2.SINIF TÜRKÇE DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI-2 MEB 2012-2013

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1


[close]

p. 2

md>r ve millî e¤itim bakanl>¤>na aittir kitab>n metin soru ve flekilleri k>smen de olsa hiçbir surette al>n>p yay>mlanamaz ed

[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5[close]

p. 6[close]

p. 7

ders k

[close]

p. 8

n Öyküsü merhaba vatan>m göle maya Çalmak bayra¤imin türküsü serbest okuma metni karagöz ile hacivat serbest okuma metni 8 tema e tsel ve sosyal etk

[close]

p. 9

5 te ma al gÜcÜ hay kalemin dile¤i renkler Ülkesi masal a¤ac büyülü bir at>m olsa serbest okuma metni kitap perisi serbest okuma metni 77

[close]

p. 10

kalemllardan bu yana beni yan>ndan hiç eksik etmedi benimle fliirler hikâyeler masallar yazd mektuplaflt anlaflmalar yapt ac>lar>n sevinç ve mutluluklar>n dile getirdi lar yazd>lar flekiller çizdiler bugün kimi ma¤aralarda yaz>tlarda benimle yaz>lan yaz>lar yap>lan flekiller önemli belgeler hâlinde korunuyor Önceleri kömür kireç ve benzeri maddelerden yap>ld>m beni incelttiler bana flekil verdiler beni kufl tüylerinden kam>fllardan yapt>lar tahtalar kestiler incelttiler kaleme dönüfltürdüler yüzy>llardan bu yana fleklim de¤iflti uzad>m inceldim k>sald>m pek çok flekle ve renge girdim 78

[close]

p. 11

bugün k>rtasiye dükkânlar>nda gördü¤ünüz gibi yüzlerce flekilde üretiliyorum mürekkeple yazan arkadafl>ma dolma kalem ad>n koydular ad tükenmez olmas>na ra¤men tükenen kalemlerle tan>flt>m daha ucuz olsun diye plastik kalemlere dönüfltürdüler beni ya boya kalemleri her renkte üretilen küçük dostlar>n sevgilisi boyal kalemler küçük parmaklar aras>nda nas>l da mutluyum bir bilseniz minik yürekler benimle kâ¤>tlara konuk oldu bir umut hâlinde da¤lar>n aras>ndaki günefli benimle boyad küçük dostlar>m kalemt>rafllarla aç>ld>m Ömrüm boyunca yazmay çizmeyi boyamay sürdürdüm tükenip bitinceye kadar tla buluflup bir fliire dönüflmek bir mektup hâlinde bir dosta arkadafla ulaflmak sizler gibi benim de dileklerim umutlar>m var ben kalemim yazmaya tutkunum kitapla çal>flkan ö¤rencilerle dostum ben sevginin kâ¤>da ve kitaba dönüflen diliyim r>fk kaymaz düzenlenmifltir 79

[close]

p. 12

renkler Ülkes yeflil en asil renk benim dedi bahar>n rengiyim canl>l>¤>n yaflam>n sembolüyüm bana bakan>n içi aç>l>r Üstelik benim çok hünerim vard>r bin bir k>l>¤a girerek flafl>rt>r>m herkesi her hâlimle hayranl>k uyand>r>r>m yeflilin övünmesine dayanamayan mavi söze at>ld yeflil kardefl orada dur biraz benden daha güzel bir renk olsayd gökyüzü onunla boyan>rd ben sonsuzlu¤un rengiyim uçsuz bucaks>z denizlerin gökyüzünün elbisesiyim bana bakan rahatlar sar kiniz de bofluna konufluyorsunuz dedi benim gibi renk henüz do¤mad ben baflaklar>n bereketin rengiyim hatta sonbahar>n da beni gören biraz durur düflünür k>rm>z söze at>ld benden daha etkileyici bir renk olamaz ben ateflin rengiyim bahçedeki en güzel gülün rengiyim 80

[close]

p. 13

di¤er renkler de söze at>ld herkes üstünlüklerini s>ralad durdu hatta kavgaya bile tutufltular renkler ülkesinin sultan olanlar izliyordu renklerin hiçbir fleyden haberi yoktu onlar>n kendini be¤enmifl hâlleri renk sultan n hiç hofluna gitmedi bütün renklere ders verme zaman gelmiflti renkler Ülkesi ne akflam>n karanl>¤ çökmeye bafllad renklerin de konuflacak gücü kalmad esnemeye bafllad>lar karanl>k çöktükçe birer birer uyudular ertesi gün uyand>klar>nda herkes birbirine gülüyordu biri gece onlara oyun yapm>fl olmal>yd hepsi karaya boyanm>flt kendi hâline inanmayan aynaya kofluyordu 81

[close]

p. 14

yüzlerini y>kad>lar de¤iflen bir fley olmad karanl>k sanki hepsini yutmufltu kara renk ba¤>rd gördünüz mü en güçlü renk hangisiymifl renkler dünkü tart>flmay hat>rlad diyecek bir fleyleri yoktu suskun suskun oturdular bir köfleye renk sultan a dan>flmaya karar verdiler günler aylar geçti ama renk sultan bulamad>lar bu arada hatalar>n anlay>p birbirleriyle iyi geçinmeye bafllad>lar <çlerinde art>k kendini üstün gören yoktu hepsi hâlâ simsiyaht kendilerine o güzel elbiseleri verenin renk sultan oldu¤unu geç de olsa anlad>lar 82

[close]

p. 15

renk sultan varsa onlar da vard renk sultan yoksa onlar da yoktu renk sultan a herkes içinden seslendi sevgilerini dile getirdi yeniden içimize do¤ dediler bizdeki güzelliklerin hepsi senden geliyormufl biz ne çok aldanm>fl>z diyerek ondan af dilediler renklerin gerçekleri görmesine sevinen renk sultan yavafl yavafl ortaya ç>kt onlar>n sessiz yakar>fllar>na cevap verdi alt ay karanl>ktan sonra bütün renkler kendi elbiselerine kavufltu hepsi renk sultan dan ald>klar >fl>¤ kendi yeteneklerine göre yans>tmaya bafllad kimi k>rm>z kimi mavi kimi yeflil kimi sar oldu ve nice renklerle renkler Ülkesi nde mutlu bir hayat sürdüler filiz gÜner düzenlenmifltir 83

[close]

Comments

no comments yet