Afrika Gazetesi 04-08 - 2010

 

Embed or link this publication

Description

Afrika Gazetesi 04-08 - 2010

Popular Pages


p. 1

emeklilerimiz de bir alem hem teslimiyetçi politikalarla bir yere varýlamaz diyorlar hem de ankara ya laf söylenmesine katlanamýyorlar Öyleyse bu savaþý nasýl kazanacaklar ÝcazetsÝz gÜnlÜk gazete tarÝh 4 aðustos 2010 Çarþamba yil 9 sayi 3149 fÝyati 2 tl kdv dahil Þener levent senerlevent@yahoo.com açý Çangar sÝzÝ Çok sevÝyor l 2 sayfada Ýþgal altýnda ÝcazetsÝz yazýlar kÜÇÜk hÜkÜmetÝnÝn tedbÝrlerÝ dolgun dalgýçoðlu sözün bittiði yer Özgün kutalmýþ gÜneye ya da tÜrkÝye ye gÝden haksiz mi erdoðan baybars tayyÝp duymasin ali osman ve nÝhayet doÐru adres mehmet levent uyuþturucu baronlarý ile ilgili yayýnlarýmýz karþýsýnda polisin sessizliðe bürünmesi güvenlik kuvvetleri komutanlýðýna karþý toplumda ciddi bir güvensizlik yaratýyor bu toplum iþadamý kýlýðýndaki uyuþturucu tacirlerine teslim olmayacak pakete karþý çýkýnca deðeri birdenbire arttý Çangar paylaþýlamýyor n hükümetin ekonomik tedbirlerini eleþtiren ünlü iþadamý mehmet Çangar medyamýzýn gözdesi oldu n Çangar basýnda ve ekranda ekonomi dersleri vermeye baþladý polis n kktcde tutuklanan ve halen türkiyede cezaevinde bulunan Ýsmet felekin kktc polisine açýkladýðý suç ortaklarýný türkiyedeki ifadesinde de açýkladýðý ve þimdi bunlar hakkýnda kktc polisinden bilgi talep edildiði belirtiliyor n gazetemize bilgi veren kaynaklar tc polisinin kktcde tutuklama yapamadýðý için uyuþturucu kaçakçýsý iþadamlarýna dokunulamadýðý belirtiliyor n kýbrýsta görevini tamamlayan ve türkiyeye dönmeye hazýrlanan gkk komutaný tümgeneral abdullah recep terfi kaygýsýyla mý bu konuyu uyutuyor kimi koruyor yayýnýmýzla ilgili tek ses mehmet Çakýcýdan geldi Þener levent yazýyor 2 sayfada aÇi sütununda 142 kilo eroin ile ilgili gazetemizde yer alan ýsrarlý yayýnlar hakkýnda polis hala hiçbir açýklama yapmazken elimize yeni bilgiler ulaþmaya devam ediyor kktcdeki þüpheli tüm iþadamlarýnýn telefon baðlantýlarý tc interpolü tarafýndan dinlemeye alýndý bu konuþmalarýn teknik takip dosyalarýnda kktc polisine de iletildiði ancak buradaki polisin hiçbir iþlem yapmadýðý öne sürülüyor Çakýcý polis açýklama yapmalý n afrikanýn cesaretli yayýnlarýný takdirle karþýladýklarýný belirten tdp genel baþkaný mehmet Çakýcý polis genel müdürlüðünü iddialarý yanýtlamaya çaðýrdý n uyuþturucu kullanýmýnýn her geçen gün gençler arasýnda arttýðýný vurgulayan Çakýcý afganistan pakistan ve türkiye üzerindeki ticaret yolunun bir ayaðý da kýbrýstýr dedi n Çakýcý bugüne kadar yakalananlar daha çok kullanýcýlar ve baðýmlýlardýr esas satýcýlar mafya ile kimse ilgilenmemiþtir yapýlanlar sadece buzdaðýnýn üst kýsmý ile uðraþmaktýr n Çakýcý Ýngiltereye giden uyuþturucunun çok önemli bir bölümünün kýbrýs ve türkiye üzerinden gittiðini söyledi n 3 sayfada n2 sayfada l 3 sayfada arif h.tahsin yazýyor dünya döner

[close]

p. 2

telefon borÇlari telekomünikasyon dairesi 31 mayýs 2010 tarihine kadar olan telefon borçlarýnýn 18 aðustos a kadar kapatýlmasýný istedi telekomünikasyon dairesi nden yapýlan açýklamaya göre borçlarýný kapatmayan abonelerin telefonlarý bilgisayar aracýlýðýyla kesilecek aralýk 2009 sonu itibariyle 6 ay ve üzeri borcu olan abonelerin hatlarý iptal edilip abonelikleri sonlandýrýlacak abonelerin 163 sesli yanýt servisinden telefon borçlarýný öðrenebilecekleri belirtildi olaylar ve gerçekler arif hasan tahsin Ýþimiz gücümüz yalan-dolan Þimdi istersanýz lafýmý aðzýma dýkarsýnýz dünyanýn kendisi yalan be hoca der usturayý elimden düþürürsünüz haklýsýnýz bu yalan dünyada biz gerçeðin peþinde koþan aptallarýz neysa boþuna yaratýðýn en güvenilir olmayaný en uyuzu en çok uþaklýða yatkýn olaný en madrabazý ve saire ve saire insandýr demediler Þu söylemin bir yanlýþý mý var ne der kýbrýslý olan senin hayatýn yalan kimin hayatý yalan deðil ki yüz sene yaþasan ne yazar kazandýðýn parayý beþ-on eþek ya da bir deve kervaný kaldýramasa ne yazar azrail ya da seni alacak tren geldiðinde ve önden buyur gardaþ dediðinde dÜnya dÖner kuzeyi baþka türlü güneyi baþka türlü iþgal altýndadýr ama þimdi kuzey den bahsederik kuzey de oy bekleyen bir partinin ahaliye ey ahali bizi seçin ki türkiye nin bize gönderdiði paketi ki maaþ ve ücretlerinizin aþaðýya çekilmesini öngörür derhal uygulayalým deyemez ubp da demedi tam tersini söyledi yalandýr asla ve kata biz iþçinin çiftçinin köylünün memurun polisin emeklinin yaþam düzeyini aþaðýya çekmeyeceðiz emekliye maliye bakaný yazýlý teminat da verdi cumhurbaþkanlýðý seçiminden sonra derviþ bey da yalan söylemeye devam etti emekliye ve çalýþanlara hükümet üyeleri gibi Ýþgal altýndaki bir ülkede iþgalciye uþaklýk yarýþýnýn alenen sürdürüldüðü bir ülkede hak hukuk ganun nizam bekleyecek kadar aptal deðildir bu toplum böyle bir düzende maaþýnýn da malýnýnmülkünün da iþinin da her an elinden Þener levent senerlevent@yahoo.com açý Çangar sÝzÝ Çok sevÝyor ekonomi dersleri alýrsan bu iþin erbabýndan alacaksýn bu dersleri Öyle meteliksiz ekonomi profesörlerinden deðil cebi þiþkin iþadamýndan parayý kolay kazanandan ve su gibi harcayandan ekonomi profesörü paranýn nasýl kazanýlacaðýný bilir ama kendisi para kazanamaz hiçbir zaman Çekirdekten yetiþenler bu meselede taþ çýkartýr ona anlý þanlý abramoviç ekonomi profesörü müydü mesela ne münasebet ama paraya para demiyor þimdi caný þusi çekse özel uçaðýyla japonya dan hamburger çekse new york tan getiriyor ve o dillere destan yatý ile binbir gece aleminde yüzüyor okyanuslarda dünyanýn düzeni bu krallar ve soytarýlar açlar ve toklar bir de demokrasi demezler mi bunun adýna Çatla da patla alasý var bizim de buralarda bakýn sýralamada beþinci zenginimiz olduðu söylenen mehmet Çangar ýn peþine düþmüþ bugünlerde herkes polis interpol ya da vergi memurlarý falan deðil necip medya paylaþamýyorlar onu biri söyleþi yapýyor biri ekrana çýkarýyor oto kralýmýz maþallah ekonomi dersleri veriyor millete dedim ya profesörden deðil erbabýndan alacaksýn bu dersleri hem de damarlarýnda asil türk kaný taþýyan erbabýndan yalnýz ekonomi dersleri vermekle kalmýyor Çangar milliyetçilik dersleri de veriyor elçilik önünde eylem yapan provokatörler e de haddini bildiriyor -ezeceksin bunlarýn baþýný diyor türkiye mize karþý çýkanlarý ezeceksin Çok para kazanmanýn çok büyük servet sahibi olmanýn bir yolu da bu mudur acaba Ýnanýn Çangar a inanýn Çünkü Çangar sizi çok seviyor o olmasa nerde bulacaktýnýz ya siz þimdi þu gýcýr gýcýr bmw leri söyleyin nerde bulacaktýnýz ha Ýyi ki varsýn sen mehmet ve çok þükür býrakýp gitmezsin de bizi bak iþte londra ya gittin ama geri döndün yine senden uzunca bir süre haber alamayýnca nasýl meraða kapýldýk bilemzsin keþke bir haber verseydin duyduk ki larnaka dan gitmiþsin zararý yok zaten þimdi hepimiz de ordan gideriz felek utansýn türkiye ye laf edenler utansýn dönünce nasýl buldun vatanýný Ýnsanýn vataný gibi yok deðil mi o frijit londra da kim bakar adamýn suratýna kim bir selam verir burada bak fýr dönüyorlar etrafýnda gazeteler ekranlar paylaþamýyor seni anlat millete nasýl düzlüðe çýkacaðýmýzý þimdi beni sorma orhan veli modundayým bugünlerde ne demiþti üstad Þiir yazdým bunca senedir ne buldum eþkiyalýk edeceðim bundan sonra haberi olsun yol kesenlerin Ýþ yok artýk kendilerine dað baþlarýnda madem ki ekmeklerini alýyorum ellerinden buyursunlar onlar da benim yerime münhal var edebiyat aleminde ben de tam öyleyim þimdi iþte gazetecilik yaptým bunca zaman ne buldum uyuþturucu kaçakçýlýðý yapacaðým bundan sonra sigara kaçakçýlýðý ve kara para aklayacaðým buldukça haberi olsun tüm kaçakçýlarýn Ýþ yok artýk kendilerine bu adada madem ki ekmeklerini alýyorum ellerinden buyursunlar onlar da benim yerime münhal var gazetecilik aleminde hirsizlik olaylari Çatalköy ve gazimaðusa daki hýrsýzlýklarda yaklaþýk 15 bin tl çeþitli kiþisel ve ziynet eþyalarý ile çek yapraklarý çalýndý polis basýn bülteni nden derlenen bilgilere göre Çatalköy de yalçýn akyýldýz a ait evden 10 bin tl ye yakýn nakit para 5 kredi kartý 2 bankamatik kartý 77 boþ çek yapraðý çek defteri 3 nüfus cüzdaný pasaport 4 sürüþ ehliyeti ziynet eþyalarý kol saati 3,700 tl meblaðlý 2 çek yapraðý güneþ gözlüðü ile tahsilat makbuzlarý çalýndý yine Çatalköy de aksu uzun a ait evden de soðuk buhar makinesi ile kamera çalýndý ancak çalýnan eþyalar evin 50 metre uzaðýnda bulundu gazimaðusa da ise hülya tanyeli ye ait iþyerinden 3000 tl nakit para ve 760 tl meblaðlý çek yapraðý çalýndý Ýþgal altýndaki bir ülkede iþgalciye uþaklýk yarýþýnýn alenen sürdürüldüðü bir ülkede hak hukuk ganun nizam bekleyecek kadar aptal deðildir bu toplum böyle bir düzende maaþýnýn da malýnýn-mülkünün da iþinin da her an elinden alýnabileceðini bu toplum yaþayarak bilmektedir kendinden baþka ne götürebilin ki peki deðer mi bu yalan dünyada yalan dolaný meslek edinmek bir koltuk uðruna binbir yalan söylemek ve fukaranýn ve zayýfýn ensesinde keyif çatmak neysa politikacýnýn düsturunu anladýk politika yalan söyleme sanatýdýr amma bunun da bir sýnýrý olur köylerimizden birisinde saðlama bir atýcý vardý usturanýn ardýndan bir da cilet perdahý çekerdi mutlaka dinleyenlerine köyün kahvecisi bir gün be kes artýk bu týraþý yalanýn bukadarý da çoktur -peki ne yapalým be amca -ben yanýma bir zil alacam sen aþýrýya gaçýnca zili çalacam o zaman sen da düzeldecen tamam tamam bir gün ahbabýmýz kahvehaneye gittiðinde gördüðü bir yýlaný anlatmaya baþlar be uþaklar allah sizi inandýrsýn bugün bir yýlan gördüm en az beþ kulaç vardý kahveci zili çalýnca eh beþ deðilisa 4 kulaç vardý zil gene çaldý 4 deðilsa 3 zil çalmaya devam etti 3 deðilsa 2 iki deðilsa bir zil gene çalýnca þöyle dedi ne olan ben bu yýlaný hiç görmedim olmamasý lazým ama burasý kýbrýs týr artý alýnabileceðini bu toplum yaþayarak bilmektedir bu düzende hakkýn hukukun insan haklarýnýn karþýlýklý imzalanan anlaþmalarýn uluslararasý hukukun sökmediðini da bilir dibinde Ýnsan haklarýndan asla taviz vermediðini söyleyen bir avrupa birliði var demokrasinin beþiði Ýngiltere var demokrasiyi dünyaya yaymakla kendini görevli sayan bir amerika var ama kýbrýs ta avrupa birliði üyesi olan küçücük bir toplum var ki göz göre göre yok etmeye çalýþýr türkiye kimsede týs var mý gelin bizim uþaklara bu memlekette demokrasi var demeseler kendilerine bir sözümüz olmaz ama hem demokrasi hem da yalancý bir hükümet ve cumhurbaþkaný olmaz demokrasi olsa yalan üzerine kurulan bir seçim kampanyasýnýn sonucu kabul edilmez yalan söyleyen cumhurbaþkaný da olsa bakan da olsa milletvekili da istifaya zorlanýr Ýstifa eder ettirilir türk ordusunun arkasýna saklanýp cesurluk yapmak kolay ama kýbrýs a gelen her iþgalci eninde sonunda kýbrýs tan gitti be uþaklar türkiye da gidecek bir gün dünya da çok küçüldü saklanacak delik yok fukara mussolini da gaçamadý ahali baþ aþaðý astý naçiz vücudunu dünya döner demÝrhan da 3 saatlÝk elektrÝk kesÝntÝsÝ Þebeke çalýþmalarý nedeniyle bugün demirhan bölgesinde 09.00-12.00 saatleri arasýný 3 saatlik elektrik kesintisi yapýlacak kýb-tek ten yapýlan açýklamaya göre kesinti demirhan ýn bir bölümü gökhan cihangir beyköy ve düzova yý kapsayacak dÝkmen-taÞkent yolundakÝ kazada 1 kÝÞÝ yaralandi dikmen-taþkent anayolunda önceki sabah meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý polis bültenine göre kaza 23 yaþýndaki narzulla rozybayev in jl 473 plakalý van aracýyla viraj üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek karþýdan gelen 31 yaþýndaki ayhan yalçýndað yönetimindeki hu 684 plakalý araçla çarpýþmasý sonucu meydana geldi kazada yaralanan rozybayev lefkoþa devlet hastanesi yoðun bakým servisinde kontrol altýna alýndý Çiziktirdi taÞkinkÖy de ÝndÝrÝm ÞÖlenÝ taþkýnköy de metropol yolu olarak da adlandýrýlan caddede perþembe günü indirim þöleni düzenlenecek Þölen günü cadde 15.00 ten sonra ltb ekipleri tarafýndan araç trafiðine kapatýlacak ve þölen 17.00 24.00 saatleri arasý devam edecek Ýndirim Þöleni boyunca çeþitli eðlence ve sosyal amaçlý etkinlikler de yapýlacak canlý dj eþliðinde müzik çocuklar için hareketli oyuncaklar yüz boyama palyaçolar lokmaþamiþi vs gibi yerel yiyeceklerin satýþý da yapýlacak.

[close]

p. 3

afrÝka dan mektup 75 bÝn seferÝsÝ varmiÞ ÝcazetsÝz gÜnlÜk gazete gÜneyde sÝlahli soygunu güney kýbrýs ta kýbrýs bankasý nýn limasol daki þubesi dün sabah silahlý kiþilerce soyuldu kýsa namlulu silah taþýyan iki kiþi saat 10.30 da banka þubesine girerek þubede bulunan yaklaþýk 15 müþteri ve banka çalýþanýna rumca bu bir soygundur yere yatýn diye baðýrdýktan sonra silah zoruyla kasada bulunan 40 bin euro civarýnda parayý çaldý kot pantolon ve siyah tshirt giyen baþlarýnda da kask olan soyguncularýn motosikletle olay yerinden uzaklaþtýðý belirtildi Çok garip ama adadaki türk ordusu ile savaþabilecek bir güce sahip olduklarýný düþünen kýbrýslýrumlar var hala türk ordusu güneyi zaptetmeye kalkýþmýyorsa karþýsýndaki bu güçten çekindiði için kalkýþmýyormuþ Þövenist bir politikacýdan veya bir kilise sözcüsünden duysam bunu þaþýrmazdým hiç ama akel milletvekili aristos aristotelus tan duyunca hayretler içinde kaldým ne diyor bakýn türk askerine karþý garantimiz 75 bin seferimizdir yani orduda bir dönem askerlik yapan birkaç bin kiþi deðil 75 bin seferi türk ordusu adada ilerlemiyorsa onlar sayesinde ilerlemiyormuþ bir hesap kitap yapmýþ anlaþýlan aristotelus türk askerinin adadaki sayýsý 36 binmiþ seferiler ise 75 bin e 36 bin 75 bine karþý koyabilir mi ya da ezip geçebilir mi onu matematiksel hesaba bak hizaya gel pek önemi yok gerçi ama merak ediyorum adadaki türk ordusunun 36 bin kiþilik olduðunu kim söylemiþ bay aristotelus a emin mi bundan ben ne kadar olduðundan emin deðilim mesela týpký tc li yerleþiklerin sayýsýndan emin olmadýðým gibi kimi 40 bin diyor asker için kimi 30 bin orduda askerlik yapan gençlerimize ise 60 bin olduðu söyleniyor hangisine inanmalý ama diyelim ki aristotelus un dediði gibi 36 bin olsun yetmez mi bu profesyonel ve tam teçhizatlý ordunun karþýsýnda duracak güç mü var güney kýbrýs ta ve bu ordu ondan korktuðu için mi güneye akmýyor siz gerçekten böyle mi düþünüyorsunuz sevgili kýbrýslýrum kardeþlerim bunun için mi hükümetin silahlanmaya harcadýðý büyük paralara pek de ses çýkarmýyorsunuz sizin silahlanmanýz ve askeri gücünüzle pohpohlanmanýz buradaki türk ordusunun bal sürer ekmeðine ama bunun farkýnda bile deðilsiniz siz anlaþýlan siz silahlandýkça o da buradaki varlýðýný güçlendirir buradaki varlýðýnýn gerekliliðine inandýrýr herkesi biz gidersek kýbrýslýtürkleri keserler tezini saðlamlaþtýrýr zaten kýbrýslýtürklerde de barýþ ve birlikte yaþama isteðini azaltýr bu rum milli muhafýz ordusu nun güçlenmesini kýbrýslýtürklerin de kendileri için bir güvence olarak görmesini beklemezsiniz herhalde siz yeni silahlar aldýkça kýbrýslýtürkler daha çok sarýlýr buradaki orduya adadan gitmesini istemez asla yüksek tirajlý bir gazetemizin genel yayýn yönetmeni þöyle yazmýþtý bir zaman türk askeri adadan giderse son gemiye ben de biner ve onlarla birlikte buradan giderim sizin silahlanmanýz ve askeri gücünüzle böyle övünmeleriniz güvensizlikten baþka bir þey vermiyor kýbrýslýtürk toplumuna ve türkiye den kurtulmaya çalýþýrken herkesi daha çok türkiye nin kucaðýna itiyor demek türk askeri çözüm olmadan buradan giderse aristotelus un matematiksel hesabý daha da kývamýna gelir sizde 75 bin seferi bizde ise 20 bini geçmez bu durumda ne yapalým bay aristotelus türk askerinin hiçbir zaman adadan gitmemesi için bayrak mý açalým yayinimizla ÝlgÝlÝ Ýlk aÇiklamayi Çakici yapti Çakýcý uyuþturucu mafyasý ile mücadele þart kktc de 13-65 yaþ grubu arasýnda uyuþturucu deneme oranýnýn %6 olduðunu açýklayan Çakýcý bu oranlarýn uyuþturucu kullanýmýnýn ülkede en önemli sorunlarýn baþýnda geldiðinin göstergesi olduðuna iþaret etti afganistan-pakistan ve türkiye üzerindeki ticaret yolunun bir ayaðýnýn kýbrýs olduðunu bunun yaný sýra lübnan güney kýbrýs tan geçen bir baþka güzergahýn daha bulunduðunu Ýngiltere ye giden uyuþturucunun çok önemli bölümünün de kýbrýs ve türkiye üzerinden gittiðini belirten Çakýcý kýbrýs ýn transit bir noktada olmasý nedeniyle uyuþturucu trafiðinden etkilendiðini vurguladý kýbrýs ta bugüne kadar uyuþturucu ile ilgili bir devlet politikasý olmadýðýný okullarda eðitim verilmediðini belirten Çakýcý bugüne kadar yakalananlar daha çok kullanýcýlar ve baðýmlýlardýr esas satýcýlar ve mafya ile kimse ilgilenmemiþtir yapýlanlar sadece buzdaðýnýn üst kýsmý ile uðraþmaktýr dedi böylesi bir ortamda afrika gazetesi nin uyuþturucu ticareti ile ilgili cesaretli yayýnlarýný takdirle karþýladýklarýný belirten Çakýcý hükümet ile polis genel müdürlüðü nün konuya iliþkin açýklama yapmasý gerekliliði üzerinde durdu Ýddialarýn mutlaka yanýt bulmasý ve varsa suçlularýn kamuoyuna açýklanmasý gerektiðini kaydeden Çakýcý hükümet ve polis bu konunun üzerine ciddiyetle eðilmelidir kamuoyuna da mutlaka açýklama yapýlmalýdýr Ülke gençlerini tehdit eden uyuþturucu belasýnýn üzerine gitmek devletin zorunluluðudur þeklinde konuþtu toplumcu demokrasi partisi tdp genel baþkaný mehmet Çakýcý hükümet ile polis genel müdürlüðü nü son günlerde uyuþturucu ticaretine yönelik basýnda yer alan ciddi iddialar hakkýnda açýklama yapmaya davet etti uyuþturucu kullanýmýnýn dünyanýn yaný sýra kuzey kýbrýs türk cumhuriyeti nde de artarak büyüyen sorunlarýn baþýnda geldiðini belirten Çakýcý özellikle gençler arasýnda artan bir yüzdelik olduðuna dikkat çekti yapýlan bilimsel araþtýrmalarda uyuþturucu kullanýmýn her yýl arttýðýnýn ortaya çýktýðýný belirten Çakýcý bugün lise çaðýndaki gençlerde %8 deneme oraný vardýr dedi uyuþturucu kaçakçýlýðý olayli mÝtÝng 25 tutuklu serbest býrakýldý sendikal platform tarafýndan önceki gün düzenlenen mitingde gözaltýna alýnan ve aralarýnda bazý sendikalarýn baþkanlarýnýn da bulunduðu 25 eylemci dün sabah saat 07.30 itibarýyla serbest býrakýldý tak muhabirinin devrimci Ýþçi sendikalarý federasyonu dev-Ýþ baþkaný mehmet seyis ten aldýðý bilgiye göre serbest býrakýlan eylemcilere polisin görev yapmasýný engellemek ve polis barikatýný aþarken polisi itmekten dava okundu afrika Özel günlerdir yaptýðýmýz 142 kiloluk eroin kaçakçýlýðý ile ilgili ýsrarlý yayýnlarýmýz karþýsýnda polis hala hiçbir açýklama yapmazken elimize yeni bilgiler ulaþmaya devam ediyor edindiðimiz bilgiye göre kktc de tutuklanan ve türkiye ye iade edilen Ýsmet felek kktc polisine verdiði ifadenin bir benzerini de tc polisine verdi ve suç ortaklarýný bu ifadede de açýkladý tc polisi ifadelerde aldýðý bilgiler doðrultusunda harekete geçti ve kktc de þüpheli görülen ve zan altýnda tutulan iþadamlarýnýn telefon baðlantýlarýný dinlemeye aldý tc polisinin bu telefon konuþmalarýný da içeren teknik takip dosyalarýný kktc polisine gönderdiði ve ilgili þahýslar hakkýnda bilgi talep ettiði öðrenildi bilindiði gibi kktc de tutuklandýktan sonra Ýsmet felek polise verdiði ifadede bazý suç ortaklarýný da açýklamýþtý ancak bu ifadenin narkotik Þube de örtbas edildiði öne sürülüyor gazetemize bilgi veren kaynaklar tc polisinin kktc de tutuklama yetkisinin olmadýðýný bu yüzden de uyuþturucu kaçakçýlýðýna adý karýþan iþadamlarýna þimdilik dokunulmadýðýný belirtiyorlar diðer yandan polisin baðlý olduðu gkk ya karþý güvensizlik de toplumda artýyor polisin hala bir açýklama yapmamasýna gkk komutaný ndan talimat almamasýnýn neden olduðu ileri sürülüyor bu da toplumda þu sorunun sorulmasýna yol açýyor kýbrýs ta görevini tamamlayan ve türkiye ye dönmeye hazýrlanan gkk komutaný tümgeneral abdullah recep acaba terfi kaygýsýyla mý bu konuyu uyutuyor polis kimi koruyor bir ölümlü kaza daha n akova kavÞaÐindakÝ kazada yabanci uyruklu bÝr kadin hayatini kaybettÝ2 kÝÞÝ de aÐir yarali akova kavþaðýnda saat 16.00 sýralarýnda meydana gelen trafik kazasýnda yabancý uyruklu bir kadýn hayatýný kaybetti Üzerinde kimlik bulunmayan kadýnýn adý henüz belirlenemedi kaza ramazan güngör ün kullandýðý es 882 plakalý araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarýndaki demir bariyerlere çarpmasý sonucu meydana geldi kazada sürücünün yanýnda oturan yabancý uyruklu kadýn hayatýný kaybetti araç sürücüsü güngör ve araçta bulunan diðer yabancý uyruklu kadýn ise aðýr yaralandý araçta bulunan adem kaygýsýz ýn ise kazayý yara almadan atlattýðý öðrenildi akova kavþaðýnda meydana gelen trafik kazasýnda ölen yabancý uyruklu kadýnýn 28 yaþýndaki oksana pavlova olduðu belirlendi ayný kazada yaralanan diðer yabancý uyruklu kadýn ise 34 yaþýndaki liana naidolova polis akova kavþaðýndaki kazada yaralanan 2 kiþiden birinin adem Ýltuþ olduðunu araç sürücüsünün ise tutuklandýðýný bildirdi polis kazayla ilgili açýklamasýna düzeltme yaptý buna göre 28 yaþýndaki oksana pavlova nýn hayatýný kaybettiði kazada 34 yaþýndaki liana naidolova ve 29 yaþýndaki adem Ýltuþ da yaralandý araç sürücüsü 31 yaþýndaki ramazan güngör ise kazayý yaralanmadan atlattý ve tutuklandý Ýlk açýklamada yaralýlardan birinin araç sürücüsü olduðu belirtilmiþ adem Ýltuþ un soyadý da yanlýþlýkla kaygýsýz olarak bildirilmiþti araÇ sÜrÜcÜsÜ tutuklandi

[close]

p. 4

aya l a k Ýl a dÝrÝf kararlarý onlar alýr türkiye desteklermiþ neredeyse kargalar gülmekten çatlayacak onlar bile þaþýrdý olamaz böyle bir iþ Ýrade mi býraktýlar bizde karar alacak kalay siki durun akp nÝn tÜrklerÝ coÞtu akp milletvekili vahit erdem bir kahvehanede þöyle diyor kürtler artýk çok çalýþýyor her þeyi ellerine almaya baþlýyorlar yakýnda türkler azýnlýk olacak gözümüzü açmamýz lazým halil bakýrcý adlý bir baþka akp li þahsiyet Ýkinci karýlarý kürt alýp olayý halledelim diyor kýbrýs iþlerinden de sorumlu cemil Çiçek kürtlerin ermeni sýnýrýna dayandýklarýný söylemiþti zamanýnda tbmm bunlarla dolu kktc hükümeti bunlarýn dayattýðý paketleri uyguluyor Ýrsen beyin göðsü bunlara siper ama akp nin türkleri böyle coþtuðuna göre sýký durun Ýrsen bey sizi de vururlar bir gün kalaycý ali osman p eriyodik aliosmanus@yahoo.com sessizliðin sesi mehmet levent mlevent10@yahoo.com.tr aslýnda oturup Ýrsen küçük e usturuplu bir mektup yazmak gerekir nasýlsa bizim tarafýn suyunu içti goronya angolem yakýnlarýnda bir tepenin ismidir tilkilerinin yuvalarýný iyi bilir hoþ tarým bakaný olduðu dönemde angolem deki malýna ve de su motoruna kestirmeden gidebilsin diye zodyaangolem arasýna yeni yol yaptýrmýþtý asfaltlamýþtý da angolem zodya ve prastyo arasýndaki binlerce dönüm rum malýný birkaç kiþiye bölüþtürdü rivayet olunur ki ortakçýlýk da etti onlarla o dönemden kalma su motorunu bir su þirketine sattý ama susuz olur mu hiç baþkalarýna yasak ama o baþbakandý bir yenisi için kollarý sývadý kazmaya baþladý mý yoksa henüz baþlamadý mý bilmem bir süreden beri bölgeye gidemiyorum çünkü neyse Ýrsen bey hükümetinin ekonomide bozulan dengeleri düzeltmek için bazý önlemler aldýðýný söylüyor o da buna inanýr mý bilemem biz inanmýyoruz ama biz kim miyiz Ýrsen bey in birkaç kiþi dediði grubun içindeniz ve bu ülkeyi çok sevenler grubundanýz bahanelerle kaos yaratýlýyormuþ diyor Ýlahi Ýrsen bey sen ve þürekanýn yaptýklarýnýn farkýnda deðil misin seni kamuoyu önünde imtihana çeken tayyip erdoðan a doðru yanýt verdin diye bizlere hakaret etme hakkýný kendinde nasýl bulabilirsin Ýþgalciler okumuþundan cahiline kadar bize hakareti bir þart olarak görüyorlar ve belirli aralýklarla sýraya girip hakaret ediyorlar daha önce iþbirlikçiler içinde denktaþ da vardý bize hakaret edenler arasýnda bir sendin eksik þimdi tamamlandý Ýrsen bey sen nerede olduðunun farkýnda deðilsin halkýmýz bize güveniyor diyorsun hangi halkýn senin halkýn yok ki sen bir iþbirlikçisin tayyip erdoðan ýn basýn önünde sorduðu sorularý doðru cevaplayan bir ilkokul talebesi gibisin toplumun nazarýnda neler de biliyormuþsun sen öyle Ýrsen bey lafa bak hizaya gel sendikal hak arayýþý kisvesi altýnda siyaset yapmaya çalýþan sendikacýlar vay anasýný sayýn seyirciler aklýma 2000 yýlýnda tsk generali ali nihat Özeyranlý nýn bize yaptýðý komplo ve denktaþ ýn delilleri gördüm demesi geldi gkk nýn 1 numaralý basýn bildirisine öyle baþlanmýþtý gazetecilik kisvesi altýnda casusluk yapan bir þebeke mentaliteye bak aynýsýnýn týpkýsý türkiye üstümüzden elini çek dememiz aðýrýna gitmiþ Ýrsen bey in Çirkin bir alýþkanlýk diyor özgürlük savaþçýlarýna ne diyelim köleliði hürriyet sananlarýn baþka türlü düþünebilme melekeleri olmaz ki emeklinin emekçinin alýnterine göz diken küçük burada kararlarý kendileri alýrmýþ diyor bak Ýrsen bey sakýn tayyip duymasýn bunu seni ben de kurtaramam tayyÝp duymasin ve nÝhayet doÐru adres yücelerin yücesi meclisimizin pazartesi günkü son oturumu tam bir faþizm þöleni þeklinde geçti kan döküldü bu þölende kardeþ kardeþe baba oðula oðul babaya kýrdýrýldý ve pek sayýn ve muhterem milletvekillerimiz çok çalýþmaktan bitap düþtükleri bu dönemin sonunda iþte böyle bir þölenle huzura garkolarak tatile çýktýlar kendilerini bir ay süreyle deniz kum ve güneþin koynuna atarak ankara daki efendilerinin yeni emir ve talimatlarýný yerine getirmek için muhtaç olduklarý kudreti depolamaya çalýþacaklar gerçi o kudret damarlarýndaki asil kanda mevcuttur ama ne de olsa fazla mal göz çýkarmaz pazartesi günkü eylemin en olumlu ve hiç kuþkusuz en onurlu yaný burada yaþanan tüm olumsuzluklarýn sorumlusu olan tc büyükelçiliðine yapýlan pankartlý ve sözlü göndermelerdi bunun da ötesinde her zaman sadece meclise atýlan pet þiþelerin ilk kez elçiliðe de atýlmasýydý elçiliðe kaç þiþe atýldý bilmiyorum ama bir tek þiþenin atýlmýþ olmasý bile bence yeterlidir tek bir anlamý vardýr bunun suçlunun yüzüne karþý suçlu ayaða kalk diye haykýrmak bir toplumun kurtarýcýsýndan kurtulmak istediðinin haykýrýþýdýr bu Ýnsanlarýn artýk zincirlerinden baþka kaybedecek birþeyleri kalmadýðýný anlamaya baþlamalarýdýr gerçek özgürlüðe gerçek baðýmsýzlýða gerçek demokrasiye yürüyüþün ilk adýmlarýdýr Çiçeði burnunda büyükelçi kaya türkmen umarým bu adýmlarý doðru deðerlendirir baba denktaþ ýn ve diðerlerinin yaldýzlý sözleri ve yalan yanlýþ ifadeleriyle kendi kendini kandýrma yoluna gitmez Ýrsen küçük e göre bir avuç sendikacý provoke etmiþ eylemi demek öyle Ýrsen bey provoke ettiler ha siz tüm sendikalarýn tepkilerini hiçe sayarak türkiye nin binbir tehdit ve þantajla dayattýðý yasalarý meclisten çatýr çatýr geçireceksiniz sendikalar bunun kesinlikle kabul edilemez olduðunu belirtip protesto eylemine geçecekler bu eylemde emekçilerin üstüne coplu polislerinizi biber gazý silâhlý Çevik birliðinizi ve itfaiye araçlarýnýzý süreceksiniz ondan sonra da dönüp eylemcilere provokatör damgasýný basacaksýnýz babayý oðluyla kardeþi kardeþlyle karþý karþýya getiren asýl provokatörler ise elçiliðin pencere aralýklarýndan manzarayý keyifle seyredecekler yemezler ersin bey yemezler bu halk kimlerin provokatör olduðunu pazartesi günkü eylemde ilk kez doðru adrese yönelerek göstermiþtir gerçeði haykýrmaktan alýkoyan korkularýndan kurtulmuþ þeytanýn bacaðýný kýrmýþtýr elçiliðin önüne dikilen ve türkiye amerika Ýngiltere ve yunanistan a evinize gidiniz diye haykýran pankartý ise heyecanla selâmlýyor ve avuçlarýmý patlatýrcasýna ayakta alkýþlýyorum sendÝkal platform basin toplantisi dÜzenledÝ n mÝtÝngdekÝ olaylarin sorumlusu hÜkÜmet kardeÞÝ kardeÞe kirdirmaya ÇaliÞiyorlar ÇevÝk kuvvet kiÞkirtti sendikal platform temsilcileri ubp hükümeti ve destek veren çevreleri kamu çalýþanlarýnýn ve emeklilerin haklarýný budamakla suçlayarak Ýhanetlerinin bedelini er geç ödeyecekler ifadelerini kullandýlar sendikal platform adýna düzenlenen basýn toplantýsýnda mitingde meydana gelen olaylarýn sorumlusunun ubp hükümeti olduðu da iddia edildi ve kardeþi kardeþe kýrdýrmaya çalýþýyorlar denildi platform adýna konuþan kamu-sen genel baþkaný mehmet Özkardaþ olaylarýn nedeninin akp nin dayattýðý paketleri zorla halka dayatan ubp hükümeti olduðunu söyledi Özkardaþ özellikle Çevik kuvvet in yaptýðý hareketlerle insanlarý kýþkýrttýðýný sendika baþkanlarýnýn tutuklandýðýný üyelerin dövüldüðünü ve yerlerde sürüklendiðini 20 saat sýcakta ve çok kötü koþullarda tutuklu kaldýklarýný anlattý kýbrýs türkü nün kýbrýs ta varlýðýný sürdürmesi için bedel ödemeye hazýr olduklarýný belirten Özkardaþ yapýlanlarý deðerlendirerek yol haritasý çizeceklerini kararlý olduklarýný ve geri adým atmayacaklarýný sendika yöneticileri olarak bedel ödemeye de hazýr olduklarýný ancak çalýþanlarýn da küçük hesap düþünmeden yanlarýnda olmasýný istediklerini söyledi Özkardaþ yönetenlerin hedefinin sendikalarýn kapanmasý olduðunu bunun gerçekleþmesi halinde kýbrýs tan göçün daha da hýzlanacaðýný kaydetti Özkardaþ platform adýna hazýrlanan yazýyý da okudu sendikal platform un ortak açýklamasýnda seçim öncesi halka birçok vaatlerde bulunan krizden çýkýþ için sihirli formülün ceplerinde olduðunu söyleyen ubp nin halký aldattýðý iddia edildi açýklamada hükümet olduktan sonra tek ubp ve yandaþlarý ihanetlerinin bedelini ergeç ödeyecek icraatlarý kamu çalýþanlarýnýn ve emeklilerin haklarýný budamak olan ubp ve yandaþlarý bu ihanetlerinin bedelini er geç ödeyecekler denildi birçok sermayedarýn zarar beyan ederek vergi kaçýrdýðý da kaydedilen açýklamada þöyle denildi vergi kaçaðýný önleyecek tedbirler alamayanlar yüzde 70 lere varan kayýt dýþýlýða kayýtsýz kalanlar kontrol edilemeyen nüfusun kýbrýs tük halkýnýn üzerine yüklediði ekonomik yükü görmezden gelip sosyal ve kültürel yapýmýzýn erozyona uðramasýna göz yumanlar özel sektör çalýþanlarýný günde 1215 saat çalýþtýrýp sosyal haklarýný vermeden iþ güvencesinden yoksun sömürülmesine göz yumanlar vergi kaçýran kesimleri geri dönüþü olmayan kredilerle ödüllendirip partizanca yapýlan kýyaklarla toplumu bölenler vergi yükü altýnda ezilen bordro mahkumlarýndan daha çok vergi alarak emeklinin maaþýna el atarak maaþlarý aþaðýya çekerek ikramiyelerden vergi alarak krizden çýkýlacaðýný sanmaktadýr ubp hükümeti sendikalarýn masaya getirilmesini istediði önerileri ve toplumsal uzlaþý masasýný elinin tersiyle itmiþtir dayatma paketle ustalarýndan büyük bir aferin alanlarýn kendi halkýndan öfke ve kýrmýzý kart gördüðü de iddia edilen ortak açýklamada polisi yasal eylem yapan çalýþanlarýn ve sendikacýlarýn üzerine salanlar koltuklarýnda rahat oturamayacaklar ifadesine yer verildi geçiciler iþten durdurulacak söylentilerine de dikkat çekilen ve bunun partizanca istihdamlarýn habercisi olduðu savunulan açýklamada þöyle denildi her türlü dayatmalara karþý sonuna kadar kararlýlýkla mücadele edecek olan platformumuz tüm kamu görevlilerinin ve dayatmalara karþý olan halkýmýzýn bu mücadelede yanýmýzda yer almasýný istiyoruz biz direnelim çocuklarýmýz göç etmesin

[close]

p. 5

4 aðustos 2010 Çarþamba 5 baflýnýn köþesi dr.dolgun dalgýçoðlu dolgun2002@yahoo.com erdoðan baybars ebaybars@yahoo.com kÜÇÜk hÜkÜmetÝnÝn tedbÝrlerÝ Ýstanbul-bozulan ekonomik durumu düzenlemek için alýnan tedbirler cümlesi size bir þeyler anýmsatýyor mu Ýrsen küçük ün sendikalarýn toplumsal varoluþ adýyla yaptýklarý eylemden sonra yaptýðý açýklamadaydý bu cümle Ýnsanlar var heyecanlý insanlar var aðýrbaþlý insanlar var tez canlý ve insanlar var kalender deðiþiktir insanoðlu sabýrlarý da deðiþiktir tepkileri de kimisi bir sabreder bir daha sabreder ve patlar kimisi ise hiç beklemez saldýrýr sýnýrlarý zorlayanlar var bir de karþýdakinin sabrýný denemek istermiþçesine üstüne üstüne gider insanýn sýradan bir eylem gibi gelmiþti önce dünkü sendikal platform un yaptýðý toplumsal varoluþ eylemi her zamanki gibi baþlar biter sanmýþtým nasýlsa karþýlarýnda muhatap olarak aldýklarý hükümetin yetkisi de yoktu karar verme becerisi de kýsaca bu çaba boþunaydý ve sendikacýlar eylemden sonra evlerine giderlerken kendi aralarýnda bundan sonra baþka ne yapabiliriz i sorgulayýp yeni çýkýþ yolu arayacaklardýr diye düþünüyordum Öyle olmadý nitekim bir savaþa gider gibi kuþanan polis -toplum polisi asayiþ polisi veya sýkýyönetim polisi hangisini uygun görürseniz sendikacýlarýn önüne set çekmiþ geçit vermemek üzere emir almýþtý polisin emir aldýðý yer kýbrýslýlarýn çoðunlukta olduðu kktc hükümeti deðil askerdir polisin çoðunluðu da zaten kýbrýslý deðil tc-kktc lidir meclise halk girmesin diye yollar kesilmiþ halk ise girmek için diretmiþ sonuçta askerin pardon polisin dediði oldu ve 25 kiþi tutuklandý nereye kadardý bu tutuklanma ve ne içindi sebep basit eylemcilerin suçu polisin iþ yapmasýna engel olmak mýþ demokratik bir ülke havasý verilecekti ya demokrasinin tüm gerekleri yerine getirilerek eylemciler önce uyarýldýlar sonra coplar havalara kaldýrýlarak yaklaþýrsanýz vururuz ha mesajý verildi sonra uyarýlara uymayarak ilerleyen teröristlere pardon yine eylemcilere saldýrýldý adamlarýn enselerine copla vurulmasý öldürmeye teþebbüstür polisin iþ yapmasýna engel oldular diye coplanýp tutuklandý sendikacýlar oysa ki sendikalarýn sorulacak bir hesaplarý vardý polis engel oldu onlara eylemden sonra Ýrsen küçük bozulan ekonomik durumu düzenlemek için alýnan tedbirler e karþý bir eylem dedi bu cümle sizlere neyi anýmsattý bilmem ama beni 1974 e kadar götürdü hatýrlýyor musunuz 1974 ü hem denktaþ hem ecevit söylemiþ hem de uçaklardan atýlan kaðýtlarda yazýlýydý bu cümle bozulan anayasal düzeni yeniden ihdas edip gideceðiz yazýyordu orada gitmediler ve 36 yýlda çok þey deðiþti kýbrýs ta ancak nedense bozulan düzen hiç düzeltilemedi fark edenlerse ya coplandýlar ya da tutuklandýlar ben de diyorum ki madem az kaldýk madem kýbrýs bizim madem kýbrýs cumhuriyeti de bizim o halde ne diye kktc meclisine gidersiniz ne diye tc elçiliðine gidersiniz gidin elefteria meydaný na ve hakkýnýzý orada arayýn Çünkü oradaki polis askerden emir almýyor Çünkü orada hükümet var dünyaya sesinizi ancak karartma uygulanmayan o meydanda duyurabilirsiniz gÜneye ya da tÜrkÝye ye gÝden haksiz mi Þaziyenin görüþü adam geldi yalvardý araya kýramayacaðým aracýlar koydu tamam dedik oturduk anlaþtýk o kýbrýs ta sipariþi alacak bana bildirecek ben hazýrlayýp gönderecem o da üzerine %30 koyup müþterisine verecek %30 iyi kazanç ama yürütemedi Çünkü yüzde yüz kazanmak istedi yüzde yüze çalýþýnca da kýbrýs taki müþteri bana gelmeye devam ettiayda 10-15 müþteri geliyor mutfakta con kahvem var hemen yaptýrayým size kýbrýslý müþterilerim için mutfakta con kahvem var deyince bir baþka gözle bakmaya baþlýyorum adama ben palavra atýyor sanýyordum oysa doðru konuþuyordu maðusalýlar oza yý tercih eder deyince bu geliþinde oza da olacak dedi ve not aldý söyler misiniz müþteri böyle tavlanmaz da nasýl tavlanýr baþka havalar sýcak evde pencereden kendinden soðutma yeterli olmuyor artýk klima gerek Ünlü bir markanýn maðazasýna gidiyorum klima almak için Ýster inanýn ister inanmayýn ama maðaza hamam gibiydi Çünkü klima satan bu maðazada klima çalýþtýrýlmýyordu ben de biraz doluca satýcý bayan da boncuk boncuk terlemeye baþladýk o an kalkýp gitmemek için kendimi güç tuttum bir yanda yüzde yüze çalýþmak isteyen bir iþ adamý bir yanda klima satan ama kendi maðaza klimalarýný çalýþtýrmayan bir baþka iþ adamý bir yanda da kýbrýslý müþterileri için con kahve bulunduran bir iþ adamý söyleyin bakayým bu halk güney e ya da türkiye ye gitmekte haksýz mý kktc ile tc arasýndaki saðlýksýz iliþkiden hepimiz sorumluyuz bu iliþkinin sonuçlarý hepimizin günahýdýr bÖyle bÝr andi aralýk sonuna kadar çözüm bulunmazsa bm kýbrýs sorunu ile ilgilenmekten vazgeçecekmiþ mart sonunda ab haziran sonunda da tc ve abd elini çekerse belki bir sonraki yýlbaþýna anlaþýrýz lefkoþa da yapýlan denetimlerde 1000 kilo bozuk et bulunmuþ keþke kimde ne bulunduðu açýklansaydý bu durumda bütün lefkoþa kasaplarý zan altýnda baþbakan Ýrsen küçük türkiye nin içiþlerimize karýþmadýðýný söylemiþ niye þaþýrdýnýz ki eroðlu da talat da soyer de denktaþ da ayný masalý anlatmýyor muydu hükümet çok beceriksizmiþ biraz insaflý olun ama beceriksiz demek biraz insafsýzlýk olur aslýnda yaþýna göre iyi bile beceriyor polis ve eylemcilerden tutuklana ve yaralananlar olmuþ Ýþ yavaþ yavaþ ciddiye binmeye baþladý desenize fotoðraf erdoðan baybars yasa geçti mi geçti Üsküdarý da geçti mi geçti e ne baðýrýn daha aðlamayan çocuða meme yok bilmen kýbrýslý türklerin geleceðini düþünmeyen yoktur baþýmýza her ne geliyorsa bu yüzden geliyor zaten.

[close]

p. 6

maÐusa da harnup hasadi 21 aÐustos ta gazimaðusa ilçesinde harnup hasadý 21 aðustos ta zeytin hasadý ise 25 eylül de baþlayacak gazimaðusa kaymakamlýðý ndan yapýlan açýklamaya göre ilçede 2010 yýlý harnup hasadýna baþlanma tarihi 21 aðustos olarak belirlendi zeytin hasadýna ise 25 eylül de baþlanabilecek belirtilen tarihlerden önce harnup ve zeytin hasadý yapanlar hakkýnda yasal iþlem baþlatýlacaðý duyuruldu n emeklÝ derneklerÝ eÞgÜdÜm komÝtesÝ teslÝmÝyetcÝ polÝtÝkalarla hÝÇbÝr yere varamazsiniz n emeklÝler ankaranin hedef gÖsterÝlmesÝnden rahatsiz emekli dernekleri eþgüdüm komitesi yazýlý ve sözlü güvencelere raðmen emeklilerin kazanýlmýþ ve anayasa ile güvence altýna alýnmýþ haklarýnýn gasp edildiðini ileri sürerek teslimiyetçi yanlýþ politikalarla bir yere varmanýn mümkün olmadýðýný kaydetti emekli mücahitler derneði gkk emekli astsubaylar derneði gkk emekli subaylar derneði emekliler cemiyeti polis emeklileri derneði ile vakýflar ve din Ýþleri emeklileri derneði nden oluþan eþgüdüm komitesi emekli mallarýnda vergi alýnmasýyla ilgili yazýlý bir açýklama yaptý hükümetin ve yasalarýn meclisten geçmesine destek verenlerin kýnandýðý açýklamada kayýt dýþý ekonomiyi kayýt altýna alarak devlet gelirlerini artýrmayan emekliler hükümete öfkeli kaçak iþçiliði önleyemeyip eðitim saðlýk ve yerel yönetim hizmetlerini vergi vermeyenlere peþkeþ çekenleri ve destekçilerini unutmayacaðýz denildi yapýlanlarýn hesabýnýn sandýkta sorulacaðý belirtilen açýklamada þu ifadelere yer verildi teslimiyetçi yanlýþ politikalarla hiçbir yere varamazsýnýz kýbrýs türk halký adýna onurlu duruþu sergilemek asli görevinizdir buna direnemeyenlerin müzakerelerdeki rum taleplerine de direnmesi mümkün deðildir bunu bizzat yaþayarak göreceksiniz komite eylemlerde ankara nýn hedef gösterilmesini tasvip etmemesine raðmen yasaya karþý direnen siyasilere ve sivil toplum örgütlerine teþekkür etti gÜnlÜk gÜnlÜk emekli koramiral atilla kýyat tan þok açýklamalar 93-97 yillari arasindakÝ faÝlÝ meÇhÛller devlet polÝtÝkasiydi emekli koramiral atilla kýyat 93-97 yýllarý arasýnda iþlenen faili meçhul cinayetlerin devlet politikasý olduðunu o dönem yüzbaþý üsteðmen olan kiþilerin emir üzerine bu cinayetleri iþlediklerini dönemin cumhurbaþkanlarýnýn baþbakanlarýnýn ve genelkurmay baþkanlarýnýn hesap vermesi gerektiðini söyledi kýyat þöyle konuþtu 1990-2000 arasýnda yapýlanlar bölgede ülkesine karþý kin kusan bir neslin yetiþmesine sebep olmuþtur bugün ergenekon da faili meçhul cinayetlerle suçlanan ve içeride olan kimseler vardýr bu arkadaþlar þimdi albay ama o zamanlar üsteðmen yüzbaþýydýlar Þimdi diyorlar ki sen cizre deyken muhtarý öldürdün soruyorum 93 94 95 96 ve 97 nin baþbakanlarý cumhurbaþkanlarý genelkurmay baþkanlarý ohal valileri yataðýnýzda nasýl rahat uyursunuz lütfen açýklayýn bu yýllarda iþlenen faili meçhuller devlet politikasý mýydý ve bu çocuklar devlet politikasý mý uyguladýlar böyle bir devlet politikasý yoksa söyleyin ben o zaman ülkeyi idare edenlerin maalesef faili meçhulleri terörizme önlem olarak gördüklerini düþünüyorum Çünkü bir üsteðmen ben hasan la mehmet i halledeyim de terörü bitireyim diyemez birileri emir verdi eroÐlu Ýle hrÝstofyas buluÞuyor derviþ eroðlu ile dimitris hristofyas bugün yeniden bir araya gelecek ve kýbrýs sorunun çözümü yönündeki müzakerelere devam edecek birleþmiþ milletler barýþ gücünden yapýlan açýklamaya göre liderler bugün saat 10:00 da her zamanki gibi lefkoþa da birleþmiþ milletler kontrolü altýndaki bölgede görüþmeler için tahsis edilen binada bir araya gelecek bugünkü buluþmada eroðlu nun hristofyas ile 26 mayýs ta görüþme masasýna oturmasýnda ele alýnan ilk konu olan mülkiyetin görüþülmesine devam edilmesi bekleniyor liderlerin 28 temmuz da yer alan ve iki saat süren son görüþmesinde yine mülkiyet konusu ele alýnmýþtý küçük geçicilerle ilgili haber yalan bakanlar kurulu baþbakan Ýrsen küçük baþkanlýðýnda toplandý 10:30 sýralarýnda baþlayan toplantýya saat 11.30 dan itibaren cumhurbaþkaný derviþ eroðlu baþkanlýk etti baþbakan küçük toplantýya girerken basýna yaptýðý açýklamada 3 bin 500 geçici personelin iþlerine son verileceðine iliþkin haberlerin kesinlikle doðru olmadýðýný söyledi küçük böyle bir gündemleri ve düþünceleri olmadýðýný vurguladý ve çalýþanlarýn bu tür haberlere prim vermemesini istedi baþbakan Ýrsen küçük sendikalar platformu nun önceki günkü grev ve mitingini de deðerlendirdiði açýklamasýnda ülkede bir süredir devamlý çalýþanlar ile yönetimi karþý karþýya getirmeye çalýþan bazý çevreler olduðunu belirterek þöyle konuþtu n 3 bÝn 500 geÇÝcÝnÝn ÝÞÝne son verÝleceÐÝ haberlerÝ tamamen asilsiz tamamen emniyet mensuplarýmýza ve meclisimize bir saldýrý niteliðini taþýmýþtýr Ýrsen küçük eylemde meclis avlusuna girilmesinin iradenin yok sayýlmasý anlamýna geldiðini kaydederek sendikalarýn ve eyleme katýlan çalýþanlarýn esas görevlerinin dýþýna çýkmamasý gerektiðine inandýklarýný söyledi hak aramada ciddi ve masum hareketlere kamuoyunun sempati duyduðunu ancak bu dönem yapýlan eylemlerde kamuoyu desteði görmenin mümkün olmadýðýný ifade eden baþbakan küçük sendika yöneticilerinin tavýrlarýný gözden geçirmeye çaðýrdý banka soygunu limasol daki kýbrýs bankasý þubesinde silahlý bir soygun gerçekleþmiþ dün bankaya giren iki silahlý þahýs bu bir soygundur diyerek herkesi yere yatýrmýþ ve kasadaki 40 bin euro yu alýp kaçmýþ kuzeyden bir adým öndeymiþler demek bizde bankayý hýrsýzlar deðil banka patronu soymuþ týrnak ctp hükümeti gibi bunlar da almadýklarý halk desteðine karþýn ankara dan aldýklarý destekle hareket ediyorlar halkýn deðil erdoðan ýn gönlüne girmeye çalýþýyorlar Çünkü biliyorlar ki eðer halkla birlikte hareket etseler ne emeklilerden vergi kesmek gibi garip icraatlarýn kararlarýný ne de ekonomik önlemler dedikleri öteki tedbirleri alabilecekler eþref ÇetÝnel halkýn sesi savaþ ilan edilmiþ resmen halka bu nedenle çok fazla seçenek yok ya lokma olmayý sessizce kabullenip ineceðiz midelerine ya da sadece karþý çýkmýþ olmak için deðil kazanmak için direneceðiz oya gÜrel haberdar kktc hükümetleri önlem aldýkça ankara ya saldýrmakla saðlýklý sonuçlara ulaþamayýz ankara sýz kktc olamaz türkiye nin elini çektiði anda kýbrýs türkü ayakta duramaz reþat akar kýbrýs varsa da 1-2 cesur gazeteci ve gazete o cesur icazetsiz gazeteciler mahkemelerde cefa çeken hapiste yatan meslektaþlarýn yanýnda karýnca kararýnca yer aldým ben de çok hýrpalandým daima ezildim bir baltaya sap olamadým hiçbir mevki ve servete konamadým Özcan Özcanhan star kÝm ÖdedÝ bÜyÜkelÇÝ tÜrkmen talat i da zÝyaret ettÝ mehmet ali talat türkiye nin yeni lefkoþa büyükelçisi kaya türkmen i girne deki evinde kabul etti talat kabulde türkmen e yeni görevinde baþarýlar diledi meteorolojÝ ÇaliÞanlari derneÐÝ baÞkani enver doygunel meteoroloji Çalýþanlarý derneði baþkanlýðýna enver doygunel seçildi dernekten yapýlan açýklamaya göre geçtiðimiz günlerde yapýlan olaðan genel kurul da yeni yönetim belirlendi buna göre enver doygunel baþkanlýðýndaki yeni yönetim þu isimlerden oluþtu hüsnü aksular as baþkaný barýþ vural dýþ Ýliþkiler sorumlusu can vurgun basýn sözcüsü Ýbrahim Özgökalp mali Ýþler sadi esendað sosyal faaliyetler erkan avþanlý sosyal faaliyetler ve osman egesoy faal Üye denetleme kurulu ise hasan ulukan nazým tecimer ve kurtuluþ atýþ dan oluþturuldu dün sözde hak arama diye sendikalarýn yaptýðý hareketi bir hak arama eylemine benzetmek de mümkün deðil belli ki bazý sendikacýlar amaçlý olarak sokaklara dökülmüþlerdir genelde çalýþanlarýmýz büyük bir destek vermemesine raðmen yapýlan tespitlere göre yüzde 8 in altýnda katýlým olmuþtur bir önceki eyleme yüzde 14 katýlým olmuþtu bu katýlým hemen hemen yarý yarýya düþtüðü halde büyük bir gerginlik yaþatýlmýþtýr zaten eylem hak arama eylemi olarak tecelli etmemiþ hak arama eylemÝne benzetmek mÜmkÜn deÐÝl küçük olaylarý provoke eden çevreler bulunduðuna inandýðýný kaydederek olmayan þeylerin de toplum gündemine getirildiðini söyledi Örnek olarak 3 bin 500 geçicinin iþine son verileceði ve bir kýsmýnýn yeniden göreve alýnacaðý yönündeki haberleri veren baþbakan küçük bu haberlerin tamamen hayal mahsulü ve amaçlý haberler olduðunu söyledi küçük bu haberlerin tamamen asýlsýz olduðunu vurgulayarak geçicilerin iþlerine son verilmesi diye bir gündemleri ve düþünceleri bulunmadýðýný ifade etti ve çalýþanlar ile kamuoyunun daha dikkatli olmasýný bu tür amaçlý haberlere de prim vermemelerini tavsiye etti provoke eden Çevreler var sendikal platform ubp ve yandaþlarý ihanetlerinin bedelini ergeç ödeyecek diyor Ýlahi gardaþ halktan baþka kim ödedi ki þimdiye kadar emeklÝler emeklilerimiz de bir alem hem teslimiyetçi politikalarla bir yere varýlamaz diyorlar hem de ankara ya laf söylenmesine katlanamýyorlar Öyleyse bu savaþý nasýl kazanacaklar bÝlmez kÝ mitinge katýlým çok düþük olmuþ diye teselli ediyor kendini Ýrsen küçük bilmez ki küba daki devrimi 8 kiþi yaptý domates ve kazik domates fiyatlarý fýrlamýþ ama hükümet kazýklarýnýn boyunu aþmamýþtýr herhalde daha günün kahramaný mehmet Çakici israrlý yayýnlarýmýz karþýsýnda sessizliðini sürdüren polis genel müdürlüðü topluma uyuþturucu operasyonu ile ilgili hala hiçbir açýklama yapmazken duyarlý vatandaþlarýmýzýn öflkesi de gittikçe kabarýyor siyasi partilerimiz içinde bu konuda ilk ses veren tdp lideri mehmet Çakýcý oldu Çakýcý dün kamuoyuna yaptýðý yazýlý açýklamada polis genel müdürlüðü nü gazetemiz afrika nýn yayýnlarýna yanýt vermeye çaðýrdý uyuþturucu kullanýmýnýn her geçen gün gençler arasýnda arttýðýný vurgulayan Çakýcý afganistan-pakistan ve türkiye üzerindeki ticaret yolunun bir ayaðýnýn kýbrýs olduðunu belirtti demokrat parti dp Ýskele Ýlçe baþkanlýðý 27 haziran da gerçekleþen yerel seçimlerden dolayý yenierenköy belediye baþkaný Özay Öykün ve belediye meclis üyesi adaylarýna teþekkür gecesi düzenledi dp basýn bürosu açýklamasýna göre dp genel baþkaný serdar denktaþ gecede yaptýðý konuþmada yerel seçimlerinde dp den yenierenköy de teþekkür gecesi demokrat parti nin baþarýlý olmasý için yaptýklarý çalýþmalardan dolayý belediye baþkaný Özay Öykün ve belediye meclis üye ile adaylarýna teþekkür etti.yenierenköy belediye baþkaný Özay Öykün de zorluk ve engellemelere raðmen yenierenköy belediyesi ni yeniden kazandýklarýný anlatarak katký koyanlara teþekkür etti.

[close]

p. 7

4 aðustos 2010 Çarþamba 7 feslÝkan ogden_g@hotmail.com niyazi Ökten gÖr duy konuÞ gÖr duy konuÞ alo afrÝka hatti vatandaÞ cemal bulutoÐlulari ndan ÞÝkayetÇÝ bÝleÞÝk faÝz kapitalizm kendi içerisinde çeliþkiler taþýyan bir sistemdir her onbeþ-yirmi yýlda krizler yaratacak mutlaka kaçýnýlmazdýr orasýný burasýný yamalamakla da ömrünü uzatmaya çalýþacaklar ta ki yýkýlana kadar kapitalizm in son dünya ekonomilerini sarsan krizini tetikleyen finansal sektördü daha doðrusu bankalar anýmsar mýsýnýz sosyal program ve reformlar için para yok diyen ülkeler nasýl yataðýn altýndaki milyonlarca dolarý çýkarmýþ ve banka kurtarma peþine düþmüþtü Ýþte bu banka kurtarma operasyonu eleþtirileri beraberinde getirdi Özellikle kapitalist sistemin kalesi abd de abd baþkaný obama hükümete finansal sektörü daha doðrusu bankalarý denetleme yetkisi verecek yasayý daha birkaç ay önce imzalamak zorunda kalmýþtý eleþtirilere direnemeyerek törenle hem de kameralar önünde buna benzer yasalarý ab ülkelerinde de geçirdiler yanýlmýyorsam tabii bizim kktc de hükümete bankalarý denetleme yetkisi verecek yasalarýn geçmesi hayaldir tc nin alt yönetiminde tc bankalarý nasýl denetlenebilir ki ama madem kriz var der ve tasarruf Önlemleri alarak emekli ve maaþ çekenlerin cebine dalar hükümet ilk iþ olarak neden buradaki bankalarýn icraatlarýný da bir gözden geçirmez tc bankalarý topladýðý mevzuatlarý burada mý býrakýr yoksa tc þubelerine mi transfer eder ederse ne kadarýný transfer eder kktc de bankalar halkýmýzý sömüren kanýný emen kurumlardýr tc bankalarýnýn buradaki faiz oraný ile tc deki faiz oranlarý arasýnda %4 e varan farklýlýk var söz açýldý sorduk neden dedik dediler ki personele ödenen maaþ kktc de yüksek sonra burada iþlemler masraflý ya dedik biz da peki bu bileþik faiz meselesi de nedir uyguluyor musunuz orda uygulanmaz elbette dünyanýn hiçbir ülkesinde uygulanmaz ancak ctp bir ilke imza atarak kktc de uygulanmasý gerektiðini düþünmüþ olacak ki yasa geçirdi bileþik faiz yasasý neymiþ bu yasa faizden faiz yasasý efendim bankalara halkýmýzý soymasý kemirmesi kapýsýný açan yasa kýsacasý bileþik faiz denen hýrsýzlýk yasayla geldi yasayla derhal kaldýrmalýdýr hükümet tc bankalarý sorundur ülkede zengine çalýþýr esnafa kredi açmamasý için bin bir dereden su getirmeyi ticari marifet sayar Ülkede topladýðý mevduatý da ülkede tutmaz tc ye transfer eder tc de bileþik faiz uygulanmaz burada faizden faiz alýr kim yürüyecek üzerlerine alayköy sanayi bölgesi esnafý hükümeti göreve çaðýrdý alayköy sanayi bölgesi esnafý gönyeli alayköy ve lefkoþa da gürültü ve görüntü kirliliði yaratan iþyerlerinin taþýnmasý amacýyla hazýrlanan alayköy sanayi bölgesi nde birçok altyapý eksikliði bulunduðuna dikkat çekerek hükümeti sanayi bölgesindeki eksikliklerin giderilmesi için göreve çaðýrdý esnaf bölgede yol telefon kanalizasyon ve kaldýrým ile temizlik gibi altyapý eksikliklerinin bulunduðunu yaptýklarý yatýrýmlarýn bu eksikliklerden dolayý iþe yaramadýðýný toz toprak içine müþterinin gelmediðini savunarak yatýrýmdan ve ekonominin önünün açýlmasýndan bahsedilen bir dönemde bölgeden sorumlu olan ekonomi ve enerji ile maliye bakanlýklarýný sanayi bölgesine ilgisiz kalmakla suçladý kýbrýs türk esnaf ve zanaatkarlar odasý baþkaný hürrem tulga ile alayköy sanayi sitesi hak sahipleri dün alayköy sanayi sitesi giriþinde basýn toplantýsý düzenleyerek sitede var olan altyapý eksikliklerine dikkat çekti ve hükümetten bu eksikliklerin giderilmesini talep etti basýn toplantýsýnda esnaf adýna konuþan tulga bölgenin esnafa veriliþ amaçlarýný anýmsatarak yerlerin adil bir þekilde daðýtýlmasýnýn ardýndan zanaatkar ve sanayicilerin bölgeye yatýrýmlarýný yapmaya baþladýklarýný ancak devletin yükümlülüðünde olan altyapý konusunda herhangi bir þey yapýlmadýðýný sadece elektriðin direklere kadar getirildiðini söyledi kuzey kýbrýs ta her alanda yaþanan olumsuzluklar yaþamý giderek çekilmez hale getirirken insanlarýn kahýr dolu isyanlarla haklarýna sahip çýkma çabalarý da sürüyor gönyeli de sakin ahmet benli adlý vatandaþ gazetemize gelerek lefkoþa belediye baþkaný cemal bulutoðlularý ndan þikayetçi oldu ahmet benli þikayete neden olan sorununu aynen þöyle anlattý ortaköy sýnýrlarý içinde ydÜ hastanesi nin hemen yanýnda bir arazim var bundan bir süre önce bu arazime sahip çýkmak ve korumaya almak amacýyla giriþimde bulunup gerekli olan tüm yasal iþlemleri ilgili makamlarda yaptýrdým Ölçüm iþlerini tamamlayýp izinleri de aldým bunlarý lefkoþa belediyesinin ilgili birimlerinden de geçirdim ne var ki 1,5-2 aya yakýn bir süre geçmesine raðmen sayýn cemal bulutoðlularý onay belgesini henüz imzalamadý eksik hiçbir iþlemim yok tamamen yasal hakkýmý kullanmak istiyorum buna bir engel varsa açýklasýnlar cemal bulutoðlularý son imzayý atmaktan neden kaçýnýyor yoksa bu ülkede insanlar artýk tapulu malýna malým diyemeyecek mi kalp hastalýklarýnda risk faktörleri n Özerdem kalp hastalarini sicak havaya rumlar ne yapmak ÝstÝyor güneye geçerken rum barikatýnda aracý durdurulan bir vatandaþýmýzýn seyrüsefer belgesi iptal edildi gazetemize þikayette bulunan vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar benim 72 model bir mini aracým vardýr 3-4 aydýr güneye geçmekteyim dün rum tarafýna geçerken karþýma rum barikatýnda bir muayene görevlisi çýktý aracýn lastikleri büyükmüþ diyerek arabadaki seyrüsefer kaðýdýný aldý ve yýrttý benimle beraber en az 8-10 araç daha geri çevrildi tam bir rezalettir bu yapýlanlar biz seyrüsefer almak için müracaat ettiðimizde durumumuzu kontrol edip bize seyrüsefer vermiþlerdi hem seyrüsefer ver hem de ardýndan kontrol bahanesi ile seyrüseferi iptal et yapýlmaya çalýþýlanýn ne olduðunu ben anlamadým Çikmamalari alkol ve aÞiri yaÐli gidalar tÜketmemelerÝ sÜreklÝ su ÝÇmelerÝ konusunda uyardi kalp derneði baþkaný dt Öner Özerdem özellikle çok sýcak olan bu günlerde kalp hastalarýnýn ciddi önlemler alarak sýcak havaya çýkmamalarý alkol ve aþýrý yaðlý gýdalar tüketmemeleri sürekli su içmeleri gerektiðini söyledi dt Öner Özerdem yakýn doðu Üniversitesi nin düzenlediði saðlýk sohbetleri çerçevesinde önceki gün ydÜ de kalp hastalýklarýnda risk faktörleri konulu bir konferans verildi ydÜ den yapýlan açýklamaya göre dt Öner Özerdem konferansta son günlerde ülkede özellikle kalp krizine baðlý genç ölümlerin meydana gelmesinin aileleri olduðu kadar toplumu da derinden üzdüðünü ifade etti risk faktörlerinden biri olan genetik yatkýnlýk konusunda risk taþýyanlarýn ailesinde kalp ve damar hastalýðý geçirmiþ olanlarýn mutlaka uzman hekim denetimine girmesi gerektiðini belirten Özerdem Özellikle çok sýcak olan bu günlerde kalp hastalarýnýn ciddi önlemler alarak sýcak havaya çýkmamalarý polÝs mÜdÜrÜnden yaraliya hakaret mehmet silahþör isimli vatandaþýmýzýn þikayeti oðluna polis aracý ile çarpan bir polis müdüründen ben serdarlý dan mehmet silahþör pazartesi günü bir polis müdürü benzin almak için köydeki benzin istasyonuna motosikleti ile girmeye çalýþan oðluma çarptý yapýlan ölçümde yol içinde tam 35 metre stop izi ölçüldü bu suçlunun kim olduðunu ortaya koymaz mý polis müdürü kazadan sonra oraya gelen bir baþka polis aracý bÝzÝm duvar ile ayrýldý Çocukla ilgilenmedi Çocuðu lefkoþa devlet hastanesi ortopedi bölümü ne kaldýrdýk polis müdürü hastaneye kadar gelip çocuða kýzdý hakaret etti bu ne demektir alkol ve aþýrý yaðlý gýdalar tüketmemeleri sürekli su içmeleri uyulmasý gereken en temel koruyucu saðlýk önlemleridir dedi bÝr bmw kibris a bedeldÝr bizim mandra sendikalarýn protesto eylemlerinin ilk kez tc elçiliði önüne taþýnmasý mandrada ciddi bir uyanýþýn sinyalleri olarak algýlanýr kimileri bunu þeytanýn bacaðýný kýrmak kimileri korkuyu atmak þeklinde deðerlendirirken Ýrsen küçük ün sendika aðalarýnýn provokasyonu olarak deðerlendirmesi ise öfkeli tepkilere neden olur sokaktaki adam söylediðine kendi de inanmýyor ya o baþka mesele diye imalý imalý söylenir eskÝÞehÝr dekÝ anita Çelenk türkiye de Ýç anadolu turu yapan yeni erenköy lefkoþa ile lefkelilerden oluþan bir grup eskiþehir deki cengiz topel anýtý na çelenk koyarak saygý duruþunda bulundu Özel bir tur þirketiyle türkiye turuna katýlan kafile eskiþehir duraðýnda 8 aðustos 1964 te erenköy e yönelik rum-yunan saldýrýlarýnda þehit düþen pilot yüzbaþý cengiz topel in anýtýný da ziyaret etti.

[close]

p. 8

8 4 aðustos 2010 Çarþamba arada bir Özgün kutalmýþ kktc meclisi protesto mitinginin yapýldýðý saatlarda pazartesi son toplantýsýný yaparak tatile girdi baþbakanlýðýný biraz daha uzatmak uðruna Ýrsen küçük türkiye nin her istediðini avcý nýn da yardýmý ile gözü kapalý yapacak ve kýbrýs türklerinin yok oluþunu hýzlandýracaktýr muhalefet parti ve milletvekillerinin öneri ve eleþtirilerini hiç dikkate almayan küçük kýbrýs taki tc nin bürokratlarýnýn istediklerini harfiyen yerine getirmeye çalýþmaktadýr mecliste bulunan muhalefet partilerinin bu saattan sonra o mecliste yapabilecekleri hiçbir þey yoktur yani artýk sözün bittiði yerdedirler bundan dolayý derhal o meclisi terk etmelidirler yapacaklarý muhalefeti halkýn arasýnda ve halkla birlikte yapmalýdýrlar akp hükümeti ve kýbrýs taki bürokratlarý o kadar bilgili ve becerili iseler önce türkiye nin ekonomik ve sosyal sorunlarýný çözsünler bize gölge etmekten vazgeçsinler meclis dýþýnda muhalefet yapacak olan muhalefet partileri kýbrýs türklerine reva görülenleri dünyadaki tüm devletler ve kuruluþlarla paylaþmalý ve Ýzzet Ýzcan ýn deyimi ile kýbrýs türklerine uygulanan kansýz soykýrýmýn durdurulmasý için yardýmlarý istenmelidir kýbrýs türklerinin çalýþanlarýnýn maaþlarý bugün deðil Ýngiliz ve kýbrýs cumhuriyeti dönemlerinde de türkiye çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn çok üstündeydi bütçe açýklarýnýn tek nedeni olarak çalýþanlarýn ve emeklilerin maaþlarýnýn görülmesi ve maaþ kesintileriyle bütçe giderlerinde azaltma yaparak bütçeyi denkleþtirmek hayalden baþka birþey deðildir bu þekildeki sözde önlemler kýbrýs türklerini zaten azýnlýða düþürüldükleri yurtlarýndan söküp atmaktan öte bir maksat taþýmamaktadýr kontrolsuz nüfus artýþý önlenmediði sürece gelen nüfus için daha çok okul yapýlacak daha çok öðretmen istihdam edilecek daha çok hastahane ve hapishane yapýlacak daha çok saðlýk görevlisi ve daha çok polis alýnmasý gerekeceði için giderlerdeki artýþ devam edecektir böyle olunca oluþacak yeni bütçe açýklarýný kapatmak için çalýþan ve emeklilerin maaþlarýndan daha çok kesinti yapýlmak gerekecektir bugün kktc ndeki birçok çarpýklýðýn nedeni kýbrýs türklerinin iþ bilmezliði veya tembelliði deðildir gelmiþ geçmiþ tc hükümetlerinin kendi ekonomik doðrularýný kýbrýs türklerine empoze etmeleri ve bunlarý yerli iþbirlikçileri sayesinde uygulatmalarýdýr bundan dolayý türkiye buradaki tc yardým heyeti ni kapatmalý sözde ekonomik paketini ve memurlarýný geri çekmelidir kktc vatandaþý olanlar haricindeki tüm nüfusunu da adadan çekmeli ve ondan sonra yapmakta olduðu her türlü mali yardýmý da kesmelidir biz kendi kendimize yetecek imkânlarý yaratacak bilgi ve beceriye sahibiz yeter ki bize gölge edilmesin gelirlerimizle giderlerimizi karþýlayamazsak biz kendimiz gereken önlemleri alýrýz geçmiþte olduðu gibi de her türlü fedakârlýðý da yaparýz ancak bizim kontrolumuz dýþýmýzda geliþen kontrolsuz nüfus artýþýnýn bedelini de kimse kýbrýslý türklere ödetemez bu arada siyasi çözümsüzlüðün olumsuz etkilerinden kurtulmak için kýbrýs sorununa çözüm konusunda kýbrýslý türklerin ortaya koyacaðý iradelerine de türkiye saygý göstermeli ve iþi yokuþa sürmemelidir meclisteki muhalefet partileri baþta ctp olmak üzere meclisi terk edip meclis dýþý geniþ tabanlý bir muhalefeti örgütlemezlerse mecliste kalacaklarý hergün için küçük hükümetinin kýbrýs türklerini yok etmeye yönelik her türlü icraatlarýna ortak olmuþ olacaklardýr vebali çok büyük olan bu ortaklýðýn hesabýný hiçbir zaman kýbrýs türklerine veremeyeceklerdir kalem yalçýn okut yalcinokut@yahoo.com sözün bittiði yer ne top ne tÜfek toplumsal mücadeleleri ne top durdurabilir ne tüfek ne de zulüm Þimdilerde top ve tüfeðe ilaveten biber gazý gibi daha modern araç ve yöntemler geliþtirilmiþse de nafile hak gaspý sürdüðü müddetçe halk da ayaklanacak hakkýný arayacak mevcut sýnýrlý haklarýn geri alýnma giriþimleri karþýsýnda direnecektir Önceki günkü protesto eyleminden sonra hangi özürlü kafalardan çýktýðý hiç de sýr olmayan bir kararla sendikacýlarýn tutuklanmasý biçare bir çaredir ve hiçbir biçare çare toplum sorunlarýna ilaç olamaz tam tersine toplumsal sorunlarý daha da artýrýr ve çeliþkileri daha da keskinleþtirir 1950lilerin ikinci yarýsýndaki yýllarda emekçiler arasýnda baþlayan örgütlenme ve hak arama en vahþi yöntemlerle/cinayetlerle katledildi Ýngilizden daha Ýngilizci yerli voyvodalar bir ermeni ya da bir rumdan bir çift ayakkabý ya da bir bað maydanoz alan ýrkdaþlarýný sopalattýrmayý marifet bildiler dahasý tetikçi ve sopacýlarýný görevlendirip þu traji-komiklikleri de yaþattýlar rumca bir kelime kullandýn iki þilin prosdimo ver e sen de prosdimo dedin be gardaþ o da rumca deðil mi bu akýllar türkiyedeki ýrkçý vatandaþ türkçe konuþ kampanyalarýnýn devamýydý devlet eliyle yürütülen türk ýrkçýlýðýnýn tarihi utanç sayfalarýyla doludur Önce ermenilere sonra yahudilere 1934 daha sonra da rumlara yapýlanlar bilinmektedir gayrimüslümlere uygulanan varlýk vergisi ödeyemeyenlerin aþkaleye taþ kýrmaya gönderilmeleri 6-7 eylülde Ýstanbul ve Ýzmirdeki rumlara yönelik saldýrýlar utanç abidesi sayfalar deðil de nedir devlet eliyle örgütlenen o yüzkarasý sayfalardan 6-7 eylül saldýrýlarýnda harekete geçirilen güruhlar o kadar kendilerinden geçmiþlerdi ki öldürdükleri rumlara ait yaðmaladýklarý iþyerleri ve konutlar yetmezmiþ gibi bir papazý da yakalayýp sünnet etmiþlerdi yýllarca sonra general yirmibeþoðlu o yüzkarasý saldýrýlar için Özel harp dairesinin çok baþarýlý operasyonuydu diyebilmiþtir bizde önce o biçare çareye baþvurup sendikacýlar tutuklandýktan sonra ertesi gün salýverilmeleri iki açýdan önemlidir a demek ki örgütlü mücadele karþýsýnda hiçbir güç duramaz b demek ki uluslar arasý emekçi dayanýþmasý bu mandýrada bile iþe yarar en yýkýlmaz bilinen duvarlarý bile yýkar bu raddeden sonra geriye dönmenin olanaðý yoktur daha önce yükseltilip sonra geriye çekilen ankara ne paraný ne paketini ne de memurunu þiarýnýn yeniden yükseltilmesi ve ankara elini yakamýzdan çek denmesi mücadelenin doðru mecraya girdiðini göstermesi bakýmýndan önemlidir doðru þiar ve doðru hedef budur ve doðru hedef bir kez yakalandýktan sonra ne denli güç görünürse görünsün baþarýya ulaþmak olasýlýk olmaktan çýkar somutça zafere dönüþür n ÜretÝcÝ tÜccardan ÞÝkayetÇÝ bakanlik 5 gÜn ve 100 tonla sinirli Ýthalat ÝznÝ verdÝ Üreticiler günlük 20 ton üzerinde domates üretmelerine karþýn tüccarlarýn düzgün ve dürüst çalýþmamasý nedeniyle fiyatlarýn yükseldiðini ve sýkýntý yaþadýklarýný bildirdiler tarým bakaný zorlu töre de fiyat dengesi için 5 gün ve 100 tonla sýnýrlý olmak þartýyla domates ithal izni verdiklerini açýkladý domates üreticileri sýkýntýlarýný dün tarým ve doðal kaynaklar bakaný zorlu töre ye aktardýlar bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre domates fiyatlarýnýn yükselmesinden dolayý yaþadýklarý sýkýntýlarý dile getiren üreticiler havalarýn aþýrý ýsýnmasýyla bekledikleri verimi alamadýklarýný ve domates fiyatlarýnýn çok yükselerek üreticileri zora soktuðunu anlattýlar Üreticiler günlük 20 ton üzerinde domatesin üretildiðini fakat tüccarlarýn düzgün ve dürüst çalýþmadýklarýndan dolayý sýkýntýlarla karþý karþýya domates fiyatlarý yükseldi kaldýklarýný da töre ye aktardýlar töre de üreticinin kalkýnmasý için destek vereceklerini belirtti piyasada fiyat yükseliþinden dolayý þikâyetler geldiðini anlatarak hem üreticiyi hem tüketiciyi düþünmek zorunda olduklarýný vurgulayan töre domates fiyatlarýndaki dengesizliðin önüne geçmek için 5 gün ve 100 tonla sýnýrlý olmak koþuluyla domatese ithal izni verdiklerini söyledi töre amacýmýz piyasadaki deðiþkenliðini ve dengesizliði minimum seviyeye indirip düzene sokmaktýr tüketicileri de en az üreticiler kadar düþünüp korumak zorundayýz Þu an piyasada yeterince domates olmamasýndan dolayý sýkýntý yaþanýyor dedi töre bizim için esas olan üreticimizdir ithalatçý deðil diyerek sýnýrsýz ithalata açýk kapý olmadýðýný ekledi kamu hÝzmetÝ komÝsyonu baÞkani uÐural Üst kademe yöneticileri bizimle istiþare yapýlmadan görevden alýndý görevlerinden alýndýðýný bildirdi.uðural özetle þunlarý kaydetti kamu hizmeti komisyonu çalýþmalarýnýn en yoðun olduðu bir dönemde kilit noktadaki yöneticilerin kamu hizmeti komisyonu baþkaný ile yasanýn öngördüðü çerçevede herhangi bir istiþarede bulunulmadan görevlerinden alýnmýþ olunmasýný kamu yararý açýsýndan çok ciddi bir geliþme olarak deðerlendiriyorum kamu hizmeti komisyonu baþkaný olarak toplumsal sorumluluk ve görev bilinci ile geliþmeleri soðukkanlýlýkla karþýlamaya çalýþacaðým devletin en üst düzeydeki makamlarýnýn yakýn bir iþbirliði diyalog ve istiþare içerisinde çalýþmalarýnýn esas olduðu bilinciyle konuyu ilgili makamlarla görüþmeye çalýþacaðým kamu hizmeti komisyonu baþkaný Çetin uðural kurumun üst kademe yöneticilerinin herhangi bir istiþarede bulunmadan üçlü kararname ile görevden alýndýðýný açýkladý ve bu durumu kamu yararý açýsýndan çok ciddi bir geliþme olarak niteledi uðural hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemleri alacaklarýný da kaydetti uðural yazýlý açýklamasýnda kamu görevine kamu hizmeti komisyonu nda baþlayýp uzun yýllar kurumda çeþitli kademelerde görev yaptýktan sonra üst kademe yöneticisi olan genel sekreter mustafa yeþilada Ýdari Ýþler ve sicil Ýþleri müdürü hüseyin arifoðlu ile ölçme-deðerlendirme konusunda ihtisasý olan sýnav dairesi müdürü mehmet Öke nin bugün üçlü kararnamelerle gÝrne akdenÝz lÝons kulÜbÜ nÜn zÝyaretlerÝ girne akdeniz lions kulübü toplumsal direniþ bayramý ný kutlamak amacýyla tmt derneði ni mücahitler derneði ni ve kurucu cumhurbaþkaný rauf denktaþ ý ziyaret etti kulüpten yapýlan açýklamaya göre ziyaretler girne akdeniz kulübü baþkaný gülenay Çaðlar ve yönetim kurulu üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþti ziyaretlerde namus ve þerefimizin korunmasýnda ve vatanýmýza sahip çýkýlmasý adýna verdiðiniz kutsal mücadeleden dolayý minnet ve þükranlarýmýzý sunar bu uðurda yitirdiðimiz aziz þehitlerimizi de rahmetle anarýz denildi.

[close]

p. 9

4 aðustos 2010 Çarþamba 9 tünel alinti mevsÝmlÝk ÝÞÇÝler kÝmsesÝz posta posta posta arÞÝv memleketimden manzaralar ÇÝÇek gÝbÝ sevÝye daha ne ay-yýldýzlý türk bayraðýmýzla sarýkýrmýzý-yeþil bayraðýmýz birlikte dalgalansa ne olur diyen diyarbakýr belediye baþkaný osman baydemir e akp hükümeti nin kýbrýs Ýþlerinden de sorumlu bakaný cemil Çiçek þöyle cevap verdi organlarý yer deðiþtiren bir adam yerli yersiz konuþuyor türkiye yi ve türkiye ile birlikte kýbrýs ýn kuzeyini de düze çýkaracaðý beklenen akp nin seviyesi bu bu seviye size Çiçek gibi görünüyorsa koku alma yeteneðinizi kaybettiniz demektir gözyaþlarý dökerek içtenliðine inanýlmasýný bekleyen baþbakan ve gözü nemli adamlarýnýn bilmeleri gereken þey þu kendi baþlarýný yiyebilecek kürt düþmanlýðýnýn üretim merkezlerinden biri de partileridir baþbakan bdp yi hiçe sayarsa hükümet attýðý adýmlarý tepkilere bakarak usulca geri alýrsa partinin ileri gelenleri düþman-hasýmiþgalci ilan ettikleri ýrka karþý ýrkdaþlarýna yol göstermeye kalkarsa ne þehitlerin sonu gelecek ne karadeniz deki kürt karþýtý nümayiþlere karþý önlem alýnabilecektir mevsimlik iþçilerin hayatý üstüne düþünmüþlüðümüz var mý onlara reva görülen muamelenin savaþla iliþkisini kuramýyor musunuz baþbakan mevsimlik kölelerin temsilcileriyle görüþmeyi reddediyor genelkurmay baþkaný gibi için için onlara daðýn daha yakýþacaðýný düþünüyor mevsimlik iþçiler artýk tamamýyla kimsesiz yildirim tÜrker radikal lefkoþa nýn kermiya bölgesinde inþa edilmekte olan anýtý görenler hayretler içerisinde kalýyor atatürk ün at üstündeki bir heykelinin dikileceði söylenen anýt kazalara davetiye çýkarmaya aday tarÝh 26 hazÝran 2009 gözden kaçmayanlar kibris tÜrk basini susarak var oluyor kapýkule de 142 kilo esrar yakalanýyor kktc baðlantýlarý ortaya çýkýyor ancak afrika hariç kýbrýs türk basýný nýn þanlý gazeteleri bunu haber den saymýyor es geçiyor polis susunca basýn da susuyor hade polis açýklama yapmak için komutan ýn emrini bekliyor anladýk da basýn da mý komutan ýn emrini bekliyor yoksa esrar rezilliðine bulaþan büyük iþadamý zamanýnda basýný çok besledi de bunun karþýlýðý mý sadece bu deðildir caným beslemenin de beslenmenin de sonu yok zvi barel haaretzde yazdý kemalizm yerine erdoðanizm harvard Üniversitesinde ekonomi politik dersleri veren yahudi profesör dani rodrik tayyip erdoðana ve politikalarýna ciddi eleþtiriler yöneltiyor rodrikin eþi pýnar doðan da harvardda iktisat profesörü ve erdoðan hükümetini devirmeyi amaçlayan bir komplonun lideri olduðu þüphesiyle geçen hafta üçüncü kez tutuklanan emekli general Çetin doðanýn kýzý taraf gazetesinde yayýmlanan ayrýntýlara bakýlýrsa 2003te doðan ve bir grup subay bir türk savaþ uçaðýný düþürmeyi iki camiyi havaya uçurmayý ve orduyu kontrolü ele almaya zorlayacak bir kaos yaratmayý planladý rodrik yayýmlanan kanýtlardaki çeliþkilere dikkat çekerek bunlarýn amerikadaki afrikanýn sizin için týkladýklarý dÝpnot tayyip erdoðan Ýran da taþlanarak ölüme mahkûm edilen aþtiyane ile ilgili hiçbir giriþim yapmadý brezilya yaptý ÝncÝr ÇekÝrdeÐÝ ted koleji nden mezun olan öðrencilere hem kktc de hem de Ýngiltere de geçerli olan iki diploma verilecek biz kýbrýs taki milli eðitime hizmet etmek istiyoruz selçuk pehlÝvanoÐlu ted baþkaný aklýnýzda bulunsun uykuda tekme atmak parkinson iþareti olabilir uykusunda saldýrgan olan kiþilerin parkinson hastalýðýna yakalanma ve bunama riski taþýdýðý ortaya çýktý neurology dergisinde yayýmlanan bir araþtýrma uykuda tekme atmanýn yataktan düþmenin bu hastalýðýn habercisi olabileceðini ortaya çýkardý minnesota daki mayo clinic te rem uyku bozukluðu bulunan 27 kiþinin parkinson hastalýðýna yakalandýðý saptandý rüya görme safhasý rem uykusu sýrasýnda kas çalýþmasý beyin tarafýndan devre dýþý býrakýlýyor ancak rem bozukluðu olan kiþiler rüya görürken partnerini yataktan atmak gibi hareketlerde bulunabiliyor meclÝse ve elÇÝlÝÐe dokunmayin hak aramaya kimse bir þey demez ama meclis elçilik iþgal edilirse emniyet kuvvetleri de tedbir almak zorundadýr derviþ eroÐlu bir mahkemede geçerli sayýlmayacaðýný söylüyor ve þunlarý ekliyor -abd veya batý avrupada kendine saygýsý olan hiçbir editör bu belgeleri yayýmlamayý aklýnýn köþesinden geçirmez doðana ve davaya dahil edilen subaylara yönelik bu iftira teþebbüsünün arkasýnda kimin olduðunu bilmiyoruz bazýlarý fethullah güleni iþaret ediyor bazýlarý ciain parmaðý olduðunu bile söylüyor ergenekon Ýrticayla mücadele eylem planý derken þimdi de subaylarýn dinci hükümetle mücadelelede kürtlerle iþbirliði yapmasýndan kuþku duyuluyor bu teori eski genelkurmay baþkaný hilmi Özkökle onu planý medyaya sýzdýrmakla suçlayan doðan arasýndaki aleni çatýþmaya dayandýrýlýyor ordunun siyasetteki aðýrlýðýný azaltmaya çalýþan erdoðanýn ordu personelini sivil mahkemelerde yargýlama çabalarý dahilindeki giriþim hâlâ baþbakanýn nüfuz alanýnýn dýþýnda olan anayasa mahkemesinden döndü bu kiþisel bir mücadele deðil ideolojik bir savaþ ordunun siyasi gücünde azalma olsa da ordu hâlâ yargýnýn desteðine sahip bu erdoðan hükümetinin hareket alanýný daraltýyor erdoðanýn hedefi orduyu tamamen hükümete tabi kýlmak ve hükümeti kýsýtlama gücünü elinden almak görünürde bu türkiyenin demokratikleþmesi açýsýndan önemli bir adým ve abnin üyelik için koyduðu koþullarla da uyumlu ancak birçok muhalif bu reformlarý akpnin elini güçlendirecek adýmlar olarak görüyor erdoðan hedefine ulaþmak için medyaya aðýr baský uyguluyor gazetecilere açýlan yaklaþýk 5 bin dava var birçok gazeteci savcýlar tarafýndan tehdit edildiklerini söylüyor Ýki tarafýn da melek olmadýðý bir mücadele bu Önemli safhalardan biri 12 eylüldeki referandumda belli olacak tesadüfen belirlenen bir tarih deðil bu amaç halka baskýcý askeri rejimi hatýrlatmak ve erdoðanýn önerdiði reformlarýn lehine bir sonucu teþvik etmek reformlar türkiyeyi daha Ýslami bir devlete dönüþtürmeyecek ancak erdoðan çaðýnýn köþe taþýný oluþturacak yani kemalizm yerine erdoðanizm 1 aðustos 2010

[close]

p. 10

10 gÜney afrÝka da huzurevÝ yangini 18 ÖlÜ güney afrika cumhuriyeti nin johannesburg kenti yakýnlarýndaki bir huzur evinde çýkan yangýnda 18 kiþinin öldüðü bildirildi yapýlan yazýlý açýklamada pazar gününü pazartesi gününe baðlayan gece çýkan yangýnda 3 kiþinin de yaralandýðý belirtildi açýklamada alevlerin binayý sardýðý personelin yaþlýlarý kurtarmak için seferber olduðu ve 84 yaþlýnýn kurtarýldýðý kaydedildi binanýn enkazýndan 17 ceset çýkarýldýðý yaþlý bir kadýnýn ise götürüldüðü kilisede geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybettiði belirtildi 4 aðustos 2010 Çarþamba dÜnyadan dÜnyadan kocasýný banyoya kilitledi fransa da 45 yaþýnda bir kadýn sevgilisiyle bir olup 80 yaþýndaki kocasýný bir yýl boyunca banyoya kilitledi Ýsmi açýklanmayan kadýnýn iþkencesi çocuklarýndan birinin polise ihbarda bulunmasýyla sona erdi hemen hastaneye kaldýrýlan yaþlý adam tedavi altýna alýndý kadýn 500 bin euro luk banka hesabýna el koyduðu kocasýna her gün sadece tarihi geçmiþ pastalar ve hamur iþleri veriyormuþ yargýlanmasý süren kadýnýn sevgilisi ise serbest býrakýldý tecavüzden 27 yýl boþu boþuna yattý abd de 1983 yýlýnda 18 yaþýndayken tecavüz suçlamasýndan 75 yýl hapis cezasý alan michael anthony green 27 yýl sonra masum olduðu anlaþýlýnca serbest býrakýldý houston kentinde görülen davada dna testi sonuçlarý green i akladý 1983 yýlýnda meydana gelen olayda kimliði açýklanmayan kadýn kaçýrýldýktan sonra þehrin kuzeyinde ýssýz bir yerde üç kiþinin tecavüzüne uðradý tecavüzcüler kaçarken polis bölgede yürüyüþ yapan green i gözaltýna aldý tecavüz kurbaný green i teþhis etmedi ancak tek zanlý olan green 75 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý 18 yaþýnda suçsuz yere hapse giren green eyalet milletvekillerine mektuplar yazarak masumum diye yalvardý green in davasý 2008 yýlýnda bölgeye atanan yeni savcý tarafýndan yeniden açýldý tecavüz kurbanýn elbisesindeki delillerle green in dna sý karþýlaþtýrýldý Þimdi 44 yaþýnda olan green serbest kaldý gerçek suçlularýn da kimlikleri belirlendi ancak yargýlanamayacaklar Ölen annesinin fotoðrafýný basýna gösteren michael anthony green öfkeli olduðunu söylerken polisi baðýþlama konusunda emin deðilim dedi zayiflik ya da ÞÝÞmanlik tehlÝkelÝ ayný þekilde beslenen iki kiþiden biri git gide kilo alýrken diðerinin formunu korumasýnýn nedenini araþtýran amerikalý bilim adamlarý bebeðin kilolu olup olmayacaðýnýn daha doðmadan önce geliþmekte olan beyninde belirlendiðini ortaya koydu Ýtalyan la stampa gazetesinde çýkan habere göre abd deki yale Üniversitesi týp fakültesinden bir grup bilim adamý fareler üzerinde yaptýklarý testlerde yüksek kalorili bir beslenme programýnýn ardýndan obezleþen hayvanlarýn beyinlerinin beslenme merkezinin zaten farklý olduðunu gözlemledi meksÝka kÖrfezÝnde Çevre felaketÝ Ýngiliz petrokimya devi bp nin meksika körfezi ndeki platformlarýndan birinin infilak etmesiyle ortaya çýkan çevre felaketinin boyutuna iliþkin açýklanan son rakamlara göre patlamanýn meydana geldiði tarihten bu yana yaklaþýk 5 milyon varil yaklaþýk 780 milyon litre ham petrol denize aktý abd jeolojik araþtýrma kurumu ve enerji bakanlýðý idaresinde görev yapan bir bilimadamlarý grubu bp ye ait kuyudan þu ana kadar 4,9 milyon varil civarýnda petrolün meksika körfezi ne 4,9 milyon varil petrol denize aktý aktýðýný bp nin sýzan petrolü kontrol altýna alma çabasý çerçevesinde kullandýðý çeþitli stratejiler yoluyla bunun 800 bin varilinin toplanabildiðini belirtti amerikalý bilimadamlarýnýn açýkladýðý bu son veriler felaketin 1979 yýlýnda meksika nýn campeche körfezi ndeki ixtoc 1 kuyusunun patlamasý sonucu 3,3 milyon varil petrolün denize yayýldýðý çevre faciasýnýn boyutunun geride býrakarak dünyada denize en fazla miktarda petrol sýzýntýsýna yol açan kaza olarak tarihe geçtiðini ortaya koyuyor kÜresel isinmanin okyanuslara etkÝsÝ okyanuslardaki mikroorganizmalarýn küresel ýsýnma yüzünden yok olmaya baþladýðý açýklandý nature dergisinde yayýmlanan araþtýrmaya göre okyanuslardaki phytoplanktonlarýn sayýsý ýsýnmanýn etkisiyle azalýyor bu canlýlarýn 1899 ile 2008 yýllarý arasýnda yüzde 40 oranýnda yok olduðu kaydedildi araþtýrmayý kaleme alan bilim adamý daniel boyce phytoplanktonlarýn yok olmasýnýn deniz ekosistemi için felaket anlamýna geldiðini ifade etti sarhoþ sürücü facia yarattý Çin in kuzeyindeki hýbey eyaletinde bulunan bir kömür madeninde sarhoþ bir kepçe sürücüsü aracýyla 11 kiþinin ölümüne 30 kiþinin de yaralanmasýna yol açtý alýnan bilgiye göre yüenþi ilçesine baðlý nanzuo kasabasýndaki Þengþing madeninde çalýþan 38 yaþýndaki li Þianglang Çien soyadlý bir müþteriyle tartýþtý tartýþmada öfkelenen li kepçeyi geçici olarak yapýlan büronun üzerine sürdü orada bulunan iki müþteri ölürken Çien kaçmayý baþardý Öfkesi geçmeyen li kepçesiyle bu kez 50 kadar otomobil otobüs kamyon ve motosikletin arasýna girdi bu arada yol kenarýndaki dükkanlar da hasar gördü yerel yetkililer gözaltýna alýnan kepçe sürücüsü li Þianliang ýn olay anýnda alkollü olduðunu açýkladý dünyanýn en büyük dinozor müzesi Çin de Çin in doðusunda bulunan Þandong eyaletindeki tienyü doða müzesi guinness dünya rekorlarý tarafýndan dünyadaki en büyük dinozor müzesi olarak açýklandý Çin uluslararasý radyosunun Þinhua ajansýna dayandýrdýðý habere göre Þandong tienyü doða müzesi müdür yardýmcýsý yin Þýyin 2004 te açýlan müzenin eski dönemlere ait dinozor ve faunalar için tahsis edildiðini belirterek guinness e haziran ayýnda baþvurduklarýný incelemelerden sonra guinness in dün rekoru onayladýðýný söyledi londra merkezli guinness müzenin 28 bin metrekarelik bir sergi alanýnda 1106 dinozor türünün yaný sýra binlerce fosile ev sahipliði yaptýðýný açýkladý Çin bilimler akademisi omurgalý paleontoloji ve paleoantropoloji enstitüsü de müzede 368 psittacosaurid 391 dromaeosaurid 255 anchiornis 22 jeholosaurus türlerinin yaný sýra 70 nadir türün bulunduðunu bu dinozor türlerinin de birçoðunun eksiksiz iskeletlerden oluþtuðunu belirtti müzede bu türlerin yaný sýra on binlerce fosilin bulunduðunu kaydeden uzmanlar müzenin bu rekordan önce bazý nadir türlerde fosillere ev sahipliði yaptýðý için 5 farklý alanda daha dünya rekoruna sahip olduðunu ifade etti yetkililer müzenin dünyanýn en büyük dinozor müzesi olmasý onuruna 28 eylülde guinness den yetkililerin katýlacaðý bir törenin düzenleneceðini açýkladý lÜbnan ve ÝsraÝl arasinda ÇatiÞma lübnan askerleriyle Ýsrail askerleri arasýnda güney lübnan daki sýnýr bölgesinde meydana gelen silahlý çatýþmada bir Ýsrail 3 lübnan askeri öldü olayda ayrýca 1 lübnanlý gazeteci hayatýný kaybetti lübnan ulusal haber ajansý ve yerel televizyon kanallarýnda yer alan haberlere göre Ýsrail sýnýrýndaki bir tanktan güney lübnan da bulunan sýnýr köyü adeisseh deki bir eve top ateþi açýldý daha sonra sýnýr bölgesinde bulunan lübnan ve Ýsrail askerleri karþýlýklý ateþ açtý lübnan daki hizbullah ýn yayýn organý el manar televizyonu ilk bilgilere göre bir üst düzey Ýsrail subayýnýn ve 3 lübnan askerinin hayatýný kaybettiðini belirtti tecavüz ve iþkenceleri film yaptý Üç kýz çocuðunu bir odaya kapatýp tecavüz ve iþkence ederken yaþananlarý kaydetti londra da yaþanan olayda 19 yaþýndaki jay jay alexander kurbanlarýný alýkoyup onlara akýl almaz iþkenceler yaptý ve tecavüz etti bununla da yetinmeyen alexander tüm yaþananlarý cep telefonu ile kaydetti 1999 yýlýnda çekilen blair cadýsý filminden esinlenen alexander kýzlarýn çýðlýklarýný kaydetti ve týpký filmdeki gibi ýþýklandýrmayla karanlýk görüntüleri aydýnlattý 25 ocak ta küçük kýzlarý koþu pistinin kullanýlmayan soyunma odalarýna çaðýran alexander ilk önce 13 yaþýndaki bir kýzý sarhoþ etmeye çalýþtý kendisini reddeden kýzýn ve arkadaþlarýnýn oradan gitmelerine izin vermeyen alexander onlarý bir odaya kapattýktan sonra dövdü kýrýk bir þiþeyle kýzlardan birini kesti ve diðerini taciz etmesinin ardýndan 13 yaþýndaki kýz çocuðuna tecavüz etti Üç saatten uzun süren korkunç olayý telefonuna kaydeden alexander olay yerindeki 16 yaþýndaki görgü tanýðýnýn þikayetiyle tutuklandý ve mahkemeye çýkarýldý mahkemede suçlamalarý reddeden alexander suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasýna mahkum edildi Çocuklarýný döven Ýsveçli aile kendi çocuklarýna tazminat ödeyecek Ýsveç te yaramazlýk yapan çocuklarýný dövdükleri gerekçesiyle yargýlanan anne babaya hapis cezasýnýn yaný sýra çocuklarýna tazminat ödemeleri cezasý verildi Ýsveç haber ajansý tt nin haberine göre göteborg kentine bir saat uzaklýktaki varberg kentinde 53 yaþlarýndaki anne ve baba üç çocuklarýný dövdükleri gerekçesiyle mahkemeye çýkarýldý Çocuklarýn ve tanýklarýn anlatýmlarýndan çocuklarýn anne ve babalarý tarafýndan dövüldüklerine kanaat getiren mahkeme heyeti babayý 1.5 yýl hapis cezasý ile çocuklarýna 200 bin Ýsveç kronu 21 bin 400 euro anneye de bir yýl hapis cezasý ile 65 bin Ýsveç kronu 7 bin euro tazminat ödeme cezasýna çarptýrdý.

[close]

p. 11

4 aðustos 2010 Çarþamba 11 gÜney kibris gÜney kibris gÜney kibris gÜney kibris hrÝsostomos suudÝ arabÝstan prensÝ Ýle gÖrÜÞtÜ rum baþpiskopos Ýkinci hrisostomos un geçtiðimiz cumartesi günü adada bulunan suudi arabistan prensi al waleed bin talal la görüþtüðü bildirildi politis gazetesi suudi arabistan zengini hrisostomos u da gördü geçtiðimiz cumartesi günü yatta bir saat süren görüþme baþlýklarýyla manþetten verdiði haberinde talal ýn perþembe günü uçakla adaya geldiðini ve baf taki anassa oteli nde kaldýðýný yazdý dÜnyadan dÜnyadan bir zamanlar þeytandý artýk diþini kaþýtýyor bir zamanlar þeytan balýðý olarak anýlan dev cüsseli gri balinalar þimdilerde dünyanýn en dost canlýsý hayvanlarý olarak görülmeye baþlandý Öyle ki meksika açýklarýnda mavi tura çýkan turistlerin sevgilisi haline gelen 14 metre uzunluðunda ve ortalama 3040 ton aðýrlýðýndaki balinalar botlara yaklaþarak dilleri ve sýrtlarýný turistlere kaþýtýyor bu devasa canlýlarý görüntüleyen zoolog mark carwardine de 51 gri balinalar 70 yýl öncesine kadar vahþi bir þekilde avlanýyorlardý bu da onlarýn saldýrgan olmasýna neden oluyordu 1930 yýlýna gelindiðinde sayýlarý 100 ü geçmeyen ve soyu tükenme tehlikesiyle karþý karþýya kalan bu balinalar koruma altýna alýndý sayýlarý da 26 bine kadar çýkarýldý dedi ÇÝn bÜyÜkelÇÝlÝÐÝ yatirimdan haberÝmÝz yok rum ticaret sanayi ve turizm bakaný andonis pashalidis in Çin in güney kýbrýs a yatýrým yapacaðýna iliþkin açýklamasýnýn ardýndan Çin in güney kýbrýs büyükelçiliðinin bu konuda bir bilgisinin olmadýðýný açýkladýklarý bildirildi simerini gazetesine göre Çin in güney kýbrýs büyükelçiliðinin ticaretle Ýlgilenen yetkilisi jiaoyan fei büyükelçiliðe Çin in güney kýbrýs a yatýrým yapmak istediðine dair bir bilginin gitmediðini ifade etti gazete pashalidis in dün rum haber ajansýna kÝpe yaptýðý açýklamada Çin in güney kýbrýs a yatýrým yapmaya ilgi duyduðunu çeþitli örgütlerin güney kýbrýs a gelip kendileriyle turizm taþýnmaz mallar ve enerji konularý gibi alanlarda görüþtüklerini ifade ettiðini anýmsattý avrupa Ýnsan haklarý mahkemesi nin aÝhm kýbrýslý rum göçmenlerin sayýsýný azaltan yeni bir hukuki görüþ ortaya koyduðu ve kktc de bulunan eski rum evleri üzerinde bu evlerde 1974 yýlýna kadar oturan herkesin deðil sadece tapu sahibi kiþinin yasal hak sahibi olduðunu ifade ettiði bildirildi politis Ýkinci sýnýf göçmenler -aÝhm hane hakkýný daha da geriletti baþlýklarý altýnda verdiði haberinde aÝhm nin üçlü halinde kýbrýslý rumlar tarafýndan kendisine yapýlan ve papayanni papayeorgiu ve aðapiu ismiyle anýlan baþvuruyu kabul ettiðini duyurduðu açýklamasýyla kýbrýslý rum göçmenlere iliþkin durumun daha sert ve adaletsiz konuma geldiðini yazdý gazete papayanni papayeorgiu ve aðapiu baþvurusunun bir ayaðýnýn yakýn tarihe kadar Çatoz serdarlý bölgesinde kemikleri bulunan kayýplara iliþkin olduðunu baþvurunun ikinci ayaðýnýn ise kktc de bulunan taþýnmaz mallarýný kullanmalarýnýn türkiye tarafýndan engellendiði gerekçesiyle manevi tazminat talebi þeklinde olduðunu yazdý habere göre aÝhm nin dördüncü dairesi kýbrýslý rumlarýn baþvurusunu kabul ettiðini duyurduðu açýklamasýnda taþýnmaz mallarýn kullaným kaybýndan doðan manevi tazminat aÝhm den rum göçmenlere bir þamar daha isteðini baþvuru sahipleri kktc taþýnmaz mal komisyonu na baþvurmadýklarý gerekçesiyle reddetmesinin yaný sýra babadan kalma evleri talep etme hakkýnýn söz konusu evde ikamet eden aile üyesi herkeste deðil sadece bugün tapuya sahip kiþilerde ilk sahipler ya da varisleri olduðunu belirtti aÝhm nin kararýnda o dönemde söz konusu evlerde ikamet eden ancak tapu sahibi olmayan kiþilerin 50 yýla varan uzun bir süre bu evlerde ikamet ettiðini de belirttiðini kaydeden gazete böylece manevi tazminat talebini reddetmekle aÝhm nin 2009 yýlýnda kýbrýslý rum göçmenlere iliþkin bizzat kendisi tarafýndan aldýðý kararý da çiðnediðini ileri sürdü gazete aÝhm nin daha önce dimopulos ve asprofta ve petrakidu baþvurularýnda vermiþ olduðu kararlar sonrasýnda duyurduðu bu yeni kararla baba evlerinin tapusunun sahibi olmayan kýbrýslý rum göçmenleri ikinci sýnýf göçmen statüsüne soktuðu ve hukuki hak talebinde bulunabilecek rum göçmenlerin sayýsýný önemli derecede azalttýðý yorumunda bulundu gazete aÝhm nin rum göçmenlere yönelik bu kararlarýnýn kýbrýs rum tarafýnýn mülkiyet baþlýðýna iliþkin elini zayýflattýðý ve bu taþýnmazlarýn bugünkü kullanýcýlarýna daha güçlü hukuki haklar tanýdýðýný da kaydetti süper kahramanlar düðünde toplandý Ýngiltere nin devon kentinde yaþayan sharon-neal vaughan çifti ülke tarihinin en ilginç düðün törenlerinden birini gerçekleþtirdi Çift gelinlik ve damatlýk yerine batman ve wonder woman kostümü giyerek evlendi sýradýþý çift düðün davetiyeleri aracýlýðýyla konuklardan da süper kahraman kýyafeti giyerek gelmelerini istedi böylece düðün süper kahramanlarýn geçit törenine döndü damada batman in sað kolu robin ile baþ düþmaný joker þahitlik etti düðünün konuklarý arasýnda süperman demir adam hulk kaptan amerika ve Ýnanýlmaz aile nin kahramanlarý da yer aldý kýbrýslý türklerin erenköy e geçiþi engelsiz kýbrýslý türklerin erenköy deki direniþinin yýl dönümü nedeniyle erenköy de düzenlenecek olan etkinliklere katýlacak olan kýbrýslý türklerin engelsiz bir þekilde erenköy e geçecekleri belirtildi fileleftheros gazetesi gerek aþaðý pirgo yerel makamý gerekse dillirga bölgesi barikatlarýnýn açýlmasý komitesinin kýbrýslý türklerin geçiþine iliþkin herhangi bir itirazda veya herhangi bir protesto gösterisinde bulunmasýnýn söz konusu olmadýðýný yazdý habere göre aþaðý pirgo Ýhtiyar heyeti baþkaný kostas mihailidis gazeteye yaptýðý açýklamada kuzey den olan kiþilerin otobüslerle aþaðý pirgo üzerinden geçiþine izin verilmesine itiraz etmeyeceklerini zaten herhangi bir itirazlarýnýn hiçbir zaman dikkate alýnmadýðýný ifade etti geleceðini de yazdý gazete kýbrýs rum tarafýnýn geleneksel olarak etkinliklerini aðustos un ikinci pazarý paþiammodillirga da düzenlediðini bu yýl ikinci pazarýn kýbrýslý türklerin istikrarlý olarak etkinliklerini düzenlediði 8 aðustos tarihine denk geldiðini de belirtti maden ÝÞÇÝlerÝ etkÝnlÝkle anildi güney kýbrýs taki skuriottisa köyünde cumartesi günü bölgede bulunan bakýr madenlerinde çalýþan iþçilerin 1925 ve 1948 yýllarýnda yaptýklarý eylemleri ve hayatlarýný kaybedenleri anma amacýyla kýbrýslý türklerin de katýldýðý bir etkinlik düzenlendi haravgi gazetesinin haberine göre ünlü yunan þarkýcý yorgos dalaras ýn konseri þeklinde gerçekleþtirilen etkinliðe rum yönetimi baþkaný dimitris hristofyas da katýldý dÝko nun makarÝos la ÝlgÝlÝ mesaji dÝko partisi baþpiskopos makarios un ölüm yýl dönümü münasebetiyle bir açýklama yayýmladý politis in açýklamasýna göre dÝko baþpiskopos makarios un izine baðlý kalacaklarýný belirterek makarios un mücadelesinin hakkýnýn verilmesinin bir borç olduðunu söyledi dÝko ayrýca mücadelelerinin haklýlýðýna yönelik inancýn kaybedilmemesi halkýn ve devletin kýbrýs ýn ve halkýnýn haklarýnýn talep edilmesinde ve verilen mücadelede seferberlik içerisinde olunmasý ve birliðin saðlanmasý için çalýþýlmasý gerektiðini kaydetti gazete ayný haber içerisinde rumlarýn her yýl 2 eylül de ay mama yortusu nedeniyle ayin yamak için gittikleri güzelyurt taki ay mama kilisesi ne bu yýl gitmeyeceklerini de yazdý dillirga bölgesi barikatlarýnýn açýlmasýna iliþkin komitenin ay mama kilisesi ne gidilmesi yönünde kktc makamlarýna baþvuru yapýlmamasý yönünde karar verdiðini yazan gazete bu kararýn geçen yýl yaþandýðýný ileri sürdüðü fiyaskodan kaçýnýlmasý amacýyla alýndýðýný belirtti habere göre komite baþkaný andreas karos gazeteye yaptýðý açýklamada limnidi yeþilýrmak barikatýnýn açýlmasý konusundaki önemli geliþmelerin bölgede olumsuz hava yaratýlmasýna iliþkin her türlü þüphenin olmamasýný gerektirdiðini söyledi karos erenköy gidiþ için kendi topraklarýndan geçiþe karþý çýkmamalarýyla birlikte bu yýl ayin için ay mama ya gidilmesine yönelik baþvuruda bulunmayacaklarýný ifade etti karos zira kendilerinin limnidi yeþilýrmak barikatýnýn açýlmasýna iliþkin arzularýnýn vardýðý noktada karýþýklýða yol açmayý istemediklerini söyledi limnidi nin yeþilýrmak açýlmasýna iliþkin çalýþmalara yönelik olarak karos çalýþmalarýn memnun edici bir þekilde ilerlediðini ifade etti ay mama da ayÝn ÝÇÝn kktc makamlarina baÞvurmayacak politis gazetesi bm nin kýbrýslý türklerin erenköy de düzenlenecek etkinliklere katýlacak kýbrýslý türklerin pirgo dan geçiþlerine yönelik olarak hazýrlýk yaptýðýný yazdý gazete aldýðý bilgilere dayanarak kktc makamlarýnýn etkinliklere katýlacak olanlarý taþýyacak olan 50 kadar minibüsün aþaðý pirgo dan geçeceðine iliþkin olarak bm ye bilgi verdiðini yazdý habere göre kýbrýslý türklerin geçiþi ve de rum yönetimi tarafýndan kontrol edilen bölge içerisinde yapýlacak olan trafik düzenlemeleri konusunda dün aþaðý pirgo yerel makamlarýna bilgi verildi aþaðý pirgo muhtarý kostas mihailidis aþaðý pirgo merkezini rmmo kontrol noktasýyla birleþtiren köprünün yeniden yapýlmasý nedeniyle kýbrýslý türkleri taþýyan minibüslerin oluþturulan yan yolu takip edeceklerini ifade etti gazete ayrýca limnidi yeþilýrmak barikatýnýn açýlmasýna iliþkin çalýþmalarýn ekim ayýnda tamamlanmasýnýn beklendiðini yazdý habere göre aþaðý pirgo muhtarý kostas mihailidis çalýþmalarýn ekim ayýnda tamamlanacaðýnýn kesin olmadýðýný bununla birlikte bm nöbetçi kulübesi ile kktc arasýnda yapýlan çalýþmalarýn sürecini hiç kimsenin de bilmediðini ifade etti gazete ayrýca rum yönetimi resmi gazetesinde geçen hafta çalýþmalar için istimlak edilen kuzey deki kýbrýs türk sahipli toprak-arazilerin yayýmlandýðýný belirtti rum yönetimi nin çalýþmalarýn düzene koyulmasý için bu istimlâðýn rum yönetimi tarafýndan yapýlmasý önkoþulunu ortaya koyduðunu yazan gazete kktc nin de kendi bölgesinde olduðu için istimlaðý kendisinin yapacaðýný duyurduðunu belirtti habere göre istimlaðýn maliyeti kýsmi veya bütün olarak bu çalýþma için ayrýlan ab ödeneði tarafýndan karþýlanacak bm kibrisli tÜrklerÝn geÇÝÞÝne hazirlaniyor bir ayda 4 milyon sivrisinek yakaladý tayvan da huang yu-yen isimli bir kadýn bir ayda 4 milyon adet sivrisinek yakalayarak rekor kýrdý haþere kapaný üreten imbictus international isimli firmanýn düzenlediði yarýþmaya 72 kiþi katýldý huang rakiplerini büyük fark atarak toplam 1.5 kg aðýrlýðýnda 4 milyon sinek avlayýp 3 bin amerikan dolar ýnýn sahibi oldu Þirket guinness rekorlar kitabý na baþvurdu almanya da yapýlan bir araþtýrmaya göre sivrisinek ýsýrýklarý sanýlandan daha tehlikeli isýrýlan nokta hemen dezenfekte edilmeli asla varolmadýlar dünyanýn en tanýnan tarih öncesi yaratýklarý ile ilgili yapýlan açýklama þok etti jurasic park gibi filmlerin de sayesinde en iyi tanýdýðýmýz üç dinozordan biri olan triceratops la ilgili inanýlmaz bir açýklama yapýldý bilim insanlarý brontosaurus ve t-rex in ardýndan herkesin en iyi tanýdýðý üçüncü dinozor türü olan triceratopslarýn asla varolmadýðýný söylüyorlar yapýlan yeni araþtýrmalarýn ýþýðýnda triceratops un sadece baþka bir dinozor türünün yavru hali olduðu düþünülüyor lÝmnÝdÝ dekÝ ÇaliÞmalar gazete iki toplumun erenköy e iliþkin etkinliklerinin ilk kez bu yýl ayný zamana denk kibrisli tÜrklerÝn ve rumlarin etkÝnlÝklerÝ ayni gÜn bu tavuk kendisini penguen zannediyor Çin in jiangsu bölgesinde yaþayan liu yong adlý adamýn tavuðu kendini penguen sanýyor basýnýn penguen-tavuk olarak sayfalarýna taþýdýðý sevimli tavuk sürekli kanatlarýný arkasýnda sýkýþtýrýp penguen gibi yürümeyi tercih ediyor tavuðun sahibi balýkçý liu yong tavuðunun doðduðundan beri bu þekilde yürüdüðünü akþamlarý da türdeþleri gibi kuluçkaya yatmak yerine týpký penguenler gibi yürüyüþe çýktýðýný söyleyerek diðer tavuklarým onu garip bularak yanýna yaklaþmýyor bütün tavuklar çatýlara uçarken o kanatlarýný hiç çýrpmýyor diyor tahýl ve domates gibi birçok ürün cep yakýyor rum tarafýnda avrupa daki kötü iklim koþullarýndan dolayý ithal edilen tahýlýn fiyatýnda artýþ olduðu bu artýþlarýn baþta ekmek üzere birçok ürünün fiyatýnýn artmasýna sebep olduðu öte yandan domates fiyatlarýnýn da domatesleri vuran hastalýktan dolayý arttýðý belirtildi alithia gazetesi birçok Üründe yakýcý fiyat baþlýðýyla manþetten verdiði haberinde geçtiðimiz cuma gününden bu yana arpa fiyatýnýn tonunun 155 euro dan 198 euro ya çýktýðýný buðdayýn da tonunun 200 euro dan 260 euro ya çýktýðýný yazdý gazete domatesde altýn hastalýk fiyatlarý artýrdý baþlýðý altýnda ise yurtdýþýndan tohumlar ya da bitkilerle yoluyla adaya gelen hastalýktan dolayý bu yýlki domateste yüzde 80 e varan oranlarda zarar görüldüðü bu zararýn da domates fiyatlarýný artýrdýðýný kaydetti domatesin bu yýl kilosu 3.50 euro dan satýldýðýný yazan gazete geçtiðimiz yýl ayný dönemde domateslerin 1-1.50 euro civarýnda olduðuna dikkat çekti.

[close]

p. 12

12 kÜltÜr sanat 4 aðustos 2010 Çarþamba günün manisi bizim evin merteði düþüverdi direði aglýmý baþdan aldý yarin kýsa eteði kitap dünyasý 28 günde kuantum sandra anne taylor crea yayincilik ÖzdeyÝÞler Ýnsanlar allahýn gülü dikenli yarattýðýndan þikâyet edeceklerine dikenler arasýnda gül yarattýðýna þükretmelidirler anonim tadimlik o yanýndan döndüðüm gece yarýlarý güler konuþurdum kendi kendime tutmasam kucaklayabilirdim aðaçlarý kimbilir gelen geçen görünce ne derdi halime necati cumalý ay iþýðý adlý þiirinden ajanda 4 aðustos Çarþamba 50 geleneksel mehmetçik Üzüm festivali 31 temmuzda baþlayan ve bu yýl 50 yýlýný kutlayan mehmetçik Üzüm festivalinde 4 kez düzenlenecek olan geleneksel belgesel ve kýsa film festivalinin yaný sýra güzellik yarýþmasý da yer bulacak 15 aðustosa kadar devam edecek olan festivalde yerli sanatçýlar folklor gösterisi ve çeþitli oyunlar da eksik olmayacak güzellik yarýþmasýna katýlmak isteyenler için ilgili telefonlar 0392 375 50 90 375 50 91 0533 854 08 56 saraybosna kalbi nin sahibi tilva roþ avrupa nýn en iyi festivallerinden biri olmaya aday saraybosna film festivali nin ödülleri açýklandý türkiye den vavien in de yarýþtýðý uzun metrajlý film yarýþmasýnda en iyi film ödülünü sýrbistan dan tilva roþ adlý film aldý oscar ödüllü bosna-hersekli yönetmen danis tanoviç in yeni filmi circus columbia nýn dünya prömiyeriyle 23 temmuz da baþlayan 16 saraybosna film festivali nde yarýþma sonuçlarý devlet tiyatrosu nda düzenlenen törende açýklandý törene yerli ve yabancý çok sayýda sinemacýyla basýn mensubu katýldý Ödüllerin üç farklý kategoride daðýtýldýðý festivalde belgesel film dalýnda gösterilen 18 film arasýnda ödülü bilyana gavranlieva nýn yönettiði makedonyaalmanya ortak yapýmý shivackite terzi kadýnlar adlý film aldý bu kategoride Ýnsan haklarý ödülüne hýrvat yönetmen robert tomiç zuber in filmi mila trazi senidu mila senida yý arýyor layýk görüldü kýsa metrajlý film kategorisinde 6 ülkeden yarýþan 11 film arasýnda ödülü hýrvatistan dan zvonimir juriç yönetmenliðindeki sarý ay filmi aldý kýsa film kategorisinde iki Özel jüri plaketi de verildi bu ödüller bulgaristan dan stanka eve gidiyor filminin yönetmeni maya vitkova ile hýrvatistan dan uykusuzluk Öldürmüyor un yönetmeni marko meþtroviç e takdim edildi michael jakson un bÝlÝnmeyen Þarkilari albÜmde toplanacak sony music þirketi geçen yýl aþýrý doz ilaç almasýnýn ardýndan hayata veda eden michael jakson ýn daha önce bilinmeyen 10 þarkýsýndan oluþan bir albümü kasým ayýnda piyasaya çýkaracak rolling stone dergisindeki haberde haziran 2009 da ölen pop kralýnýn mirasýný yönetenlerle plak þirketinin albüm konusunda anlaþmaya vardýðý belirtildi albümde yer alacak þarkýlarýnýn çoðunun jackson ýn 80 li yýllara uzanan ve kasada saklý tutulan kayýtlarýndan seçmeler olacaðý kaydedildi haberde pop kralýnýn kasasýnda 100 den fazla hiç bilinmeyen þarký bulunduðu ifade edildi 5 aðustos perþembe albüm tanýtým konseri tuðra Ýsmail oytun ersan uður güçlü tolga erzurumlu ve serhan candaþtan oluþan ts grubunun untold secrets albümlerini tanýtacaklarý konser lefkoþadaki narnia pubta yer bulacak 21:30-23:30 7 aðustos cumartesi fireballs Özellikle rock müzik sevenlerin kaçýrmamalarýný önerdiðimiz bir etkinlik girne old tunnel rock bar 22:30-04:00 8 aðustos pazar boat tour by casablanca girnedeki casablanca barýn organizasyonunda düzenlenecek olan gemi turu denizde vakit geçirmek isteyen için ideal bir haftasonu etkinliði geminin üst katýndan denize kadar uzanan su kaydýraklarý köpük banyosu ve dans pistinden yararlanabileceðiniz happy dolphins gemisinde ayrýca drum circle grubunun müziðini de canli olarak dinleme þansý bulacaksýnýz 70 kiþiyle sýnýrlý olacak tur rezervasyonu için telefon 0542 850 63 63 girne yat limaný dolphins eðlence gemisi 10:00-19:30 14 aðustos cumartesi bandista ve tatildeki ayþe konseri fotoðraf .çekmek þarkýlara eþlik etmek iþgallere karþý özgürlüðü haykýrmak serbesttir gereklidir sloganýyla sahneye çýkacak olan bandista grubunun konserini kaçýrmamanýzý tavsiye ederiz barýþ manço parký 21:00-23:30 lotus paradise summer gathering 2010 geçen yýl olduðu gibi bu yýl da güney kýbrýstaki plajlardan governor s beachte yer bulacak plaj partisini psychedelic trance ve genel olarak elektronik müzik sevenlere öneririz lotus paradise productionsýn organize ettiði ve katýlým ücreti 20 euro ilk içki dahil olan etkinlik müziðin yaný sýra kamp yapmak için de iyi bir fýrsat daha fazla bilgiye 99006658 numaralý telefondan ulaþabilirsiniz 20:00 yaðmur ve durul taylan kardeþlerin yönetmenliðini yaptýðý senaryosunu engin günaydýn ýn yazdýðý vavien filminin de yarýþtýðý uzun metrajlý film kategorisinde yer alan 9 sinema yapýtýndan 4 ünün dünya prömiyerleri bu festivalde yapýldý romanyalý yönetmen cristi puiu nun baþkanlýðýný yaptýðý bu kategorinin jürisinde türk sinemasýnýn genç oyuncularýndan saadet iþýl aksoy ile hýrvat oyuncu leon luçev amerikalý yapýmcý christine vachon abd nin san francisco film derneði program müdürü rachel rosen yeraldý jüri heyeti bu dalda en iyi film olarak sýrbistan dan nikola lejaiç in tilva roþ unu ödüle layýk gördü genç yönetmen nikola lejaiç in ilk uzun metrajlý filmi olan tilva roþ 25 bin avroluk ödül ile festivalin sembolü olan saraybosna kalbi ni de kazandý bu dalda özel jüri ödülünün sahibi ise kornel mundruczo nun yönetmenliðindeki hollanda-almanya-avusturya ortak yapýmý kibar oðul-frankestain projesi oldu en iyi kadýn oyuncu dalýnda ise saraybosna kalbi ni noel den sonraki salý filmindeki rolüyle mirela oprisor aldý festivalin en iyi erkek oyuncusu ise tilva tÜrkÝye nÝn yariÞtiÐi uzun metrajli fÝlm ÖdÜllerÝ roþ filmindeki performansýyla genç sýrbistanlý aktör marko todoroviç oldu Ödüllerin verilmesinin ardýndan festival güney afrika nýn ilk zenci devlet baþkaný nelson mandela nýn hayatýndan bir kesiti anlatan invictus yenilmez filminin açýk alanda gösterimiyle sürdü açýk hava sinemasýnda yapýlan filmin gösterimine filmin baþrol oyuncusu amerikalý oscar ödüllü oyuncu morgan freeman ýn da aralarýnda bulunduðu çok sayýda davetli katýldý avrupa nýn en baþarýlý film festivallerinden biri olmaya aday saraybosna film festivali nin 16 ncýsý 23 temmuz da oscar ödüllü bosna-hersekli yönetmen danis tanoviç in yeni filmi circus columbia nýn dünya prömiyeriyle baþladý bosna-hersek te 1992-1995 yýllarý arasýndaki savaþta kuþatma altýnda kalan ve her gün havan toplarýnýn kurþunlarýn hedefi haline gelen saraybosna daki savaþýn izlerini silmek ve kenti sanatla yeniden buluþturmak isteyen sanatçýlarýn giriþimiyle 1995 yýlýnda ilki yapýlan festival bu yýl 16 kez çok sayýda filmi ve sanatçýyý saraybosna ya getirdi festival kapsamýnda 10 filmin dünya prömiyeri yapýldý sinemaseverler 200 den fazla eseri izleme þansý elde etti festival için kente dünyanýn deðiþik yerlerinden aralarýnda çok sayýda sinema sanatçýsý yönetmeni tiyatrocusunun da bulunduðu davetliler katýldý festÝvalde 10 fÝlmÝn dÜnya prÖmÝyerÝ yapildi 200 fÝlm ÝzleyÝcÝyle buluÞtu sinemalarda bugün-bu gece lefkoþa mýsýrlýzade galeria toy story 3 10.00-12.00-14.00-16.00-18.00-20.00 1 salon son Þarký 14.30-18.00-20.45-23.00 2 salon muhtar yusuf galleria sihirbazýn Çýraðý 11.30-14.00-17.30-20.30-cumacumartesi 23.00 1 salon kapalý 12.30-14.30-18.00-20.45-cumacumartesi 23.00 lefkoþa astro kapalý naziler yaðmalamýþtý ama sahipleri geri istiyor Ýkinci dünya savaþý döneminde naziler tarafýndan sanat koleksiyonu da dahil olmak üzere tüm mallarý yaðmalanan herzog ailesi koleksiyonun bir kýsmýný elinde tutan macar hükümeti ne dava açtý toplam deðeri 111 milyon dolarý bulan sanat koleksiyonu için baþkent washington da açýlan dava abd tarihinde bir ailenin bir devlete açtýðý ilk dava olarak gösteriliyor sanat tarihçisi constance lowenthal koleksiyonla ilgili olarak savaþ öncesi macaristan ýn en büyük koleksiyonuydu Özellikle 16.yüzyýldan kalma el greco nun en önemli eserlerini barýndýrýyordu açýklamasýný yaptý ailenin üyelerinden david de csepel tarafýndan halk desteðini de kazanabilmek için eserlerle ailenin baðlarýnýn açýklandýðý www.hungarylootedart.com adlý bir internet sitesi kurdu baron herzog tarafýndan oluþturulmaya baþlanmþ olan koleksiyonun doðuþu macaristan Ýmparatorluðu nun çöktüðü yýllara kadar uzanýyor ardýndan baþlayan birinci dünya savaþý süresince de eser satýn almaya devam eden banker baron herzog özellikle büyük buhran olarak adlandýrýlan 1929 krizi döenminde wall street te batan zenginlerden topladýðý parçalarla koleksiyonunu bir hayli geliþtirmiþ 1934 yýlýnda öldüðünde içlerinde rönesans döneminden kalma mobilyalar mücevherler ve yaðlýboya tablolarýn da bulunduðu 2500 den fazla eser bulunan bir koleksiyona sahipmiþ ayrýca baron herzog gustave courbet monet ve renoir gibi birçok modern fransýz ressamýn da tablolarýný biriktiryordu girne girne galeria sinema club kapalý 12.30-14.30-18.00-21.00 maðusa maðusa galeria alacakaranlýk tutulma 14.30-18.00-21.00-cuma/ctesi 23.15 1 salon gece ve gündüz 13.00-16.00-cuma/ctesi 19.30 2 salon

[close]

p. 13

4 aðustos 2010 Çarþamba 13 pakÝstan da sel felaketÝ ekonomik Örgütler platforumu ülkede yaþanan tüm sorunlarýn çözümü için diyalog ortamýnýn kurulmasý gerektiðini belirterek iþçi iþveren ve hükümet temsilcilerini yuvarlak masa toplantýsýna çaðýrdý platform tüm sorunlara çözüm bulunmasý amacýyla düzenlenecek yuvarlak masa toplantýsýnýn 19 aðustos perþembe günü saray otel de yapýlmasýný önerdi platforum adýna yapýlan açýklamada sendikalarýn kktc de üretilen mal ve hizmetlere yönelik olarak aldýklarý boykot kararýnýn kktc ekonomisini daha da aþaðýya götürmekten baþka bir amaca hizmet etmeyeceði görüþü ifade edilerek boykot kararý iyi niyetten uzak kesimler arasý ayrýþtýrmaya hizmet eden bir karardýr denildi kýbrýs türk ticaret odasý ktto kýbrýs türk Ýþadamlarý derneði ÝÞad kýbrýs türk sanayi odasý kibso kýbrýs türk müteahhitler birliði ktmb kýbrýs türk otelciler birliði ktob k.t Ýþverenler sendikasý ve kuzey kýbrýs genç Ýþadamlarý derneði gÝad dan oluþan ekonomik Örgütler platformu eÖp yetkilileri dün düzenledikleri basýn toplantýsýnda hükümetin aldýðý ekonomik önlemler ve kktc de piyasaya sürülen mal ve hizmetlerin bazý kesimlerce boykot edilmesi kararýný deðerlendirdi hazýrlanan basýn açýklamasýný eÖp adýna ktto asbaþkaný alp cengiz alp okudu alp eÖp ün kurulduðu günden itibaren uzlaþý ve diyalogu sosyal barýþý dengeli paylaþýmý ve hoþgörüyü benimseyen bir kuruluþ olduðunu ilke ve prensiplerin doðruluðuna inanmaya ve bunlarý savunmaya devam edeceðini bildirdi alp eÖp ün öteden beri ekonomik reform tedbirlerin alýnmasýný savunduðu gibi ayný zamanda açýklanan paketin eksikleri hatalarý olduðunu belirttiðini ve hiç bir kuruluþunun bu paketi harfiyen onaylayýp desteklemediðini de söyledi ekonomik Örgütler platformu yuvarlak masa toplantýsý önerdi unicef 3 mÝlyondan fazla kÝÞÝ etkÝlendÝ bm pakistan da muson yaðmurlarýnýn yol açtýðý sel felaketinde ölenlerin sayýsýnýn 1400 ü geçtiðini felaketten 3 milyondan fazla kiþinin etkilendiðini bildirdi birleþmiþ milletler Çocuklara yardým fonu unicef sözcüsü abdülsami malik ülkenin kuzeybatýsýný vuran felaketten 1,3 milyon kiþininse ciddi zarar gördüðünü belirtti malik yardým kuruluþlarý ve pakistan hükümeti yetkililerinin acil uluslararasý yardým çaðrýsýnda bulunup bulunmamayý kararlaþtýrmak için bugün bir araya geleceðini de söyledi yetkililer yaðýþlarýn devam edeceði tahmininde bulunurken ölü sayýsýnýn artmasýndan endiþe ediliyor pakistan ulusal afet yönetimi Ýdaresi de 29 bin 500 den fazla evin hasar gördüðünü Çin ile pakistan arasýndaki ana ticaret yolunun seller yüzünden kapandýðýný bildirdi volvo nun geely ye satiÞi tamamlandi Çinli otomotiv üreticilerinden zhejiang geely holding group co ltd geely holding group volvo car corporation ýn tamamýnýn ford motor company den satýn alýnmasý iþleminin bugün tamamlandýðýný bildirdi geely den yapýlan yazýlý açýklamada volkswagen amerika grubu Üst yöneticisi ceo stefan jacoby nin volvo cars ýn yeni baþkanlýðý ve Üst yöneticiliði ceo görevine getirildiði belirtildi yapýlan açýklamada Çinli otomotiv üreticilerinden zhejiang geely holding group co ltd in geely holding group volvo car corporation ýn tamamýnýn ford motor company den satýn alýnmasý iþleminin bugün tamamlandýðýný kaydedildi satýþ iþleminin tamamlanmasýnýn ardýndan stefan jacoby nin geely holding group baþkaný olan li shufu nun baþkanlýk ettiði volvo cars yönetim kurulu nda üyeliðine getirileceði dile getirildi açýklamada yönetim kurulu na yeni katýlacak isimler arasýnda bulunan volvo cars ýn eski baþkan ve ceo larýndan hans-olov olsson un ayný zamanda ford un eski bir pazarlama kurulu baþkaný olduðu ve olsson un yeni yapýlanmada volvo yönetim kurulu baþkan yardýmcýlýðý görevine atanacaðý ifade edildi platform un önde gelen bazý üyelerinin kktc de kendi ciðerimizi kendi yaðýmýzla kavuralým þeklindeki tutumlarý ile de ters düþtüðünü söyledi görüþ farklýlýklarýn gerginlikle çatýþma ile deðil bir diyalog içerisinde ifade edilmesini istediklerini ve bu çerçevede tüm taraflarý diyaloga çaðýrdýklarýný söyleyen alp bu noktada muhalefet partilerine de önemli görevler düþtüðünü sözlerine ekledi cumhuriyet meclisi önünde düzenlenen eylemde meydana gelen üzücü olaylarý benimsemediklerini ve taraflarýn birbirlerine daha da hoþgörülü davranmalarý gerektiðine inandýklarýný kaydeden alp bu tür olaylar taraflarý sadece karþý karþýya getirmekten baþka bir iþe yaramaz temennimiz içinde bulunduðumuz siyasi ve ekonomik ortamý da düþünerek taraflarýn hoþgörüyü seçmesi ve ülkemizde alýþýlmamýþ bu çaplý olaylarýn bir daha tekerrür etmemesidir ifadelerini kullandý diyalog için tüm kesimlere çaðrýda da bulunan alp ekonomik Örgütler platformu olarak iþçi iþveren ve hükümet kanadýný tüm sorunlarýmýzý çözmeye yönelik ilk þart olan diyalog ortamýný tesis etmek için 19 aðustos perþembe günü saat 11.00 de saray otel de bir yuvarlak masa toplantýsýna çaðýrýyor ve bu samimi çaðrýmýzýn en erken bir zamanda olumlu bir karþýlýk bulmasýný arzu ediyoruz unutmayalým ki saðduyu her olayýn hakimidir dedi meclis önünde gerçekleþen sendikal eylemde meydana gelen olaylarla ilgili soruya karþýlýk eÖp temsilcileri yaptýklarý açýklamalarda hem polisin hem de eylemcilerin gereksiz sertlikten kaçýnmasý gerektiðini ve eylem þekillerinin daha demokratik olmasý gerektiðini söylediler Çalýþan kesimin vergisini düzenli olarak verdiði fakat iþveren kesiminden alýnmasý gereken vergilerin toplanamadýðý ve ülkede vergi adaleti olup olmadýðý konusundaki soruyu da yanýtlayan eÖp temsilcileri ülkedeki kayýtdýþýlýðýn kabul edilemez boyutta olduðunu söylediler kktc nin gayrisafi yurtiçi hasýlasýnýn gsyh 5.1 milyar tl yerel gelirlerin de 1.6 milyar tl olduðunu belirten örgüt yetkilileri bunun üretimin %32 sinin vergilendirildiði anlamýna geldiðini kayýtdýþýlýðýn önlenmesiyle de bu oranýn %34-35 lere çekilerek baþka ülkelerde olmayan þekilde yükseltilebileceðini ifade ettiler eÖp temsilcileri ayrýca kayýtdýþýlýðýn baþlýca sebebinin kamuda çalýþanlarýn ikinci bir iþ yapmasý olduðu konusunda da birleþti sorular eylem eÖp üyelerinden kýbrýs türk ticaret odasý ve kýbrýs türk sanayi odasý yöneticilerinin piyasaya sürmüþ olduklarý mal ve hizmetleri boykot etme kararýnýn eÖp tarafýndan üzüntü ile karþýlandýðýný dile getiren alp bu açýklamalarý iyi niyetten uzak ve kesimler arasý ayrýþtýrmaya hizmet eden düþünceler olarak yorumladýklarýný kaydetti alp bu tür boykot çaðrýlarýnýn kuzey de türkiye ekonomisi güney de de rum ekonomisi gibi iki büyük ekonomi arasýnda zor þartlar altýnda rekabet etmeye çalýþan kktc ekonomisini daha da aþaðýlara götüreceðini belirterek bunun kime ne yararý olacaðýný anlamakta güçlük çektiklerini de ifade etti alp bu tutumun yine sendikal boykot karari surÝye mÜftÜsÜ hassun gelenekle Ýbadet bÝrbÝrÝne kariÞtirilmamali ubp ye göre çalýþanlar sendika baþkanlarýný dikkate almýyor ulusal birlik partisi genel merkezi nden yapýlan açýklamada bazý sendika yöneticilerinin bugün düzenledikleri basýn toplantýsýnda ubp yi ihanetle suçlamalarýna deðinilerek Çalýþanlarýndan ilgi görmeyen sendika baþkanlarý artýk ne diyeceklerini iyice þaþýrdý denildi açýklamada ulusal birlik partisi nin kurduðu devleti yaþatmak ve kendisini defalarca iktidara getiren kýbrýs türk halkýný daha refah daha mutlu yarýnlara ulaþtýrmak gayesinden asla vazgeçmeyeceði kaydedildi ubp açýklamasýnda bazý sendika liderlerinin söyledikleri ve yaptýklarýnýn artýk iyice sorgulandýðý bu nedenle çalýþanlarýn genel grev ya da grevlere giderek daha az ilgi gösterdikleri belirtildi açýklamada bir önceki genel greve katýlým yüzde 15 civarýnda iken bu kez katýlýmýn yüzde 7.5 te kaldýðý kaydedilerek þöyle denildi hükümetimizin almakta olduðu kararlarýn nedenleri bellidir ctp iktidarý 5 binin üzerinde istihdam yapmýþ üretimi bitirmiþ yüzde 10 larda büyürken býraktýðýmýz ekonomiyi eksilere götürmüþ devlet bütçesini periþan ettikten sonra iktidarý býrakarak adeta kaçmýþ erken seçime gitmiþtir hal böyleyken iktidara gelen ubp bir taraftan kamu maliyesinin açýklarýnýn azaltýlmasýna çalýþýrken diðer taraftan ekonomiyi büyütecek plan ve projeler üzerinde çalýþmaya baþlamýþtýr gerçekler ortadayken bazý sendika yöneticilerinin sýrf ubp ye þahsi kýzgýnlýklarý ya da partisel tutumlarý nedeniyle saldýrmalarý diðer bir bölümünün ise tamamen dýþ mihraklarýn çýkarlarýna hizmet edercesine anavatan türkiye yi tüm dünyaya saçma sapan iddialarla jurnallemeye yönelmesi düþmanlýk tohumlarý ekme gayreti içine girmeleri vahim bir durumdur bazý sendika yöneticileri o kadar ne diyeceklerini þaþýrmýþ durumdadýrlar ki ubp yi ihanetle suçlamaya baþlamýþlardýr bu haddini bilmezler iyice anlamalýdýr ki ulusal birlik partisi kurduðu devleti yaþatmak ve ubp bu eylemleri küçümsüyor suriye müftüsü dr ahmed bedreddin hassun peçenin geleneksel bir örtünme biçimi olduðunu belirterek gelenekle ibadet birbirine karýþtýrýlmamalý dedi aa nýn sorularýný yanýtlayan hassun suriye de eðitim kurumlarýnda peçe kullanýmýnýn yasaklanmasýný deðerlendirdi uygulamayla suriye de peçe veya türbanýn tamamen yasaklanmadýðýna dikkat çeken hassun peçe sadece eðitim kurumlarýnda ve kamuda yasaklanýyor sokakta evde takýlmasýna veya genel olarak kadýnlarýn özgürlüðüne müdahale etmiyoruz diye konuþtu hassun çalýþma hayatýnýn düzenine herkesin uymasý gerektiðini vurgulayarak peçe bazýlarýnýn iddia ettiði gibi þahsi özgürlük deðil bu uygulama da þahsi haklara müdahale deðil bazý peçeli kardeþlerimiz ihlallerde bulundu peçeli olarak derslere girdi onlara bunun genel çalýþma düzenine aykýrý olduðu anlatýldý ifadesini kullandý hassun Ýslam dini içinde peçe kullanýmýnýn yeri bulunmadýðýný söyledi peçenin geleneksel bir örtünme biçimi olduðunu anlatan hassun peçenin Ýslam diniyle hiçbir þekilde alakasý yok dedi kendisini defalarca iktidara getiren kýbrýs türk halký ný daha refah daha mutlu yarýnlara ulaþtýrmak gayesinden asla vazgeçmeyecek görevini yapmaya çalýþan polislerimize kendi siyasi ve þahsi emelleri uðruna saldýrarak kardeþ kavgasý çýkarmaya yeltenenlere asla pabuç býrakmayacaktýr Çalýþanlarýn bugün kullanmakta olduðu haklarýn hemen hemen tümünün ubp hükümetleri tarafýndan saðlandýðý kktc ekonomisinin yoktan bugünkü geliþmiþlik seviyesine anavatan türkiye halk ve ubp hükümetleri tarafýndan getirildiði de ifade edilen açýklamada araþtýrmalarýn devlet bütçesinin toparlanmasý ve ekonominin düzlüðe çýkmasý için atýlan adýmlarýn halkýn geniþ kesimince takdir edildiðini gösterdiði savunuldu açýklamada þunlar kaydedildi herkesi saðduyulu davranmaya hükümetimizin ve partimizin hep açýk tuttuðu diyalog yolunu iyi niyetle kullanarak ülkemize halkýmýza yararlý olmaya davet ediyoruz hiç kimse merak etmesin kktc ekonomisi bir müddet sonra sorunlarýný aþacak ve hükümetimizin gayretleri ile istikrarlý büyüme yeniden baþarýlacaktýr anavatan türkiye hükümeti ile birlikte çalýþtýðýmýz su ve elektrik projeleri mutlaka gerçekleþtirilecek ve kktc 60 bin üniversite öðrencisi 30 bin yatak kapasitesi ile refah seviyesini bugünkünün çok üzerine çýkaracaktýr rum ulusal konseyÝ bÝrlÝÐÝ saÐlayamadi rum yönetimi baþkaný dimitris hristofyas baþkanlýðýnda dün saat 10.00 da iç cephede birlik gündemiyle toplanan rum ulusal konseyi saat 14.30 sýralarýnda sonuca varýlamadan tamamlandý rum radyosu rum yönetimi baþkaný hristofyas ýn toplantýda kýbrýs müzakerelerinin gidiþatý ve 3 yönlü öneri paketiyle ilgili bilgi verdiðini ayný çerçevedeki toplantýya 12 aðustos ta devam edileceðini duyurdu rum yönetimi sözcüsü stefanos stefanu toplantýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada akel dýþýndaki tüm partilerin kendi tez ve görüþlerini ortaya koyduðunu görüþmeye önümüzdeki hafta devam edileceðini söyledi.

[close]

p. 14

14 dÜn 4 aðustos 2010 Çarþamba nöbetçi eczaneler lefkoþa marmara eczanesi yzb tekin yurdabak cad 16 a marmara bölgesi tel:2274780 dilek eczanesi 27 girne cad saray otel yolu akay optik yaný tel:2281867 maðusa Özçað eczanesi Ýsmet Ýnönü bulvarý no:411 salamis yolu tel:3650876 girne tören ii eczanesi vakýflar Çarþýsý a blok no:1 tel:8151790 güzelyurt sevil eczanesi ecevit cad no:53 tel:7143591 tv de bu akÞam Þeytanca türü yabancý sinema tnt 2010 20:00 orijinal adý :diabolique yönetmen jeremiah s.checnik oyuncular :sharon stone Ýsabelle adjani chazz palminteri kathy bates spalding gray shirley knight yapým gerilim-drama 1996 abd sadist bir okul müdürünün karýsý mia Ýsabelle adjani ve metresi nicole sharon stone cinayet iþlemek üzere iþbirliði yapar ve son derece ayrýntýlý bir plan hazýrlarlar bu plana göre davranan mia ve nicole okul müdürü guy e chazz palminteriilaçlý içki içirir ve adamý okulun hiç temizlenmeyen derin havuzuna atarlar tam rahata erdiklerini düþünürken olayý araþtýran emekli bir kadýn polis iki suç ortaðýnýn anlattýklarý arasýnda tutarsýzlýklar olduðunu farkeder olayýn üstüne gitmeye hazýrlanýrken okuldaki havuz boþaltýlýr ve içinden ceset falan çýkmaz kÖmÜr madenÝndekÝ patlamada 9 kÝÞÝ ÖldÜ Çin de bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu madencilerden 9 u öldü 7 si ise mahsur kaldý Çin resmi haber ajasý Þinhua nýn haberine göre henan bölgesindeki dengfeng kenti yakýnýndaki kömür madenindeki gaz patlamasý sonrasýnda tünellerde bulunan 127 iþçiden 111 i sað kurtuldu haberde 9 iþçinin öldüðü patlamadan sonra 7 iþçinin de tünellerde mahsur kaldýðý kaydedildi madencilik sektöründe güvenlik koþullarýnýn çok fazla önem verilmediði ülke genelinde sadece geçen yýl meydana gelen maden kazalarýnda 2,600 den fazla iþçi öldü uÇak kazasinda ÖlÜ sayisi artti rusya nýn sibirya bölgesinde iç hat seferini yaptýðý sýrada düþen antonov 24 tipi yolcu uçaðýnda ölenlerin sayýsýnýn 11 e yükseldiði bildirildi rusya acil durumlar bakanlýðý sözcüsü kuzey kutbu yakýnlarýndaki igarka kasabasý yakýnlarýna düþen uçaktan 3 mürettebat ve 1 yolcunun kurtulduðunu belirtti kurtulanlardan birinin yoðun bakýma alýndýðýný ifade eden sözcü diðer üçünün yaralý ve þok halinde olduðunu kaydetti bakanlýðýn toplam 10 yolcu ve 5 mürettebatýn bulunduðu uçaðýn düþmesi ile ilgili olarak daha önce yaptýðý açýklamalarda önce uçaktaki 15 kiþinin de öldüðü belirtilmiþ sonraki açýklamada ise ölü sayýsý 7 olarak verilmiþti turnuva türü yabancý sinema atv 20:00 yapým yýlý 2009 yönetmen scott mann türü gerilim aksiyon suç oyuncular robert karlyle kelly hu ving rhames her yýl gözden uzak bir kasabada dünyanýn en tehlikeli 30 suikastçýsý arasýnda hayatta sadece tek bir adam kalýncaya dek kazananýn 10 milyon dolarlýk büyük ödüle ulaþacaðý bir turnuva düzenlenir yüksek bahis oynamaktan keyif alan bir milyarderler konsorsiyumu tarafýndan düzenlenen turnuva katýlýmcýlarý tarafýndan kapalý devre bir yayýnla sonuna kadar takip edilir bulmaca soldan saða hazýrlayan osman levent 3 4 5 6 7 8 leventosman@yahoo.com 9 10 11 1-bir olay bir 1 2 görünüm karþýsýnda birdenbire güçlü 1 duygularýn etkisinde kalmak 2-Ýspanyolca 2 yaþa bir türün bütün bireylerine 3 deðil de bir veya birkaç bireyine iliþkin 4 olan 3-soðuðun etkisiyle veya bir 5 bükülme sonucunda bel bölgesinde 6 birdenbire beliren aðrý yünden 7 dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ 8 4-baðýþlama hayvan yuvasý bir nota 9 kýrmýzý 5-piþmanlýk yabancý 610 düþüncesizce her iþe 11 atýlan cüretkâr ters okunuþu sývý olmayan sert 7-ters okunuþu bazý bitkilerin dal yaprak meyve kabuðu gibi bölümlerinde ve bazý hayvanlarýn derisinde bulunan sert ucu sivri ve batýcý çýkýntýlardan her biri göçebelerin konak yeri 8-türk müziðinde bir makam eksik eksiklik 9-manganez in kýsaltmasý fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek vurgusuz þart eki neon un kýsaltmasý 10-belirli bir nicelikteki para için bir bankanýn yükümlülüðü altýnda üçüncü bir kiþi yararýna bir baþka bankada açtýrýlan kredi kredi mektubu 11-genellikle erkeklerin giydiði önü siperli baþlýk kirliliði gösteren iz zor Ölüm 2 türü yabancý sinema fox tv 20:15 orijinal Ýsmi die hard 2 türkçe Ýsmi zor Ölüm 2 yapým yýlý 1990 tür aksiyon gerilim yönetmen renny harlin oyuncular bruce willis bonnie bedelia william atherton dedektif mcclain bruce willis bir kez daha baþýný derde sokmuþtur washington un dulles havaalaný üzerinde uçmakta olan yolcu uçaðýnda karýsý da bulunmaktadýr havaalaný iniþ sistemi teröristler tarafýndan ele geçirilmiþtir ve onlarýn kontrolündedir john nerdeyse her hareketine muhalefet eden havaalaný yetkililerine raðmen teröristleri yenmeli ve uçaðýn yakýtý bitmeden yere inmesini saðlamalýdýr askerÝ kontrol noktasina saldiri 5 ÖlÜ irak ýn baþkenti baðdat ýn batýsýnda bugün þafak vaktinde bir askeri kontrol noktasýna düzenlenen saldýrýda 5 asker öldü polis yetkilileri susturucu takýlmýþ tabancalar kullanan el kaide militaný olduklarý sanýlan kiþilerin baðdat ýn mansur ilçesindeki kontrol noktasýna düzenlendiði saldýrýnýn ardýndan el kaide nin siyah renkteki flamasýný býrakarak kaçtýklarýný belirtti yukarýdan aþaðýya 1-birini aldatarak parasýný veya malýný elinden almak 2-osmanlýlarda kapýkulu askerlerine saray ve devlet kuruluþlarýndaki bazý görevlilere üç ayda bir verilen ücret masallarda adý geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuþ 3-hayvan yiyeceði müzik temposuna uyularak yapýlan ve estetik deðer taþýyan düzenli vücut hareketleri akfabenin 21 ve 22 harfleri 4-bir kimsenin egemenliðini tanýmak iki kelime 5-mahcup olmak ters okunuþu naz iþve 6-takýmlarýn durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayýdaki takýmdan oluþturulan topluluk küme tahýlýn tarlaya atýldýðý andan harman oluncaya kadar aldýðý duruma verilen ad köpek 7-bir çalgýyý doðru ses vermesi için ayarlama sevilen güvenilen yakýn arkadaþ gönüldaþ 8-neon un kýsaltmasý Ýnanmýþ alýk yatmýþ 9-baþa Ý konursa bir dilin belli kurallarla yazýya geçirilmesi yazým olur ters okunuþu küçük küçük doðranmýþ et ciðer böbrek gibi þeyler yaðda hafifçe kavrulduktan sonra su domates biber katýlarak yapýlan yemek demir in kýsaltmasý 10-yýrtýcý bir kuþ 11-en yüksek devlet otoritesini bütün devlet baþkanlýðý yetkilerini kalýtým veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse birkaç kiþinin oturabileceði geniþlikte koltuk yasak düþünceler türü yabancý sinema cnbc-e 22:00 orijinal adý carpenter s pencil yönetmen antÓn reixa oyuncular tristÁn ulloa luis tosar maria adÁnez nancho novo galiçyalý yazar manuel rivas ýn ayný adlý romanýndan uyarlanan el lápiz del carpintero the carpenter s pencil solcu görüþleri olan ve meydanlarda kadýn haklarý ile ilgili konuþmalar yapan bir doktorun tutuklandýktan sonra sevgilisinden ayrý düþmesinin dramatik öyküsünü anlatýyor galiçya dan çýkan en ünlü roman olan el lápiz del carpintero temelde cumhuriyetçilerle milliyetçilerin hiç bitmeyen fikir ayrýlýklarýný konu alýyor film de Ýspanya daki bu küçük özerk bölgenin tarihine ýþýk tutan ender sayýda yapýmdan biri keÞmÝr dekÝ gÖsterÝlerde 7 kÝÞÝ ÖldÜ hindistan ýn büyük çoðunluðu müslüman olan cammu keþmir eyaletinde yaklaþýk 7 haftadýr süren hint yönetimini protesto gösterileri devam ediyor gün içinde bölgedeki kent ve köylerdeki gösterilere müdahale eden askerlerin açtýðý ateþ sonucu 7 kiþi öldü yarýsýna yakýný güvenlik güçlerinden olmak üzere 130 kiþi yaralandý onbinlerce kiþinin katýldýðý dünkü gösterilere müdahale eden askerler gözyaþartýcý gazýn yaný sýra gerçek mermi de kullanýrken srinagar da protestocularla güvenlik güçleri arasýnda meydana gelen çatýþma sýrasýnda bir çocuk öldü dünün çözümü dÜnkÜ serbest pÝyasa dÖvÝz kurlari bankalar limasol t.k.b asbank türk bankasý ltd universal bank dolar alýþ 1.5840 1.4820 1.5550 1.4800 euro alýþ 1.9520 1.9520 1.9020 1.9470 s.t.g satýþ alýþ 2.3480 2.3500 2.3040 2.3530 satýþ 1.5040 1.5050 1.5880 1.5050 satýþ 2.3830 2.3850 2.3440 2.3820 1.9820 1.9790 2.0350 1.9760

[close]

p. 15

4 aðustos 2010 Çarþamba 15 kamu-ÝÞ eylemler sosyal dÝyaloÐ ÝÇÝn yapildi kamu-Ýþ sendikal platform tarafýndan önceki gün meclis önünde gerçekleþtirilen toplumsal varoluþ mitinginin ve yapýlan eylemlerin ülkede kaos yaratmak için deðil hükümetin yapýlan eylemleri dikkate alarak sendikalarý ve sivil toplum örgütlerini sosyal diyaloga çaðýrmasý için gerçekleþtirildiðini belirtti kamu-Ýþ çalýþanlarýn haklarýný koruma niteliðini taþýyan önceki günkü eylemin iktidarda bulunan bazý siyasiler tarafýndan bir avuç sendikanýn provokatörce davranýþ biçimidir þeklinde deðerlendirilmesinin üzüntü verici olduðunu ifade etti kamu-Ýþ tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada eylemde kamu-Ýþ in baþkaný sami dilek in de içinde bulunduðu sendika baþkanlarý ve bazý sendika üyelerinin tutuklandýðý hatýrlatýldý ve sendikalar elbette yasal haklarýný koruyacaktýr kazanýlmýþ haklarýn geriletilmemesi için elbette mücadele verecektir hükümetin tek taraflý ekonomik önlemler paketine uygulamaya koymasýna karþý çýkacaktýr bu da sendikalarýn öz görevidir ve bu görevi kamu-Ýþ yönetim kurulu baþarýyla yapmaktadýr denildi tutuklamalarýn antidemokratik bir davranýþ olduðu savunularak insanlarýn coplanmasýnýn insanlýk dýþý olduðu belirtilen açýklamada yetkililer bu davranýþlardan vazgeçmeye davet edildi hükümetin polis gücünü insanlara saldýrttýðý iddia edilerek kýnandý tatar dan sendÝkalara ÇaÐri maliye bakaný ersin tatar sendikalara en kýsa zamanda buluþarak görüþme çaðrýsý yaptý tatar en kýsa zamanda buluþalým oturalým konuþalým tartýþalým tekrar tekrar meseleleri gözden geçirelim Çözülmeyecek hiçbir þey yok dedi maliye bakaný ersin tatar Ýþadamlarý derneði ÝÞad heyetini kabul ederek alýnan ekonomik önlemler gündemdeki konularla ilgili görüþ alýþveriþinde bulundu ÝÞad baþkaný metin yalçýn ekonominin içinden gelen biri olarak maliye bakaný tatar ý ilk günden beri desteklediklerini ve ekonomik sorunlar için her zaman öneriler sunduklarýný belirtti daha adaletli bir vergi sistemi ve kayýt dýþý ekonominin kronikleþen sorunlar olduðunu sýklýkla vurguladýklarýný ifade eden yalçýn vergi tabanýnýn geniþleterek daha adaletli þekle getirilmesi ve bu yolla devlet gelirlerinin arttýrýlmasý gerektiðine inandýklarýný söyledi yalçýn hükümetin mali disiplini saðlamak ve tasarruf saðlamak için aldýðý önlemlerin tek ayaklý olarak fayda saðlamasýnýn mümkün olmadýðýný bu tedbirlerin yapýlacak yaslarla desteklenmesi gerektiðini ifade etti yalçýn her zamanki gibi gördükleri eksiklikleri dile getireceklerini zaten kayýt altýna girerek yükümlülüklerini yerine getirenlerin daha fazla vergi vermesini yanlýþ bulduklarýný kaydetti genel olarak alýnan tedbirlerin yanlýþ olduðunu söyleyemeyeceklerini ancak özel sektörün desteklenmesi adýna bir dizi önlem alýnmasý gerektiðini söyleyen yalçýn hükümetle her zaman diyalog içinde olacaklarýný belirtti yalçýn dün yapýlan eylemde yaþananlarýn kendilerini çok üzdüðünü de sözlerine ekledi en kýsa zamanda görüþelim ÝÞad maliye bakaný ersin tatar ise yapýcý eleþtirilere her zaman açýk olduklarýný ve oluþturduklarý ekiple ekonominin daha iyiye gitmesi için gece gündüz çalýþtýklarýný belirtti tatar aldýklarý tedbirlerin yapýlmasý gerekenler olduðunu çünkü hükümete geldiklerinde yýllýk bütçe çýðýnýn 5 yüz milyon tl olduðunu aldýklarý tedbirlerle bunu 2 yüz milyon tl ye indirdiklerini anlatan tatar bu tedbirleri almasalar ödemelerde sýkýntý yaþanacaðýný o nedenle de devletin onurunu korumak adýna bu tedbirleri almak durumunda kaldýklarýný anlattý tatar bundan sonra yapacaklarý icraatlarla ekonominin büyümesi ve yatýrýmlarýn artarak devletin güç kazanmasýný beklediklerini söyledi Ýþ dünyasýnýn büyük bir risk alarak yatýrým yaptýðýný istihdam saðladýðýný ifade eden tatar iþ dünyasýný bu nedenle kutlayarak bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da birlikte hareket edeceklerini belirtti dün gerçekleþen eyleme ve yaþanan olaylara da deðinen bakan tatar biz iþçinin ve çalýþanýn da yanýndayýz Ýþveren hem devlettir hem iþ dünyasýdýr hem özel sektördür onun için ülkede huzurun ve barýþýn devamý için bu þekilde çatýþmalarýn olmamasý gerek bunu kimse onaylayamaz dedi bu þekilde hak arama demokrasi anlayýþýna sýðmaz diyen tatar ithamlarla bir yere gidilmeyeceðini bunlarýn kýbrýs türküne fayda saðlamayacaðýný söyledi tüm ilgilileri saðduyulu olmaya davet eden tatar huzur ve barýþ çok önemlidir hep birlikte bu ülke ekonomisinin daha iyiye gitmesi için birlikte çalýþmalýyýz bunun aksini düþünen olduðunu da sanmýyorum dedi bazý sendika baþkanlarý ve yöneticilerinin fazla ileri gittiðini ve kendilerini ön plana çýkarmak uðruna birtakým yanlýþlara imza attýklarýný söyleyen tatar halbuki kendilerine tabandan da destek olmadýðýný görüyoruz dün de gördük bu hareketlerin ardýnda büyük bir halk desteði yok diye konuþtu tatar sendikalara çaðrý yaparak en kýsa zamanda buluþalým oturalým konuþalým tartýþalým tekrar tekrar meseleleri gözden geçirelim Çözülmeyecek hiçbir þey yok dedi tatar siyasi bedel ödeme pahasýna atmakta olduklarý adýmlarýn gelecek nesillere daha iyi bir yaþam sunabilmek için þart olduðunu söyledi tÜrkmen ktbk Ýle gkk yi zÝyaret ettÝ derviþ eroðlu na güven mektubu sunmasýnýn ardýndan görevine baþlayan tc lefkoþa büyükelçisi kaya türkmen in devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretleri sürüyor büyükelçi türkmen dün de kýbrýs türk barýþ kuvvetleri komutanlýðý ile güvenlik kuvvetleri komutanlýðý ný ziyaret etti türkmen saat 09:00 da ktbk komutaný korgeneral hilmi akýn zorlu yla saat 09:45 te de güvenlik kuvvetleri komutaný tümgeneral abdullah recep le görüþtü büyükelçi nin ziyaretleri basýna kapalý gerçekleþti eroðlu yasalar henüz önüme gelmedi n hak aramaya kÝmse bÝrÞey demez ama meclÝs elÇÝlÝk ÝÞgal edÝlÝrse emnÝyet kuvvetlerÝ de tedbÝr almak zorundadir n eylem her zaman yapilabÝlÝr ama kurum ve kuruluÞlara emnÝyet kuvvetlerÝne saldiri tasvÝp edÝlmez eroÐlu ted baÞkani pehlÝvanoÐlu nu kabul ettÝ derviþ eroðlu türk eðitim derneði ted baþkaný selçuk pehlivanoðlu nu kabul etti pehlivanoðlu kabulde yaptýðý konuþmada ted in türkiye deki eðitimle ilgili ilk sivil toplum kuruluþlarýndan birisi olduðunu söyleyerek 82 yýlý geride býraktýklarýný kaydetti ted in eðitim kalitesinin yükseltilmesi için mücadele ettiðini belirten pehlivaoðlu son olarak sbs yi kaldýrmak ve çocuklarý sýnav baskýsýndan kurtarmak için uðraþ vererek bunu baþardýklarýný söyledi ve þimdi de üniversite sýnavýnýn kademeli olarak kaldýrýlmasý için çalýþmalar yapacaklarýný kaydetti kktc ted koleji nin yakýnda eðitim hayatýna baþlayacaðýný ifade eden pehlivanoðlu amaçlarýnýn rekabet yaratmak deðil eðitim kalitesinin yükseltilmesine katký koymak olduðunu söyleyerek bunu kademeli olarak baþaracaklarýný belirtti derviþ eroðlu kýbrýs müzakereleriyle ilgili bilgi vermek ve güncel geliþmeler ile hükümetin aldýðý tedbirleri görüþmek üzere bakanlar kurulu toplantýsýna katýldý eroðlu saat 11.35 te bakanlar kurulu toplantýsýna katýlmak üzere baþbakanlýk a geliþinde baþbakan Ýrsen küçük ve baþbakanlýk bürokratlarýnca karþýlandý baþbakanlýðý döneminde defalarca basýna açýklamalar yaptýðý basýn odasýna geliþinde bu salonu özledim diyen eroðlu cumhurbaþkaný seçildikten sonra ikinci kez bakanlar kurulu na baþkanlýk etti toplantýya cumhurbaþkaný nýn Özel temsilcisi kudret Özersay da katýlýyor eroðlu bakanlar kurulu toplantýsýna giriþinden önce basýna yaptýðý açýklamada görüþmelerle ilgili bilgilendirmek son günlerdeki olaylar ve hükümetin aldýðý tedbirlerle ilgili fikir teatisinde bulunmak üzere toplantýya katýlacaðýný söyledi eroðlu hükümete ve siyasi partilere daha önce de müzakerelerle ilgili bilgiler aktardýðýný hatýrlatarak görüþmeler geliþtikçe hükümeti ve parlamentoyu bilgilendireceðini bazý kurum ve kuruluþlarý da bilgilendirme gayretlerini sürdürdüðünü ifade etti bugün dimirtis hristofyas ve ekibiyle mülkiyet konusunu görüþmeye devam edeceklerini de kaydeden derviþ eroðlu hristofyas ýn sýk sýk mülkiyet konusu dýþýna çýkarak toprak ve yerleþikler dediði göçmenleri de ayný baþlýk altýnda görüþme arzusuna kendilerinin her zaman mülkiyet ayrý bir baþlýktýr bitirmeden baþka baþlýklara geçmek anlayýþýmýza terstir dediðini anlatý eroðlu tüm baþlýklarýn bir anda görüþülmesi halinde altýndan kalkýlamayacaðýný belirterek bir baþlýk tamamlandýktan sonra baþka bir baþlýða geçerek yýl sonuna kadar anlaþma yolunu iyi niyetle arama uðraþýnda olduklarýný vurguladý fÝkÝr teatÝsÝ derviþ eroðlu hükümeti son toplantýda yaptýklarý görüþmeler masaya götürdükleri öneriler ve rumlarýn mukabil önerileri konusunda Özel temsilcisi kudret Özersay la birlikte bilgilendireceklerini ifade etti eroðlu sendikalarýn eylemlerine yol açan yasalarý imzalayýp imzalamadýðýna tutumunun ne olacaðýna ve eylemleri nasýl deðerlendirdiðine iliþkin sorularý da yanýtladý eroðlu meclisin son toplantýsýnda onaylanan yasalarýn henüz imza için önüne gelmediðini belirterek geldiði zaman deðerlendireceðiz baþsavcýlýðýn ve hukukçularýmýzýn da görüþünü alarak gereken neyse yapacaðýz dedi eroðlu eylemlerin siyasi amaçla deðil hak arama anlayýþýyla yapýldýðýnda kimsenin diyeceði bir þey olmadýðýný ancak tc lefkoþa büyükelçiliði nin ve meclis in iþgali gibi davranýþlar sergilenirse emniyet kuvvetlerinin tedbir almasý gerektiðini söyledi sendÝkalarin eylemÝ mÜlkÝyete devam polisle sendikacýlarýn karþý karþýya gelmesini kimsenin istemediðini baþbakanlýðý döneminde polise daima eylemcilerle çatýþmamasýný telkin ÝÞgal etmeye kalkarsaniz hoÞ olmaz ettiklerini kaydeden cumhurbaþkaný eroðlu þöyle konuþtu ama biliyorsunuz ki meclis tc büyükelçiliði ülkemizin emniyet kuvvetlerinin korumasý altýndadýr bu gibi yerler iþgal edilirse o zaman hükümet etmenin devletten güvenlikten bahsetmenin bir anlamý olmaz herkes eylemini nerede yapacaðýný bilir meclis iþgal edilerek eylem yapýlmaz eylemler usulüne uygun yapýldýðý sürece polisimiz zaten müdahale etmez sloganlarýný atarlar konuþmalarýný yaparlar ama olayý iþgale döndürürseniz emniyet kuvvetlerinin görevi nedir kiþilerin hak ve menfaatleri doðrultusunda koruyucu görev yapmak elçilik meclis bakanlýklar gibi devlet kuruluþlarýnýn da emniyetini saðlamaktýr siz bu bilgilere sahipken iþgal etmeye kalkar ve polisimizi yaralayýcý hareketler içine girerseniz bana göre hoþ olmaz nitekim önceki günkü olaylardaki görüntüler de hoþ olmamýþtýr vatandaþýn da tepkisine neden olan davranýþlar sergilenmiþtir bizim sendika mensuplarýna tavsiyemiz eylemlerini her zaman yapabilirler ama kurum ve kuruluþlara emniyet kuvvetlerine saldýrý þeklindeki eylemler halkýmýz tarafýndan da tasvip edilmez bizim tarafýmýzdan da tasvip edilmez bu konuda daha dikkatli olmalarý gerekir hak arayýþýna kimsenin aksi düþüncesi olmaz benim de olmaz tabiî ki ÖzgÜrgÜn tc nÝn sayesÝnde temsÝlcÝlÝklerÝmÝz artiyor görevine önceki gün baþlayan türkiye cumhuriyeti nin lefkoþa büyükelçisi kaya türkmen dýþiþleri bakaný hüseyin Özgürgün ü ziyaret etti kaya türkmen ziyareti sýrasýnda yaptýðý konuþmada dýþiþleri bakanlýðý ile teþriki mesai içerisinde olacaklarýný kaydetti ve ziyaretle iliþkileri hýzlý bir þekilde baþlatmýþ olmaktan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi dýþiþleri bakaný hüseyin Özgürgün ise büyükelçi türkmen i dýþiþleri bakanlýðýnda görmekten büyük memnuniyet duyduðunu dile getirdi ve türkmen e görevinde baþarýlar diledi tc lefkoþa büyükelçiliði ile dýþiþleri bakanlýðý arasýnda teþviki mesainin iyi olacaðýndan þüphesi olmadýðýný kaydeden Özgürgün geçmiþ büyükelçilerle de dýþiþleri bakanlýðýnýn herzaman iyi diyalog içerisinde olduðunu dile getirdi Özgürgün anavatan türkiye ve kktc ye destek verenlerin desteðiyle kýbrýs sorunu üzerindeki müzakerelerin yýl sonuna kadar çözüm hedefi ile sürdürüldüðünü kaydetti.

[close]

Comments

no comments yet