Kurani Mucahede 21. Sayi

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

b ibismillah h smilla h amd dilediðini mülk ve rindeki azgýn diktatörlere zorba egemenlik vererek aziz kâfirlere emperyalist sömürgecigüçlü kýlan dilediðini de lere ve onlarýn yerli iþbirlikçi maelinden mülkünü alarak zelil dü þalarýna karþý onurla mücâdele þüren mü minlere güven verip edip onlarýn helâk olmalarýna seonlara onurlu bir yaþamý ve mü bep olan tevhidi esaslarý cehâlet câdele gücü nasip eden kâiçerisinde yüzen insanlara ufirlerin yüreklerine korlaþtýrmak için gece günhamd ku salýp onlarý periþan düz demeden mücâdilediðini eden iman edenlere dele eden bu uðurda doðruyu ve hakký mülk ve egemenlik canlarý da dahil gösterip onlarý hidünyevî tüm dedâyete erdiren vererek aziz güçlü ðerlerini ortaya bismillah zâtýna indirdiði kýlan dilediðini de koyan risâlet önvahyi esaslara ve derlerine ve hak mü minlere düþ elinden mülkünü alarak üzerinde hareman olan ve aket etmenin þirzelil düþüren mü min ke ve küfre zor nisan-mayýs kýllarýný kullahaziran `05 nýp iman etme lere güven verip onlara balýk ve sömürü sayý 21 yen kâfirlerin üye karþý onurla kur âni mücâhede zerlerine pislik a onurlu bir yaþamý ve mücâdele etme 1 týp onlara dünyanin en güzel örmücadele gücü da onursuz bir yanekliðini bizlere sunasip eden þamý ahirette ise anan en güzel örneðizabýn en kötüsünü uymiz ve yegâne önderiallah a miz hz muhammed gun gören kendi yolunda mücâdele edenlere yaras a dým edip onlarý þehâdetle þerefduâ ve yardým risâlet önderlendiren âlemlerin rabb i melîki lerini örnek edinerek kendi döve ilâhý olan yüce allah a nemlerinde vahyi ölçüler içerisalat ve selâm her dönemde sinde hareket edip hakký ortaya vahyi ölçüler içerisinde hareket koyan küfre þirke zulme karþý ederek kendileriyle beraber olan iman dolu göðüslerini siper eden bir avuç müslümanla dönemle diktatör zorbalara ve emperyalist

[close]

p. 4

bÝsmÝllah sömürgecilere karþý mallarý ve canlarýyla mücâdele veren allah tan baþka hiçbir güçten korkmayan tevhid erlerine ve þehâdete susamýþ mü minleredir deðerli okuyucularýmýz 20 sayýda ara verdiðimiz nedenler -yazarýmýz ramazan yýlmaz ýn cezâevinden çýkmasý dýþýnda tam olarak ortadan kalkmamasýna raðmen gerek dünya siyâsi konjonktüründe meydana gelen hýzlý deðiþmeler Ýslâm a ve Ýslâmi deðerlere yapýlan saldýrýlar gerekse ara verdiðimiz ve tamamen imana ve yüce allah a kulluða dâvet bismillah içerikli olan yayýnýmýzýn yerini yeni bir yayýnýn doldurmamasý ve dergimizin yeniden yayýmlanmasý yönündeki talepler nedeniyle nisan-mayýs haziran `05 yayýnýmýza yeniden baþladýk elsayý 21 hamdulillah k ur âni 20 sayýda belirttiðimiz tüm mücâhede zorluklara raðmen dergimizi ye2 niden çýkarmaya karar verdik amacýmýz okuyucularýmýzýn dünyada meydana gelen siyâsi geliþmelere kur âni perspektiften bakmalarýna yardýmcý olmak cehâlet karanlýðýna batmýþ insanlara Ýslâmi dâvet görevimizi yayýn yoluyla da olsa ulaþtýrmaya çalýþmak dünyayý kana bulayan emperyalizme ve despotizme karþý iman erlerinin yetiþmesine katkýda bulunmaktýr Ýþte bunun için bu zorlu maratona yeniden baþladýk ve rabb imizin izni ve yardýmý ile inþâallah bu yayýnýn sürdürülmesi yönünde gücümüzü sonuna kadar kullanacaðýz dâvet görevi uzun soluklu yorucu ve fedakârlýk isteyen onurlu zevkli heyecan dolu kutlu bir sorumluluk ve kulluk görevinin temelidir tarihin her döneminde bu onurlu ve kutsal görev risâlet önderleri ve tevhid erleri tarafýndan yüce allah ýn yardýmý ve inâyetiyle yerine getirildiði gibi bugün de bu yüce ve onurlu görevi rabb imizin izni ve yardýmý ile inþâallah biz sürdüreceðiz tâ ki hak-batýl iman-küfür tevhid-þirk saflarýnda yeralanlar net olarak belli oluncaya küfür ve þirk taraftarlarý zillet içinde boyun eðinceye ve yeryüzünden fitne kalkýp din yalnýz allah ýn egemenlik mü minlerin oluncaya kadar Ýslami dâvete tevhîdi esaslarýn insanlara duyurulmasýna ve insanlarýn zorba ve dikta rejimlerin zulmünden kurtarýlýp Ýslam ýn aydýnlýðýna ulaþtýrýlmasýna karþý her dönemde müstekbir kâfirler zulüm zorbalýk ve þiddet kullanarak terör estirerek mücâdele etmiþler tehditler savurarak þantaj yaparak ve küfürlerine yakýþýr cezâlar vererek engellemeye çalýþmýþlardýr küfrün bu çirkin yüzü günümüzde de kendini göstermiþ zorba kâfirler atalarýna taþ çýkartýrcasýna müslümanlara,

[close]

p. 5

bÝsmÝllah Ýslâmi deðerlere ve Ýslâmi gördükleri her þeye savaþ açmýþlar baský ve zulüm yaparak þiddet ve terör estirerek saldýrmýþlardýr bugün müslümanlara karþý kâfirlerin sürdürdükleri savaþ ahlâksýzlýk ve seviyesizlik bakýmýndan geçmiþ kâfirleri fersah fersah geride býrakmýþ ilkesizlik ve kural tanýmamakta atalarýný geride býrakmýþ durumdadýr tarihi süreçte Ýslami dâvete karþý çýkanlar elbette yalnýzca zorba kâfirler ve emperyalist güçler olmamýþlardýr bunlarýn yanýnda ahlâki ilkeler noktasýnda müslümanlara saldýrganlýkta ve Ýslâmi ilkelere karþý çýkmada seviye bakýmýndan kâfirlerden daha düþük olan ve kendilerinin de müslüman olduklarýný iddia eden müþrik münâfýk va fâsýklar da tevhîdi esaslara ve bu esaslarý insanlara ulaþtýran müslümanlara savaþ açmýþlardýr bunlar sözel olarak müslüman olduklarýný iddia etmelerine raðmen yaþamlarýnda kur âni ilkeler doðrultusunda yaþamadýklarý gibi söz ve davranýþlarýyla Ýslâm a çok büyük zarar vermiþler Ýslâm ý insanlarýn gözünde kötü göstermiþler müslümanlarý dâvet görevini yapmaktan alýkoymaya çalýþmýþlar her vesile ile müslümanlarýn ve Ýslâm ýn aleyhinde çalýþmýþlardýr karþýmýzdaki inkârcý kâfirler ve onlarýn destekçileri müþrik münâfýk ve fâsýklar bize karþý hangi yöntemi kullanýrlarsa kullansýnlar ahlâki olarak hangi seviyeye düþerlerse düþsünler biz müslümanlara yakýþan iman ettiðimiz vahyi esaslar doðrultusunda hareket etmektir bizim görevimiz beþeri düzenlerin zulmü altýnda inleyen cehâlet karanlýðýnda yüzen ve kula kulluk yaparak rab lerine isyân eden insanlara Ýslâmi deðerlere ve müslümanlara düþmanlýk yapýp saldýran kâfir zorbalara ve onlarý maddi mânevi ve bismillah oylarýyla destekleyen müþrik münâfýk ve fâsýklara kur âni esaslarý çarpýtan meâlcilere hakký ulaþtýrmak ve onlarý rab lerine nisan-mayýs gereði gibi iman etmeye kur âni haziran `05 ölçüler içerisinde kalarak dâvet sayý 21 k ur âni etmektir mücâhede bugüne kadar yaptýðýmýz dâ 3 vetimizde sohbet ve seminerlerde yayýmladýðýmýz kitap ve dergilerde yalnýzca yüce allah a dâvet ettik genelde tüm insanlarý özelde Ýslâm a Ýslâmi deðerlere ve müslümanlara düþman olan totaliter dikta rejiminin taraftarlarýný ve onlara her türlü desteði veren destekçilerini yüce allah a iman etmeye ve kur âni esaslara teslim olmaya müslümanlara ve mazlum insanlara karþý sürdürdükleri düþmanlýklarýna son vermeye ve yaptýklarý zulümden vaz-

[close]

p. 6

bÝsmÝllah geçmeye çaðýrdýk kendilerinden önce geçen zalimlerin nasýl helâk edildiklerini örnekler vererek kendi sonlarýnýn da onlar gibi olacaðýný bildirdik bu kutsal ve onurlu görevimizi bundan sonra da sürdüreceðiz biiznillah kendilerini doðru yolda zannedip müslüman olduklarýný iddia eden kur ân ý hevâlarýna göre yorumlayan ve peygamberi örnekliði reddeden kimselere de kur âni esaslarý hatýrlattýk düþünce söz ve davranýþlarýnýn ne ölçüde kur âni olduðunu kontrol etmelerini aksi hâlde allah a ve bismillah rasûlü ne iftira ettiklerinden dolayý dünya ve âhirette rezil-rüsvâ olacaklarýný bildirdik yaptýðýmýz kur âni çaðrýlara nisan-mayýs haziran `05 karþý dikta rejimi bize zulmedesayý 21 rek baský ve iþkence yaparak hak ur âni pis cezâsý vererek cevap verdi mücâhede 4 þiddet kullanarak bizi yaptýðýmýz çaðrýdan ve Ýslâmi dâvetten vazgeçirmeye çalýþtý ancak zorba kâfirlerin bu zulüm ve baskýlarý bizi dâvâmýzdan döndürmediði gibi hamdolsun tam aksine bizi daha çok biledi ve daha fazla dâvâmýza sarýlmamýza neden oldu kâfir zorbalar ve onlarýn destekçileri þu gerçeði bilmelidirler ki bizim için aslolan yüce allah ve o nun dinidir yüce allah ýn rýzâsýný kazanmak ve o nun yüce dinini insanlara ulaþtýrmak için biz müslümanlar hayatýmýzý ortaya koyduk ve inþâallah hiçbir güç bizi yolumuzdan alýkoymayacaktýr kâfirlerin bize dayattýklarý beþeri dinleri sistemleri özellikle de kemalist ideolojiyi kabûl etmemiz hiçbir þekilde mümkün deðildir Çünkü beþerî sistemler ve kemalist ideoloji kendilerine tâbi olanlarý dünya hayatýnda periþan ettiði gibi âhiret hayatýnda da yüce allah ýn azabýna dûçar etmekte ve cehennemde ebedi kalmalarýna neden olmaktadýr oysa yüce allah ýn kullarý için indirdiði ve insanlarýn uymalarýný istediði Ýslâm dini dünya hayatýnda kendisine uyanlara huzur ve mutluluk vermekte insanlar arasýnda adâlet ve eþitliði saðlamakta insanlara onurlu bir yaþam sunmakta âhiret hayatýnda da insanlarý kurtuluþa ve ebedî saâdete ulaþtýrmaktadýr Þimdi akleden her insan Ýslâm ile beþeri sistemler arasýnda karþýlaþtýrma yapmalýdýr kendisine tâbi olanlarý iki cihanda periþan eden ebedi azaba sürükleyen insana kan ve gözyaþýndan baþka bir þey vermeyen huzursuzluk ve zulüm üzerine kurulu beþeri düzenlerin mi daha iyi yoksa kendisine tâbi olanlarý dünya ve ahirette kurtuluþa ulaþtýran mutluluk ve huzur kaynaðý olan adâlet ve hakkâniyet düzenin mi daha iyi olduðu düþünülmelidir Ýyi düþünülmeli ve

[close]

p. 7

bÝsmÝllah ona göre saðlýklý karar verilmelidir çünkü son piþmanlýklar hiçbir þekilde insana fayda saðlamamaktadýr o halde ey akýl sahipleri zorbalara ve onlarýn iþbirlikçilerine aldýrýþ etmeden ve hiç vakit kaybetmeden insanlarý huzur ve mutluluða eþitlik ve adâlete ulaþtýran ebedî sââdeti müjdeleyen yüce allah ýn dinine yüce Ýslâm nizâmýna teslim olmaya çalýþýnýz ey akýl sahipleri sizi dünya ve âhirette ziyâna sokacak helâk olmanýza sebep olacak beþerî sistemlere ve zorbalýklara uymayýnýz bu sayýmýzda yine iman etmeye ve kur âni esaslara teslim olmaya dâvet görevimizi sürdürecek güncel konular üzerinde yorum yapacak tefsir çalýþmalarýmýza devam edecek okuyucu mektuplarýna yer vereceðiz bu sayýmýzdan itibaren okuyucularýmýzdan kur âni ölçülere ve peygamberî örnekliðe/sünnete uygun yazýlmýþ yazýlara da yer vermeye çalýþacaðýz dâvetin ücretsiz yapýldýðý ilkesinden hareketle dergilerimizi teblið ve dâvet içerikli olmasý nedeniyle yine ücretsiz daðýtmaya devam edeceðiz ancak bu onurlu ve kutlu göreve maddi olarak katýlmak isteyenlerin gönderecekleri parasal yardýmlarý yine bu çalýþma için kullanacaðýz Çünkü imana dâvet görevinden iman eden her mü min sorumlu ve her mü min bu kutlu dâvete gücü oranýnda katýlmak ve destek vermekle yükümlüdür bu sayýyý yayýmlarken yine karþýmýza birçok engellerin çýkacaðýný ya da çýkartýlacaðýný hakkýmýzda soruþturmalarýn açýlacaðýný tutuklanýp zindanlara atýlacaðýmýzý elbette çok iyi biliyoruz ancak bunlarýn ve benzeri durumlarýn ortaya çýkmasý bizi hak bildiðimiz ve sünnetullah ýn bir gereði olan dâvet görevimizi yapmamýzý durduramayacak bismillah hak-batýl mücâdelesinde yerimizi almamýzý engelleyemeyecektir inþâallah bizler mü minler olarak nisan-mayýs rabb imize iman ettik o na te haziran `05 vekkül edip güvendik ve rabb sayý 21 imizin bizim için takdir ettiðin kur âni mücâhede den baþka bir þey olamayacaðýný 5 hiç kimsenin bize takdir edilenden baþka fayda ve zarar veremeyeceðini biliyoruz bu nedenle dâvet görevimizi sünnetullah ta câri olduðu biçimde vahyî esaslara ve nebevî metodun örnekliðine uygun bir þekilde yerine getirecek tevhîdi esaslara çaðrýyý hayatýmýz bahasýna da olsa sürdüreceðiz inþâallah doðrular rabb imizden hatalar bizdendir.

[close]

p. 8

Ýslâm dâvetçisinin a h l â k i ya p ý s ý muhakkak ki sen büyük bir ahlâk üzerindesin kalem sûresi 4 ayet ünyaya yeni bir þekil verecek dünyayý yönlendirip yönetecek bir din bir sistem ya da bir ideoloji kendisine inanan ve inandýðý esaslarý insanlara ulaþtýracak olan dâvetçilerinin samimiyeti sadâkatý gayreti ve ahlâki karakterinin temizliði ve saðlamlýðý oranýnda kabûl görür takdir edilir ve kabûllenilir tüm insanlarda yaratýlýþtan gelen kimi özellikler deðiþik karakterler ve deðer yargýlarý vardýr Ýnsanlar zaman içinde kendilerinde bulunan özelliklerden kimilerini içinde yaþadýklarý sosyal þartlar çevre toplum ve sonradan edindikleri kimi özellikler nedeniyle ya deðiþikliðe uðratýrlar ya tamâmen kaybederler ya da günden güne daha çok geliþtirirler bu tüm insanlar için aynýdýr Ýnandýklarý mesajý insanlara ulaþtýrmak isteyen kimselerin yaratýlýþlarýnda varolan özellikleri kaybetmeleri kendi mesajlarýna aykýrý bir kiþiliðe bürünmeleri ya da olumsuz tutum ve davranýþlar sergilemeleri halinde hem dâvet d Ýslâm dâvetçisi nin ahlâki yapýsý nisan-mayýs haziran `05 sayý 21 ettikleri insanlarý mesajlarýna karþý daha çok soðutup uzaklaþtýracaklar hem taþýdýklarý mesaja zarar verecekler hem de bu tutumlarýndan dolayý sorumluluk altýna gireceklerdir bu konuda en duyarlý olmasý gerekenler ise elbette ki Ýslâm dâvetçileridir Ýslâm dâvetçileri Ýnsanlýðý cehâlet ve zulüm karanlýklarýndan kurtarýp aydýnlýk ve huzurlu bir geleceðe çaðýran Ýslam dâvetçileri bu yüce mesajýn gereði olarak öncelikle Ýslâmi bilinci kuþanmalý tüm söz ve davranýþlarýnda bu bilinçle hareket etmelidirler Ýslâm dâvetçilerinin bilmeleri gereken en önemli husus taþýdýklarý ilâhi mesajýn herhangi bir beþer tarafýndan deðil alemlerin rabb i melîki ve ilâhý olan yüce allahcc tarafýndan vâ zedildiði ve en mükemmel bir þekilde tamamlanmýþ olduðu gerçeðidir bu nedenle Ýslâm dâvetçileri yüce allah ýn gözetiminde bulunduklarýný ve yüce allah a karþý sorumlu olduklarýný bilecekler dâvette hangi yöntemi hangi yo k ur âni mücâhede 6

[close]

p. 9

kur Ân a dÂvet lu tâkip edeceklerini çok iyi öðrenecekler dâvetin ilahi bir mesaj olduðunun bilinciyle hareket edeceklerdir bunun için hiçbir þekilde hevâi duygusal ferdî ve fevrî hareket etmeyeceklerdir müslüman dâvetçilerde bulunmasý gereken hususlar ve kuþanýlacak kimliðin özellikleri Ýslâm dâvetçisinin ahlâki yapýsý Ýslâm îman edecek kimselerin öncelikle akýllý ahlâklý onurlu vakarlý ve dürüst olmalarýný ister bu özellikler insana yaratýlýþýnda verilmiþtir bu nedenle kiþi yaratýlýþýndaki bu özelliklerini koruduðu sürece Ýslâm a daha rahat bir þekilde îman edecektir Ýnsani özelliklerini kaybeden kimselerin müslüman olmalarý zâten hiçbir þekilde mümkün deðildir böyle kimseler toplum içinde müslüman olmuþ görünseler de esas itibarýyla ne içten müslüman olurlar ne de samimi bir þekilde Ýslâmi hükümler doðrultusunda yaþarlar Ýslâm dâvetçileri öncelikle yaratýlýþta kendilerine verilen özellikleri korumalýdýrlar daha sonra dâvetçilerin yapmalarý gereken en önemli husus yaratýlýþtan gelen özeliklerini îman ettikleri Ýslâmi esaslarla daha çok geliþtirmeli ve mükemmel bir duruma gelmelidirler nitekim rasûlullahas dâvetçilerde bulun masý gereken ahlâk için þöyle buyurmaktadýr ben güzel ahlâký tamamlamak için gönderildim dâvetçi müslümanlar insanlara Ýslâmi esaslarý teblið ederlerken rasulullahas ýn mirasçýsý ve temsilcisi olduklarýný hiçbir þekilde unutmamalýdýrlar bu nedenle onlar tebliðde bulunduklarý insanlarýn sosyal siyâsal ve kültürel yönden en güzel bir konuma gelmeleri ve böylelikle güzel ahlâký tamamlamak için çalýþacaklardýr ancak güzel ahlâký tamamlamak isteyen bir kimse týpký rasûlullahas ýn üzerinde bulunduðu yüce ahlâký yaþamýnda gösterdiði gibi öncelikle kendisi bu güzel ahlâký kuþanmalý ve yaþamýnda bunu göstermelidir Ýslâmi bilinci kuþanýp dâveti yüklenen bir mü min bu sýfatýn kendisine kazandýrdýðý emin vasfýnýn gereði olarak her zaman güvenilir olmalýdýr davetçi mü min el-emin olan rasulullahas gibi mesajý reddedilse bile kiþiliðine güvenilen yalan söylemediði dostu ve düþmaný tarafýndan bilinen biri olmalýdýr sosyal iliþkilerinde insanlara güven vermeyen küçük bir çýkar için yalan söyleyip insanlarý kandýran emânete ve ahde sadâkat göstermeyen kimseler temsil ettikleri dinlerine fayda yerine zarar vereceklerdir Ýslâm dâvetçisi nin ahlâki yapýsý nisan-mayýs haziran `05 sayý 21 k ur âni mücâhede 7

[close]

p. 10

kur Ân a dÂvet rasûlullahas ýn ahlâký kur ân dý yüce allahcc rasûlas ýn üzerinde bulunduðu yüce ahlâký insanlara ve bilhassa dâvetçi mü minlere þöyle bildirmektedir muhakkak ki sen büyük bir ahlâk üzerindesin 68 kalem 4 rasûlullahas ýn ahlâkýný soranlara hz Âiþer.anha onun ahlâkýnýn kur ân olduðunu söyler rasûlullah as yaþayan bir kur ân dý oas kur ân ýn pratize olmuþ haliydi rasûllullah as ýn emânetini yüklenen ve onun mirasçýsý olan dâvetçiler de týpký onun gibi kur ân ý ahlâk edinmelidirler kur ân ý ahlâk edinen müslüman dâvetçiler örnek aldýklarý rasûlullahas ýn hayat prensiplerini toplumsal tutum ve davranýþlarýný dâvet metodunu sosyal iliþkilerinde tâkip ettiði yolu taðutî sisteme ve putperestliðe karþý izlediði politikayý aynen almalý onun rabb ine karþý kuþandýðý kulluk bilincini kuþanmalý kulluk görevlerini aynen onun gibi yerine getirmelidirler bunun dýþýnda yapýlacak her hareket söylenecek her söz tâkip edilecek her yol ve kullanýlacak her metod îmandan sonra küfre sapmak irtidat etmektir kur ân ý ahlâk edinen dâvetçiler tüm düþünce söz ve davranýþlarýný kur âni ölçülere göre Ýslâm dâvetçisi nin ahlâki yapýsý nisan-mayýs haziran `05 sayý 21 belirlemek zorundadýrlar Öyle ki dâvetçiler toplum içinde týpký rasulullahas gibi yaþayan bir kur ân olmalýdýrlar kur ân ý ahlâk edinip yaþayan bir kur ân hâline gelecek olan dâvetçiler insanlar için çýkarýlmýþ birer rahmet elçileri olduklarýnýn bilinciyle hareket edecekler ve hiçbir þekilde îman ettikleri vahyî esaslara aykýrý bir söz söyleyemeyecek bu esaslara uygun olmayan bir davranýþ sergileyemeyecekler Çünkü vahyi esaslar onlardan böyle olmalarýný istiyor yüce allahcc rasullullahas ýn þahsýnda mü minlere hitabý Öyleyse emrolunduðun gibi doðru ol ve seninle beraber tevbe edenler de doðru olsunlar aþýrý gitmeyin zira o yaptýklarýnýzý görmektedir 11 hud 112 emrolunduðu gibi doðru olmak ve hiçbir þekilde bundan þaþmamak tâviz vermemek ve sapmamak davranýþta yaþantýda ahde sadâkatta konuþmada insanlarla iliþkilerde dosdoðru olmak bir ahlâk âbidesi hâline gelmek Ýþte kur ân ýn mü minlerden istediði ahlâki yaþantý budur rasûlullahas ýn ahlâký bu idi Ýþte bu ahlakâ sahip olanlar Ýslâm a yararlý olabilirler kur âni hareket etmek Ýslâmi dâveti yüklenen müslüman dâvetçiler bu ilahi dâveti k ur âni mücâhede 8

[close]

p. 11

kur Ân a dÂvet îman ettikleri kur ani esaslar doðrultusunda nebevî metoda uygun biçimde yapmakla mükelleftirler bunun dýþýndaki yol ve yöntemlerle dâvet yapmak mü minlere yasaklanmýþtýr o halde sen dâvet et ve emrolunduðun gibi doðru ol onlarýn keyiflerine uyma 42 Þûrâ 15 zorba güçlerin tüm baský iþkence ve zulmüne raðmen bu ilâhi esaslardan tâviz vermemek þeytâni tüm vesveselere kýnamalara tepki ve olumsuz eleþtirilere raðmen sapmamak tüm yokluklara sýkýntýlara çekilen acýlara raðmen zerre kadar þaþmamak dünyevi basit çýkarlara uzun emellere mal ve makamlara bu ilâhi mesajý fedâ etmemek iþte dâvetçinin dosdoðru istikâmeti ve kur âni ölçülere uygun hareketi budur Ýslâm dâvetçileri hiçbir gerekçe ile hevâi hareket edemeyecekleri baþkalarýnýn istek ve arzularýna göre davranýþlarýný düzenleyemeyecekleri gibi ahlâki deðerlerden mahrum olan Ýslâmi deðerlere karþý kin ve düþmanlýk besleyen putperest beþerî sistemlerin kanun ve kurallarýna da tüm baský ve zorlamalara raðmen uymayacaklardýr Çünkü yüce allahcc mü minleri kâfirlere uymaktan sakýndýrmakta ve bu konuda onlarý uyarmaktadýr Öyleyse yalanlayanlara itâât etme onlar istediler ki sen yumuþak davranasýn da onlar da sana yumuþak davransýnlar 68 kalem 8-9 ey peygamber allah tan kork kâfirlere ve münafýklara itâât etme muhakkak ki allah bilendir hakîmdir 33 ahzab 1 müslüman dâvetçilerin dâveti ortaya koyarlarken uyacaklarý ve sakýnacaklarý durumlar açýkça ortaya konmuþ ve dâvetçilerin bu esaslara uymalarýný emredilmiþtir bu nedenle dâvetçiler ilahi mesajý insanlara ulaþtýrmaya çalýþýrlarken hiçbir gerekçe ile ne hevâi hareket edecekler ne de kimi endiþelerle beþeri ideolojilerin kanun ve kurallarýna göre kendilerine bir metod belirleyeceklerdir Çünkü yüce allah cc Ýslâmi esaslarý inzâl ederken dâvetin nasýl yerine getirileceðini kendisine nasýl îman edileceðini ve ibâdetin nasýl yapýlacaðýný çok açýk bir þekilde bildirmiþtir dâvetçiler kendilerine rab leri tarafýndan bildirilen açýk buyruklara göre hareket edecekler ve bundan sonra artýk ne îmani konuda ne ibâdet konusunda ve ne de ilâhi mesajýn insanlara duyurulmasýnda beþeri sistemlerin koyduklarý kurallardan hareket edeceklerdir dâvetçi müslü Ýslâm dâvetçisi nin ahlâki yapýsý nisan-mayýs haziran `05 sayý 21 k ur âni mücâhede 9

[close]

p. 12

kur Ân a dÂvet Ýslâm dâvetçisi nin ahlâki yapýsý nisan-mayýs haziran `05 sayý 21 k ur âni mücâhede 10 manlar kimi basit gerekçelerle ya da belli endiþe ve korkularla küfrün izin ve icâzetine sýðýnarak parti dernek ve vakýf gibi þirk kurumlarýný kurmayacak bunlara üye olmayacak ve bunlara hiçbir þekilde meyletmeyeceklerdir Çünkü yüce allahcc bu konuda neler yapýlmasý gerektiðini açýk bir þekilde belirtmiþ ve îman edenlerin buna göre hareket etmelerini istemiþtir aksine hareket kur âni esaslarý hiçe saymak ve yüce allah a isyan etmektir kâfirler tevhid-þirk tarihi boyunca müslümanlarý inanç esaslarýndan saptýrmak için çalýþmýþlardýr Ýslâm dâvetçilerinin kâfirlerin metodlarýný kullanmalarý kâfirlerin oyununa gelmeleri demektir ki kâfirlerin istedikleri de zaten bundan baþka bir þey deðildir Çünkü kâfirler müslümanlarýn inandýklarý esaslar dýþýndaki kurallarla hareket edip kendilerine uymalarýný ve böylece îmandan çýkmalarýný istemektedirler ey îman edenler eðer kâfirlere itâât ederseniz sizi arkanýza küfre döndürürler o zaman büsbütün kaybedersiniz 3 Âl-i Ýmran 149 müslüman dâvetçiler uðradýklarý zulüm baský zorluk ve sýkýntýlar ya da içinde bulunduklarý maddi yoksulluk nedeniyle ya da baþka gerekçelerle de olsa hiçbir þekilde vahyî esaslardan tâviz vererek hareket edemezler ayný þekilde müslüman dâvetçiler dâvâlarýna hizmet adýna piyasa kültüründen geleneksel din anlayýþýndan hareket ederek yalan söyleyerek þiddet ve baský yaparak dâvet yapamayacaklardýr müslüman dâvetçilerin amacý ne olursa olsun dâvet yapýlsýn olmamalýdýr ancak onlarýn amacý vahyî esaslarla belirtilen ölçülere uygun bir dâvet olmalýdýr Ýþte ancak bu durumda yüce allah ýn yardýmý ve rahmeti tahakkuk edebilecektir mü min erkekler ve mü min kadýnlar birbirlerinin velisidirler Ýyiliði emrederler kötülükten men ederler namazý kýlarlar zekâtý verirler allah a ve elçisine itâât ederler Ýþte onlara allah rahmet edecektir allah dâimâ üstündür hüküm ve hikmet sâhibidir 9 tevbe 71 bir hareketin yüce allah ýn rahmetinden yararlanabilmesi için o hareketin mutlak anlamda vahyî esaslara ve nebevî metoda uygun olmasý gerekir bu nedenle müslüman dâvetçilerin vahyî esaslarý öncelemeleri ve tüm söz ve hareketlerini bu esaslara uygun yapmalarý gerekir bunun için de Ýslâm dâvetçilerinin kur ân ý ve peygamberî metodu çok iyi bilmeleri gerekir.

[close]

p. 13

kur Ân a dÂvet Ýslâm dâvetçilerinin Ýlmi dâvet görevini üstlenen Ýslâm dâvetçilerinin öncelikle kur ân-ý kerîm i çok iyi bilmeleri anlamalarý âyetler arasýndaki münâsebetleri kavramalarý ve kendilerine örnek olarak aldýklarý rasûlullahas ýn dâvet ediþindeki örnek davranýþýný çok iyi bilmeleri gerekir kur ân da mücâdeleleri verilen elçilerin öncelikle bilgi vahiy ile donandýklarý daha sonra dâvete baþladýklarý görülmektedir bu nedenle her dönemde dâveti üstlenen tevhid erlerinin de mutlaka vahyî esaslarý çok iyi bilmeleri kur ân ýn verdiði mesajý çok iyi anlamalarý ve bunu yaþamlarýnda pratize etmeleri bir gereklilik bir zorunluluktur ulaþtýrmak istedikleri vahyi esaslarý yeterince bilmeyen bu esaslarý birey toplum ya da devlet bazýnda nasýl uygulayacaklarý konusunda belli bir bilgiye sâhip olmayan rasulullahas ýn örnekliðinden/sünnetinden habersiz olan dünyadaki siyâsi geliþmeleri tâkip etmeyen kimselerin Ýslâmi dâveti yüklenmeleri mümkün olmadýðý gibi böyle bir dâveti üstlenme haklarý da yoktur risâlet önderlerinin ve tevhid erlerinin örnek yaþamlarý ve özellikle hz muhammed as ýn dâvete hazýrlanma dönemi ile dâvet sýrasýndaki metodu günümüz müslüman dâvetçileri için en güzel birer örnektirler tüm elçiler kendi dönemlerinde yaþayan toplumu ve o topluma egemen olan siyâsi yapýyý çok iyi biliyorlardý bu nedenle Ýslâm dâvetçileri de içinde bulunduklarý toplumu ve o topluma egemen olan siyâsi yapýyý çok iyi bilmelidirler Çünkü o toplum ve siyâsi sistem dâvetin muhataplarýdýrlar bilgiden yoksun bir hareket nasýl ki o hareket sahibini yanlýþ sonuçlara ulaþtýracaksa ayný þekilde ilimsiz Ýslâmi dâvet de sâhibini þirke düþürecektir Ýslâmi dâvetin temeli vahiydir ve vahiy bilginin kendisi ve ana kaynaðýdýr vahyi bilgi insanlarý gerçeklere ulaþtýracak ancak bu bilgilerle insanlar rab lerini râzý edebileceklerdir bunun dýþýndaki her bilgi insaný saptýracak ve þirke düþürecektir bu nedenle yüce allahcc insanlara doðru yolu gösteren vahyi göndermiþ onlarýn bu bilgiler sâyesinde kurtuluþa ermelerini istemiþtir andolsun biz ilk nesilleri helak ettikten sonra mûsâ ya insanlar için bilgiler ve onlara hidâyet ve rahmet olarak kitap verdik ki öðüt alsýnlar 28 kasas 43 risâlet tarihinde tüm râsuller ve onlarýn izinde giden tevhid er Ýslâm dâvetçisi nin ahlâki yapýsý nisan-mayýs haziran `05 sayý 21 k ur âni mücâhede 11

[close]

p. 14

kur Ân a dÂvet Ýslâm dâvetçisi nin ahlâki yapýsý nisan-mayýs haziran `05 sayý 21 k ur âni mücâhede 12 leri ancak rab lerinden gelen vahyi bilgilerle hareket etmiþler dâvetlerini bu bilgiler doðrultusunda yapmýþlardýr kur ân vahiyle dâvet yapanlarýn örneklerini biz mü minlere bildirerek bizlerin de ayný þekilde dâvet yapmasýný istemektedir Ýslâmi ilimlerden yoksun kur âni esaslardan ve peygamberî örneklikten habersiz dünyada ve yakýn çevresinde cereyân eden siyasî olaylara karþý ilgisiz olan kimselerin Ýslâmi dâveti yüklenmeleri hem Ýslâm a faydadan çok zarar verecek hem de kendilerinin þirke düþmelerine de neden olacaktýr Çünkü bilgisizlik kiþiyi dininde yanlýþa sürükleyecek yanlýþ bilgi ve davranýþ da kiþinin þirke düþmesine sebep olacaktýr kur ân bilgisiz dâvet etmenin kiþiyi þirke düþürdüðünü bildirmektedir de ki `iþte benim doðru yolum budur ben allah a bir bilgi üzere dâvet ederim ben ve bana uyanlar böyle dâvet ederiz allah ýn þâný yücedir ben müþriklerden deðilim 12 yusuf 108 hz muhammedas dâveti ni kendisine rabb inden gelen vahyî bilgilerle yapmýþ bunun dýþýnda yapýlacak bir dâvetin þirk olduðunu bildirmiþtir kendisinden vahiy dýþýnda bir bilgi isteyen müþriklere hz muhammedas vahye uyduðunu bunun dýþýndaki bir þeyle dâvet yapamayacaðýný çünkü bunun dýþýndaki bir bilgi ile dâvet yapmasýnýn rabb ine isyan olduðunu bildirmiþtir onlara açýk açýk ayetlerimiz okunduðu zaman bizimle buluþmayý ummayanlar `bundan baþka bir kur ân getir veya bunu deðiþtir derler de ki `onu kendi tarafýmdan deðiþtiremem ben sâdece bana vahyolunana uyarým Þayet ben rabb ime karþý gelirsem büyük bir günün azabýndan korkarým 10 yunus 15 müslüman dâvetçiler Ýslâmi esaslarý kâfirlere sevdirmek ya da kabûl ettirmek düþüncesi ile hiçbir þekilde vahyî esaslardan kaynaklanmayan metod ve yöntemlere baþvuramazlar hevâ ve heveslerinden hareket edemezler onlar için tek yol ve tek kaynak vahyi esaslarýn belirlediði ölçülerdir www.mucahede.com www.mucahede.com

[close]

p. 15

Ýslâm topraklarýný Ýþgâl plânlarý g ünümüzde dünyayý bir að â leminin gibi saran þirk ve küfrün bölük pörtemsilcisi abd emperya çük oluþunu lizmi ve yerli iþbirlikçileri Ýslâm ý da fýrsat bilen ve Ýslâmi gördüðü her þeyi yer emperyalizm yüzünden kaldýrmaya çalýþmak elindeki teknolojik gücü tadýrlar Ýslâm dan rahatsýz olan de kullanarak ve Ýslâm beldeleçeþitli hile ve desiselerle Ýslâm rindeki yerli iþbirlikçi uþaklarý topraklarýný iþgâlleri altýnda tu vasýtasýyla Ýslâm beldelerini tek tan totaliter diktatörler ülkele tek iþgâl etmeye baþladý rindeki Ýslâmi geliþmeemperyalizm tabugün leri ortadan kalmüslümanlarýn bir rihine bakýldýðýndýrmak için var da emperyagüçleriyle çadevletinin olmayýþýný ve lizmin yapl ý þ makta Ýslâm âleminin bölük pörçük o týðý savaþdýrlar anlarýn çocak halka luþunu da fýrsat bilen emperya ð unun dayanma lizm elindeki teknolojik gücü de haçlý seyan bu kullanarak ve Ýslâm beldelerinde ferleri azorba dikdý altýnda tatörler Ýs ki yerli iþbirlikçi uþaklarý va gerçekleþlâm a karþý sýtasýyla Ýslâm beldelerini tiði görüleaçtýklarý savaþcektir Özelta baþarýlý ola tek tek iþgâl etmeye likle Ýslâm ýn ormadýlar müslümanbaþladý taya çýkýþý ve yayýlýþý larý imanlarýndan döndüile baþlayan haçlý seferleri remediler bunun üzerine em adý ile anýlan emperyalizmin gasp peryalist efendilerini yardýma ça ve sömürü savaþlarý deðiþik tarihðýrdýlar lerde zaman zaman þiddetlenmiþ emperyalizm tarihi boyunca kimi zaman ise alttan alta alevli müslümanlara karþý hep yenil bir ateþ gibi yandýðý halde kimi miþtir bugün müslümanlarýn bir nedenlerle üzeri küllenmiþ gödevletinin olmayýþýný ve Ýslâm rüntüsüne bürünmüþtür ancak Ýslâm toprak larýný Ýþgâl plânlarý nisan-mayýs haziran `05 sayý 21 k ur âni mücâhede 13

[close]

Comments

no comments yet