Longing for a Holiday - Chut’na dovolenou

 

Embed or link this publication

Description

Imageprospekt Naturpark Oberer Bayerischer Wald - englisch - tschechisch

Popular Pages


p. 1

longing for a holiday chut na dovolenou natural park upper bavarian forest www.landkreis-cham.de

[close]

p. 2

it s hard to describe the natural park upper bavarian forest ­ it has so many faces as part of the central european forest area this primary mountainarea will receive you with mysterious forests rushing streams clear lakes and strange rock formations ­ like a landscape from a picture book broad valleys idyllic popsat piírodní park horní bavorskÛ les je tÏké ­ má tolik tváií jako souást nejvtÆí souvislé lesní oblasti ve stiední evrop vás toto prastaré pohoií uvítá tajemnÛmi lesy Æumícími potoky pruzranÛmi ° jezery bizarními skalními útvary ­ je to krajina jako z obrázkové kníÏky její tvái spoluutváiejí údolí idylické vesnice a hrady zámky i kláÆtery tento nefalÆovanÛ svt hor dokonale doplåují údolí protékajících iek ­ schwarzachu chamu a regenu piíroda je tu stejná jako lidé ­ nkdy drsná nkdy líbezná ale vÏdy láskyhodná a to jsou ty nejlepÆí vyhlídky pro vaÆi dovolenou villages lodges castles and monasteries add to these impressions finally this authentic mountain world is completed by the river valleys of the schwarzach the chamb and the regen like people nature is sometimes harsh sometimes charming but always loveable the best prospects for your holiday 2 3

[close]

p. 3

there are possibilities for hiking in your holiday area on the green roof of europe provided that your feet will bear you here the most important footpaths cross the range of mountains in the bavarian forest paths pregnant with history will make the land nature and people accessible to you the peaks of kaitersberg osser arber and the hohenbogen will entice you and hiking at altitude will reward you with fabulous views the view reaches to the alps and the bohemian forest nearby rambling without luggage makes carefree trips possible of course you will not manage the paths over 3,000 km at one attempt but it is worth a try v této prázdninové zemi ­ na zelené stieÆe evropy ­ existuje bezpoet moÏností pÆích vÛletu ­ dokud vás ° nohy nesou nejduleÏitjÆí ° dálkové turistické trasy zde kiiÏují ietzec hor bavorského lesa cesty plné historie vám otevírají zemi piírodu i místní obyvatele vrcholky kaitersbergu osseru javoru a hohenbogenu lákají horská turistika odmåuje nádhernÛmi vÛhledy muÏete dohlédnout aÏ k alpám ° a do blízkého ªeského lesa turistika bez zavazadel umoÏåuje podnikat niím neruÆené túry celkem tii tisíce kilometru turistickÛch tras ° asi nezvládnete najednou za pokus to ale rozhodn stojí 4 5

[close]

p. 4

with over 30 cycle routes your holiday area offers you fantastic possibilities of getting to know díky svÛm více neÏ tiiceti cyklistickÛm trasám vám tato zem nabízí fantastické moÏnosti seznámit se s místními lidmi zemí kulturou i zvyky denn se muÏete vydat na ° objevitelské cesty ­ provázet vás na nich budou romantické krajiny podél iek zalesnná horská úboí a tajemstvím zahalené trosky hradu kaÏdá ° z cest je naplnna poutavÛmi záÏitky piíjemné pro rodiny piekraující veÆkeré hranice bohaté pestré a ruznorodé ­ ° tak bychom mohli strun charakterizovat více neÏ tisíc kilometru cyklistickÛch tras ° jejich rozmanitost byste ale mli objevovat sami the country the people the culture and the customs you will be able to begin a fresh journey of discovery daily each one more mysterious than the last accompanied by romantic river landscapes forested mountainsides and castle ruins shrouded in mystery we can sum up the over 1,000 km cycle routes briefly as family friendly crossing borders and rich in diversity you should reconnoitre these yourself in their diversity 6 7 7

[close]

p. 5

have you ever seen the islands floating on the kleiner arber lake from above a flight around the bavarian forest will give you this breathtaking sight you will also move quite close to the blue-white sky in the high wire park in lam if you don t want to go quite so high up but still want to enjoy the delightful landscape why don t you have a go at skating riding or golf just have fun ­ in the natural park upper bavarian forest the world between heaven and earth is open to you ­ have lots of fun uÏ jste nkdy vidli plovoucí ostrovy na jezeie pod úboím javoru shora tento dech beroucí pohled vám umoÏní okruÏní let nad bavorskÛm lesem v tsné blízkosti modrobílého nebe se budete pohybovat také v lanovém parku v lamu nechcete-li se vydat tak vysoko ale piesto chcete vychutnávat puvabnou ° krajinu ­ pro to nezkusíte na skatu na koni nebo pii golfu prost se bavte ­ v piírodním parku horní bavorskÛ les je vám k dispozici celÛ svt mezi nebem a zemí ­ hodn zábavy 8 9

[close]

p. 6

in the case of children demands on the holiday destination are not lower at all ­ quite the reverse for this reason the door is open to your children s thirst for action in the natural park upper bavarian forest it offers exciting days in the cham-loifling churpfalzpark and enjoyable summer nároky které si kladou za cíl svÛch prázdnin dti nejsou nikdy menÆí ­ ba práv naopak v piírodním parku horní bavorskÛ les jsou proto podnikavosti a inorodosti vaÆich dtí dveie vÏdycky oteviené vzruÆující dny v kurfiitském parku cham-loifling veselá letní horská dráha ve sportovním stiedisku a stiedisku pro volnÛ as v hoher bogen hruzostraÆné okamÏiky v ° pohádkovém a straÆidelném zámku lam napínavá setkání s liÆkou a vlkem v zoologické zahrad v lohbergu v bavorském lese ÚÏas v hasiském muzeu v rodingu a v podvodní zahrad furth im wald rozáiené oi v dtském divadle na ledním jeviÆti a mezitím stále spokojenÛ smích v dtskÛch zemdlskÛch usedlostech a na statcích urenÛch i pro nejmenÆí zem plná zábavy zem dtí zem piírodních parku ° tobogganing parties in the hohen bogen sport and leisure park eerie moments in the lam fairytale and ghost castle exciting encounters with fox and wolf in the lohberg bayerwald zoo great amazement in the roding feuerwehrmuseum fire brigade museum and in the furth im wald underwater garden shining eyes at the kindertheater children s theatre on the forest stage and between them always contented laughter in the kinderland operations and the baby and child farms a land of fun for children and a natural park 10 11

[close]

p. 7

your holiday region is shaped by water by the river regen the many bathing lakes the leisure and fun swimming pools and the arrach lake park it s completely up to you whether you use this gift of nature and your host district for a canoe tour or to allow yourself to taste a catfish that you have caught yourself however you should always plan in a bit of time for relaxing ­ ultimately the water worlds in your holiday region are there for that váÆ prázdninovÛ kraj je charakteristickÛ vodou iekou regen spoustami piírodních koupaliÆ umlÛch koupaliÆ s celou iadou atrakcí jezerním parkem arrach jen na vás záleÏí zda tyto dary piírody a hostitelské zem vyuÏijete jen k jízd na kanoích nebo zda si také pochutnáte na vlastnorun ulovené ryb vÏdy byste si ale mli naplánovat trochu asu na odpoinek a uvolnní nechat svojí duÆi voln bloudit ­ i k tomu jsou ureny vodní svty ve vaÆem prázdninovém svt 12 13

[close]

p. 8

shed everyday cares concentrate only on yourself for once caress your soul send your thoughts on journeys of imagination unite your body and soul and allow your inner quiet to return ­ do all the things for which time is found so rarely in everyday life whether you find this feeling of complete relaxation during an all round odhodit vÆední starosti soustiedit se pro jednou jen sami na sebe nezapomínat na pohlazení po duÆi vyslat své myÆlenky na cestu fantazie dosáhnout jednoty tla s duchem získat vnitiní klid ­ udlat vÆechno to na ve svém vÆedním Ïivot naleznete tak málo asu zda tento pocit dokonalého uvolnní naleznete v komplexním programu zamieném na pstní krásy v prvotiídním hotelu nebo zda ho najdete v piírod pomocí starÛch domácích prostiedku ° a jednoduchÛch receptu ° piináÆejících pohodu ­ to zustává jen na vás lidé i ° piíroda piipravili vÆechno co potiebujete k pohodové dovolené v piírodním parku horní bavorskÛ les beauty programme in a first-class hotel or with the help of little household remedies and simple recipes for well being in nature is up to you in any case everything for your holiday of well being in the natural park upper bavarian forest will have been prepared by people and nature 14 15

[close]

p. 9

your hosts will look after your health without pressure but very professionally thus the first german clinic for traditional chinese medicine tcm will await you in the kötzting kneipp spa and kneipp cure hotels and health farms will communicate the teachings of pastor sebastian kneipp to you the speleotherapy in the former lam fürstenzeche princely mine is scoring great successes as are the many reha specialist clinics which are not to be found so concentrated anywhere else in the whole country but why whether you are a holidaymaker or a visitor to the spa your body and your life will feel new in any case after your holiday in the health region vaÆi hostitelé pievezmou bez nátlaku ale velmi profesionáln péi o vaÆe zdraví v lázních kneippkurort kötzting tak na vás eká první nmecká klinika tradiní ínské medicíny tcm erste deutsche klinik für traditionelle chinesische medizin lázeåské hotely kneipp a statky zamiené na péi o zdraví vÆude tam se vám dostane pée podle uení faráie sebastiana kneippa terapie v léebnÛch Ætolách diívjÆího kníÏecího dolu v lamu se muÏe ° chlubit velkÛmi léebnÛmi úspchy ­ stejn jako speciální rehabilitaní kliniky které nikde jinde v celé zemi nenajdete takhle pohromad propak host na dovolené nebo na léebné kúie ­ po své dovolené v tomto léivém kraji se budete v kaÏdém piípad cítit jako znovuzrození 16 17

[close]

p. 10

mrs snow and father frost go to a lot of trouble in your holiday region each year ­ it becomes icy cold and crystal white in winter in the natural park upper bavarian forest you will find skiing and snowboarding areas cross-country courses and winter footpaths toboggan runs and areas on natural frozen lakes for skating and bavarian curling contests would you like a trip on a horse-drawn sleigh or a glass of mulled wine at the crackling open fire enjoy the winter ve vaÆem prázdninovém volnu dává paní zima a tatíek mráz obrovské moÏnosti v piírodním parku bavorskÛ les panuje v zimních msících tieskutá zima a kiiÆálovÛ bílÛ sníh najdete tu lyÏaiské oblasti sjezdovky urené pro snowboard bÏecké trat zimní turistické trasy sáåkaiské a ledové dráhy piírodní ledové plochy k bruslení máte chu na projíÏ ku na saních taÏenÛch koåmi rovnÏ je piíjemná nabídka svaieného vína u praskajícího krbu vychutnejte zimu 18 19

[close]

p. 11

the foundation of the original parish in the year 739 at chammünster is a milestone in the history of your holiday region a lot has happened since then ­ impressive churches monasteries and castles magnificent secular buildings mezníkem v historii vaÆeho prázdninového kraje bylo zaloÏení prastaré fary v chammünsteru v roce 739 od té doby se zmnilo mnohé ­ o tom piesvdiv vypovídají kostely kláÆtery a zámky nádherné svtské stavby a kovárny studny i brány umleckohistorická a národopisná muzea v prázdninovém kraji vyprávjí napínavé piíbhy z historie k návÆtv zvou galerie souasného umní a kláÆtery v údolí regenu uchovávají v bÛvalÛch konventech walderbach a reichenbach svdky minulosti malé i velké poklady ­ piírodní park horní bavorskÛ les and hammer-mills fountains and gateways are witness to this museums of cultural history and folklore in the holiday region tell exciting stories from history and galleries of contemporary art will invite you to visit and the monastery corner in the valley of the regen with the former monasteries of walderbach and reichenbach preserves testimonies of the past large and small treasures ­ natural park upper bavarian forest 20 21

[close]

p. 12

grown out of the history shaped by the people ­ a thrilling festival a powerful scenario and pure unbelievable enthusiasm for performance are a living custom in the natural park upper bavarian forest the deeply rooted love of the locals for the customs passed down to them can be sensed at every drama every dance and every musical festival there are always large and small events to be found whether it be the may dance the new year s concert the biggest reiterwallfahrt riders pilgrimage in bavaria the oldest german folk play the pilgrimage hundreds of years old or klassiker auf bayerisch classics in bavarian it is a festival calendar without comparison in bavaria ­ your holiday region vyrostly z historie a formovali je lidé ­ Ïivé obyeje a zvyky v piírodním parku horní bavorskÛ les jsou strhujícím a úchvatnÛm slavnostním piedstavením velkolepÛm scénáiem prost neuviitelnou radostí ze hry hluboce zakoienná láska místních obyvatel k pieÏívajícím zvykum ° se témi hmatateln projevuje v kaÏdé hie v kaÏdém tanci ve vÆech hudebních slavnostech a uÏ jde o kvtnové veselice nebo novoroní koncert nejvtÆí jezdeckou pou bavorska nebo nejstarÆí nmeckou lidovou hru staletí starou pou nebo klasiku po bavorsku ­ vÏdy se najdou velké i malé události kalendái slavností jaké nenajdete nikde jinde neÏ v bavorsku ­ vaÆem prázdninovém kraji 22 23

[close]

p. 13

friends of atmospheric musical experiences may look forward to the cultural programme in the natural park upper bavarian forest justifiably every one of the many events will do justice to high artistic demands ­ in the baroque piátelé nevÆedních hudebních záÏitku se právem mohou tÆit ° na kulturní program v piírodním parku horní bavorskÛ les v barokním sálu cisterciáckého kláÆtera nebo pied impozantními ruinami hradu s klasickou komorní hudbou nebo moderními populárními skladbami ve stylovém slavnostním rámci nebo v nekonvenním prostiedí ­ vysokÛm umleckÛm nárokum vyhoví ° kaÏdá z etnÛch hudebních produkcí oekává vás prost nekonenÛ ohåostroj záÏitku ° se známÛmi umlci salon of a cistercian monastery or in front of tremendous castle ruins classical chamber music or modern pop songs in a completely stylish setting or rock music to take time off a sheer inexhaustible firework display of events with established artists is waiting for you 24 25

[close]

p. 14

it is said that the waidler don t talk much but they accept the guest warmly and feed him or her handsomely the range stretches from baby hotels to the best conference hotel in germany and from the rural inn to the five-star hotel regional znamená to Ïe lesáci moc nemluví svého hosta srden uvítají a královsky ho pohostí nabídka sahá od hotelu zamieného na pobyt rodin s malÛmi dtmi aÏ po nejlepÆí hotel k poiádání konferencí v nmecku od venkovského hostince aÏ po ptihvzdikovÛ hotel vÆude se dostávají na stul ° místní speciality z domácích produktu nejlepÆí chod hostiny ° z chamského skotu pstruh z vlastního chovu obloÏené talíie s houbikami ­ vynikající v pravém slova smyslu poÏitky které vám denn s láskou nabídne váÆ prázdninovÛ kraj specialities made of local products are put on the table everywhere there is boiled fillet of beef from the cham ox home-raised trout reiberdatschi potato cakes with mushrooms ­ outstanding pleasures in the true sense of the word that your holiday region will serve to you daily with much love 26 27

[close]

p. 15

how is it possible to get to know a region better than by living with its people this basic idea is behind urlaub auf den bauernhof holiday on the farm and of course the idea of a holiday close to nature of naturalness and of the beautiful idea of human beings nature and animals in a harmonious co-operation is as well however the holiday on the farm has been much more for a long time you will not need to do without comfort and service everything is possible ­ fun farms for children health farms and special activity farms hardly any other way of having a holiday depends so much on the guest himself or herself only a relaxing idyll or a full programme ­ the choice is yours existuje snad lepÆí zpusob jak ° se seznámit s uritÛm krajem neÏ Ïít s místními lidmi tato základní myÆlenka stála v pozadí dovolené na statku a samoziejm také myÆlenka na dovolenou v nárui piírody na prvopoátky bytí na harmonické souÏití lovka zvíiat i piírody dovolená na statku je ovÆem uÏ dávno mnohem víc rozhodn se nemusíte vzdávat pohodlí ani kvality sluÏeb existují tu statky plné záÏitku s programem ° pro dti statky zamiené na léebné pobyty statky pro zvláÆ aktivní hosty ­ vÆechno je moÏné témi ÏádnÛ jinÛ zpusob trávení dovolené ° nezávisí tolik na samotném hostu jen zotavující idylka nebo nabitÛ program ­ vÆe záleÏí jen na vaÆí volb 28 29

[close]

Comments

no comments yet