2.SINIF MATEMATİK DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI-2 (MEB YAYINLARI)

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

ders ve Ö/renc Çalifima k

[close]

p. 2

md>r ve millî e¤itim bakanl>¤>na aittir kitab>n metin soru ve flekilleri k>smen de olsa hiçbir surette al>n>p yay>mlanamaz ed¤ talim ve terbiye kurulu nun 17.12.2009 gün ve 248 say>l karar ile ders kitab olarak kabul edilmifl yay>mlar dairesi baflkanl>¤>n>n 08.03.2011 gün ve 886 say>l yaz>s ile ikinci defa 344.000 adet bas>lm>flt>r.

[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

mustafa kemal ataturk

[close]

p. 6[close]

p. 7

ders k

[close]

p. 8

Çikarma ve Çarpma karma yorum onluk bozarak Çikarma m problem Çözelim ve kural>m sivilari Ölçelim bölüm de¤erlendirme 100 100 103 106 109 109 111 113 a

[close]

p. 9

2 bölüm Çarpma yal>m 114 Çarpma yorum 138 eflit paylaflim 138 Çikarma m tartma yapalim problem Çözelim ve kural>m bölüm de¤erlendirme Ünite de¤erlendirme 147 147 150 154 156 158 160 161 b

[close]

p. 10

c

[close]

p. 11

Çikarma ve Çarpma kan fark Çarpan Çarpim tahmin

[close]

p. 12

Ç>karma yorum onluk bozarak Ç>karma karal>m araç ve gereç onluk taban bloklar · 32 kiflilik bir sinifta 17 kifli halk oyunlari ekibine kat>lm>flt>r halk oyunlarina katilmayan ö¤renci say>s>n modelleyerek bulalim · bunun için 32 1 ifllemini onluk taban bloklari ile modelleyelim 7 2 Önce birlikleri çikaralim 2 1 32 sayisini onluk taban birlikten 7 birlik çikmaz 1onluk bloklariyla modelleyelim bozarak birliklere ekleyelim onluk birlik onluk birlik 3 elimizde toplam 12 birlik oldu 4 fiimdi de 1 onlu¤u çikaralim 1 birlikten 7 birli¤i çikaralim 2 onluk birlik onluk birlik geriye kaç onluk kaç birlik kaldi oluflan sayiyi yaziniz halk oyunlar ekibine kat>lmayan kaç ö¤renci oldu¤unu söyleyiniz 100

[close]

p. 13

pinar okulumuz yararina düzenledi¤imiz kermese 60 tane kurabiye getirdi bunlardan 47 tanesi satildi satilmayan kurabiye sayisini bulalim 60 47 ifllemini yapalim onluk 6 4 birlik 0 7 6 onluk 0 birlik 4 onluk 7 birlik Önce birlikleri çikaralim 0 birlikten 7 birlik çikmayaca¤i için 1onluk bozarak birliklere ekleyelim onluk 5 birlik 1 0 6 0 7 3 5 onluk 10 birlik 4 onluk 7 birlik 1 onluk 3 birlik 13 4 1 60 47 1 3 eksilen ç>kan fark 60 47 1 3 satilmayan 1 kurabiye kaldi 3 bir ç>karma iflleminde eksilen 73 ve ç>kan 36 d>r fark bulal>m 73 36 ifllemini yaparak fark bulal>m 6 13 73 36 27 eksilen Çikan fark fark 27 olur 101

[close]

p. 14

1 resimlerin ifade etti¤i çikarma ifllemlerini örnekteki gibi yaziniz a b 6 25 9 1 2 göksu ve simay kaykaylari ile ayni hizadan kaymaya baflladilar göksu 60 metre kaydiktan sonra durdu¤unda simay 33 metre kaymiflti simay in göksu ya yetiflebilmesi için kaç metre daha kaymasi gerekir 3 afla¤ida verilen ifllemlerin sonuçlarini bulunuz a 72 28 b 41 5 1 c 80 64 ç 54 35 4 eylül 56 lirasinin 1 lirasi ile hikâye kitabi aldi eylül ün geriye 7 kaç lirasi kaldi 5 4 9 ve 9 4 5 ifllemleri aras>ndaki iliflkiyi modelleyerek anlatiniz hesap makinesinde sadece 5 4 7 tufllarini kullanarak 47 sayisini elde edebilir miyiz Ç.k 64-65 102

[close]

p. 15

zihinden Çikaralim ve tahmin edelim selçuk legolarinin 40 parçasiyla uçak yapti oyun oynarken uça¤in 1 parçadan oluflan bir kanadi koptu 0 uçakta kaç parça lego kaldi¤ini zihinden nas>l bulabilirsiniz etkinlik zihinden bulal>m araç ve gereç onluk taban bloklar · selçuk un uça¤inda kaç parça lego kaldi¤ini bulalim · uça¤i oluflturan lego sayisini onluk bloklarla modelleyelim · kopan parça sayisi kadar blo¤u modelden ayiralim modelde geriye kaç onluk kaldi uçakta kaç parça lego kalmifltir kalan parça sayisini bulmak için hangi ifllemi ve nasil yapti¤inizi açiklayiniz 80 30 iflleminin sonucunu zihinden bulalim 80 80 30 8 onluk 8 onluk 3 onluk 5 onluk 30 3 onluk zihinden çikarma iflleminde onlar basama¤>nda bulunan rakamlar>n say de¤erlerinin fark al>n>r 5 onluk 50 eder 80 30 50 dir 103

[close]

Comments

no comments yet