3.SINIF MATEMATİK DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI-1

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

ders k

[close]

p. 2

md>r ve millî e¤itim bakanl>¤>na aittir kitab>n metin soru ve flekilleri k>smen de olsa hiçbir surette al>n>p yay>mlanamaz ed¤ talim ve terbiye kurulu nun 18.07.2005 gün ve 275 say>l karar ile ders kitab olarak kabul edilmifl yay>mlar dairesi baflkanl>¤>n>n 08.03.2011 gün ve 886 say>l yaz>s ile ikinci defa 330.000 adet bas>lm>flt>r.

[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

mustafa kemal ataturk

[close]

p. 6[close]

p. 7

ders k

[close]

p. 8

fieklar>n gücü 18 Üç basamakl do¤al say>lar 18 say>lar karfl>laflt>ral>m 24 say>lardaki Örüntüler 28 bölüm de¤erlendirme 32 e¤lence köflesi 33 Ünite de¤erlendirme 34 toplama m>z 38 toplama yorum 38 problem Çözelim ve kural>m 42 zihinden toplayal>m 44 tahmin edelim 47 problem Çözelim ve kural>m 50 bölüm de¤erlendirme 52 a

[close]

p. 9

2 bölüm geometrik fiekiller 53 do¤ru ifl>n ve do¤ru parças 53 do¤rular>n Çeflitleri 57 do¤rular>n durumlar 60 simetri 63 Örüntü ve süslemeler 66 alan 68 bölüm de¤erlendirme 70 e¤lence köflesi 71 Ünite de¤erlendirme 72 Çikarma larla Ç>karma karma yorum 76 zihinden Ç>karal>m 80 problem Çözelim ve kuralim 83 bölüm de¤erlendirme 85 2 bölüm aç>lar ve fiekiller 86 aç>lar 86 Üçgen kare dikdörtgen ve Çember 91 Çizim yapal>m 95 bölüm de¤erlendirme 98 e¤lence köflesi 99 Ünite de¤erlendirme 100 b

[close]

p. 10

kitabimiz konulari ö¤renirken ayni zamanda matemati¤in ilginç ve zevkli dünyas>n keflfetmeniz amaciyla hazirlandi kitabi inceledi¤inizde farkli bafllik ve köflelerden olufltu¤unu göreceksiniz bunlari birlikte taniyalim fieknda ünitenin s>ras ünite ad ve ünite ile ilgili resim ve foto¤raflar yer al>r Örnek problem problem kurma ve çözme bölümlerinde birer örnek problem yer almaktadir sayilarin gücü Üniteler bölümlere ayr>lm>flt>r bu bafll>k hangi bölümde oldu¤unuzu gösterir Önceki bilgilerinizi ve baz uyar>lar bu köflede bulacaks>n>z Ünitede geçen yeni terimlerin listesidir konular ile ilgili çözümlü ve aç>klamal uygulamalard>r Örnekler ö¤renmenizde yard>mc olacakt>r Üç basamakli do¤al sayilar bu baflliklar ifllenen konunun ismini gösterir etkinlik konular etkinliklerle zenginlefltirilmifltir etkinlik konular uygulama yaparak keflfederek ö¤renmeniz için haz>rlanm>flt>r etkinlikleri en az iki kiflilik gruplar hâlinde yapman>z önerilir konuda keflfedilmesi gereken bilgiler bilgi kutular>nda verilmifltir c

[close]

p. 11

görevler ö¤rendiklerinizi uygulaman>z sa¤layacak etkinlik ya da araflt>rma konular>d>r Ö¤rendiklerinizle ilgili ilginç bilgilerin verildi¤i bölümlerdir Ö¤rendiklerinizi farkl durumlarda kullanabilmeniz için haz>rlanm>fl ak>l yürütme problemleri bu köflede yer alir Ç.k 17-20 bu sembolü gördü¤ünüzde çal>flma kitab>na geçmeniz istenmektedir sembolde gösterilen say>lar çal>flma kitab>nda gidilecek sayfa numaras>n göstermektedir bÖlÜm de/erlendr bu sayfada origami bulmaca oyun vb bulunur her konu sonunda ö¤rendiklerinizi uygulamanizi ve pekifltirmenizi sa¤layacak uygulamalar yer alir Ünz sa¤layacak soru ve problemler bu bafllikta yer alir d

[close]

p. 12

e

[close]

p. 13[close]

p. 14[close]

p. 15

yeniköy perge termessos antalya lara belek side aspendos akden z

[close]

Comments

no comments yet