Gecmise Bakis

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

pdf created with pdffactory pro trial version www.pdffactory.com

[close]

p. 2

pdf created with pdffactory pro trial version www.pdffactory.com

[close]

p. 3

çi kür sü sü birkaç söz peo kibristü rk send ikal h areketinin öncülerinin sa flarindan geçmesin den onur duyma ktadi r bu ha reketin öncülüünü d ervi ali kavazolu ile peo kibri stürk bü rosu sekreterlii görevini yürüten ahmet sadi yap mitir t üm bu sendikacilar yaamlarin i iki t oplum un yakinlamasina çalianlarin yaam stan dardin in iyile t irilmesi için o rt ak mücade leye adami tir kibristürk se ndikal h areketi peo nu n saflarinda ekillendi ve 1944 yilina dek sen dikal ha reket ort akti kib ris sen dika l h are ke tinin balangicinda sendikalar orta kti irk din ve siyasi yaklaim ayrilii yoktu bu sayimi zd a sizlere bu harekette aktif olarak yer alan ahmet sa di,d .a.kavazolu f.Önde r,a.yahya k.tuncel hu lu s ve te rzi aziz le ilgili bilgi vermek istiyoruz çindekiler çinde kiler say fa 1 ortak mÜ ca deleler ortak gelecek say fa 2 -3 peo nun kibr is litürk k adrolar i say fa 4 a hm et sadi er kurt sa yfa 5 -6 a hm et sadi kibristürk sen dik al h areke tini n ö nd eriy di peo kibristü rk bü ro su nu n s ekre terl i i g örevi nd e bu lu ndu 195 8 yilin da tmt li sa ld irg anl arin he de fi o ldu e in in g öv de sin i si pe r etme si sa yesi nde sa ldirg an larin kuru nla rinda n yara li ola rak kurtul du ve kib ris i terke der ek ng iltere ye göç e tme k zoru nda kal di d erv i a li k ava zolu s ayfa 7-8 de rvi ali kav azolu kib ris in yakin tarih in in en bü yük kah rama nla rind an bi rid ir k ib ristü rkle rl e kibrisl ir uml arin ara sinda d ostlu u n g eli mesi içi n mü cad ele e tti kibrislitürk kitle le rin u yan diril masi i çin ak ti f ol ara k ça liti tmt li ka ti ll er ta ra fin da n ka tl edi ld i fazil Önder say fa 9 fazil Önder kibristürk sen di kal h are ketin in p arl ak ö nd erl eri nd en b irid ir nkil ap çi ga zetesi ni yayin la di kibristürk topl umu nu ay dinla tma mü cad ele sin de h ayatini fe da e tti a ziz b ari olu say fa 10 a ziz ba ri olu 1 93 4 d e baf in l ukru nu köyü nd e do du l k o kul u b itird ikten sonr a le fkoa ya g el di terzi li k me sle i ni ö ren di hri sa lin io ti s bö lg esin de pavl aki ye org iyu nu n yanin da kal di.lk id eol oj ik ve sen dika l de rsle ri on dan ald i k amil tunc el sa yfa 10 n ur ettin s efer olu say fa 11 a hm et yahya sa yfa 11 ah me t yah ya b e ço cuk lu b ir a il en in ço cu u o la ra k 19 3 2 de yero ski pu köyü n de d o du be rberl er sen dik asi na ü ye ol arak peo ha reke ti ne ka til di dergimizin bu sayisindaki metin ler kamil tuncel tarafindan kaleme alinmitir de rgi yayina kos ta s greko s tara fin dan h azirla nmitir de rgin in ba sima haz irl i i kare kin findiko lu tara fin d an ya pilmitir h ulus ha lil br ahim Ça lar say fa 12 b r lk ve mÜ ca dele le k azan ac aiz aziz bar io lu sa yfa 1 3 ortak gre vler say fa 14 1 pdf created with pdffactory pro trial version www.pdffactory.com

[close]

p. 4

çi kü rs üs ü ortak mÜcadeleler emekli sendikaci pandelis varnavas in da altini çizdii gibi kibrislitürk emekçiler her zaman kibris içi sinifinin kopmaz parçasi idi Çetin ve zor koullar altinda maden ocaklarinda limanlarda giyim ve kundura sanayiinde inaatlarda tarimsal alanda verilen mücadelelerin kibrislitürkler çalianlarin ibirlii olmaksizin baarili olabilmesi mümkün deildi yaamlarinin iyilemesi için haklarini talep ederek onlarca yil boyunca kibrislitürkler ve kibrislirumlar birlikte mücadele ettiler birlikte yaadilar birlikte çalitilar ortak sorunlarinin karisina birlikte dikildiler ayni gereksinimler için kaçinilmaz olarak sadece emekçiler deil aileleri de ortak mücadeleler verdiler bu mücadelelerde nice fedakarliklarda bulundular sendikal hareketimizin büyük baarilari birlik kardelik ve karilikli olarak anlayiin ürünleriydi kibrislirum kibrislitürk emekçiler ayni cephede birlikte ve kardeçesine direndiler daha iyi ücretler sosyal sigorta ve yillik izin hakki ile daha iyi koullarda çalima ve yaama olanaklarini kazandilar terzi aziz in de dedii gibi tüm bu baarilari iverenler bailamadilar bunlari emekçiler birlikte verdikleri çetin mücadeleler ve büyük fedakarliklar sonucunda kazandilar te gerçek bu bu gerçei yeni nesiller genç emekçiler bilmeyebilirler ama bu halkimizin her zaman bölünmü ve ayri yaadii anlamina gelmez sendikal hareketimizin daha ilk adimlarindan itibaren hiç bir ayirim yoktu lk örgütlenme urailarinin ortaya konulduu 1927 döneminden itibaren yaam koullarinin iyiletirilmesi için mücadele edecek ilk emekçi gruplarinin oluumunda kibrislirum kibrislitürk içiler bir araya geldiler tarihe baktiimizda onlarca kibrislitürkün kibrislirum meslektalariyla birlikte mücadelelerin en ileri hattinda yer aldiklarini görürüz 1944 e kadar sendikalar birleikti ve 2 sayfadaki listeden de pse-peo kadrosu olan kibrislitürklerin büyük kataloundan ibirliinin boyutunun ne kadar büyük olduunu saptayabiliyoruz 2 ortak gelecek bölünme daha sonralari ortaya çikti sa ve ngiliz sömürgeciler emekçilerin ibirliini durdurmak amaciyla tamamen siyasi maksatlarla ayirimi dayattilar 1944 yilinda ilk bölünme oldu ve kibrislitürk sendikalar ve sek ortaya çikti bu bölünmeye ve ovenist sloganlara ramen kibrislitürk çalianlarin büyük çounluu peo saflarinda kaldi kibrislitürk sendikalara kayitli olanlarin sayisinin 1200 civarinda olduu bu dönemde 2000 den fazla kibrislitürk emekçinin peo saflarinda kalmaya devam etmi olmasi da bunu teyit etmektedir bundan öte bölünmeye ve ovenist akimlara ramen kibrislitürk sendikalar ve peo yakin bir ibirlii içerisinde olmaya devam ettiler 1953 yilinda türk kesimindeki gelimeler nedeniyle sendikal hareketin ilerici güçleri ahmet sadi nin önderliiyle peo nun kibrislitürkler bürosu nu kurdular ve özünde kibrislitürk emekçiler kitlesel olarak peo ile yakin ibirlii içerisinde mücadeleyi sürdürdüler bunun yani sira 1955 e kadar da nkilapci ve emekçi gazetelerini çikarmaya devam ettiler peo ile yakin ibirlii içerisindeki kibrislitürk sendikalar peo nun kibrislitürkler bürosu ile 1958 e kadar paralel olarak çalimaya devam ettiler bu sendikalarin lideri niyazi dali airi uç unsurlarin vahi saldirisina hedef oldu ve genel sekreterlik görevinden ayrilarak yurt diina gitmek zorunda kaldi sendika liderliini ele geçiren airi uç unsurlar ayirimi dayattilar bundan sonra da ibirlii devam ettiyse de artik koullar çok zor hale gelmiti 1974 ün trajik olaylarindan sonra bile onlarca kibrislitürk peo üyesi olmaya devam ettiler onlari yüzler binler izledi bu kibrislitürk ve kibrislirum emekçiler salikli sendikacilik ilkelerine inandiklari için dilleri dinleri ulusal kökenlerinden baimsiz olarak çalianlarin birlik ve ortak mücadele ile haklarini talep edebileceklerine inandiklari için baarildi onlarca kibrislitürk peo da en yüksek düzeylere kadar çiktilar ve daha nice kibrislitürk çeitli sendikalarin yönetim kurullarinda yer aldilar pdf created with pdffactory pro trial version www.pdffactory.com

[close]

p. 5

çi kür sü sü naat ve maden içilerin in 1948 yilinda sosyal sigortalar yillik izinler to plu sözleme haklari ve ücretlerine zam için hayat p ahalili ina ve enflasyo na kari gerçekletirdikleri büyük grevlerinde m aden cilerin 19 39 daki m ücadelelerinde liman içilerinin dem iryolu emekçilerinin ta rim içilerinin kundura sanayisinde çalia nlarin mücadelelerinde kibrislitürkle r ve kibrislirumlar yan yana idiler birlik içerisindeydiler sayisiz ko vuturmaya sürgün ve hapislere maruz kaldilar nice leri yaraland i hayatlarini kaybe tti n ice fed akarli klarda bulun dular ama em ekçiler ovenizmin çii rtka nlikla rin a saldirilarina boyun emediler ve kazandilar bütün bu müca delelerde samimi ve tutarli bir ekilde h em peo hem de akel in önderliin deki sol ha reket en ön saflarda yer aldi ki toplum içerisinde de var ola n bazi ard niyetli çevrelerin ken di çikarlari için a ki kara gibi gö sterme çab alari na ra men kibris h alki nin büt ün kibrislilarin çikarlari için verilen bu mü cadeleler bugü n de yenid en yakinlama ve çalianlarin yaamla rinin iyiletirilmesi için sürüyor z or yilla rda çet in dön emlerde birlikte mücadele ve ibirlii bir gereksinim olarak ortaya çiktiysa bugü n bu gereksinim çok daha h isse dilir bir ekilde önümüzde durmaktadir kibris imizin yeniden birlemesi için orta k geleceimizi refah içerisind e in a etme miz için kibrislitürk kibrisliru m bütün halkimizi n birlikte mücadelesi günü müzün büyük gereksinimidir te bugün yayin ladii miz bu de rginin hedefi de budur hedefimiz kibrislitürk kibrislirum emekçi ha lkimizin ortak mücadelelerini ana hat lariyla da olsa ö ne çikarmak b unun yani sira ortak idealle r ve karilikli anlayi için mücadelede hayatlarini feda etmi olan insanlarimizi onurla an mak ge lecein bize ait o ld uun u birlik içerisind e o ld uum uz t akdird e g erçe kt en hakkimiz olan mutlu ge lecee ulaabileceimizi vurgu lamaktir nsa at iç iler i se ndika larinin orta k aç ik la ma sinda em ek çile r topla ntiya çar iliyor a yni a çiklam a rum ca ola ra k da ya yinlandi k ibris lirum v e kibrislitürk genç e me kçiler 1 95 3 yilinda birlikte ger çe kletir dikler i gr evde 3 pdf created with pdffactory pro trial version www.pdffactory.com

[close]

p. 6

çi k ür sü sü peo nun kibrislitürk kadrolari bu yayinimizda özel olarak gündeme getirdiimiz kibrislitürk sendikal hareket kadrolari diinda peo da çalian dier kiibrislitürklerin adlarini da belirtmek istiyoruz bu isimler panteli varnava nin kibrislirumlar ile kibrislitürkler in çi mücadeleleri adli kitabindan alinmitir peo gen el yön etim ku rulu mehm et e min h ilmi 19 46 le fke ahme t sa di 1 952 küçü k k ayma kli mustafa ali 1 95 5 lima sol fe rit uray 1 95 5 lefko a rezva n mu sta fa 19 56 ma usa mehm et m ehme t 1 95 5 mau sa nure tti n sefero l u 19 58 pota mya n aa t çi leri sen dik asi yön etim ku rullarin da g örev alan kib rislitü rkler hi lmi zze t l imas ol di la ver na zir baf mu sta fa behr am baf mu sta fa osm an baf Ömer me hme t le fko a me hmet mül ayi m l efkoa na ci smai l ,larn aka me hmet eray ,la rna ka u laim sektö rü sen dikas i h asa n ri fa t l imaso l a rif hul us lim asol s ali h osman ma us a s ali h hü seyi n lefko a ükür mu stafa lima sol e krem me hmet lim asol m ustafa ali l imaso l a li el maz lim asol a li h asan l arn aka m ehme t al i b af peo k ibristü rk bü rosu ahme t sa di erku rt fe rin u ray kamil tun cel hul us Ça l ar kamil ükrü mehm et al i ra mad an rezva n mu sta fa hasa n bra him mustafa ali ali ahme t ali h asan dil ave r n azim nure tti n sefero l u bu büro da kisa sü reli d aha b aka kib rislitü rkle rdeg örev ya pti giyim ve ayakkab i send ika si yö ne tim k uru lla rin da g örev alan k ibrislitürkler ahm et hal il h oca ali mustafa ma vros mu sta fa kema l gal ip mu lla hasa n osman ze ki ce mal ah met kam il tunce l feri t u ray ali cev at ha li l Ça la r azi z te rzi hu lu s Ça lar kam il ahme t abd ul lah katirci ha san al i yusu f ali kam il ü krü mu sta fa tahi r ahm et al i lima sol ha san evki li maso l ta rim sektörü tapi z Öme r e min h asa n m ustafa h üseyi n m aden çileri sen dika si ya hya h asa n r ezva n emi n a hmet ev ki s ali h ali evki ahm et m ustafa ahme t h üse yin h ilm i rfan süle yman bö lge yö n eti m ku ru llarind a gö rev alan k ibri slitü rkl er rezva n mu sta fa m au sa hasa n bra him ma usa mehm et ta vukçu l ima sol mustafa ali l imaso l ali h asan l arn aka hüse yin s ermi la rna ka mehm et e ray l arna ka yu suf al i la rnaka b rahi m mustafa la rna ka niya zi ha san l arn aka mustafa bu rhan ba f otel Çali anlari sen dikas i k amil yu suf h al il ü krü m ehme t h asa n b elediy e Çalia nalari s ali h brah im ma usa u sta kul ay l arn aka a hmet yaha t le fk oa elektrik çiler send ikasi mu sta fa hasa n le fko a kam il ali l efkoa kem al ali l arna ka 4 pdf created with pdffactory pro trial version www.pdffactory.com

[close]

p. 7

çi kür sü sü ahmet sadi erkurt ahmet sadi erkurt kibristürk sendikal hareket inin önde rlerindendir ve ö ldüü güne dek ge rçek b ir mücad eleci o larak kaldi 20 ocak 1913 tarih inde le fkoa da d odu liseyi l efkoa da o kudu bulamadi indan geçici olarak b ir kitap evind e çaliti ve daha sonra da 1934-1937 yillari a rasinda polis olarak gö rev ya pti polislik iini sevmediinden terk etti bir yil sonra l efke m adenine girdi ve1941 yilina dek orada çaliti 1941 de pro fesyonel o larak katak a a lindi f akat kisa bir süre so nra solcu olmakla sendika ü yesi olmakla su çlandi ve katak ta n atildi bir sü re kolokosi d e çaliti f akat f azil kü çük t arafindan solcu olmakla suçlan ip görevd en alinm asi istenince burad a da iten uzaklatirildi ahmet sadi erkurt bundan sonraki ya ami kibristürk sendikal hareketinin geliimi ile pa ralel o ldu 1944 yilinda sen dikal hareketin bölünmesi so nra si aktif olarak kibristürk sen dikal h areketinde yer aldi ve so l ideolojinin zemin kazanmasi için çaliti 1947 yilin da çi aimaz yolu dergisi çikarilm aya balandi bu arada attii t ohumla r tuttu ve sendikalar sol eilimli unsurlarin den etimine geçti sen dika seçimlerini kazanan sol unsurlar aziz t uncay i sendika sekreterli ine seçtiler ahme t sadi erkurt da sendika komitesine ka tildi ve ha reket i yön etme ye baladi kibrislitürk çalianlari yazilari ile ko numlari ile sadece örgü tlenerek ve peo ile ib irlii yaparak h edefle rine ulaabilecekleri kon usund a ikna etm eye çaliti birkaç yil içerisinde içi hare keti genileyince liderlik konusu gündem e geldi ve ahmet sadi en e itimli ve en faal kii o larak sekreterlik görevine seçildi ha rekete kendini adamiti ve a maçlarini ileri g ötürmek için yaamini dahi düü nmüyo rdu sadi mücadele insaniydi ve bu daha sonra 1 949 yi linda emekçi ga zetesini m üdür ve yazi ileri müdürü olarak çikarmaya balayinca daha n et bir ekilde görüldü h er g ün gece yarilarina kadar çaliiyordu ve aldii ücret günde bir buçuk ilindi yaayabilmesi için firin içileri kendisine h er gün bir ekmek ve rmeyi üstlendiler ve böylece e n azindan yiyecek bir eyleri olu yordu t üm bu zor koullara b oyun emedi yiinlari bildirilerle broürlerle konu malarla ayaklandirmaya çaliti 19 53 de peo nun kibristürk bürosu oluunca ahmet sadi erkurt örgütün ücretli sekreteri old u ovenizme kari m ücadele ett i t ürk-ru m dostluu için kibrislitürk yiinlarin uyanii ve haklarini elde etmeleri için m ücade le etti ayni za manda youn bir ideolojik çalima gerçekletirdi faaliyetlerinin doruk noktasi 1958 yilin da lefkoa da örgütlen en peo nun 1 m ayis etkinliindeki konumasiydi bu konumasinda oven kibristürk liderliini sert bir ekilde eletirdi ve yi inlari kararli bir mücadeleye çairdi bu ko numa si sonrasi bir numarali h edef haline geldi ve 22 mayis ta saldiriya urad i lk kurunlarin sikilmasi sonrasi ei l eman onu kucakla di ve vücudunu ku runla ra siper e tti ei daha air olm ak üzere he r ikisi de yaraland i tedavi için londra ya gittiler ve orada kaldilar londra da önce bir müsevinin turizm irketinde çalian sadi daha sonra da kendi turizm bürosunu kurd u fakat tüm b u süre içerisinde sendikaci kimliini hiç unutmadi ve londra da türk-rum ilikilerinin iyilemesine katkid a bulundu ahme t sadi erkurt dürüst bir insandi b irlikte ça litii insanlari sevdi ve onlara b üyük deer ve rdi onlara sayg i duydu yardim e tti bun un so nucu herkes ahmet sad i ile çalim ak arzusu gösterdi ahme t sa di nin kim olduuna bir de kamil tuncele anlattiklarindan b akalim 5 pdf created with pdffactory pro trial version www.pdffactory.com

[close]

p. 8

çi kü rs üs ü lo nd ra t opl um po stasi gazetesi ahm et sad i ni n 4 nisan 1977 deki vefati ni s adi am cam i z arti k yok b ali i yla d uyurd u bir zamanlar gönyeli yakinlarinda bir yerde çaliiyord um ve orda çalianlarin tümü be ni komün ist ve hain olmakla suçluyordu ngilizce bildiimde n usta bai olarak çaliiyordum bir gün bana okuma yazmasi olm ayan bir içi yaklati ve hain olduum için öldürülece imi yüzüme kari açik bir ekilde söyledi bu içiye ben hain miyim ben sadece sizin iyiliiniz için ura veriyorum ngilizlerden size ücret artii yap malarini ve özellikle de ki aylarinda evinize götürm eleri için araba koymalarini istedim dedim kibrislitürk içi tüm bunlari dinledikten sonra di er çalima arkadalarina benim iyi biri olduumu ken dilerinin iyilii için uratii mi söyle di ve o günden itibaren he psi d e fanatik destekçilerim old u mayis çi sinifinin bayram ayi olabilir ancak kibristürk sendikal hareketi için ayni zamanda acilarla dolu bir aydir Çünkü ayrilikçilik ve taksim politikalariyla hemfikir olmadiklari için sendikal hareketin neredeyse tüm öncü kadrolari 1958 yili mayis ayinda tmt li katiller tarafindan katledildiler hayatlarini feda eden bu kibrislitürk ilerici sendikacilar ilerleme ve yeniden birleme için halkimizin mücadele yolunu aydinlatan fener ve genç emekçiler için parlak örnekler oldular 6 pdf created with pdffactory pro trial version www.pdffactory.com

[close]

p. 9

çi kür sü sü dervi ali kavazolu sain p rop agan dasina kari t ürk-ru m dostlu unun ve ça lianlarin ha kli mücadelesinin yilmaz savacisi dervi ali kavazolu nun biyogra fisin i h azirlam ak ço k zordur Çalimalarinin özü ,t mt tarafindan katledililerine de yansidi Ölüm ü kostas miauli ile kucak kucaa ka riladi mausa nin piperisteron a köyünde 4 nisan 1924 tarihinde dodu ailesi yoksuldu lkokula köyünd e gitti lk okulun beinci sinifina gide rken babasini yitirdi küçük kaymakli ya akrabalarinin yanina taindi lkokulu burada tamamladi ne yazik ki yoksulluk örenime d evam etmesine müsaade etmedi evkaf dan ya rdim istedi fakat bu istemi ret edildi bunun sonucu örenimine son verdi ve ki brislirum b ir dülgerin yanina çira k o larak girdi bu rada sendikal hare ket ile ta niti ve sendikal hareketin sa flari na katildi burada meslei örenirken dah a sonra verecei mücadelede kendisine yol gösterici ola n marksist literatürü de okumaya balad i mesle i ö renince asmalti nda kendi küçük dülger dükkanini açti kibrislitürk övenistlerin bölgede n eca ti Özkana bir dizi ma azayi ate e ve rdikleri b ir günd e kavazolu nun da maazasi yan di kavazolu bu koullarda tekrar ka lfa li a dön dü 19 54 yilinda beli paa sokai n da yenide n kendi maazasini açti ve 195 5 yilina dek burada çaliti ka vazolu ile 1949 yilinda kibristü rk sendikal hareketi içerisinde tanit im daha sonra da peo kibristürk bürosunda onunla birlikte oldum Çok yetenekli bir insandi ve konut uu kiiyi çok kolay ikna ederdi dea llerine bü yük balilii vardi bizim e n eitilmiimizdi ve harekette ye r alan kadrolarin tümünü eitmeye çaliirdi Öze llikle benimle çok ilgilendi ve b en de kendime onu örn ek a lirdim sa atlerce yanimda oturur be ni id eolojik olarak gelitirmeye ça liirdi bana ko numa -yazm ayi ve ikna edici olmam için bu konumalari anla mli bir ekilde okumayi öretmeye ura irdi yaamini hareke te adadi ve sonuçta yaa mini halkini n iyilii ve türk-rum dostlu u için verdi tm t nin her zaman hedefi konumundaydi t üm yaam i boyunca kendisini 11 n isan 1965 g ünü d er vi ali k av azolu ve kosta s miaulis m ücade le de olduu gibi tmt li ka tiller in kur unlar iyla ca n v erdikler inde de birlik tey diler koi kö yü yakinlarind a kostas miauliyi katleden t mt ajanlarinin takibindeydi kava zolu 1958 yilinda yaanan olaylar son rasi m ücadelesine devam edebilmek amaciyla lefkoa n in rum kesiminde kalmaya baladi ve ben kend isi ile tema simi kaybettim kavazo lu oku maya merakli b ir kiiydi ve örenim görenlerin çoundan daha eitimliydi tiyatroya da me raki vardi ve 1944-19 48 döne minde kib ristürk sendikalari aracilii ile bazi tiyatro oyun larini sahneledi kararli ve inatçi bir kiilii vardi ben onu yaam mücadelesinin tüm zorluklarina karin bir gün d ahi yorulmu görmedim tüm serbest saa tlerini mücadeleye adiyor ve içile rle geçiriyordu ka va zo lu nun 195 8 son rasi kibrisrum tarafind a ve rdii mücadeleyi in celersek onun katkilarini daha iyi göre biliriz burada d enkta in propa ganda larina ka ri çikiyor ve özellikle de baimsizlik sonrasi zo r günlerden öldü ü g üne dek ayrilikçilia kari kibrislitürk gruplar o luturu yordu 7 7 pdf created with pdffactory pro trial version www.pdffactory.com

[close]

p. 10

çi kü rs üs ü kam il hu lus ve aziz kavazo lu n un m ezari bain da yil 2003 yaamini harekete adadi ve sonuçta yaamini halkinin iyilii ve türk-rum dostluu için verdi kav azo lu dali d e k ibrislitürklere h itap ed erk en 8 pdf created with pdffactory pro trial version www.pdffactory.com

[close]

p. 11

çi kür sü sü fazil Önder f azil Önde r kibristürk sendikal h areketinin en önemli kadrolari ndan biriydi sevilen ve e itim görmü biriydi 192 6 yilinda küçük kaymakli da dodu yoksul bir a ileden geldii için okuma yazma ören mesine karin ilk okul örenimi ile sinirli kaldi ve orta o kula devam edemedi d aha küçük yalarda ka rdei cemal in yanin da saraç dükkanina çirak olara k g irdi i iyice örendikten son ra aya li ahmet adli bir kii ile kend i dü kkanini a çti ayni zam anda 19 49 da kib ristü rk sendikalari na üye oldu.1951 yilind a kib ristürk etim klübü nde tek çalimaya baladi ve orada youn kültürel ve sendikal ça limalar yapti ahmet malyo dervi ali kavazo lu ve m ehmet edisson ile siyasi ekonomik ve ideolojik alanda kend i kend ilerini eitmek am aciyla bir grup oluturdular ve moskova ile sofya radyo istasyonlari dinleyip türk basin ini o ku maya ba lad ilar bulduklari her eyi okurken t ek aracilii ile sosyalizm ile geni halk yiinlari için sosyalizmin kazanimlari nin propaga ndasi ni yapiyorlardi 13 mayi s 1955 tarihinde ilk sayisi yayinlan an nkila pçi gazete sini çikarma ka rari aldi la r ga zetenin gene l müdü rlü ü görevini f azil üstlendi sadi ile kavazo lu da köe yazarlii görevini üstlendi gazete ça lianlarin haklarini türkrum dostluunu evkaf in ve özellik-le de eitimin kibristürk t oplumu na devrini savunuyordu nkilapçi 15 hafta sonra sömürge yöne timi için t ehlikeli sa yi li p kapa tildi bu karara kibristürk toplumunu n övenist çevreleri de katki koydu Önder evkaf in mal varliinin kib ristürk toplu muna devri için mücadeleye devam etti yoksul kesimlerin çocuklarina da okuma olanai salanmasi için eitimin d e toplu ma devri tale bini sürdürdü pedago ji akademisi ile tari m okulu nun açilmasi na ö ncülük e tti Önder 1 mayis 1958 de örgütlenen büyük 1 mayis töreni sonrasi katledildi 24 mayis günü maazasi önü nde t mt nin maa larinca vuruldu aldii yaralar air deildi ve kendisin i ö ld ürme ye çali a nla rda n birini yakalamak için kotu fa kat ne yazik ki bir die r t mt li t arafind an a rkad an b içakla ndi ve öldürüldü c enaze sine sadece kardei ve iki akra basi kati ldi ei z ehra ile kizi aye nin cen azeye katilma la ri yasakland i küçük kaymakli mezarliina defnedildi ve bugü ne dek mezarinin yerini kimse bilmiyor 9 pdf created with pdffactory pro trial version www.pdffactory.com

[close]

p. 12

çi kü rs üs ü aziz bariolu aziz bariolu 1 934 de baf in l ukru nu köyünd e do du lkokulu b it irdikten sonra lefkoa ya geld i ve terzilik mesleini ö rendi hrisa liniotis b ölgesin de pavlaki yeorgiyu n un yaninda kaldi ve ilk ide olojik ve sendika l dersleri ondan aldi 1951 yilinda peo ve aon saflarina ka tildi ve terzi çalianla ri se ndikasi komitesin in üyesi oldu ve bata kibri slitürk eme kçilerin aydin latilmasi olmak üzere zengin bir faaliyet ortaya koydu 1955 yilinda sendikal kadro olarak peo da ki faaliyetini sona erdirdi ve ha lk hareketi içerisinde görev a ldi aziz bari o lu nu n kibrist ürk toplum u içerisinde h alk hareket in in g elime sin e ö nemli katkilari oldu kamil ükrü tuncel 1927 tarihinde fa kir bir çiftçi aile sinin çocuu o la ra k ba f in stinco köyünde dodu lk okul e itimi son ra si köyde a ya kkab icili k m esle ini ö rendi da ha son ra l efkoa ya ge ld i ve kam il tuncel ii b aind a kam il tuncel ii b aind a ka rde inin yan inda manav olarak çalimaya bala di dah a sonra çeitli ayakkabi atölyelerin de çali ti küçük yalard a peo se ndikal ha re ke ti ile ta niti sendikal hare ketin çeitli kademelerinde görev aldi Özellikle kibristürk sendikal hareketinde çaliti ve ayakkabici lar sendikasi sekreterlii görevini yü rüttü peo nun kibristürk bürosunda çaliirken de kibris t ürk eitim merke zi tek sekreterliini görevini yürü ttü sa di Önd er ve kavazo lu ile yakin bir ibirlii içinde çaliti Özellikle kavazolu kamil in eitimi ve sen dikal hareket içind eki faa liyetlerinde kendisine bü yük katki salad i bö lünme sonrasi lefkoa nin türk bölgesinde kaldi ve profesyone lce çaliti Özellikle kibristürk sendikal hareketinin oluumuna büyük katkilari oldu 200 4 yilinda sendikal harekete katkilari ned eniyle peo tarafindan özel nia nla ödüllen dirildi 10 pdf created with pdffactory pro trial version www.pdffactory.com

[close]

p. 13

çi kür sü sü nurettin seferolu bo damya da dodu fakir bir aileden gelmekle birlikte lise yi bitirdi 1965 yilin da kamil tuncer in profesyonellik önerisini re t etmesi ve gön üllü çalima karari son rasi peo tü rk bürosu na profesyonel olarak ali ndi nuret tin kib rislitürk ça lianlara ve t ürk-r um dostlu una büyük katkilar salayarak peo t ürk bürosu nun kaderini ve mücadele yolunu izledi 1958 yilinda kibrislitü rk sen dikacilara yönelik öldürme giriimleri son rasi kibris i terk etmek zorunda kaldi ve bugün de yaamakta olduu londra ya gitti nuret tin 1967 yilinda tekrar kib ris a döndü ve akel in ki bri slit ürkler in mücade le sini ile ri götürmek için oluturdu u kib ristürk yurtse verler bürosu nun soru mluluunu üstlendi bu büro daitilana kadar burada çaliti nuret tin sef erolu londra d a kibrislirumlar ile kibrislitürkler in olu turduu ilerici harekete katki yapmaya devam ediyor ahmet yahya ah met yah ya be çocuklu bir ailenin çocuu olarak 1932 de yeroibu köyünde dodu dört kiz ve bir erkek kardei va rdir aa ida ki bilgileri kiz kardei hat ice d en aldim ah met yahya ilkokulu bitirir bit irmez berberlie balad i köyde berber çirai oldu ve meslei iyice ö renince le fkoa ya ge lerek u zun yol da dükkan i olan kibrislirum bir berberin yan inda çalimaya baladi yahya l efkoa da berber kalfasi olarak çaliirken berberler sendikasi na üye ola rak peo hareketine katildi daha sonra kendisi ile taniti imizd a tek e üye oldu herkesi seven ve herkesin kendisini sevd ii çok ciddi bir insandi uzun bir süre t ek yönetim kurulunda da görev yapti youn siyasi bir faaliyet gösterdi ve ideallerimizin kibristü rk toplumu içerisinde yayilmasina önemli bir katki saladi yahya çok iyi bir f utbolcu ola n d efterali nin yanin da ka lf a olarak çaliirken ne yazik ki sürekli idea llerinden bahsetme si sonu cu h edef ha lin e g eldi kibrislirumlarla dostluk yön ünde yiinla r arasidan yaptii çalima nedeniyle övenist çe vreler kendisine kin kusuyordu ve tmt temizlik hareketine ba lar balamaz ilk hedefleri arasina yahya yi da aldi dier a rkadalari gibi artik peo ya üye olmadiini açiklamasina ramen bu açiklama nin ga zeted e yer aldii gün 29 mayis 1958 gün ü yataind a katledildi bu d a övenizmin baski ve idd etli n edeniyle açikla ma yapmasina ramen bir d üman dan kurtulmak ka rarliliini ortaya ko yuyor yahya katledildiinde sadece 26 yaindaydi 11 pdf created with pdffactory pro trial version www.pdffactory.com

[close]

p. 14

çi kü rs üs ü hulus halil brahim Çalar 1933 yilinda limasol un siliku köyünde dodu tüm çocukluunu ayakkabi giymede n ge çirdi ve kendi ayakkabilarini yap mak için sekiz yainda kunduraci olmayi kafasina koydu bu nedenden dolayi bir kunduracinin ya nina çirak olara k girdi ust asinda n ekmek ve biraz ze ytin alab ilmek için günde bir kuru ücret istedi hu lus halil brahim 1944 yilind a 11 yainda lefkoa ya geldi ve peo ya bali kundura cilar sen dikasina ü ye oldu uzun b oylu ve yapili olduu ndan sendika ya üye olab ilmek için 16 yainda olduuna dair yalan ye min verd i 1953 yilindan itibaren sendikanin aktif bir üyesiydi ve komiteye de seçildi ayni zamand a t ek e d e üye oldu yi bir masa ten isçisiydi ve t ek in f utbol takimin in da oyuncusuydu 1945 de kendisine sendikal çalimalarin da ve ideolojik olarak biçimlenmesin de yardimci olan kavazolu ile tan iti evkaf in kibristürk toplum una ge ri verilmesi mücadelesinde ye r aldi ve müftü dan a efendi nin ada yliini de stekledi ngilizler kimliine tehlikelidir d amgasi vurdu 1958 yilinda yaami teh dit alt ina girince gizli b ir ekilde n giltere ye git ti ve orada yaaya n ilericilerin yardimi ile yo lda tamircisi adi a ltinda b ir aya kkabi tam ir dükkan i açti p eo k ibris tür k bür os u topla nti halinde yil 195 5 ay ak ta konu an ka mil tunc el 12 pdf created with pdffactory pro trial version www.pdffactory.com

[close]

p. 15

çi kür sü sü brlk ve mÜcadele le kazanacaiz be n azi z ba rio l u 1 9 50 -1 96 0 dö ne mi pe o te rzi Ç a lia nl ar i sen d ika si in sa n la rinin bi ld i i i sim le te rzi ra ftis az iz b af in kü çü k b ir k öyü n de kibr is liru m kö yl e ri mi lyu ak urta ly es yol u ve tü rk kö yü e vre tu nu n y ak in ind a bu lu na n lu kru nu d a 19 3 4 yil in dadod um 1 2 y a in a k ad ar kö yd e ya a d im 2 d ün ya sa va i d ö ne mi ni h a tirl iyo rum bu d ö ne m b üyü k b ir yo ksu ll uk v ard i çü n kü ng il iz sö mü rg ec ile r ge n çle ri a ske re ya zilm ay a zo ru nl u k il ma k iç in tü m m ad e nl eri ve a irlikl i o l ara k yo l y ap imi ol an im ar il eri n i ka pa tmil ard i bi z ko mu k öyl er le ka rd e g ib i ya iyo rdu k ara mizd a h e rha n gi bi r so run yo ktu ba b am zih ni ve a nn em gü ze l ma vi g ö zle ri ol ma sind a n d ol ay i -ya ll ur a d iye ça ril an emi ne y di an ne m te rzi yd i ve b a ta kib risliru ml ar o l mak üze re tü m h al ki o g i ydi rir di b ab a min 2 0 d ö nü m a ra zi si va rd i m il i yu d anha ciyo rgi u il e orta kl aa ek iyo rd u b ay ram la rd a an n em in o rta imizin ka risi p ol iks en i ye b en im le su sa ml i ç öre k gö n de rdi in i h a tirl iyor um p ask al ya d a pol ik sen i b i ze pi la vu na çö re k ve yum ur ta ge tiri yor du r um cay i ç ok kü çü k ya la rda ö re nd im l k o la ra k r um ca yi m i y ok sa tür kçe yi mi ö r en di m bi le mi yo rum ç ün kü kö yl ül e rim in tü mü ru mca ko nu u yo rdu sa va in s on un a d o ru kibrisl irum ge nç le rbir ark i s öy lü yor du ve h al a d a ha b un u ha tirliyo ru m a rkid adiere yle rin ya ni sira vr e sta li n tüfe i ni te sl im e tme Ç ü nk ü b izi ku rtara ca in a s öz ver mi ti n de ni yo rdu bu n u s ord u m ve nean la ma ge ld i in i ba na a nl attila r s ol dü ü nc ey le ilk ta n i ikli im bö yl e o ld u 1 94 7 yilin da i lk ö ren im in so n ras i sa na ti ö re nm ek i çi n le fko a ya g el di m kiye en i m i le b ir lik te 1 95 0 y ilind a h ri sa lin io tis sa b öl g esi nd e mil ia s in tek o d al i e vi ni kira la d ik e vim izi n ka risin da ei il e bi rl ikte h al kin b a rin da n çika n m üca d el e ad a mi pa vla ki s yo rgi u y a iy ord u h al kimizin sen d ika l mü ca de le si nd e be n im i d eo lo ji k o l ara k ke nd im i ge li tirm em de ö re tm en im o ld u 1 9 5 1 s e ne si ndep eo ya bali te rzi Ç a li an l ar i s en d ika si ile tan itim ayn i z am an da ed on d an ö n ce v ar o la n ge nç li k örg ü tü aon a üy e o ld um Ç a lia nl ar i m em nu n e de n ve yi insa l ol ar ak peo ya g el me le rin i s a la ya n d a ha iy i ça lim a ko ul la ri ve ge ne ld e ça lia nl a rin ha kl ari iç in m üca d el e e tti k Ü cre t a rtii ve d ah a i yi i ko ul la ri so sya l sig or ta h a kki yill ik i zin ve d ah a b a ka h akl ar sa l ad ik ta b ii ki ta le pl e rim iz b u nl arl a s inirl i de ild i ve ü lk em izi n sö mü rge i d are si nd en k urtu lm as ini g e rçe k de mo kra si i çin pro le tary an in e ge me n o l aca i so sya l bi r si ste mi de h e de fli yor du k bu h ed efl e re yön e lik o la rak kib rislitür k ve k ib risl ir um i çil er k a rd e çe m ü ca de l e e ttik s er t ve uz u n sü re n m üc ad e le le r s on ra si i çi sin ifi ol ar ak ö ne ml i ha kl ar e ld e e ttik bu ha kla ri b ize i ve re nl er ba i la ma di fak at b iz o rta k ol a rak b ü yü k fed ak arl ikla r so nu cu ka za nd ik 1 9 55 yilin da n son ra sü reç de i ti b en ha lk ha re ke tin in b ak a a l an la rind a gö n ül lü ça l i ma la r ya pm ak iç in se nd ika l ha re kette n a yril dim bu dö n em dü n ya ça pin da em pe rya li st g ü çle r kibris ta b öl v e yö ne t p o li ti ka si izl em ey e ba l ad i h er iki ta ra fta d a iç i sinifini ve so lu h ed efalana iric i ör gü tl er y a ra tild i ha l kim izi bö le b ilm ek iç in ng il iz söm ür ge ci le rin d e y ard imi i le ya p ab i le ce k le ri he r ey i y ap til ar k ibr isl itü rk le r le kib risl ir um la rin b irl ik te ya a ya ma ya ca kla rin i g ö ster me ye çal itil a r 1 9 58 yilin da 1 m ay is i tüm ça lia nl ar b i rli k ha li nd e ku tl ad ik bu o lg u ta ksi mci pl an la rin i uyg u la ma k iç in a ir ic i gü çl ere a ra dikl ari b a ha ne yi ya ra tti Örg ütl ü bire kil de k ibrisl itü rk se nd ik ac il ar i öl dü rm eye ba la d il a r ve ku rtu lma yi ba a ra nl ari da ad ay i ter ketm eye yad a peo da n ay ril d i ina da i r aç ik la ma yap ma ya zo rla dil ar p eo il e h a lk h a rek eti te sli m o lm ad i tü m h al kimizin çika rina mü ca de le ye de va m ettil e r ve b ü yük b a a ril a r sa l ad ila r i md i g üç le rim iz e rkted irved ah a i yi b ir g el e ce k içi n mü cad e le miz i sü rd ürm ek te yi z ye ni g el im el er le b irl ikte 30 y il so n ra kibris litürk ve kibr is liru m e me kçi le rin bi rli kte çal itik la rini g örm ek te n bü yü k b ir mu tlu lu k d u yma ktay im ve b u nu n kibr is so ru nu n un h a lkim iz in iyi li i i çi n do ru b ir çö zü me g ö tü re ce i um ud u nu taiyo ru m b itir irke n g en ç ça lia nl ar a bi r ta vs iye de bu lu nm ak isti yo rum 3 ku ak em ekç i e it o l ma yan ko u ll ard a ça lia nl arin ya a m ko u lla rin in iy il eti ril me si i çin çe tin mü ca de le le r ve rdi le r mü ca d el e ba yra i i md i ge nç ku a in el le ri nd ed ir Ç a lia nl ar in k az an ilmi ha kl arin i ko rum ak ve d a ha d a il eri ye g ötü rme k içi n bi rli kte ve ka rar li bi r mü ca de le yi sür dü rme g öre vl eri va rdir a ziz ba r i olu mu stafa ali li ma lsol da bi r kon um a sirasi nd a 13 pdf created with pdffactory pro trial version www.pdffactory.com

[close]

Comments

no comments yet