හෙළ බොදු පියුම - තෙවන කලාපය

 

Embed or link this publication

Description

භෞතික ලෝකයෙන් ඔබ්බට ගිය ගුප්ත ලොව අත්දැකීම් හෙළි කරන වහරක හාමුදුරුවෝ...

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2012 kjï l,dmh 01 msgqj id ud.ë ^ud¾.fha wd§;u y=oao ndidj uq ndid hk nqoao foaykdj wkq j is h ¨u f,da l ndid úê f.dvke.sug mkavq flgqn ^woyia leálr iïmskavkh l ydia yscid ksrela;s iys wcir m%fnao b;sydih iys ;s%fõoh mrf;rg w a mo mdg iy wkh jq jhdlrk úê f,daldh;k ydia uyd mqßi ,cik ydia wd§ ydia úê ±k a msßila nj § ksldfha fida okav iq d§ fkdfhla iq j ú y lr fmkajd ;sfhkjd w a udkfhka u;aj isá fï nuqkkaf.a ;s%úohdj b;d iq ¨ fldg ;el nq ÿ ms h dkka jykafia rd oafõy fuday iys tjqkag fuf,dj odyhkaf.ka ±ùu;a mrf,dj wmd nh;a we;s ksid tjqkaf.a o;a;hka l=uk wdiajdohla w;alr fokafka±hs úuid widr fldg fmka j d ;s f hkjd tfia u ks h u ;s%úohdj kï mq¾fõksjdidkqiai;s pq mmd yd wdijlalh hk [dkhka nj;a tajd nqÿ iõjkaf.a súohd nj;a fudf,dj;a mrf,dj;a ish¨ iekisu ,nd fok nj;a ukdj fmkajd ;sfhkjd fuls n%dyauk jxyfha wdrïnh;a § ksldfha w.a a iq fha ukd fia fmkajd ;sfhkjd oi wl=i,fhys wd§kj ±l wl=i,a neyer lr wdrkh wdÈhg ù fndack msksi ms~qisÕd hñka ohdk l ksid ohdhlfhda hk kï jyr ,enqk yeá;a tfia ohdk lrka k g wfmdfydi;a wh .ïkshï.ïj fjfiñka ka:lrkh lrkak mgka a ksid ñksiqka tjqka ±l ohdk fkdlrkafkhs hk wre;ska wohdhlfhda hk kï jyrla we;s lr a yeá;a tys fmkajd ;sfhkjd risjre lsfõ ohdk,dnsj wns[a[d yla;s u lr a msßihs wdohd;añl jq f lsl kqjkg f.dapr jk f,dal úohdjka tu risjrekaf.ka w;jeisj isg ,nd a msßila ;uhs wohdhs msßi lshkafka ta ld,fha fï lshk wohdhslhka my;a fldg ie,l=j;a wo tu msßi f,dalhd úiska wiia fldg i,lk nj;a tu iq fha fmkajd ;sfhkjd wo ta lshk ohdhslfhda ysÕ ksihs wohdhslhkag fï úÈhg wiia ;ekla ,eì ;sfhkafka wohd;añl [dkhla fkdjqj;a mxfÉjøsh f.dapr ukiska f lsl úihka m k lrñka mrmqfrka mrmqrg wdndih ,nñka f.kd m k;djfha m sm,hla ;uhs ixiald ,sÅ ndid ydia h ndid Í;s mo fn§fï yd mo f.dvke.sfï l%ufõoh lshkafka tjqkaf.a yscid ksrela;s wcir m%fnao wdÈh f.dvke fka fï úÈhghs wkdÈu;a ld,hl mgka mej tk fï l%ufõoh ksid nqoao ld,h jk úg ´keu f lsl jq iïu jhjydr mo idod a ksrela;s rgdjkag wkqj ixia l d ,s Å ndidjlg f.dvke.su;a wcir iy ixlhd;aul l%u rgdjlg wkqj f.dvke kq yaf,dal wdÈh we;s pjoia kï ydia úê f.dvke.su;a isÿù ;snqkd ieÕjqkq fndÿ u h

[close]

p. 4

2012 kjï l,dmh ud¾.hg k.ïy óg nqÿmshdkka jykafia ÿka ms

[close]

p. 5

2012 kjï l,dmh f;areï hq hs nqoao foaykdjg .e,msu n,kak by ls fõol%uj,ska ne i;r uydmfoay l%uh wkqj o¾uhg nyd ne,sh hq hs úkhg ii|d ne,sh hq hs iq hg nyd ne,sh hq hs fu;k§ iuyr iq smsgl ka:j we a ù ke;s nj;a ta ta ldkavj .eí ù we;s iq .kk lshd ;snqk;a ta ish,a,u tfia ke;s nj;a smsgl ixialdrl ukav,fha iajdóka jykafia,d tu smsgl fmd;aj ix{dmkfhau fmkajd ;sfhkjd hï fyhlska fï iq fldgi;a tfia m%udo fodaihlska fyda igyka lrkak fkdyels ù mdrïmßlj f.kd fldgil ;sî yuqjqkd kï tal úksyaph lr.kafka fldfyduo fudlo wo fndfyda fldgu ys;ka bkafka hula iq msglfha ;sfío úkh msglfha ;sfío bg iudk foaykdjlao lshd ii|d ne,sh hq h hkakhs nyd ne,sh hq h hkakhs kuq;a nyd ne,sh hq iq h;a o¾uh;a ii`od ne,sh hq úkh;a fk;a;s m%lrkfha meyeÈ,sj f;areï.kak mq¿jka úÈhg fmkajd ;sfhkjd zznyd ne,sh hq iq h kï p rd¾h i;hhhs o¾uh kï máÉp iuqmamdohhs iei¢h hq úkh kï rd úkh oafõy úkh fuday úkhhs ^fk;a;smam%lrkh 39 msgqj hqla;s ydr únx.h lfha f,v ke;slu isyslr hfula ,dnhla ,eî we;ehs i gq jkafka kï ta i g ;sfhkafka f,v wreuhla jq lhg f,dl wiksmhla frda.hla fkdjk re mukhs kuq;a lh lshkafka fkdfhla ÿla odyhkag ksrka;rfhkau f.dÿre fjñka f.dia jeyeÍ ueÍ hk l=kq f.dvla tn÷ lhl mxpldu wdiajdo ud hkag jy,afj,d ,nkafka uq,d iy i gla ÿla l|la uyd ,dnhla ,enqkq f,i a ÿflys iem hehs a tfiau wiqnfhys iqn hhs a úmÍ odiaÀhla tu uq,dfjka kef.k pkao rd.h wmdodkhhs wmdodkfhka njh fjkjd nj ;sfhk l,a cd;s fjkjd túg crd urk fydal mßfoaj ÿlal fodaukiai wmdhdi wd§ uyd ÿla l|u wod fjkjd pkao rd.fhka ys;k úg lshk úg lrk úg rd j¾okh fjkjd ñila úkh fjkafk ke we¨ï l ;rugu úreoao foaj,a tk úg .eàu fjkjd ñila oafõy úkh fjkafk ke uq,d woyila ksid fudayh fjkjd ñila fuday úkh fjkafk ke tneúka lfha ksfrda.s nj flfrys uq,d wdiajdoh p rd¾h i;hdjfndaohg nyd ysákafka ke máÉp iuqmamdo ksfrdao o¾uhg nyd ysákafk ke rd úkhg oafõy úkhg fuday úkhg ieif|kafk ke tfiakï fï woyi nqoao ndis;hg wkql ke ±ka fï mo fm

[close]

p. 6

2012 kjï l,dmh 04 msgqj fl

[close]

p. 7

2012 kjï l,dmh .kafka fldfyduo tla wjia:djl§ nqÿka jykafia nslaiqka jykafia,d mkaishhlg fun÷ foaykdjla l

[close]

p. 8

2012 kjï l,dmh ndjkd lr ±yeka ,nd isáhdo ke;fyd;a kqjkg jegyqkq fï oyu ±yeklska f;drj ±k a;do hï oyula i;ho ksjka u.o ta oyu oyu f,i fkdjegyqkd kï oyï wruqkg fkdkeuqk is;lska tu wruqfkys fkdyeisrekq is;lska oyï m%s;shg oyï iqjhg fkdmka is;lska oyï wruqfka tlÕ fkdjq is;lska oyï jgyd .kak mq¿jkao fkdyelsuhs tfia kï oyï wruqku ú;¾l lrk úpdr lrk úfõlfhka a m%s;sh iqlh we;sj tysu tlÕ jq is wd¾h jq m u ohdkhhs tfia isg ksjka m hci lrkjd yenehs f lsl ±yeklska fkdfjhs f lsl ±yekg f lsl wruqklauhs f.dapr fjkafka thska máÉp iuqmamdo oyï rgdj .kak neß nj fmakjd mdail m hh ^fjk;a u.m a l,hdk ñ hl úiska k.k y kï jq y%jkhla l hq uhs l=lal=g ñ;a kï uia jeoafola nqÿkajykafia jev isá ld,fha isá nj;a bm§ y;a wjqreoafoka fidajdka ù isá isgq l=ußhla tu uia jeoaod ±l we;s jq fifkyiska ne£ isgqud

[close]

p. 9

2012 kjï l,dmh iekisug o¾u foaykd l nj;a oyfï i|yka fjkjd ±ka fun÷ fofmd,la wo isáhd kï .kakd ;srkh fudllao wd¾h k we;s flfkl=g ;u ys ukdfmg wkqj ;srkj,g nisñka wmjdo lf

[close]

p. 10

2012 kjï l,dmh 08 msgqj oyï wei my lr .eksu fyj;a f,dõ rd nqÿmshdkka jykafia úiska foaykd lrk ,o w ï jq y%s ioao¾u r;akh ska wd¾h ud¾.h mq¾k lr .eksu i|yd flfkl w;hdjyhfhkau jeäh hq o¾u ldkavhla jkafka i;a;sia fndaê mdlaisl o¾uhka h wm ks;r wid we;s tfiau ks;r ndú;d lrk i;a;sia fndaê mdlaisl o¾u jkafka i;r i;smÜgdkh i;r iïhla m%odk i;r b¾êmdo mxp bkaøsh mxp n ima fndÊcx o¾u wd¾h wiagdx.sl ud¾.h hk o¾u ldkavhkah ksjka wjfndao lr .eksu i|yd jeäh hq;af;a fï i;a;sia fndaê mdlaisl o¾uhka h fï ms

[close]

p. 11

2012 kjï l,dmh tfia kï ndjkdfjka mylsÍug fmr o¾ykfhka mylr hq ixfhda c k fldgila ;s f hkjd zzoia i fka k myd;ínxzz hkq f jka fmkajd we;af;a ta fldgihs ksjka u ±lsu;a ksjk ±lsu;a hkqfjka uq,skau i|yka lf

[close]

p. 12

2012 kjï l,dmh 10 msgqj f,dal i;a;ajhd fkdolsk iir ÿl ksjerÈ fndÿ weiska meyeÈ,sj ±l .ksuq úia;r lr we;af;a ;uka weiqre lrk ish¨ Ôù cd;ska jk keoe ys;j ka fukau w!rka l=l ka n,a,ka mqika wd§ i ka o we ajhs tfiau wÔù cd;s jk rka ߧ uq ueksla wd§ cd;s;a we a fjkjd fïjdhska ;uhs cd;s ÿl wmg f.k fokafka fï ish¨ Ôù yd wÔù cd;s cd;s fkdjkafka o wmf.a ksjfiys wms weiqre lrk ish¨ cd;s iu wm ne£ isáfhd;a ta ta cd;s úkdyhg m;ajk úg ke;s ù hk úg wms ÿlg m;a fjkjd wm wdy%s;j fldf;la cd;s ;snqk;a ta ta cd;s iu wm ne£ fkd;snqfkd;a tajd úkdy ù hk úg wms ÿlg m;a fjkafk ke wjqreÿ 3-4 ;a jhi

[close]

p. 13

2012 kjï l,dmh mq¨,a wjfndaohla ,nd a miq b;sß ÿla ms

[close]

p. 14

2012 kjï l,dmh 12 msgqj ksud fkdjk iir .uk f ieÕjqkq fndÿ u h

[close]

p. 15

2012 kjï l,dmh 13 msgqj f mne÷u ks;s pkaok isßj¾ok ieÕjqkq fndÿ u h

[close]

Comments

no comments yet