Kurani Mucahede 27-28. Sayi

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

Ýslâmi mesajýn bina indirdiðimiz rey bazýnda iman kitaptýr edildikten ve praÝbrahim 1 sizi karanlýklartik yaþamda ortadan aydýnlýða çýya konulduktan karmak için kulusonra en önemli ve na apaçýk âyetler öncelikli özelliði hiç indiren o dur Þüpkuþkusuzdur ki inhesiz allâh size sanlara ulaþtýrýlmasýkarþý çok þefkatli dýr risalet tarihi boçok merhametliyunca risalet önderdir lerinin ilk ve en öncehadid 9 likli görevleri kendileÝnsanlýðýn berine yüklenilen ilahi meþeri ideolojilerin zulüm bismillah sajý insanlara ulaþtýrmak ve baskýsýndan kurtaolmuþtur onlarýn izinde rýlmasý ancak onlarýn igiden tevhid erleri de lahi mesajý kabul etmeiman ettikleri mesajýn kenleri ile mümkündür bir nisan-eylül 2006 dilerinden ne istediðini çok bismillah birlerinin canavarý haline sayý 25-26 iyi kavradýklarý için hayatlarý bismillah gelen þiddet terör ve sa kur âni mücâhede bahasýna ilahi mesajý insanbismillah vaþlar altýnda inleyen insan 1 lara duyurmaya çalýþmýþlardýr lýk içerisinde bulunduðu bismillah Ýlahi mesaj insanlarý ce bismillah zorluk ve sýkýntýlardan buhalet ve baðnazlýðýn adaletsiznalým ve kaostan ancak rab liðin zulüm ve sömürünün karan lerinin kendilerine bildirdiði ilahi lýðýndan kurtarmayý esas almak mesaj doðrultusunda hareket ettadýr bu nedenle Ýslâm davetçileri meleri ve bu ilahi mesaja teslim insanlýðý karanlýktan kurtarýp ay olmalarý sayesinde kurtularak hudýnlýða ulaþtýrmak için ilahi mesajý zura ve mutluluða rahmet ve aygeciktirmeden hemen insanlara dýnlýða kavuþabilirler ulaþtýrmak zorundadýrlar ey insanlar size rabbinizden bir elif lâm râ bu rablerinin izniyle öðüt göðüslerde olansýkýntýlara insanlarý karanlýklardan aydýnlýða þifa ve inananlara bir yol gösterici çýkarýp o güçlü ve övgüye lâyýk o ve rahmet gelmiþtir de ki `allâh ýn lanallâhýn yoluna iletmen için sa lütfuyle rahmetiyle ancak onunla bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah

[close]

p. 4

bÝsmÝllah ferahlansýnlar o onlarýn toplayýp yýðdýklarýndan hayýrlýdýr yunus 57-58 bugüne kadar apaçýk örnekleri görüldüðü üzere beþeri ideolojiler insanlýða kan ve gözyaþýndan baský ve þiddetten zulüm ve sömürüden baþka bir þey vermemiþ/verememiþtir Þeytan aleyhillanenin insanlara verdiði vesvesenin ürünü olan beþeri düzenler þeytanýn da ifade ettiði üzere insanlýða ancak bunalým kaos ve huzursuzluk vermiþtir bu nedenle kullarýna karþý þefkat ve merhamet bismillah sahibi olan alemlerin sahibi yüce allahcc kullarýný þeytan aleyhillanenin ve onun esiri olmuþ zorba ve dikta kimselerin estirdikleri zulüm baský ve terörden kurtarmak ek-arlk `06 oc-mar `07 ve onlara ilahi mesajý göndererek sayý 27-28 onlarý karanlýklarda aydýnlýða çýk ur âni mücâhede karmak istemiþtir Çünkü yüce al2 lahcc kullarýndan iman edenlerin dostu ve yardýmcýsýdýr allâh inananlarýn dostudur onlarý karanlýklardan aydýnlýða çýkarýr kâfirlerin dostlarý da taðuttur o da onlarý aydýnlýktan karanlýklara çýkarýr onlar ateþ halkýdýr orada ebedi kalacaklardýr bakara 257 Ýnsanlarýn dünya hayatýnda zulüm ve zilletten sömürü ve adaletsiz yaþamdan ahiret hayatýnda ise cehennem azabýndan kurtarýlmalarý için yapýlacak ilk ve en ö nemli iþ onlarý ilahi mesajdan haberdar etmek ve yüce allah ýn indirdiklerine iman etmelerini onlara tavsiye etmektir bu yapýlmadýðý zaman hem davetçi müslümanlar rab lerinin kendilerine bildirdiði esaslarý gizlemiþ olacaklar hem de onca insanýn azaba sürüklenmelerine neden olacaklardýr ki bu büyük bir sorumluluk ve yüce allah a karþý iþlenmiþ bir suçtur tevhidi esaslarýn insanlara ulaþtýrýlmasý imanýn olmazsa olmaz ilk ve en önemli þartý imani bir zorunluluk ve görevdir bu kutsal görev yüce allahcc tarafýndan öncelikle rasullere yüklenmiþ bu esaslara iman eden müslümanlara da iman ettikleri tevhidi esaslarý insanlara ulaþtýrmalarýnýn en güzel hareket olduðunu bildirerek onlardan bu görevi yerine getirmelerini istemiþtir yaratan rabbinin adýyla davet et alak 1 ey örtüsüne bürünen kalk uyar müddessir 1-2 ey elçi rabbinden sana indirileni duyur eðer bunu yapmazsan o nun elçiliðini yapmamýþ olursun allah seni insanlardan korur doðrusu allah kâfirler toplumunu yola iletmez maide 67 Ýslâmi daveti yerine getirmek en güzel ve en büyük ibadetlerden biri gereði gibi müslüman olma-

[close]

p. 5

bÝsmÝllah nýn ölçüsüdür bu nedenle kutsal görevi üstlenen risalet önderleri ve onlarýn izinde giden tevhid erleri hayatlarý bahasýna bunu insanlara ulaþtýrmaya çalýþmýþlar bir çoðu bu yüce dava uðruna þehadet þerbetini içmiþlerdir Ýnsanlarý allah a çaðýran salih amel iþleyen ve ben müslümanlardaným diyenden daha güzel sözlü kim olabilir fussilet 33 Ýman eden ve imanýna þirk bulaþtýrmayan her samimi müslüman iman ettiði tevhidi esaslarý rabb inin kendisine bildirdiði esaslar doðrultusunda týpký risalet önderleri gibi insanlara duyuracaktýr teblið görevi yerine getirilirken müslüman davetçi hiçbir korku ve endiþe taþýmadan kâfirlerin baský ve zulümlerine engellemeye yönelik tehdit ve þantajlarýna aldýrýþ etmeden hareket edecektir Ýslâm ben merkezli din anlayýþýný kabul etmez toplumsal dayanýþmayý ve toplumsal hareketi esas alýr ve teblið elçilerinden ilahi mesajýn tüm insanlara duyurulmasýný ister bu nedenle her elçiyi ilahi mesajý insanlara duyurmak için görevlendirmiþ onlardan bu mesajý açýklamalarýný istemiþtir biz her elçiyi kendi kavminin diliyle gönderdik ki olara açýklasýn allâh dilediðini þaþýrtýr dilediðini yola iletir o azizdir hakimdir Ýbrahim 4 Ýslâmi davet zorlu bir görevdir davete muhatap olanlar hiçbir zaman davetçileri çiçeklerle karþýlamamýþlar alkýþlamamýþlardýr Ýslâmi davete muhatap olanlardan bir çoðu en seviyesiz þekilde hareket etmiþler davetçilere olmadýk hakaretler baskýlar saldýrýlar ve zulümler yapmýþlardýr tarihi süreçteki þirk mantýðý her dönemde yöntem ve karakter olarak ayný olmuþ hiç deðiþmemiþtir Þirkin tevhidi esaslara karþý olan mantýðý ve tutumu günümüzde de aynýdýr gelecekte de ayný olacaktýr müslüman davetçiler bismillah þirkin mantýðýnýn ve tutumunun her dönemde ayný olduðunun bilincinde hareket ederek davetlerini ortaya koyacaklar karþýlaþacakek-arlk `06 larý zorluk ve sýkýntýlara karþý hazýr oc-mar `07 sayý 27-28 lýklý olacaklardýr Ýslâm davetçileri ilahi mesajý kur âni mücâhede ortaya koymadan önce geçmiþ 3 davetçilerin ilahi mesajý insanlara duyururlarken karþýlaþtýklarý zorluk ve sýkýntýlarý çok iyi bilecekler sünnetullahtaki deðiþmezlik ilkesinden hareketle ayný zorluklarla karþýlaþabileceklerini göz önünde bulunduracaklar davetleri sýrasýnda bu zorluklarla karþýlaþtýklarýnda hayal kýrýklýðýna uðramayacaklar topuklarý üzerinden gerisin geriye dönmeyeceklerdir tevhid-þirk tarihinin her döneminde olduðu gibi günümüzde de Ýslâm davetçileri hayal edemeye-

[close]

p. 6

bÝsmÝllah cekleri sýkýntý ve zorluklarla yüzyüze gelebilir zindanlara atýlabilir öldürülebilir ya da hatta faili meçhul gerçekte faili dikta rejimleri olan bir suikasta kurban olabilirler bütün bu durumlar davetçi müslümanlarýn þevklerini kýrmamalý onlarý sindirmemeli ve onlarý yollarýndan döndürmemeli tam aksine bütün bu sýkýntý ve zorluklar müslüman davetçileri bilemelidir Ýlahi mesajýn ortaya konulmasý sýrasýnda karþýlaþýlan sýkýntý ve zorluklar demirin çelikleþtirilmesinde geçtiði aþamalara benzetilmeli demir nasýl ki ateþe sokulup bismillah demir balyozlarla dövülüp ezildikçe çelikleþiyor bilenip kýrýlmaz bir hal alýyorsa müslüman davetçiler de zulümlerle karþýlaþýp iþek-arlk `06 oc-mar `07 kence gördükçe zindanlara atýlýp sayý 27-28 eziyet edildikçe davasýna daha k ur âni fazla sarýlmalý daha çok gayrete mücâhede gelmeli ve her fýrsatta mesajýný du4 yurmalý duyuranlara destek olmalýdýr andolsun sizi korku açlýk mallarýnýzdan canlarýnýzdan ve ürünlerinizden eksiltmek gibi þeylerle deneriz sabredenleri müjdele ki onlara bir belâ eriþtiði zaman `biz allâh içiniz ve biz o na döneceðiz derler bakara 155-156 Ýlahi mesajýn ortaya konulmasýnda karþýlaþýlan tepkiler bu tepkilerden dolayý çekilen bedeni ve ruhi sýkýntý ve zorluklarýn müslü man davetçilerin makamlarýný yüceltmek için bir fýrsat ve bir imtihan olduðu bilinmelidir yoksa siz allâh içinizden cihâd edenleri sýnayýp bilmeden sabredenleri sýnayýp bilmeden cennete gireceðinizi mi sandýnýz al-i Ýmran 142 yoksa siz allâh içinizden cihad eden ve allah tan elçisinden ve mü minlerden baþkasýný kendisine sýrdaþ edinmeyenleri bilmeden býrakýlacaðýnýzý mý sandýnýz allâh yaptýklarýnýzý haber almaktadýr tevbe 16 Ýþte bu ilahi gerçek tüm risalet önderleri ve onlarý örnek edinen tevhid erleri için sözkonusu olduðu gibi günümüz Ýslâm davetçileri için de sözkonusudur bundan kaçýnmak daveti terk etmektir ki bu yüce allah a karþý iþlenmiþ çok büyük bir suç ve günahtýr günümüzde kimi Ýslâmcýlar Ýslâm ýn gerçek yapýsýný kabul etmeleri ve yaþamalarý halinde kimi zorluklarla karþýlaþacaklarýný bildikleri için Ýslâm ýn kimi esaslarýný tevil etmiþler bu tevil ettikleri dini kurallarý da Ýslâm a mal ederek inanmýþlardýr daha baþka bir ifade ile Ýslâmcýlar inandýklarý gibi yaþamayýnca yaþadýklarý gibi inanmak istemiþlerdir Ýslâmcýlarýn Ýslâm ýn kimi kurallarýný bozmalarý sonucunda toplumda iki Ýslâm anlayýþý ortaya çýkmýþtýr.

[close]

p. 7

bÝsmÝllah Ýslâmcý anlayýþýn ortaya çýkar kendilerince yorumlamakta ve kidýðý Ýslâmi din anlayýþý yüce al mi hedeflere ulaþmak için bunun lah ýn indirdiði ve kur an da hü gerekli olduðunu iddia etmektekümleri apaçýk bir þekilde ortaya dirler müþriklerin putperestleri konulan Ýslâm ile taban tabana zýt taklit ederek yaptýklarý bu tazim týr kur an da belirtilen Ýslâm anla ibadetlerinin ve kendilerince hedefe ulaþma taktiklerinin tevhidyýþý þirki zulmü adaletsizliði þirk tarihinde hiçbir eþi ve ve sömürüyü kabul etÝslâm benzeri bulunmamakmez iken Ýslâmcýlarýn cýlar putpe tadýr ancak Ýslamcýuydurduklarý Ýslâmrestlerin putlarýný larýn tevhid-þirk cý anlayýþ Ýslâm ýn tam aksine tazim ve onlara iba mücadelesi ile bir iþleri ve iliþþirki esas aldetlerini kendilerince kileri bulunmakta zulmü ve adaletsiz yorumlamakta ve kimi he madýðý için onliði kimi çý deflere ulaþmak için bunun lar kendilerinbismillah ce metotlar karlarý nedeniyle des gerekli olduðunu iddia et geliþtirmekteklemekte mektedirler müþriklerin put tedirler ya da bizzat perestleri taklit ederek yap müslüek-arlk `06 kendileri zumanlar ola oc-mar `07 týklarý bu tazim ibadetleri lüm yapmakrak bizlere sayý 27-28 nin ve kendilerince hedefe düþen görev kur âni tadýr mücâhede putpe ulaþma taktiklerinin tev putperestlerin 5 restlik beþeri müþrik kafir ve hid-þirk tarihinde sistemlerin vazÝslâmcýlarýn yapgeçilmez ibadet hiçbir eþi ve benzeri týklarýna ya da yaþekilleridir bu nepacaklarýna aldýrýþ bulunmamak denle putperestler etmeden tevhid-þirk tadýr her vesile ile putlarýný tatarihinde varolan mücadeleyi olduðu gibi ortaya koyzim eder kutsarlar putperestlerin putlarýný kutsama merasimleri sý mak ve ilahi mesajý risalet önrasýnda Ýslamcýlar da kimi çýkarla derlerinin ve tevhid erlerinin yaprý gereði putperestlerin putlarý ö týklarý gibi duyurmaktýr Ýþte bu nenünde ibadete durmaktan çekin denle bütün yayýnlarýmýzda risalet önderlerinin ve tevhid erlerinin mezler Ýslâmcýlar putperestlerin put takip ettikleri metodu takip ediyor larýný tazim ve onlara ibadetlerini ve çalýþmalarýmýzý bu metoda uy-

[close]

p. 8

bÝsmÝllah gun ortaya koyuyoruz bu sayýmýzda ilahi mesaja davetimizi sürdürecek insanlarý Ýslâm ýn aydýnlýðýna çaðýracaðýz inþâallah bu çaðrýmýzý yaparken aydýnlýðýn zýddý olan karanlýðýn da ne olduðunu ortaya koyarak insanlarýn buna göre tercihlerini yapmalarýna yardýmcý olacaðýz kur an-ý kerim ilahi mesajýn aydýnlýðýna insanlarý davet ederken karanlýðý da tarif etmektedir yine bu sayýmýzda Ýslâm a savaþ açan beþeri sistemlerin özellikle de batýlýlarýn ikiyüzlülüðünü bismillah Ýslâm a ve müslümanlara karþý tutumlarýný belirteceðiz kemalist zorbalýðýn batý emperyalizmi karþýsýnda içerisine düþtüðü zilletin nedenlerini de ortaya koyacaðýz ek-arlk `06 oc-mar `07 kemalist diktatörlüðün binbir sayý 27-28 umut ve dalaverelerle iktidara gek ur âni mücâhede tirdiði recep tayyip erdoðan ýn 6 rejim tarafýndan gözden çýkarýldýðýný ve ipinin artýk çekileceði ile ilgili görüþlerimizi yorum bölümünde recep tayyip erdoðan ýn beklenen sonuna doðru baþlýðý altýnda ortaya koyacaðýz dikta rejimi tarafýndan estirilen zulüm rüzgarlarý recep tayyip erdoðan ý da sürükleyecek ve menderes ile Özal ýn bulunduðu yere gönderecektir kavramlarý netleþtirme çalýþmalarýmýza devam edecek bu sayýmýzda þirk kavramýnýn son bö lümünü iþleyeceðiz umarýz okuyucularýmýz bu çalýþmalarýmýzdan en üst yararý saðlamýþ olsunlar tefsir çalýþmalarýmýzýn konusu bu sayýda abese suresi dir abese suresi Ýslami davetin öncelikle onu talep edene yapýlmasý gerektiðini müstaðnileþip azgýnlaþan kimselerden davetçinin sorumlu olmadýðýný bildirmektedir Ýslami davet kiþi ayýrýmý yapýlmadan herkese anlatýlmalýdýr Ýslam nokta-i nazarýnda insanlar hep eþit mesafededirler abese suresinde üstünlüðü mevkii ve çoðunlukta gören materyalist düþünce taraftarlarýnýn kendilerinin özel olma kompleksini sorgulanmakta vahye ancak istekli olanlarýn teslim olacaklarý vurgulanmakta ve bu gibi kiþilerle müminlerin öncelikle ilgilenilmesi istenmektedir surede kendisini müstaðni görenlerin çaðrýya olumlu yaklaþmayacaklarý da vurgulanmaktadýr.

[close]

p. 9

kur ân a d âvet Ýslâm ýn aydýnlýðýna Çaðrý elif lâm râ bu rablerinin izniyle insanlarý karanlýklardan aydýnlýða çýkarýp o güçlü ve övgüye lâyýk olanallâhýn yoluna iletmen için sana indirdiðimiz kitap týr Âl-i Ýmran 103 ydýnlýk ve karanlýk kavramlarý insanlarýn içerisinde bulunduklarý huzur güven ve yaþam tarzlarý ile doðrudan ilgili kavramlardýr bu kavramlar insan hayatý üzerindeki etkilerine göre anlamlandýrýlýrlar Ýnsanlarýn yaþamlarýný en iyi düzenleyen insanlar arasýnda adaleti ve eþitliði saðlayan sorunlara en iyi çözümü sunan insanýn onurunu yücelten insanlarýn geleceðine yön veren insanlarýn güven duyduklarý yönetimi altýnda huzurlu ve mutlu olduklarý yasalarý koyan sistemler aydýnlýk kavramý ile tanýmlanýrlar bu nedenle aydýnlýk kavramý ile ifade edilecek tek sistem Ýslâm dýr aydýnlýk kavramýnýn tam zýddý karanlýktýr karanlýk olan sistemler beþer tarafýndan konulan yasalarýn oluþturduðu sistemlerdir bu a sistemlerin belli baþlý özellikleri aydýnþöyle sýralanabilir lýðýna Ýslâm ýn Çaðrý 1 deðiþken ve geçicidirler yarýnýn ne olacaðýný bilmeyen gelecek hakkýnda saðlýklý bir bilgiye ek-arlk `06 sahip olmayan beþerin koyduðu oc-mar `07 sayý 27-28 yasalar deðiþken ve geçicidirler bu k ur âni nedenle bu yasalar her an uygula mücâhede madan kaldýrýlabilirler ya da deðiþ 7 tirilebilirler deðiþken ve geçici olduklarý için de bu yasalarý uygulayan sistemler insanlara güven vermez/veremezler bu yasalarýn uygulandýðý yerlerde insanlar yarýnlarýndan emin olamazlar 2 adil ve eþitlikçi deðildirler ayný özelliklere ve duygulara sahip olan insanlar tarafýndan konulduklarý için beþeri yasalar öncelikle kanun koyucunun ve onun yakýnlarýnýn çýkarlarýný koruyacak ayrýcalýklar içerecektir bu nedenle

[close]

p. 10

kur Ân a dÂvet bu yasalarý uygulayan sistemler insanlar arasýnda adaleti ve eþitliði saðlamaz/saðlayamaz sorunlara adil çözümler sunamazlar bu durum adalet ve eþitlik isteyen insanlarýn tepkilerine neden olur bundan dolayý insanlar arasýnda sürekli bir þekilde huzursuzluk baþ gösterir ve insanlar bu yaralarýn uygulamalarý altýnda yaþadýklarý sürece huzurlu ve mutlu olamazlar 3 baskýcý ve zorbadýrlar her insanýn istekleri duygularý düþünceleri hayattan beklentileri farklý farklýdýr kanun koyucular genelde kendi istek ve arzularýna göre yasa koyacaklardýr bu nedenle bu yasalar baþkalarýný memnun etmeyeceðinden dolayý diðer insanlar doðal olarak bu yasalara tepki göstereceklerdir yasa koyucu ve bu yasalardan çýkarý olanlar konulan yasalara tepki gösterenlerin tepkilerini kýrmak için baský yapacaklardýr bu baskýlara yeni karþý tepkiler olacaktýr karþý tepkilerin bastýrýlmasý için yasa koyucu baskýsýný artýracak ve giderek zorbalýða baþvuracaktýr kanun koyucunun baský ve zorbalýðýna karþý baský altýndaki insanlar yeni tepkiler gösterirler böylece bir taraftan kanun koyucunun ve onun etrafýndaki çýkar çevresinin halktan gelen baskýlarý bastýrmaya yönelik çabalarý diðer taraftan baský gören halkýn baský ve zulümden kurtulmak için mücadeleleri karþýlýklý þiddeti doðurur 4 kula kulluk esasýna dayalýdýr beþer tarafýndan konulan yasalar insan ürünü olduklarý için öncelikle insana itaati esas almaktadýr bu nedenle bu yasalar kula kulluðu esas almaktadýrlar bu sistemler insanlardan bazýlarýný diðer bazýlarýndan üstün tutmakta bazý kimseleri dokunulmaz kýlarken diðer bazýlarýný dokunulmazlýðý olanlara kul-köle yapmaktadýr bu durum hem insanlar arasýnda adaletsizliðin varolmasýna hem de kimi insanlarýn diðerlerine itaatini saðlamak için baskýya sebebiyet verir bu adaletsizliðin ve baskýnýn giderilmesi için diðer insanlar mücadele ederler ve haklarýný elde etmek için gerektiðinde þiddete baþvururlar baskýnýn þiddetin ve terörün olduðu yerde huzur ve güven kalmaz 5 Ýnsanlarýn sorunlarýna çözüm getiremezler beþeri yasalar insan ürünü yasalar olduðu için hem diðer insanlarýn duygu düþünce istek ve arzularýný yeterince bilmediði hem de taraflý olduðu için diðer insanlarýn sorunlarýna adil bir çözüm getiremez bu yasalar yanlý ve eksik olduðu için sorunlara çözüm getirmekten çok sorunlarý daha fazla içerisinden çýkýlmaz hale ge Ýslâm ýn aydýnlýðýna Çaðrý ek-arlk `06 oc-mar `07 sayý 27-28 k ur âni mücâhede 8

[close]

p. 11

kur Ân a dÂvet tirir bu ise toplum hayatýnda sorunlarýn daha fazla artmasýna ve toplumsal huzursuzluðun giderek çoðalmasýna sebep olur 6 yüce allah a isyan ve yüce allah ý inkâr sistemidir yaratýlanlar üzerine hüküm koymak ve bu hükümleri uygulamak ilahlýk taslamaktýr Ýlahlýk sýfatý insanlarý yaratan tek ilah ve tek hükümdar olan yüce allah a aittir Ýnsanlarýn koyduklarý yasalara tabi olmak bu yasalarý benimseyip onlarýn devamý için destek olmak oy vermek ilahlýk sýfatýný insanlara vermektir ki bu yüce allah a açýkça isyan þirk ve küfürdür yüce allah a iman ettiði iddiasýnda olan hiç kimse beþer tarafýndan konulmuþ yasalara destek olmaz onlara sevgi gösteremez oy vermez yukarýdaki özelliklere sahip olan beþeri sistemler bu özelliklerinden dolayý insanlara huzur veremez onlarý mutlu kýlamazlar Ýnsanlar bu sistemlerde geleceklerinden emin olmazlar ve sürekli bir þekilde baþka insanlarý tahakkümü altýnda yaþamak zorunda kalýrlar bu nedenle beþeri sistemler insanlarýn hayatýný sýkýntýya soktuklarý onlarý baský altýnda tuttuklarý adaletsiz olduklarý için zulmün ifadesi olan karanlýk sistemlerdir beþeri sistemler hem deðiþken ve geçici olmalarý adil ve eþitlikçi olmamalarý baskýya ve zorbalýða dayanmalarý insanýn insana tahakkümü esasý üzerine bina edilmiþ olmalarý insanlarýn sorunlarýna çözüm getirememeleri hem de yüce allah a isyan ve yüce allah ý inkâr sistemi olmalarý nedeniyle insanlarýn dünya hayatýnda sürekli bir þekilde huzursuz ve güvensiz bir þekilde kaos ve bunalým içerisinde yaþamalarýna sebep olmaktadýrlar bu durum insan hayatýnda büyük sýkýntýlar doðurduðundan dolayý insan için dünya hayatýný zindana çevirmekte insanýn hayatýný karartmaktadýr ahirette ise beþeri sistemlere itaat edenlerin ebediyen cehennem azabýna duçar olmalarýna sebep olan beþeri sistemler karanlýðý ifade etmektedirler beþeri sistemler yaratýlýþ fýtratýna aykýrý sistemlerdir bu nedenle insana hiçbir þekilde huzur veremez insanýn mutlu olmasýný saðlayamazlar kendileri idare edilmeye muhtaç eksik ve noksan olanlarýn yarýn ne olacaðýný bilmeyenlerin baþkalarý için yasa koymalarý zavallýlýktan ve haddi aþmaktan baþka bir þey deðildir bu nedenle bu kimselerin koyacaðý yasalar bugün olduðu gibi insaný ancak huzursuz ve mutsuz eder hayat kâinat ve insan bir bütündür insanlarýn dünya yaþamlarýný düzenleyecek yasalar bu bütünlüðe uygun olmalýdýr ki bunlar ancak hayatý ve kâinatý yaratan Ýslâm ýn aydýnlýðýna Çaðrý ek-arlk `06 oc-mar `07 sayý 27-28 k ur âni mücâhede 9

[close]

p. 12

kur Ân a dÂvet Ýslâm ýn aydýnlýðýna Çaðrý ek-arlk `06 oc-mar `07 sayý 27-28 k ur âni mücâhede 10 yüce allah ýn koyduðu yasalar olabilir yüce allahcc yarattýðý kullarýnýn fýtratýný çok iyi bildiði için bu fýtrata uygun hükümler koymuþ ve ancak bu þekilde kullarýnýn mutlu ve huzurlu olacaklarýný bildirmiþtir elif lâm râ bu rablerinin izniyle insanlarý karanlýklardan aydýnlýða çýkarýp o güçlü ve övgüye lâyýk olanallâhýn yoluna iletmen için sana indirdiðimiz kitaptýr Ýbrahim 1 yukarýdaki ayette ifade edilen insanlarýn karanlýklardan aydýnlýða çýkarýlmasý ancak beþeri sistemlerin terk edilmesi onlara destek verilmemesi ve onlarýn yeryüzünden kaldýrýlmalarý ile mümkündür yüce allahcc insanlar için karanlýðýn ne olduðunu Ýsrail oðullarýnýn durumunu örnek vererek açýklamakta ve onlarýn fir avn ýn zulmü altýnda hayatlarýnýn nasýl karardýðýný bu zulüm karanlýðýndan onlarý hz musaas ý vahiyle göndererek çýkardýðýný ve aydýnlýða ulaþtýrdýðýný bildirmektedir andolsun biz mûsâ yý da kavmini karanlýklardan aydýnlýða çýkar onlara allâh ýn günlerini hatýrlat diye âyetlerimizle birlikte göndermiþtik Þüphesiz bunda sabreden þükreden herkes için âyetler ibret verici iþâretler vardýr mûsâ kavmine demiþti ki allâh ýn üzerinizdeki nimetini hatýrlayýn o sizi fir avn soyundan kurtar dý onlar sizi iþkencenin en kötüsünü yapýyorlar oðullarýnýzý kesiyorlar kadýnlarýnýzý sað býrakýyorlardý bunda rabbinizden size büyük bir imtihan vardý Ýbrahim 5-6 Ýnsanýn insana tahakkümü esasýna dayanan ve bu tahakkümü sürdürebilmek için zulmü ve þiddeti esas alan beþeri sistemler zulüm ve þiddetin insanýn dünya hayatýný karartmasý ve ahiret hayatýný da hüsrana çevirmesi nedeniyle karanlýk sistemlerdir karanlýk olarak ifade edilen beþeri sistemler yüce allah a isyaný küfür ve þirki esas aldýðýndan dolayý azmýþlar tuðyan etmiþlerdir bu nedenle bu sistemleri dayatanlar ve bu sistemlerin koruyuculuðunu yapanlar taðutturlar taðutlar insanlarý küfre ve þirke sokmak için çalýþmakta bunun için de öncelikle insanlarý inanç deðerlerinden uzaklaþtýrmaktadýrlar bir kimse iman ettiði esaslarý terk etmedikçe beþeri sistemlere destek olmaz onlarýn yanýnda yer almaz bu nedenle ancak kafir ve müþrik olan kimseler beþeri sistemlere inanmakta destek olmaktadýrlar allâh inananlarýn dostudur onlarý karanlýklardan aydýnlýða çýkarýr kâfirlerin dostlarý da taðuttur o da onlarý aydýnlýktan karanlýklara çýkarýr onlar ateþ halkýdýr o-

[close]

p. 13

kur Ân a dÂvet rada ebedi kalacaklardýr bakara 257 bir insan ayný anda iki sisteme iki dine birden ait olamayacaðý için birisini diðerine tercih etmek zorundadýr Ýnsan bu tercihi genellikle kendi yaþam tarzýna kiþilik ve onuruna uygunluðuna göre belirler basit ve geçici dünyevi çýkarlarýný þehevi duygularýný mal-mülk edinme isteklerini önplanda tutan yüce allah a kul olmayý düþünmeyen hayatý yaþadýðý zamandan ve kendisinden ibaret bilen kendi acziyetlerinin farkýnda olmayan kimseler beþeri sistemleri tercih ederler onlarýn devamý için mücadele ederler hayatýný yüce allah ý razý etmeye adayan dünyayý rabbi ni razý etmek için bir vesile sayan hayatý kendisinden ibaret bilmeyen ve hayatý hem bu dünya hem de ahiret hayatý olarak kabul eden kimseler de yüce allah ýn indirdiði ilahi esaslardan müteþekkil olan dini tercih ederler ve onun mücadelesini verirler Ýnananlar allâh yolunda savaþýrlar inkâr edenler de taðut yolunda savaþýrlar o halde þeytânýn dostlarýyla savaþýn çünkü þeytânýn hilesi zayýftýr nisa 76 beþeri sistemlerin kurucularý ve bu sistemlerin devamýný isteyenler çeþitli metotlar kullanarak bu sistemlere gönül verenlerin kendi güçlerine kendi düþünce ve yapýlarýna uygun olanýný tercih ederek bu metotla beþeri sistemleri ayakta tutmalarýný istemektedirler Ýnsanýn insana baský ve zulmüne dayalý olan beþeri sistemler temel yapý olarak fir avni bir düzendir fir avni bir düzenin tüm özelliklerini üzerlerinde taþýyan beþeri sistemler tarihin her döneminde üç temel direk üzerine bina edilmiþlerdir bu direklerin ilki fir avn ý temsil eden askeri güç ikincisi haman ý simgeleyen ve kur an da mele olarak sýfatlandýrýlan düþünce olarak sisteme yön veren profesörler üniversite rektör ve dekanlarý ile basýn ve üçüncüsü karun un temsilcileri durumunda olan ekonomik yönden sistemi ayakta tutan zenginler fir avn haman ve karun un þahsýnda simgeleþen bu üçlü zulüm çetesi tarihin her döneminde var olagelmiþ günümüzde de varlýðýný sürdürmektedir bunlar her dönemde vahyi esaslara karþý çýkmýþlar insanlarýn da vahyi esaslara yönelmelerine engel olmuþlardýr biz hangi ülkeye bir uyarýcý gönderdiysek mutlaka oranýn varlýkla þýmarmýþ kimseleri `biz sizin gönderildiðiniz þeyi inkâr ediyoruz dediler sebe 34 zulmün önderleri durumunda bulunan ve tarihin her dönemin Ýslâm ýn aydýnlýðýna Çaðrý ek-arlk `06 oc-mar `07 sayý 27-28 k ur âni mücâhede 11

[close]

p. 14

kur Ân a dÂvet Ýslâm ýn aydýnlýðýna Çaðrý ek-arlk `06 oc-mar `07 sayý 27-28 k ur âni mücâhede 12 deki zalimleri simgeleyen fir avn haman ve karun elele vererek birleþmiþler hep birlikte güç birliði yaparak tevhidi esaslara karþý cephe açmýþlar savaþmýþlardýr askeri güç ve emniyet gücü beþeri sistemlerin vazgeçilmez en önemli koruyucularý hiç kuþkusuzdur ki askeri ve emniyet gücüdür sisteme karþý olanlarýn bastýrýlmasý insanlarýn sindirilerek itaate zorlanmasý sisteme itaat ettirilenlerin kontrol altýnda tutulmalarý için korkutulmalarý hep askeri güç ve emniyet güçlerinin varlýðý ile mümkün kýlýnmaktadýr ekonomik güç ekonomik yapý beþeri sistemlerin yaþamalarýný saðlayan hayat damarlarýdýr bu hayat damarlarýnýn en büyüðü hiç kuþkusuzdur ki vergidir vergi beþeri rejimlerin olmazsa olmaz gelir kaynaðý can damarý ve süreklilik kanalýdýr vergi kanallarýndan birisinin kapanmasý beþeri rejimleri kangren eder varlýðýný tehlikeye sokar beþeri sistemlerin ayakta kalmasýný saðlayan vergiyi en fazla sistemden çýkarý olan zenginler holdingler verirler beþeri sistemler kendi hayat damarlarý olan vergi kanallarýný sürekli açýk tutmak için çalýþmakta vergisini düzenli ve tam olarak verenleri mükâfatlandýrýrken vergisini düzenli ve yeterli vermeyenleri gerektiðin de cezalandýrmaktadýrlar sisteme yön verenler beþeri sistemlerde bu sistemin hayatiyetinin nasýl sürdürüleceði sistemin nasýl uygulanacaðý ve belli durumlarda nasýl bir tavýr sergileyeceði gibi konularda sisteme yön veren akýl hocalarý vardýr bunlar birinci derecede sisteme yön veren kimseler rejim tarafýndan yetiþtirilmiþ profesörler üniversite rektör ve dekanlarý ile basýndýr oy vermek beþeri sistemlerin itaat edenler tarafýndan kabul ve meþruiyetinin en önemli yoludur oy vermek beþeri sistemlere iman ve itaatin apaçýk bir göstergesidir beþeri sistemi kabullenen kimseler seçimlerde sisteme oy vererek sistemi kabullendiklerini ve ona iman ettiklerini tescil ettirmektedirler beþeri sisteme oy verenler fir avn dönemindeki Ýsrail oðullarý konumundadýrlar bunlar beþeri sistemlere oy vererek bu sistemlerin zulümlerini sürdürmelerine yüce allah a karþý isyan ve inkârlarýný daha fazla artýrmalarýna destek olmuþlardýr beþeri sistemlere hangi yolla olursa olsun verilen destek zulmün devamýna yüce allah a karþý isyana ve küfre yardýmcý olmak o küfür ve isyana ortak ve zulmün yanýnda tevhidi esaslara karþý savaþmaktýr nitekim yüce rabb i-

[close]

p. 15

kur Ân a dÂvet miz beþeri sistemlerin -ki beþeri sistemler taðuti sistemlerdir yanýnda yer almanýn küfür olduðunu ve kâfirlerin taðutun dostu olduklarýný bildiriyor Ýnananlar allâh yolunda savaþýrlar inkâr edenler de taðut yolunda savaþýrlar o halde þeytânýn dostlarýyla savaþýn çünkü þeytânýn hilesi zayýftýr nisa 76 müslümanlarýn öncelikli olarak yapmalarý gereken þey beþeri sistemlere destek vermenin yüce allah a karþý isyan ve küfür olduðunu açýkça ortaya koymak ve onlarý taðuti beþeri sistemlere destek olmaktan sakýndýrmak yüce allah a yönelmelerini ve gereði gibi iman etmelerini tavsiye etmektir yüce allah a yönelip iman etmenin karanlýklardan aydýnlýða yöneliþ olduðunu vahyi esaslar doðrultusunda yaþamanýn bu iman ve yöneliþin göstergesi olduðunu müslümanlar her vesile ile dile getirmelidirler sizi karanlýklardan aydýnlýða çýkarmak için kuluna apaçýk âyetler indiren o dur Þüphesiz allâh size karþý çok þefkatli çok merhametlidir hadid 9 müslüman birey Ýslam ýn aydýnlýðýna insanlarý davet etmeyi zorunlu bir görev bilmeli tutum ve davranýþlarýnda bu davete uygun tavýrlar sergilemelidir müslüman davetçi insanlarýn kurtuluþa ka vuþmalarý beþeri sistemlerin karanlýklarýndan kurtulup Ýslâm ýn aydýnlýðýna ulaþmalarý için çalýþmalýdýr davet yapmak insanlarýn kurtuluþu için çalýþmak müslüman olmanýn en temel þartlarýndan birisidir risalet önderlerinin ve tevhid erlerinin ilk ve en öncelikli görevi hiç kuþkusuzdur ki insanlarý tevhidi esaslara iman etmeye davet etmek olmuþtur siz insanlar için çýkarýlmýþ en hayýrlý bir ümmetsiniz iyiliði emreder kötülükten vazgeçirmeðe çalýþýrsýÝslâm ýn nýz ve allah a iman edersiniz aydýnlýðýna böylece sizi orta bir ümmet yaptýk Çaðrý al-i Ýmran 110 ki insanlara þahit olasýnýz rasul de size þahit olsun bakara 143 ek-arlk `06 oc-mar `07 beþeri sistemler insanýn yal sayý 27-28 nýzca maddi yönünü ele alarak ya kur âni mücâhede þanan gün için kurallar koyarlar 13 ancak bu konulan yasalar yarýnýn ne olacaðýný bilmeyen beþer tarafýndan yapýldýklarý için hem yarýnlara çözüm getirmemekte hem içerisinde yaþanan güne yeterince bir çözüm sunmamakta hem adil olmamakta hem de baþka insanlar tarafýndan kabul edilmemektedirler bu durumda yasa koyucular bu yasalarý zorla kabul ettirmek için insanlara baský yapmakta zor kullanmakta ve þiddete baþvurmaktadýrlar bu baský þiddet yasalarýn yetersizliði adil ol-

[close]

Comments

no comments yet