STEK12 3

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

bal y>z

[close]

p. 3

bar>fl dalan

[close]

p. 4

english summary of articles on pages 49 54 please send your comments to our website www.istek12.com

[close]

p. 5

bar>fl dalan lar>n konuk yazarlar>m>z>n bilim sanat kültür ve tarihle ilgili yaz>lar>n ve ¤>m>z 3 say>m>zla yeniden karfl>n>zday>z 2009 y>l>n bitirdi¤imiz flu günlerde ard>m>zda gururla and>¤>m>z baflar>lar>m>z b>rak>rken 2010 da yeni baflar>lara imza atmak için z>n çal>fl>yoruz anaokulundan üniversiteye atatürk ilke ve devrimlerinin >fl>¤>nda nesiller yetifltiren l>n>n ilk 2009 y>l>n>n son aylar çeflitli etkinlikler anma ve kutlama programlar yar>flmalarla dopdolu geçti her y>l oldu¤u gibi bu y>l da atam>z>n en büyük emaneti olan cumhuriyetimizin 86 y>l>n tüm okullar>m>zda büyük bir coflkuyla kutlad>k Ö¤rencilerimiz bilimin ayd>nlatt>¤ yürekleri ve ak>llar>yla atatürk ilkelerini içsellefltirmifl gençler olarak o nun bafllatt>¤ uygarl>k yar>fl>n sürdürme sözü verdiler ard>ndan 10 kas>m da en büyük türk ü bir kez daha özlemle and>k dünyan>n en yüce ve onurlu mesle¤ine sahip olan ö¤retmenlerimizin Ö¤retmenler günü nü etkinliklerle kutlad>k Özetle bu say>m>z 3 anlaml günü kapsad>¤>ndan bizler için biraz daha özel oldu 2010 y>l>n>n s>n>rlar sevgi ve hoflgörüyle çizilmifl sa¤l>k mutluluk ve baflar>yla dolu bir y>l olmas dile¤iyle mutlu y>llar ba yazi editorial

[close]

p. 6

içindekiler contents english summary on page 50 10 sosyal sorumluluk social responsibility analiz analysis baari öyküsü success story dilimize sahip ç>kal>m dil ve konuabilme yetenei insani canlilar arasinda üstün kilmi en önemli özelliklerinden birisidir yenilikçi fikirlerle çevre koruma alt>nda l>klar>m>zdan biri Ö¤renme stilleri real science is exciting and motivating it s completely different from textbooks where memorization is teaching students only to hate science nsanlarin her okulumuzdan yaantisindaki iki seviye ile ngilizce olgu ve olaylar derslerinde blog örenmeyi de bireysel çalimasina bir farklilik olarak ortaya baladik çikarir böylece örenme stillerinde de farkliliklar oluur yabanc dilde interaktif mecra s>n>f bloglar projesi dinamik beyinlerin yetimesi sorumluluunu taiyan öretmenlerin çabasiyla salayacaktir.

[close]

p. 7

hatiralar memories 1970 lerin efsane üçlüsü melih kibar erol evgin Çi¤dem talu bir akademisyen öyküsü the story of an academic gürbüz do¤an ekflio¤lu ndan hayata dair çizgiler gürbüz doan ekiolu grafik tasarim macerasini ve the new yorker dergisiyle tanima hikayesini anlatiyor 35 44 38 english summary on page 54 english summary on page 53 kitaplik book shelf n ad stek12 yay>n türü 3 aylik yerel süreli yönetim yeri brahimaa mah köftüncü sok p.k 34718 acibadem stanbul telefon 0216 326 34 00 faks 0216 326 34 31 info@istek12.com · www.istek12.com sorumlu yaz n kurulu deniz demirta yildiz köksalan dr selcen Özkaya seçil handan tovka gülçin sezgin ahmet yavuz tasar>m ve yap>m gezi ve izlenim travel ruhunuza özel k>fll>k kitaplar 31 tanzanya da bayram yaam life english summary on page 52 english summary on page 53 dubai havaalaninda bizi tanzanya ya uçuracak uçaimizi beklerken dilimde melodileri ve zihnimde hayali görüntüleriyle afrika ya hazirim n>n seyyar objeleri seyyar saticilar türk kültürünün de birer simgesidir english summary on page 54 48 salik health mekân location fecri ebciolu sok selçuk apt no 5/4 34340 1 levent stanbul tel 0212 264 33 11 www.topprint.com.tr editör ahmet yavuz ahmet@topprint.com.tr görsel yönetmenler murat soysal elif f brahimolu stanbul dan form istanbul sayfa uygulamas koray aygün katk>da bulunanlar müjde algül ve güven kebeci bask artpres matbaacilik san tic ltd ti nato cad no:2 kat:5 seyrantepe stanbul tel 0212 278 80 76 tüm haklar lamaz genetik yap>s de¤ifltirilmifl organizmalar gydo ba¤dat caddesi ndeki lezzet dura¤>n>z phyto7 stek li alumni 36 english summary on page 53 hayallerini gerçe¤e dönüfltüren bir

[close]

p. 8

summary on page 49 de¤iflim ve aktif ö¤renim için haberler news adana da nda do¤ayla iç içe bir ortamda de¤iflim ve aktif ö¤renim vaat ediyor adana da 9.000 metrekare kapal alan ve 11.000 m2 aç>k alan olmak üzere toplam 20.000 metrekare üzerine kurulan adana cal>kl k>lan özellikler · · · · · · · · · · · · · · · merkezi >s>tma ve so¤utma sistemi tam donan>ml modern derslikler teknoloji s>n>f bilgisayar fizik kimya ve fen bilgisi laboratuvarlar bilgisayar ve kaynak kitaplarla donat>lm>fl kütüphane Çok amaçl tiyatro salonu satranç salonu Özel oyun bahçesi drama ve oyun odalar blok sanat kum ve su e¤itici oyuncak ve keflif köfleleri tenis kortu ve masa tenisi kapal ve aç>k basketbol hentbol voleybol sahalar futbol sahas mini hayvanat bahçesi 700 kiflilik yemekhane ki winter 2010 4

[close]

p. 9

86 cumhuriyet y>l>m>z kutlu olsun atatürk ça¤lar ötesi bir büyük insan her foto¤raf>nda enginlerden bir çift ça¤r ile karfl>l>yor bizi ondan ald>¤>m>z gücümüze güç kat>yor cephelerden umutsuz seslenifller ç>rp>n>fllar aray>fllar manda vs hay>r hiçbiri yak>flm>yor tarihe birbirimize hitaplar>m>zdan yükselen bir gücüz biz bir nöbet de¤ifliminde emin ellerde cumhuriyetimiz rüzgârlar idealist insanlara destek yafl>yoruz ama ö¤rendikçe okudukça bildikçe onun en büyük eserini yaflatmak görevimiz olmaktan ç>k>yor yaflama koflulumuzu yerine getirmekte oldu¤umuzu anl>yoruz Özgür tam ba¤>ms>z bir türk devletinde yaflamak istiyoruz ça¤dafl uygarl>k düzeyinde nice de¤erli insan>m>zla gezinmenin onuruyla cumhuriyetimizin 86 y>ldönümünü yürekten kutlad>k gözün arkada kalmas>n ata m 10 kas>m sal günü ulu Önder mustafa kemal atatürk ü aram>zdan ayr>l>fl>n>n 71 inci y>l>nda sayg>yla and>k beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek de¤ildir benim fikirlerimi benim duygular>m anl>yorsan>z ve hissediyorsan>z bu yeterlidir demifltin gözün arkada kalmas>n ata m bizlere emanet etti¤in mefl alenin >fl>¤ ile gelece¤i ayd>nlatmaya laik fikri ve vicdan hür nesiller yetifltirmeye devam edece¤iz dünya engelliler günü nde anlaml dayan>flma 3 aral>k dünya engelliler günü kutlamalar çerçevesinde saadettin saran n sahibi oldu¤u saran anadolu engelli basketbol tak>m ve badem lisesi basketbol tak>m oyuncular özel bir karfl>laflmada bir araya geldiler saadettin saran ve l>mlar>yla gerçekleflen karfl>laflma engellilere verilen deste¤i göstermek aç>s>ndan oldukça anlaml>yd Ö¤retmenler günü coflkusu ld>z köksalan bu tür birlikteliklerin sevgi ve sayg ba¤lar>n güçlendirdi¤ini mesleki dayan>flmay canl tuttu¤unu hat>rlatt nefleli saatler yaflanan gecede flanlar gönüllerince e¤lendi ki winter 2010 5

[close]

p. 10

summary on page 49 zla yay>lan domuz gribine karfl önlemlerini titizlikle uyguluyor okullarda bugüne kadar tüm binalar ve servis araçlar pek çok bakteri virüs ve mantara karfl etkin olan ortamda direnç oluflmas>na izin vermeyen genifl spektrumlu hidrojen peroksit içerikli güçlü dezenfektan madde püskürtülerek dezenfekte edildi bunun yan>nda pek çok önlem daha al>nd · dan>flma ve tuvaletlere yeditepe Üniversitesi eczac>l>k fakültesi taraf>ndan üretilen dezenfektan solüsyonlar konuldu · kurum bünyesindeki ö¤renci ö¤retmen ve çal>flanlara yeditepe Üniversitesi eczac>l>k fakültesi taraf>ndan üretilen antibakteriyel dezenfektan jel da¤>t>ld · tuvaletler ve tüm el y>kama ünitelerinde yeditepe Üniversitesi hastanesi nden sa¤lanan antiseptik özellikli s>v sabunlar>n kullan>m>na devam ediliyor · okul doktorlar ve hemflireleri taraf>ndan ö¤rencileri ve velileri bilgilendirici e¤itimler yap>ld bu ba¤lamda yeditepe Üniversitesi hastanesi enfeksiyon hastal>klar ve klinik mikrobiyoloji uzman doç dr meral söylemezo¤lu okullarda konferanslar verdi · hijyen ve el y>kama konusunda okul içinde görsel-iflitsel duyuru ve afifllemeler yap>ld · okullardaki tüm mekanlar her gün temizlenirken haftada iki kez kuvvetli kimyasallarla dezenfekte ediliyor bununla birlikte okullar>m>z>n genel temizli¤i konusunda daha fazla titizlik gösteriliyor haberler news Çevreyi korumak için stek liyiz yla temsil etti aralar>nda n da bulundu¤u dünya gençleri klim de¤iflikli¤inin etkileri ve Çözüm Önerileri konusunda bir bildirge haz>rlad 13 ülkeden 300 ö¤rencinin kat>ld>¤ konferansta türkiye yi ¤>nda l>mc>lar küresel >s>nman>n geldi¤i son nokta etkileri ve çözüm yollar konusunda sunumlarla bilgilendirildikten sonra küresel bölgesel ve kiflisel çözüm önerilerini paylaflt gülflah akkay da Çevre e¤itiminin anaokulunda bafllamas>n>n Önemi konusundaki fikirlerini tüm kat>l>mc>lara sunarak büyük be¤eni toplad ki winter yeni s>nav sistemi için haz>rl>klar tamam l için yeni s>nav sistemine iliflkin haz>rl>klar>n tamamlad 2010 da üniversiteye giriflte uygulanacak iki aflamal s>nav sistemi için sistemi tan>t>c kitapç>klar ve görsel afifller yap>larak ö¤rencilere da¤>t>ld bilgilendirme çal>flmalar kapsam>nda sait gürsoy da nav sistemi konulu bir seminer verdi 2010 6

[close]

p. 11

dünyaca ünlü yazarlar bilge ka¤an lisesi nde tito nun ölümünün ard>ndan sokaklar ve sloven edebiyat>n geri alan modern flehirli kufla¤>n öncü edebiyatç>s andrej blatnik ve baflta mission london türkçeye kiral>k kraliçe olarak çevrilmifltir adl ilk roman olmak üzere eserleriyle tüm dünyada yank uyand>ran bulgar yazar alek popov n misafiri oldu uluslararas ölçekte düzenlenen nar edebiyat festivali tef kapsam>nda gerçekleflen etkinlikte ö¤renciler daha önce kitaplar>n okuyup haklar>nda bilgi edindikleri yazarlara sorular>n n imzalatmak için s>raya girdiler n çok etkileyici oldu¤unu söylediler ra l türkiye okullararas münazara yar>flmas nda türkiye ikincisi olan flmas na göndererek ödüllendirdi fl dalan da uluslararas platformda bu yar>flmalar>n nas>l yap>ld>¤>n ö¤rencilere göstermek hedeflerini yükseltmelerini ve ufuklar>n açmalar>n sa¤lamak onlar gelecek baflar>lar için yüreklendirmek ad>na her türlü deste¤i sa¤lad Ö¤renciler bir hafta süren gezi s>ras>nda dört gün londra da kalarak turistik ve kültürel turlara kat>ld>lar daha sonra newcastle a geçerek üç gün boyunca newcastle Üniversitesi ndeki münazaralar izleyip kapan>fl partisine kat>ld>lar l>nda girdikleri esol cambridge ve fit in deutsch s>navlar>nda %100 baflar elde ederken esol cambridge s>navlar>ndaki sonuçlar>yla marmara bölge birincisi oldu bir y>l boyunca okul sonras ücretsiz aç>lan kurslarda türk ve yabanc nav>na haz>rlanan toplam 150 ö¤renci s>navlar baflar>yla geçti Ö¤renciler sertifikalar>n düzenlenen törenle al>rken törene mc>s selcen Özkaya seçil ve yabanc diller koordinatörü burcu akyol da kat>larak sertifika almaya hak kazanan ö¤rencileri tebrik ettiler ki winter 2010 7

[close]

p. 12

summary on page 50 dünyadan evrene bakt>k erenköy anaokulu nda cad>lar bayram lar bayram nda farkl kültürlere ait e¤lenceli etkinliklerden birini daha düzenledi Çeflitli uluslar>n farkl özelliklerini birlefltirerek ö¤rencilerinin bu kültürleri tan>malar>na olanak veren okul cad>lar bayram n bir di¤er ad>yla halloween i kostümlü parti ve e¤lenceli oyunlarla coflkulu bir flekilde kutlad haberler news 2009 dünya astronomi y>l etkinlikleri çerçevesinde türkiye astronomi derne¤i`nin tad fl astronomi sergisi 10 gün boyunca ziyaretçilerini a¤>rlad spor kültürü ve olimpik e¤itim projesi bafllad türkiye milli olimpiyat komitesi tmok kültür ve olimpik e¤itim komisyonu koek spor kültürü ve olimpik e¤itim projesi nin yeni ö¤retim dönemin ilk sunumu n kat>l>m>yla olimpiyatevi nde gerçekleflti tmok genel sekreteri nefle gündo¤an koek baflkan turgay k>ran ve komisyonun di¤er üyeleriyle mc>lar ö¤retmenleri ve 500 e yak>n ö¤rencinin kat>ld>¤ sunumda olimpiyat oyunlar ve felsefesi spor kültürü fair-play sa¤l>kl beslenme ve çevre konular çeflitli görseller çizgi filmler ödüllü yar>flmalar ve proje maskotu ol ile renklendirilerek ifllendi m ad>n verdikleri gösteriyle bafllayan program tmok genel sekreteri nefle gündo¤an n konuflmas ve projenin sunumuyla sona erdi matematik sevgisi anaokulundan bafll>yor z>ltoprak anaokulu e-twinning program kapsam>nda bulgaristan ile birlikte kurucusu oldu¤u happy math isimli projeyle matematik sevgisini anaokuldan bafllayarak geliflmesine ön ayak oluyor avrupa birli¤i üyesi di¤er ülkelerle birlikte ne yap>yoruz ne yapmal>y>z neler eksik ne tür yaklafl>mlardan pozitif geribildirimler al>yoruz ne tür yaklafl>mlar metodlar ve teknikler kullan>yoruz sorular>na cevap arayan okul matematik ö¤retiminde ülkeler aç>s>ndan farkl>l>klar benzerlikleri inceliyor n uluslararas projesi olma özelli¤ini tafl>yan happy math ile e-twinning sertifikas>n>n yan s>ra türkiye den de kalite damgas alan z>ltoprak anaokulu nun bu baflar>s n da gurur kayna¤ 2010 8 ki winter

[close]

p. 13

bilim sevgisinden bilim üretmeye süheyla kiraz badem okullar kampüs müdürü fizik Ö¤retmeni f en bilimi bilginin tabiat>n düflünme mevcut bilgi birikimini anlama ve yeni bilgi üretme sürecidir bilimsel bilginin s>n>r tan>mazl>¤ teknolojik yeniliklerin büyük bir h>zla ilerledi¤i fen ve teknolojinin etkilerinin yaflam>m>z>n her alan>nda belirgin bir flekilde görüldü¤ü günümüz bilgi ve teknoloji ça¤>nda toplumlar>n gelece¤i aç>s>ndan fen ve teknoloji e¤itiminin anahtar bir rol oynad>¤ aç>kça görülmektedir bu nedenle geliflmifl ülkeler baflta olmak üzere bütün toplumlar fen ve teknoloji e¤itiminin kalitesini art>rma çabas içindedir Ça¤>m>zda bilim ve teknolojideki h>zl geliflmeler sonucunda ortaya ç>kan toplumsal ihtiyaçlar beraberinde bu ihtiyaçlar karfl>layabilecek yaflam boyu ö¤renen insan profilini getirmifltir her yaflta ele al>nmas gereken ciddi bir süreç olarak kabul gören yaflam boyu ö¤renme bireyin bilgiye ulaflabilmesi ulaflt>¤ bilgiyi yorumlayabilmesi ihtiyac>na uyarlayarak kullanabilmesi ve paylaflabilmesidir dan türkiye son s>ralarda yer almaktad>r timss,1999 genel olarak bak>ld>¤>nda ö¤rencilerin fen baflar>s>n>n derslerine yönelik tutumunun ilgisinin bu alanda çal>flma iste¤inin ö¤retim düzeyi ilerledikçe azald>¤ saptanm>flt>r di¤er alanlarla karfl>laflt>r>ld>¤>nda üniversite seçme s>nav>nda en düflük aritmetik ortalaman>n fen alan>nda gerçekleflti¤i görülmektedir Öss 2003 bat>l ülkelerdeki fen e¤itimi standartlar>n>n aksine türkiye de fen derslerinin orta ö¤retimdeki önemi ve ders saatlerinin a¤>rl>kl ortalamas bugün cumhuriyet döneminin belki de en düflük düzeyine inmifltir dünyadaki geliflmelerin aksine orta ö¤retimde pahal ve baflar düzeyi düflük oldu¤u için fen e¤itimini azaltarak maliyeti düflük baflar oran yüksek olan ve ansiklopedik derslere a¤>rl>k veren bir e¤itim politikas uygulanmaya çal>fl>lmaktad>r bilimsel kimlik yine bilimle mümkün bilimsel çal>flmalar bilimi sevmekten bilimsel meraktan do¤acakt>r Ö¤rencilere daha iyi bir fen e¤itimi vermede hedefler saptan>rken e¤itim alan>ndaki teknolojik geliflmelere daha çok önem verilmesi gerekmektedir uygulamal e¤itimin ne kadar gerekli oldu¤u unutulmamal okullardaki laboratuvar olanaklar sürekli art>r>lmal ve yenilenmelidir bütün bunlar>n gerçeklefltirilebilmesi için de öncelikle fen ö¤retiminde kavram haritalar>n>n ç>kar>lmas gereklidir böylece bilgi fikir veya kavramlar aras>ndaki iliflki hiyerarflik olarak görsel hâle getirilebilecektir Ö¤rencinin hayatta en gerçek yol gösterici olarak bilim ve fen yolunda bilimsel kimlik kazanabilmesi bilimsel yöntem ve tekniklerle gerçekleflebilir merak ve istekle ve bilimsel eti¤e dayanarak ç>kaca¤ bilimsel yolculu¤un gözlem deney ve ç>kar>mlarla evreni anlamaya do¤ru gidece¤ini keflfeden ö¤rencinin bütün bu sorgulamalar>n ard>ndan bilim dünyas>na tart>fl>labilecek ürün sunabilecek olmas fen e¤itiminde gerçeklefltirilebilmesi gereken bir idealdir Önemli olan nas>l ö¤renildi¤i bilginin çok h>zl ve sürekli de¤iflti¤i ça¤>m>zda yeni ö¤retim programlar da art>k neyi ö¤rendi¤imizi de¤il nas>l ö¤rendi¤imizi ön plana ç>karmaktad>r bilgi nas>l ö¤renilmelidir ki yorumlans>n anlaml hale getirilip günlük hayatla iliflkilendirilebilsin bilgiyi birisinden bir yerlerden almak ya da bilgi ile iliflki kurmadan pasif bir biçimde biriktirmek bilgiyi ö¤renmek anlam>na gelmemektedir birey ancak kendi yan>tlar>n buldu¤unda ve kavramlar yap>land>rd>¤>nda ö¤renmektedir bireysel ihtiyaçlar ve beklentilerin farkl olmas>na ra¤men her ö¤rencinin fen ve teknoloji okur yazar olmas>n>n amaçland>¤ günümüzde bilimsel süreç becerilerini kullanabilen bireyler yetifltirmek önem kazanm>flt>r evreni sorgulama ve evrenle iliflki kurma yetene¤inin geliflmesi anlam>nda düflünebilece¤imiz bilim ve teknolojinin hayat>m>zda vazgeçilmez bir yeri vard>r fen e¤itimi olmaks>z>n teknolojik geliflme düflünülemez bilim ve teknolojideki ilerlemeye paralel olarak tüm dünyada fen e¤itimine verilen önem artmaktad>r Öte yandan fen e¤itimindeki yetersizlik ve dolay>s>yla baflar>n>n düflüklü¤ü ülkemizde s>k s>k gündeme gelmektedir uluslararas karfl>laflt>rmalarda fen baflar>s aç>s>n ayas ve akdeniz1993 ki winter 2010 9 bak>fl overview summary on page 50

[close]

p. 14

summary on page 50 analiz analysis dilimize kal>m d il e¤itiminin temel amac kiflilerin düflünme ve iletiflim becerilerinin gelifltirilmesidir dille iletiflimin bir yönünü anlatma öteki yönünü anlama oluflturur bu nedenle bütün ülkelerin e¤itim sistemlerinde dil e¤itimine özellikle ve öncelikle ana dili e¤itimine büyük önem verilir yetiflmekte olan insanlara dilin çok iyi bir flekilde ö¤retilmesi için çal>fl>l>r çünkü dil kültürün temel ö¤esidir ve insanlar birbirine yaklaflt>ran en güçlü araçt>r dil e¤itiminde as>l hedef dört temel beceri olan dinleme konuflma okuma yazma becerilerinin ö¤rencilere kazand>r>lmas ve gelifltirilmesidir anadili dersi bir bilgi kazand>rma de¤il beceri kazand>rma dersidir ancak bu beceriyi kazand>rmakta ne ölçüde baflar>l>y>z Çocuklar>m>z liseyi bitirdiklerinde türkçe okuma anlama anlatma becerisiyle donanm>fl oluyor mu burada üzerinde durulmas gereken nokta okuma al>flkanl>¤ ve becerisinin nas>l kazand>r>laca¤>d>r pek çok türkçe-edebiyat ö¤retmeni ö¤rencilerinin okumay sevmedi¤inden yak>n>r geliflen teknoloji insanlara pek çok olanak sunuyor ancak bunu yaparken okuma anlama anlatma konusunda fazla kestirme yollar ö¤retiyor Örne¤in ö¤rencinize klasik eserlerin okunmas>n>n bir gereklilik oldu¤unu belirtip hangilerini okudun diye sordu¤unuz zaman alaca¤>n>z cevap ki fiehrin hikâyesi ni izledim biçiminde olabiliyor siz ne kadar okumak ve izlemek ayn fley de¤ildir deseniz de onu inand>rman>z güç oluyor kitap okuyarak donan>ml düzgün anlat>ml kültürlü farkl olabilece¤ini çocu¤a küçük yafllarda anlatmal>y>z asl>nda çocuklar>m>z 6 s>n>fa kadar genellikle düzenli okuyorlar ancak sonra bu düzen bozuluyor kça okuma al>flkanl>¤ arka planlara düflebiliyor klasik eserler günümüz insan>n>n anlamakta zorland>¤ bir dille yaz>l dil ve konuflabilme yetene¤i insan canl>lar aras>nda üstün k>lm>fl en önemli özelliklerinden birisidir dil bireysel kiflilik ve millî kimli¤imizi bünyesinde bar>nd>r>r dil hayat>n her evresini kapsayan her an içinde yaflad>¤>m>z genifl bir dünyad>r k>sacas dil asl>nda hayat>n kendisidir rüveyde soner ki winter 2010 10

[close]

p. 15

m>fl ya da türkçe ye çevrilmifl millî e¤itim bakanl>¤ n>n türk ve dünya klasikleri ni günümüz türkçesiyle yay>nlamas çok iyi olacakt>r klasiklerin yan>nda günümüz eserlerinin de okutulmas gerekir Çoklu listelerden anketler yoluyla kitap seçebilmek örnek okuma programlar uygulamak ö¤rencilere okuma zevkini tekrar kazand>rabilir s>nav sisteminde yap>lan de¤ifliklikle sbs nin 6 7 8 s>n>flarda uygulanmas test çal>flmalar>na çok zaman ay>rmay zorunluluk haline getirdi okuma anlatma yazma çal>flmalar en aza indi ancak 2009 s>nav sorular bu konuda baflar>l olmak için mutlaka kitap okumak gere¤ini karfl>m>za ç>kard sbs nin iyi yan da bu olsa gerek 2009 may>s nda m ad>yla bir sempozyum düzenledik fltaylar>na kat>lan ö¤rencilerin grup sonuç bildirilerini gururla dinledik Önerilerinden baz>lar ö¤rencilerimizin dil bilincinin düzeyini göstermek bak>m>ndan oldukça çarp>c>yd Özellikle ayd>n kesim yabanc hayranl>¤ ile yabanc sözcük düflkünlü¤ünden kurtar>lmal>d>r türkçe nin yozlaflmaktan korunmas ve kurtar>lmas için genel ve yasal bir düzenleme amac>yla haz>rlanan `türk dilinin kullan>lmas>na s bir an önce yasalaflmal>d>r Önce türkçe konusunda bireysel ve toplumsal duyarl>k oluflturulmal>d>r bu konuda herkese görev düfler as>l sorumluluk e¤itim kurumlar>na yaz>l sözlü ve görüntülü kitle iletiflim araçlar>na sanatç>lara yazarlara ayd>n kesime düflmektedir türkçe nin genel sorunlar bugün türkçemizle ilgili bafll>ca güncel sorunlar flöyle s>ralayabiliriz Özensizlik ve yanl>fl kullan>m yabanc sözcük tutkusu türkçe nin bilim dili olmad>¤ görüflü türkçe ö¤retiminde baflar>s>zl>k sözcük ve terim üretimindeki yetersizlik ö¤retmen etmeni m>zda görülen türkçe yetersizlikleri sözlü ve yaz>l anlat>m kusurlar bozuk cümleler ve söyleyifl yanl>fllar bir dilekçe yazarken yap>lan yanl>fllar resmî yaz>flmalarda göze batan anlat>m kusurlar bas>n yay>n organlar>ndaki ak>l almaz özensizlikler türkçemizin gelece¤i için önemli bir tehlike oluflturmaktad>r türkçe nin tamlayan tamlanan diziliflini alt üst eden ve bat dillerinin kal>plar>na uyan söyleyifl ve cümleleri flöyle örneklendirebiliriz barber salon cafer stüdyo magazin cafe erzurum fienol s bar ahmet s leder alk>m coiffeur otel the marmara dishchi dönerchi exibition center görüflmek üzere kendine iyi bak korkar>m hay>r Üzgünüm kaç gibi gelirsin Çay almaz m>yd>n>z umar>m yapt>¤>m imambay>ld>y be¤enmiflsinizdir banyo almak y>kanmak bekleme yapmak beklemek film yapmak film çevirmek gibi uzlaflma yerine konsensus yo¤unlaflma yerine konsantrasyon kontrol yerine çek etme sonuç olarak türkçemizin ba¤>ms>z bir dil olarak yaflamas varl>¤>n sürdürebilmesi için ana dili konusunda bireysel ve toplumsal duyarl>k kaç>n>lmazd>r atatürk ün türk dili dillerin en zenginlerindendir yeter ki bu dil bilinçle ifllensin sözünü esas alarak dilimizin gücüne inanmal>y>z bu konuda bireyler ve toplum olarak dil bilinci tafl>mak bilinçli çabalar içinde olmak zorunday>z Önce türkçe slogan kafalara ve gönüllere yerlefltirilmeli herkesi güzel türkçe ö¤renmeye ve kullanmaya özendirmeliyiz türkçe gerek kökünün sa¤laml>¤ ve gerekse anlat>m yollar>n>n zenginli¤i ile dünyan>n en ifllek ve en güzel dillerinden birisidir geliniz hep birlikte türkçe yi dünya dili yapal>m dilimize sahip ç>kal>m türkçem benim dil bayra¤>m ki winter 2010

[close]

Comments

no comments yet