Bahasa Tamil PMR N9 2012

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

sulit jabatan pelajaran negeri negeri sembilan darul khusus prapenilaian menengah rendah 2012 bahasa tamil kertas 1 1 ogos 2012 1 jam 1 33/1 jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu «È¢Å¢ìÌõ Ũà Ţɡò¾¡¨Çò ¾¢È측§¾ 1 kertas soalan ini mengandungi 40 soalan þùŢɡò¾¡û ¿¡üÀÐ §¸ûÅ¢¸¨Çì ¦¸¡ñÎûÇÐ 2 jawab semua soalan ±øÄ¡ì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ Å¢¨¼ÂÇ¢ 3 tiap-tiap soalan diikuti oleh tiga cadangan jawapan a,b,c atau empat cadangan jawapan a,b,c,d bagi setiap soalan pilih satu jawapan sahaja dan hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang di sediakan ´ù¦Å¡Õ Ţɡ×ìÌõ ãýÚ a,b,c «øÄÐ ¿¡ýÌ a,b,c,d ÀâóШÃì¸ôÀð¼ Å¢¨¼¸û ¦¸¡Îì¸ôÀðÊÕìÌõ ´ù¦Å¡Õ Ţɡ×ìÌõ Á¢¸î ºÃ¢Â¡É ´Õ Å¢¨¼¨Â ÁðÎõ ¦¾Ã¢× ¦ºöÐ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ Å¢¨¼ò¾¡Ç¢ø ¸Õ¨Á¡ì¸×õ kertas soalan ini mengandungi 22 halaman bercetak lihat sebelah 33/1 © hak cipta jabatan palajaran negeri sembilan 2012 sulit

[close]

p. 2

1 33/1 © 2012 hak cipta jabatan pelajaran negeri sembilan

[close]

p. 3

sulit 2 33/1 40 1 12 1 abcd 33/1 © 2012 hak cipta jabatan pelajaran negeri sembilan sulit

[close]

p. 4

sulit 3 33/1 2 abcd ­ ­ ­ ­ 3 abcd 33/1 © 2012 hak cipta jabatan pelajaran negeri sembilan sulit

[close]

p. 5

sulit 4 4 33/1 abcd 5 ­ abcd 33/1 © 2012 hak cipta jabatan pelajaran negeri sembilan sulit

[close]

p. 6

sulit 5 33/1 6 abcd 7 abcd 33/1 © 2012 hak cipta jabatan pelajaran negeri sembilan sulit

[close]

p. 7

sulit 6 33/1 8 i ii iii iv abcdi ii i iii ii iv iii iv 33/1 © 2012 hak cipta jabatan pelajaran negeri sembilan sulit

[close]

p. 8

sulit 9 7 33/1 abcd 10 abcd 33/1 © 2012 hak cipta jabatan pelajaran negeri sembilan sulit

[close]

p. 9

sulit 8 33/1 11 abcd 12 abcd 33/1 © 2012 hak cipta jabatan pelajaran negeri sembilan sulit

[close]

p. 10

sulit 9 33/1 13 27 13 abcd 14 abcd 15 abcd 33/1 © 2012 hak cipta jabatan pelajaran negeri sembilan sulit

[close]

p. 11

sulit 16 abcd 10 33/1 17 abcd 18 abcd 33/1 © 2012 hak cipta jabatan pelajaran negeri sembilan sulit

[close]

p. 12

sulit 11 33/1 19 i ii iii iv a i ii iii b i ii iv c i iii iv d ii iii iv 20 abcd 21 abcd sulit 33/1 © 2012 hak cipta jabatan pelajaran negeri sembilan

[close]

p. 13

sulit 12 33/1 22 abcd 23 abcd 33/1 © 2012 hak cipta jabatan pelajaran negeri sembilan sulit

[close]

p. 14

sulit 13 33/1 24 abcd 25 a b c d 33/1 © 2012 hak cipta jabatan pelajaran negeri sembilan sulit

[close]

p. 15

sulit 14 33/1 26 abcd 27 abcd 33/1 © 2012 hak cipta jabatan pelajaran negeri sembilan sulit

[close]

Comments

no comments yet