudch wvqjla jqfka ke f,dan oafõy fuday s ,laik u ù iajndjh ska wf,danh woafõyh wfudayh bj;g úis ù ^ú+iaj úyajh ilia jqkd iaj ndjfhka úis jqfha fl;rï ÿrlgo ta úyajhhs ÿrg wiaùu ksid ÿria jqkd fufia úyaj j msysáfha iajndj o¾ufhka ÿria jq foaj,a úyajfha ;sfhkafka wms <Õ ;sî ukiska bj;a ù yla;shg wkqremj f.dvke kq foaj,a mxp ldu wdiajdohkag f,d,a ùu ksid we;sjqk udkisl;ajh hgf;a thg .e,fmk wdydr ksmojkakd jq .yla yg a;d mylg f,d,a ùfuka yg a ksid my f,d,a }fmd,a kñka ta jdcih ye¢kajqkd l,amh uq yg a ksid l,am jdlaih kñkao th ye¢kafjkjd f,dalh yg.kakd úg w÷rla ;snqfk ke n%yau l,amsl ñksiqkaf.a mqkh yla;sh ksid iajhx m%nd wf,dalhlska hqla;j m%s;sh wdydr lrf.k tjqka Ôj;a jqkd tjqkag nrm ÿlla frda.hla fyda l=i.sks ±ksula fyda ;snqfk ke wldypdÍj .uka lsÍug yelshdjla ;snqkd u uq d msg lsÍfï wjyh;djhla ;snqfk;a ke tjqkaf.a rd yeÕsï n,j;a ùu;a iu f,dalh w÷re fjkak mgka a;d wd ^wdmq ¬ f,dalh wdf,dalhhs fyj;a wdniair f,dalhhs wd ^wdmq ¬ ÿr w÷r jqkd f,dan oafõy fuday yeÕsï ksid we;s jq ¥ihndjh fya fldgf.k iajhx m%ndyajr wdf,dalh ke;sùu;a w÷r yg .eksu;a ksid ld¾hy+r f,i jev lghq lr .eksug fkdyels ùfuka tjqkag ixfõ.d;aul yeÕsï my jqkd y+r n,hla we;akï fldÉpr fyd|o hk woyi tjqkaf.a is;a my ùu ksid ta yla;sfhka iq¾hd yg a;d fï wdldrfhka /h;aa oyj a wodjqkd iq¾hdf,dalh fmdÿfõ ieu ;eklu m;s jk úg we;eï whg ryis j ldu iïfnda.fha fh§ug ndodjla jqkd iq¾hdf,dalh mj;sk úg ;o t

[close]

p. 14

2012 ueÈka l,dmh rÊcqrejka jqfka fï whqßka f,dal i;a;ajhskaf.a fmdÿ whs;shg ;snq foam ukakjd f.k ;u mqoa sl whs;shg m;alr f.k tajd zzuf.azz lr .eksfuka uyd widodrkhla isÿ jqkd fï wdldrfhka f,dal i;a;ajhskaf.ka we;fula wkhhkaf.a foam widodrkj n=la;s ú¢kakka njg m;ajqkd fï i|yd iïu lr a ks;sh idodrk ks;sh f,i;a ks.ukh lr a;d zzfmdÿfõ n=la;s ú£ug ,enqkq foa idodrkj n=la;s ú¢h hq hszz hkak o¾u;djhhs tfy;a fï o¾u;djhg bv fkd§ idodrkhhs iïu lr a ks;shlg wkqj lghq lsÍu ta o¾u;djhg úreoaoj hdula tfy;a tjqka o¾u;djhg bv fkd§ uek uek w,a,d .eksug mgka a;d fmdÿfõ f,dal i;a;ajhskag fukau ;sßika i kag mjd ;snq whs;sh ke;s lr oud uf.a fldgi hkqfjka uek uek fldgq lr f.k wiai .eksu ksid ukqiai ^ukqih jqkd tfyu ke j wiia ukila ;snqk ksid fkfjhs ukqiai jqfka wiia ukila ;snqk kï ta y=oaondjh ksid zn%yauz úh hq hs tfy;a ukqiaihka bkafka foúhkag;a my a;ajhlhs ñksia ixldrj,g jvd mqkh ixldr f.dvk.d a ksid máÉp iuqmamdo pl%hg wkqj Èjh cd;s my fjkjd uki wiia ksid ukqiai fjkj kï ta kdufhka ye¢kaúh hq;af;a n%yauhka o¾udkql mo ksrela;s jid ±ófuka ieÕù we;af;a o¾uhhs uki wiia kï f,danh we;s ù fmdÿ whs;shg myr .eisula isÿfjkak ne fujeks wml%uys,s fjkalr .eksula ;sßika i;a;ajhka w;r ke w ukaf.a lghq j,g ndod ysßyer meñkùu idmhla jqkd fufia uek uek fjkalr fldgq lr .kakd wjia:djkaj mdrñ;d mqrk uyfndai ka jykafia,d jeks w ukag lsishï wjysr ysßyer ndod wdÈhla isÿù we;akï th idm f.k fok widodrkhla fjkjd ;u lghq j,g ndod wjysr f.k fok i ka m,jd yer ;ukag wdodr wmldr we;s i ka yod jvd .eksug;a mshjr a;d i kag nqla;s ú£ug iajndúlj yg a njfnda fjkqjg ;ukag wjyh mßÈ .yfld jjd yod.ksñka tajd uf.a lr .ksñka tajdfha wiajekak ;u ksfjia fj f.kjq;a nqla;s ú£ug mgka a;d fï wdldrfhka ;ukag whs;s fohlg w;sf¾lj f,dan lñka wkhhkag wh;a foa n=la;s ú£u fya fldg f.k msßysu mgka a;d ,eîu wvq ù w ysÕlï tkak mgka a;d widodrk l%shdjka ld;h;a wdrïn jqkd fidrlug o~qjï ,efnk ksid tjqka mskùu i|yd iïu;h ì ouñka ldu ñÉpdpdrhg wh;a ÿyapß l%shdj fhfokak jqkd ldh ÿyapß;j,g úmdl jyfhka my;a wmam;a;s l%uhla ke.s weú;a ;sßika s wkqj ;sßika i ka ìysùug mgka a;d fufia oi wl=i,hu ñksiqka l%shd;aul jqkd uq,a ld,fha ;sßikakq;a ridhksl ixfhda iys uv l a weiqf¾ ixfiaocjhs ìys jqfka uv weiqf¾ l h yg a ksid uvl a lshd wo;a ndú;d lrkjd odkh ,eîug fya fjkjd fï wkqj ksoyia idodrk f,dalhla iajndj o¾uhg wkqj fmdÿfõ n=la;s ú£ug ,enqk whs;sh tlsfkld meyerf.k ;j;a msßilf.a whs;sjdislïj,g jeg lfvd¨ ne£u ksid tjqkag f,dalhg kh f.jkak isÿ jqkd fï wdldrfhka f,dal i;a;ajhd a kh wdmiq odk ;dla iycfhka ysñ a a j hka g m;a ù ÿla ú¢kak isÿ jqkd fï ksid úmdlfha n=la;sh;a ú£ug isÿ jqkd fufia wkhhkag wh;a foaj,a mßfnda lsÍfuka we;s jq idmh ksid tod ú¢k ,o iem iïm;a;sj,ska odfyka mx jlg;a wvq m%udkhl=hs wo uyd iïm;a;s we;ehs lshk whg;a nqla;s ú¢kak isÿfj,d ;sfhkafka fidrlñka oi wl=i,h wdrïn jqkd wkhhkag wh;a foam fldgq lrf.k w;aidyfhka ù¾hfhka f.dv k.df.k j.d lr f.k hk wydr fnda.j,ska tfia j.dlr .eksug fkdyels jq we;eï wh fidrlï lsÍug mgka a d fufia widodrk mßfndack rgdj fidrlu ìysjqkd wkhhkag wh;a foaj,a widodrkfhka fldgqlrf.k kh ùfï m sm,hla f,i uykaisfhka ksmo jq fohska fufia jkaÈ f.ùug isÿ jqkd wkhhkaf.a foa fidrlï l whg i áka bkak ,efnkafk ke fjfyi uykaisfhka ieÕjqkq fndÿ u h

[close]

p. 15

2012 ueÈka l,dmh ñksia mqkh yla;sh l%shd;aul ù tjqkag ysñ ,eîu ,nd fokafk ke fuys§ isÿjkafka wuq fjka ,eîula f.dvke.su fkdfjhs wkhhkaf.ka widodrk f,i a kh wdmiq ±ófuka ta uÜgug tjqkaf.a ysñlu u ù tauhs odkh ,eîug fya jkafka ta wdldrfhka kfhka ks o yia ù m;ajkafka flfiao y o a o ;djhg foúhkag wem wmia:dk lsÍfuka wnsjdoaêhla ñi msßysula fkdjk nj ima wmßydks o¾u msr;akh fj odkhla msßkuk isß;la ;snqkd f.dú;eka lsÍug jeõ wuqkq idod ÿka merks wh foaj;ajhg m;a ù we;ehs úyajdi lrñka odkhj,ska fofjks fldgi foúhkag fjkalr odkhla ilia lr fokjd fï wdldrfhka wkhhkag Èh hq fldgia ish,a odkh fldg uf.a fldgi mukla ud n=la;s ú¢kjd hhs is;d lghq lrk úg tyq ish¨ kfhka ksoyia fjkjd túg wkai foa n=la;s ú£fï idmh ke;s ù iajndúlj ,efnkak ;sfhk ish¨ ysñlï tyqg ,efnkak mgka .kakjd fufia odkh isÿ lsÍfuka miqj b;sß jq fldgi fmrg jvd jeä njla tyqg fmks hkjd ish¨ ndol lror ke;s ù hkjd msfkka isÿjkafka f.dvke.suhs l=i,hla fuys§ isÿjkafka w¨;a mskla f.dvke.su fkdfjhs ;snq lyg ke;slr .eksuhs odkfhka l=i,h ke.s tkafka ta wdldrfhkqhs zz Ép jq kskaÈ jq ,dul jq mdm o¾uhka i,dyßk fyhska l=i,a hhszz wgqjdj i|yka ù ;sfhkjd zl+z lshkafka my;a jyrl wnhr;kd,xldr ysñmdkka úiska foays ieÕjqk oyï lrekq weiqßka ilia lf

[close]

Comments

no comments yet