3.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI-2

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

flma kitab 2 kitap yazarlar emine Özel eren nur cennet do/an devlet k

[close]

p. 2

m¤ talim ve terbiye kurulunun 18.12.2009 gün ve 296 sayili karari ile ders kitabi olarak kabul edilmifl yayimlar dairesi baflkanli¤inin 08.03.2011 gün ve 886 sayili yazisi ile ikinci defa 313.500 adet basilmifltir.

[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

mustafa kemal ataturk

[close]

p. 6[close]

p. 7

ders kitab 7

[close]

p. 8

b temasi benl olmak <çin hayalim <çin evimizdeki eflyalar nelerden yap>lm>flt>r kaynaklar tükeniyor tasarruf yapal>m reklamlar nelerden tasarruf yapabiliriz birbirimizin haklar>na sayg duyal>m atatürk ve na dikkat do¤al afetlerle yaflamay Ö¤reniyorum karalar ve denizler evimi okulumu Ülkemi seviyorum Ülkem <çin ne yapmal>y>m bizim gezegenimiz neler Ö¤rendik

[close]

p. 9

c temasi dÜn bugÜn yarin geçen y>l bu y>l de¤iflen duygular ailece de¤ifliyoruz hayalimdeki meslek hava tahminleri atatürk ün hayat Önderimiz atatürk ün türk milletine yapt>¤ hizmetler Ülkeler ve bayraklar millî bayramlar>m>zdan biri cumhuriyetimizi korumak su döngüsü maddenin de¤iflimi ya¤mur kar sis ay dede mevsimler ulafl>m araçlar Özgün tasar>mlar bilgisayarlar her yerde dünden bugüne ¤>m>z yerin dünü bugünü dedemin ve ninemin oyunlar geçmifle yolculuk canl>lar>n ortak Özellikleri büyüdükçe de¤ifliyoruz canl cans>z etkileflimi birey toplum ve Çevre do¤al afetlerden korunal>m do¤a <çin el ele neler Ö¤rendik 1 40 1 4 1 42 1 44 1 46 1 48 1 50 1 52 1 54 1 55 1 56 1 58 1 60 1 6 1 62 1 63 1 66 1 68 1 70 1 72 1 74 1 76 1 78 1 80 1 82 1 84 1 86 1 88 1 89 1 90 b

[close]

p. 10

ben

[close]

p. 11[close]

p. 12

planli hayat oh ne rahat gün boyunca neler yap>yorsunuz zeynep haftal>k çal>flma plan>n haz>rl>yor saatler pazartesi sal Çarflamba perflembe cuma cumartesi pazar 07.30 kalk>fl okula haz>rlanma kahvalt okula gidifl ·dinlenme ·ev m ·oyun ·oda ·arkadafl temizli¤i veya ·haftal>k kiflisel bak>m akraba ·serbest ziyareti 08.45 zaman 15.00 ·kurslar ·aile ile birlikte ·aile ile olma birlikte zaman olma ·okula zaman haz>rl>k 15.00 eve gelifl dinlenme yemek 16.00 16.00 oyun dinlenme bilgisayar televizyon 17.00 17.00 ders tekrar ev Çal>flmas 18.00 18.00 oyun dinlenme televizyon haberlerini rl>k uyku vakti 21.30 okul zaman 98

[close]

p. 13

afla¤>da kar>fl>k olarak verilen resimleri inceleyiniz alican n gün boyu yapt>¤ iflleri söyleyiniz alican n yapt>¤ iflleri öncelik ve önemine göre s>ralay>n>z 12 11 10 9 8 7 6 1 2 3 4 5 1 siz bir günde yapaca¤>n>z iflleri neye göre planl>yorsunuz 2 yapt>¤>n>z günlük plana uymad>¤>n>zda kendinizi nas>l hissediyorsunuz Çk sayfa nu 89 99

[close]

p. 14

bafiarili olmak <Çz sizi nas>l etkiler afla¤>daki resimleri inceleyiniz deniz in baflar>l olmak için neler yapt>¤>n söyleyiniz okulumuzda yap>lan satranç turnuvas>nda birinci oldum arkadafllar>m hem derslerinde hem de yar>flmalarda baflar>l>s>n bunu nas>l baflar>yorsun diye soruyorlar Çünkü zaman>nda uyuyor zaman>nda kalk>yorum beslenmeme dikkat ediyor her zaman kahvalt>m yap>yorum derslerime çal>fl>yor oyunlar oynuyorum zaman>m iyi kullan>yorum k>sacas baflar>l ve mutlu olmak için zaman>m bofla harcam>yorum 1 yemek uyku ve ders çal>flma saatlerine uyman>n baflar>yla iliflkisi nedir 2 oyun oynaman>n baflar üzerindeki etkileri nelerdir 3 daha baflar>l olmak için günlük plan>n>zda hangi de¤ifliklikleri yapmal>s>n>z 4 sizce baflar>l olman>n ilk koflulu nedir Çk 100 sayfa nu 90

[close]

p. 15

hayalz neleri almak için harcars>n>z proje ödevi için alican n malzeme almas gerekiyordu al>flverifle giderken istedi¤i oyunca¤ da almay düflündü al>flverifl s>ras>nda paras>n>n malzemeleri ve istedi¤i oyunca¤ almaya yetmedi¤ini gördü oyunca¤ almay çok istiyordu ama proje ödevini de haz>rlamas gerekiyordu alican n öncelikle ne almas gerekiyor siz alican n yerinde olsayd>n>z ne yapard>n>z 1 siz de para biriktiriyor musunuz biriktirdi¤iniz paralarla neler yapmay düflünüyorsunuz 2 tutumlu olmak için neler yapmal>s>n>z 3 tutumlu olmak insanlara ne kazand>r>r 101 Çk sayfa nu 91

[close]

Comments

no comments yet