3.SINIF MATEMATİK DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI-2

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

ders ve Ö/renc Çalifima k

[close]

p. 2

md>r ve millî e¤itim bakanl>¤>na aittir kitab>n metin soru ve flekilleri k>smen de olsa hiçbir surette al>n>p yay>mlanamaz ed¤ talim ve terbiye kurulunun 18.12.2009 gün ve 293 say>l karar ile ders kitab olarak kabul edilmifl yay>mlar dairesi baflkanl>¤>n>n 08.03.2011 gün ve 886 say>l yaz>s ile ikinci defa 330.000 adet bas>lm>flt>r.

[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

mustafa kemal ataturk

[close]

p. 6[close]

p. 7

ders k

[close]

p. 8

Çarpma m 104 Çarpma yorum 107 10 ve 100 ile Çarpma m 115 bölüm de¤erlendirme 117 2 bölüm uzunluklar Ölçme 118 metre ve santimetre 118 problem Çözelim ve kural>m 121 Çevre uzunlu¤u 123 problem Çözelim ve kural>m 127 bölüm de¤erlendirme 129 e¤lence köflesi 130 Ünite de¤erlendirme 131 a

[close]

p. 9

bÖlme m 138 problem Çözelim ve kural>m 139 kesirler 141 bir Çoklu¤un belirtilen k>sm 145 kesirleri karflilafltiralim 149 bölüm de¤erlendirme 153 2 bölüm Ölçme yapal>m 154 zaman Ölçelim 154 problem Çözelim ve kural>m 158 s>v>lar Ölçelim 160 problem Çözelim ve kural>m 163 kilogram ve gram 165 problem Çözelim ve kural>m 168 bölüm de¤erlendirme 170 e¤lence köflesi 171 Ünite de¤erlendirme 172 kaynakça 174 k>saltma ve semboller 174 sözlük 175 b

[close]

p. 10

c

[close]

p. 11[close]

p. 12

Çarpma m bir oyuncakç sataca¤ bilyeleri her birinde eflit say>da bilye olacak flekilde torbalara koymufltur yandaki resimde kaç tane torba vard>r her bir torba içinde kaç bilye vard>r oyuncakç>n>n sataca¤ toplam bilye say>s>n en kolay nas>l hesaplars>n>z etkinlik Çarpanlar Çarp>m tablosu haz>rlayal>m araç ve gereç kâ¤>t boya kalemi · kâ¤>da bofl bir çarp>m tablosu çizelim · en üst sat>ra ve en sol sütuna 0 dan 9 a kadar olan say>lar yazal>m bu say>lar ifllemlerimizin çarpanlar>d>r · tablomuzu oluflturmaya 0 n çarpan oldu¤u sat>rdan bafllayal>m Üstteki her say>y 0 ile çarpal>m Çarp>mlar ilk sat>rdaki kutucuklara yazal>m · benzer flekilde 0 n çarpan oldu¤u sütunu da tamamlayal>m · ayn ifllemleri çarpanlar>ndan biri 1 2 ve 5 olan tüm sat>r ve sütunlar için tekrarlayal>m · 3x3 3x4 4x3 4x4 ifllemlerinin sonuçlar>n bulup tablodaki yerine yazal>m sat>rlar>n kendi içinde nas>l bir say örüntüsü vard>r aç>klay>n>z tablodaki örüntülerden yararlanarak eksik kalan kutucuklari tamamlay>n>z Çarpanlar x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Çarpanlar x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 4 6 8 10 12141618 6 15 8 20 10 15 202530354045 12 30 14 35 16 40 18 45 Çarpanlar 2 nin oldu¤u sat>r ve 9 un oldu¤u sütunun kesiflimindeki kutucu¤a 2 x 9 çarp>m>nin sonucu yaz>l>r 104

[close]

p. 13

raflardaki nesnelerin say>lar>n önce sayarak sonra çarpma ifllemi yaparak bulal>m fincan raf>ndaki 8 grupta dokuzar fincan bulunmaktad>r o hâlde fincanlari dokuzar sayal>m 9 18 27 36 45 54 63 72 fincan say>s>n bir de çarpma ifllemi ile bulal>m 8 x 9 72 tane 6 grupta yedifler tabak var tabaklar yedifler sayal>m 7 14 21 28 35 42 rafta 6 x 7 42 tane tabak vardir benzer yolla kavanoz ve bardak sayisini da siz bulunuz Çarpma ifllemlerinde sonuçlari sa¤layan =42 çarpanlari bulunuz 56 =72 54 afla¤idaki örüntüde eksik sayilari bulalim 8 16 24 32 56 Örüntüde sayilar sekizer artarak devam etmektedir eksik sayilar 40 ve 48 dir 10 tane u¤ur böce¤inde toplam kaç ayak oldu¤unu sayarak bulalim 6 12 18 24 30 36 42 10 tane u¤ur böce¤inde 60 tane ayak vardir 48 54 10 x 6 60 60 105

[close]

p. 14

1 renan in kütüphanesinde 3 tane raf vard renan raflar>n her birine 8 tane kitap yerlefltirdi renan in toplam kaç kitab oldu¤unu resimleyerek bulunuz Çiçeklerdeki say örüntüsünü aç>klay>n>z Örüntüdeki eksik say>lar bulunuz 7 14 21 35 42 63 2 3 x 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 1 7 2 14 3 0 3 6 9 12 15 18 21 resimde çarp>m tablosunun bir bölümü verilmifltir sar renkli bölümdeki sayiyi veren çarpma ifllemini yaz>n>z 4 resimleri inceleyiniz kasalardaki toplam sebze say>s>n bulunuz a 9 9 9 b 7 7 7 7 c 8 8 5 Çetin odas>nda bulunan hal>n>n desenindeki karelerin say>s>n bulmak istiyor hal>da toplam kaç kare oldu¤unu çarpma ifllemi ile bulunuz 6 bir markette sat>lan yumurta kolileri resimdeki gibi dizilmifltir kolilerdeki toplam yumurta say>s>n çarpma ifllemi ile bulunuz Ç.k 70 71 106

[close]

p. 15

Çarpma yorum resim atölyemizde 12 li kutularda boya kalemlerimiz var atölyemizde 5 kutu boya kalemi oldu¤una göre kutularda toplam kaç adet boya kalemimiz vard>r hesaplay>n>z etkinlik boya kalemi say>s araç ve gereç onluk taban bloklari atölyedeki boya kalemlerinin say>s>n bulal>m bir kutuda kaç boya kalemi vard>r · bir kutudaki boya kalemi say>s>n onluk taban bloklar>yla gösterelim kaç kutu boya kalemi vard>r · di¤er kutulardaki kalemleri de bloklarla gösterelim · tüm kutulari modelledi¤imiz onluk bloklar bir araya getirelim kaç onlu¤umuz kaç birli¤imiz oldu atölyedeki boya kalemlerinin say>s kaçt>r kalemlerin say>s>n çarpma ifllemiyle nas>l gösterebilirsiniz aç>klay>n>z 107

[close]

Comments

no comments yet