Kurani Mucahede 22. Sayi

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

bismillah evhidi esaslar insanlarýn yaþamýný rab lerinin rýzasý doðrultusunda düzenlemeyi esas alýr kâinatý hayatý ve insaný yaratan yüce allah cc bunlarýn birbiriyle uyumlu bir þekilde yaþamalarý için vahyi esaslarý indirmiþ insanlarýn bu esaslara uygun yaþamalarýný istemiþtir vahyi esaslarýn öncelikli hedefi insanlara ulaþtýrýlmasý ve insanlarýn rab lerinin buyruklarýndan haberdar olmalarýdýr bu gâye ile yüce allah cc elçiler göndermiþ elçilerinden vahyi esaslarý insanlara ulaþtýrmalarýný istemiþtir ey elçi rabb inden sana indirileni duyur eðer bunu yapmazsan o nun risaletini duyurmamýþ olursun allah seni insanlardan korur muhakkak ki allah kâfirler topluluðunu hidayete erdirmez mâide 67 tevhîdi esaslarýn insanlara nasýl ulaþtýrýlacaðý ile ilgili yöntem kur ân-ý kerîm de çok açýk bir þekilde ortaya konulmuþtur tevhidi esaslarýn anlatýlmasýna nereden baþlanacaðý kimlere öncelikle ulaþtýrýlacaðý mesajýn ulaþtýrýldýðý kimselerin tepkilerine nasýl karþýlýk verileceði gibi hususlar kur ân da kýssalarý verilen t risâlet önderlerinin ve tevhid erlerinin mücâdelelerinde çok açýk bir þekilde ortaya konulmuþtur günümüz müslüman dâvetçilere düþen görev önceki risalet önderlerinin ve tevhid erlerinin mücâdelelerine uymak ve o yöntemi aynen günümüzde de tâkip etmektir bu metoda aykýrý bir yöntemle ilahi mesajý ortaya koymak kur âni olmadýðý gibi yüce allah ýn üzerine de iftira atmaktýr yüce allahcc vahyi esasla bismillah rýn insanlara nasýl ulaþtýrýlacaðýný risâlet önderlerinin mücâdelelerinden örnekler vererek açýklamýþ mü minlerin bu örnek mü tem-aðustos câdeleleri esas alarak içinde yaþa eylül 2005 sayý 22 dýklarý toplumlara ilahi mesajý kur âni duyurmalarýný istemiþtir mücâhede Ýnsanlýk tarihi boyunca in 1 sanlara elçiler gönderilmiþ her elçi kendi dönemlerinde yaþayan insanlarýn deðiþik kültüre yaþam tarzýna siyâsi idâre biçimine sahip olduklarýný bilerek vahyi esaslardan tâviz vermeden ilâhi mesajý duyurmuþlardý mü min dâvetçiler içinde yaþadýklarý siyâsi yapýnýn toplumsal yaþam tarzýnýn hangi risâlet önderinin içinde yaþadýðý toplumsal yapýya uyduðunu tespit ettikten sonra týpký o dönemde yaþayan risâlet

[close]

p. 4

bÝsmÝllah önderi ya da tevhid erleri gibi ilahi mesajý ortaya koyacaklardýr bugün içinde yaþadýðýmýz zaman dilimi ilâhi mesajýn vahyi ölçüler içerisinde ortaya konulmadýðý insanlýk tarihinin en karanlýk dönemidir müslüman olduklarýný iddia edenlerden kimileri içinde yaþadýklarý beþerî sistemlerin ortaya koyduklarý kurallarý esas alarak bu sistemlerin izin verdikleri ölçüler içerisinde dinin bir bölümünü alarak hareket ederlerken kimileri beþerî sistemlerden elde edecekleri bazý çýkarlar uðruna dîni esaslarý çarbismillah pýtmakta kimileri ise can ve mal endiþesiyle vahyi esaslarý ortaya koymamaktadýrlar diðer taraftan çarpýk tasavvuf düþüncesinin tem-aðustos eylül 2005 yaymaya çalýþtýðý mistisizm haresayý 22 keti ve þirke bulaþtýrýlmýþ düþünce k ur âni sistemi ilâhi mesajýn vahyi ölmücâhede çüler içerisinde insanlara ulaþtý2 rýlmasýný engellemektedir Ýþte bu nedenlerle ilahi mesaj bugün net ve nebevî metoda uygun bir þekilde insanlara duyurulmamakta insanlar rab lerinin mesajýný vahyi esaslarda ortaya konulduðu saf hâliyle alamamaktadýrlar risalet önderleri ve kur an da örnekleri verilen tevhid erlerinin teblið mücadeleleri bugün ilahi davetin nasýl yapýlacaðýna ýþýk tutmakta günümüz tebliðcilerinin yolunu aydýnlatmaktadýr müslüman dâvetçiler bu aydýnlýk yoldan hareket ederek içinde yaþadýklarý toplumlara ilâhi mesajý duyuracaklar insanlarý vahyin nûruyla aydýnlatacaklardýr risâlet tarihinde elçiler ilahi dâveti yakýnlarýndan baþlayarak insanlara anlatmaya baþlamýþlardýr risâlet tarihinde risâlet ve tevhid elçilerinin îmandan ve îman ettikleri esaslara teslimiyetten sonra yaptýklarý ilk iþ iman ettikleri esaslarý içinde yaþadýklarý topluma ulaþtýrmak olmuþtur kur ân-ý kerîm elçilerin dâvete en yakýnlarýndan baþladýklarýnýn örnekleriyle doludur bu nedenle vahyi esaslarý kuþanan dâvetçiler bu ilahi mesajý en yakýnlarýndan baþlayarak içinde yaþadýklarý topluma ve ulaþabildikleri tüm insanlara duyurmakla mükelleftirler bu mükellefiyet dâvetçi için bir zorunluluk olduðu gibi ayný zamanda hem bir ibâdet hem de îman etmenin ve îmanda sadâkat göstermenin ilk ve temel þartýdýr Ýslâmi dâvete en yakýn kimselerden baþlanacaðý gerçeði kur ân-ý kerîm de bildirilmekte iman edenlerin bu esastan hareketle mesajý ortaya koymalarý istenmektedir dâvetçi öncelikle en yakýnlarýndan baþlayarak dâveti ortaya koyacak daha sonra giderek çemberi geniþletecek diðer insanlara ulaþtýracaktýr týpký suya atýlan bir taþýn oluþturduðu

[close]

p. 5

bÝsmÝllah hâleler gibi dâvetçi dâvetini or lerinin izin verdiði þirk kurumlarý taya koyduktan sonra dalga dalga olan parti dernek ve vakýflar içedýþarýya ulaþtýracaktýr risinde bulunmakta ya da saldýrgan bir tutum takýnarak rahmet en yakýn akrabaný uyar Þuârâ 214 dinini þiddet dini olarak topluma Ýnsanýn içinde yetiþtiði aile lanse etmektedirler bu ise anbirey için çok önemli ve deðer cak küfrün egemenliðini saðlamlidir bu nedenle müslüman birey laþtýrmasýndan baþka bir iþe yaradâvete öncelikle en yakýnlarýn mamaktadýr yeryüzünü kaplayan beþeri dan baþlayacak ve onlarý tevhîdi esaslara çaðýrarak onlara yüce ideolojilerin zulmü ancak ilâhi mesajýn vahyi ölçüler allah ýn azabýndan yeryüzünü içerisinde ortaya s a k ý nmalarýný kaplayan beþeri ide konulmasý ve tavsiye edecektir ne olojilerin zulmü ancak ilâhi insanlara bevî meto mesajýn vahyi ölçüler içerisinde yine bu öl bismillah dun orta ortaya konulmasý ve insanlara yine çüler içeya koy bu ölçüler içerisinde ulaþtýrýlmasý ile risinde duðu ör kalkacak insanlar ancak o durumda ulaþtýrýlmasý ile tem-aðustos nekliktegereði gibi rab lerini tanýyacak ve kalkacak eylül 2005 ki ilk esas ancak o zaman adâlet huzur insanlar sayý 22 dâvetin önk ur âni celikle en ya barýþ ve güven yeryüzüne ancak o du mücâhede egemen olacaktýr rumda gereði gi 3 kýnlardan baþlabi rab lerini tanýyadýðý gerçeðidir Çaðýmýzýn aydýnlatýcýlarý olan Ýslâm cak ve ancak o zaman adâlet hudâvetçileri bu nebevi metottan zur barýþ ve güven yeryüzüne ehareketle beþerî ideolojilerin gemen olacaktýr bu nedenle kararttýklarý çaðý aydýnlatacaklar müslüman dâvetçilere ilâhi meböylece insanlarý karanlýklardan sajý insanlara duyurmak husukurtarýp Ýslâm ýn aydýnlýðýna çý sunda çok büyük görevler düþmektedir karacaklardýr bizler kur âni mücâhede obugün Ýslâmcýlar vahyin belirlediði ölçüler içerisinde ilâhi larak çaðýmýzda vahyi esaslara mesajý ortaya koyarak dâveti en uygun bir dâvetin yapýlmadýðý biyakýnlarýndan baþlayarak insan lincinden hareketle bu kutsal ve lara duyuracaklarý yerde ya içe yüce görevi yerine getirmeyi imârisinde yaþadýklarý küfür rejim ni bir sorumluluk olarak kabul

[close]

p. 6

bÝsmÝllah ettiðimiz gibi ayný zamanda bu görev bizim için rabb imize bir mâzeret beyan edebilmemiz açýsýndan bir zorunluluktur kur âni esaslarý insanlara duyurmamýz ve insanlarý ilahi mesaja dâvetimiz tevhid-þirk tarihinde binlerce örneði görüldüðü üzere gerek þirk çevreleri gerekse insanlar üzerinde baský ve zorbalýkla egemenlik kuran siyasi güçler tarafýndan tepki ile karþýlanacaktýr ancak bu karþý tepkiler bizim teblið görevimizi aksatmayacak vahyi esaslarýn insanlara ulaþmalarý engellenemeyecektir bismillah Ýslâmi dâvet elbette zorluklarla sýkýntýlarla çilelerle doludur yeryüzünü zulüm baský ve adaletsizlikleriyle insanlara dar tem-aðustos eylül 2005 eden insanlarý sömürüp ezen besayý 22 þeri ideolojiler elbette Ýslâm ýn k ur âni yeryüzünü aydýnlatmasýna inmücâhede 4 sanlarýn kurtuluþa huzura ve mutluluða ulaþmalarýna engel olacaklar tevhid erlerine ve Ýslâmi deðerlere savaþ açacaklardýr Ýþte bugün beþeri ideolojilerin müslümanlara savaþ açmalarýnýn temelinde insanlarýn Ýslâm la tanýþmalarý endiþesi yatmaktadýr müslüman davetçiler hayatlarý pahasýna ilâhi mesajý ortaya koyacaklar insanlarýn rab lerinin mesajý ile tanýþmalarý için çalýþacaklar bu uðurda mallarýný canlarýný ve bütün dünyevi deðerlerini ortaya koyacaklardýr karþýla þýlan her türlü zulüm baský ve þiddet müslüman davetçiyi yolundan alýkoyamayacak tam aksine onu daha çok bileyecek onun daha çok çalýþmasýna neden olacaktýr risâlet tarihine bakýldýðýnda hiçbir risâlet önderinin ya da tevhid erinin dikta rejimlerinin kendilerine karþý sürdürdüðü baský ve þiddet nedeniyle davetten vazgeçmedikleri görülecektir onlar dikta rejimlerinin kendilerine uyguladýklarý zulüm ve baskýya aldýrýþ etmeden açýkça meydan okumuþlar tehdit ve þantajlara kulak vermemiþlerdir Ýþte bunlardan birkaç örnek Ýlk ve en uzun mücâdeleyi ortaya koyan hz nuhas ve hz Ýbrahimas kâfir zorbalarýn kendilerine karþý sürdürdükleri baský ve zulümlerine karþý onurla mücâdele etmiþler onlara aldýrýþ etmeden mesajlarýný duyurmuþlar ve onlardan korkmadýklarýný açýkça ortaya koyarak onlara meydan okumuþlardýr onlara nûh un haberini oku kavmine ey kavmim demiþti eðer benim kalkýp allah ýn âyetlerini hatýrlatmam size aðýr geldiyse o halde ben allah a dayandým siz de ortaklarýnýzla beraber toplanýp yapacaðýnýz iþi kararlaþtýrýn da iþiniz baþýnýza dert olmasýn sonra hükmünüzü bana uygulayýn bana hiç fýrsat da vermeyin yunus 71

[close]

p. 7

bÝsmÝllah kavmi onunla tartýþmaya giriþti o onlara dedi ki beni doðru yola iletmiþ iken allah hakkýnda benimle tartýþýyor musunuz ben sizin o na ortak koþtuðunuz þeylerden korkmam ancak rabbimin dilediði olur rabbim bilgice her þeyi kuþatmýþtýr hâlâ öðüt almýyor musunuz hem siz allah ýn size ilah olduklarý hakkýnda hiçbir delil indirmediði þeyleri o na ortak koþmaktan korkmuyorsunuz da ben nasýl sizin o na ortak koþtuðunuz þeylerden korkarým Þimdi biliyorsanýz söyleyin iki topluluktan hangisi mü minler mi yoksa allah a þirk koþan müþrikler mi güvende olmaða daha lâyýktýr en am 80-81 bu onurlu ve korkusuz tavýr risâlet tarihi boyunca devam etmiþ tevhîdi esaslarý insanlara ulaþtýrmaya çalýþan her risâlet önderi ve tevhid eri þirkin ve küfrün önderlerine ayný onurlu ve korkusuz tavýrla meydan okumuþlardýr bu korkusuzluklarý onlarýn yüce allah a olan iman ve baðlýlýklarýndan ileri geliyordu yüce allah a gerçekten iman eden müslüman bir kimse hiçbir nedenle ve hiçbir þekilde zorba kâfirlerden korkmaz korkmamalýdýr da Çünkü yüce allah a iman ve teslimiyet yüce allah tan baþka hiç kimseden korkmamayý gerektirir allah ýn mesajlarýný duyururlar allah tan korkarlar ve o ndan baþka kimseden korkmazlardý hesap görücü olarak allah yeter ahzab 39 Üstlerindeki rablerinden korkarlar ve emredildikleri þeyi yaparlar nahl 50 biz mü minler de bizden önce geçen risâlet önderlerinin ve tevhid erlerinin taþýdýklarý imâni sorumluluk ve hassasiyetin gereði olarak ilâhi mesajý duyurduklarý gibi duyuracak onlar gibi yüce allah tan baþkasýndan korka bismillah madan hareket edecek ve hayatýmýz pahasýna tevhîdi mücâdeleyi sonuna kadar sürdüreceðiz inþâallah bu mücadelemizi dur tem-aðustos durmaya günümüz emperyalist eylül 2005 zorbalarýn ve onlarýn yerli iþbir sayý 22 k ur âni likçilerinin gücü yetmeyecektir mücâhede kur âni mücâhede olarak Ýs 5 lâmi mücadeleyi tüm zorluklara baský ve engellemelere raðmen ortaya koyacak ve hayatýmýz pahasýna bu kutlu görevi sürdüreceðiz inþâallah bu konuda yalnýzca yüce rabb imize tevekkül ediyor ve yalnýzca o ndan yardým istiyoruz gayret bizden yardým ve inâyet yüce allah tandýr.

[close]

p. 8

kur ân a d âvet sorumluluk bilinci ahyi esaslara îman etmek vahyi sorumluluðu yüklenip mükellefiyet altýna girmek ve bunun gereðini yerine getirmeyi kabullenip taahhüt etmektir bu nedenle vahyi sorumluluðu yüklenen risâlet önderleri ve tevhid erleri iman ettikleri esaslar doðrultusunda hareket etmiþler bu ilahi mesajýn kendilerine yüklediði sorumluluðun gereklerini yerine getirmiþlerdir bugün müslüman dâvetçilerin en önemli sorumluluklarý hiç kuþkusuzdur ki Ýslâmi daveti risalet tarihinde olduðu gibi ortaya koymalarýdýr bu görev müslüman davetçinin en önemli ve en öncelikli görevidir öyle ki müslümanlar bu görevi bir yaþam tarzý olarak almalý ve bu yaþam tarzý dýþýnda yaþayamayacaklarýný düþünmelidirler Ýslâmi dâvete kur ân ýn buyruðuna uygun bir þekilde en yakýnlardan baþlanýlmalýdýr Ýçinde yaþanýlan âile akraba arkadaþ çevresi ve sosyal çevre dâvet alanýnýn ilk merhalesini teþkil eder bu alanýn ilk karesi de hiç kuþkusuzdur ki âileyi oluþturan bireylerdir kur ân-ý kerîm risâlet ön v sorumluluk bilinci tem-aðustos eylül 2005 sayý 22 k ur âni mücâhede 6 derlerinin ve tevhid erlerinin dâvete en yakýnlarýndan baþladýklarýnýn örnekleriyle doludur bu örnekler davetçilerin hareket noktasý dâvet rehberidirler mü minler bu örneklerden hareketle en yakýnlarýndan baþlayarak daveti insanlara duyuracaklar ve hiçbir nedenle bunu aksatmayacaklardýr vahyi ölçü edinen müslümanlar her konuda olduðu gibi davetin en yakýnlara duyurulmasý konusunda da kur âni ölçüler içerisinde hareket ederler annebabanýn eþ ve çocuklarýn kardeþ ve yakýnlarýn vahyi esaslara dâvet edilmesi dâvetçi için en önemli görevdir bu nedenle dâvetçinin ilk muhataplarý hiç kuþkusuzdur ki ayný ortam içerisinde kendileri ile yaþanýlan âile bireyleridir dünyâ hayatýnda âile bireylerini her türlü tehlikelerden korumayý görev edinen onlar için gerektiðinde canýný tehlikeye atan bir kimsenin iç içe yaþadýðý ve kendilerini çok sevdiði âile bireylerini âhiret azâbý gibi çok büyük bir azaptan korumak için çalýþmamasý elbette düþünülemez ayný þekilde dünyevi güzellikleri âile bireylerine lâyýk gören bir kimsenin en büyük güzellik ve

[close]

p. 9

kur Ân a dÂvet iyilik olan yüce allah ýn rahmet ve rýzâsýný ve bunun sonucunda verilecek cennet mükâfatýný layýk görmemesi mümkün deðildir müslüman dâvetçiler içinde bulunduklarý âile bireylerini hem yüce allah ýn azabýndan korumak hem de o nun rahmet ve rýzâsýna ulaþmalarýný saðlamak için mutlak manada tevhîdi esaslarý âile fertlerine duyurmakla mükelleftirler bu duyuru âile bireylerini sevmenin bir göstergesi olduðu gibi ayný zamanda hem imanýn bir gereði hem de dâvetçi için zorunlu bir görevdir Âile bireylerini ilâhi mesaja îman etmeye ve onun gereklerini yerine getirmeye dâvet ederken tamamen kur âni ölçüden hareket edilmeli onlarý rencide edecek söz ve tavýrlardan kaçýnýlmalýdýr Ýlâhi mesajýn duyurulmasýnda hevâ ve hevesin yeri yoktur bu nedenle davetin ilkeleri ve nasýl yapýlacaðý kur ân dan çýkarýlmalý bu konuda nebevî metoda kesinlikle uyulmalýdýr Âile bireylerini tevhidi esaslara davet etmek davetin temeli olduðu gibi ayný zamanda dâvetçinin toplumla yüz yüze gelmeden önceki dâvet alanýdýr dâvetçinin buradaki davranýþlarý dâveti ortaya koyarken nasýl bir tutum takýnacaðýnýn ve nasýl bir davranýþ sergileyeceðinin de apaçýk göstergesi olacaktýr bu nedenle dâvetçi bu ilk dâvet alanýný çok iyi deðerlendirmelidir bu alandaki baþarý ya da baþarýsýzlýk gelecekte dâvetçiyi etkileyecek bir baþarýsýzlýk durumunda bu durum dâvetçinin geleceðini de bitirecektir anne-babaya dâvet aile bireylerini tevhîdi esaslara îman etmeye dâvet etmek davetin en zor aþamasýdýr bu aþamada davetçinin ilk muhatabý hiç kuþkusuzdur ki babadýr Âile reisi olan ve her þeyi en iyi kendisinin bildiðini zanneden babaya tevhîdi mesajý anlatmak bu zor aþamanýn en zirve noktasýdýr baba ya geleneksel kültürden edindiði din anlayýþýný yüce allah ýn inzâl ettiði din zannederek ya da sistemin eðitiminden edindiði inkârcý ideolojisi ve umursamaz tavrý nedeniyle evlâdýnýn kendisine vahyî esaslarý anlatmasýna þiddetle karþý çýkacaktýr baba gerek geleneksel kültürünü din edinmesi gerek ateist ideolojiyi ölçü almasý ve gerekse içinde bulunduðu beþeri ideolojinin kendisine ya da evlâdýna zarar vereceði endiþesi ile evlâdýnýn kendisini dâvet ettiði ilâhi mesaja çok þiddetli tepki göstererek karþý çýkar müslüman dâvetçiler babanýn bu þiddetli tepkisine onu tahkir ve tahrik etme sorumluluk bilinci tem-aðustos eylül 2005 sayý 22 k ur âni mücâhede 7

[close]

p. 10

kur Ân a dÂvet den týpký hz Ýbrahimas gibi yumuþak bir üslûp ile onu düþündürücü delillerle iknâ etmeye çalýþmalýdýr yüce allahcc dâvetçilerin babalarýna nasýl dâveti ulaþtýracaklarý ile ilgili olarak hz Ýbrahimas ýn mücâdelesini örnek verir onlara Ýbrahim in haberini de oku babasýna ve kavmine neye tapýyorsunuz demiþti -putlara tapýyoruz onlarýn önünde ibâdete duruyoruz dediler -peki dedi siz duâ ettiðiniz zaman onlar sizi iþitiyorlar mý yâhut size fayda veyâ zarar verebiliyorlar mý -hayýr ama babalarýmýzýn böyle yaptýklarýný gördük onun için biz de böyle yapýyoruz dediler -Ýþte gördünüz mü neye taptýðýnýzý dedi siz ve eski atalarýnýz onlar benim düþmanýmdýr yalnýz âlemlerin rabbi benim dostumdur beni yaratan ve bana yol gösteren o dur bana yediren ve içiren o dur hastalandýðým zaman bana þifâ veren o dur beni öldürecek sonra diriltecek o dur cezâ günü hatâmý baðýþlayacaðýný umduðum da o dur Þuarâ 69-82 Ýçinde yaþanýlan toplumsal yapýnýn ve siyasal sistemin Ýslâmi esaslardan uzak olduðu bu toplumsal yapýnýn ve siyasal sistemin ortaya koyduðu kurallara uyulmasý hâlinde insanýn helâk ola sorumluluk bilinci tem-aðustos eylül 2005 sayý 22 caðý ve yüce allah ýn azabýna uðrayacaðý açýk bir þekilde babaya anlatýlmalýdýr dâvetçi her vesile ile babasýný düþündüðünü onun helâk olmasýný istemediðini þefkat ve merhametle ortaya koymalý babasý için üzülmelidir kitapta Ýbrahim i de an gerçekten o çok doðru bir peygamberdi babasýna demiþti ki babacýðým iþitmeyen görmeyen ve sana hiçbir yararý olmayan þeylere niçin tapýyorsun babacýðým bana sana gelmeyen bir bilgi geldi bana uy seni düzgün bir yola ileteyim babacýðým þeytana tapma çünkü þeytan rahmân a isyân etmiþtir babacýðým ben sana rahman dan bir azâbýn dokunmasýndan korkuyorum o zaman þeytanýn dostu olursun meryem 41-45 babamý da baðýþla çünkü o sapýklardandýr Þuarâ 86 büyük zorluklar ve sýkýntýlar çekerek çocuklarýný büyütüp yetiþtirmeye onlara iyi bir gelecek hazýrlamaya çalýþan baba elbette ki evlat için çok deðerlidir dâvetçi müslümanlar bunun bilincinde olarak babalarýna yaklaþmalý onun yüce allah ýn azabýndan korunmasý ve îman ederek kurtuluþa ulaþmasý için çalýþmalýdýrlar rabbin yalnýz kendisine tapmanýzý ve anaya babaya iyilik yap k ur âni mücâhede 8

[close]

p. 11

kur Ân a dÂvet manýzý emretti Ýkisinden birisi yâhut her ikisi senin yanýnda ihtiyarlýk çaðýna ulaþýrsa sakýn onlara Öf deme onlarý azarlama onlara güzel söz söyle onlara acýmadan dolayý küçülme kanadýný indir onlara karþý alçak gönüllü ol ve `ey rabbim bunlar beni küçükken nasýl acýyýp yetiþtirdilerse sen de bunlara öyle acý de Ýsrâ 23-24 evlâdý üzerinde oldukça fazla emeði olan anne-babaya saygý ve onlarý sevmek esastýr bu saygý ve sevginin bir gereði ve göstergesi olarak evlâdýn anne-babasýna karþý görevleri ve sorumluluklarý vardýr bu görev ve sorumluluklarýn baþý da onlarý her türlü kötülüklerden korumaya çalýþmak onlarýn rahatý ve huzuru için uðraþmaktýr dâvetçi müslüman anne-babasýnýn yüce allah ýn azâbýndan korunmalarý için onlarý vahyî esaslara dâvet ederken onlarý incitecek ve tahkir edecek söz ve davranýþlardan sakýnacak oldukça alçak gönüllü bir þekilde ve sevgi dolu bir hâlde onlara yaklaþacaktýr bugün vahyî esaslara yeni yönelen ancak kur ân ý yeterince okuyup anlamayan sünnetullah taki dâvet metodunu bilmeyen kimi gençler babalarýnýn içinde bulunduðu düþünce yapýsýndan hareketle onlara vahyi doðrularý anlatmadan önce onlarý tekfir etmekte onlarýn müþrik olduklarýný ifâde ederek onlarý tahkir ve tahrik etmektedirler bunun sonucunda babalarýnýn þiddetli tepkisiyle karþýlaþmakta babalarýnýn kendilerine düþman olmalarýna sebep olmaktadýrlar nebevî davetin nasýl yapýlacaðýný yeterince bilmeyen kendilerini bu konuda tam olarak yetiþtirmeyen ve davete en yakýnlarýný tekfirle baþlayan birçok kimse daha sonra âile baskýsýna dayanamayarak Ýslâmi dâvetten vazgeçtikleri gibi birçoðu da ya Ýslâm dan tamamen kopmakta ve eski câhili yaþantýsýna dönmekte ya da kendilerini gizlemek adýna münâfýkça bir tavýr içerisine girmektedirler müslüman dâvetçi âilesi içinde sosyal davranýþlarý ile güven vermeli onlarla nezâket ölçüleri içerisinde diyalog kurmalý âilesine karþý saygý ve sevgide kusur etmemelidir yâni dâvetçi âilesi içerisinde öncelikle insâni iliþkilerini en güzel þekilde ortaya koymalý daha sonra onlara Ýslâmi mesajý en güzel bir biçimde ulaþtýrmaya çalýþmalýdýr aksi halde hem âilesine karþý bireysel tutum ve davranýþlarýnda kusur ediþinden dolayý hem de dâvetin ilkelerine uygun hareket etmediðinden dolayý yüce allahcc in sorumluluk bilinci tem-aðustos eylül 2005 sayý 22 k ur âni mücâhede 9

[close]

p. 12

kur Ân a dÂvet dinde sorumlu olacaktýr yüce allahcc þirki emretmedikleri sürece ana-babaya itââti emretmekte ana-babaya yapýlacak itâatin kendisine itâat olduðunu bildirmektedir yüce allahcc ancak anne-babanýn þirki emretmeleri durumunda yalnýzca o konuda onlara itâât edilmemesini istemektedir biz insana ana-babasýný tavsiye ettik anasý onu zayýflýk üstüne zayýflýk çekerek karnýnda taþýmýþtýr onun sütten kesilmesi de iki sorum yýl içinde olmuþtur bu nedenle luluk bana ve anana-babana þükret döbilinci nüþ banadýr eðer onlar seni hakkýnda bilgin olmayan bir þeyi bana ortak koþtem-aðustos man için zorlarlarsa onlara itaat eylül 2005 etme onlarla dünya iþlerinde iyi sayý 22 k ur âni geçin ve bana yönelen kimsenin mücâhede yoluna uy sonra dönüþünüz bana10 dýr size yaptýklarýnýzý haber vereceðim diye öðüt verdik lokman 14-15 biz insana ana-babasýna iyilik etmeyi tavsiye ettik eðer onlar seni hakkýnda hiçbir bilgin olmayan bir þeyi bana ortak koþman için zorlarlarsa bu hususta onlara itâât etme dönüþünüz banadýr o zaman size yaptýklarýnýzý haber veririm ankebut 8 Ýslâmi dâvetin en güzel bir þekilde insanlarla ulaþtýrýlmasý na sýl ki onlarla saðlýklý bir iletiþim kurmaktan geçiyorsa ayný þekilde anne-babaya ulaþtýrýlacak ilâhi mesaj da ancak onlarla saðlýklý bir iletiþim kurmakla mümkün olacaktýr bu saðlýklý iletiþim kurulduktan sonra mesajý ortaya koymak hem daha iyi sonuçlar verecek hem de dâvetçi mensup olduðu vahyî esaslarýn kendisine yüklediði sorumluluðun gereðini yerine getirmiþ olacaktýr anne-babaya ulaþtýrýlacak dâvet net olmalý onlarýn içinde bulunduklarý durum açýkça ortaya konulmalýdýr ancak onlarýn içinde bulunduklarý durum belirtilirken onlarý rencide edecek bir tavýrla deðil onlara yardým etmeyi esas alan ve onlara acýyan bir þekilde olmalýdýr hz Ýbrahim as ýn babasýna yaptýðý dâvet bu konuda yol gösterici örneklerle doludur andolsun biz daha önceden Ýbrahim e de doðru yolu bulma yeteneðini vermiþtik zâten biz onu biliyorduk babasýna ve kavmine demiþti ki sizin þu karþýsýnda durup taptýðýnýz heykeller nedir -babalarýmýzý onlara tapar bulduk da onun için biz de onlara tapýyoruz dediler -doðrusu siz de babalarýnýz da açýk bir sapýklýk içine düþmüþsünüz dedi.

[close]

p. 13

kur Ân a dÂvet dediler ki sen bize gerçeði mi getirdin yoksa þaka yapanlardan mýsýn -hayýr dedi rabbiniz göklerin ve yerin rabbidir ki onlarý yaratmýþtýr ben de buna þahitlik edenlerdenim enbiyâ 51-56 toplumun tâbi olduðu ve oylarýyla destekleyip ayakta tutmaya çalýþtýðý siyasi rejime tâbi olmanýn yüce allah a savaþ açmak olduðunu çünkü beþerî sistem ya da sistemlerin yüce allah a o nun dinine ve müslümanlara düþman olduklarýný bu nedenle bu rejim ya da rejimlere oy verip destek olanlarýn sapýklýk içinde bulunduklarýný ve kesinlikle cehenneme atýlacaklarýný çok açýk bir ifâde ile anne-babaya anlatýlmalý ve onlarýn bu durumdan sakýnmalarý tavsiye edilmelidir eþlere dâvet Âileye dâvetin en önemli aþamalarýndan biri de insanýn kendi eþidir risâlet tarihinde birçok risâlet önderi ve tevhid eri ilâhi mesajý ulaþtýrmada eþleriyle sorunlar yaþamýþlardýr câhili bir kültür ve çevre içinde yetiþen toplumun olumsuz söz ve davranýþlarýnýn etkisinde kalan egemen siyâsi sistemin yaptýrýmlarýndan korkan kimi insanlar eþlerinin kendilerine ulaþtýrmak iste dikleri rab lerinin mesajýný kolay kolay kabul etmezler ve buna karþý tavýr alýrlar dâvetçi müslümanlar kendilerinin de bir zamanlar câhili bir düþünce ve yaþam içerisinde bulunduklarýný ve bundan çok zor sýyrýldýklarýný düþünerek eþlerine yaklaþmalý onlara karþý yumuþak olmalý hiçbir þekilde onlara düþüncelerini baský ile dayatmamalýdýrlar baský ve zorlama Ýslâmi olmadýðý gibi ayný zamanda bir düþüncenin zorla kabul ettirilmesi de zâten mümkün deðildir baský ve zorlama insanda karþý savunma mekanizmasýný çalýþtýrýr ve muhatabýn olduðundan baþka bir kimliðe bürünmesine neden olur kiþi kendisine yapýlan zorlama karþýsýnda ya yuvasýný kurtarmak ve geçimini bozmamak için gerçek düþüncesini gizleyerek ikiyüzlü bir kimliðe bürünecek ya da açýk bir hasým kesilerek Ýslâm aleyhinde menfî propaganda yapmaya baþlayacaktýr Ýkiyüzlü bir kimliðe bürünen eþ kalpten kabul etmediði Ýslâmi mesajý kabul ediyormuþ gibi davranacak ancak bu durumda hem kendisi sýkýntý ve bunalým içerisine girecek hem de olumsuz davranýþlarýyla dâvetçi eþine ayakbaðý olacaktýr böyle bir eþ eþinin yanýnda Ýslâm ý savunur görüne sorumluluk bilinci tem-aðustos eylül 2005 sayý 22 k ur âni mücâhede 11

[close]

p. 14

kur Ân a dÂvet cek eþinin olmadýðý ortamlarda aleyhte söz ve davranýþlarda bulunacak allah ýn rýzasýndan çok eþinin rýzasýný esas alacaktýr bu durumda olan eþler hz nuhas ile hz lutas ýn eþleri gibidirler bu rasullerin eþleri îman etmedikleri hâlde eþlerinin yanýnda inanmýþ görünmüþler ancak gerçekte iman etmedikleri için yüce allahcc onlarýn eþlerine ihânet ettiklerini bildirmiþtir allah inkâr edenler hakkýnda nuh un karýsý ile lût un karýsýný misal verdi bu ikisi kullarýmýzdan sorumluluk iki salih kulun nikâhý altýnda bilinci idiler onlara ihanet ettiler kocalarý allah tan gelen hiçbir þeyi onlardan savamadý onlara haydi girenlerle beraber siz de tem-aðustos eylül 2005 ateþe girin denildi tahrim 10 sayý 22 k ur âni mücâhede da hatýr için eþlerini Ýslâmi esaslara iman etmeye davet etmemelidirler dâvetçiler için eþleri dâvete muhatap olma noktasýnda diðer insanlardan farksýz ancak iliþkilerin sürdürülmesi noktasýnda eþler diðer insanlardan farklýdýrlar melekler dediler ki ey lût biz senin rabb inin elçileriyiz onlar sana asla dokunamazlar gecenin bir kýsmýnda aileni yürüt içinizden karýndan baþka hiç kimse geri dönüp bakmasýn Çünkü diðerlerine eriþen azap ona da eriþecektir baþlarýna gelecek azap zamaný sabah vaktidir sabah da yakýn deðil mi hûd 81 yukarýdaki iki âyette belirtilen ve azaba uðrayacak olanlarla beraber kalacaklarý bildirilen kadýnlar birer peygamber eþidirler kocalarýnýn mesajýna destek vermedikleri eþleriyle beraber ilâhi mesajýn sorumluluðunu yüklenmedikleri en önemlisi de eþlerinin getirdikleri ilâhi mesaja îman etmedikleri için kocalarýna ihânet etmiþ olarak vasýflanmakta ve azâba uðrayacaklarý bildirilmektedir müslüman dâvetçiler iki peygamber eþinin bu ibret dolu kýssalarýný kendi eþlerine anlatmalý onlarýn da rab lerinin mesajýna îman etmemeleri hâlinde ayný azaba uðrayacaklarý çok güzel bir ifâde ile dile getirmelidirler Ýman bireyseldir ve kiþinin peygamber ya da müslüman eþi 12 ve çocuðu olmasý veyahut peygamber evinde bulunmasý ona bir ayrýcalýk kazandýrmamaktadýr bu nedenle kiþi îman edecekse yalnýzca yüce allah için îman etmelidir ve yalnýzca rabb ini râzý edecek amellerde bulunmalýdýr müslüman dâvetçiler eþlerini Ýslâmi esaslara imana ve teslim olmaya dâvet ederlerken hz nuhas ve hz lutas ýn örnekliklerini zihinlerinde sürekli canlý tutmalýdýrlar bu nedenle de hiçbir þekilde baský ve zorlama ile ya

[close]

p. 15

kur Ân a dÂvet Ýlâhi mesajý kabul etmeyen eþlere vahyi esaslarýn ulaþtýrýlmasý kesinlikle yumuþak olmalý ve oldukça açýk ve net ifadelerle yapýlmalýdýr bu anlatým kýsa bir sürede deðil zamana yayýlmalý ve onun anlayacaðý bir üslup ve kavramlarla olmalýdýr tevhîdi ilkelerin eþlere duyurulmasýnda kesinlikle tehdit þantaj ve baský olmamalý teblið sevgi ve merhamet duygularý içerisinde yapýlmalýdýr birbirleriyle her þeyi paylaþan rasûlullah as ýn ifadesiyle bir elmanýn iki parçasý gibi olan kur ân-ý kerîm de birbirleri üzerinde haklarý bulunduðu bakarâ 228 birbirleriyle içli dýþlý olduklarý kendilerinden saðlam söz alýndýðý nîsâ 21 ifade edilen eþlere karþý yumuþak olmak hem insâni iliþkiler açýsýndan bir gereklilik hem de Ýslâmi ilkeler gereði bir zorunluluktur Þu da bir gerçektir ki dâvet ne kadar yumuþak yapýlýrsa yapýlsýn aklýný kullanýp îman etmeyecek kimseye hiçbir fayda saðlamaz ancak müslüman dâvetçi vahyî sorumluluðu kuþanmasý nedeniyle vahyî ilkelere uygun hareket etmek ve dâvetini vahyi ölçüler içerisinde yapmak zorundadýr eþin tavrýný netleþtirmesi ve ilâhi mesajý kesin bir þekilde reddedip kabul etmemesi hâlinde artýk birlikte olmalarýnýn bir anlam ifâde etmediði bu nedenle evlilik baðýnýn çözüleceði kesin bir dille anlatýlmalýdýr Çünkü mü minlerle müþrik ya da kâfirlerin nikâhlanmasý kesinlikle haramdýr ve müslüman þahsiyet hiçbir þekilde bu haramý iþlemez zîna eden erkek zîna eden veya müþrik kadýndan baþkasýyla evlenmez zîna eden kadýn da zîna eden veya müþrik erkekten baþkasýyla evlenmez böyleleriyle evlenmek mü minlere haram kýlýnmýþtýr nûr 3 vahyi esaslarý kabul etmeyen eþlere normal boþanma prosedürü uygulanýr ve bu prosedürün uygulanmasýndan sonra eþ boþanýr Çünkü müslüman için hayâti bir konuda eþine destek olmayan eþinin yanýnda yer almayan bunlar yetmiyormuþ gibi bir de eþine karþý tavýr alýp hasým olan rabb ine îman etmeyip isyan eden birisiyle bir arada bulunmak mümkün deðildir bu nedenle müslüman dâvetçi için en güzel çözüm yüce allah a iman etmeyen o nun emirleri doðrultusunda hayatýný tanzim etmeyen eþinden ayrýlmak kendisine her konuda destek verecek baþka bir kiþi ile hayatýný sürdürmektir müslüman birey için hayatýn asýl gayesi yüce allah ý râzý edecek bir yaþam sürebilmektir müslüman birey yaþamýný rabb inin indirdiði esaslar doðrul sorumluluk bilinci tem-aðustos eylül 2005 sayý 22 k ur âni mücâhede 13

[close]

Comments

no comments yet