2.SINIF TÜRKÇE DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI-1 (MEB YAYIN EVİ)

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1


[close]

p. 2

md>r ve millî e¤itim bakanl>¤>na aittir kitab>n metin soru ve flekilleri k>smen de olsa hiçbir surette al>n>p yay>mlanamaz ed¤ talim ve terbiye kurulunun 18.12.2009 gün ve 294 say>l karar ile ders kitab olarak kabul edilmifl yay>mlar dairesi baflkanl>¤>n>n 08.03.2011 gün ve 886 say>l yaz>s ile ikinci defa 341.000 adet bas>lm>flt>r.

[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

mustafa kemal ataturk

[close]

p. 6

bofi

[close]

p. 7

ders k

[close]

p. 8

m sütün yolculu¤u serbest okuma metni eski ayakkabilar serbest okuma metni 4 tema oyun ve spor tavflan ile kaplumba¤a kuyruklu y>ld>z oyuncaklar>n Öyküsü apartmanlar arasinda serbest okuma metni kutu kutu pense serbest okuma metni 41 42 44 49 52 56 61 62 66 68 72 74

[close]

p. 9

1 tema ey b

[close]

p. 10

benyordum art>k aç>l diyordum benim güzel okulum oyun e¤lence bitti leylek k>rlang>ç gitti Özledim bana yetti benim güzel okulum 10

[close]

p. 11

seni candan özledim yollar>n gözledim ne olur aç>l dedim benim güzel okulum salt>lm>flt>r 11

[close]

p. 12

yaramaz pirpir yaramaz pirpir dörtyol a¤zinda görevini yapan bir iflikli iflaret cihazidir bir varm>fl bir yokmufl dörtyol a¤z>nda tafl>tlara ve yayalara yol gösteren bir iflikli iflaret cihazi varm>fl devaml k>rm>z yand dur sar yand hazirlan yeflil yand geÇ görevini yaparm>fl bu iflikli iflaret cihazi tafl>tlara yeflil >fl>k yak>nca yayalara k>rm>z >fl>k yakarm>fl tafl>tlar geçer insanlar beklermifl yayalara yeflil yak>nca o zaman da yayalar geçer tafl>tlar beklermifl 12

[close]

p. 13

pirpir in bütün günü böyle geçermifl sonunda bu iflten can çok s>k>lm>fl akl>na biraz da yaramazl>k etmek gelmifl herkese k>rm>z >fl>k yaksa ne olurmufl acaba her yöne do¤ru k>rm>z >fl>klar>n yak>p beklemifl na ifle gidenler ifllerine geç kalm>fllar ar>zay haber alan teknik ekip gelmifl pirpir sökmüfl sonunda pirpir n vidalar>n kapat>p yeniden kontrol etmifller ki ne görsünler pirpir çal>fl>yor 13

[close]

p. 14

yaramaz pirpir uzun süre güzel güzel çal>flm>fl ama zaman geçince yine can s>k>lmas>n m bir sabah yaramaz pirpir her yöne do¤ru yeflil >fl>¤>n yak>p beklemifl karfl yönden gelen tafl>tlar yürümüfl yan sokaktan ç>kan arabalar yürümüfl her yönden insanlar yürümüfl ve ortal>k karmakar>fl>k olmufl otomobillerin baz>lar birbirine çarpm>fl yol iyice kapanm>fl do¤rusu pirpir çok e¤leniyormufl ama floförler çok k>zg>nm>fl karfl>dan karfl>ya geçmek isteyen yayalar daha da k>zg>nm>fl 14

[close]

p. 15

teknik ekibe hemen haber verilmifl ekip gelmifl pirpir i sökmüfl ekipten biri peki bu iflikli iflaret cihazi neden bu kadar s>k ar>za yap>yor demifl Öteki bilmiyorum bu gidiflle bu iflikli iflaret cihazini söküp yerine baflkas>n dikmemiz gerekecek demifl yaramaz pirpir çok korkmufl eyvah onu bu köfleden söküp al>rlarsa ne olacak bir deponun karanl>k köflesinde y>llarca yapayaln>z bekleyecekmifl oldu mu flimdi e¤lenmek isterken baflkalar>n rahats>z etmesi bafl>na ne ifller açacakm>fl böyle 15

[close]

Comments

no comments yet