FOUSŮV CANCÁK

 

Embed or link this publication

Description

T.O.GREDO - DESPERÁDO - FOUSŮV CANCÁK

Popular Pages


p. 1

fousùv cancák isbn 978-80-260-2569-6

[close]

p. 2

kniha je vìnovaná vsem kamarádùm trampské osady gredo a byla vydána k pøílezitosti sedmdesátých narozenin stanislava fouse matouse léta pánì 2012

[close]

p. 3

co to slysí moje usi fous prý slaví na mou dusi 70 let co spatøil tenhle svìt svi sluníèko zlatým svìtlem s láskou pohlaï gredo teplem pohlaï fouse co tu slaví vra mu mládí a pøidej zdraví pokoru i nespoutanost váseò i odhodlanost tak nezapomeò dát pivo chladit vzdy kamarádi dnes pøisli slavit tak popíjme pivka písnièku zapìjme na mevru velkém fousovi popøejme aby ti vítr do cesty vál jen samé stìstí a ne haldy klestí a suchou stezku más a pevný krok s dusí plnou písní vzdy po celý rok zivot letí jako splasený tolik rokù v prachu staèí si jen øíct milý brachu osud vládne tvrdou pìstí nìco prostì nezmìnís tìch vandrù kamarádù zvadel a piv más stále vsechno pøed sebou stejnì jako døív bude líp jen pár køízkù pøibylo a prach z toulavých cest co usadil se na botách ten prozradí tvùj vìk tak nasaï klobouk zbal si uzdu zaøvi ahoj na pozdrav zas podáme si ruce a zalomíme palce az potkáme se na cestách jetty

[close]

p. 4

desperado tramping je o pøátelství úctì k pøírodì svobodì a dobrodruzství.

[close]

p. 5

bylo nebylo léta pánì 1958 o vám byl takhle pátek podveèer mìsíc vran bøezen v podzvièinské vesnici která zove se bílá tøemesná sedìla jako kazdý týden v knajpì u smídù pátek proto ze v sobotu se chodilo do roboty parta klukù a vymýslela co bude se podnikat o víkendu tito kamarádi kteøí vymetli v sirém okolí kde-jakou trdlovaèku zvièina horka u st paky dolní branná pecka stará paka tøebihos miletín tetín rohoznice dubenec doubravice zálesí nemojov hor.a dol brusnice mostek a kteøí byly odchovaní indiánkama rodokapsy cliftonkama i jinou jak mastòáci mleli brakovou literaturou tato parta v poètu ètyø kusù dostala nápad ze zalozí kovbojskou osadu t sanislav fous matous ervín budul doubrava milan old death voòka emil old wable tomes

[close]

p. 6

kapitola první aneb co dìlá národ trampský ak pøi pivínku to jestì hospodský nevymáhal obèanku a policajti byli normální to vse se zmìnilo v roce sedesátém kdy bolsevik pøitvrdil neb sralo ho ze neví co dìlá národ trampský zasedla rada starsích my ètyøi a dohodla ze kovbojská osada bude mít tøi stany a název ponese desperÁdo po výrobì podsad v païourovì jsme vyrazily na dlouhou strastiplnou a nebezpeènou cestu abychom místo nasli kde bude stát nás budoucí klaim i dorazily jsme na místo kde jen zpìv ptákù slyset byl a mezi stromy hladina velkého jezera zvaného dubina prosvítala i vzývali jsme samého velkého manitù ze kroky nase vedl na místo kde ochraòovati nás bude pøed mastòáky dravou zvìøí a lidí úmyslù nekalých t dyz nastal èas mìsíce hromu pøidali se k nám kamarádi zdenìk lejdar kamil ladislav zelinka pivínko a my stìhujeme se na nasi osadu kde stavíme vigvamy ohnistì a vìci jiné abychom pohodlím netrpìli je první víkend mìsíce hromu zapálen je nás první táborák zvolen serifem byl za hurónského øevu kamarád budul a pak uz jen brnkot kytar i øev hrdel ozývá se do samého rána k

[close]

p. 7

kapitola první aneb co dìlá národ trampský o vydaøeném víkendu stìhujeme na osadu lodì barèu pramice máòu kanoe aby zábava na osadì byla veselejsí a my rychlejsí cestu mìli do kiosku který u kempu se nachází jezdíme do roboty z osady i nemùzeme doèkati se dne kdy bolsevik volno nám dá a my budeme na nasí osadì desperádo celý den uzívati si svobody kdy païour nebude se do nasích vìcí míchat p øetí víkend mìsíce hromu je zapálen spoleèný táborák seslo se asi tøicet lidièek i nastal velký mumraj pije se rezavý mok ohnivá voda a kdyz zaèíná nás pøehlusovat øev ptákù sedáme na lodì kterých je dvanáct i plavíme se kolem velkého jezera pozdìji nazvaná spanilá jízda a která se jezdí kazdý týden sobotní noci n t astal druhý víkend mìsíce hromu my máme koneènì vzývané volno nedaleko od nás se utáboøily orlí osada yukon sroubek i nastal èas kdy táborákù a zábavy je pøehrsel.

[close]

p. 8

kapitola první aneb co dìlá národ trampský o tomto ohni nastali dny kdy poøádají se rùzné vodní radovánky blá andy pøeklápìná plavíme païoury i mastòáky z kempu za úplatu pivo jezdíme bardùm z altánu kteøí tam v mariás hrají pro ohnivou vodu a rezavý mok aby jim karta lépe padala tak nám doba volna i svobody pomalu uplouvá a my se pøipravujeme na velký oheò který vzplane na orlí osadì druhý víkend mìsíce zrní kdy louèení velké nastane neb osady orlí yukon sroubek do païourova zvaného dvùr králové n/l se vrací p evro velké nastalo pøislo i pár bodrých païourù ohnivé vody i rezavýho moku je dosti klábosíme co komu se pøihodilo kytary drnèí hrdla øvou a kdyz korupìní pøislo i ptáci uz se zaèínají ozývat sedáme na lodì a plavíme poslední velkou spanilou jízdu roku my po vydaøeném ohni pøespáváme na osadì z ní jezdíme do rachoty stále plavíme mastnotu veèery trávíme u ohnì a kdyz nastal poslední víkend mìsíce zrní dìláme poslední oheò malou spanilou jízdu a jdeme vstøíc blábolùm mastòáckým za osm mìsícù az sluníèko opìt nad námi zazáøí a duse zahøeje my sejdeme se na osadì desperádo zase ahÓÓÓj m

[close]

p. 9

kapitola druhá bájeèné víkendy øi zimních sezeních nase vzpomínky na osadì jsou i rada starsích rozhodla ze vigvamy postavíme jiz v mìsíci rùzí neb nase tìla utuzena jsou loòským táboøením a my dohodly se ze budeme poznávat okolí nase kde jistì pìkná místa k táboøení budou nastal èas mìsíce rùzí my vyrázíme na osadu postavit stany i opìt zaèínají nase bájeèné víkendy kdy nemusíme poslouchat pro nás nemístné øeèi païourù a my opìt opékáme buøty plavíme se po velkém jezeøe a uzíváme si víkendù p e poslední víkend mìsíce rùzí my slapeme na první vandr smìr Èertovi hrady ­ zátluky na èertových hradech nocujeme a je to nase první noc pod sirým nebem ráno je probuzení bájeèné po snídani slapeme na zátluky kde rybník se nachází i noøíme se do vody jak ho spatøíme po obìdì chvíli lenosíme a pak pøes hotel poklad kde skousli jsme dvì pivka hrneme se zpátky do païourova vandr se povedl a dalsí následuje druhý víkend mìsíce hromu kdy slapeme pøes bývalý mlýn sýkorník na staré gredo kde nocujeme j

[close]

p. 10

kapitola druhá bájeèné víkendy áno jdeme poznat okolí greda kde objevili jsme na skalisku vytesané bùzky agspádlem nachytali jsme k obìdu nìjaké pstruhy a po obìdì razíme mezi païoury kde dáváme u bodrého hospodského vrány který fandí nám pár pivínek a plánujeme dalsí vejslap kdyz na gredu my byli pøiharcovali na dubinu orlí osada yukon sroubek a tak opìt poøádáme táboráky spanilé jízdy prostì vse co loòského roku o velkém táboráku v mìsíci zrní kdy velké mevro bylo se louèíme s kamarády z ostatních osad kteøí zas do païourova zvaného dvùr králové jedou dostal wable nápad ze plavit se budeme po pøehradì abychom bøehy její poznaly r p

[close]

p. 11

kapitola druhá bájeèné víkendy e první víkend mìsíce lovu dopravily jsme loï barèu na osadu nové gredo která nachází proti sýkorníku a kde nocovati budeme ráno sedáme na loï plavíme se po pøehradì labské s návstìvou hospùdky u Èervinkù která v obci nemojov se nachází a kde bodrá paní hospodská je my jedno pivko si dali o obìdì sedáme znovu na loï i plavíme se smìr hráz ,tam nic nás nezaujalo tak honem k Èervinkùm kde pivním hostùm jsme pár písnièek zakokrhali oni nám pivko zas koupily pak uz jen paní hospodské Èervinkové její oblíbenou hájku hájeèku zapìli a pádíme domù mezi païoury a astrachány osledních pár víkendù trávíme na osadì jen v pìti neb pivínko do prahy na studie odesel i nadesel èas mìsíce padajicího listí dìláme poslední táborák balíme nase vigvamy uklízíme osadu a pak uz jen osado stará zas v klínu svém pøivítás nás osado desperÁdo ahóóój j p p

[close]

p. 12

kapitola tøetí louèení astal rok sedesátý po velkém louèení v mìsíci snìhu s kamilem který odstìhoval se do nové paky pøisel mìsíc vran a velké mevro v knajpì u smídù opìt je neb wable na dva roky do zeleného byl povolán a my truchlit na osadì ve tøech budeme kdyz pøiloudal se druhý víkend mìsíce trávy wable uz je pìt dní v zeleném sedíme v knajpì u kaiserù a pøi drtánku piva chystáme vandr na nebákov o kterém jsme mnoho slyseli øetí víkend sedáme na vlak smìr stará paka na nádrazí tomto je plno klukù kteøí trampové si øíkají a my s oèima na vrh hlavy se po pár slovech pøidáváme k tìm co na nebák jedou vystupuje se v malechovicích první cesta trampù tím pádem i nase vede do knajpy kterou sanghaj trampové nazývají tam dáváme si pár piv seznámení velké nastává a pak nad nebákovem v lese usínáme n t

[close]

p. 13

kapitola tøetí louèení áno scházíme po úzké soutìsce do obce nebákov kde rybník chaty mastòákù mlýn nìkolik domkù kemp a restaurace se nachází na hrázi rybníka uz je plno trampù kteøí od mladìjova vidláku trosek pøisli a kde i my se usadily tam ujal se nás tramp kornel z osady supí skála asi padesátiletý i zasvìtil nás do zivota trampského o vandru tomto kde pøipadaly jsme si jak zelenáèi a také jsme byli trampink nám uèaroval i rozhodli jsme ze výstroj nasi zmìníme trampskou osadu zalozíme a na tramp jezdit budeme jak jsme rozhodli tak udìlali i chodíme stále jestì na osadu opékat buøty popíjet rezavý mok a pak pøisel druhý víkend mìsíce rùzí my dìláme poslední táborák na osadì desperádo kde za hurónského øevu popíjení ohnivé vody zrzavýho moku louèíme se s nasí milou osadou kde prozily jsme krásná dobrodruzství a chvíle na které nejde zapomenout r p s bohem má osado sbohem má podsado musím se na tramping dát tak skonèila nase éra kovbojská a nastala doba trampská.

[close]

p. 14

end of story

[close]

p. 15

dokud jsi mlád trampujes dokud trampujes jsi mlád fous

[close]

Comments

no comments yet