Publicatiile periodice romanesti, vol. 2 (1907-1918)

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

biblioteca academiei republicii socialiste romania publicatitle periodice romanesti tom ii 1907-1918 st supliment 1790-1906 editura www.dacoromanica.ro republic academiei socialiste romania

[close]

p. 2

biblioteca academiei republicii socialiste romania publicatiile periodice romane$ti ziare gazete reviste tom ii catalog alfabetic 1907-1918 supliment 1790-1906 descriere bibliografica de george baiculescu georgeta raduica i neonila onofrei editura academiei republicii socialiste romania bucurevti 1969 www.dacoromanica.ro

[close]

p. 3

la intocmirea acestui volum inceput in 1956 si incheiat si definitivat pentru tipar in 1968 au mai lucrat temporar mihaela unteanu-velescu august 1956 martie 1959 selea trifu iulie 1960 decembrie 1963 si aurel pampu aprilie iunie 1956 fosti colaboratori ai sectiei de bibliografie si documentare din biblioteca academiei republicii socialiste romania www.dacoromanica.ro

[close]

p. 4

introducere cu lucrarea de fats biblioteca academiei republicii socialiste romania continua dupa o intrerupere de mai bine de 55 de ani publicarea bibliografiei periodicelor romane§ti tomul i din aceasta bibliografie a ,aparut in 1913 cu titlul publicatianile periodoce romdnesti ziare gazete reviste descriere bibliograficd de nerva hodos fi al sadi ionescu cu o introducere de loan bianu tomul i catalog alfabetic 1820-1906 lucrarea era prevazuta in planul bibliografic al academiei romane elaborat de joan bianu in 1895 tomul al ii-lea care urma sä apara curind dupa cel dintii trebuia sa cuprinda un supliment continind descrierea periodicelor aparute dupa anul 1906 §i o seama de indici speciali care sä prezinte periodicele din ambele tomuri grupate in ordine cronologica dupa limbi dupa locurile de aparitie impreuna cu un indice de nume acest de-al ii-lea torn care n-a putut fi intocmit in perioada dintre cele dauk razboaie mondiale perioada in care biblioteca academiei a trecut prin grele lipsuri materiale apare de-abia acum dupa atita amar de vreme datorita conditiilor cu totul prielnice create in anii construirii socialismului pentru dezvoltarea §tiintei §i culturii in patria noastra cea dintii bibliografie generala asupra periodicelor romane§ti a fost bibliografia publicatiunilor periodice romdnesti fi a celor publicate in limbi straine in romdnia sau de romdni in strdindtate 1817-1887 intocmita in serviciul bibliotecii academiei romane de catre alexandru pop §i publicata in anul 18891 in aceasta lucrare descrierea periodicelor s-a facut in ordinea cronologica cu o wzare alfabetica in cadrul anilor un indice alfabetic al titlurilor §i citeva statistici care prezinta periodicele pe limbi §i pe localitati incheie aceasta bibliografie in care sint inregistrate toate periodicele romane§ti cunoscute autorului pink la anul 1887 inclusiv planul bibliografic din 1895 dupa care avea sä se intocmeasca bibliografia generala a culturii romanesti prevedea de asemenea la clasa a ii-a bibliografia romaneascd modernii o lucrare bibliografica deosebita pentru publicatiile periodice romane§ti aceasta lucrare se spunea in plan are un bun inceput facut in serviciul bibliotecii academiei de d-1 alexandra pop i publicat la 1889 0 noua editiune completata §i corectata este aproape gata 2 noua bibliografie a periodicelor romanesti prevazuta in planul de 1 analele acad rom dezbaterite s ii 10 1887-1888 buc 1889 p 177-336 §11 extras 2 ibidem s ii 17 1894-1895 buc 1896 p 109 iii www.dacoromanica.ro

[close]

p. 5

la 1895 urma s5 se dezvolte deci pe conceptia si metoda celei de la 1889 ca o noua editie completata §i corectata a celei dintii aceasta noua lucrare anuntata in rapoartele de activitate ale bibliotecii academiei din anii 1896 1897 1898 nu mai era opera lui alexandru pop care parasise biblioteca academiei in 1891 ci fusese intocmita de catre nerva hodo§ colaboratorul cu incepere din 1895 al lui ioan bianu la bibliografia romeineascci veche poate acesta a fost motivul pentru care bibliografia completata si corectata de nerva hodos nu s-a publicat atunci atras de joan bianu la lucrarile de sa inceapa in acel an §i care cereau un mare si continuu efort de munca si precizie stiintifica colectiile bibliotecii cuprinzind in acel timp doar o parte din cartile rornanqti vechi nerva hodo s-a vazut nevoit sa amine pregatirea pentru tipar a bibliografiei periodicelor cind in 1903-1905 la inceputul unei perioade de organizare moderns a colectiilor §i cataloagelor bibliotecii s-au intreprins lucrarile pentru recatalogarea periodicelor dupa reguli §tiintifice planul de la 1895 in ceea ce prive§te bibliografia periodicelor a fost modificat s-a luat hotarirea ca indicele principal al bibliografiei sa urmeze ordinea alfabetick ordine care permitea o descriere unitara §i ccmpleta a periodicelor iar indicele cronologic pregatire a materialului pentru bibliografia romcineascci veche care trebuiau sa faca parte din categoria indicilor secundari impreuna cu indicele geografic pe materii pe limbi de nume etc inceputa in 1906 dupa aceste noi criterii bibliografia periodicelor a fost incredintata lui nerva hodl § si lui al sadi ionescu acesta din urma bibliotecar in serviciul academiei din 1902 tomul i cuprinzind descrierea periodicelor aparute in anii 1820-1906 potrivit acestei noi conceptii monografice s-a publicat cum am vazut in 1913 dupa aceasta data lucrarile pentru intocmirea tomului al ii-lea nu s-au mai putut continua biblioteca academiei incepuse inca de pe atunci sa cunoasca criza de personal nerva hodo§ §eful sectiei imprimatelor decedase in 1913 stefan pop care-i luase locul la conducerea sectiei parasi serviciul bibliotecii in 1915 al sadi ionescu §eful serviciului periodicelor in reali tate singurul functionar al acelui serviciu care mai executa §i lucrarile de pregatire a partizilor pentru legatul cartilor si periodicelor §i primirea for la inapoiere preluase in 1915 si sarcina avuta de stefan pop la conduce rea sectiei imprimatelor deosebit el mai incepuse in acela0 an aplicarea sistemului de clasificare zecimala inlocuind sistemul otto hartwig la catalogarea cartilor si a periodicelor 0 singura contributie a mai putut aduce al sadi ionescu la intocmirea tomului al ii-lea din bibliografia periodicelor a redactat f4ele pentru indicele cronologic lucrare pe care a dus-o numai pina la anul 1890 inclusiv litera m incercari de a se relua lucrarile pentru continuarea marilor repertorii bibliografice intrerupte din cauza primului razbdi mondial s-au facht mai tot timpul dupa 1922 in rapoartele anuale ale bibliotecii ioan bianu atragea atentia asupra importantei acestor instrumente de documentare national5 si asupra necesitatii ce se simtea ca ele sä fie puse la indemina cercetatorilor cit mai neintirziat pins la sfir§itul celui de-al doilea razboi mondial nu s-a putut realiza insa decit completarea bibliografiei romcine#i vechi prin publicarea ultimelor fascicule din tomul al iii-lea 1817-1830 si a unui volum al iv-lea de ad5.ugiri §i indreptari alte incercari facute in anii 1938-1939 iv www.dacoromanica.ro

[close]

p. 6

si in anii de dupa razboi de a se relua lucrarile pentru continuarea bibliografiei periodicelor romanesti s-au soldat doar cu modeste inceputuri in decembrie 1956 in sedinta sa de lucru cu colectivul de conducere si consiliul stiintific al bibliotecii prezidiul academiei constatind ca lipsa bibliografiei nationale retrospective constituie o piedica in calea dezvoltarii cercetarilor ce se intreprind asupra trecutului politic economic si cultural al poporului roman a hotarit ca incepind cu anul 1957 sarcina principals a sectiei de bibliografie din cadrul bibliotecii academiei sa fie elaborarea in continuare a repertoriilor de bibliografie nationals retrospective oprite cu zeci de ani in urma din lipsa de mijloace materiale inainte de aceasta hotarire biblioteca academiei constituise in al doilea trimestru al anului 1956 din putinul personal al sectiei de bibliografie un colectiv de tineri bibliografi cu sarcina de a incepe stringerea materialului pentru repertoriul bibliografiei nationale a periodicelor romanesti din perioada 1907-1918 insotit de un supliment de adaugiri si corectari la tomul i repertoriu a earui perioada intre timp s-a modificat flind extinsa pins la anul 1790 prin descoperirea primei gazete tiparite pe teritoriul tarii courler de moldavie lucrarile pentru continuarea bibliografiei periodicelor romanesti de care ne ocupam aici au inceput asadar in 1956 dupa instrumentul de identificare a publicatiilor care urmau sä fie incluse in bibliografie instrument ce se elaborase in cea mai mare parte inca din 1956-1957 sursa principals pentru realizarea acestui instrument a constituit-o ca si pentru tomul i din aceasta lucrare catalogul de serviciu al periodicelor din biblioteca academiei unde publicatiile periodice din catagoria acelora ce formeaza obiectul bibliografiei nationale figureaza in proportie de peste 87 majoritatea in colectii complete pentru descoperirea de not titluri de publicatii periodice sau pentru completarea descrierii acelora care mai prezentau lipsuri in colectiile for spre deosebire de redactorii tomul i al bibliografiei care au descris numai redactorii ceea ce le oferea fondul de periodice din biblioteca academiei torn ii au intreprins pe cale directs si prin corespondents cercetari in principalele biblioteci din cara cu rezultate multumitoare dar care nu modified ci intaresc procentul ce 1-am indicat pentru existenta colectiilor de periodice romanesti in biblioteca academiei se intelege ca pe linga acestea s-a cercetat un mare numar de izvoare bibliografii monografii de localitati de institutii de scriitori si oameni de stiinta si culture memorii si amintiri cores pondenta rubricile bibliografice din ziare si reviste etc in care de asemenea s-au identificat titluri de periodice care nu figureaza in evidentele bibliotecii academiei cercetarea de izvoare secundare mai ales a anunturilor bibliografice din ziarele si revistele foiletate in vederea descrierii for s-a intreprins pe scars large cu importante rezultate si de dire redactorii tomului i intrucit in introducerea publican in fruntea tomului i joan bianu nu expune metoda de lucru a bibliografiei periodicelor ci face numai un istoric al inceputurilor presei in tarile romane incercam sa implinim aceasta lipsa prezentind in cele ce urmeaza normele stabilite de biblioteca academiei www.dacoromanica.ro

[close]

p. 7

si aplicate de cele doua serii de redactori ai tomurilor i si ii pentru intocmirea bibliografiei nationale a periodicelor romane§ti3 criteriile fixate de academia romana pentru bibliografia nationala inca de la elaborarea planului sau bibliografic de la 1895 au fost urmatoarele a criteriul limbii b criteriul teritoriului statului roman c criteriul etnic al nationalitatii potrivit acestor criterii bibliografia periodicelor roma3 normele de lucru pe care cautam sa le expunem cit mai pe larg cu explicatii gi exemplificari on de cite on se va sinrti nevoia sint de fapt normele care se desprind din tomul i cunoscute in general multora dintre cei care au consultat mai des acest torn si care s-au aplicat cu unele completan si imbunatatiri impuse mai ales din cauza marii perioade de timp care a distantat aparitia celor doll tomuri ale bibliografiei si la redactarea tomului al ii-lea fara sä se fi dezvoltat si publicat o data cu aparitia tomului i aceste norme de lucru se gasesc intr-o schita de plan intocmita de nerva hodos ramasa pins azi inedita printre hirtiile acestuia ce se pastreaza la sectia de manuscrise a bibliotecii academiei acest plan cuprinde in esenta lui intreaga conceptie a descrierii alfabetice sub forma unor monografii a publica%iilor periodice romanesti in care indicele cronologic urma s formeze partea a doua a lucrarii descrierea alfabetica luind probabil o dezvoltare peste calculele initiale indicele cronologic la care s-a lucrat se pare concomitent dar fai s fie terminat a minas sa fie cuprins intr-un volum aparte impreuna cu ceilalti indici ai lucrarii reproducem in cele ce urmeaza acest document care sta la baza bibliografiei periodicelor romanesti ca o dovada a felului cum nerva hodos acest mare inaintas al bibliologiei romanesti stapinea teoria si practica bibliografica periodice romanesti plan ca baza a lucrarii se va lua colectiunea actuala a bibliotecii academiei romane cornpletata cu aceea a fostei biblioteci centrale celelalte depozite publice sau particulare se vor cerceta atunci cind intreg manuscriptul va fi pregatit tot atunci se vor controla si indicatiunile aflate in publicatiunile similare pop aricescu iarcu etc a se vedea notitele mele periodicele se vor descrie in ordinea in care se gasesc in depozitul academiei gi inscrise in inventarul facut acum de curind pentru aceasta se va inscrie fiecare ziar gazeta sau revista pe doul serii de fise formind cele doul diviziuni ale lucrarii 1 catalogul alfabetic al tuturor periodicelor cu indicatiunile urmatoare titulatura intreaga reprodusa intocmai cu caractere latine totdeauna locul epoca anul si ziva primului si al ultimului numar periodicitatea formatul in centimetri ex 36 x 24 pretul un an si un numar redactori editori comitet etc tipografia variatiuni in cele de mai sus observatiuni istoric 2 lista periodicelor pe ani cu indicatiunile urmatoare titlul intreg locul data primului numar daca a aparut in cursul acelui an anul ii iii sau urmat &a aparitia este mai mare data ultimului numar daca a incetat eisele de doul marimi adica 1/8 din coala de hirtie ministeriala si 1/16 se vor scrie pe o singura fats si se vor aranja in ordinea alfabetica pentru cele dintii in ordine cronologica redactori nu si giranti responsabili sau primele numere dintr-un ziar sau revista se va insemna data celui mai apropiat numar aflator in colectiunile academiei orice titlu luat din alts parte sau once indicatie strain va vi si in launtrul ei in ordine alfabetica pentru cele de-al doilea nu se vor inscrie in ele decit stiri/e www.dacoromanica.ro

[close]

p. 8

ne referim atit la tomul i publicat in 1913 cit si la tomul ii care apare acum cuprinde a periodicele publicate in limba romana indiferent de locul de aparitie sau de nationalitatea autorilor redactorilor b periodicele publicate in limbi straine care au aparut pe teritoriul tarii ping la 1918 c periodicele in limbi straine publicate de autori roman in alte tars chiar lath au fost scrise in colaborare cu autori straini dintre publicatiile periodice atit de diferite ca forma continut si fel de aparitie au fost incluse in cele doua tomuri aparute ping acum periodice din categoriile ziare gazete reviste adica periodicele in sensul strict al termenului publicatiile de continut variat cu aparitie periodica la intervale regulate in cursul unui an dinainte fixate zilnick saptaminalk lunark trimestriala cu numerotarea in continuare a numerelor sau fasciculelor si a anilor de aparitie cu indicarea redactorilor a abonamentului etc cu aparitie nelimitata in timp adica fare a pune un termen de durat5 acestei aparitii n-au fost incluse in aceste cloud volume publicatii din sfera larger de aplicabilitate a termenului de periodic cum sint cele cu frecventa mai rarer anuala sau neregulata anuare dari de seama rapoarte anale in majoritate publicatii administrative de circulatie redusk care vor trebui sa fie si ele inregistrate intr-un volum aparte s-au facut insa exceptii studiate de la caz la caz mai ales in tomul ii pentru unele publicatii cu aparitie anuala care cuprind articole si studii diferite uneori recenzii si cronica si care pot fi asimilate cu revistele stiintifice prin aparitia for nedeterminata prin structure si continut si de care se deosebesc numai prin periodicitate astfel s-au introdus in supliment publicatii pe care redactorii tomului i nesti le-au inlaturat ca annalele societatei academice romdne din 1879 analele academiei romdne si seriile de mai tirziu ale acesteia memoriile sectiunilor literare istorice si stiintifice analele institutului de patologie 5i bacteriologie editate de dr victor babes in anii 1888/1889-1894/1895 in tomul al ii-lea anuarul institutului geologic at romciniei redactat de l mrazec in 1907-1914 anuar de geografie i antropogeografie editat de s mehedinti in 1909/1910 1914/1915 ddri de seama ale cedintelor institutului geologic at romeiniei 1910-1916 si altele 0 alter categorie de periodice inclusa in tomul ii o formeaza revistele multiplicate prin alt procedeu decit prin tipar litografie sau sapirograf ele sint putine la numar 25-30 de titluri in total unele cunoscute numa din izvoare bibliografice circulatia for fiind restrinsa ele au insemnatate atit prin varietatea lor cit si prin faptul ca multe din ele au fost scoase in conditii grele de razboi ca de pilda buletin de informatiuni marele cartier general 1916-1918 care publica cronica interne a razboiului fi precedata de un asterisc se va controla ina cu bagare de seama dada aceste indica %iuni ar putea fi exacte a se feri de iarcu in cursul frunzaririi ziarelor se vor gasi

[close]

p. 9

si din care numai unele numere au fost tiparite iar restul sapirografiate sau chiar dactilografiate sau foaia cu titlul orizonturi noi scoasa la sapirograf in 1917 de prizonierii de razboi romani aflati in lagarul din mecklemburg in germania in categoria acestora mai intra citeva reviste scolare multiplicate prin aceleasi procedee dintre care dam revista aurora scoasa de m sadoveanu in 1897-1898 pe cind era elev al liceului national din iasi pentru ambele tomuri ale bibliografiei periodicelor descrierea publicatiilor s-a facut pe baza cercetarii atente a colectiilor date le bibliografice s-au cules in mod obligatoriu din foaia de titlu pentru reviste din antet sau frontispiciu pentru ziare si alte publicatii similare in lipsa foii de titlu datele s-au cules de pe coperta cind aceasta a existat sau din prima paging a textului cind aceasta le-a continut de multe ori mai ales la ziare datele bibliografice s-au gasit strinse intr-o caseta redactionala publicata in corpul ziarului ca baza a descrierii s-a luat totdeauna primul numar aparut al periodicului respectiv in cazul cind in colectie nu se afla primul numar s-a luat ca baza a descrierii numarul cu care incepe colectia chiar daca acesta nu este din primul an de aparitie al periodicului cind o publicatie este cunoscuta numai dupa izvoare bibliografice descrierea s-a facut dupa acele izvoare yn cazul acesta titlul periodicului a fost precedat in descriere de un asterisc iar la rubrica de note si observatii s-a indicat sursa de informatie toate modificarile pe care le-au suferit in cursul aparitiei periodicului datele culese din primul numar an fost mentionate la rubrica notelor si observatiilor in felul acesta cercetatorul are in fats o monografie a periodicului respectiv cu toate datele dezvoltarii lui de la aparitie si ping la disparitia lui ceea ce dovedeste superioritatea ordinii de descriere alfabetica fats de cea cronologica la descrierea publicatiilor periodice au fost luate in considerare urm5.toarele elemente a titlul b subtitlul c localitatea sediul redactiei d datele perioada sau perioadele de aparitie e felul aparitiei periodicitatea frecventa f formatul g abonamentul anual si pretul numarului h directorul proprietarul redactorul comitetul de redactie i colaboratorii j editura sau editorul k tipografia ne oprim pe rind asupra acestor elemente ale descrierii cu explicatiile si exemplele necesare a titlul descrierea publicatiilor periodice s-a inceput cu titlul lor care s-a reprodus in intregime in ortografia origina15 titlurile romanesti in caractere chirilice s-au transcris in caractere latine facindu-se mentiune la rublica notelor si observatiilor asupra formei in original a acestor titluri cu caractitlurile in limbile rusa sirba si bulgara s-au reprodus intocmai tere slave fara sa se fi redat si in traducere in acelasi fel s-a procedat la reproducerea titlurilor in limbile franceza germana engleza maghiar5 si greaca titlurile in limbile armeana turca ebraica si idis cu caractere ebraice s-au dat mai intii in transcriere cu caractere latine apoi in original si in traducere romaneasca in tomul i si acestea s-au dat numai in forma originala cind titlul este in mai multe limbi descrierea s-a facut la titlul romanesc iar pentru toate celelalte titluri s-au redactat file de trimitere cu referinta la prima forma a titlului chiar daca in corpul periodicului nu exists texte in acele limbi in tomul i nu s-au facut file de trimitere pentru titlurile in limbi straine daca textul periodicului este numai in limba romans fisele de trimitere s-au socotit necesare pentru toate titlurile spre a se evita orice confuzie atunci vm www.dacoromanica.ro

[close]

p. 10

cind intr-o lucrare sou intr-o bibliografie s-ar gasi citat titlul in limba strains al periodicului in loc de titlul sau romanesc exemple le petrole roumain revue hebdomadaire s occupant du parole des mines du charbon ambre fer sel et de toutes les questions economiques de la roumanie et des pays strangers bucuresti 1 octombrie 1909 1 mai 1911 25 noiembrie 1912 vezi petro lul roman revista sa.ptamlnala ocupindu-se de petrol mine carbune fier sare si de toate chestiunile economice gi industriale din romania bucuresti 1 octombrie 1909 das rumanische petroleum technische wochenschrift erscheint in rumanischer deutscher und franzosischer sprache petroleum minen industrie und handel bucuresti 1 octombrie 1909 1 mai 1911 25 noiembrie 1912 vezi petrolul roman revista saptaminala ocupindu-se de petrol mine carbune fier sare si de toate chestiunile oconomice si industriale din romania bucuresti 1 octombrie 1909 toate schimbarile de titlu s-au semnalat in rubrica notelor si observatiilor si pentru toate s-au redactat file de trimitere conform exemplelor ce urmeaza vestitorul romanesc gazeta cuprinzatoare de feluri de stiinte bucuresti 13 februarie 1843 30 ianuarie 1857 vezi cantor de avis §i corners bucuresti 24 april 1837 foaea satului bucuresti 1 ianuarie 1849

[close]

p. 11

cind un titlu schimbat constituie sursa bibliografica pentru titlul initial marcat cu asterisc atunci trimiterea s-a facut h sens invers de la titlul vechi la titlul nou la care s-a facut in acest caz descrierea exemplu informatia iasi <1917 vezi informatia noua iasi 19 martie 1918 b subtitlul ca si titlul subtitlul s-a reprodus totdeauna in intregime in ortografia originals cind un periodic are mai multe subtitluri acestea s -au reprodus in ordinea in care figureaza pe foaia de titlu sau in antet toate celelalte indicatii privind titlul sint in general valabile si pentru subtitlu schimbarile de subtitluri s-au inregistrat la rubrica notelor si observatiilor tot la aceasta rubrica s-au semnalat cind a fost cazul deosebirile dintre subtitlurile de pe foaia de titlu si cele de pe coperta subtitlurile exprima de obicei caracterul publicatiilor revista literara si stiintifica alteori numai frecventa foae saptaminala de multe on exprima in mod combinat ambele caracteristici organ saptaminal al meseriasilor uneori indica institutia societatea asociatia al carei organ de publicitate este organ al asociatiei invatatorilor si invatatoarelor din romania gazeta invatdorilor 1906 sau buletinul camerei de comerciu si industrie al circ v bra1 a monitorul intereselor materiale 1888-1904 c localitatea s-a indicat totdeauna localitatea unde se afla redactia sediul periodicului nu localitatea in care se tiparea daca aceasta diferea de localitatea redactiei in toate aceste din urma cazuri la indicarea tipografiei s-a alaturat in paranteze si numele localitatii in care aceasta functiona cind publicatia avea redactii in doua sau mai multe orase s-au mentionat toate aceste localitati neamul romeinesc redactat de n iorga a indicat intre anii 1908 si 1913 redactii la bucuresti si valenii de munte in cazul cind o publicatie si-a mutat succesiv redactia sediul in una sau mai multe acestea s-au mentionat pe rind in rubrica notelor si informatiilor cu indicarea anilor in care a aparut in fiecare din aceste localitati d datele perioada sau perioadele de aparitie indicate in limitele anilor cuprinsi in cele doua tomuri ale bibliografiei 1820-1906 si 1907-1918 aceste date au fost redate de regula in limba romans chiar pentru titlurile in alte limbi datele ne referim in special la numele lunilor fiind cam aceleasi pentru majoritatea limbilor care folosesc alfabetul latin si cel chirilic s-a facut exceptie in tomul ii pentru titlurile in limbile orientale ale caror date de aparitie au fost redate pe linga traducerea for in romaneste si in limba originara pentru publicatiile aparute in perioada descrisa ita tomul i si care nu si-au incheiat aparitia in aceasta perioada ci au continuat sa apard si dupa 1906 datele de aparitie s-au exprimat astfel romania muncitoare organ socialist saptaminal bucuresti 1 ianuarie si seria a ii-a 5 martie 1905 continua 10 iunie 1902 in tomul al ii-lea al bibliografiei pentru perioada 1907-1918 descrierea acestui periodic care apare in continuare si datele lui de aparitie din x www.dacoromanica.ro

[close]

p. 12

aceasta noua perioada s-au redat dupa regulile obisnuite iar pentru legatura cu tomul i s-a facut in primele rinduri ale rubricii notelor si observatiilor din subsolul descrierii principale mentiunea de continuare in felul urmator romania muncitoare organ central saptaminal al sindicatelor si organizatiilor socialdemocrate bucuresti seria ii 7/14 ianuarie 1907 13 august 1916 14 noiembrie 14/27 decembrie 1918 48 x 32 anul 6 lei nr 10 bani tip sperantei continuare apare de la 1 ian 1902 cu intrerupere in 1903-1904 vezi tom i p 618 la fel s-a procedat cind o publicatie si-a incheiat aparitia in perioada descrisa in tomul i si reapare in perioada descrisa in tomul ii legatura cu tomul i facindu-se in acest caz cu mentiunea de reaparitie exemplu romanul bucuresti 1 mai 1914 2 decembrie 1915 zilnic 64 x 42 anul 18 nr 5 bani fondator c a rosetti tip independenta lei reaparilie a mai aparut cu intreruperi de la 9 aug 1857 pins in apr 1905 vezi tom i p 624-637 cind o publicatie care continua si in tomul ii si-a schimbat titlul in perioada descrisa in tomul i mentiunea de continuare cuprinde si titlul initial amvonul organul societatei clerului roman ajutorul bucuresti ianuarie 1907 iulie 1916 continuare apare din aprilie 1898 cu titlul consolatorul vezi torn i p 143 yn cazul cind schimbarea de titlu s-a produs chiar la inceputul perioadei din tomul ii 1907 pe linga mentiunea de continuare sau de reaparitie daca e cazul s-a facut pentru legatura dintre cele doua titluri si o fisa de trimitere exemplu l annonce carto-philatelique suite du moniteur philatelique revue mensuelle internationale carto-philatelique bucarest 25 mai 28 iunie 1907 reaparilie a mai apdrut in 1906 cu titlul le moniteur philatelique vezi torn i p 421-422 le moniteur philatelique monitorul filatelic tom i p 421-422 vezi l annonce carto-philatelique suite du moniteur philatelique din torn ii cind dintr-un periodic a aparut un singur numar sau chiar mai multe in care nu s-a indicat felul aparitiei nici datele de aparitie in mod complet acestea s-au redat astfel iunie 1914 1 numar sau ianuarie-februarie 1916 3 numere sau 1918 nr.1-3 intreruperile mai mari in aparitia unui periodic semnalate in descrierea principals s-au explicat in notele din subsol cu mentiunea ca in acel interval de timp publicatia n-a aparut daca exists certitudinea sau ca nu s-a gasit si nu s-a vazut colectia sau numerele aparute in acel timp intreruperile de aparitii din anii 1916-1918 ale unor periodice care reapar in 1918 se explica prin starea de razboi in care s-a aflat tara in acei ani xi www.dacoromanica.ro

[close]

p. 13

e felul aparipei periodicitatea frecventa s-a indicat in general astfel cum se afla formulat in publicatia respectiva apare zilnic apare saptaminal apare dumineca apare la 1 si 15 a fiecarei luni etc de multe on felul aparitiei este indicat cum s-a mai aratat in subtitlu editie zilnica a revistei romania agricola agrarul buc 1915-1918 sau revista riivasul nostru constanta 1907 cind felul aparitiei a fost dedus din colec politics saptaminala ramuri craiova 1916 sau revista bilunara de libera cugetare raliunea buc 1911 sau revista poporana lunara tie el a fost indicat cit mai prescurtat zilnic saptaminal 2 pe luna lunar trimestrial neregulat f formatul to tomul i formatele au fost exprimate prin termenii traditionali in-16 in-8 in-4 in-folio completati prin cite o cifra fractionara 8,1 8,2 8,3 etc ca sa exprime formatul real la care s-a adaugat intre paranteze pentru precizie si formatul in centimetri 8,6 24 x 16 8,10 29 x 20 intrucit formatele bibliografice fixate pe dimensiunile putin variabile ale hirtiei de tipar din secolele xvii-xviii nu mai corespund de mult cu noile si numeroasele formate ale hirtiei de tipar din secolele xix-xx in tomul al ii-lea al lucrarii s-a renuntat la formatele bibliografice care au lamas de fapt simple formate aparente si s-a folosit numai formatul real exprimat in centimetri cum am vazut ca fixase initial nerva hodos in schita sa de plan sau cum recomanda al-sadi ionescu in cursul sau de bibliografie p 60-61 publicat in 1931 g abonamentul si pretul numarului s-a indicat in general in forma prescurtata anul 2 galbeni imp aratesti curierul romdnesc buc 1829 anul 128 lei vechi nr 45 parale trompetta carpatilor buc 1865 anul 12 lei nr 70 bani contemporanul iasi 1881 in unele cazuri abonamentul s-a redat asa cum a fost anuntat abonamentul dupe invoia15 nr 10 bani redesteptarea buc 1909 h datele redactionale s-au reprodus in forma originala din periodic sub directia unui comitet format din sub conducerea d-lui redactata de functiile redactionale s-au indicat in ordinea urmatoare fondator director prim-redactor redactor-sef secretar de redactie redactor colaboratori proprietar editor numele colaboratorilor s-au mentionat numai in cazul clad acestia figurau in listele generale de colaboratori publicate fie la inceputul anului fie in fiecare numar al periodicului s-au mentionat de asemenea numai in tomul ii si numele artistilor care au colaborat cu desene la ilustrarea unei publicatii numele persoanelor indicate in aparatul redactional s-au inregistrat in forma in care au aparut insotite cind a fost cazul de titlurile stiintifice sau profesionale cind un pseudonim a fost identificat numele adevarat a fost alaturat in paranteze ascutite i tipografia numele tipografului sau firma tipografica mentionate de multe on impreuna s-au redat asa cum au aparut tip zaharia carcalechi tip societatii junimea tip speranta tip buciumul roman t codrescu si d gusti in cazurile foarte rare cind s-a indicat si zincografia numele acesteia s-a mentionat dupe tipografie xii www.dacoromanica.ro

[close]

p. 14

descrierea bibliografica facuta de reguld dupa primul numar al periodicului descriere care cuprinde date asupra elementelor enumerate mai sus a fost urmat5 de rubrica notelor si observatiilor in care s-au semnalat cum am mai spus toate schimbarile ivite in aceste date pe toat5 durata aparitiei publicatiei respective schimbari de titlu de subtitlu de format schimbarile ivite in aparatul redactional si in rindurile colaboratorilor in denumirea atelierelor tipografice in aceasta rubrica descrierea bibliografica a unui periodic s-a completat si cu alte date care dezvolta si concretizeaza activitatea redactionala si editorials a unor publicatii s-au semnalat astfel toate numerele speciale comemorative si jubiliare editiile speciale si tablele de materii anuale sau pe mai multi ani s-au mai mentionat suplimentele periodice publicate separat de catre unele ziare sau reviste care in ambele volume ale bibliografiei au fost descrise separat la titlul for ziarul adeveirul din bucuresti de pilda a publicat separat mai multe suplimente periodice belgia orientului 1903 1907 din oat lumea 1903 1904 litere si arte 1903 1904 miscarea economics 1903 1904 moda ilustrata 1897 -1904 pentru copii 1903-1904 viata militariz 1903-1904 dintre suplimentele publicate in mod periodic dar cuprinse in paginatia unor publicatii s-au mentionat numai acelea cu titluri proprii pentru suplimentele din aceasta categorie socotite mai importante prin rolul pe care 1-au avut in miscarea noastra social-culturala sau prin personalitatea celor care le-au redactat s-au intocmit si fise speciale de trimitere exemple activitatea sociali a preotilor si invitatorilor

[close]

p. 15

carea la rubrica notelor si observatiilor a locului in care se afla publicatia daces acesta este altul decit biblioteca academiei sau a izvorului bibliografic care mentioneaza aparitia periodicului marcat in acest caz cu asterisc partea unor colectii de periodice care au intrat mai tirziu in biblioteca academiei sau in alte biblioteci si care in tomul i au fost inregistrate dupes izvoare bibliografice in acest caz la rubrica notelor si observatiilor s-a facut mentiunea de inlocuire a descrierii din tomul i care era o descriere provizorie gazeta saptaminala epoca literard de pilda redactata de i l caragiale in 1896 care fusese inregistrata in tomul i dupes izvoare bibliografice este descrisa in supliment in felul urmator epoca literara bucure§ti 15 aprilie 17 iunie 1896 apare in fiecare dumineca 48 x 32 a doua a suplimentului corrigenda cuprinde in general doua feluri de descrieri mai intii descrieri complete cu toate datele bibliografice ale nr 15 bani sub ingrijirea d-lui i l car agia 1 e tip epoca inlocuie§te descrierea provizorie din torn i p 242 in al doilea rind in aceasta parte a suplimentului se mai cuprind descrieri acute in vederea completarii unor date bibliografice insuficient redate in tomul i in special a datelor care modifica perioada de aparitie a unei publicatii in acest caz descrierea se intregeste cu datele obtinute in urma desco peririi unei colectii mai complete sau a unui izvor bibliografic nou un exemplu agronomia diurnalu de agricultura §i economia rurala bucure§ti 15 ianuarie 1862 nr 23 din an iii completeaza descrierea din torn i p 9 unde anul 1862 nu este mentionat in multe din aceste cazuri ca in exemplul de mai sus s-a socotit necesar ca pe linger data de aparitie a numerelor ce completeaza o colectie sa se indice si anul de aparitie al periodicului si sa se precizeze si numerele respective tot pentru aceasta parte a suplimentului s-au mai redactat numeroase file de trimitere privind unele schimbari de titlu titluri in alte limbi sau titluri de suplimente mentionate in descrierile din tomul i dar care nu figureaz5 in ordinea alfabetica din acel torn clasarea alfabetica a titlurilor descrise s-a facut cu respectarea intocmai a ortografiei originale din titlul publicatiei buletinul asociatiei buletinul asociatiunii buletinul societatei buletinul societ5.tii buletinulil calea vietei calea vietii gazeta de focsani gazeta de galati gazeta de iassi gazeta de moldavia xiv www.dacoromanica.ro

[close]

Comments

no comments yet