Dzień Światła 2006

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

zapraszam ci do udzialu w artystycznym projekcie dzie wiatla 2006 który odbdzie si w dniu w lucji 13 grudnia 2006 w przestrzeniach autorskich liceów artystycznych ala we wroclawiu ide tego wydarzenia ma by szeroko rozumiane wykorzystanie wiatla sztucznego jako elementu filozoficznej refleksji rodka poetyckiej wyobrani i artystycznej ekspresji jako zaczynu sztuki tegoroczny dzie wiatla odbdzie si w dniu 25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego interesujc wic moe by perspektywa w której sztuka stanie si wanym elementem komentowania wojny za ogie istotnym narzdziem tego komentarza w celu zaplanowania miejsca czasu i dokumentacji twojego wystpienia pokazu instalacji performance itd skontaktuj si ze mn do dnia 1 grudnia 2006 maciej stawiski dzie wiatla 2004

[close]

p. 3[close]

p. 4

autorzy grzegorz bednarz oliver britton michal brzeziski maria budzyska mariusz budzyski natalia daszkiewicz wojtek dobrowolski agnieszka fijal wiktoria fok-strzalkowska anna fusaro krystyna dyrda-kortyka malgorzata golbiowska kuba kamiski dagna kochanowska krzysztof kowalski adrian koziol aleksandra krop janusz maj urszula milej ewa mizera anna morawiecka andrzej nawrocki celina niedzielska kaja olbrycht anna olech aneta prokop artur raczkowski monika semenowicz mateusz skraba maciej stawiski marcin sykulski artur szabatowski patrycja szczeniowska marcin witkowski wojciech m wójcik katarzyna wypchlo

[close]

p. 5

autorzy odpowiadajcy na zaproszenie do trzeciej edycji projektu dzie wiatla byli wiadomi performatywnego akcyjnego charakteru wydarzenia które sami w bezporedni sposób tworz bdc twórcami wlasnych wystpie byli równoczenie uwanymi uczestnikami rozgrywajcych si zdarze artystycznych w cigu szeciu godzin trwania projektu miejscem dla artystycznych dziala byly przestrzenie galerii pracowni sal i korytarzy autorskich liceów artystycznych ala we wroclawiu jednoznaczno dedykacji prac z jednej strony i zaloona otwarto interpretacji tematu wiatla z drugiej przyniosla efekt rónorodnoci form artystycznych pozostajcych odpowiedzi na postulaty projektu obok wystpie praktykujcych artystów rónych mediów zaistnialy prace mlodych wkraczajcych w przestrze wiadomego uprawiania sztuki adeptów podjcie przez nich dziala jest dowodem glbokiej potrzeby dialogu w obszarze sztuki ale i ycia poprzez rzeczywiste decyzje zrealizowania swoich dziel dzie wiatla 2006 jako projekt artystyczny dal moliwo zaistnienia konstruktywistycznego laboratorium sztuki oraz nadzieje na budowanie wspólnoty w spontanicznym wicie dla wiatla tworzonym poprzez jego uczestników przemijajcy charakter zdarze pozostawil po sobie lady ­ zapisy fotograficzne i wideo bdce fragmentami zaistnialych caloci przedstawione zostaly w prezentacji w sposób chronologiczny kurator wydarzenia maciej stawiski

[close]

p. 6[close]

p. 7

janusz maj transcendencja wiatla

[close]

p. 8

janusz maj transcendencja wiatla wiatla pragnie si najbardziej wtedy gdy zaczyna go dotkliwie brakowa czy kady grudniowy dzie rozpoczynajcy si w blasku porannej jutrzenki nie ganie jednoczenie blaskiem gwiazdy wieczornej to dlatego wlanie w tych najkrótszych dniach witujemy dzie wiatla czynic refleksj nad moc wiatla którego niewidzialne promienie przenikaj nasze serca i umysly oraz ogrzewaj nasze cialo tradycja rozumienia wiatla zawsze pozostawala bowiem moc rozpraszajc mroki nocy ukazujc tajemnic przejcia ku temu co zawsze pozostaje poza czlowiekiem ku temu do czego nieustannie czlowiek dy ku temu z czym czlowiek pozostaje w bliskoci ale czego jednak nigdy w sposób absolutny i ostateczny nie pojmie tu i teraz bo wci wokól niego jeszcze jest mrok w kontekst tego co transcendentne co dy ku temu co nieskoczone wpisuj si rozwaania filozofów wiatlo w filozofii platoskiej dane jest nam w udziale ale nie naley do nas naley do porzdku kosmosu bytu ladu wszechwiata który uporzdkowany jest zgodnie z rozumem logosem wiecznymi niezmiennymi prawami wiatlo naley do tego co wieczne zwizane jest z prawd i jej poznaniem czlowiek natomiast jest nakierowany na prawd i jej poznanie nakierowany na poznanie wiecznych prawd prawd o wiecie równie prawd moralnych wartoci prawd przeksztalconych w horyzoncie wlasnego ycia w wybór dobra i doskonalenia si poznanie prawdy moliwe jest tylko w wietle i dziki wiatlu czlowiek nie ma moliwoci pelnego dotarcia do prawdy ma intuicj prawdy ale widzie j moe tylko w wietle i dziki wiatlu to wiatlo umoliwia poznanie ale samo pozostaje niewidzialne platosk metafor jaskini mona porówna z yciem z jego kondycj owietlon przez prawd jaskini czlowiek pogrony i zagubiony w yciu codziennym w jego zmiennoci skoczonoci przemijaniu nie zna prawdy wiecznoci pozostaje platoskim winiem zamknitym i unieruchomionym w jaskini nie dochodzi tam wiatlo sloneczne pali si tylko ognisko i winiowie mog widzie tylko cie prawdy biorc j za prawd autentyczn wejcie na drog poznania symbolizuje zerwanie kajdan wyjcie z jaskini ku prawdzie doskonalszej od cieni ku slocu sloce owietla rzeczywisto czlowieka czlowiek moe

[close]

p. 9[close]

p. 10

pozna co naprawd co jest dobre czlowiek otwarty na wiatlo zostaje przez wiatlo przemieniony niczym wiatla slonecznego pragnie idei dobra a pragnc dobra kieruje si ku temu co transcendentne co poza nim ale co przenika jego immanencj wiatlo chocia niezalene od czlowieka staje si zasad praw wiata i miar mdroci czlowieka ogie u heraklita który zapala si i ganie wedlug wlasnej miary a zapalajc si i gasnc powoduje wszelkie przemiany sam jest u ich ródla ale heraklit dostrzega e ów ogie logos rozum wiata ­ natury zarazem boskiej i fizycznej ­ o tyle tylko moe by poznany o ile logos odcinity zostanie w umyle czlowieka wiatlo rozum mdro s w kadym czlowieku ale sztuk jest zharmonizowanie wlasnego umyslu z rozumem wiata jako widzenie w wietle wiatlo umoliwia widzenie prawdy wiecznej takie rozumienie wiatla widoczne jest w filozofii witego augustyna który przeniknity wiar przyjmuje e widzenie prawdy i dobra moliwe jest tylko w wietle którym bóg obdarza kadego czlowieka jest to lumen naturale wiatlo naturalne ale nalece do porzdku wiata stworzonego i nie zaley od czlowieka takie wiatlo owieca umysl kadego czlowieka a owiecajc go kieruje ku temu co wieczne co nieskoczone takie wiatlo przychodzi od tego co absolutnie inne czlowiekowi a co rozpoznaje w sobie jako lad absolutu wiatlo zatem w ogólnym znaczeniu filozoficznym staje si ródlem sensu lczc si z jasnoci umyslu wiatlo zatem sprawia e wewntrzno stanowic struktur cogito i sensu spowija zewntrzno myl niezmiennie pozostaje jasnoci lub jutrzenk wiatla cud wiatla to istota mylenia 1 w filozofii lévinasa wiatlo lczy si ze slowem metafor czego pozostaje twarz w jej promieniujcym spojrzeniu zrodzonym z najpikniejszego wiatla to w jej ikonicznym spojrzeniu slyszalne s slowa wzywajce do odpowiedzialnoci naga twarz rodzi wiatlo w którym ujawnia si pelne czlowieczestwo ludzka twarz w jej ikonicznej metaforze lévinasa nie pozwala wygasi wiatla stajc si czym na wzór heideggerowskiego lenego przewitu jako ródla prawdy wiatlo rozumiane w tej perspektywie ukazuje rzeczywisto egzystencjaln w jej transcendentnym wymiarze t rzeczywisto moj i twoj jako denie do tego co nieskoczone [1 e lévinas istniejcy i istnienie przel j margaski kraków 2006 s 72.

[close]

p. 11[close]

p. 12

janusz maj ukoczyl filozofi teologi pedagogik obecnie pracuje jako nauczyciel filozofii i etyki w autorskich liceach artystycznych ala jako pedagog-terapeuta prowadzi zajcia w domach pomocy spolecznej we wroclawiu autor ponad 20 publikacji z zakresu filozofii oraz pedagogiki jest m.in autorem artykulów milo zwyciajca mier logos i ethos kraków 2002 dialogika franza rosenzweiga jako metafizyka bytu religijnego filozofia dialogu pozna 2005 emmanuela lévinasa paideia innego dzisiejsze czasy ­ edukacja wobec przemian w kulturze wspólczesnej pod red w jakubowskiego wroclaw 2006 uczestniczy w wielu konferencjach naukowych z zakresu filozofii i pedagogiki m in na uniwersytecie adama mickiewicza w poznaniu uniwersytecie wroclawskim pisze dysertacj doktorsk w instytucie filozofii uniwersytetu wroclawskiego powicon filozofii franza rosenzweiga emmanuela lévinasa jean-luc mariona ujmujc j poprzez wspólczesny problem przekroczenia metafizyki i ukazujc ten problem w horyzoncie dowiadczenia pikna rozwija dialogiczn myl filozoficzn poprzez kategori innego w filozofii emmanuela lévinasa ukazujc moliwoci zastosowania jej we wspólczesnej pedagogice wspólorganizator midzyszkolnego seminarium humanistycznego ala liceum akademickie pt mity nowoczesnej europy którego tematem w tym roku jest faust ­ imi czlowieka wspólczesnego.

[close]

p. 13

katarzyna wypchlo la luz ­ lewitacja barw

[close]

p. 14

ukazanie obrazów kultury i czasoprzestrzeni kubaskiej w oddechu lewitujcych barw wyzwolenie pierwotnej swobodnej w dzianiu si ruchu cial dusz oraz spojrzeniu muzyk ekspresyjnie-plynnej mozaiki luz lewitacja barw katarzyna wypchlo katarzyna wypchlo uczennica slsp ala specjalizacja fotografia artystyczna rok iii

[close]

p. 15[close]

Comments

no comments yet