Buku 5S

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

1

[close]

p. 2[close]

p. 3

3

[close]

p. 4

cetakan pertama 2010 © mampu hakmilik terpelihara penghasilan semula dalam apa-apa bentuk adalah dilarang sama sekali kecuali dengan kebenaran bertulis daripada mampu.

[close]

p. 5

kandungan prakata tujuan pengenalan maksud singkatan 5s amalan-amalan 5s sisih seiri susun seiton sapu seiso seragam seiketsu sentiasa amal shitsuke faedah melaksanakan amalan 5s kunci kejayaan amalan 5s pelaksanaan amalan 5s langkah-langkah melaksanakan amalan 5s peranan jawatankuasa amalan 5s pelaksanaan audit dalaman ciri-ciri amalan baik 5s penutup i 2 3 4 5 5 9 13 16 18 20 21 22 23 25 30 31 56

[close]

p. 6[close]

p. 7

prakata assalamualaikum dan salam 1 malaysia seiring dengan langkah-langkah transformasi perkhidmatan awam bagi meningkatkan tahap penyampaian perkhidmatan terdapat usaha-usaha untuk memantapkan pengurusan pejabat melalui pengenalan amalan 5s amalan 5s merujuk kepada pengurusan persekitaran tempat kerja yang lebih seragam dan sistematik amalan 5s dapat membantu warga jabatan/agensi bekerja dalam persekitaran tempat kerja yang kondusif dan selesa panduan amalan 5s ini merupakan satu kaedah bagi melaksanakan aktiviti ke arah mewujudkan persekitaran kerja yang kemas bersih dan tersusun jika amalan 5s dilaksanakan ianya akan meningkatkan tahap pengurusan dan penyelenggaraan pejabat ke arah yang lebih baik di samping dapat mengurangkan pembaziran komitmen dan penglibatan warga jabatan/agensi dalam pelaksanaan amalan 5s merupakan asas kepada peningkatan kualiti dan produktiviti jabatan/agensi amalan 5s akan membentuk disiplin diri yang baik semangat kerja berpasukan di samping mewujudkan rasa selesa terhadap persekitaran tempat kerja datuk normah md yusof ketua pengarah unit permodenan tadbiran dan perancangan pengurusan malaysia mampu jabatan perdana menteri 1

[close]

p. 8

panduan amalan 5s tujuan buku panduan amalan 5s ini bertujuan untuk 1 menerangkan konsep amalan 5s secara umum 2 memberi panduan asas pelaksanaan amalan 5s di jabatan/agensi 3 menerangkan kaedah pelaksanaan audit dalam amalan 5s kepada jabatan/agensi 2

[close]

p. 9

pengenalan amalan 5s merupakan satu kaedah pengurusan yang dipelopori oleh pihak industri di jepun bagi mewujudkan persekitaran tempat kerja yang selesa kemas dan selamat amalan 5s bermatlamat mewujudkan persekitaran kerja yang berkualiti secara sistematik dan praktikal pelaksanaan amalan 5s yang berkesan dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan menjimatkan kos dan memudahkan proses kerja selain memberi keutamaan kepada aspek kebersihan kekemasan dan keselamatan di tempat kerja amalan 5s berupaya memperkukuhkan lagi sistem pengurusan kualiti jabatan/agensi berasaskan standard ms iso 9000 khususnya dalam memenuhi keperluan klausa pengurusan sumber berkaitan persekitaran kerja pelaksanaan amalan 5s yang cekap berkesan dan konsisten akan memberi nilai tambah kepada imej korporat jabatan/agensi secara keseluruhan 3

[close]

p. 10

maksud singkatan 5s 5s merupakan istilah asal dalam bahasa jepun yang jika diterjemahkan ke bahasa melayu dan bahasa inggeris akan membawa maksud seperti yang dinyatakan di dalam jadual 1 bahasa jepun seiri bahasa inggeris sort bahasa melayu sisih contoh menyisih fail lama tidak aktif dengan fail baru yang masih aktif menyusun dokumen bahan/alatan pejabat supaya mudah diambil/diguna menyapu/membersih ruang pejabat dan ruang kerja/bilik serta peralatan kerja individu menyeragamkan susunan fail/meja kerja/bilik mesyuarat peralatan pejabat mengamalkan selalu aktiviti sisih susun sapu dan seragam seiton set in order susun seiso shine sapu seiketsu standardise seragam shitsuke sustain sentiasa amal jadual 1 4

[close]

p. 11

amalan-amalan 5s s1 sisih seiri 1 sisih memberikan tumpuan kepada pengasingan dan pelupusan barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja 2 aktiviti sisih secara berkesan dapat dilakukan dengan · menandabarang-barangyangtidakdiperlukanlagi dengan menggunakan kaedah tag merah dan kaedah tag kuning penerangan terperinci di muka surat 6 dan 7 · menentukan tempat penyimpanan bagi barang peralatan yang masih diperlukan · bagi barang-barang yang hendak dilupuskan rujuklah kepada pekeliling/arahan/peraturan kerajaan yang sedang berkuatkuasa pengasingan tindakan barang/dokumen yang tiada nilai dan senang dibuang lupus dengan segera barang/dokumen yang tidak diperlukan barang/dokumen yang ada nilai dan senang dibuang dihapuskira/dijual mengikut prosedur barang/dokumen tiada nilai tapi kos pelupusan tinggi lupus dengan menggunakan kaedah/kos yang paling rendah rajah 1 tindakan menyisih barang/dokumen/peralatan 5

[close]

p. 12

kaedah tag merah 1 2 3 4 menentukan jenis barang/peralatan/rekod yang hendak dilupuskan melekat/melabel tag merah ke atas barang peralatan/rekod yang telah dikenal pasti mewujudkan kawasan tag merah dengan menetapkan kawasan pengumpulan barang peralatan/rekod yang tidak diperlukan lagi dan seterusnya melaksanakan pelupusan mencatatkan barang/peralatan/rekod yang telah dilabelkan dengan tag merah contoh tag merah yang boleh diguna pakai no.tag tag merah · bahan mentah · masih dalam proses · bahagian komponen · barangan yang tidak siap · mesin peralatan · lain-lain klasifikasi nama barang no siri bilangan nilai sebab bhg yang bertanggungjawab · tidak perlukan · tidak berguna · tidak penting · barangan yang ditinggalkan · tidak diketahui · lain-lain jabatan seksyen kumpulan tindakan tarikh kelulusan pelupusan jika berkaitan/dokumen terperingkat tarikh pelupusan · hapuskan · pulang semula · alihkan ke stor tanda merah · asingkan dalam stor · lain-lain diluluskan oleh dilupus oleh 6

[close]

p. 13

kaedah tag kuning 1 2 3 4 menentukan jenis barang/peralatan/rekod yang hendak dinilai melekat/melabel tag kuning ke atas barang peralatan/rekod yang telah dikenal pasti membuat penilaian dengan mengambil tindakan terhadap barang yang dilabel tag kuning tarikh pelupusan perlu ditetapkan untuk penentuan sama ada pelupusan atau penyimpanan catat dan rekod barang/peralatan/rekod yang telah dilabelkan dengan tag kuning contoh tag kuning yang boleh diguna pakai no tag tag kuning kemungkinan diperlukan nyatakan jenis dokumen simpan sehingga tarikh simpan 7

[close]

p. 14

kejayaan pelaksanaan sisih boleh diukur dengan · persekitaran kerja lebih selesa · penggunaan ruang secara cekap · masa mencari lebih pantas 8

[close]

p. 15

s2 susun seiton 1 susun merujuk kepada prinsip setiap barang ada tempatnya dan setiap tempat ada barangnya penekanan susun tertumpu kepada kaedah penyusunan yang teratur kemas berkesan dan selamat 2 selepas melaksanakan sisih dengan jayanya barang yang diperlukan hendaklah disusun mengikut keperluan penggunaan 3 berikut adalah berkesan panduan aktiviti susun secara · gunakankaedahfirst-in-first-out fifo · melabelkan dan mengindeks nama dan nombor pada barang/peralatan/rekod · menyimpan kategori barang/peralatan/rekod mengikut · memastikanbarangdisusundengansebaikmungkin supaya mudah dicapai 9

[close]

Comments

no comments yet