Coiste Gairmoideachais Chathair Chorcaí Turascail Bhliantúil 2008

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

coiste gairmoideachais chathair chorcaÍ tuarascáil bhliantúil 2008

[close]

p. 2

rÁiteas misin soláthróidh coiste gairmoideachais chathair chorcaí mar cheannaire agus i gcomhpháirtíocht le daoine eile léann agus seirbhísí bainteacha chun cuidiú le daoine a gcuid acmhainneachta mar dhaoine a bhaint amach agus a bpáirt a ghlacadh sa tsochaí déanfaidh an coiste iarracht ar chuimsiú sóisialta a chur chun cinn agus daoine a ullmhú le páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht eacnamaíoch seirbhís amháin

[close]

p. 3

clÁr focal brollaigh Ón gcomhairleoir j corr cathaoirleach coiste gairmoideachais chathair chorcaÍ 3 focal brollaigh Ón uasal t owens prÍomhfeidhmeannach coiste gairmoideachais chathair chorcaÍ 4 coiste gairmoideachais chathair chorcaÍ ballraÍocht 2008 5 baill ainmnithe ag comhairle cathrach chorcaí 5 baill ainmnithe ag foireann cg chathair chorcaí 5 coiste gairmoideachais chathair chorcaÍ struchtÚr eagraÍochtÚil agus freagrachtaÍ 6 rialachas corparÁideach 7 roinn na teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide 9 fochoistÍ an cg 11 boird bhainistíochta 12 fochoiste airgeadais 13 ballraíocht an fhochoiste airgeadais 13 fochoiste iniúchóireachta 13 ballraíocht an fhochoiste iniúchóireachta 14 fochoiste oideachais agus oiliúna 14 bord oideachais aosaigh 15 fochoiste seirbhísí na nÓg 15 tuarascáil airgeadais 2008 16 0

[close]

p. 4

tuarascáil bhliantúil 2008 forbhreathnú ar ioncam agus caiteachas 2008 17 ioncam 17 caiteachas 17 Íocaíochtaí mac léinn 17 caipiteal 18 tionscadail fhéinmhaoinitheacha 18 tuarascáil seirbhísí tacaíochta oideachais 2007 22 achoimre deontas mac léinn 23 bliain acadúil 2008/2009 ag bealtaine 2009 23 bliain acadúil 2008/2009 ag nollaig 2009 24 scoileanna agus colÁistÍ cg chathair chorcaÍ 26 scoileanna dara leibhéal 27 coláistí breisoideachais 27 cláruithe 27 roinnt Ócáidí ar leith 2008 28 oideachas féinmhaoinitheach aosaigh 29 cláruithe 30 ionaid Ógtheagmhála 31 seirbhís oideachais phríosún chorcaí 33 tionscadail speisialta seirbhísí na nÓg 34 an ciste um Áiseanna agus seirbhísí do dhaoine Óga 35 oideachas pobail 37 1

[close]

p. 5

tuarascáil bhliantúil 2007 achoimre ar thorthaí 2007 38 pictiúr foriomlán deimhniúcháin in oideachas pobail 39 leithdháileadh 2008 agus úsáid uaireanta 39 soláthar cúrsa 2008 40 seirbhís litearthachta abe 41 soláthar 42 grúpa atreoraithe 42 teagasc foghlaimeoirí cláir 42 treoirsheirbhís aosaigh chathair chorcaí 44 soláthar seirbhíse 45 2

[close]

p. 6

tuarascáil bhliantúil 2008 focal brollaigh Ón gcomhairleoir j corr cathaoirleach coiste gairmoideachais chathair chorcaÍ léiríonn obair an choiste ghairmoideachais vec a bhfuil cur síos déanta uirthi sa tuarascáil seo réimse seirbhísí oideachais nuálacha ardchaighdeáin a sholáthar ag an gcoiste a ceapadh le cur ar chumas gach foghlaimeora aonair a hacmhainneacht a chomhlíonadh agus páirt a ghlacadh ina phobal féin agus sa tsochaí is cúis bhróid dúinn an traidisiún atá ag vec chathair chorcaí ó thaobh seirbhísí den chineál sin a sholáthar agus muid faoi chomaoin na foirne as an traidisiún sin foireann atá tar éis dúthracht a chaitheamh le blianta fada ar mhaithe leis na foghlaimeoirí a ndéanaimid ár seacht ndícheall freastal orthu i gcónaí mar fhocal scoir ba mhaith liom foireann ar fad an vec a mholadh as a bhfuil déanta acu ar mhaithe le seirbhís den scoth a sholáthar do shaoránaigh chathair chorcaí jim corr cathaoirleach 3

[close]

p. 7

tuarascáil bhliantúil 2007 focal brollaigh Ón uasal t owens prÍomhfeidhmeannach coiste gairmoideachais chathair chorcaÍ tugann tuarascáil bhliantúil choiste gairmoideachais chathair chorcaí le haghaidh 2008 deis dúinn arís tuairisciú ar ghníomhaíochtaí an choiste don bhliain leagtar béim sa tuarascáil ar iarrachtaí leanúnacha an choiste le cinntiú go soláthrófar seirbhís ardchaighdeáin dá fhoghlaimeoirí éagsúla ar fad ionas gur féidir leo a spriocanna pearsanta agus a spriocanna oideachais a bhaint amach agus cion a dhéanamh ar son an tsochaí a fhorbairt go háitiúil agus go náisiúnta tá an coiste fós meáite ar a sprioc chun freagairt do riachtanais a fhoghlaimeoirí tá sé ag leanúint air dúthracht a chaitheamh le cinntiú gur féidir leis an oiread foghlaimeoirí éagsúla agus is féidir teacht ar a sheirbhísí tá sé ag leanúint air bealaí chun cinn a fhorbairt laistigh dá sheirbhísí féin agus lasmuigh díobh chuig seirbhísí foghlama eile agus chuig an margadh déanann an coiste a seacht ndícheall trína raon seirbhísí agus i gcomhar le gníomhaireachtaí comhpháirtíochta eile cuimsiú sóisialta seirbhísí príomhshrutha oideachais ardchaighdeáin agus oideachas athdheise agus céad deise a bhfuil teacht air a chur ar fáil san iliomad suíomhanna éagsúla neamhfhoirmiúla agus pobail tá an coiste bródúil as an sárobair atá déanta ag a mbaill foirne agus a chuid institiúidí a léirítear sa tuarascáil seo dá oibríochtaí do timothy owens príomhfheidhmeannach 4

[close]

p. 8

tuarascáil bhliantúil 2008 coiste gairmoideachais ballraÍocht 2008 chathair chorcaÍ baill ainmnithe ag comhairle cathrach chorcaí an cmhlr jim a corr cathaoirleach an cmhlr tim brosnan leaschathaoirleach an cmhlr terry shannon an cmhlr máirín quill an cmhlr dave mccarthy an cmhlr chris o leary an cmhlr denis o flynn an cmhlr michael ahern an cmhlr patricia gosch a théann in ionad an cmhlr deirdre clune lena toghadh do dháil Éireann an tuas ernie nelson an tuas denis kirby an tsr sheila kellehar maire roycroft uas baill ainmnithe ag foireann cg chathair chorcaí an tuas michael o connor anna mccarthy uas 5

[close]

p. 9

tuarascáil bhliantúil 2007 coiste gairmoideachais chathair chorcaÍ struchtÚr eagraÍochtÚil agus freagrachtaÍ 6

[close]

p. 10

tuarascáil bhliantúil 2008 rÓl an cg tá an coiste seo déanta suas de thrí bhall déag atá ainmnithe go díreach ag comhairle cathrach chorcaí tá dhá bhall tofa ag foireann cg chathair chorcaí agus tá dhá bhall eile tofa ag tuismitheoirí mhic léinn cg chathair chorcaí tá an dá áit d ionadaíocht tuismitheora folamh faoi láthair istigh i bhfeidhmeanna an choiste atá ina bhfeidhmeanna forchoimeádta faoin acht gairmoideachas leasú 2001 tá forbairt pholasaí pleanáil monatóireacht agus glacadh na tuarascála bliantúil agus na gcuntas tá an coiste freagrach freisin as ceapachán a phríomhfheidhmeannaigh rialachas corparÁideach ghlac cg chathair chorcaí de réir riachtanas imlitreach f11/05 na roinne oideachais agus eolaíochta le cód dea-chleachtais do rialachas corparáideach cinntíonn an cód go gcuireann an coiste agus a n-oifigigh atá i róil aonair agus comhróil agus in earnálacha freagrachta prionsabail rialachais mhaith i bhfeidhm 7

[close]

p. 11

tuarascáil bhliantúil 2007 cé go bhfuil freagracht iomlán ag an bpríomhfheidhmeannach do riarachán ghnó an choiste tá an príomhoifigeach freagrach as an bhfeidhm riaracháin ó lá go lá tá feidhmeanna riaracháin an choiste roinnte i gceithre phríomhréimse airgeadas acmhainní daonna teicneolaíocht faisnéise cumarsáide seirbhísí tacaíochta oideachais tá gach limistéar riaracháin nó roinn maoirsithe agus comhordaithe ag leas-phríomhoifigeach tá an freagrach as airgeadas an cg a rialú agus a mhonatóiriú i measc a freagrachtaí agus a sainchúraim tá · rialú airgeadais agus tuairisciú · polasaithe agus modhanna oibre · cuntasaíocht bhainistíochta · tuairisceáin na roinne oideachais agus eolaíochta v.15 · bainistíocht cistíochta · imréiteach bainc · aistriú cistí · párolla · pá · tuarastail · liúntas mac léinn · Íocaíochtaí do sholathróirí/conraitheoirí 8

[close]

p. 12

tuarascáil bhliantúil 2008 · Íocaíocht taistil marthain · scoláireachtaí/Íocaíochtaí deontas tá freagrach as bainistíocht na foirne ó earcaíocht go dtí scor clúdaíonn sé seo an oiread seo de réimsí · modhanna oibre earcaíochta · ceapacháin coinníollacha seirbhíse conarthaí · comórtais phostanna ardaithe · caidreamh foirne aonar ceardchumann comhpháirtíocht · leithdháileadh Úsáid foirne · córais riaracháin ad · polasaithe agus modhanna oibre foirne · cothabháil thaifead pearsanta · tuairisceáin staitistiúla · oiliúint forbairt na foirne · aoisliúntas roinn na teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide cé go bhfuil an roinn tfc ina roinn is lú ó thaobh pearsanra laistigh d eagraíocht an cg is fairsing iad a sainchúram agus a freagrachtaí tá an roinn seo freagrach as deimhniú go dtugann crua-earraí bogearraí agus áiseanna tfc tacaíocht do sheachadadh seirbhísí sonraí feidhmiúla d fhoireann agus cliant go léir an cg leag an roinn tfc béim ar fhorbairt straitéis tfc a áiritheoidh seasmhacht chóras criticiúil agus ionracas sonraí agus a cheadóidh comhtháthú gach seirbhíse sonraí faoi chreatlach 9

[close]

p. 13

tuarascáil bhliantúil 2007 choiteann ríthábhachtach don mhéid seo ná bainistíocht raon seirbhísí sonraí chun tacaíocht a thabhairt d fheidhmeanna airgeadas acmhainní daonna agus tacaíocht mhic léinn an choiste tá an roinn tfc freagrach freisin as · cothabháil shuíomh gréasáin · tacaíocht teicneolaíochta agus comhairle do choláistí/ionaid · oiliúint foirne tfc clúdaíonn an trí phríomhréimse · tacaíocht chorparáideach · scoláireachtaí deontais · bainistíocht eastáit bíonn tacaíocht chorparáideach ag gníomhú le fáiltiú lasc-chlár an cg agus soláthraítear seribhísí rúnaíochta don choiste agus do na fo-choistí don ceo do na hoifigigh oideachais oideachais aosaigh agus Óige agus don Éascaitheoir oideachais phobail táthar freagrach chomh maith as seirbhís do chustaiméirí agus iarratais agus nósanna imeachta shaoráil faisnéise riarann an rannóg scoláireachtaí agus deontas an scéim dheontas ardoideachais agus proíseálann breis is 1,200 iarratas go bliantúil soláthraíonn bainistíocht eastáit an saineolas chun déileáil le tionscadail chaipitil árachas cúrsaí dlí agus soláthar 10

[close]

p. 14

tuarascáil bhliantúil 2008 fochoistÍ an cg 11

[close]

p. 15

tuarascáil bhliantúil 2007 bhunaigh cg chathair chorcaí de réir soláthair an acht oideachais 1998 agus an acht gairmoideachais [leasú 2001 roinnt fochoistí le tacaíocht a thabhairt don choiste chun a freagrachtaí a chomhlíonadh agus chun ceannaireacht agus bainistíocht éifeachtach agus sofhreagrach a sholáthar i seirbhísí an cg boird bhainistíochta bunaíodh boird bhainistíochta do gach scoil agus coláiste an cg de réir riachtanais an acht oideachais 1998 feidhmíonn an príomhoide mar rúnaí don bhord bainistíochta agus tá ballraíocht na mbord ionadaíoch de na geallsealbhóirí san ionad aonáin mar fhreagra ar chineál uathúil na dtrí choláiste breisoideachais cuireadh ainmnithe foghlaimeoirí in ionad ainmnithe tuismitheoirí do na boird 12

[close]

Comments

no comments yet