2.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI-2 ( MEB YAYINLARI)

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1


[close]

p. 2

md>r ve milli e¤itim bakanl>¤>na aittir kitab>n metin soru ve flekilleri k>smen de olsa hiçbir suretle al>n>p yay>nlanamaz ed¤ talim ve terbiye kurulunun 18.12.2009 gün ve 286 say>l karar ile ders kitab olarak kabul edilmifl,yay>mlar dairesi baflkanl>¤>n>n 08.03.2011 gün ve 886 say>l yaz>s ile ikinci defa 328.500 adet bas>lm>flt>r.

[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

mustafa kemal ataturk

[close]

p. 6[close]

p. 7

ders k

[close]

p. 8


[close]

p. 9

ben

[close]

p. 10

b annem babam ve ben aile içinde en çok kime benziyorsunuz ali annesinin babas>n>n ve kendisinin özelliklerini flöyle ifade etti babam uzun boylu seyrek saçl ve esmer tenlidir gazete okumay yürüyüfl yapmay ve seyahati sever annem bulmaca çözmeyi örgü örmeyi kitap okumay sever sar>fl>n ela gözlü ve k>v>rc>k saçl>d>r yafl>ma göre uzun boylu say>l>r>m babam gibi uzun boylu olaca¤>m saçlar>m kumral ve k>v>rcikt>r kitap okumay yüzmeyi ve seyahat etmeyi seviyorum 1 siz ailenizde kime hangi yönlerinizle benziyorsunuz 2 ailenizdeki bireylerle aran>zdaki farkl>l>klar nelerdir 96 Çk nu 78

[close]

p. 11

benl al>nmaktad>r müjde yeni evimizin yap>m tamamland nabiliriz Çok sevindim Öyleyse tafl>nmak için haz>rl>klara bafllayabiliriz b baba o¤lum sen sevinmedin mi bu konuda sen ne düflünüyorsun Özcan sevindim ama benim okulum ne olacak yeni evimiz buraya çok uzak baba okul kayd>n yeni evimizin yan>ndaki okula ald>r>r>z oradaki okula devam edersin Özcan ama ben okulumu ve ö¤retmenimi çok seviyorum ayr>ca arkadafllar>mdan da ayr>lmak istemiyorum baba seni anl>yorum okulunu çok seviyorsun ama yeni evimiz okuluna çok uzak okula gelip gitmen zor olur 97

[close]

p. 12

b Özcan lütfen arkadafllar>mdan ayr>lmak istemiyorum anne yeni okulunda da birçok arkadafl>n olur onlar da çok seversin seni arkadafllar>ndan ay>rmak istemiyoruz her hafta sonu arkadafllar>n görmek için buraya gelebilirsin Özcan tamam karar>m verdim okulumu de¤ifltirmeyi kabul ediyorum Özcan tafl>nmalar ve okulunun de¤iflmesi ile ilgili yaflad>klar>n arkadafl merve ye anlatt ailenizi ilgilendiren konularda görüfl bildirmen çok güzel beni ilgilendiren konularda görüfllerimi söyleme hakk>m var ailenizde hangi konularda görüfl bildirme hakk>n kullan>yorsunuz 98 Çk nu 79

[close]

p. 13

evfl>yordu emre merakla bunun ne oldu¤unu sordu annesi de evde uyulmas gereken baz temel kurallar>n hat>rlanmas için liste yapt>¤>n söyledi emre listeyi inceledi¤inde kendisi ile ilgili baz kurallar>n da belirlenmifl oldu¤unu gördü annesine dönerek bunlardan benim haberim yok benim de fikrim sorulmal>yd dedi ayr>ca baz kurallar>n nedenini de anlayamad>¤>n söyledi annesi emre yi hakl buldu asmaya çal>flt>¤ listeyi yerinden indirerek evde uyulmas gereken kurallar birlikte belirlemek gerekti¤ini düflündü 99

[close]

p. 14

b o gün akflam evde uyulmas gereken kurallar hakk>nda konufltular herkes kurallarla ilgili fikrini aç>klad kurallar>n nedenleri üzerinde konufltular emre ¡yemek saatlerinde hepimiz evde oluyoruz sabah kahvalt>lar>nda ve akflam yemeklerinde sofraya birlikte otural>m.tm dedi ailece sabah kahvalt>lar>n ve akflam yemeklerini birlikte yemeye karar verdiler evimizin kurallar eve zaman>nda gelmek sofraya birlikte oturmak yat>fl ve kalk>fl saatlerine uymak evdeki temizlik kurallar>na uymak tasarruflu davranmak karfl>l>kl sayg ve sevgi içinde olmak yard>mlaflmaya özen göstermek eflyalar kaynaklar araç ve gereçleri verimli kullanmak yapaca¤>m>z iflle ilgili ailemizi bilgilendirmek dayan>flma içinde bulunmak evde uyulmas gereken kurallar nas>l belirlenmelidir 100 Çk nu 80

[close]

p. 15

al>yor b her evde oldu¤u gibi bizim evde de yap>lmas gereken pek çok ifl var evin temizli¤i yemek haz>rlanmas bulafl>k ve çamafl>rlar>n y>kanmas da¤>lan eflyalar>n toplanmas gibi bir evde bütün bu ifllerin bir kifli taraf>ndan yap>lmas hem mümkün de¤il hem de do¤ru olmaz aile içinde bu ifller paylafl>ld>¤>nda herkes üzerine düflen görevi yerine getirdi¤inde ifller daha çabuk ve kolay yap>l>r bizim evde ifllerin kimler taraf>ndan ve nas>l yap>ld>¤>n araflt>rd>m araflt>rmama göre tespitlerim flunlard>r herkes ev d>fl>nda kendi iflini ve görevini yerine getiriyor Örne¤in ben ve ablam okula gidiyoruz babam ve annem de 101

[close]

Comments

no comments yet