2.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI-1 MEB 2013-2014

 

Embed or link this publication

Description

DEĞİŞKLİK

Popular Pages


p. 1


[close]

p. 2

md>r ve millî e¤itim bakanl>¤>na aittir kitab>n metin soru ve flekilleri k>smen de olsa hiçbir suretle al>n>p yay>nlanamaz ed¤ talim ve terbiye kurulunun 18.12.2009 gün ve 286 say>l karar ile ders kitab olarak kabul edilmifl destek hizmetleri genel müdürlü¤ünün 19.03.2012 gün ve 3398 say>l yaz>s ile üçüncü defa 257.789 adet bas>lm>flt>r.

[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5[close]

p. 6[close]

p. 7

ders k

[close]

p. 8

ders k

[close]

p. 9

ders km b benim eflsiz yuvam c dün bugün yar>n bakimli olmak <Çz bu bafll>klar dikkatinizi çekerek sizlere farkl bir bak>fl aç>s kazand>racakt>r bu bölüm konuya haz>rl>k bölümüdür bu bölümdeki sorulara kendi hayat>n>zdan cevaplar bulmaya çal>fl>n>z görselleri inceleyiniz metinleri dikkatlice okuyunuz bu bölümde anlat>lanlar kendi hayat>n>zla karfl>laflt>r>n>z bu bölüm bilgilerinizi tazelemek ve hat>rlatmak amac>yla haz>r lanm>flt>r Çal>flma kitab>nin ilgili sayfas>n gösterir a zeynep okula haz>rlanmak için erken kalkt elini yüzünü y>kad saçlar>n kendisi tarayam>yordu annesinden yard>m istedi annesi zeynep in saçlar>n tarad kahvat>dan sonra difllerini f>rçalad okul k>yafetini giydi kiflisel zeynep pa rk en ba k m >n ya zaman zaman n yard>m büyüklerinde al>r zeynep art>k okula haz>rd 1 kiflisel bak>m>n>zla ilgili neleri yard>m almadan yap>yorsunuz 2 kiflisel bak>m>n>zla ilgili neleri yard>m alarak yap>yorsunuz 15 nu Çk 19 21 bu bölüm de¤erlendirme çal>flmalar>n>n bulundu¤u bölümdür buradaki sorular arkadafllar>n>zla tart>fl>n>z ve bir sonuca ulaflmaya çal>fl>n>z ders kitab>n>n sayfa numaras>d>r 9

[close]

p. 10

okul heyecanim 10

[close]

p. 11

11

[close]

p. 12

a okula hazirim gün içinde neler yap>yorsunuz bugün hayat bilgisi dersinin konusu okul ile ilgili ifllerdi s>n>fta okul ile ilgili ifllerin neler oldu¤u ve bunlar>n önemi hakk>nda konufluldu s>n>fça okul ile ilgili iflleri öncelik s>ras>na koyman>n gerekti¤i görüflünü benimsedik · zaman>nd a uyanmak · kahvalt y apmak · okula zam an>nda gitm ek · okul dönü flü dinlenme k · Ödevleri y apmak · k>yafetleri ve okul çanta s>n haz>rlamak · zaman>nd a yatmak ben de okulla ilgili ifllerimi listeledim ve önceliklerine göre s>ralad>m raya uygun flekilde yapmaya karar verdim sabah saat 7.00 de uyand>m okul k>yafetimi giydim ve kahvalt>m yapt>m 12 okula zaman>nda gittim.

[close]

p. 13

a okul dönüflü annem beni kap>da karfl>lad okulda ö¤rendiklerimi tekrar ettikten sonra ödevlerimi tamamlad>m okul çantam haz>rlad>m Ö¤retmenim atatürk ün disiplinli ve planl çal>flt>¤>n bunun için baflar>l oldu¤unu söyledi Ö¤retmenim atatürk verdi¤i kararlar mutlaka uygulard dedi ben de onun gibi disiplinli ve planl çal>flaca¤>m verdi¤im kararlar mutlaka uygulayaca¤>m atatürk gibi çok çal>fl>p baflar>l olaca¤>m siz de okul ile ilgili yapt>¤>n>z iflleri öncelik s>ras>na koyarak bir liste haz>rlay>n>z haz>rlad>¤>n>z listeyi arkadafllar>n>zla paylafl>n>z nu 13 Çk 14 16

[close]

p. 14

a unuttu/um bzda hangi araç ve gereçler var pazartesi hayat b mat türkçe türkçe görsel s serbest e sal hayat b mat türkçe türkçe görsel s mat haftal>k ders program Çarflamba perflembe hayat b hayat b mat türkçe türkçe türkçe türkçe türkçe beden e serbest e beden e serbest e cuma türkçe türkçe müzik görsel s serbest e serbest e hayat b mat türkçe türkçe görsel s mat Ömer in ders program>na göre sal günü hayat bilgisi türkçe matematik ve görsel sanatlar dersleri vard Ömer çantas>na görsel sanatlar dersi için resim defteri ve boya kalemlerini koydu matematik dersi için say boncu¤unu ald ders ve çal>flma kitaplar>n özenle çantas>na yerlefltirdi yaz kalemlerini de kalemli¤ine yerlefltirerek çantas>na koydu ders araç ve gereçlerinizi neye göre haz>rl>yorsunuz 14 Çk 17 18 nu

[close]

p. 15

bakimli olmak <Çz a zeynep okula haz>rlanmak için erken kalkt elini yüzünü y>kad saçlar>n kendisi tarayam>yordu annesinden yard>m istedi annesi zeynep in saçlar>n tarad kahvat>dan sonra difllerini f>rçalad okul k>yafetini giydi kiflisel zeynep rken >m >n yapa bak zaman aman z ard>m üklerinden y büy al>r zeynep art>k okula gitmeye haz>rd 1 kiflisel bak>m>n>zla ilgili neleri yard>m almadan yap>yorsunuz 2 kiflisel bak>m>n>zla ilgili neleri yard>m alarak yap>yorsunuz 15 nu Çk 19 21

[close]

Comments

no comments yet