Kurani Mucahede 23-24. Sayi

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

nsanýn en önemli özel rýn aþaðýsýna düþeceðini hayvanliði hiç kuþkusuzdur ki lardan daha aþaðý bir konumda düþünmesi yaþadýðý ha bulunacaðýný haber vermiþtir Ýnyatýn farkýnda olmasý gâye ve he sanýn en güzel þekilde yaratýlmasý defini belirlemesi ve zamanýný bi yalnýzca fiziki yönden deðil akýl linçli olarak kullanmasýdýr Ýn huy ahlak ve düþünce yönüyledir sandaki bu özellikler onu diðer de bu güzelliklerin yaþanan hayaratýklardan yatta ortaya koayýrmakta ve otevhid-þirk tarihi bir nulmasý ile de nu yüceltmekinsan en güzel yerde üzerinde yara tedir düþünme varlýk vasfýný elyeteneðini yititýldýklarý özelliklerini de etmiþtir Ýnren yaþadýðý zasanýn yaratýlýþ koruma ve sürdürme manýn farkýnda gayesi hiç kuþ bismillah çabasýnda olan in olmayan gâye kusuzdur ki ve hedefi bulunkendisini yarasanlarla yaratýlýþ ga mayan kimseler tan rabb ini biyelerini kaybeden ve 2005 ise hayvanlar olip tanýmasý ve ekim 2006 mart yaratýlýþ gayesi dýþýn larak adlandýrýo nun indirdiði sayý 23-24 lan diðer yarahükümler doð kur âni da yaþamak isteyen mücâhede týklardan daha kimselerin mücadele rultusunda ha 1 aþaðý bir duyatýný tanzim etsidir bu mücadelede mesidir rab rumdadýrlar lerinin hükümher iki taraf da bi allâh katýnda leri doðrultucanlýlarýn en kölinçli hareket ediyor sunda hayatlatüsü düþünmeimaný ya da küfrü rýný düzenleyen yen saðýrlar ve kimseler yaratýbilerek seçiyorlardý dilsizlerdir lýþ gâyesini muenfal 22 hafaza edip geyüce allah cc insaný en gü liþtiren ve böylece yücelen kimzel þekilde yaratmýþ ona gaye ve selerdir bu gayenin dýþýnda harehedefini bildirmiþ ondan aklet ket eden kimseleler ise kur ân ýn mesini istemiþ ancak bu halde ifadesi ile aþaðýlarýn aþaðýsýna yüceleceðini aksi halde aþaðýla yuvarlanmýþ hayvanlardan da bismillah Ý

[close]

p. 4

bÝsmÝllah ha düþük seviyede bulunan kimselerdir tevhid-þirk tarihi bir yerde üzerinde yaratýldýklarý özelliklerini koruma ve sürdürme çabasýnda olan insanlarla yaratýlýþ gayelerini kaybeden ve yaratýlýþ gayesi dýþýnda yaþamak isteyen kimselerin mücadelesidir bu mücadelede her iki taraf da bilinçli hareket ediyor imaný ya da küfrü bilerek seçiyorlardý tevhid-þirk hak-batýl mücadelesi tarihi boyunca taraflar mücadelelerini seçimlerini imabismillah ný kabul ya da inkârlarýný dostluk ve düþmanlýklarýný bilerek ve isteyerek yapýyorlardý Ýmaný kabul eden bir kimse neyi niçin kabul ettiðini bu kabulün kendisine ne ekim-2005 mart-2006 kazandýrýp ne kaybettirdiðini sayý 23-24 kimleri dost kimleri düþman seçk ur âni tiðini biliyor safýný ona göre bemücâhede 2 lirliyordu ayný þekilde iman etmeyi kabul etmeyen kimse de neden iman etmediðini hangi gerekçelerle inkâr ettiðini bu inkâr nedeniyle kayýp ve kazancýný kimleri dost ve düþman edineceðini biliyor seçimini ona göre bilinçli bir þekilde yapýyordu risâlet tarihinde vahyi kabul edip iman edenler iman ettikleri vahyi esaslarýn kendilerinden ne istediðini bunun için neleri terk edeceklerini bu uðurda nasýl bir fedakârlýkta bulunacaklarýný baþlarýna nelerin geleceðini kazanç larýnýn ne olacaðýný çok iyi biliyorlardý zaten seçimlerini bilinçli olarak yaptýklarý için onca baskýya þiddete ve zulme raðmen imanlarýnda sebat ediyor zerre kadar tâviz vermeden iman üzere mücadelelerini sürdürüyorlardý vahyi esaslar nazil olduklarý dönemlerde toplumun kullandýðý günlük dilde ve anladýklarý kavramlarla nazil oluyordu bu nedenle vahye muhatap olan insanlar rab lerinin kendilerinden ne yapmalarýný istediðini çok açýk ve net olarak biliyor ve anlýyorlar kabul ya da reddiyelerini ona göre yapýyorlardý bu süreç son peygamber hz muhammedas a inzal edilen âyetlere muhatap olanlara kadar devam etti bu dönemde insanlar kendilerine nâzil olan ayetleri kullandýklarý günlük dil ve kavramlarla nâzil olduðu için çok rahat bir þekilde anlýyor iman ya da küfür noktasýndaki tavýrlarýný ona göre belirliyorlardý elif lâm râ bunlar apaçýk kitabýn ayetleridir biz onu arapça bir kur ân olarak indirdik ki anlayasýnýz yusuf 1-2 andolsun biz bu kur ân da insanlara öðüt almalarý için her temsili anlattýk ki korunsunlar pürüzsüz arapça bir okuma olarak zümer 27-28

[close]

p. 5

bÝsmÝllah kur ân ýn ifade ve kavram olarak açýk ve net olmasý saflarýn netleþmesini saðlýyor iman edilecek esaslarýn sýnýrlarýný açýkça belirliyordu Ýlk dönem müslümanlarý bu saf ve berrak anlayýþ ve algýlama ile tevhidi esaslarýn mücadelesini yaparak asr-ý saadet dediðimiz altýn Çaðý meydana getirdiler ancak ne yazýktýr ki daha sonraki dönemlerde ifrat ve tefrit noktasýnda kimi aþýrýlýklarýn baþ göstermesi heva ve hevesin ön plana çýkmasý Ýslâm düþmanlarýnýn bilinçli bir þekilde kur âni kavram ve ifadeleri karýþtýrmalarý bid at ve hurafelerin gelenek ve göreneklerin Ýslâm a karýþtýrýlmasý sonucunda altýn bir çaðýn oluþmasý mümkün olamadý kur ân ýn net anlaþýlmasýnýn önüne konulan engelleri maddeler hâlinde sýralayacak olursak 1 Ýslâm dan rahatsýzlýk duyan münafýk fasýk ve müþriklerin Ýslâmi kavramlarý kendi hevalarýna göre yorumlamalarý kavramlarýn anlamlarýný deðiþtirmeleri ya da bulandýrmalarý 2 Ýslâm düþmaný yahudilerin bilinçli olarak Ýslâmi kavramlarýn anlamlarý üzerinde tahrifat yapmalarý Ýslâmi konularýn içerisine uydurma hikâyeler sokmalarý Ýslâm adýna yeni kavramlar üretmeleri ve peygamber hz muhammedas adýna birçok hadis uydurmalarý 3 Ýslâmi kavramlarýn netliðinden rahatsýzlýk duyan sultanlarýn krallarýn ve idarecilerin bu netliði bozmaya çalýþmalarý anlamlarýný saptýrýp karýþtýrmalarý halký meþgul edecek yeni kavramlar üreterek bunlarýn Ýslâmi olduklarýný iddia etmeleri ve bunlarý halka deðiþik yollarla kabul ettirmeleri 4 temel köken olarak Ýslâm dýþý olan tasavvufun kendisine özgü olan slogan kavram ve ifadeleri Ýslâm a maletmesi Ýslâm adýna yeni terimler uydurmasý mensuplabismillah rýný kur ân dan ve kur ân ýn içeriðinden uzaklaþtýrmasý 5 Ýslâm ýn net olarak anlaþýlmasýndan dolayý çýkarlarý bozuekim 2005 lan çýkar çevrelerinin Ýslâmi ýs mart 2006 týlah ve kavramlarý gizlemeleri ya sayý 23-24 k ur âni da anlamlarýný saptýrmalarý mücâhede 6 Ýslâm a sonradan giren top 3 lumlarýn kendi gelenek-görenek ve kültürlerini terk etmeden Ýslâm ý kabul etmeleri daha sonra bu kültür gelenek ve göreneklerin Ýslâm da olduðunu zannetmeleri 7 yeterli Ýslâmi bir bilgiye sahip olmayan kur âni kavramlarý tam olarak bilmeyen kimselerin Ýslâmi birçok ýstýlah ve kavramý kendi arzularýna göre yorumlamalarý deðiþtirmeleri yaþadýklarý gayri Ýslâmi hayata bu kavramlarý uygulamalarý 8 toplumun önünde bulu-

[close]

p. 6

bÝsmÝllah nan ve kendilerini âlim zanneden kimselerin Ýslâmi kavramlara ve ýstýlahlara karþý yapýlan fesat çalýþmalarýna karþý sessiz kalmalarý yazdýklarý bazý kitap ve makalelerinde kur ani kavram ve ýstýlahlar yerine asýl anlamlarýndan saptýrýlmýþ ve mânâlarý deðiþtirilmiþ kavramlarý kullanmalarý 9 hz peygamberas ve güzîde arkadaþlarýndan sonra kur âni davetin yapýlmamasý kur âni kavramlarýn asýl manalarý ile anlatýlmamasý Ýslâmi duyarlýlýðýn kaybedilmesi 10 Ýletiþim araçlarýný ve egebismillah menliði ellerinde bulunduran taðuti düzenlerin zorba diktatörlerin ve emperyalist güçlerin Ýslâmi kavramlarý bozmaya bu kavekim-2005 mart-2006 ramlarýn anlamlarýný saptýrmaya sayý 23-24 içini boþaltmaya yönelik çalýþk ur âni malarý bunun için din kisvesi altýmücâhede 4 na girmiþ ajanlar tutmalarý 11 yeni yetiþen neslin kur âni gerçeklere yönelmek kur âni kavramlar üzerinde yoðunlaþmak ve kur ân ý kur ân dan tanýmak yerine klasik eserler üzerinde yoðunlaþmalarý kur ân ý klasik eserleri okuyarak tanýmalarý 12-Ýslâm adýna parti dernek ve vakýf gibi þirk kurumlarýnýn kurulmasý yukarýda sayýlan bütün bu olumsuz nedenler kur âni kavramlarýn vahyin ruhuna uygun bir þekilde anlaþýlmasýný zorlaþtýrmýþ kur ân a yönelmeyi engellemiþtir bu nedenle kur ani mesaj insanlar tarafýndan net olarak anlaþýlmamýþ kur ani kavramlarýn ihtiva ettikleri asýl manalar bilinmemiþtir bu ise kur ân a yönelmeyi ve vahyin asýl anlamýna uygun bir þekilde anlaþýlmasýný engellemiþ Ýslâm iman etme ve kur ân a yönelme gibi çok önemli hususlar sýradan bir olay olarak algýlanmýþtýr vahye muhatap olan önceki toplumlara bakýldýðýnda bunlarýn vahyi esaslarý bununla ilgili kavram ve ifadeleri vahyin verdiði mesajý çok net olarak bildikleri bu bilinçle iman ettikleri açýkça görülecektir kur ân-ý kerîm önceki toplumlarla sonraki toplumlarýn vahiyle muhatap oluþlarý arasýndaki farký þöyle ortaya koymaktadýr de ki `siz ister ona inanýn ister inanmayýn o daha önce kendilerine bilgi verilenlere okunduðu zaman onlar derhal çeneleri üstüne secdeye kapanýrlar rabb imizin þâný yücedir gerçekten rabb imizin sözü mutlaka yerine getirilir derler aðlayarak çeneleri üstüne kapanýrlar ve kur ân onlarýn derin saygýsýný artýrýr Ýsrâ 107-109 Ýþte bunlar allah ýn ni met verdiði peygamberlerden Âdem neslinden nuh ile beraber gemide ta-

[close]

p. 7

bÝsmÝllah þýdýklarýmýzýn neslinden Ýbrahim ve Ýsrail ya kûb neslinden yol gösterdiðimiz ve seçtiðimiz kimselerdendir onlara rahman ýn âyetleri okunduðu zaman aðlayarak secdeye kapanýrlardý onlardan sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki namazý zayi ettiler þehvetlerine uydular onlar kötülük bulacaklardýr meryem 58-59 onlarýn ardýndan yerlerine geçip kitaba vâris olan birtakým insanlar geldi ki onlar þu alçakdünyanýn menfaatini alýyorlar `biz nasýl olsa baðýþlanacaðýz diyorlar kendilerine ona benzer bir menfaat daha gelse onu da alýrlar peki allah hakkýnda gerçekten baþkasýný söylememeleri hususunda kendilerinden kitap misaký alýnmamýþ mýydý ve onun içindekini okuyup öðrenmediler mi Âhiret yurdu korunanlar için daha hayýrlýdýr düþünmüyor musunuz a raf 169 Önceki nesillerden iman edenler vahyi esaslarý net olarak kavradýklarý ve bu bilinçle vahyi esaslarý sosyal yaþamda ahlak edinip yaþadýklarý için içerisinde yaþadýklarý toplumlarda gündemin baþ sýrasýna oturmuþlar gündemi onlar belirlemiþler kâfirler ise onlarýn belirledikleri gündem içerisinde hareket etmek durumunda kalmýþlardýr Önceki nesillerin iman ettikleri vahyi esaslarý insanlara ulaþtýrmaya ça lýþmalarý ve bu vahiy doðrultusunda mücadele etmeleri sonucunda yüce allah ýn yardýmý rahmeti ve maðfireti onlarýn üzerinde olmuþ mücadelelerinde rab lerinin rýzasýný kazanarak muvaffak olmuþlardýr sonraki nesiller tarafýndan kur âni kavramlarýn asýl manalarýna uygun bir þekilde anlaþýlmadýðýný iddia eden ve bu iddialarýna raðmen yüce allah a ve indirdiði kur ân a iman ettiklerini söyleyen kimseler kur âni anlamlarýndan uzak ve kopuk Ýslâmi kavramlara iman ettikleri söz bismillah ve davranýþlarýný bu kavramlarýn ortaya koyduðu anlayýþa göre ortaya koyduklarý için iman etmedikleri dönem ile iman ettikleri ekim 2005 dönem arasýnda pek fazla bir mart 2006 sayý 23-24 deðiþiklik olmamýþtýr hattâ birk ur âni çok kimse kur ân a iman etme mücâhede den önceki kimi hassasiyetlerini 5 ve kendilerinde bulunan güzel hasletlerini de kaybettikleri için iman ettiklerini iddia ettikleri dönemleri iman etmeden önceki dönemlerinden daha kötü olmuþ iman ve hidayete ulaþacak yerde bunlar sapýklýk ve dalalet içerisine girmiþlerdir bunlardan birkaç örnek verecek olursak mealciler bu kimseler kur ân a iman ettiklerini iddia etmeden önce klasik anlamda inanýyor geleneksel anlayýþ ve yaþayýþlarý içerisinde bilmeden de

[close]

p. 8

bÝsmÝllah olsa kur ân a ve rasulullahas a saygý duyuyor diðer insanlara karþý belli bir terbiye ve edep içerisinde yaklaþýyor namazlarýný vahyin öngördüðü ölçüler doðrultusunda doðru dürüst kýlýyor kadýn erkek iliþkilerinde Ýslâm ýn belirlediði þekilde hareket ediyorlardý ancak ne zamanki kimi sapýk yazarlarýn kitaplarýný okudular yeterince kavrayamadýklarý halde kur ân a iman ettiklerini ve kur âni kavramlarý bildiklerini ifade etmeye baþladýlar iþte o zaman yukarýda belirttiðimiz tüm güzel hasletlerini ve hassabismillah siyetlerini kaybettiler mealciler her söz ve iddialarýnda `kur ân dedikleri halde bütün söz ve davranýþlarýnda ekim-2005 mart-2006 kur âni esaslara aykýrý hareket sayý 23-24 etmiþler kur ân ýn en güzel örnek k ur âni olarak tavsiye ettiði rasulullah mücâhede as a onun deðerli ashabýna ve 6 kur ân ý ahlâk edinen müslümanlara hasým kesilmiþler namazý ya tamamen terk etmiþler ya da bütün namazlarý iki rekât ve günde üç vakit olarak kýlmaya baþlamýþlar erkek kadýn iliþkilerinde kur ân ýn buyruðuna aykýrý hareket etmiþlerdir bütün bunlardan da anlaþýlacaðý üzere mealcilerin kur ân a yöneldiklerini iddia etmeden önceki halleri yöneldiklerini iddia ettikleri dönemden çok daha iyidir tarikatçýlar bu kesim de normal sýradan kimseler olduklarý dönemde müslümanlara daha insanca yaklaþýrlarken ve kur âni hassasiyetleri daha iyi iken yüce allah a yaklaþmak için tasavvufa girdikten sonra hem insanca hareket etmeyi terk edip baðnaz ve yobaz bir tavýr takýndýlar hem de þeyhlerinin telkinleriyle kur ân dan daha çok uzaklaþtýlar Çoðunluðunun zaten doðru dürüst ilimleri okuma-yazmalarý olmayan bu tarikat müntesipleri þeyh ve efendilerinin telkinleri sonucunda kur âni esaslara karþý adeta hasým kesildiler yani bunlar din adýna Ýslâm a ve kur ân a düþman oldular Ýslamcýlar bunlar geleneksel kültür ve inançlarýndan kopmadýklarý halde tevhidi esaslarý kabul ettiklerini kur ân ý tek ölçü olarak aldýklarýný iddia ederler ancak söz ve davranýþlarýnda siyasi ve ticari iliþkilerinde kur ân dan ve tevhidi esaslardan fersah fersah uzaktýrlar bunlar Ýslâmi mücadelelerini kur an a ve peygamberi örnekliðe göre deðil heva ve heveslerine egemenliði altýnda yaþamaya mahkûm edildikleri küfür sisteminin kurallarýna önder edindikleri aðabey ve efendilerinin isteklerine göre yaparlar bu nedenle Ýslamcýlarýn Ýslâmi mücadele olarak ortaya koyduklarý her hareket ve sözleri þirk ve küfürdür.

[close]

p. 9

bÝsmÝllah Çaðýmýzda varolan cahiliye karanlýðýnýn temel nedeni kur an ýn net olarak anlaþýlmamasý kur an da ifade edilen kavramlarýn asýl manalarýna uygun bir þekilde bilinmemesidir bu nedenle insanlar yüce allah a tevhidi anlamda iman etmemiþlerdir bizim çalýþmalarýmýzýn asýl amacý insanlarýn kur ani esaslarý net olarak kavramalarýný saðlamak rab lerine þirke bulaþmamýþ bir imanla iman etmeleri için yardýmcý olmaktýr bu nedenle öncelikle kur âni kavramlarýn insanlar tarafýndan net olarak anlaþýlmasý için çalýþmakta yayýnlarýmýzý bu yönde hazýrlamaktayýz tüm sayýlarýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da davet görevimizi sürdürecek tefsir ve kavram çalýþmalarýmýza devam edecek siyasi yorumlarýmýzý kur ân perspektifinden hareketle yapacak okuyucularýmýzýn sorularýný cevaplayacaðýz inþâallah geçen sayýmýzda davete muhatap olan en yakýnlarýn tevhidi esaslara nasýl davet edileceði konusunu iþlemiþtik bu konuda okuyucularýmýzdan olumlu tepkiler aldýk okuyucularýmýz aileye davette ihmal edilen hususlarýn açýklanmasýndan dolayý duyduklarý memnuniyetlerini bildirdiler bu sayýmýzda da topluma yapýlacak davetin nebevi davete uygun bir þekilde nasýl yapýlacaðý üzerinde duracak okuyucularýmýzýn belirtilen bu hususlar doðrultusunda daveti insanlara ulaþtýrmalarýna yardýmcý olacaðýz inþâallah topluma ulaþtýrýlacak olan davetin nebevi davete uygun olmasý durumunda Ýslâm dini adýna ortaya çýkmýþ ya da Ýslâm ý kötülemek ve içerisinden yýkmak bismillah için bilinçli bir þekilde çýkartýlmýþ kimselerin ne oranda Ýslâm ýn dýþýnda olduklarý da kendiliðinden ortaya çýkacaktýr ekim 2005 her konuda olduðu gibi bu mart 2006 çalýþmalarýmýzdaki hatalar biz sayý 23-24 den çünkü beþer oluþumuz ne kur âni mücâhede deniyle bize ait olan ifadelerde el 7 bette hata yapabilir ya da bilmeden yanlýþa düþebiliriz ancak ayetlerle ortaya koyduðumuz doðrular yüce rabb imizdendir ve tartýþmasýz doðru ve gerçektir gayret bizden yardým inâyet ve rahmet alemlerin rabb i yüce allah tandýr www.mucahede.com kur âni dâvetin gür sesi

[close]

p. 10

kur ân a d âvet allah a Ýman edin nsana yaratýldýðý ilk günden itibaren sorumluluðu hatýrlatýlmýþ nasýl hareket edeceði ile ilgili kurallar kendisine bildirilmiþtir aslýnda yalnýzca insan deðil kâinatta varolan her þey bir düzen içinde yaratýlmýþ her þeye yapacaðý görev bildirilmiþ ve her þey yaratýldýðý fýtrat üzerinde ve kendisine bildirildiði þekilde hareket etmiþtir yaratýlan varlýklar içerisinde fýtratýna aykýrý hareket eden ve kendisine bildirilen hükümlere isyan eden tek varlýk insan olmuþtur Ýlk insanla baþlayan kurallara itaatsizlik ve daha fazlasýný isteme arzusu tarihi süreç içerisinde giderek daha fazla ivme kazanmýþ zorbalýðýn sömürünün ve emperyalizmin ortaya çýkmasýna sebep olmuþtur bugün dünyada varolan huzursuzluðun bunalýmýn kaos þiddet ve terörün açlýk ve sefaletin sömürü ve yolsuzluðun hýrsýzlýk ve ahlaksýzlýðýn en önemli nedeni hiç kuþkusuzdur ki insanýn yaratýlýþ fýtratýna aykýrý hareketi ve daha fazlasýný haksýz yere isteme arzusudur Ýlk insan hz Âdemas ýn yüce allah ýn belirlediði ölçülerin dýþýna þeytan aleyhillânenin de Ý allah a Îman edin ekim 2005 mart 2006 sayý 23-24 k ur âni mücâhede 8 teþvikiyle çýkmasý sonucu baþlayan kurallara itaatsizlik kâbil in kendisine bildirilen hükümlere uygun hareket etmeyiþiyle ve bu hükümleri hevasýna göre deðiþtirmesiyle devam ederek günümüze kadar süregelmiþtir kurallara ve yaradýlýþ fýtratýna aykýrý davranýþlarýn baþgöstermesiyle beraber yüce allah tarafýndan gönderilen ilahi mesajla uyarý ve ýslah iyiliði emredip kötülükten menetme faaliyeti de baþlamýþ insanlara en doðru gerçekler bildirilmiþtir bu bildirimler tarihi süreç içerisinde kimi zaman risalet görevi verilen peygamberler vasýtasýyla kimi zaman ise tevhidi esaslarý yüklenen davetçilerin eliyle insanlara duyurulmuþtur tarihin her döneminde ilahi mesajý duyuran risalet önderleri ve tevhid erleri varolagelmiþ þirk ve küfür içerisinde yüzen azgýnlýk ve sapýklýðý yol edinen insanlara rab leri tarafýndan bildirilen kurallar duyurulmuþtur andolsun senden önceki milletlerin kollarý içine de elçiler gönderdik hicr 10 andolsun biz her millet içinde `allah a kulluk edin taðuttan kaçý-

[close]

p. 11

kur Ân a dÂvet nýn diye bir elçi gönderdik onlardan kimine allah hidayet etti onlardan kimine de sapýklýk gerekli oldu Ýþte yeryüzünde gezin de bakýn yalanlayanlarýn sonu nasýl olmuþ nahl 36 tarih süreci içerisinde yaþayan her topluma elçiler gönderilmiþ hemen her çaðda vahyi esaslar insanlara duyurulmuþtur bu nedenle hiçbir çað ilahi mesajdan ve ilahi mesajý duyuran elçilerden ve dâvetçilerden mahrum olmamýþtýr bunun tek istisnasý içerisinde yaþadýðýmýz çaðdýr Çaðýmýzda ilahi mesajý yüklenecek ve insanlarý vahyin belirlediði ölçüler doðrultusunda aydýnlatacak dâvetçiler ne yazýktýr ki henüz ortaya çýkmamýþtýr Ýlahi mesajýn yüce allah ýn belirlediði ölçüler doðrultusunda insanlara duyurulmamasý insanlarýn vahyi esaslarý kendi hevalarýna göre deðiþtirmelerine neden olmuþ insanlar ilahi din adýna uydurulan yalanlara inanmýþlardýr bu zamanla öyle bir hâl aldý ki insanlar kendilerine rab leri tarafýndan gönderilen vahyi esaslara uydurduklarý din adýna karþý çýkmýþ kendilerinde bulunan dinin yüce allahcc tarafýndan indirildiðini iddia eder olmuþlardýr onlar bir kötülük yaptýklarý zaman `babalarýmýzý bu yolda bul duk bunu bize allah emretti derler `allah kötülüðü emretmez de `allah a karþý bilmediðiniz þeyleri mi söylüyorsunuz a raf 28 müþrikler `allah dileseydi ne biz ne de atalarýmýz o ndan baþka bir þeye tapmazdýk ve o nsuz hiçbir þeyi haram kýlmazdýk dediler onlardan öncekiler de böyle yapmýþtý elçilere düþen yalnýz açýkça teblið etmek deðil midir nahl,35 Ýnsanlardaki bu sapmalarýn en önemli nedenlerinden biri hiç kuþkusuzdur ki yüce allahcc tarafýndan gönderilen vahyi esaslarýn risalet önderlerinden sonraki dönemlerde ayný saflýk ve netlikle insanlara duyurulmamasýdýr risalet önderlerinin gönderilmediði dönemlerde zaman zaman tevhid erlerinin ilahi mesajý inzal edildiði netlik ile duyurmaya çalýþmalarý kronikleþen þirk dinleri nedeniyle baþarýlý olamamýþ müþrikler ve onlarýn tâbi olduklarý küfür yönetimleri tarafýndan engellenmiþtir tevhid-þirk çatýþmasý her çaða damgasýný vurmuþ her çaðda hak-batýl mücadelesi olmuþ yüce allah ýn indirdiði tevhidi esaslarý yüklenen risalet önderleri ve tevhid erleri ile þirk ve küfür temsilcileri sürekli bir mücadele içerisine girmiþlerdir tevhid-þirk mücadelesinin en zayýf olduðu allah a Îman edin ekim 2005 mart 2006 sayý 23-24 k ur âni mücâhede 9

[close]

p. 12

kur Ân a dÂvet allah a Îman edin ekim 2005 mart 2006 sayý 23-24 k ur âni mücâhede 10 zaman dilimi þu an içinde yaþadýðýmýz çaðdýr Çaðýmýz þirk ve küfrün egemen olduðu tevhidi esaslarýn nebevi anlamda insanlara ulaþtýrýlamadýðý kapkaranlýk bir çaðdýr kur âni mücâhede olarak bugüne kadar yapmaya çalýþtýðýmýz teblið çalýþmalarýnýn yegâne amacý emperyalizm ve onun Ýslâm topraklarýndaki yerli iþbirlikçileri tarafýndan inançsýzlýk karanlýðýna gömülmüþ çaðýmýzý tevhidi esaslarý insanlara ulaþtýrarak aydýnlatmak ve insanlarý küfrün ve þirkin karanlýðýndan kurtarýp Ýslâm ýn aydýnlýðýna ulaþtýrmaktýr bu çalýþmalarýmýz biiznillah toplumda saflar bilinçli bir þekilde ayrýlýncaya ve yüce allah müslümanlarla kâfirler arasýnda hükmedinceye kadar sürecektir bu davet çalýþmalarýmýz bugüne kadar hamdolsun nebevi metoda uygun bir þekilde devam etti fertlerden topluma kurumlardan devlete kadar her kesimi yüce allah a iman etmeye ve kur âni esaslara teslim olmaya davet ettik davet çalýþmalarýmýz bundan sonra da nebevi metoda uygun ve rabb imizin rýzasý doðrultusunda devam edecektir ki rabb imize bir mazeret sunabilelim tevhidi esaslarýn ortaya konulmasýnda metod çok önemlidir Ýlâhi mesajý vahyeden yüce allahcc tarafýndan davetin na sýl yapýlacaðý ve kimlere nasýl ulaþtýrýlacaðý hususunda bu metod en ince noktasýna kadar ortaya konulmuþ risâlet önderlerinin þahsýnda örneklendirilmiþ ve Ýslâm davetçilerinden bu metoda uymalarý istenmiþtir risalet tarihinde davetin insanlara nasýl ulaþtýrýlacaðý ile ilgili her dönem ve her þarta uygun bir örneklik vardýr Ýslâm dâvetçilerine düþen görev içerisinde yaþadýklarý döneme uygun olan davet metodunu almak ve o metoda uygun bir þekilde içinde yaþadýklarý topluma dâveti ulaþtýrmaktýr risâlet tarihinin her döneminde ortaya konulan davetin ortak noktasý yüce allah a iman etmeye ve vahyi esaslara teslim olmaya çaðýrmaktý her risâlet önderi ya da tevhid eri bu esasý davetin en temel esasý haline getirmiþ davetini bu esas üzerine bina etmiþti davet zincirinin günümüz halkasýný oluþturan biz tevhid erlerinin dâvet çalýþmalarýndaki öncelikli hedefleri de hiç kuþkusuzdur ki yüce allah a imana ve kur ani esaslara teslimiyete davettir allah a Îman edin Ýlahi mesajýn temel gayesi insanlarý yüce allah a iman etmeye çaðýrmaktýr bu çaðrý risâlet tarihi boyunca ortaya konulmuþ insanlardan yüce allah a

[close]

p. 13

kur Ân a dÂvet gereði gibi iman etmeleri istenmiþtir risalet tarihinde bu çaðrýya verilen tepki oldukça sert olmuþ yüce allah a iman ettikleri iddiasýnda olan ancak þirk içerisinde bulunan insanlarýn bu çaðrýyý yapanlara þiddetle karþý çýktýklarý görülmüþtür Çünkü davet edenler neye davet ettiklerini çok iyi bildikleri gibi davet edilenler de neye davet edildiklerini çok iyi biliyorlardý yüce allah a iman etmeye davet edilenler bu imanýn ne olduðunu bu çaðrýya icabet etmeleri halinde neleri terk edeceklerini neleri kazanacaklarýný çok iyi biliyorlardý bu nedenle tepkilerini de ona göre ortaya koyuyorlardý bugün yapýlan dâvetin geçmiþteki dâvet çalýþmalarýna oranla muhataplarý üzerinde daha etkisiz olmasýnýn temel nedeni dâvet edenlerin neye nasýl dâvet ettiklerini net olarak ortaya koyamamalarý dâvet edilenlerin ise davet edildikleri konuda yeterince bilgi sahibi olamamalarýdýr dâvet konusunun netleþmesi halinde tevhid-þirk tarihinde görüldüðü gibi saflar netleþecek herkes tavrýný ona göre ortaya koyacaktýr dâvette aslolan `allah kavramýnýn davetin muhataplarýna gereði gibi anlatýlmasýdýr günümüz insaný `allah kavramýný bilgi düzeyinde bilmekte ve bunun i man olduðunu sanmaktadýr oysa ulûhiyet ve rububiyetine iman etmedikleri `allah kavramýný bilmek iman deðil yalnýzca bir bilgidir Ýlahi mesaja muhatap olan mekke müþrikleri de yüce allah ý biliyor hatta rab lerinin birçok emrini de yerine getiriyorlardý ancak bu onlarýn yüce allah a iman ettikleri anlamýna gelmiyordu nitekim yüce allahcc mekke müþriklerini bu konuda sorguluyor ve iman etmekten yüz çevirdiklerini onlara bildiriyordu de ki `sizi gökten ve yerden kim Îman rýzýklandýrýyor ya da o kulak edin larýn ve gözlerin sahibi kimdir Ölüden diriyi diriden ölüyü kim çýkarýyor kim buyruðunu yürü ekim 2005 tüyor `allah diyecekler `o halde mart 2006 sayý 23-24 korunmuyor musunuz de k ur âni yunus 31 mücâhede de ki `biliyorsanýz söyleyin dün 11 ya ve içinde bulunanlar kimindir `allah ýndýr diyecekler `o halde düþünmüyor musunuz de `yedi göðün rabbi ve büyük arþ ýn rabbi kimdir de `bunlar allah ýndýr diyecekler `o halde korunmuyor musunuz de `biliyorsanýz söyleyin her þeyin melekûtu mülkü ve yönetimi elinde olan koruyup kollayan fakat kendisi korunup kollanmaya muhtaç olmayan kimdir de allah a

[close]

p. 14

kur Ân a dÂvet allah a Îman edin ekim 2005 mart 2006 sayý 23-24 k ur âni mücâhede 12 her þeyin yönetimi allah a aittir diyecekler `o halde nasýl büyüleniyorsunuz de doðrusu biz onlara hakký getirdik onlarsa yalancýdýrlar mü minûn 84-90 yüce allah ýn varlýðýný bilmekle yüce allah a iman etmek farklý þeylerdir Ýlahi mesaja muhatap olan insanlara öncelikle bu fark anlatýlmalý ve onlarýn düþüncelerindeki allah inancýný buna göre netleþtirmelerine yardýmcý olunmalýdýr yüce allah ýn varlýðýný o nun güç sahibi olduðunu ölüden diriyi diriden ölüyü çýkarttýðýný rýzýk verdiðini her þeyin o na ait olduðunu ifade etmek iman deðil bilgidir oysa iman varlýðý ifade edilen yüce allah ýn indirdiði esaslar doðrultusunda hayatý düzenlemek bu esaslarýn belirlediði ölçüler içerisinde hareket etmek ve bu esaslarý fikri hiçbir katký yapmadan ve bunlardan hiçbir sýkýntý duymadan kabullenmektir de ki `bana dini yalnýz allah a halis kýlarak o na kulluk etmem emredildi ve bana müslümanlarýn ilki olmam emredildi de ki `ben rabb ime isyan edersem büyük bir günün azabýndan korkarým de ki `ben dinimi yalnýz allah a halis kýlarak o na kulluk ediyorum zümer 11-14 yüce allah a iman o nun kiþinin düþünce söz ve davranýþlarý üzerinde tek otorite olduðunu kabullenmek ve bu kabulün insana yüklediði sorumluluðun gereðini yerine getirmek hiçbir þekilde ve hiçbir nedenle yüce allah ýn indirdiði esaslarýn dýþýnda hareket etmemektir o kullarýnýn üstünde tam hâkimdir o her þeyi yerli yerince yapan her þeyi haber alandýr en âm 18 de ki `benim teslimiyetim ibadetim hayatým ve ölümüm hep âlemlerin rabb i allah içindir en âm 162 o allah a ortak koþulanlar benim düþmanýmdýr yalnýz âlemlerin rabb i benim dostumdur beni yaratan ve bana yol gösteren bana yediren ve içiren hastalandýðým zaman bana þifâ veren beni öldürecek sonra diriltecek cezâ günü hatâmý baðýþlayacaðýný umduðum da o dur Þuarâ 77-82 yüce allah a iman o nu her þeyden ve herkesten daha çok sevmek o nun sevgisini bütün sevgilerin üstünde tutmak o nun rýzasýný kazanmak için çalýþmaktýr baþkasýna duyulacak sevgi yüce allah ýn sevgisiyle kýyaslanamayacak kadar az olmalý baþkasýna duyulacak bir sevgi ancak o nun sevgisi esas alýnarak gösterilmelidir yüce allah ý seven

[close]

p. 15

kur Ân a dÂvet kimse için allah için sevmek ve allah için buðzetmek prensibinden hareket etmek esas olmalýdýr mü minler o kimselerdir ki allah anýldýðý zaman yürekleri ürperir o nun ayetleri kendilerine okunduðu zaman imanlarýný artýrýr ve rab lerine tevekkül ederler enfâl 2 Ýnsanlardan kimi allah tan baþka eþler tutar allah ý sever gibi onlarý severler Ýnananlar ise en çok allah ý severler zulmedenler azabý gördükleri zaman bütün kuvvetin allah a ait olduðunu ve allah ýn azabýnýn çetin olduðunu anlayacaklarýný keþke bilselerdi bakarâ 165 yüce allah a iman yalnýzca o ndan korkmak ve o ndan baþkasýndan hiçbir þekilde korkmamak yüce allah ýn korkusunu bütün korkularýn üzerinde tutmaktýr rýzýk korkusu musibet korkusu ölüm korkusu ve zalimlerin zarar vereceði korkusu yüce allah a iman edenler için hiçbir þey ifade etmemelidir herhangi bir konuda duyulacak bir korkunun allahcc korkusunun önüne geçmesi kiþinin yüce allah a olan imanýný zedeler bu korkularýn sürekliliði kiþide imanýn yok olmasýna neden olur de ki `ey inanan kullarým rabb inizden korkun bu dünya hayatýnda güzel davrananlara güzel lik vardýr allah ýn yeri geniþtir ancak sabredenlere ödülleri hesapsýz ödenecektir zümer 10 Ýnsanlardan kimi vardýr ki `allah a inandýk der fakat allah uðrunda kendisine eziyet edilince insanlarýn iþkencesini allah ýn azabý gibi sayar ama rabb inden sana bir yardým gelse andolsun `biz de sizinle beraberdik derler allah âlemlerin göðüslerinde bulunaný daha iyi bilmez mi ankebut 10 allah kuluna kâfi deðil mi seni o ndan baþkalarýyla korkutuyor allah a Îman lar allah kimi þaþýrtýrsa artýk onu edin yola getiren olmaz zümer 36 yüce allah a iman etmenin 2005 nasýl olacaðýný ve bu imanýn kiþi ekim 2006 mart den neler istediðini bilmeyen sayý 23-24 kimselerin yüce allah a iman et kur âni tikleri iddiasý kuru bir iddiadan mücâhede baþka bir þey deðildir toplum ve 13 toplumun önündeki Ýslamcýlar yüce allah ý hakkýyla tanýmadýklarý için gereði gibi iman etmemektedirler bu nedenle Ýslam davetçilerinin yapmalarý gereken en önemli husus öncelikle yüce allah a imanýn ne olduðu ve nasýl iman edileceði iman etmenin kiþiye nasýl sorumluluklar yüklediði konularýný açýklayýp netleþtirmektir Þu bir gerçektir ki kur ani gerçeklerden habersiz insanlar

[close]

Comments

no comments yet