Kurani Mucahede 25-26. Sayi

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

evhidi esaslara iman et baþkasýnýn da ceza ve mükâfat vemek yalnýzca düþünsel rebileceðini ve bu ceza ve mükâplanda yüce allah ýn var fatý yüce allah ýn ceza ve mükâfalýðýný birliðini tasdik etmek deðil tý gibi bilmek tevhidi esaslarý bobununla beraber söz ve davranýþ zar ve bu apaçýk bir þekilde yüce larýn da bu esaslar doðrultusunda allah a ortak koþmaktýr þirktir düzenlenmesiyle mümkündür kiþinin hayatýný Ýslâm a göre tarihi süreçte risaleti duyuyaþamamasý Ýslâmi esaslaran risalet önderleri ve tevhid rýn belirlediði ölçüler onlarýn izinde giden doðrultusunda haretevhid erleri insanyüce ket etmemesi ameli larý tevhidi esaslaallah ýn kiþinin þirk vahyi öncelera iman etmeye yip anlatmamasý bismillah davet ederlerken düþünce söz ve sözel þirk tevayný zamanda inhidi esaslar doðdavranýþlarý sanlardan tevrultusunda mühidi esaslara iüzerinde hayat ve cadele etmeyi mandan sonra düþünmemesi nisan-eylül 2006 kâinatta ceza ve söz ve davranýþve düþüncesin sayý 25-26 larýný da bu ede baþka ideo kur âni mükâfat vermede mücâhede saslar doðrultulojilere itaat ve teslimiyette vermesi de yer 1 sunda düzenledüþünmelerini istemiþ korku ve sevgide en sel þirktir lerdir yüce allah ýn üstün tek ilah rab birliðini tasdik ettevhid yüce ave hâkim ol llah ýn kiþinin dümek ve kabullenþünce söz ve davranýþmek ancak kiþinin masýdýr hayatýnýn her alanýnda larý üzerinde hayat ve kâinatta cezâ ve mükâfat davranýþlarýný bu kabule vermede itâât ve teslimiyette korku uygun olarak ortaya koymasý ile ve sevgide en üstün tek ilah rab ve mümkündür yüce allah ýn behâkim olmasýdýr düþünce söz ve lirlediði esaslar doðrultusunda davranýþý üzerinde baþkalarýna hayatýný düzenlemeyen o nun söz hakký vermek allah tan baþ ortaya koyduðu ölçülere uygun kasýndan korkmak allah tan olarak hareket etmeyen bir kim bismillah t

[close]

p. 4

bÝsmÝllah senin düþüncede planýnda yüce allah ýn bir olduðunu yaþamý düzenleyen hükmün yalnýzca o na ait olduðunu o nun indirdiði esaslar doðrultusunda hareket edilmesi gerektiðini rýzký o nun verdiðini o nun yaðmuru yaðdýrýp nebatý bitirdiðini kabul edip sözel olarak düþüncede varolan bu gerçekleri ifade etmesi ve her vesile ile sloganik bir söylem olarak Ýni l hükmü illalillah=hâkimiyet ancak allah ýndýr demesi tevhidi kabul etmek demek deðildir tarihi süreç içerisinde yüce bismillah allah ýn varlýðýný ve birliðini düþünce planýnda kabul edip bunu sözel olarak ifade eden kimseler ve toplumlar var olagelmiþtir nisan-eylül 2006 ancak bu kiþi ve toplumlar sossayý 25-26 yal hayatta yaþamlarýný rab lerik ur âni nin belirlediði esaslara göre dümücâhede zenlemedikleri için yüce allah 2 cc kur ân-ý kerîm de onlarý müþrikler ve cahiller olarak vasýflandýrmýþ ve onlarýn tevhidden yüzçevirdiklerini bildirmiþtir de ki `eðer biliyorsanýz söyleyin dünya ve içinde bulunanlar kimindir `allah ýndýr diyecekler `düþünmüyor musunuz de de ki `yedi kat göklerin rabbi büyük arþ ýn rabbi kimdir `allah ýndýr diyecekler `korkmuyor musunuz de de ki `eðer biliyorsanýz söyleyin her þeyin hükümranlýðý elinde o lan koruyan korunmaya muhtaç olmayan kimdir `allah ýndýr diyecekler `Öyle ise nasýl büyüleniyorsunuz de hayýr biz onlara gerçeði getirdik fakat onlar kesinlikle yalancýdýrlar mü minun 84-90 de ki `sizi gökten ve yerden kim rýzýklandýrýyor ya da iþitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hâkimdir Ölüden diriyi diriden ölüyü kim çýkarýyor Ýþleri kim yürütüyor `allah diyecekler de ki `o hâlde korkmuyor musunuz Ýþte o sizin gerçek rabbiniz olan allah týr hak tan sonra sadece sapýklýk vardýr o hâlde nasýl oluyor da hak tan döndürülüyorsunuz rabb inin fasýklar hakkýndaki `onlar artýk imana gelmezler sözü iþte böylece gerçekleþmiþtir de ki `allah a koþtuðunuz ortaklarýnýzdan baþlangýçta yaratmayý yapacak sonra onu tekrarlayacak kimse var mý de ki `allah baþlangýçta yaratmayý yapar sonra onu tekrar eder o hâlde nasýl oluyor da haktan çevriliyorsunuz de ki `allah a koþtuðunuz ortaklarýnýzdan hakka iletecek olan bir kimse var mý de ki `hakka allah iletir Öyle ise hakka ileten mi uyulmaya daha lâyýktýr yoksa iletilmedikçe doðru yolu bulamayan kimse mi ne oluyor size nasýl hüküm veriyorsunuz yunus 31-35

[close]

p. 5

bÝsmÝllah ayetlerin ortaya koyduðu gerçeklere bakýldýðýnda mekke müþriklerinin düþünsel planda ve sözel olarak yüce allah ý kabul ettikleri her þeyin o nun elinde bulunduðunu bildikleri görülmektedir ancak yine ayný ayetlerin ortaya koyduðu gerçeklerden de anlaþýldýðý üzere bu tür bir kabul ve söylemin iman olmadýðý ve bu iddia sahiplerinin müþrikler olarak tanýmlandýðý ortaya çýkmaktadýr bu gerçekler de gösteriyor ki hareket planýnda belirlediði kurallarýna uyulmayan tevhidi esaslarýn yalnýzca düþünce planýnda kabul edilmesi ve sözel olarak dile getirilmesi yüce allahcc indinde hiçbir þey ifade etmemektedir bir gerçeðin varlýðýný dile getirmekle o gerçeðe teslim olmak farklý farklý þeylerdir bu nedenle yüce allah ýn varlýðýný ve birliðini ifade eden lailahe illallah kelime-i tevhidi söylemekle ve o nun her þeye hâkim olduðu gerçeðini açýklayan hâkimiyetin yalnýzca yüce allah a ait olduðunu dile getirmekle yüce allah ýn indirdiði esaslar doðrultusunda yaþamak farklý farklý þeylerdir birincisi bilgi ikincisi ise imandýr eyleme dönüþtürülmeyen bilgi kiþinin ancak bilgi daðarcýðýný zenginleþtirmesine ve onun baþkalarý üzerinde bilgiçlik taslamasýna yarar ve kiþiye sorumluluk yüklemekten baþka bir þey kazandýrmaz ve bu bilgi iman olmadýðýndan yüce allahcc indinde hiçbir þey ifade etmez hatta bu tür bilgi sahipleri edindikleri bilgi doðrultusunda hareket etmedikleri ve kendilerinde bulunan bilginin hakkýný vermedikleri için bu kimseler yukarýdaki ayetlerde de ifade edildiði üzere yüce allah a þirk koþmaktadýrlar bu sebeple de yüce allah indinde sorumludurlar Ýman ise bilinen ve doðrulu bismillah ðuna inanýlan bilginin eyleme dönüþtürülmesi yaþamýn her alanýnda kiþinin tavýr ve davranýþlarýna yön vermesi ve buna kiþisel nisan-eylül hiçbir düþünsel katký yapmadan 2006 teslim olunmasýdýr ancak bu du sayý 25-26 rumda kiþi iman etmiþ ve ancak kur âni mücâhede bu halde tevhidi kabullenmiþtir 3 demektir kur ân ayetlerinin ortaya koyduklarý gerçeklerden de anlaþýldýðý üzere hangi nedenle olursa olsun heva ve hevesin ön plana çýkartýlmasý hevanýn ilahlaþtýrýlmasýdýr bugün birçok kimse tevhidi esaslara iman ettiklerini iddia etmelerine birçok konuda kur ân dan deliller ileri sürmelerine raðmen pratik yaþamlarýnda arzu ve heveslerine göre hareket etmekte yüce allah ýn belirlediði esaslarý ya görmezlikten gelmek-

[close]

p. 6

bÝsmÝllah te ya da yüce allah ýn üzerine iftira atarak çarpýtmaktadýrlar kendi nefislerinde yüce allah ýn ulûhiyet ve rububiyetini tanýmayan günlük yaþamlarýnda itaât ve ibadeti yüce allah a hasretmeyen kimselerin baþka insanlarý yüce allah ýn ulûhiyet ve rububiyetine davet etmeleri ve onlardan tevhidi esaslara teslim olmalarýný istemeleri mümkün deðildir nitekim yüce allahcc bu kimseleri þu þekilde uyarmaktadýr siz kitabý okuduðunuz halde inbismillah sanlara iyiliði emredip kendinizi unutuyor musunuz aklýnýzý kullanmýyor musunuz bakarâ 44 ey iman edenler niçin yapmayanisan-eylül caðýnýz þeyi söylüyorsunuz yap2006 sayý 25-26 mayacaðýnýz þeyi söylemek allah k ur âni katýnda en büyük bir þeydir mücâhede saf 2-3 4 bugün ayetlerin de yukarýda belirttiði gibi kur ân ý okuyup durduklarý ve insanlara iyiliði emredip kötülüðü nehyettiklerini sandýklarý halde kimi insanlar kendi yaþamlarýnda kur ân a uymamakta kur âni bir yaþantýdan uzak bulunmaktadýrlar bu davranýþ yüce allah ýn yanýnda büyük bir suç ve günah olduðu gibi kiþi açýsýndan da akýlsýzlýk ve hevayý ilah edinmedir hayatýný kendi istek ve arzularý doðrultusunda düzenleyen vahyin belirlediði ölçü içerisinde yaþamayan kimseler tevhidi esaslara gereði gibi iman etmedikleri için Ýslâm dairesinden çýkmýþ kimselerdir bunlarýn tevhid iddialarý ve bu tevhide insanlarý davet etme çabalarý boþ bir iddia ve çabadan baþka bir þey deðildir tevhidi esaslarýn iman eden kimselerden istediði birlikteliði saðlamayan velayet ve sýrdaþlýk hukukunun belirlediði doðrultuda Ýslâmi yapýlanmayý gerçekleþtirmeyen tek baþýna hareket eden kendi arzularýný en doðru gören kimseler tevhidden yüzçevirmiþ ve sapmýþ kimselerdir bu kimseler lailahe illallah kelime-i tevhid in ifade ettiði anlamý bilmeyen ya da bilmek istemeyen hakký batýla bulaþtýran kimselerdir lailahe illallah kelime-i tevhidi iman eden insaný düþünce söz ve davranýþ olarak tamamen deðiþtiren ona yepyeni bir kiþilik ve kimlik kazandýran bir esastýr bu esasý hayatýnýn deðiþmez kriteri olarak alan kiþiliðini buna göre þekillendiren ve kimliðini buna göre deðiþtiren kimseler gerçekten iman etmiþ mü min ve müslüman olmuþ kimselerdir tevhidi esaslara iman ettiklerini iddia etmelerine raðmen bu esaslarýn belirlediði ölçüler doðrultusunda hayatýný kiþilik ve kimliðini deðiþtirmeyen-

[close]

p. 7

bÝsmÝllah ler ise kur an ýn vasýflandýrdýðý gibi münafýk fasýk mürted ve müþriktirler biz bu sayýmýzda tevhidi esaslara iman ettiklerini iddia etmelerine raðmen tefrikaya düþen kimselerin durumlarý üzerinden duracak onlarýn dünya ve ahirette içerisinde bulunduklarý durumu açýklayacaðýz gerçek imanýn bireyden istediði kimlik ve kiþilik deðiþiminin nasýl olmasý gerektiði üzerinde duracak iman eden kiþilerin tevhidi esaslar doðrultusunda nasýl hareket etmeleri gerektiðini ortaya koyacaðýz inþâallah bu sayýmýzda terika konusunu iþleyecek ve tefrikanýn zulüm olduðunu ortaya koyacaðýz tefrikadan kurtuluþun ancak tevhidi esaslarýn fikir ve söylemle beraber davranýþlarla da ortaya konulmasý ile mümkün olacaðý üzerinde duracaðýz ta ki tevhidi esaslar gereði gibi kavranýlsýn tefrikadan kaçýnýlsýn ve bunun gerekleri yerine getirilsin kur ân ýn üzerinde titizlikle durduðu mü minlerin kesinlikle uzak durmalarýný istediði rasulullahas ýn karanlýk bir gecede kara bir kaya üzerindeki karýncanýn hareketi ne benzettiði insanlarý kemirip bitiren salih amelleri yok edip silip süpüren þirk kavramýný açýklamaya bu sayýmýzda devam edecek hangi düþünce ya da davranýþýn þirk olduðunu ve insanlarýn bundan nasýl sakýnacaklarýný belirteceðiz ki insanlar saf ve berrak bir imanla rab lerine iman etsinler imanlarýný þirk ile kirletmesinler temeli zulüm ve Ýslâm a düþmanlýk üzerine kurulu kemalist dikta rejiminin kokuþmuþluðu ve her alanda dökülmüþlüðü üzerinde durmaya çalýþacak dikta rejiminin demokrasiye nasýl üniforma giydirdiðini örnekleriyle ortaya koyacaðýz Üniformalý demokrasilerde mahkemelerin baðýmsýz olmadýðýný tam aksine baðýmlý bismillah birer kukla mahkemeleri olduðunu örnekleriyle ortaya koyacaðýz gündem bölümünde laik dikta rejiminin anadolu yu nasýl kirletnisan-eylül tiðini örnekleriyle ortaya koya 2006 sayý 25-26 caðýz tefsir çalýþmamýzda kevser kur âni mücâhede suresini inceleyeceðiz bu sure 5 üzerinde yapýlan tefsirlerin ne oranda kur ân gerçekleriyle uyum gösterdiðini gözler önüne serecek kur ân üzerinde oynanan oyunlarý ortaya koyacaðýz okuyucu sorularýna bu sayýmýzda da cevap verecek doðrularýn ortaya çýkmasýna yardýmcý olacaðýz inþâallah gayret bizden inâyet ve yardým âlemlerin rabb i yüce allah tandýr.

[close]

p. 8

kur ân a d âvet zulmün kaynaðý tefrÝka hep birlikte allah ýn ipine sýmsýký tutunun ayrýlýða düþmeyin ve allah ýn üzerinizdeki nimetini düþünün Âl-i Ýmran 103 zulmün kaynaðý tefrika k nisan-eylül 2006 sayý 25-26 k ur âni mücâhede 6 âinatta varolan her þey bir bütünlük içerisindedir yüce allahcc yarattýðý her þeyi uyum içerisinde yaratmýþ her þeye görev ve sorumluluklarýný bildirmiþ bunlarýn birbirleriyle olan iliþkilerini düzenlemiþtir kâinattaki bütün varlýklar yaratýlýþ gayelerine uygun hareket ederek gerek kendi içlerinde gerekse diðer varlýklarla olan iliþkilerini kainattaki bütünlük içerisinde düzenlemiþ varolan uyumu bozmamýþ kendilerini yaratan rab lerinin bildirdiði esaslar doðrultusunda hareket etmiþlerdir Ýnsaný kâinat bütünlüðü içerisinde sonradan yaratan yüce allahcc ona bu bütünlük içerisinde nasýl hareket edeceði ile ilgili esaslarý bildirmiþ bu esaslara uymasý halinde dünya ve ahirette mutlu olacaðý ve kurtuluþa ereceði kendisine bildirilmiþtir kâinatta uyum yüce allah ýn üzerinde durduðu en önemli husustur bu nedenle kâinatta yarattýðý her þeye bu uyuma uygun bir fýtrat vermiþ bu uyumun sürekliliðinin muhafaza edilmesi ve bunun bozulmamasý için insanlara hükümler vazetmiþtir ancak insanlardan bazýlarý rab lerinin kendilerine indirdiði hükümleri terk ederek hem rab lerine isyan etmiþler hem de kâinattaki uyumu bozmuþlardýr Ýnsanlar bir tek ümmet idi sonra allâh peygamberleri müjdeciler ve uyarýcýlar olarak gönderdi onlarla beraber anlaþmazlýða düþtükleri konularda insanlar arasýnda hükmetmek üzere içinde gerçekleri taþýyan kitabý indirdi kendilerine kitap verilmiþ olanlar kendilerine açýk deliller geldikten sonra sýrf aralarýndaki kýskançlýktan ötürü okitap hakkýnda anlaþmazlýða düþtüler bunun üze-

[close]

p. 9

kur Ân a dÂvet rine allâh kendi izniyle inananlarý onlarýn üzerinde ayrýlýða düþtükleri gerçeðe iletti allâh dilediðini doðru yola iletir bakarâ 213 tefrikaya düþen haset ve kýskançlýkla vahdet i parçalayan kimseler yalnýz kainattaki uyumu bozmakla kalmamýþ ayný zamanda tevhidi esaslara da sýrt dönmüþ tevhidi esaslarý terketmiþlerdir bu ise alemlerin rabb i yüce allah a apaçýk bir isyan ve þirk koþmadýr vahdetin parçalanmasýna neden olan kainattaki uyumu bozan tevhidi esaslara sýrt dönmeye ve yüce allah a karþý apaçýk bir isyana sebep olan tefrika nýn baþlýca nedeni yukarýdaki ayette de belirtildiði üzere haset ve kýskançlýktýr kendini önplanda görme baþkalarýndan üstün olma duygu ve düþüncesi insaný haset ve kýskançlýða sürükler haset ve kýskançlýk insan için en büyük felâkettir rasulullahas haset ve kýskançlýðýn durumunu þöyle açýklamaktadýr haset ve kýskançlýk ateþin odunu yiyip bitirdiði gibi salih amelleri yer bitirir bu kadar korkunç olan haset ve kýskançlýk hastalýðýna yakalanan kimseler sürekli olarak baþkalarýný çekiþtirirler onlarý hâkir görürler ve hep yalnýz baþlarýna hareket ederler bu ise dünya haya týnda insaný huzursuzluða ve bunalýma sürüklediði gibi ahirette de insaný yüce allah ýn azabýna ve cehenneme sürükler bu nedenle yüce allahcc kullarýný sürekli bir þekilde ayrýlýða düþmekten bölünmekten sakýndýrmýþ onlarý indirdiði esaslar doðrultusunda birleþmeye çaðýrmýþtýr hep birlikte allah ýn ipine sýmsýký tutunun ayrýlýða düþmeyin ve allah ýn üzerinizdeki nimetini düþünün sizler birbirinizin düþmanlarý iken o sizin kalplerinizde bir uzlaþtýrma meydana getirdi ve o nun zulmün nimeti sayesinde kardeþler oldunuz kaynaðý siz bir ateþ çukurunun tam kena tefrika rýnda bulunuyordunuz ve o sizi tutup ondan kurtardý iþte allah size ayetlerini böyle açýklýyor ki hidayeti nisan-eylül bulasýnýz Âl-i Ýmran 103 2006 sayý 25-26 tefrikaya neden olan kýs kur âni kançlýk ve hasetin kiþiyi felakete mücâhede sürükleyen dünyevi ve uhrevi bi 7 reysel toplumsal ve inançsal çok büyük zararlarý vardýr yüce allahcc kullarýný bu büyük zararlardan korumak için onlara sürekli olarak uyarýlarda bulunmuþ tevhidi esaslara sarýlmalarýný ve kur ân dan ayrýlmamalarýný emretmiþ onlarýn dünya ve ahirette mutlu olmalarýný istemiþtir tefrikanýn bir çok zararlarý vardýr bunlarý 1 tefrikanýn bireysel zararlarý 2 tefrika nýn toplumsal ve inançsal zararlarý olmak

[close]

p. 10

kur Ân a dÂvet zulmün kaynaðý tefrika nisan-eylül 2006 sayý 25-26 k ur âni mücâhede 8 üzere iki ana baþlýk altýnda topla allah a ve peygamberlerine itaât yabiliriz edin birbirinizle çekiþmeyin sonra içinize korku düþer ve devletiniz tefrikanýn bireysel zararlarý 1 tefrikanýn birey ve bölün elden gider bir de sabýrlý olun çünmüþ küçük topluluklar için en kü allah sabredenlerle beraberdir enfal 46 önemli zararý kiþiyi ve küçük bugün yeryüzünde varolan tarihi sütoplum halin fitne ve fücurun zulüm ve reç içerisinde deki kimseleri bölünüp parfesadýn temel nedeni müs çalanan topyalnýzlýða itmesi ve onlarýn lümanlarýn cemââtleþme lumlarýn baþsürekli olarak meleri ve velâyet hukukunu ka güçler tarahuzursuzluk oluþturmamalarýdýr müs fýndan nasýl duymalarýna horlandýklarý neden olma lümanlar yeryüzünde vah ezilip sömüsýdýr yalnýz o yi esaslara sarýlýp cemâât rüldükleri ile lan bir kimse haline gelmedikleri birey ilgili bir çok ya da bölük örnek bulunbölük olan top olarak yaþadýklarý ve içeri maktadýr bu luluklar baþka sinde yaþadýklarý gayri Ýs örneklerin bagüçler tarafýn lami düzenlere itâât ettik þýnda bölünüp dan ezilmeye parçalanan ve horlanmaya leri için emperyalizm ve ül bu nedenle ve dýþlanmaya ke bazýndaki yerli iþbirlik fir avn ýn zulmahkûmdur çileri tarafýndan en aðýr müne ve en alar Ýnanç decýmasýz iþkenðerlerine kar hakaretlere mâruz kalmak celerine maþý yapýlan sal ta onurlarýyla oynanmak ruz kalan Ýsrâdýrýlara ve fi ta inanç deðerlerine saldý iloðullarý gelziksel þiddete mektedir rýlmaktadýr mâruz kalma Çünkü fir ya karþý hiçbir þey yapamazlar ac avn o yerde baþ kaldýrmýþ ve halziyet içerisinde kalýr sürekli bir kýný fýrka fýrka edip arkasýna takþekilde huzursuz olur korku ve mýþtý onlardan bir grubu ezmek sýkýntý içerisinde yaþarlar bu ne istiyor oðullarýný boðazlatýyor kadenle yüce allahcc kullarýný dýnlarýný hayata atýyordu o kesinbirbirleriyle çekiþmekten ve ihti likle bozgunculardandý kasas 4 lafa düþmekten sakýndýrmýþtýr.

[close]

p. 11

kur Ân a dÂvet bir zaman sizi fir avn ýn âilesinden kurtardýk size azabýn en kötüsünü revâ görüyor oðullarýnýzý boðazlýyor ve kýzlarýnýzý sað býrakýyorlardý ve bunda size rabbiniz tarafýndan büyük bir imtihan vardý bakara 49 siyasi literatürde bir deyim vardýr Örgütlenmiþ azýnlýk daima örgütlenmemiþ çoðunluða hükmeder Çoðunluk kemiyet olarak ne kadar fazla olursa olsun örgütlü olmadýðý sürece örgütlenmiþ azýnlýk tarafýndan yönetilmeye ezilmeye ve horlanmaya mahkûmdur bunun tarihi süreçteki örneði Ýsrailoðullarýnýn fir avn tarafýndan ezilmesi günümüzdeki örneði ise müslümanlarýn dünya genelinde emperyalizm tarafýndan sömürülmeleri ülkeler bazýnda emperyalizmin yerli iþbirlikçileri tarafýndan ezilmeleri aþaðýlanmalarý inanç deðerlerine saldýrýlmasýdýr yüce allah cc mü minlerin bu zillete düþmekten kurtulmalarý için onlarý cemaatleþmeye teþvik etmiþtir kafirler birbirlerinin velisidirler ancak siz bunu yapmazsanýz yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat olur enfâl 73 bugün yeryüzünde varolan fitne ve fücurun zulüm ve fesadýn temel nedeni müslümanlarýn cemaatleþmemeleri ve velayet hukukunu oluþturmamalarýdýr müs lümanlar yeryüzünde vahyi esaslara sarýlýp cemâât haline gelmedikleri birey olarak ya da küçük gruplar hâlinde hareket ettikleri ve içerisinde yaþadýklarý gayri Ýslami düzenlere itâât ettikleri için emperyalizm ve ülke bazýndaki yerli iþbirlikçileri tarafýndan en aðýr hakaretlere mâruz kalmakta onurlarýyla oynanmakta inanç deðerlerine saldýrýlmaktadýr genel kanaatlere göre anadolu halkýnýn %99 unun müslüman olduðu iddia edilmektedir ancak bu %99 luk halk %1 civarýnda olan kemalist diktatörlüðün idaresi altýnda yaþamakta bu dikta rejiminin inanç deðerlerine karþý sürdürdüðü savaþa saldýrganlýða ses çýkarmamakta zillet içerisinde suspus olmaktadýr bunun nedeni bu halkýn müslüman olduklarýný iddia etmelerine raðmen inançlarýnýn bildirdiði þekilde vahyi esaslara sarýlmamalarý ve bölük pörçük olup ayrý ayrý yaþmalarýdýr 2 bireysel hareket edip tefrikaya düþen kimseler ve topluluklar yüce allah ýn hitabýna ve rahmetine mahzar olamazlar Çünkü yüce allahcc kullarýna birey olarak deðil toplu olarak hitap etmekte ve rahmetinin cemâât üzerinde olduðunu bildirmektedir kur ân-ý kerîm de yüce allah zulmün kaynaðý tefrika nisan-eylül 2006 sayý 25-26 k ur âni mücâhede 9

[close]

p. 12

kur Ân a dÂvet cc ey iman edenler gerçek mü minler o kimselerdir ki mü minleri müjdele mü minlere de ki hitaplarýyla mü minlere topluca hitap etmekte rahmetinin cemaat üzerinde olduðunu bildirmektedir mü min erkek ve mü min kadýnlar birbirlerinin velisidirler Ýyiliði emrederler kötülükten menederler namazý kýlarlar zekâtý verirler allah ve rasulü ne itâât ederler Ýþte onlara allah rahmet edecektir muhakkak ki allah üstündür hâkimdir tevbe 71 yüce allahcc rahmet edeceði kimselerin velâyet hukukunu oluþturmuþ cemaat olmuþ kimseler olduklarýný ve bunlara nisan-eylül rahmet edeceðini bildirmiþtir 2006 nitekim rasulullah hz muhamsayý 25-26 k ur âni medas da allah ýn rahmetinin mücâhede cemaat üzerinde olduðunu ifade 10 ederek bu gerçeði ümmetine haber vermiþtir birey ya da grup olarak yaþayan ve vahyi ölçüler içerisinde diðer müslümanlarla cemaatleþmeyen kimseler yüce allah ýn hitabýna mazhar olamadýklarý için dünya hayatýnda rab lerinin rahmetinden mahrum olacaklarý gibi ahirette de cehennem azabýna müstahak olacaklardýr 3 yüce allah ýn cemaatleþmeyi tefrikadan kaçýnýp birlik olmayý emreden hükümlerine rað zulmün kaynaðý tefrika men bu hükümlere uymayýp birey ya da grup olarak kalmayý sürdüren kimseler küfre þirke düþtüklerinden dolayý hem dünya hayatýnda kendilerine zulmetmiþler hem de kýyamet günü cehennem azabýyla cezalandýrýlacaklardýr kendi aralarýnda ihtilafa düþtüler artýk büyük bir günü görmekten dolayý vay o kâfirlerin haline meryem 37 aralarýndan çýkan hizipler birbirleriyle ihtilafa düþtüler acý bir günün azabýndan dolayý vay o zâlimlerin haline zuhruf 65 bütün bu ilahi uyarýlara raðmen vahyi esaslar doðrultusunda tefrikadan kaçýnýp vahdeti oluþturmayanlar kendilerine zulmettikleri gibi dinlerine ve milletlerine de zarar vermiþlerdir bu ise yüce allahcc indinde büyük bir suçtur tefrikanýn toplumsal ve Ýnançsal zararlarý tefrikanýn yalnýzca bireysel deðil toplumsal ve akidevî zararlarý da çok büyüktür bu nedenle yüze allahcc kullarýný sürekli bir þekilde tefrikaya düþmekten sakýndýrmakta onlarýn tevhidi esaslara sarýlarak vahdeti oluþturmalarýný istemektedir bir toplumun sömürülüp ezilmesine horlanýp hakarete uðramasýna neden olan en büyük

[close]

p. 13

kur Ân a dÂvet felaket o toplumun bölünmesi risinde ittifaklar kurarak birleparçalanýp gruplara ayrýlmasýdýr þirken Ýslam topraklarýnda yabugün Ýslâm ümmetinin içerisin þayan Ýslam ümmetini birbirine de bulunduðu durumun içler acýsý düþürerek onlarý parçalamaktabir hal arzetmesinin temel nede dýr böylece Ýslam ümmeti üzeni Ýslâm ümmetini oluþturan bi rinde daha rahat bir þekilde hüreylerin vahdetten uzak olmala küm sürmekte onlarý daha rahat rý parçalanýp bölünmeleridir bir þekilde sömürmektedir emperyayüce allizmin en ön yüce allahcc Ýslam lahcc Ýslâm celikli amacý ümmetinin parçalanma ü mmetinin toplumlarý bösýný kýnamakta vahdet in parçalanmalüp parçalasýný kýnamakesas olduðunu bildirmek ta vahdet in maktýr bunun için kenetlen tedir Çünkü vahdet tev esas olduðunu miþ toplumlahid dir tefrika ise þirktir bildirmektedir rýn arasýna süÇünkü vahdet rekli fesat ve ve yüce allahcc kullarý te vhid d i r fitne tohumla ný þirke bulaþmaktan sa tefrika ise þirkrýný eker böykýndýrmaktadýr hangi tir ve yüce allece onlarý dalahcc kullaha rahat bir gâye ile olursa olsun vah rýný þirke buþekilde sömü det i býrakýp tefrikaya laþmaktan sarür kanlarýný düþmek tevhidi býrakýp kýndýrmaktadýr döker sen yüzünü bugün Ýs þirke düþmektir Þirke dü allâh ý birleyilam ümmeti þenlerinse müslüman ol ci olarak doðnin içerisinde malarý mümkün deðildir ruca dine çebulunduðu vavir allâh ýn him durumun nedeni ümmetin yaratma yasasýna uygun olan dine gerek cahil kimselerin ihtiraslarý dön ki insanlarý ona göre yaratyüzünden fýrkalara ayrýlmalarý mýþtýr allâh ýn yaratmasý degerekse emperyalizmin ve Ýslam ðiþtirilemez Ýþte doðru din odur düþmanlarýnýn ümmet içerisine fakat insanlarýn çoðu bilmezler soktuklarý fitne ve fesadýn sonu yalnýz o na yönelin ve o ndan cunda bölünüp kamplara ayrýl korkun namazý kýlýn ve allah a masýdýr ortak koþanlardan olmayýn ki batý emperyalizmi kendi içe onlar dinlerini parçaladýlar ve zulmün kaynaðý tefrika nisan-eylül 2006 sayý 25-26 k ur âni mücâhede 11

[close]

p. 14

kur Ân a dÂvet zulmün kaynaðý tefrika nisan-eylül 2006 sayý 25-26 k ur âni mücâhede 12 bölük bölük oldular her parti kendi yanýndakiyle sevinip övünmektedir rum 30-31 hangi gâye ile olursa olsun vahdet i býrakýp tefrikaya düþmek tevhidi býrakýp þirke düþmektir Þirke düþenlerin ise müslüman olmalarý mümkün deðildir tefrika anlaþmazlýða düþtükleri konularda insanlar arasýnda hükmetmek üzere içinde gerçekleri taþýyan kitabý 2/213 býrakmak ondan uzaklaþmaktýr bu nedenle tefrika sapýklýk ve küfürdür Ýslâm ümmetinin parçalanmasýna ve emperyalizm karþýsýnda aciz kalmasýna ve küçük düþmesine sebep olan tefrikaya neden olanlar Ýslam dinine ve müslümanlara en büyük kötülüðü yapmaktadýrlar tefrikanýn Ýslâm dinine verdiði diðer bir zarar da Ýslam ýn gayri müslimler tarafýndan net olarak anlaþýlmasýnýn önünde en büyük engeli teþkil etmesidir gayri müslimler Ýslâm ýn gerçek yapýsýný kur ân dan ve peygamberin örnek yaþayýþýndan çok müslüman olduklarýný düþündükleri kimselerin söz ve yaþayýþlarýna bakarak deðerlendirirler tefrika içerisinde bulunan söz ve davranýþlarý birbirlerinden farklý ve birbirlerine düþman olan kimselerin Ýslâm ýn gerçek yapýsýný ortaya koymalarý ve Ýslâm ý temsil etmeleri mümkün deðildir böyle olunca da gayri müslimlerin Ýslâm ýn gerçek yapýsý hakkýnda saðlam bir bilgiye ulaþmalarý mümkün olmamaktadýr Ýþte bu nedenle tefrikaya düþen kimseler bireysel bazda kendilerine zarar verdikleri kendileri helak olduklarý dünya ve ahirete zelil olup azaba uðradýklarý gibi dinlerine de en büyük zararý vermekte dinlerine zulmetmektedirler müþrikler nefislerinin küfrünü göre göre allâh ýn mescitlerini þenlendiremezler onlarýn yaptýklarý iþler boþa çýkmýþtýr ve onlar ateþte sürekli kalacaklardýr allâh ýn mescitlerini ancak allah a ve âhiret gününe inanan namazý kýlan zekâtý veren ve allah tan baþka kimseden korkmayanlar þenlendirirler onlarýn doðru yolu bulanlardan olacaklarý umulur tevbe 17-18 ayet-i kerîme de de belirtildiði üzere tefrikaya düþmüþ ve þirke bulaþmýþ kimselerin Ýslam adýna bir þey yapmalarý ve Ýslâm ý temsil etmeleri mümkün deðildir Ýslâm ýn gerçek temsilcileri vahyi esaslarý ilke edinen düþünce söz ve davranýþlarýný bu ilkeyi ahlak edinen peygamberas ýn örnekliði doðrultusunda düzenleyen kimselerdir.

[close]

p. 15

kur Ân a dÂvet müslümanlar kur ân ýn belirlediði ölçü içerisinde peygamberi örneklik doðrultusunda yaþamlarýný düzenleyen vahyi esaslarý her þeyin üzerinde tutan kiþi grup ve deðiþik düþüncelerin etkisinde kalmayan müslümanlarýn vahdetini esas alan müslüman isminin yanýnda baþka sýfat ve isimleri kullanmayan kimselerdir yüce allahcc tevhidi ilkelere iman eden bu ilkeleri yaþam tarzý olarak alan kimselere müslümanlar adýný vermiþtir allah a davet eden salih amel iþleyen ve ben müslümanlardaným diyenden daha güzel sözlü kim olabilir fussilet 33 allâh uðrunda o na yaraþýr biçimde cihâd edin o sizi seçti ve dinde size bir güçlük yüklemedi babanýz Ýbrâhim in dinine uyun o allâh bu kur ândan önceki kitaplarda da bukur ânda da size müslümanlar adýný verdi ki elçi size þâhid olsun siz de insanlara þahit olasýnýz haydi namazý kýlýn zekâtý verin ve allah a sarýlýn sâhibiniz o dur o ne güzel sâhip ve ne güzel yardýmcýdýr hac 78 yüce allah ýn iman eden kimselere uygun gördüðü müslümanlar isminin yanýna mensup olduklarý grup parti dernek vakýf tarikat ya da cemaat ismini ekleyenler rab lerinin kendilerine verdiði müslümanlar ismini yeterli görmemiþ kabul etmemiþ sayýlacaklarýndan Ýslam dairesinden çýkarlar sonuç olarak parti dernek vakýf tarikat cemaat ya da mezhep taassubu terk edilip tevbe etmedikçe ve vahyi esaslarýn belirlediði ölçü içerisinde iman edip bu esaslar doðrultusunda müslümanlarla beraber vahdet i oluþturmadýkça gerçek müslüman olunmaz gerçek müslüman olunmayýnca da yüce allah ýn rýzasý ve bunun mükafatý olan cennet kazanýlmaz zulmün kaynaðý tefrika nisan-eylül 2006 sayý 25-26 k ur âni mücâhede 13 kur âni davetin gür sesi tevhidî mesajýn yýlmaz savunucusu vahyin aydýnlýðýný günümüze taþýyan bir meþâle www.mucahede.com

[close]

Comments

no comments yet