Biuletyn Informacyjny Infrastruktury Nr 2012-9

 

Embed or link this publication

Description

Przegląd publikacji światowych poświęconych infratsrukturze

Popular Pages


p. 1

ministerstwo transportu budownictwa i gospodarki morskiej glÓwna biblioteka komunikacyjna biuletyn informacyjny infrastruktury nr 9 issn 1689-8044 wrzesie 2012

[close]

p. 2

2 glówna biblioteka komunikacyjna prowadzi i koordynuje sprawy udostpniania i przeplywu informacji naukowej w resorcie w zakresie ekonomiki organizacji i zarzdzania w dziedzinie transportu drogowego kolejowego lotniczego eglugi ródldowej transportu miejskiego budownictwa gbk pelni jednoczenie funkcj zakladowego orodka informacji naukowej ministerstwa transportu budownictwa i gospodarki morskiej w tym charakterze dokumentuje literatur fachow oraz tworzy bank danych obejmujcy bazy kom ­ opisy dokumentacyjne artykulów z czasopism polskich i zagranicznych obejmujce szeroko pojt problematyk resortow oraz opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych i specjalnych gromadzonych w glównej bibliotece komunikacyjnej bib ­ opisy bibliograficzne wydawnictw ksigozbioru historycznego biblioteki czas informacje o czasopismach gromadzonych w gbk udostpnia dokumenty informacyjne takie jak tematyczne zestawienia dokumentacyjne tlumaczenia literatur firmow informatory katalogi oraz inne materialy informacyjne dokumentuje polsk i zagraniczn literatur z zakresu transportu budownictwa gospodarki morskiej wykonuje na zamówienie tematyczne zestawienia zawierajce opisy dokumentacyjne wybranych pozycji z literatury krajowej i zagranicznej zwizane z tematyk gromadzonych zbiorów prowadzi obslug informacyjn w ramach systemu sdi gromadzi opracowuje i udostpnia take w ramach wypoycze midzybibliotecznych wydawnictwa ksiki czasopisma normy zbiory specjalne dokumenty informacyjne tlumaczenia sprawozdania z wyjazdów zagranicznych rozklady jazdy katalogi oraz inne materialy z dziedzin tematycznie zwizanych z prac resortu prowadzi prace bibliograficzne udziela take telefonicznie informacji bibliograficznych i bibliotecznych wydaje · miesicznik biuletyn informacyjny infrastruktury ­ zawierajcy opracowania i streszczenia najwartociowszych pozycji problemowych dotyczcych transportu budownictwa i lcznoci wybranych z fachowych czasopism zagranicznych · kwartalnik wykaz waniejszych nabytków glównej biblioteki komunikacyjnej · rocznik wykaz czasopism krajowych i zagranicznych otrzymywanych przez gbk wykonuje na zamówienie odplatnie kserokopie wybranych fragmentów z materialów gromadzonych w bibliotece gbk jest czynna codziennie oprócz sobót w godz 900 ­ 1500 tel 630-10-62 tel fax 630-10-57 e-mail bdybicz@transport.gov.pl dezyderaty dotyczce wydawnictw informacyjnych pisemnie lub telefonicznie prosimy kierowa do glównej biblioteki komunikacyjnej przy ministerstwie transportu budownictwa i gospodarki morskiej ul chalubiskiego 6 00-928 warszawa redaktor biuletynu informacyjnego infrastruktury ­ elbieta malinowska tel 630-10-56.

[close]

p. 3

3 spis treci i problemy ogÓlnoresortowe 4 95 wyzwanie mobilno zrównowaona 4 96 koszty mobilnoci 2030 kontynuacja wzrostu 6 97 rynek logistyczny wskaniki trendy lokalizacje 8 98 montreal polityka ekologiczna 10 ii transport kolejowy 12 99 zrównowaony rozwój a efektywno kolei w niemczech i europie 12 100 rozwój ertms na wiecie 16 101 projekty rd na igrzyska olimpijskie w soczi 2014 20 iii transport samochodowy 23 102 priorytetowe kierunki dla transportu samochodowego 23 103 nieefektywno budowy federalnych dróg szybkiego ruchu 25 iv transport morski i rÓdldowy 28 104 rosja transport ródldowy na mielinie 28 105 system trimodalny odcia porty morskie 32 v transport miejski 34 106 transport a rozwój urbanistyczny berlina 34 107 ruch drogowy w najwaniejszych miastach europejskich 38 ze wiata 42 problemy ogólnoresortowe 42 transport kolejowy 44 transport morski i ródldowy 46 wykaz zagranicznych czasopism dokumentowanych przez gbk w roku 2012 48

[close]

p. 4

4 i problemy ogÓlnoresortowe 95 wyzwanie mobilno zrównowaona möbius b herausforderung nachhaltige mobilität internationales verkehrswesen 2012 nr 4 s.18-19 slowa kluczowe wiat polityka transportowa infrastruktura transportu polityka inwestycyjna modernizacja utrzymanie finansowanie stan techniczny rodki transportu efektywno eksploatacyjna transport kolejowy polityka kolejowa liberalizacja paliwo niekonwencjonalne polityka ekologiczna ochrona rodowiska naturalnego wzrost wartoci dodanej i umoliwienie mobilnoci to dzi kluczowe wyzwania podola im mog wspólnie polityka i gospodarka rozstrzygnicia wymaga podzial obowizków pomidzy nimi komisja europejska ustalila jaki udzial w przewozach towarowych w 2050 r powinna mie kolej egluga i transport samochodowy pastwa czlonkowskie s w stanie poprzez decyzje polityczne sterowa obcieniem rodowiska naturalnego powodowanym przez dostpne rodki transportu federalne zrzeszenie przemyslu niemieckiego bdi przeciwstawia trendom polityki transportowej inny wzorzec dzialania socjaln gospodark rynkow wedlug niej polityka powinna definiowa cele technologiczne i tworzy dobre warunki ramowe do przemyslu naley wypracowywanie rozwiza innowacyjnych nadajcych si do wprowadzenia na rynek z proponowanego wzorca wynika pi zasad dobrej polityki transportowej 1 zapewnienie inwestowania od lat tocz si dyskusje o potrzebach inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury transportu niemcy od 2001 r z wyjtkiem lat 2009-2010 przeznaczaj na utrzymanie modernizacj i budow nowych tras komunikacyjnych zaledwie 10 mld a potrzeby s wiksze co najmniej 12 mld podstawowym zadaniem pastwa jest utrzymanie w zadowalajcym stanie tras samochodowych kolejowych oraz dróg wodnych by na przyszle pokolenia nie spadly zbyt wielkie obcienia jednak obecnie coraz bardziej uwidoczniaj si skutki niedofinansowania analiza przeprowadzona przez bdi dokumentuje alarmujcy stan starszych budowli mostowych w najbliszych piciu latach niezbdne naklady inwestycyjne powinny wynosi 5-7 mld ju teraz wiele zniszczonych mostów jest zamknitych dla ruchu samochodów ciarowych tylko w pólnocnej nadrenii-westfalii w nastpnej dekadzie rewaloryzacji wymaga 300 duych mostów w sytuacji braku dostatecznych funduszy na te prace niemcom grozi utrata korzyci wynikajcych z atrakcyjnego poloenia rodki pozostajce do dyspozycji naley wydawa bardziej efektywnie analiza przygotowana przez bdi przejrzycie charakteryzuje jako istniejcej infrastruktury priorytety nie wynikaj z zasady proporcjonalnoci s okrelane w zgodnoci z potrzebami krajowymi wszdzie tam gdzie jest racjonalne uzasadnienie powinny by uruchamiane projekty finansowane w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego 2 poprawa funkcjonowania w sieci rodki transportu nie daj si dowolnie zastpowa one uzupelniaj si zadaniem polityki nie jest onglowanie ich udzialami procentowymi lecz wspieranie efektywnoci kadego z nich i promowanie intermodalnych polcze w spójn sie komunikacyjn planowanie infrastruktury na plaszczynie federalnej powinno obejmowa cal sie zapewnia sprawne polczenia portów morskich ródldowych i lotniczych oraz nadawa priorytety projektom transeuropejskim skala zada w zakresie tworzenia sieci intramodalnych i intermodalnych wymaga zastosowania inteligentnych systemów transportowych telematyka dziki dynamicznym systemom informacyjnym jest w stanie podnie o 25 przepustowo autostrad oraz -

[close]

p. 5

5 dziki redukcji zatorów drogowych przyczyni si do ograniczenia emisji co2 logistyka wspierana przez systemy it daje korzyci zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne na uproszczenie formalnoci celnych w portach europejskich i uwolnienie transportu morskiego od barier biurokratycznych pozwoli przyspieszenie przez komisj europejsk prac w zakresie monitoringu statków morskich 3 poprawa konkurencyjnoci konkurencyjno dotyczy wszystkich rodków transportu due moliwoci wobec rosncych przewozów towarowych ma transport kolejowy dziki reformie kolei w 1994 r bdi wspiera konsekwentnie rzd federalny w nowelizacji regulacji prawnych dla sektora kolejowego system zacht w oplatach za korzystanie z tras i stacji kolejowych dworców moe wyranie wzmocni konkurencj przejrzysto dziala oraz niezaleno infrastruktury kolejowej konieczna jest regulacja podejmowana zawczasu ex-ante która promuje efektywno i wspiera inwestycje poniewa polowa kolejowego transportu towarowego jest realizowana w ruchu transgranicznym niezbdne s wspólne przepisy niemieckie i europejskie w celu wdroenia liberalnego rynku kolejowego oraz interoperacyjnoci w jednolitym obszarze europejskim komisja europejska przedloyla szereg rozwiza które aprobuje bdi jednak dochodzi do fatalnych ingerencji politycznych zwlaszcza w odniesieniu do konkurencji brana lotnicza ma poprawi efektywno walki z ociepleniem klimatycznym ale odmowa usa chin i indii wlczenia si do wiatowego systemu handlu uprawnieniami do emisji wprowadzonego od 2012 r rzutuje w powanym stopniu na konkurencyjno europejskich towarzystw lotniczych sytuacja powoduje napicia midzynarodowe i nie sprzyja ochronie klimatu w dodatku krajowe podatki obciajce komunikacj lotnicz zaklócaj konkurencj na niekorzy niemieckich towarzystw i portów lotniczych wzrost kosztów lotów wewntrznych i interkontynentalnych obcia je niewspólmiernie w 2011 r prawie 60 przychodów z podatków 959 mln pochodzilo z niemieckich towarzystw lotniczych rzd federalny wspiera w ten sposób konkurencj globaln ten podatek naley zlikwidowa 4 promocja nowoczesnoci nikt nie moe obecnie mie pewnoci jakie napdy paliwa czy technologie walki z halasem oka si najlepsze za dziesi lat decyzje polityczne jeli sklaniaj si ku cislej realizacji zada technologicznych kanalizuj niepotrzebnie kreatywn konkurencj w walce o doskonalsze rozwizania ale odgórne decyzje polityczne s podatne na bldy wobec postpu technologicznego potrzebne jest wsparcie bada i rozwoju ukierunkowane na nowatorskie rozwizania w ruchu drogowym oczekuje si np wprowadzenia zasilania z baterii akumulatorów ogniw paliwowych oraz rozwiza hybrydowych obok efektywnych silników spalinowych rzd federalny wspiera narodowy program elektromobilnoci przeznaczajc wstpnie 1 mld na badania rozwój szkolenie oraz wsparcie czterech regionów realizujcych program pilotowy w tym zakresie dla tras dalekich podstawowym nonikiem energii powinien by wodór midzynarodowe zrzeszenie transportu lotniczego iata postawilo za cel redukcj emisji co2 o 50 do 2050 r w sytuacji gdy brana lotnicza wykorzystuje powszechnie silniki spalinowe podanym byloby wprowadzenie biopaliw moliwo oszczdnoci jest znaczna w ponad 1200 lotach testowych pomidzy hamburgiem a frankfurtem przy wykorzystaniu biosyntetycznej nafty lotniczej uniknito emisji 1500 t co2 w egludze morskiej w celu ograniczenia emisji stosuje si jako paliwo alternatywne skroplony gaz ziemnego lng oraz mieszank gazów plynnych propanu i butanu lpg dla dalszego ograniczenia nastpstw mobilnoci emisje i halas komisja europejska stawia na internalizacj kosztów zewntrznych zwizanych z transportem cho zasadno

[close]

p. 6

6 tej inicjatywy jest bezsporna to zestaw instrumentów model bonus-malus tj system zacht bonifikat i kar ­ przyp tlum nie jest przygotowany w dostatecznym stopniu 5 zwikszenie akceptacji kwestie zwizane z mobilnoci wymagaj akceptacji spolecznej obywatele maj prawo oczekiwa informacji dotyczcych wielkich projektów transportowych a take uwzgldniania ich postulaty bdi opowiada si za biecymi kontaktami i konsultacjami spolecznymi pelniejszy udzial obywateli oraz szybsze planowanie i uzyskiwanie zezwole nie stoj ze sob w sprzecznoci wielkie inwestycje warto poddawa pod referendum przemawiaj za tym zasady demokracji podsumowanie europa dziki silnemu przemyslowi jest predestynowana do dostarczania w przyszloci najlepszych rozwiza dla niskoemisyjnej mobilnoci polityka europejska przy pomocy racjonalnych przepisów jest w stanie zapewni strukturalne warunki do realizacji celów ochrony klimatu polityka gospodarka oraz spoleczestwo ponosz wspóln odpowiedzialno za ksztalt przyszlej mobilnoci wyzwanie przed którym stoimy jest ogromne zrównowaona mobilno nie oznacza jednak samych wyrzecze i ogranicze przeciwnie ­ daje szans na popraw jakoci ycia w warunkach zdrowego rodowiska naturalnego oprac m ucieszyski 96 koszty mobilnoci 2030 kontynuacja wzrostu hunsicker f sommer c mobilitätskosten 2030 preisauftrieb setzt sich fort internationales verkehrswesen 2012 nr 4 s 54-56 slowa kluczowe mobilno motoryzacja transport publiczny eksploatacja koszt finansowanie 2030 prognoza po raz pierwszy przeprowadzono rozpoznanie wplywu rónych czynników na koszty mobilnoci w perspektywie roku 2030 centrum innoz oraz instytut wvi dokonaly oceny z wykorzystaniem wlasnych modeli oraz scenariuszy przedstawione wyniki dotycz roku bazowego 2010 toczce si wci dyskusje uwiadamiaj spoleczestwu e rosnce ceny benzyny i energii nie s ju zjawiskiem przejciowym obecne ceny ropy naftowej wstrzymane inwestycje w zakresie infrastruktury transportu potrzeba finansowania dróg przez uytkowników oraz widocznie kurczcy si budet publiczny ­ wszystko to wiadczy o dlugotrwalym wzrocie kosztów dla uytkowników wszystkich zmotoryzowanych rodków transportu wedlug wyników ankiety przeprowadzonej w 2011 r prawie 1/4 niemców ograniczyla mobilno z powodu rosncych kosztów do wyej wymienionych czynników dochodzi wic wymiar socjalny problemu który ma wplyw na budet gospodarstw domowych przeznaczany na mobilno obserwuje si umiarkowany przyrost dochodów oraz systematycznie rosnce wydatki na cele socjalne indywidualny ruch zmotoryzowany dla tej grupy uytkowników uwzgldniono koszty calkowite oraz tzw wydatki biece out-of-pocket dla samochodu osobowego z silnikiem spalinowym pierwsza grupa kosztów wynika z sumy kosztów zakupu utrzymania eksploatacji oraz kosztów amortyzacji rocznej auta druga grupa dotyczy biecych wydatków ponoszonych przez kierowc paliwo parkowanie oplaty drogowe rozpatrywano róne kategorie pojazdów oraz zespoly napdowe na wstpie zostaly poczynione zaloenia dla podstawowych skladników kosztów podatki ubezpieczenia wydatki na konserwacj i przecitne zuycie paliwa przy rozpatrywaniu wydatków biecych bazowano na podstawowym elemencie jakim jest koszt paliwa z uwzgldnieniem prawdopodobnego wzrostu cen ropy naftowej do 2030 r oprócz

[close]

p. 7

7 najbardziej prawdopodobnego podstawowego scenariusza opracowano dwa inne minimum i maksimum dla wszystkich scenariuszy przyjto e zostan wprowadzone oplaty za korzystanie z dróg dla autostrad od 2015 r dla dróg federalnych od 2020 r publiczna komunikacja pasaerska dla przedsibiorstw publicznej komunikacji pasaerskiej oszacowano wstpnie przewidywany wzrost kosztów eksploatacyjnych rozróniono przy tym koszty materialowe energii uslug zewntrznych koszty personelu oraz kapitalowe odpisy i czynsze na podstawie opublikowanych indeksów moliwa byla aktualizacja trendu wzrostu kosztów poszczególnych skladników przy szacunku kosztów energii poslugiwano si prognozami cenowymi w komunikacji publicznej z reguly nie wszystkie koszty s pokrywane z oplat za przejazd niezbdne s subwencje publiczne ceny przejazdu zostaly zdefiniowane jako koszty mobilnoci które rosn jeeli wysze koszty eksploatacyjne przy danym popycie na przewozy nie s kompensowane zwikszon wydajnoci lub dodatkowymi doplatami z budetu kolejowy transport podmiejski oprócz przyszlych kosztów eksploatacyjnych rozpatrywano dochody i finansowanie kolejowej komunikacji pasaerskiej podstaw byly przyznawane krajom zwizkowym rodki na regionalizacj tylko do 2014 r stale w tym przypadku opracowano take trzy scenariusze w tym dwa uwzgldniajce dlugoterminowy rozwój tego instrumentu finansowania miar wzrostu kosztów mobilnoci do 2030 r jest wyliczony w stosunku do liczby pkm uredniony dochód jednostkowy który uwzgldnia zaloon wydajno przewozow porównanie wariantów przyjtych za podstaw prowadzi do wniosku e wobec ograniczonych rodków z budetu publicznego od 2015 r w najlepszym przypadku naley liczy si wyrównaniem inflacji w najgorszym scenariuszu przewiduje si silne cicia finansowe samochodowa komunikacja publiczna podobnie do szacunków kosztów mobilnoci z wykorzystaniem komunikacji kolejowej spodziewane koszty eksploatacyjne oszacowano dla rozmaitych grup przedsibiorstw przewozowych daleka komunikacja autobusowa miejska komunikacja autobusowa i tramwajowa z uwzgldnieniem przyjtego poziomu pokrycia kosztów jest moliwe okrelenie wysokoci oplat za przejazd niezbdnych do pokrycia kosztów przedsibiorstwa wobec presji finansowej wikszo wlacicieli przedsibiorstw przewozowych zaklada wzrost kosztów komunikacji publicznej wysoko wzrostu rozpatrywano w dwóch scenariuszach jednostkowy dochód oszacowano poslugujc si danymi dotyczcymi niezbdnej wysokoci oplat za przejazd oraz wydajnoci przewozowej wynikajcej z regresu demograficznego wyniki i porównanie rodków transportu na podstawie wielu zestawie mona przyj za bardzo prawdopodobne e kierowców samochodów i uytkowników komunikacji publicznej czeka w przyszloci konfrontacja z silnym wzrostem mobilnoci porównanie kosztów przeprowadzono metodycznie mimo zrónicowanego podejcia do szacowanego wzrostu kosztów dla indywidualnego ruchu zmotoryzowanego i komunikacji publicznej z opracowanych wykresów wynika e w latach 2010-2030 przewidywany wzrost kosztów moe waha si dla ruchu indywidualnego z uwzgldnieniem wydatków biecych od 150 do 200 dla komunikacji samochodowej od 169 do 197 a dla komunikacji kolejowej od 185 do 227 wzrost kosztów utrzymania szacowany jest na 139 za kosztów eksploatacyjnych na 145 komunikacja samochodowa oraz 153 komunikacja kolejowa w zalenoci od scenariusza same wydatki biece kierowców indywidualnych mog wzrosn nawet o 54 konkurencyjno transportu publicznego jest uzaleniona nie tylko od swobody dzialania i gotowoci sektora publicznego do przekazywania rodków finansowych ale i od zdolnoci brany do wykorzystania potencjalu w zakresie ograniczania kosztów takie

[close]

p. 8

8 moliwoci daje realizacja koncepcji przewozów intermodalnych w celu pozyskania nowych pasaerów wydaje si to niezbdne zwlaszcza w okresie spadku korzystania z komunikacji w centrach miast oraz wobec perspektywy zmiany wizerunku samochodu który dziki nowym formom napdu bdzie stopniowo tracil opini rodka transportu szkodliwego dla rodowiska oprac m ucieszyski 97 rynek logistyczny wskaniki trendy lokalizacje veres-homm u logistikimmobilienmarkt kennzahlen trends standorte internationales verkehrswesen 2012 nr 3 s 20-22 slowa kluczowe polityka logistyczna koniunktura centrum logistyczne lokalizacja parametr eksploatacyjny inwestycja niemcy austria szwajcaria nieruchomoci w logistyce kusz inwestorów i projektantów duymi zyskami i dynamicznym wzrostem rynku gospodarka logistyczna pracuje jednak od kilku lat w trudnych warunkach niepewna koniunktura spadki cen oraz podwyszone wymagania dotyczce bezpieczestwa i dlugotrwaloci lacuchów transportowych wymagaj od przedsibiorstw i uslugodawców dobrej struktury przy maksymalnej elastycznoci i innowacyjnoci w studium nieruchomoci w logistyce ­ rynek i lokalizacje 2011 zostala przeprowadzona doglbna analiza i ocena rynku nieruchomoci w niemczech austrii i szwajcarii dwa lata po opublikowaniu pierwszego studium na ten temat okazalo si e dynamiczne oywienie gospodarcze przynioslo take temu rynkowi pomylne wyniki w 2011 r w wielu dziedzinach mona bylo zapomnie o konsekwencjach kryzysu lat 2008 i 2009 rynek jest jednak uzaleniony od rozwoju gospodarczego i uwarunkowa politycznych o sukcesie lub niepowodzeniu projektów w sferze nieruchomoci i rozwoju centrów logistycznych decyduj nie tylko czynniki zewntrzne ale i prawidlowe dostosowanie ofert w niemczech dla przedstawienia strukturalnych wskaników rynku przeanalizowano dane dotyczce ponad 6.000 nieruchomoci logistycznych przecitna powierzchnia takich obiektów wynosi 16 000 m2 rónice wystpuj w zalenoci od zastosowa nowoczesne centra dystrybucyjne maj powierzchni dochodzc do 26.000 m2 zazwyczaj obiekty wykorzystywane do przeladunków oferuj powierzchni ok 9.000 m2 ponad polowa przedsibiorstw przemyslowych wykorzystuje do celów logistycznych hale o powierzchni poniej 10.000 m2 podczas gdy na potrzeby handlu powstaj nowe obiekty o powierzchni ponad 20.000 m2 rzadko powierzchnia centrum logistycznego przekracza 100.000 m2 w niemczech tereny o przeznaczeniu logistycznym w 55 uytkuj firmy wiadczce takie uslugi w 28 wykorzystuje je handel a 17 terenów jest zajtych przez przemysl przetwórczy przecitne koszty inwestycyjne przy budowie hal wynosz 1 mln na kade 1000 m2 powierzchni w kosztach zawarta jest ju warto wyposaenia magazynowego oraz urzdze technicznych w austrii i szwajcarii rynek nieruchomoci logistycznych jest znacznie mniejszy ni w niemczech przecitna powierzchnia obiektów wynosi w austrii nieco ponad 11.000 m2 a w szwajcarii ­ 8.500 m2 rynek nieruchomoci w logistyce w minionej dekadzie rozwinl si od poziomu segmentu niszowego do stabilnej wartoci w gospodarce nieruchomociami w niemczech trwajcy dlugie lata wzrost wolumenu inwestycji budowlanych 20 rocznie zakoczyl si wraz z pocztkiem kryzysu gospodarczego w 2008 r brana nieruchomoci w logistyce z powodu zmienionego popytu ze strony przemyslu i handlu zareagowala z pewnym opónieniem w 2009 r zanotowano wyraniejszy spadek nieruchomoci logistycznych powstalo mniej ni w poprzednim roku liczne plany i projekty zawieszono.

[close]

p. 9

9 w 2010 r skutkiem lepszej koniunktury zagospodarowywano pustostany wyrane oywienie dalo si te odczu w segmencie wynajmu obiektów o przezwycieniu kryzysu mona bylo mówi dopiero w 2011 r oywienie nastpowalo dziki realizacji licznych projektów bez tej aktywnoci inwestycyjnej spadek po czasach kryzysu bylby jeszcze dotkliwszy liczne sieci handlowe wykorzystywaly niskie ceny do restrukturyzacji swych sieci logistycznych i intensywnie inwestowaly w nowe centra ten trend utrzymuje si do dzisiaj spadki w latach kryzysu odczuwali niemal wylcznie uytkownicy z segmentu przemyslu oraz uslugodawcy logistyczni którzy dopiero w 2011 r wykazali wiksze zainteresowanie nieruchomociami logistycznymi zarówno nowymi inwestycjami budowlanymi jak i wynajmem w niemczech dziki takiej tendencji zyskalo 20 regionów logistycznych rekordowe obroty osignlo pi najbardziej znanych orodków logistycznych hamburg berlin monachium frankfurt i duisburg pierwsze optymistyczne prognozy instytutu fraunhofera grupy roboczej analizujcej lacuchy zaopatrzenia supply chain services scs na rok 2012 byly uzasadnione odbudowaniem si rynku nowych inwestycji budowlanych dla logistyki przesunite w czasie projekty mogly by realizowane podczas lagodnej zimy 2011 r std stosunkowo spokojna sytuacja na rynku na pocztku 2012 r zapowiadane s jednak nowe due inwestycje ze wzgldu na niewielkie rezerwy w segmencie wynajmu tym samym niemiecki rynek nieruchomoci logistycznych otrzymuje liczne pozytywne sygnaly do rozwoju od specyficznych potrzeb poszczególnych uytkowników zaley zrónicowanie nieruchomoci logistycznych podstawowe wymagania inwestorów to zapewnienie przydatnoci nowego obiektu dla uytkowników w ten sposób zwiksza si prawdopodobiestwo e po zakoczeniu wynajmu obiekt znajdzie kolejnego uytkownika co w duym stopniu zapewnia bezpieczestwo inwestycyjne aktualnie panuje tendencja do budowy standaryzowanych modulowych hal o powierzchni 10.000 m2 które mog by dzielone na mniejsze jednostki w zalenoci od potrzeb najemcy najwaniejsze kryteria przydatnoci obiektu do wykorzystania przez osoby trzecie to moliwo rozbudowy konstrukcja hali bez podpór o wysokoci 10-12 m powierzchnie biurowe 10 bardzo wana jest te kwestia trwaloci wydajne owietlenie izolacja dwikowa zastosowanie ekologicznych materialów budowlanych i energooszczdno korzystanie z energii ze ródel odnawialnych budowa obiektów logistycznych neutralnych pod wzgldem emisji co2 o ile wymogi w zakresie parametrów obiektów s jasne to oczekiwania wzgldem lokalizacji znacznie si róni chodzi o to jakie zadania umoliwia obiekt w danej lokalizacji uytkownicy którzy chc koordynowa globaln dzialalno logistyczn z jednego orodka maj inne wymagania ni logistycy których zadanie polega na zaopatrzeniu materialowym okrelonej aglomeracji oprócz lokalizacji wane s take ceny gruntów dostpno sily roboczej czy polczenie z portem lotniczym obiekt w okrelonej lokalizacji nie konkuruje bezporednio ze wszystkimi regionami logistycznymi lecz z tymi które maj podobn kombinacj czynników lokalizacyjnych i spelniaj porównywalne funkcje w omawianym studium rozróniono wiele typów orodków logistycznych reprezentatywnych dla najwaniejszych zada logistycznych w poszczególnych regionach kady z 28 analizowanych regionów wyrónia si pod wzgldem atrakcyjnoci lokalizacji i gstoci rozmieszczenia nieruchomoci logistycznych sporód pozostalych orodków niemieckich austriackich i szwajcarskich pod wzgldem znaczenia dla rynku nieruchomoci logistycznych glówne orodki wykazuj znaczne zrónicowanie w czolówce znajduj si uznani mistrzowie hamburg ren-men oraz duisburg niej plasuj si stosunkowo mlode i niewielkie rynki nieruchomoci logistycznych erfurt salzburg zachodnia szwajcaria pomidzy nimi znajduj si ustabilizowane regiony logistyczne które z powodu duej liczby ludnoci i sily gospodarczej ewentualnie specjalistycznego wyposaenia zaliczaj si do rynków interesujcych pod wzgldem rozwoju nieruchomoci

[close]

p. 10

10 logistycznych dzialania wladz regionalnych na rzecz ich promocji maj decydujce znaczenie dla rozwoju regionów jako orodków logistycznych oprac m ucieszyski 98 montreal polityka ekologiczna desrosiers c la stm lutte contre les changements climatiques le rail 2012 nr 6 187 s 12-17 slowa kluczowe montreal polityka transportowa transport publiczny spaliny emisja redukcja 2020 przewozy pasaerów dst oferta przewozowa polityka ekologiczna transport elektryczny transport zrównowaony w 2005 r podczas konferencji onz dotyczcej zmian klimatycznych montreal byl jednym z miast których burmistrzowie podpisali midzynarodow deklaracj o 30-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 r takie zobowizania znajduje si take plan zrównowaonego rozwoju montrealu na lata 2012-2015 w nastpstwie postanowie konferencji kopenhaskiej 2009 rzd prowincji québec postawil sobie za cel do 2020 r 20-procentow redukcj emisji w stosunku do poziomu 1990 r wlczajc si w proces redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz elektryfikacji pojazdów zrzeszenie transportowe montrealu stm podpisalo kart zrównowaonego rozwoju midzynarodowej unii transportu publicznego uitp w prowincji québec najwikszym emitentem gazów cieplarnianych jest sektor transportu 48 w 2008 r z tego transport drogowy odpowiada za 77,8 emisji transport zbiorowy jest odpowiedzialny za 0,3 emisji gazów cieplarnianych wynika to z faktu e polowa przemieszcze w komunikacji zbiorowej 280 mln z 550 mln jest realizowana przez metro w montrealu ten rodek transportu jest zasilany w 100 energi elektryczn uzyskiwan w silowniach wodnych od 1996 r inny powód pozytywnego wplywu na rodowisko transportu zbiorowego to niska jednostkowa emisja gazów cieplarnianych 48 g co2 na 1 pasaerokm w transporcie samochodowym 202 g bilans ostatnich lat wskazuje na siln progresj emisji gazów cieplarnianych powodowan przez samochody mimo postpu technologicznego który pozwala na popraw sprawnoci energetycznej pojazdów w sektorze transportu w ostatnich dwóch dekadach nastpil wzrost emisji gazów cieplarnianych o 28,6 do 36 mln t w 2008 r rzd prowincji od 2006 r realizuje polityk promujc transport zbiorowy ukierunkowan na popraw oferty oraz zwikszenie czstotliwoci korzystania z komunikacji zbiorowej o 8 w 2011 r w nastpnym roku stm uruchomilo w oparciu o najlepsze wzorce wiatowe program poprawy uslug transportu zbiorowego pastec finansowany przez ministerstwo transportu prowincji oraz miasto montreal celem jest rednioi dlugoterminowa poprawa oferty przewozowej i naklonienie montrealczyków do czstszego korzystania z komunikacji zbiorowej liczba przemieszcze osignla poziom prawie 405 mln w 2008 r co stanowilo rekord przewozów w komunikacji publicznej w stolicy prowincji w cigu piciu lat osignito 25-proc popraw oferty oraz 12-proc wzrost w zakresie czstotliwoci przewozów równolegle z popraw obslugi zanotowano wzrost poziomu zadowolenia klientów z 84 do 89 w 2011 r od 2006 r stm wdroylo szereg rodków dla poprawy oferty w tym zwikszenie przewozów metrem które dysponuje jednym ze starszych taborów na wiecie w 2011 r pojazdy metra przejechaly 77 mln km co stanowilo wzrost o 29 w porównaniu z 2006 r liczba pasaerów zwikszyla si o 14 linie autobusowe osignly w 2011 r 6-proc wzrost liczby pasaerów autobusy przejechaly 85 mln km wzrost o 22 od 2006 r ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 r jest celem wladz montrealu oraz rzdu québec odpowiednio o 30 i 20 stm ocenia e jego zdolno eksploatacyjna pozwoli na realizowanie 540 mln przemieszcze rocznie dla osignicia tego celu oznacza to potrzeb wzrostu o 40 w porównaniu z 2010 r niezbdna jest istotna poprawa oferty

[close]

p. 11

11 oraz wdroenie metod zarzdzania popytem na przewozy wytyczony cel moe by zrealizowany dziki 32-proc wzrostowi oferty linii autobusowych uruchomieniu dodatkowych 270 km tras oraz oddaniu do eksploatacji systemu szybkiej komunikacji autobusowej srb zwikszenie oferty polcze metra o 26 bdzie moliwe po wprowadzeniu do eksploatacji nowych pojazdów mpm-10 firma bombardier transportation dostarczy 468 nowych wagonów z których 342 zastpi wysluony tabor mr-63 pozostale 63 wagony poslu do rozszerzenia oferty przewozowej przewiduje si take e 5 kierowców samochodów prywatnych wybierze komunikacj zbiorow w wyniku poprawy zarzdzania popytem rozszerzenie oferty autobusowej nastpi dziki wprowadzeniu do eksploatacji 400 nowych pojazdów oraz dwóch linii szybkich srb docelowo 2020 park autobusów bdzie liczyl 2089 pojazdów sie uprzywilejowanej komunikacji autobusowej mpb z wydzielonymi pasami ruchu oraz priorytetem w sygnalizacji wietlnej zostanie rozszerzona ze 101 do 370 km w 2020 r sie autobusowa stm bdzie korzysta z funkcjonalnoci nowego systemu zarzdzania i informacji w czasie rzeczywistym system ibus ju od ponad stu lat transport publiczny korzysta z energii elektrycznej w wielkich aglomeracjach funkcjonuj elektryczne tramwaje trolejbusy metro szybka kolej miejska pocigi midzymiastowe oraz pocigi duej prdkoci te rodki transportu zbiorowego charakteryzuj si du wydajnoci niski koszt w przeliczeniu na jednego pasaera oraz niskim poziomem emisji gazów cieplarnianych na 1 pkm w komunikacji publicznej québecu prawie 50 przemieszcze odbywa si przy pomocy trakcji elektrycznej rejon montrealu w 60 korzysta z trakcji elektrycznej z tego 95 przypada na metro a 5 na koleje podmiejskie stm wychodzc naprzeciw inicjatywom wladz québecu wspiera nowy plan dziala na rzecz rozwoju pojazdów elektrycznych dla jego realizacji konieczna jest dalsza elektryfikacja sieci stm przewiduje wprowadzenie nowych elektrycznych rodków transportu emitujcych mniejsze iloci gazów cieplarnianych oraz zanieczyszcze ponad 50 przemieszcze realizowanych przez stm w 2011 r wykonano z uyciem trakcji elektrycznej w najbliszych latach zrzeszenie bdzie koncentrowa si na elektryfikacji naziemnej sieci komunikacyjnej od 2005 r wszystkie nowe pojazdy stm s wyposaane w napd elektryczny zrzeszenie podjlo starania o pozyskanie 161 autobusów hybrydowych pierwsze egzemplarze tych pojazdów na biodiesel i trakcj elektryczn bd testowane w 2013 r zastosowana bdzie technologia wielokrotnego ladowania akumulatorów w pojedzie lub indukcyjna co docelowo pozwoli na wprowadzenie autobusów akumulatorowych do regularnej eksploatacji liniowej w 2012 r maj by zakoczone studia dotyczce moliwoci uruchomienia komunikacji trolejbusowej oprócz rozszerzenia oferty przewozowej i elektryfikacji sieci stm zdecydowanie wspiera rozwój zrównowaonej mobilnoci w rejonie montrealu i wlcza si w dzialania prowadzone w skali lokalnej regionalnej i ogólnokrajowej rodki w zakresie aktywnego zarzdzania popytem prowadz do poprawy konkurencyjnoci rozwiza alternatywnych wobec transportu samochodowego zwlaszcza do zahamowania tendencji korzystania z auta przez tylko jedn osob s one niezbdne do przeniesienia ciaru przewozów pasaerskich na komunikacj zbiorow efektywno uslug w pasaerskim transporcie zbiorowym zaley w znacznym stopniu od konfiguracji urbanistycznej i barier geograficznych rozleglo miasta jego zagospodarowanie przestrzenne wyznaczaj najwaniejsze parametry dla komunikacji zbiorowej jej efektywno ronie wraz z zagszczeniem osiedli miejskich teren o bardzo rozproszonej zabudowie jest trudniejszy do obslugi przez sie transportu zbiorowego ni zabudowa skupiona obejmujca dzielnice mieszkalne handlowe zaklady pracy i orodki poloone w bliskoci glównych osi komunikacyjnych w aglomeracji montrealu stm pelni rol instytucji oferujcej zintegrowane rozwizania transportowe wykorzystujcej optymalne zagospodarowanie istniejcych

[close]

p. 12

12 obszarów miejskich dla rozwoju transportu zrównowaonego i poprawy jakoci ycia mieszkaców dotychczas stm rozszerzylo zakres uslug o 25 liczba przewiezionych pasaerów zwikszyla si o blisko 12 od 2006 r wzrost liczby przemieszcze o 42 mln do prawie 405 mln rocznie zastosowane rodki i inwestycje okazaly si korzystnymi dla gospodarki i rodowiska naturalnego prowincji québec przyjmujc plan strategiczny 2020 dla zaspokojenia potrzeb zrównowaonej mobilnoci stm oferuje mieszkacom najsprawniejsz w ameryce pólnocnej komunikacj zbiorow jej wysoki poziom gwarantuje wykorzystanie dowiadcze klientów oraz wane inwestycje dla uatrakcyjnienia oferty przewozowej stm stawia sobie za cel uczynienie transportu zbiorowego skutecznym narzdziem w walce ze zmianami klimatycznymi oprac m ucieszyski ii transport kolejowy 99 zrównowaony rozwój a efektywno kolei w niemczech i europie fengler w heppe a nachhaltigkeit und effizienz der eisenbahn in deutschland und europa eisenbahntechnische rundschau 2012 nr 7+8 s 38-44 slowa kluczowe europa niemcy transport spaliny emisja redukcja plan transport elektryczny transport kolejowy przewozy pasaerów przewozy ladunków praca przewozowa przewozy dalekie ruch kolejowy organizacja samochód osobowy konkurencja rynkowa polityka transportowa przewozy lokalne finansowanie sektor transportu stoi dzisiaj przed powanymi wyzwaniami w sferze ochrony klimatu w znacznie trudniejszych ni dotychczas warunkach finansowych elektryczny transport drogowy nie jest w stanie sam stawi czola tym wyzwaniom wedlug europejskiej agencji rodowiska eea w 2009 r sektor transportu byl odpowiedzialny za 24 wszystkich emisji gazów cieplarnianych w unii europejskiej w porównaniu z 1990 r wielko emisji wzrosla o 27 przy jednoczesnym wzrocie natenia ruchu o 1/3 w odrónieniu od przemyslu w transporcie nie udalo si rozdzieli emisji od wzrostu osignicie docelowej 60-procentowej redukcji emisji zwizanych z transportem w okresie 1990-2050 wydaje si wic zadaniem niezwykle trudnym okazuje si e mimo wysilków podejmowanych w poszczególnych dzialach gospodarki idziemy w falszywym kierunku pytanie jak sektor transportu zareaguje na t bldn orientacj dokonuje si sprawdzenia koncepcji dotyczcych zarówno zada ekologicznych jak i decyzji politycznych w zakresie wykorzystania zasobów oraz zachowania konkurencyjnoci przemyslu samochodowego jednym z kierunków dziala jest forsowanie elektromobilnoci w ruchu drogowym mona wtpi czy sama elektromobilno wystarczy do realizacji celu jeszcze nie wiadomo jak powinien funkcjonowa daleki transport samochodowy z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych brak jest zupelnie pomyslów na organizacj zelektryfikowanego drogowego transportu ciarowego unia europejska promuje ide przenoszenia ciaru przewozów na transport kolejowy zaloenia s nastpujce do 2050 r wikszo przewozów na rednie odlegloci powinna odbywa si kolej towarowe przewozy samochodowe na odlegloci ponad 300 km naley przenie na kolej lub statki eglugi ródldowej 2030 30 2050 50 nie tylko zaloenia rodowiskowe mog by chybione sektor transportu jak cala gospodarka nie moe oczekiwa takiego naplywu rodków publicznych jak dotychczas wyzwaniem które sektor transportu podejmuje to dwukrotnie wyszy transfer przewozów na kolej mimo zmniejszajcych si rodków z budetu publicznego jednym z rozwiza moe by bardziej racjonalne wykorzystanie rodków transportu zwlaszcza tam gdzie sprawdzaj si ich

[close]

p. 13

13 systemowe zalety zadaniem pastwa jest przygotowanie warunków pozwalajcych odnie sukces mimo swobodnego wyboru rodków transportu kolej duej prdkoci i pasaerskie przewozy dalekie komunikacja pasaerska na dalekie odlegloci jest dla kolei w konfrontacji z samochodem prywatnym i samolotem trudnym i niekiedy irracjonalnym rynkiem potencjalni klienci nie kieruj si bowiem rozsdkiem lecz raczej powszechnie panujc opini podczas gdy liczba pasaerów i pkm wzrosla w okresie 1992-2011 o ponad 70 liczba pasaerów w pocigach spadla o 2 wzrost pracy przewozowej kolei pasaerskich byl w ostatnim dwudziestoleciu bardzo skromny 9 od 1988 r w niemczech uruchomiono 1285 km tras kolejowych duej prdkoci po których kursuj komfortowe pocigi ice rozdwik pomidzy moliwociami a rzeczywistoci polega na tym e wydluenie przecitnych tras przejazdu obserwujemy dopiero od przelomu wieków przy ustabilizowanej pracy przewozowej i malejcej liczbie pasaerów przyczyn jest zapewne zmiana polityki db ag w zakresie pasaerskich przewozów dalekich do 2000 r oferowano ju trzy równowane grupy produktów ice ic/ec oraz ir póniej tradycyjne trasy ir zaczto obslugiwa pocigami ic które zatrzymywaly si tylko na wybranych stacjach nastpowalo sukcesywne przejmowanie przewozów dalekich przez pocigi lokalne obecnie komunikacja dalekiego zasigu koncentruje si na podstawowej sieci db trasy duej prdkoci s wykorzystywane intensywnie jednak kosztem omijania duych orodków cienia ze szkod dla pasaerów skutkiem takiego stanu rzeczy od 2000 r zmniejszylo si znaczco zapelnienie pocigów o ok 15 jednoczenie zmalala przecitna odleglo przejazdu o 13 oraz praca przewozowa o 14 wiksza efektywno eksploatacyjna nie przeklada si jednak na sukces ekonomiczny poniewa w relacjach których dotycz zmiany nastpilo przeniesienie przewozów na komunikacj lokaln wystpuje te konieczno prowadzenia dluszych objazdów prace badawcze tu berlin potwierdzily e kolej w 2485 relacjach mimo funkcjonowania pocigów duej prdkoci potrzebuje ze wzgldu na objazdy dluszego o 14 czasu na przejazd take w porównaniu z samochodem osobowym problem ley nie tylko w mniejszych prdkociach pocigów lokalnych chodzi take o niski komfort podróowania mimo nowoczesnego taboru dua liczba przystanków halas /czsto na skutek obecnoci spalinowego wagonu silnikowego w rodku skladu brak moliwoci rezerwacji miejsc brak uslug gastronomicznych oraz miejsca na wikszy baga to zraa pasaerów udajcych si w dlusz podró zwlaszcza klientów biznesowych przecitny pasaer stara si unika dlugiej podróy komunikacj regionaln oznacza to e potencjal przewozowy nie jest wykorzystany nie dziwi wic postulaty poprawy polcze dalekich tj przede wszystkim przywrócenia wylczonych z sieci orodków reaktywowania komunikacji interregio ir oraz stalych rozkladów jazdy jako zintegrowanej oferty komunikacji dalekiej problem polega m.in na rónych sposobach finansowania przewozów lokalnych i dalekich podczas gdy pocigi lokalne subwencjonowane s ze rodków publicznych pocigi dalekobiene funkcjonuj w oparciu o wlasny rozrachunek ekonomiczny wedlug niektórych analityków obsluga kwestionowanych polcze dalekich przez pocigi ekspresowe ir lub ire w systemie gospodarczym bez strat nie jest moliwa po przeprowadzeniu analizy koszty/korzyci w kwestii przeniesienia ciaru przewozów zwikszenie atrakcyjnoci komunikacji dalekiej w zaniedbanych dotychczas regionach nie nastpi rozwizanie problemu lecego w interesie spolecznoci lokalnych krajów zwizkowych i oferentów uslug na razie nie jest moliwe ruch towarowy w odrónieniu do przewozów pasaerskich rynek transportu towarowego pozostaje racjonalny dla zaladowców decydujce s niezawodno oraz koszty w zalenoci od przewoonych ladunków ewentualnie prdkoci przewozu kolejowe przewozy towarowe s uzalenione s od sposobu realizacji oraz od transportowanych ladunków najkorzystniejszy sposób organizacji przewozu polega na zestawianiu dlugich skladów calopocigowych ramowych

[close]

p. 14

14 i doprowadzaniu ich do stacji przeznaczenia bez postojów ze stal prdkoci niski opór toczenia oraz minimalny opór powietrza przemawiaj za korzystaniem z drogi kolejowej niektóre kraje rosja chiny australia usa organizuj kolejowe transporty towarowe funkcjonujce jak tama produkcyjna mona w ten sposób przewozi towary masowe wgiel ropa naftowa do takiego systemu nadaj si szczególnie kontenery w stanach zjednoczonych taki system funkcjonuje w relacji wybrzee wybrzee czciowo przy wykorzystaniu zaladunku pitrowego transport ldowy stanowi wtedy realn konkurencj dla kanalu panamskiego transporty kolejowe w usa s organizowane w pojciu europejskim jako koleje niskiego poziomu technicznego co przeklada si na ulamkowe koszty przewozu w porównaniu z kosztami na starym kontynencie plan potrzeb inwestycyjnych kolei w niemczech przewiduje koszty budowy nowych tras na poziomie 25-30 mln /km problem kraju o wysokim poziomie technicznym kolei i wysokich kosztach infrastruktury polega na tym e udzial przewozów towarowych kolej pozostaje na poziomie 10 w usa ok 50 róne punkty widzenia na transport towarowy i komunikacj duej prdkoci maj niemcy wlochy francja i hiszpania hiszpania dysponuje najwiksz w europie sieci kolei szybkich 2056 km ale kolejowy transport towarowy w tym kraju prawie nie istnieje take francja stawia na koleje duej prdkoci wyprzedza hiszpani pod wzgldem pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkaca o 299 intensywno transportu towarowego jest znacznie skromniejsza 45 tkm wlochy dysponujc porównywaln do niemiec sieci kolei duych prdkoci wykorzystuj j w nieco mniejszym stopniu 75 kolejowy transport towarowy w niemczech w porównaniu z innymi krajami stoi na wysokim poziomie czy mona jednak liczy na ograniczenie zuycia energii oraz poziomu emisji co2 wobec silnego koncentrowania si niemieckiego systemu kolejowego na przewozach towarowych rozwaa si dwa scenariusze gdy pasaerowie przecitnie wykorzystywanego pocigu wybior samochód lub samolot oraz gdy ladunki potencjalnie przeznaczone do transportu kolej zostan przewiezione samochodami lub samolotami wynik jest jednoznaczny w przypadku przewozów towarowych uzyskamy wiksze oszczdnoci w porównaniu z przewozami pasaerskimi energii o 62 emisji co2 o 38 z tego punktu widzenia korzystne byloby zblienie si do granicznej przepustowoci sieci dla pocigów towarowych trudno postulowa ograniczenie przewozów pasaerskich cho z ekonomicznego punktu widzenia intensyfikacja transportu towarowego bylaby bardziej racjonalna ze wzgldu na nisze koszty infrastruktury i lepsze efekty zrównowaonego rozwoju racjonalne wykorzystanie kolejowego transportu towarowego jest niezbdne dla gospodarki brak dostatecznej przepustowoci regionalna niech do organizacji przebiegów pocigów towarowych nocne ograniczenia w ruchu ze wzgldu na halas mog doprowadzi do odplywu towarów na drogi samochodowe skazujc na niepowodzenie polityk transportow brukseli berlina i innych stolic europejskich w kolejowych przewozach towarowych nawet skromne rodki finansowe s wykorzystywane efektywniej szans powinny uzyska te projekty kolei duej prdkoci które wykazuj przydatno dla organizowania przewozów towarowych lub moliwo objazdu noc aglomeracji szczególnie zagroonych halasem lokalna kolej pasaerska lokalne przewozy pasaerskie transportem kolejowym oprócz dobrego wizerunku kolei wiadcz o sukcesie prywatyzacji dziki istniejcej konkurencji oraz wsparciu rodkami publicznymi w wysokoci 5,5 mld rocznie komunikacja lokalna w niemczech uniknla zalamania praca przewozowa pasaerokm wzrosla w latach 2000-2010 o 17 za liczba pasaerów o 25 mimo to nie milknie krytyka poniewa kady dodatkowy pkm wymaga subwencji 12 eurocentów pochodzcych z kieszeni podatników w rozliczeniu pocigokm prawie 10 przypada rednio na 77 pasaerów wykorzystanie miejsc wynosi

[close]

p. 15

15 24 rednie wartoci oznaczaj istnienie zarówno dobrze wykorzystanych tras kolejowych dla których nie ma alternatywy przewozowej jak i tras cieszcych si minimalnym popytem korzystanie z lokalnej kolei zamiast z samochodu daje moliwo uzyskania znacznych oszczdnoci w przypadku porównania z komunikacj autobusow wynik dla przewozów kolejowych wypada mniej korzystnie mówi si powszechnie o wykorzystywaniu autobusów na trasach o mniejszym popycie na przewozy problemu nie moe calkowicie rozwiza stary pomysl autobus szynowy bowiem koszt zakupu pojazdu kolejowego w przeliczeniu na jedno miejsce siedzce jest nawet czterokrotnie wyszy ni autobusu oplata za korzystanie z trasy kolejowej jest taka jak dla wagonu silnikowego lub pocigu z lokomotyw 4,52 za 1 pocigokm i odpowiada kosztom uruchomienia 2 autobusów na takiej trasie rozwizaniem w tej sytuacji jest przede wszystkim ograniczenie kosztów utrzymania tras slabo obcionych ruchem i przystosowanych do przyjmowania lekkich pojazdów kolejowych co powinno skutkowa obnieniem kosztów udostpniania infrastruktury kolejowej w drugiej kolejnoci naley rozwaa przeniesienie uslug przewozowych na transport autobusowy od dawna s podejmowane wysilki w kierunku ograniczenia kosztów infrastruktury w powizaniu ze stacjonarnymi uslugami eksploatacyjnymi przeksztalcanie kolei glównych w drugorzdne upraszczanie systemu sterowania ruchem oraz wylczanie z sieci kolei regionalnych nie dalo dotychczas pozytywnych rezultatów inna moliwo polega na przeksztalceniu formalnoprawnym tras bez ruchu towarowego w system tramwajowy co pozwala unikn obcie finansowych zwizanych w dostpem do sieci i utrzymaniem infrastruktury o statusie tras kolejowych ustawa o przewozach pasaerskich zobowizuje kraje zwizkowe do zapewnienia ludnoci dostpu do transportu publicznego nie obliguje jednak do tego by publiczne uslugi przewozowe byly realizowane transportem kolejowym by moe warto rozway czy rodki z podatków przeznaczane na utrzymanie kolejowych linii regionalnych bez ruchu towarowego nie kierowa na usprawnienie komunikacji autobusowej zamiast na autobusy szynowe w przeszloci podobne inicjatywy byly podejmowane w wielu miejscowociach jednak cieszyly si mniejszym popytem na skutek dlugiego czasu jazdy spowodowanego skomplikowanym przebiegiem tras pewn trudno przy zamykaniu nierentownych linii kolejowych stanowi fakt e poczynione w ostatnich latach inwestycje modernizacja przebudowa zobowizuj zarzdców do ich eksploatacji przez co najmniej dwie dekady wczeniejsze zamknicie linii wie si z zobowizaniami finansowymi wynikajcymi z braku amortyzacji inwestycji optymalne polczenia pod wzgldem dostpu i czasu podróy moe zapewni ekspresowa komunikacja autobusowa jej usprawnieniu moe sluy rozbudowana informacja dla pasaerów wykorzystujca moliwoci internetu oraz mobilne rodki lcznoci i pozwalajca na ksztaltowanie indywidualnych lacuchów podróy takie rozwizania mog take podnie atrakcyjno transportu szynowego na obszarach miejskich podsumowanie w trudnych uwarunkowaniach zwlaszcza w sferze finansów publicznych dla osignicia wspomnianych wyej celów klimatycznych wyznaczonych przez uni europejsk zachodzi potrzeba dzialania we wszystkich aspektach funkcjonowania kolei w celu poprawy wydajnoci pasaerskich przewozów na due odlegloci naley zniwelowa rozdwik pomidzy subwencjonowan komunikacj lokaln a pozostajcym na wlasnym rozrachunku transportem dalekim moe to nastpi drog publicznego finansowania komunikacji lokalnej o wikszych prdkociach i wyszym komforcie zblionym do oferty komunikacji regionalnej kolejowe przewozy towarowe powinny uzyska priorytet naleny ze wzgldu na du efektywno systemow inwestycje w zakresie infrastruktury powinny usuwa wskie gardla które s przyczyn konfliktu interesów z przewozami pasaerskimi nie naley

[close]

Comments

no comments yet