3.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI-1

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

flma kitab 1 kitap yazarlar emine Özel eren nur cennet do/an devlet k

[close]

p. 2

m¤ talim ve terbiye kurulunun 18.12.2009 gün ve 296 sayili karari ile ders kitabi olarak kabul edilmifl yayimlar dairesi baflkanli¤inin 08.03.2011 gün ve 886 sayili yazisi ile ikinci defa 313.500 adet basilmifltir.

[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

mustafa kemal ataturk

[close]

p. 6[close]

p. 7[close]

p. 8

ders kitab kullanma k>lavuzu 10 a temasi okul heyecan>m rl>¤>n yapt>n m 15 yaflam>n zenginlikleri 16 benim arkadafllar>m nas>l olmal 18 do¤ru ve etkili n lütfen 20 duyarl olal>m 23 okulda demokratik yaflam 25 tarafs>z olmal>y>z 28 Çözüm benim n>f>n krokisini Çizelim 30 okulumuzun tarihi 31 son piflmanl>k fayda etmez 32 dostluk kazans>n 33 okul kurallar bizim <çin 34 okulumu seviyorum 36 hem tutumlu hem bak>ml 38 do¤al ve sa¤l>kl beslenme 39 sa¤l>k <çin el ele 40 acil durum yard>m edelim 42 paylafl>lan nefleli günler 43 cumhuriyet bayram n neden kutluyoruz 44 atatürk ün Ö¤renim hayat 47 bilinçli tüketici 48 nas>l daha l kullan>r>m 51 a

[close]

p. 9

okul yolu dikkat yolu 52 hay>r kabul edemem 54 birlikte baflarabiliriz 56 dürüstlük ve güven 60 bana güveniyorlar 62 okulumuzu nas>l temiz tutmal>y>z 63 neler Ö¤rendik 65 atatürk haftas 66 Ö¤retmenler günü 67 b temasi benim eflsiz yuvam evimdeyim güvendeyim 70 evdeki dostlar>m>z 72 hayalimdeki ev 74 ben adresimi bilirim 76 eski albümlere bakal>m 78 farkl>l>klar güzeldir 80 bedenimle mutluyum 82 onlar da Çocuktu 84 benim mesle¤im ne olacak 86 bedenimizin de dili var 88 ailemiz bizim <çin Özeldir 89 herkesin ailesi farkl>d>r 90 birbirimizi sevelim sayal>m 91 her sorunun bir Çözümü vard>r 92

[close]

p. 10

ders kn>f>n>z>n lambas>n>n bulundu¤u yerden s>n>f>n>z nas>l görürsünüz 3/a s>n>f ö¤rencileri oturduklar yerleri göstermek amac>yla s>n>flar>n>n krokisini çizmek istediler bakal>m nas>l çizdiler s>n>flar>n>n krokisini çizmeye çal>flan ö¤renciler önce kibrit kutular>yla s>n>flar>n>n bir modelini oluflturdular sonra modele yukar>dan bak>p s>n>flar>n>n krokisini çizdiler kroki bir yerin kufl bak>fl görünüflünün kâ¤>t üzerine kabaca çizilmesidir bak>n mehmet çizdi¤i kroki üzerinde s>n>fta oturdu¤u yeri gösteriyor 1 kroki ne ifle yarar 2 kroki çizerken nelere dikkat etmelisiniz 30 Çk sayfa nu 26 10

[close]

p. 11

kullanma kilavuzu sayfan>n rengi hangi temada bulunuldu¤unu gösterir okul heyecan>m benim eflsiz yuvam dün bugün yar>n konu ya da konular yans>tan etkinlik bafll>¤>d>r konu ya da konularla ilgili sizin zihinsel olarak haz>rlanman>z sa¤layan girifl sorusudur konuyla ilgili içeri¤i oluflturan metin resim ve foto¤raflardan oluflan bölümdür konuyla ilgili k>sa ve öz bilgilerin bulundu¤u bilgi kutucu¤udur kazan>m>n gerçekleflip gerçekleflmedi¤ini kontrol eden sorulard>r Çal>flma kitab>na yönlendirir sayfa numaras>n gösterir 11

[close]

p. 12

okul heyecanim

[close]

p. 13[close]

p. 14

n aç>ld>¤ ilk haftada neler yap>l>yor okullar>n aç>ld>¤ ilk hafta lkö¤retim haftas d>r r ¤ yararlar anlat>l>r türkiye de zorunlu ve paras>z olan ilkö¤retim sekiz y>l sürer may iyi birer insan ve yurttafl olmay ö¤retir Ülkemizin gelece¤i biz çocuklar>n e¤itimine ba¤l>d>r bizler de e¤itimimizi sürdürerek ulu önder atatürk ün gösterdi¤i bilim yolunda üzerimize düflen görevleri yerine getirmeliyiz 1 r>r Örnek vererek aç>klay>n>z 2 Ülkemizde ilkö¤retim neden zorunludur 14

[close]

p. 15

okul hazirli/ini yaptin mi haftalik ders programina neden uymal>y>z okul haz>rl>¤>n yapt>n m evet yapt>m anne yar>n ders araç ve gereçlerini gösteren bir poster haz>rlayaca¤>z gerekli malzemeleri çantama koydum Çantam iyi ki tekrar kontrol etmiflim kalem kutumu çal>flma masamda unutmuflum ceren okula gitmeden önce neden kahvalt yap>yor ceren çantas>n neden tekrar kontrol ediyor Çk sayfa nu 16 Ö¤renciler okula neden haz>rl>kl gelmelidir s>n>f içinde tart>fl>n>z 15

[close]

Comments

no comments yet