Biuletyn Informacyjny Infrastruktury Nr 2012-10

 

Embed or link this publication

Description

Przegląd i omówienia publikacji światowych z dziedziny infrastruktury i transportu

Popular Pages


p. 1

ministerstwo transportu budownictwa i gospodarki morskiej glÓwna biblioteka komunikacyjna biuletyn informacyjny infrastruktury nr 10 issn 1689-8044 padziernik 2012

[close]

p. 2

2 glówna biblioteka komunikacyjna prowadzi i koordynuje sprawy udostpniania i przeplywu informacji naukowej w resorcie w zakresie ekonomiki organizacji i zarzdzania w dziedzinie transportu drogowego kolejowego lotniczego eglugi ródldowej transportu miejskiego budownictwa gbk pelni jednoczenie funkcj zakladowego orodka informacji naukowej ministerstwa transportu budownictwa i gospodarki morskiej w tym charakterze dokumentuje literatur fachow oraz tworzy bank danych obejmujcy bazy kom ­ opisy dokumentacyjne artykulów z czasopism polskich i zagranicznych obejmujce szeroko pojt problematyk resortow oraz opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych i specjalnych gromadzonych w glównej bibliotece komunikacyjnej bib ­ opisy bibliograficzne wydawnictw ksigozbioru historycznego biblioteki czas informacje o czasopismach gromadzonych w gbk udostpnia dokumenty informacyjne takie jak tematyczne zestawienia dokumentacyjne tlumaczenia literatur firmow informatory katalogi oraz inne materialy informacyjne dokumentuje polsk i zagraniczn literatur z zakresu transportu budownictwa gospodarki morskiej wykonuje na zamówienie tematyczne zestawienia zawierajce opisy dokumentacyjne wybranych pozycji z literatury krajowej i zagranicznej zwizane z tematyk gromadzonych zbiorów prowadzi obslug informacyjn w ramach systemu sdi gromadzi opracowuje i udostpnia take w ramach wypoycze midzybibliotecznych wydawnictwa ksiki czasopisma normy zbiory specjalne dokumenty informacyjne tlumaczenia sprawozdania z wyjazdów zagranicznych rozklady jazdy katalogi oraz inne materialy z dziedzin tematycznie zwizanych z prac resortu prowadzi prace bibliograficzne udziela take telefonicznie informacji bibliograficznych i bibliotecznych wydaje miesicznik biuletyn informacyjny infrastruktury ­ zawierajcy opracowania i streszczenia najwartociowszych pozycji problemowych dotyczcych transportu budownictwa i lcznoci wybranych z fachowych czasopism zagranicznych kwartalnik wykaz waniejszych nabytków glównej biblioteki komunikacyjnej rocznik wykaz czasopism krajowych i zagranicznych otrzymywanych przez gbk wykonuje na zamówienie odplatnie kserokopie wybranych fragmentów z materialów gromadzonych w bibliotece gbk jest czynna codziennie oprócz sobót w godz 900 ­ 1500 tel 630-10-62 tel fax 630-10-57 e-mail bdybicz@transport.gov.pl dezyderaty dotyczce wydawnictw informacyjnych pisemnie lub telefonicznie prosimy kierowa do glównej biblioteki komunikacyjnej przy ministerstwie transportu budownictwa i gospodarki morskiej ul chalubiskiego 6 00-928 warszawa redaktor biuletynu informacyjnego infrastruktury ­ elbieta malinowska tel 630-10-56.

[close]

p. 3

3 spis treci i problemy ogÓlnoresortowe 4 108 elastyczne formy obslugi w lokalnej komunikacji publicznej 4 109 wyrównanie szans w mobilnoci 6 110 edukacja komunikacyjna dzieci 8 111 szybka trasa brazylia ­ chiny 11 ii transport kolejowy 13 112 usa przyszlo kolei amtrak 13 113 rynek kolejowy 2016 15 114 db ag wicej pasaerów ­ wiksze zyski 17 115 kolejowe orodki badawcze 18 116 zwrot w polityce energetycznej i przemiany demograficzne ­ wyzwanie i szansa dla kolei 22 117 usa szybciej korytarzem pólnocno-wschodnim 25 iii transport morski i rÓdldowy 29 118 wiadomoci z portów wiata 29 iv transport miejski 32 119 tramwaj w rosji ­ wczoraj dzi jutro 32 120 rosja przewozy podmiejskie teraniejszo i przyszlo 33 ze wiata 36 transport kolejowy 36 transport samochodowy 36 transport lotniczy 37 transport morski i ródldowy 37 transport miejski 39 wykaz zagranicznych czasopism dokumentowanych przez gbk w roku 2012 40

[close]

p. 4

4 i problemy ogÓlnoresortowe 108 elastyczne formy obslugi w lokalnej komunikacji publicznej neu j flexible bedienformen im Öpnv internationales verkehrswesen 2012 nr 4 s 40 42 slowa kluczowe skandynawia transport publiczny przewozy pasaerów oferta przewozowa popyt mobilno usluga transportowa bilet elektroniczny system sprzeday biletów przewozy ladunków transport autobusowy carsharing efektywno ekonomiczna zadaniem publicznej komunikacji pasaerskiej jest m in podniesienie atrakcyjnoci rejonów podmiejskich i wiejskich poprzez zwikszenie liczby dobrych polcze inspiracj mog by alternatywne formy obslugi komunikacyjnej duych slabo zaludnionych terenów w skandynawii w nowych koncepcjach ofert przewozowych w komunikacji publicznej decydujc rol odgrywa dzi demografia jedna z waniejszych grup uytkowników na obszarach wiejskich ­ uczniowie systematycznie maleje co oznacza e oferta komunikacji musi by powanie redukowana z kolei coraz aktywniejsza grupa seniorów chce czciej korzysta z transportu publicznego naley wic to w ofercie przewozowej uwzgldnia w ostatnich latach wyksztalcily si alternatywne formy obslugi nastawione na zaspokojenie potrzeb mobilnoci tej grupy odbiorców takie wyzwania wystpuj w skandynawii proponowane tam rozwizania mog by pouczajce dla innych krajów warunki ramowe przyklad finlandii wiadczy dobitnie e elastyczne oferty komunikacji publicznej powinny mie mocne wsparcie wladz wszystkich szczebli fiskie ministerstwo transportu i lcznoci zdecydowalo w 2007 r e przez trzy lata bdzie wspiera nowe systemy komunikacyjne uzalenione od popytu pastwo jednak nie finansuje elastycznych ofert komunikacji publicznej w wyniku zmian w regulacjach prawnych zrezygnowano z wielu efektywnych alternatywnych form obslugi dla funkcjonowania i rozwoju takich ofert transportowych podstawowym warunkiem s stabilne ale jednoczenie elastyczne ramy prawne oraz odpowiednie finansowanie zamawianie uslug wszystkie formy transportu organizowanego w formule na yczenie lczy wspólna cecha zamawianie uslugi nastpuje ono zazwyczaj drog telefoniczn w celu uniknicia duej liczby numerów wywolawczych taka sytuacja panuje w wielu rejonach szwecji w norweskiej prowincji nord-trøndelag wprowadzono tylko jeden numer dla zamawiania wszystkich alternatywnych ofert uslug transportowych zamówienia mog by realizowane szybciej dziki skojarzeniu numeru klienta z funkcj pamici danych uytkownika przykladem bornholm dania na bornholmie wprowadzono system pobieranie oplat za przejazd za porednictwem konta kilometrowego odpowiada to formie przedplaty za uslugi telefonii mobilnej ­ pre-paid rejestracja uslugi na tym koncie nastpuje przy wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdu ten sposób eliminuje potrzeb placenia za przejazd gotówk kierowcy w skandynawii ze wzgldu na du liczb taksówek oplaty za przejazd stanowi problem poniewa te pojazdy rzadko maj drukarki biletowe lub czytniki biletów elektronicznych wykorzystanie pojazdów na obszarach o niskim zapotrzebowaniu na przewozy ofert komunikacyjn mona rozszerzy o inne funkcje lub polczy z innymi ofertami dla lepszego wykorzystania pojazdów udostpnienie autobusów szkolnych dla transportu publicznego pozwala stworzy atrakcyjniejsz ofert dla mieszkaców w niektórych regionach szwecji organizacj

[close]

p. 5

5 transportu uczniów polczono z planowaniem komunikacji publicznej a godziny zaj szkolnych dostosowano do potrzeb komunikacyjnych mieszkaców pozwolilo to znacznie zredukowa wydatki na transport przykladem lepszego wykorzystania pojazdów jest te przewóz towarów w autobusach liniowych w finlandii norwegii i szwecji zintegrowano przejazdy slub kurierskich z kursami autobusów dalekobienych paczki do odbiorcy mog by zabierane z duych dworców autobusowych z supermarketów lub kiosków przedsibiorstwo przewozowe oszczdza w ten sposób na utrzymaniu duej sieci filialnej na terenie gmin paczki o ciarze do 10 kg mog by ekspediowane lub odbierane na wszystkich przystankach autobusowych rozwija si system uslug przy pomocy sluby kurierskiej lub przewozów pasaerskich jedna z fiskich firm oferuje w takim systemie uslug prania i czyszczenia odziey transport jest dla klientów bezplatny pralnia moe rozszerzy ofert bez otwierania nowych filii w celu zwikszenia liczby takich kombinowanych przewozów w terenie mona wprowadza objazdy lub redukowa czstotliwo obslugi poszczególnych obszarów w szwecji wiele rejonów jest obslugiwanych tylko dwa razy w tygodniu jeden pojazd moe obsluy wicej orodków w helsinkach projekt metrodrt zaklada obslug przewozów dla których czas nie jest kryterium pierwszorzdnym w przyszloci bdzie moliwa opcja zglaszania potrzeby przejazdu bez wskazania konkretnej trasy pasaer zglasza potrzeb przejazdu za porednictwem portalu internetowego kiedy inny pasaer zglasza potrzeb przejazdu tras moliw do skojarzenia z poprzedni pierwszy pasaer po otrzymaniu informacji zwrotnej ma moliwo akceptacji lub rezygnacji z zamówienia oferta z której zrezygnowano pozostaje zapamitana w systemie i pierwszy pasaer otrzymuje kolejne propozycje gotowo na tak elastyczno jest wynagradzana uytkownikom systemu niszym kosztem przejazdu jeeli w jakiej gminie obsluga przy pomocy komunikacji publicznej nie moe ju by finansowana istnieje moliwo organizowania przejazdów autobusowych z inicjatywy obywatelskiej w szwedzkiej gminie kölsillre oferowana jest kombinacja busów i carsharingu ze wzgldów na przepisy prawne nie s odprowadzane oplaty za korzystanie z takich pojazdów dla redukcji kosztów pojazdem kieruje jeden z pasaerów zamówienie uslugi nastpuje za porednictwem internetu zarejestrowany uytkownik podaje miejsce wyjazdu cel podróy i czas jazdy parametry takiego zapotrzebowania s widoczne na stronie internetowej inni pasaerowie mog dolcza si a do wyczerpania pojemnoci pojazdu jazdy tego typu mog by organizowane na terenie tylko jednej gminy i nie mog stanowi konkurencji dla lokalnej komunikacji publicznej flextrafik termin flextrafik oznacza nowe polczenie elastycznych form obslugi pasaerów w danii w obszarze dzialania przedsibiorstw movia nt midtrafik i sydtrafik wikszo lokalnych przewozów na yczenie jest wprowadzana na rynek wlanie pod nazw flextrafik usluga obejmuje przewozy osób niepelnosprawnych organizacj przejazdu pacjentów transport szpitalny oraz komunikacj publiczn jeli okolicznoci pozwalaj przewozy te s kojarzone dla jak najlepszego wykorzystania pojazdów poniewa chodzi tutaj o przewozy które s bardzo podobne do systemu oferowanego przez taksówki stosowana jest taryfa kilometrowa przy subwencjonowaniu przez gmin taryfa w systemie flextrafik stanowi polow ceny przejazdu taksówk dyspozycja jest realizowana na podstawie bazy danych o pojazdach przedsibiorstwa transportowe oferuj swoje uslugi w cile okrelonych odstpach czasu na portalu internetowym firmy umieszczaj informacje o swych pojazdach oraz oplatach z uwzgldnieniem wynagrodzenia kierowcy za godzin pracy odpowiednie parametry s magazynowane w bazie danych o pojazdach jeeli jest zapotrzebowanie na jazd system wyszukuje automatycznie w bazie danych odpowiedni pojazd w moliwie korzystnej cenie i kontrakt jest realizowany ustalenia dotyczce jazdy s przekazywane do

[close]

p. 6

6 wybranego pojazdu w tym celu pojazdy s wyposaone w zespól odbiorczy i nadawczy które porednicz w przekazie informacji dotyczcych najbliszej jazdy umoliwia to ewentualn korekt zamówienia z pomoc systemu gps nadzorowany jest ruch kadego pojazdu w przypadku zaklóce lub opónie w ruchu moliwe jest przydzielenie pasaerom innego pojazdu podsumowanie na terenach slabo zaludnionych moliwa jest obsluga pasaerów przez komunikacj publiczn jej atrakcyjno w takich rejonach mog zwikszy rónorodne oferty alternatywne w skandynawii nie ma uniwersalnych rozwiza w tym zakresie jednak wdraane projekty skutecznie wspieraj potrzeb mobilnoci jedn z waniejszych opcji jest odchodzenie od godzinowej czy codziennej obslugi okrelonych rejonów i przystanków w slabo zaludnionych rejonach skandynawii organizuje si obslug komunikacyjn mieszkaców dwa razy w tygodniu zasad jest odpowiednio wczesna rezerwacja zintegrowane planowanie przewozów powinno korelowa godziny pracy szkól i komunikacji lokalnej transport uczniów powinien stanowi podstaw do organizowania komunikacji lokalnej w najslabiej zaludnionych rejonach przyklad szwecji potwierdza e wspólpraca zainteresowanych instytucji w tym zakresie prowadzi do znacznych oszczdnoci finansowych przewóz mieszkaców mona organizowa drog alternatywnych uslug transportowych skandynawskie propozycje rozwiza wskazuj e obsluga musi by zawsze dostosowana do lokalnych warunków nie mona liczy na sukces rozwizania bezkrytycznie przeniesionego z innego terenu komunikacja lokalna pozostajca na wlasnym rozrachunku wymaga rewizji polityki taryfowej dla zapewnienia pokrycia kosztów dzialalnoci oplata za przejazd winna by ustalana na podstawie odlegloci i danej czstotliwoci kursowania pojazdów taka opcja cho stanowi wysze obcienie dla klientów pozwala jednak na utrzymanie komunikacji w rejonach malo zaludnionych przeniesienie dowiadcze skandynawskich na inny teren nie jest problemem technicznym potrzeba jedynie odpowiednich przepisów prawnych i konsekwentnych dziala organizacyjnych oprac m ucieszyski 109 wyrównanie szans w mobilnoci chancengerechtigkeit in der mobilität internationales verkehrswesen 2012 nr 3 s 52-55 slowa kluczowe austria transport publiczny mobilno aspekt spoleczny niepelnosprawny dostpno komunikacyjna badanie ankietowe informacja pasaerska usprawnienie obecne systemy komunikacyjne nie daj wszystkim osobom równych szans na mobilno w austrii do tej pory brakowalo wiedzy o liczbie osób z ograniczonymi moliwociami poruszania si a take o tym w jaki sposób te ograniczenia wplywaj na moliwo korzystania z komunikacji i jak postrzegaj t kwesti osoby zainteresowane badanie zachowa komunikacyjnych wskazuje na rónice w szansach na pelnoprawn mobilno oraz wytycza pole dzialania dla zapewnienia sprawiedliwego dostpu do komunikacji osób o ograniczonej sprawnoci ruchowej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb obywateli równy dostp do transportu publicznego jest kluczowym wyzwaniem istniejca infrastruktura transportu oferty przewozowe i uksztaltowanie przestrzeni publicznej nie daj wszystkim osobom takich samych szans na mobilno szacuje si e w austrii jedna trzecia ludnoci jest dotknita jakimi ograniczeniami w poruszaniu si potrzeby tej grupy praktycznie nie znajduj odbicia w planowaniu i realizacji systemów komunikacyjnych obserwacje w zakresie mobilnoci daj podstawy do analizy zachowa komunikacyjnych identyfikacji wystpujcych utrudnie w komunikacji oraz okrelenia

[close]

p. 7

7 odstpstw od przyjtych w austrii wskaników rednich analiz prowadzono na podstawie wyników ankiety z 1995 r obejmujcej 540 osób które spelnialy co najmniej jedno z kryteriów byly dotknite niesprawnoci ruchow mialy trudnoci z mówieniem lub czytaniem mieszkaly na peryferiach i nie mialy dostpu do samochodu nalealy do grup wiekowych 10-14 lat dzieci 15-17 lat mlodzie oraz powyej 74 lat byly niezamone na podstawie odpowiedzi ankietowych i raportów z odbytych podróy w cigu dwóch dni pozyskano dane dotyczce zachowa w mobilnoci wystpujcych barier i zwizanych z tym problemów oraz subiektywnego postrzegania ogranicze mobilnoci porównanie wskaników mobilnoci ogólu mieszkaców austrii z danymi osób dotknitych ograniczeniami mobilnoci wykazuje znaczne rónice w zachowaniach komunikacyjnych prawie we wszystkich ankietowanych grupach czstotliwo podejmowania podróy w cigu dnia w porównaniu ze rednimi wskanikami jest mniejsza szczególnie w grupie osób korzystajcych z wózków inwalidzkich osób nieslyszcych lub w podeszlym wieku obserwacje ilociowe nie pozwalaj na wycignicie wniosków odnonie jakociowego znaczenia wskanika przejazdów oceny dróg niezbdnych lub opcjonalnych wybór rodka transportu zaley m in od jego dostpnoci szczególnie due rónice wystpuj pomidzy grupami osób ankietowanych a referencyjnymi wiadczy o tym czste korzystanie ze rodków komunikacji publicznej i niska liczba osób kierujcych samochodem w grupie niepelnosprawnych ruchowo wród samotnych rodziców i duych rodzin wskanik osób prowadzcych auta jest niski dochodzi do 26 przy redniej 40 brak dostpu do samochodu jest przez wikszo osób dotknitych ograniczeniami postrzegany jako utrudnienie mobilnoci i uzalenienie od innych osób wybór rodka transportu publicznego lub pieszego ­ decyduje o czasie przebycia okrelonej trasy i prdkoci podróy na pokonanie drogi osoby dotknite ograniczeniami ruchowymi potrzebuj znacznie wicej czasu co rzutuje na liczb podejmowanych podróy w cigu jednego dnia ilociowa analiza wskaników mobilnoci wskazuje na niszy poziom uczestniczenia w mobilnoci i ograniczony dostp do komunikacji grup ankietowanych 13 badanych osób z ograniczeniami ruchowymi czuje si dyskryminowane w codziennym dostpie do mobilnoci takie poczucie maj szczególnie osoby samotnie wychowujce dzieci osoby nieslyszce ludzie z dysfunkcjami intelektualnymi oraz osoby z upoledzeniem narzdów ruchu lub wzroku bariery w mobilnoci odpowiedzialne za subiektywne postrzeganie ogranicze powinny by traktowane wielostronnie a rodki zaradcze podejmowane w wielu obszarach strategia rozwizywania problemów mobilnoci koncentruje si obecnie przede wszystkim na ksztaltowaniu przestrzeni publicznej bez barier i ulatwianiu dostpu do transportu zbiorowego poszukuje si take rozwiza alternatywnych wobec komunikacji publicznej i samochodów prywatnych dla tych obszarów dzialalnoci opracowano szereg przepisów prawnych zalece i wytycznych ale istniejce rozwizania tylko w czci likwiduj bariery i problemy wskazywane przez osoby dotknite ograniczeniami bariery s take skutkiem niedostatecznej informacji o systemach mobilnoci oraz bldnego zachowania innych uczestników ruchu bariery te s rzadziej zauwaane i pomijane w systemach informacyjnych dla glównych grup uytkowników ksztaltowanie wiadomoci oraz public relations musz mie na wzgldzie planici gremia decyzyjne operatorzy uslugodawcy w zakresie mobilnoci spoleczno ogólnie i osoby niepelnosprawne w toku wzajemnych kontaktów i wspólpracy nastpuje ustalanie kompetencji usuwanie psychologicznych barier wzmacnianie wiadomoci wlasnej inicjatywy lepsze rozumienie kwestii planowania i podejmowania decyzji celem jest uwiadomienie spoleczestwu problemów komunikacyjnych osób z ograniczeniami mobilnoci i ich zaktywizowanie do dzialania niezawodna aktualna kompletna i zrozumiala informacja kierowana do grup celowych jest w stanie usuwa wiele barier w dostpie do systemu komunikacyjnego powinna by opracowana tak by jej odbiór byl moliwy poprzez

[close]

p. 8

8 kilka zmyslów ale te z wykorzystaniem indywidualnych urzdze technicznych oraz publicznych ródel informacyjnych dla ulatwienia elastycznego reagowania w nieprzewidzianych sytuacjach w celu realizacji polityki sprawiedliwego dostpu do rónych form mobilnoci niezbdne jest dzialanie zintegrowane lczce wiele rodków w centrum uwagi znajduj si cztery obszary dziala · ksztaltowanie wiadomoci chodzi przede wszystkim o zwikszenie wraliwoci spoleczestwa oraz grup decyzyjnych na te kwestie wlczenie ekspertów w planowanie budow i wyposaanie techniczne systemu komunikacyjnego szkolenie niepelnosprawnych i pracowników transportu publicznego · upowszechnianie informacji oprócz poprawy jej formy i treci niezbdny jest rozwój technologiczny ukierunkowany na poszczególne grupy uytkowników terminale informacyjne indukcyjne urzdzenia sluchowe akustyczne kolumny zgloszeniowe oraz automaty biletowe nowe technologie winny umoliwia personalizacj informacji mog to by mobilne terminale z dostpem do internetu mobilne systemy nawigacyjne oraz informacja w czasie rzeczywistym · ksztaltowanie fizyczne otoczenia ­ tj definiowanie standardów dla swobodnego dostpu równie dla osób dotknitych ograniczeniami realizacja istniejcych wytycznych i promocja niezbdnych rodków · oferty w zakresie mobilnoci ­ wprowadzanie rozwiza alternatywnych dla komunikacji zbiorowej mikrosystemy transportu publicznego i uatrakcyjnianie oferty tradycyjnej oprac m ucieszyski 110 edukacja komunikacyjna dzieci vollstedt m winter c sicherer als taxi mama kinder für bus und bahn fit machen der nahverkehr ­ 2012 nr 6 s 30-35 slowa kluczowe niemcy transport lokalny transport publiczny bezpieczestwo ruchu drogowego przewozy dzieci edukacja wychowanie komunikacyjne wypadek drogowy dst zapobieganie urzdzenie zabezpieczajce fotelik dziecicy polityka transportowa po reorganizacji administracyjnej w pólnocnej nadrenii-westfalii zarzd okrgu düsseldorf obejmuje pi powiatów oraz dziesi miast wydzielonych obszar ten naley do rejonów o najwikszej gstoci zaludnienia w niemczech do kompetencji zarzdu naley m in nadzór nad bezpieczestwem ruchu drogowego oraz komunikacj tramwajow i autobusow w calym landzie urzd aktywnie dziala od pocztku funkcjonowania programu verkehrssicheres nrw bezpieczny ruch drogowy w pólnocnej nadrenii-westfalii przewodniczca zarzdu od lat zaangaowana w dzialalno unicef przejla inicjatyw w sprawie poprawy bezpieczestwa dzieci korzystajcych z komunikacji publicznej wszystkie instytucje zajmujce si bezpieczestwem ruchu drogowego z zaniepokojeniem obserwuj coraz czstsze dopuszczanie dzieci do kierowania autami skutkiem tego wiczenie zasad zachowania si w komunikacji publicznej rozpoczyna si zbyt póno wyniki studium przeprowadzonego w piciu szkolach dowodz e w kwestii samodzielnego poruszania si dzieci i mlodziey od 1990 r nastpuje regres w wyborze rodka transportu we wszystkich placówkach preferencje przesuwaj si na korzy samochodu osobowego dlatego konieczne jest promowanie zalet samodzielnego korzystania z komunikacji publicznej ale musi i to w parze z wywiczeniem prawidlowych zasad korzystania z tych rodków transportu dzi komunikacja publiczna w porównaniu z innymi formami podróowania stanowi bezpieczny rodek przemieszczania si dzieci i mlodziey jednak nadal bezpieczestwo transportowe mlodych mieszkaców musi pozostawa w centrum zainteresowania kompetentnych instytucji celem wychowania komunikacyjnego musi by nauczenie samodzielnego bezwypadkowego udzialu dzieci i mlodocianych w ruchu drogowym w tym take bezpiecznego korzystania z podmiejskiej komunikacji publicznej dzieci musz umie

[close]

p. 9

9 dostrzega ryzyko ocenia zagroenia i pokonywa je taka nauka powinna rozpoczyna si w rodzinie a przedszkola i szkoly powinny j kontynuowa aby jak najwczeniej umoliwi najmlodszym uczestnikom ruchu samodzielne i bezpieczne korzystanie z transportu publicznego dla oceny dziala w tym zakresie zarzd okrgu düsseldorf przeprowadzil w ubieglym roku ankiet w podleglych przedsibiorstwach zagadnienia bezpieczestwa dzieci w ruchu drogowym zostaly wlczone do programów nauczania przepisów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania si propagowanych przez kluby automobilowe dopiero w latach 20 ubieglego stulecia jako staly element nauczania zostaly wprowadzone do programu nauczania w szkolach podstawowych i ponadpodstawowych w 1930 r do wychowania komunikacyjnego obliguje te konwencja onz dotyczca praw dziecka z 1989 r artykul 4 zobowizuje pastwa sygnatariuszy konwencji do zastosowania w tym celu wszystkich niezbdnych rodków prawnych i administracyjnych wobec rosncego natenia ruchu drogowego zanieczyszczenia powietrza ekspansji transportu i coraz wikszego ryzyka wypadków niezbdne stalo si nowe podejcie do nauczania szkolnego uwiadomienie wspólodpowiedzialnoci za bezpieczestwo stalo si dla instytucji szkolnych pilnym zadaniem dzialania podejmowane w zakresie wychowania komunikacyjnego powinny dotyczy nie tylko zasad bezpieczestwa transportowego ale te nauki o spoleczestwie zdrowiu i rodowisku naturalnym takie zalecenia byly realizowane od 1994 r w ramach programu wychowanie na rzecz mobilnoci w 2003 r ministerstwo transportu pólnocnej nadrenii-westfalii wydalo wytyczne w sprawie wychowania komunikacyjnego dla wszystkich rodzajów szkól i roczników mlodziey w 2009 r te wytyczne zostaly rozszerzone o wymóg treningu droga do szkoly jazda na rowerze prowadzania kursów jazdy na motorowerze skuterze oraz nauki nadzorowanego prowadzenia samochodu do lat 17 najmniejsz liczb wypadków chlubi si komunikacja publiczna pasaerowie autobusu i kolei s znacznie bezpieczniejsi ni piesi rowerzyci oraz uytkownicy motorowerów i samochodów osobowych komunikacja publiczna jako najbezpieczniejszy rodek przemieszczania si nie tylko dla dzieci i mlodocianych ma wsparcie wladz administracyjnych okazuje si e ryzyko niebezpiecznego zdarzenia w drodze do szkoly w przypadku jazdy na rowerze jest 14-krotnie wiksze ni przy korzystaniu z autobusu lub kolei zagroenie dla pasaera samochodu osobowego jest 4-krotnie wiksze te dane statystyczne s najwyraniej osobom odpowiedzialnym za edukacj komunikacyjn nieznane lub s ignorowane przy wyborze rodka transportu poniewa w 2010 r zanotowano o jedn trzeci wicej dzieci poszkodowanych podczas jazdy samochodem ni tych udajcych do szkoly pieszo lub rowerem zarzd okrgu düsseldorf zdecydowanie zaleca odejcie od modelu mama taxi wszystkie badania statystyczne potwierdzaj e najwiksze zagroenie istnieje przy przewoeniu dzieci samochodem w niemczech w 2010 r ycie stracilo 104 dzieci w wieku do lat 15 z czego 49 47 w samochodach osobowych 27 stanowili piesi i 19 rowerzyci w pólnocnej nadrenii-westfalii dane statystyczne za ten okres s bardzo zblione przyczyn mierci dzieci w wypadkach samochodowych s zazwyczaj niedostateczne urzdzenia zabezpieczajce w pojedzie lub nieprawidlowe korzystanie z nich zgodnie z kodeksem drogowym dzieci do 12 roku ycia i o wzrocie poniej 150 cm przewoone na miejscach wyposaonych w pasy bezpieczestwa powinny by umieszczone w specjalnych fotelikach oficjalnie dopuszczonych do eksploatacji w 2010 r tylko 68 dzieci w wieku od 6 do 12 lat bylo przewoonych w specjalnych fotelikach a 29 dzieci bylo zabezpieczonych pasami dla osób doroslych z bezpiecznych fotelików korzystalo 92 dzieci w wieku do 6 lat doroli kierowcy powoduj wiksze zagroenie dla mlodych rowerzystów i pieszych pozostawiajc samochody w miejscach niedozwolonych na chodnikach ciekach rowerowych czy przekraczajc dozwolon prdko dotyczy to zwlaszcza kobiet

[close]

p. 10

10 te obserwacje potwierdzily kontrole ruchu przeprowadzone przed omioma szkolami przez policj w essen w cigu tylko jednego dnia ukarano mandatami 180 sprawców wykrocze drogowych to wlanie tacy kierowcy prowokuj swym zachowaniem innych rodziców do usprawiedliwiania czstszego korzystania z samochodów rosncym nateniem ruchu i trosk o bezpieczestwo swoich dzieci udajcych si do szkoly czy na zajcia pozaszkolne przy korzystaniu z komunikacji publicznej ryzyko wypadku jest oczywicie znacznie mniejsze z tego wzgldu nrw zamierza przyspieszy wdraanie alternatywnych rodków transportu w ramach multimodalnoci ruch samochodowy ma by sukcesywnie ograniczany na rzecz transportu rowerowego i pieszego wladze landu promuj przy tym intermodalno korzystanie z rónych rodków transportu podczas podróy dla osignicia wikszej efektywnoci i bezpieczestwa komunikacji od 2004 r trwa akcja majca na celu zredukowanie liczby wypadków a zwlaszcza tych z osobami poszkodowanymi vision zero cel ten wspiera aktywnie verkehrssicheres nrw w latach 2007 i 2008 utworzono placówki koordynacyjne w piciu okrgach administracyjnych w ten sposób miasta gminy i powiaty uzyskuj wsparcie dziki wymianie informacji sprawozda oraz opinii ekspertów priorytetowym kierunkiem dziala jest edukacja komunikacyjna dzieci i mlodziey oraz promocja rodków komunikacji publicznej w propagowaniu bezpiecznego korzystania z komunikacji publicznej przedsibiorstwa transportowe wspólpracuj z policj zarzdami miast i placówkami owiatowymi ubiegloroczna ankieta zarzdu okrgu düsseldorf dala obszern wiedz na temat inicjatyw podjtych przez przedsibiorstwa komunikacyjne na rzecz zapoznania dzieci i mlodziey z komunikacj publiczn oraz motywowania do jej korzystania z niej w codziennych podróach duy odzew ze strony instytucji do których skierowano ankiet wiadczy o powanym traktowaniu problemu jednak nie wszystkie przedsibiorstwa uwzgldniaj problem wychowania komunikacyjnego w rozbiciu na trzy grupy wiekowe przedszkola szkoly podstawowe oraz ponadpodstawowe w polowie ankietowanych przedsibiorstw brakuje odpowiednich ofert w zakresie edukacji komunikacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym przyczyn moe by brak wiedzy o rozwoju zachowa spolecznych tej grupy wiekowej trudno jest bowiem oceni od jakiego wieku dzieci powinny zacz uczy si zasad bezpiecznego korzystania ze rodków transportu publicznego z analizy ofert wynika e dzieciom w wieku przedszkolnym przedsibiorstwa przewozowe chc przekazywa jedynie elementarn wiedz na temat bezpieczestwa komunikacyjnego zwiedzanie zakladu transportowego dla wprowadzenia w problematyk komunikacji publicznej rzadko jest organizowane dla przedszkolaków o wiele bardziej poyteczn inicjatyw jest organizowanie zaj edukacyjnych w formie teatrzyku czy szkoly autobusowej we wspólpracy z policj daj one moliwo zademonstrowania poprawnego zachowania przy przechodzeniu ulicy drogi i poznawania znaków drogowych w formie zrozumialej dla najmlodszych uczniowie szkoly podstawowej powinni uczestniczy w praktycznych wiczeniach korzystania ze rodków komunikacji publicznej bezpiecznego przechodzenia przez jezdni po wyjciu z tramwaju czy autobusu wlaciwego zachowania si na zatloczonym peronie musz te mie pozna zagroenia bezpieczestwa w ruchu miejskim i sytuacje szczególne np istnienie martwego pola ­ ograniczonej widocznoci przy prowadzeniu tramwaju czy autobusu uczniowie starszych klas 4-5 uczestnicz w zajciach organizowanych przez zaklady komunikacyjne dotychczasowe formy treningu zostaly uzupelnione o aspekty spoleczne i rodowiskowe podczas jazdy transportem miejskim instruktorzy demonstruj uycie wyposaenia bezpieczestwa w pojedzie sposób reagowania na sytuacje nadzwyczajne w podróy np hamowanie awaryjne poruszaj te problemy wandalizmu jazdy na gap praw wspólpasaerów w organizacj takich zaj angauj si szkoly i policja urzdnicy gminni i stra poarna rzadko uczestnicz w tego rodzaju szkoleniach uczniom najstarszych klas urzdza si wiczenia na orientacj lub przejazdy po miecie podczas których mlodzie nabiera zaufania do publicznych rodków komunikacji oraz

[close]

p. 11

11 zdobywa dowiadczenie w korzystaniu z autobusu tramwaju pocigu czy metra bieca wspólpraca z przedsibiorstwami komunikacyjnymi pozwala na okrelenie niedostatków i przekazywanie sugestii dotyczcych rodków usprawniajcych uczniowie klasy 8 mog uczestniczy w programie szkolenia osób towarzyszcych dzieciom w podróy do szkoly zwlaszcza w autobusach i pocigach sporadycznie organizowane s te zajcia edukacyjne jednoczenie dla rodziców i dzieci lub okrelonych grup uytkowników wobec poblaliwoci wladz politycznych i administracyjnych wobec zjawiska mama taxi naley stanowczo ograniczy beztrosk rodziców w udostpnianiu mlodocianym samochodów i wykonywaniu niepotrzebnych jazd z dziemi których liczba przyczynia si do zwikszenia zagroenia w ruchu drogowym transport publiczny w porównaniu z innymi rodzajami transportu charakteryzuje si najmniejsz liczb wypadków dlatego ta forma przewozu powinna by preferowana przez rodziców jako najbezpieczniejsza dla dzieci i mlodziey mamataxi ­ popularna historyjka obrazkowa oprac m ucieszyski 111 szybka trasa brazylia ­ chiny ruppik d schnellestraße brasilien ­ china internationales verkehrswesen 2012 nr 3 s 44-46 slowa kluczowe chiny brazylia wymiana handlowa dst infrastruktura transportu polityka inwestycyjna port morski zdolno przeladunkowa flota handlowa potrzeby surowcowe powoduj e chiny w coraz wikszym stopniu korzystaj z zasobów brazylii oba kraje uznaj swoj wspólprac za korzystn chiny potrzebuj surowców stali i produktów spoywczych partner brazylijski zyskuje na eksporcie licznych towarów do pastwa rodka oprócz surowców to drewno soja artykuly spoywcze glównie zboe kawa cukier i wolowina take maszyny pojazdy ciarowe i elektronika w pierwszej polowie 2010 r brazylia byla dla chin ósmym dostawc czwartym byly usa pitym niemcy chiska gospodarka pozyskala dla siebie ogromny rynek konsumpcyjny tego poludniowoamerykaskiego kraju liczcego 200 mln mieszkaców glówn sil napdow koniunktury brazylii pozostaje konsumpcja m in z powodu 14-proc wzrostu wynagrodzenia minimalnego w wyniku kontraktów publicznych w ramach programu inwestycyjnego pac oczekuje si w tym roku wzrostu dzialalnoci inwestycyjnej przedsibiorstw na poziomie 6,5 silne przewartociowanie brazylijskiej waluty real doprowadzilo do gigantycznego wzrostu importu o 42,2 w 2010 r od stycznia do listopada 2011 r wzrost importu byl mniejszy 26,2 cho pierwsza polowa roku charakteryzowala si jeszcze duym wzrostem 32,7 eksport wzrósl o 27,5 zwizki zawodowe obawiajc si strat w rodzimym przemyle zabiegaly o podwyk cel importowych na maszyny z 14 do 35 argumentujc e mog by one produkowane w kraju dzi w brazylii oprócz problemów finansowych wielkie wyzwanie stanowi skomplikowany system polityczny prawo podatkowe i wysokie stopy procentowe ok 18 kraj pilnie potrzebuje reform wskim gardlem brazylijskiej gospodarki jest infrastruktura która znajduje si na 41 miejscu w globalnym rankingu porty nie s przygotowane na dynamiczny wzrost obrotów handlowych to samo dotyczy portów lotniczych które nie bd w stanie sprosta przewozom towarowym i spodziewanemu najazdowi goci w zwizku z pilkarskimi mistrzostwami wiata 2014 oraz igrzyskami olimpijskimi 2016 produkty bdce przedmiotem eksportu s wytwarzane w rónych rejonach kraju i w wikszoci s przewoone transportem samochodowym sie kolejowa jest wykorzystywana w niewielkim stopniu.

[close]

p. 12

12 dla utrzymania potoków chiskich produktów konsumpcyjnych i przemyslowych budowane s nowe porty i infrastruktura budet infrastruktury transportu ok 6,5 mln w 2011 r mial by wykorzystany w równych czciach na projekty budowy dróg portów oraz kolei do 2014 r na inwestycje w zakresie budowy portów glównie kontenerowych budet ma wynie 8 mln zazwyczaj jednak fundusze s udostpniane na dorane projekty np obslug imprez sportowych ze szkod dla projektów dlugoterminowych brazylia inwestuje w infrastruktur zaledwie 0,5 produktu krajowego brutto chiny 5 chiskie inwestycje w brazylii s coraz wiksze wedlug brazylijsko-chiskiej izby handlowo-przemyslowej w 2009 r przedsibiorstwa z pastwa rodka zainwestowaly w brazylii tylko 270 mln w 2010 wydatkowaly ju rekordow kwot 13 mld na rok 2011 przewidywano 7 mld przedsibiorstwa chiskie lokuj pienidze w rozmaitych sektorach od bankowoci po produkcj pojazdów jeden z wikszych kontraktów zawarto z dziedzinie produkcji stali brazylijskie przedsibiorstwo llx wraz z chiskim partnerem wuhan iron buduje stalowni na terenie megaportu açu w stanie rio de janeiro warto 3,5 mld brazylijskie przedsibiorstwo energetyczne petrobras zaloylo spólk z chisk grup petrochemiczn sinopec dla eksploatacji zló ropy naftowej i 1200-km rurocigu w przyszloci zostan uruchomione brazylijskie przybrzene stacje pozyskiwania ropy wedlug brytyjskiego serwisu informacyjnego port strategy w 2010 r 850 statków mialo trudnoci z wejciem do 17 najwaniejszych portów brazylijskich ze wzgldu na dlugi czas oczekiwania w roku poprzednim bylo 457 takich przypadków to wiadczy o pilnej potrzebie budowy nowej infrastruktury portowej w logistyce i budowie infrastruktury zwlaszcza urzdze portowych specjalizuj si przedsibiorstwa magnata przemyslowego eike batisty jedno z nich rozpoczlo budow dwóch megaportów açu i sudeste najwiksz szans kraju jest eksploracja terenów przybrzenych warto projektów w tej dziedzinie szacuje si na biliony dolarów znajdujcy si w budowie od 2007 r megaport oddalony o 400 km na pólnoc od rio ma dysponowa 30 stanowiskami do przeladunku stali wgla ropy naftowej granitu rudy elaza oraz ladunków plynnych gigantyczny pirs siga 2,9 km w morze chiski minister handlu okrela inwestycj jako szybk tras do chin oddanie portu açu do eksploatacji ma nastpi jeszcze w tym roku projekt obejmuje wielki park przemyslowy o powierzchni 90 km2 w którym znalazly siedzib fabryki cementu zaklady przetwórcze ropy naftowej shell i rudy elaza oraz producenci samochodów park przemyslowy powinien ulatwi eksploatacj pobliskich ródel ropy campos pre salt basin llx inwestuje w gigantyczny projekt 1,9 mld zmierza te podj kolejne inwestycje o wartoci 28 mld od 2010 r w regionie serra azul powstaje megaport sudeste przewidziany do eksportu rudy elaza do chin który obslugiwa bdzie mmx przedsibiorstwo nalece do batisty chiskie firmy wuhan iron oraz steel corporation visco maj w mmx udzialy w wysokoci 21,52 port w 2012 r bdzie dysponowal basenami o glbokoci 21 m warto inwestycji wynosi 1,8 mld reali brazylijskich 790 mln dziki odkryciu przybrzenych ródel ropy naftowej koniunktur przeywa przemysl stoczniowy tylko spólka petrobras zamówila 250 statków i platform wiertniczych rzd zapewnil 2,5 mld na inwestycje morskie najwikszy na wiecie eksporter rudy elaza vale zamówil 36 statków nowej klasy chinamax o dlugoci 360 m przeznaczonych do transportu rudy statki o ciarze calkowitym 400 tys t bd budowane w trzeciej pod wzgldem wielkoci chiskiej stoczni jiangsu rongsheng heavy industries przedsibiorstwo zamierza poprawi efektywno transportu dziki wlasnym lacuchom zaopatrzenia oraz taryfom frachtowym oczekuje si e statki klasy chinamax umoliwi obnienie dziennych stawek frachtowych z 31 tys do ok 8 tys skutkiem wyhamowania wzrostu gospodarczego w chinach i przy malejcym popycie ceny w 2012 r mog si waha produkt krajowy brutto chin wyniósl w latach 2010 i 2011 10 i 9,5 kady spadek pkb odbija si obnionym popytem.

[close]

p. 13

13 brazylia jest w najwyszym stopniu uzaleniona od zapotrzebowania na surowce w chinach spadek odbilby si znaczco na wielkoci przeladunków w portach budowa nowych portów oraz frachtowców chinamax moe okaza si inwestycj ryzykown przewymiarowan majc moliwo importu rudy elaza z australii chiny mog postawi brazyli pod presj naley pamita e wikszo brazylijskich artykulów konsumpcyjnych jest eksportowana do chin a ta zaleno moe okaza si zgubna oprac m ucieszyski ii transport kolejowy 112 usa przyszlo kolei amtrak cotey a at long last a longer view progressive railroading 2012 nr 8 s 13-16 i 41 43 slowa kluczowe usa transport kolejowy amtrak przewozy pasaerów finanse polityka inwestycyjna planowanie strategia restrukturyzacja linia kolejowa ruch kolejowy zarzdzanie jednym z najtrudniejszych okresów w historii amerykaskiej kolei amtrak byl koniec lat 90 i pocztek lat 2000 kiedy obcito budet i zlikwidowano wiele polcze nad amtrakiem zawisla wówczas groba bankructwa i calkowitej likwidacji dzisiaj kierownictwo amtraka jest znacznie bardziej pewne przyszloci firmy bowiem w 2008 r kongres usa przyjl ustaw o inwestycjach w pasaerskim ruchu kolejowym passenger rail investment i improvement act priia a nastpnie ustaw uzupelniajc american recovery and reinvestment act daj one podstaw do stabilnego finansowania kolei amtrak z tych pienidzy pokrywane s wydatki na eksploatacj i inwestycje umoliwilo to rozpoczcie projektowania i budowy dlugo oczekiwanych obiektów infrastruktury kolej zaczla take wdraa nowy system oceny projektów inwestycyjnych i nowy system finansowania bardziej przejrzysty dla kontrolujcych co z kolei pomoglo w lepszym porozumieniu si z czlonkami kongresu wiceprezes kolei amtrak ds lcznoci z rzdem federalnym i rzdami stanowymi joe mchugh ­ najdluej dotychczas urzdujcy wiceprezes ­ przedstawil now strategi zarzdzania która opiera si na zasadzie mniej zarzdzania biecego wicej dlugofalowego z tego wzgldu w padzierniku 2011 r ogloszono plan strategiczny który przewiduje podzial kolei na 6 oddzialów restrukturyzacja ma pomóc amtrakowi w lepszym zarzdzaniu firm i obsludze klientów to pierwszy plan strategiczny tej kolei ale nie pierwszy pomysl podzialu na oddzialy ju w latach 90 amtrak utworzyl oddzialy regionalne powstalo wówczas szereg prawie niezalenych struktur z których kada miala swojego dyrektora ds osobowych i glównego ksigowego jednostki te mialy take swoje cele i strategie ostatecznie struktury te zostaly zlikwidowane z powodu wysokich kosztów funkcjonowania obecne kierownictwo ma inny plan stabilizacja finansowa spowodowala e mona myle perspektywicznie nie trzeba si martwi czy kolej bdzie istniala w nastpnym roku finansowym od 9 miesicy trwa w amtraku audyt wewntrzny w jego wyniku podjte maj by decyzje kadrowe dotyczce kierownictwa firmy i wymaga na poszczególnych stanowiskach pod katem interesu firmy obsadzanie stanowisk ma zosta zakoczone w roku finansowym 2014 wówczas amtrak przewiduje e bdzie mógl lepiej kontrolowa wydatki zwikszy wplywy poprawi eksploatacj i relacje z wladzami poszczególnych stanów zdaniem prezesa joe go boardmana amtrak powinien by bardziej przedsibiorstwem komercyjnym ni urzdem pastwowym bdzie to przedsibiorstwo handlowe którego podstaw budetow stanowi ma dotacja pastwowa w zwizku z tym

[close]

p. 14

14 kongres zobowizal kierownictwo amtraka do przedstawienia realnego planu strategicznego na najblisze lata ogloszony w 2011 r plan strategiczny amtraka wyznacza cele w zakresie bezpieczestwa ruchu ochrony pasaerów ochrony rodowiska oszczdnoci energii efektywnoci finansowej i organizacyjnej wydatki eksploatacyjne zmniejszono poprzez instalacj nowoczesnych i energooszczdnych urzdze dla jak najlepszej wspólpracy wydajnoci pracy i obslugi klienta wydzielono nastpujce struktury kolej nec korytarz pólnocno-wschodni pocigi dalekobiene kolej finansowana przez pastwo pocigi podmiejskie infrastruktura nec inwestycje te zmiany maj wprowadzi przejrzysto w finansach kolei poprzednio istniejcy pion ds rozwoju amtraka zostal zlikwidowany obecnie s dwa oddzielne wydzialy eksploatacji która jest nakierowana na klientów i infrastruktury nec eksploatacja pocigów dyrekcji ds eksploatacji polczone wydzialy elektryczny i mechaniczny podlegaj cztery jednostki infrastruktura nec pocigi dalekobiene pocigi finansowane przez pastwo i podmiejskie na czele jednostek stan mianowani dyrektorzy którzy bd odpowiedzialni za finanse na pocztku kadego roku finansowego dyrektorzy bd okrelali preliminarz wplywów i strat ich praca bdzie oceniana na podstawie punktualnoci pocigów poziomu zadowolenia klientów zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych za dobre wyniki pracy planuje si wprowadzenie zacht ekonomicznych podejcie handlowe kierownictwo i pracownicy amtrak maj za zadanie obnianie kosztów eksploatacyjnych i to zarówno strat duych jak i malych nadal jednak amtrak potrzebowa bdzie dofinansowywania aby zmniejsza straty wszyscy pracownicy musz zacz myle po nowemu czasem nie przywizuj oni uwagi do wydatków a musz mie wiadomo na co s wydawane pienidze i gdzie mona je zaoszczdzi podobnie jest z obslug klientów pracownicy musz si nimi opiekowa kompleksowo od momentu zrobienia rezerwacji przez cal podró a do przybycia pocigu do stacji docelowej jednak zdobycie pracowników tak wykonujcych swoj prac nie jest latwe dlatego dyrekcja czsto spotyka si z pracownikami aby dowiedzie si jakie maj pomysly na popraw wydajnoci pracy zdaniem prezesa ludzie s naladowani pomyslami i chc poprawi funkcjonowanie kolei przekazuj te informacje uzyskane od pasaerów w efekcie kontaktów amtrak klienci uznano za konieczne polczenie dzialów mechanicznego budowlanego i przewozowego generalni dyrektorzy podlegaj teraz jednemu wiceprezesowi który nadzoruje wszystkie funkcje zwizane z prowadzeniem ruchu pasaerowie s obslugiwani szybciej i efektywniej oprócz troski o pasaerów amtrak stawia sobie za cel utrzymywanie dobrych stosunków ze wladzami stanów bowiem pomagaj one utrzymywa kolej inwestycje w nec w zbliajcych si wyborach do kongresu wybrani bd nowi kongresmani zadaniem dyrekcji amtraka bdzie uwiadomienie im dlaczego kolej musi by dofinansowywana ustawa priia z 2008 r obliguje wladze stanowe do pokrywania 100 kosztów amtraka umowy zaczn obowizywa od 2014 r amtrak bdzie odpowiedzialny za sporzdzenie tych umów za terminowe wykonywanie przelewów i za szybkie rozwizywanie kwestii spornych z wladzami stanowymi.

[close]

p. 15

15 zadaniem priorytetowym w zakresie inwestycji jest modernizacja infrastruktury korytarza pólnocno-wschodniego który prowadzi przez stany massachusetts boston connecticut nowy jork rhode island new jersey delaware i maryland oraz dystrykt kolumbia w którym ley waszyngton obecnie prace koncentruj si na zakoczeniu modernizacji infrastruktury dla zwikszenia prdkoci pocigów w stanie new jersey trwa te budowa portal bridge i prace rozwojowe dla wprowadzenia nowych pocigów duej prdkoci poprawa infrastruktury nec umoliwi szybszy ruch pocigów we wspólpracy z wladzami stanowymi amtrak bdzie musial ustali zasady finansowania modernizacji infrastruktury nec poszczególne stany s zainteresowane tylko swoimi odcinkami a nie calym korytarzem taka sama sytuacja jest z pocigami podmiejskimi dyrekcja amtraka obliguje departamenty transportu w poszczególnych stanach a take dyrekcje kolei podmiejskich i towarowych do patrzenia na nec w sposób calociowy konieczne s inwestycje które bd sluyly wszystkim rodzajom ruchu jakie odbywaj si w korytarzu pólnocno-wschodnim amtrak cho podzielony na cztery oddzialy handlowe i dwie linie nec wci bdzie jedn firm która stawia sobie za glówny cel popraw obslugi podrónych i obnianie kosztów kierownictwo amtraka wierzy e uda si zrealizowa now strategi przejcie z etapu utrzymywania kolei do etapu ich rozbudowy i rozwoju tak by powikszajca si sie zdobywala uznanie pasaerów i odgrywala coraz wiksz rol w przyszloci oprac m rabsztyn 113 rynek kolejowy 2016 leenen m wolf a global rail market set to grow by 17,5 by 2016 international railway journal 2012 nr 9 s 16-18 slowa kluczowe wiat przemysl kolejowy dst tabor kolejowy produkcja 2011 producent prognoza 2016 niemiecka firma konsultingowa sci verkehr przewiduje e w najbliszych 5 latach zapotrzebowanie na technik dla transportu kolejowego bdzie wci due w krajach rozwinitych i rozwijajcych si natomiast zmniejszy si w chinach warto produktów wiatowego przemyslu kolejowego wynosi obecnie 143 mld rocznie z czego polowa to warto napraw urzdze ju eksploatowanych do 2016 r ma ona wzrosn do 168 mld sci verkehr przewiduje e po 2014 r nastpi wyrane zmniejszenie si dostaw urzdze nowych original equipment manufacturing oem natomiast zwiksz si dostawy urzdze regenerowanych i modernizowanych spadek zakupów w segmencie oem bdzie spowodowany ograniczeniem zamówie glównie przez chiny oraz europ z powodu kryzysu ekonomicznego zamówienia kolejowe w perspektywie 2016 r region wiata warto zamówie mld 39,7 9,4 19,9 4,1 18,1 przewidywany wzrost 3,0 3,4 5,0 5,0 3,2 europa zachodnia europa wschodnia ameryka pólnocna ameryka poludniowa kraje bylego zwizku

[close]

Comments

no comments yet