Biuletyn Informacyjny Infrastruktury Nr 2012-6

 

Embed or link this publication

Description

Czerwcowy numer BII

Popular Pages


p. 1

ministerstwo transportu budownictwa i gospodarki morskiej glÓwna biblioteka komunikacyjna biuletyn informacyjny infrastruktury nr 6 issn 1689-8044 czerwiec 2012

[close]

p. 2

2 glówna biblioteka komunikacyjna prowadzi i koordynuje sprawy udostpniania i przeplywu informacji naukowej w resorcie w zakresie ekonomiki organizacji i zarzdzania w dziedzinie transportu drogowego kolejowego lotniczego eglugi ródldowej transportu miejskiego budownictwa gbk pelni jednoczenie funkcj zakladowego orodka informacji naukowej ministerstwa transportu budownictwa i gospodarki morskiej w tym charakterze dokumentuje literatur fachow oraz tworzy bank danych obejmujcy bazy kom ­ opisy dokumentacyjne artykulów z czasopism polskich i zagranicznych obejmujce szeroko pojt problematyk resortow oraz opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych i specjalnych gromadzonych w glównej bibliotece komunikacyjnej bib ­ opisy bibliograficzne wydawnictw ksigozbioru historycznego biblioteki czas informacje o czasopismach gromadzonych w gbk udostpnia dokumenty informacyjne takie jak tematyczne zestawienia dokumentacyjne tlumaczenia literatur firmow informatory katalogi oraz inne materialy informacyjne dokumentuje polsk i zagraniczn literatur z zakresu transportu budownictwa gospodarki morskiej wykonuje na zamówienie tematyczne zestawienia zawierajce opisy dokumentacyjne wybranych pozycji z literatury krajowej i zagranicznej zwizane z tematyk gromadzonych zbiorów prowadzi obslug informacyjn w ramach systemu sdi gromadzi opracowuje i udostpnia take w ramach wypoycze midzybibliotecznych wydawnictwa ksiki czasopisma normy zbiory specjalne dokumenty informacyjne tlumaczenia sprawozdania z wyjazdów zagranicznych rozklady jazdy katalogi oraz inne materialy z dziedzin tematycznie zwizanych z prac resortu prowadzi prace bibliograficzne udziela take telefonicznie informacji bibliograficznych i bibliotecznych wydaje · miesicznik biuletyn informacyjny infrastruktury ­ zawierajcy opracowania i streszczenia najwartociowszych pozycji problemowych dotyczcych transportu budownictwa i lcznoci wybranych z fachowych czasopism zagranicznych · kwartalnik wykaz waniejszych nabytków glównej biblioteki komunikacyjnej · rocznik wykaz czasopism krajowych i zagranicznych otrzymywanych przez gbk wykonuje na zamówienie odplatnie kserokopie wybranych fragmentów z materialów gromadzonych w bibliotece gbk jest czynna codziennie oprócz sobót w godz 900 ­ 1500 tel 630-10-62 tel fax 630-10-57 e-mail bdybicz@transport.gov.pl dezyderaty dotyczce wydawnictw informacyjnych pisemnie lub telefonicznie prosimy kierowa do glównej biblioteki komunikacyjnej przy ministerstwie transportu budownictwa i gospodarki morskiej ul chalubiskiego 6 00-928 warszawa redaktor biuletynu informacyjnego infrastruktury ­ elbieta malinowska tel 630-10-56.

[close]

p. 3

3 spis treci i problemy ogÓlnoresortowe 4 68 transeuropejski rozmach 4 69 rower w regionalnej komunikacji szynowej stan obecny i perspektywy 6 70 wspólna przestrze ­ pole dla wspólpracy 9 ii transport kolejowy 11 71 koleje wloskie zmierzaj ku niepewnej przyszloci 11 72 kosowska kolej 13 73 wzrost zapotrzebowania na lokomotywy elektryczne 14 74 czy decentralizacja uzdrowi koleje w wielkiej brytanii 16 75 pierwszy bilans oferty mlmc fret sncf 19 76 reformowanie rosyjskiego rynku uslug transportowych 21 iii transport samochodowy 25 77 nowatorskie rozwizania w brytyjskiej komunikacji autobusowej 25 78 bariery ochronne a bezpieczestwo ruchu drogowego 28 iv transport morski i rÓdldowy 29 79 perspektywy przewozów kombinowanych z wykorzystaniem eglugi ródldowej 29 80 wiatowy przemysl stoczniowy tendencje i perspektywy 32 v transport miejski 35 81 londyski transport przygotowuje si do igrzysk olimpijskich 2012 35 ze wiata 38 transport kolejowy 38 transport samochodowy 39 transport morski i ródldowy 40 wykaz zagranicznych czasopism dokumentowanych przez gbk w roku 2012 43

[close]

p. 4

4 i problemy ogÓlnoresortowe 68 transeuropejski rozmach dmitrieva i trans evropejskij razmach transport rossii ­ 2012 nr 19 s 3 slowa kluczowe unia europejska transport zrównowaony strategia przewozy ladunków transport kolejowy infrastruktura transportu inwestycja rosja polityka taryfowa tranzyt korytarz transportowy transeuropejski kraje baltyckie polityka logistyczna w marcu 2011 r komisja europejska przyjla nowy dokument strategiczny dotyczcy transportu bial ksig transport-2050 plan stworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni transportowej ­ denie do osignicia konkurencyjnego i oszczdnego systemu transportu dokument nie jest aktem prawnym ale wyznacza kierunek dzialania instytucji i organów ue w dlugiej perspektywie na jego postawie bdzie budowana strategia rozwoju transportu europejskiego do 2050 r porednim okresem dla oceny bdzie rok 2030 w latach 20122013 bdzie przyjty pakiet aktów prawnych konkretyzujcych ten dokument zielony korytarz dla kolei do 2050 r przeszlo polowa przewozów towarowych na odleglo ponad 300 km powinna by dokonywana kolej i transportem wodnym w przewozach pasaerskich na rednich dystansach równie glówn rol odgrywa bdzie kolej do 2050 r planuje si zakoczy tworzenie europejskiej sieci kolei szybkich do 2030 r trzykrotne zwikszenie istniejcej sieci z centrów miast maj znikn samochody z silnikami benzynowymi i dieslowskimi zastpi je pojazdy elektryczne i hybrydowe w transporcie lotniczym i wodnym dziki zastosowaniu nowych rodzajów paliw emisja zanieczyszcze powinna zmniejszy si o 40 wszystkie podejmowane dzialania maj ograniczy emisj spalin do atmosfery o 60 w porównaniu z pocztkiem wieku nowa strategia transportowa byla negatywnie przyjta przez przewoników samochodowych biznes naftowy w tym przez kompanie specjalizujce si w przewozach ropy naftowej i produktów ropopochodnych niejednoznaczna jest reakcja przewoników lotniczych za to z entuzjazmem strategi przyjla kolej w tym rosji i krajów powizanych z regionem baltyckim ograniczone finanse infrastruktura potrzebuje dzi gruntownej modernizacji i ­ odpowiednio ­ kapitalochlonnych globalnych projektów wedlug ocen ekspertów oecd do 2030 r wiatowe potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury lcznie z portami morskimi i lotniczymi kolej i transportem rurocigowym wynios 11,3 bln usd szacuje si e ponad 44 tej kwoty powinny stanowi inwestycje w infrastruktur kolejow ok 5 bln usd przy czym jeli rednioroczny poziom nakladów w pokrewne rodzaje transportu ma wedlug prognoz zwikszy si do 2030 r o 1,6 raza to w przypadku kolei powinien wzrosn przeszlo dwukrotnie transport kolejowy jest wic traktowany jako priorytetowy kierunek rozwoju infrastruktury transportowej na wiecie w dokumencie ke podkrela si e w krajach rozwijajcych si inwestycje w infrastruktur dla jej rozszerzenia i sprostania rosncemu zapotrzebowaniu na uslugi transportowe powinny by wiksze ni krajach rozwinitych realizacja tych rekomendacji jest szczególnie aktualna dla rosji dysponujcej znaczcym potencjalem eksperci dowodz e istnieje bezporednia wspólzaleno poziomu rozwoju infrastruktury i ogólnej konkurencyjnoci kraju caly system transportowy rosji jest niedoinwestowany dla poprawy jakoci infrastruktury transportowej nalealoby inwestowa ok 4-4,5 pkb w tym w infrastruktur kolejow ­ 1,5 faktyczny poziom inwestycji w kompleks transportowy rosji jest

[close]

p. 5

5 dwukrotnie niszy ­ ok 2,2 pkb w segmencie kolei ­ 0,6-0,7 jest to prawie o 1/3 mniej ni wydatkuj kraje z rozwinitym systemem transportowym usa 3 europa ­ 2,9 i prawie trzy razy mniej ni inwestuj chiny 6,1 najwikszym inwestorem w rosji bylo i jest pastwo przy zachowaniu obecnej dynamiki rozwoju infrastruktury kolejowej do 2015 r prognozuje si brak mocy dla przewozu 230 mln t ladunków rocznie dla zmniejszenia ryzyka infrastrukturalnych ogranicze wzrostu ekonomicznego potrzeba rozwoju sieci na ogromn skal przede wszystkim magistrali transsyberyjskiej i bajkalsko-amurskiej podej do portów pólnocno-zachodnich w pierwszej kolejnoci do ust-lugi poludniowych i dalekowschodnich oraz moskiewskiego wzla transportowego wedlug wstpnych ocen na usunicie podstawowych barier infrastrukturalnych trzeba by wydatkowa do 2015 r ponad 600 mld rubli koleje rosyjskie s w stanie ze swych rodków wyasygnowa ok 200 mld rubli jako dodatkowe ródlo finansowania rd proponuj zwikszanie dochodów kompanii poprzez etapowe doprowadzanie taryf do poziomu ekonomicznie uzasadnionego oprócz tego moliwe jest zwikszenie udzialu budetu w dokapitalizowaniu rd dla sfinansowania priorytetowych dla pastwa projektów infrastrukturalnych a deficytowych dla kompanii tory integracji dynamiczne w ostatnich latach procesy integracyjne wymagaj znaczcych zmian w polityce taryfowej pastwa w odniesieniu do kolei zgodnie z zasadami wto chodzi o wyrównywanie taryf na przewozy midzynarodowe i krajowe z wyjtkiem tranzytu obecnie wedlug zunifikowanych ju taryf przewozi si ok 94 ogólu ladunków oprócz tranzytowych i ok 70 w przewozach transgranicznych w jednolitej przestrzeni ekonomicznej zunifikowane taryfy bd stosowane od 2013 r umowa o regulacji dostpu do kolejowych uslug transportowych w ramach jpe od 1 stycznia 2015 r otwiera równy dostp do infrastruktury przewonikom z krajów objtych umow to umoliwi swobodn integracj ekonomiczn odpowiednie zasady powinny by wypracowane do koca 2012 r jednym z podstawowych zada jest dzi wykorzystanie potencjalu tranzytowego rosji i poglbienie integracji rosyjskich kolei z euroazjatyckim systemem transportowym w tym celu rd podjly si roli koordynatora dziala administracji kolejowych w ramach programu przestrze 1520 a take kontynuuj realizacj wspólnych projektów z partnerami z ukrainy kazachstanu bialorusi finlandii austrii slowacji niemiec chin korei i innych pastw jest oczywiste e w warunkach spodziewanego wzrostu wielkoci przewozów do 2030 r nasili si konkurencja midzynarodowa w tym w rozwoju krajowych infrastruktur transportowych i ich integracji z infrastruktur globaln dalszy rozwój ten-t odgrywa wan rol w wypracowaniu strukturalnych rozwiza ukierunkowanych na zaspokojenie rosncych potrzeb transportowych europy wicej nawet ­ istnieje moliwo rozszerzenia korytarzy ten-t dla stworzenia paneuropejskich i euroazjatyckich polcze kraje baltyckie aktywnie wlczyly si w ten proces obecnie w tym regionie w ramach rozwoju ten-t realizowany jest projekt rail baltic ­ tworzenie baltyckiej magistrali kolejowej kowno ­ ryga ­ tallin ­ helsinki oprócz modernizacji infrastruktury bdzie usprawniane funkcjonowanie intermodalnych kanalów i tworzona bdzie sie terminali i centrów logistycznych w najwikszych rejonach przemyslowych wzdlu calego korytarza wzrost efektywnoci pracy korytarzy transportowych przy jednoczesnej obnice nakladów a take wdroenie ujednoliconej polityki taryfowej sprzyja bdzie uksztaltowaniu transgranicznego transportu kolejowego jako jednolitego produktu na lotwie w ramach rail baltica dla rozwoju sektora transportowo-logistycznego do 2014 r bd zbudowane dwie podstawowe linie lczce midzynarodowy port lotniczy w rydze z portem morskim ponadto w planach rozwoju lotewskiej infrastruktury na lata 20142020 jest elektryfikacja glównych linii sieci kolejowej i modernizacja korytarza wschód ­

[close]

p. 6

6 zachód z windawy do granicy z rosj i bialorusi modernizacja obejmuje odnow torów i usuniecie wskich gardel sieci w tym budow równoleglych tras litwa ­ poloona na skrzyowaniu trzech ogromnych rynków wiatowych ­ jest trampolin na rynki europy zachodniej skandynawii i europy wschodniej wnp majc najdalej na pólnocy poloony port morski nie zamarzajcy ­ klajped ­ i bardzo dobre drogi litwa stara si zaj w regionie pozycj logistycznego lidera stworzenie trzech centrów logistycznych w rejonie wilna kowna i klajpedy jest elementem strategii transportowej realizowanej przez rzd litewskie koleje l za priorytetowe uznaj midzynarodowe przewozy tranzytowe ju w lutym 2003 r uruchomily pierwszy regularny pocig intermodalny viking który lczy rejon baltyku z morzem czarnym w estonii pastwowe wsparcie dla projektów infrastrukturalnych i logistycznych przynosi pozytywne efekty brak ogranicze w przeplywie kapitalu prosty i proporcjonalny system podatkowy przyjazny klimat dla przedsibiorczoci i rozwinita infrastruktura doprowadzily do tego e estonia stala si jednym z krajów najskuteczniej przycigajcym zagraniczne inwestycje w takich otoczeniu rosja nie moe przegapi momentu w którym jej geopolityczny i ekonomiczny potencjal zacznie stawa si niekonkurencyjnym a pocigi z tranzytowymi ladunkami omija bd magistral transsyberyjsk oprac e malinowska 69 rower w regionalnej komunikacji szynowej stan obecny i perspektywy löbe m baron s fahrradmitnahme im spnv status quo und perspektiven der nahverkehr ­ 2012 nr 3 s 28-32 slowa kluczowe transport publiczny ruch rowerowy integracja transportu polityka ekologiczna polityka transportowa rower publiczny wynajem rowerów infrastruktura rowerowa za sezon aktywnej turystyki rowerowej uznaje si zazwyczaj okres wiosna ­ lato jesie nawet do koca padziernika w tym czasie ronie zapotrzebowanie na przewóz rowerów rodkami komunikacji publicznej wystpuj w tym wzgldzie rónice obszarowe i strukturalne decydujce o okresowo zmieniajcej si liczbie pasaerów zabierajcych rower do pojazdów transportu publicznego popyt na takie przewozy zmienia si w cigu roku na ich natenie ma wplyw kolej oferujca dojazdy nad morze do regionów wypoczynkowych i polczenia midzy orodkami turystycznymi linie kolejowe biegnce w pobliu popularnych tras rowerowych przycigaj miloników aktywnej turystyki w niemczech szczególnie popularne s trasy rowerowe w zaglbiu ruhry w dolinie laby saska szwajcaria w okolicach drezna i poludniowym tyrolu kolej vinschgaubahn pocig jest traktowany przez rowerzystów jako pomoc przy pokonywaniu terenu trudnego pod wzgldem topograficznym zapotrzebowanie na przewóz rowerów jest uzalenione od rónych czynników czynniki subiektywne decyduj o tym e rowerzysta nie moe i nie chce zrezygnowa z wlasnego roweru podczas wyjazdów wakacyjnych zalet przewoenia roweru pocigiem jest moliwo wyboru rónych punktów startowych i celów podróy oraz elastycznoci planowania coraz to innych tras przejazdów rower i kolej pasuj do siebie rower to atrakcyjny indywidualny ekologiczny tani zdrowy i nowoczesny rodek transportu nie dziwi wic fakt e w ostatnich latach zyskuje on coraz wysze uznanie spoleczne i od dawna zajmuje trwale miejsce w zintegrowanej polityce transportowej jako elastyczny rodek transportu bliskiego stanowi idealne uzupelnienie regionalnej komunikacji szynowej transport publiczny równie uznawany jest za tani i przyjazny klimatowi a

[close]

p. 7

7 rozszerzajcy si i elastycznoci zakres ofert intermodalnych wiadczy o jego nowoczesnoci rodki transportu s obecnie w wikszym stopniu wykorzystywane intermodalnie std coraz wiksze zainteresowanie przewoeniem roweru w rodkach komunikacji publicznej rower powinien by traktowany jako element ekologicznego transportu do którego zalicza si take ruch pieszy oraz komunikacj publiczn take carsharing zamówienia publiczne dotyczce uslug komunikacji zbiorowej powinny uwzgldnia moliwo przewoenia rowerów przy zapewnieniu odpowiednich warunków pasaerowie powinni otrzyma atrakcyjn ofert w tym wzgldzie usluga tego rodzaju moe by odplatna ale powinna uwzgldnia potrzeby spoleczne taryfy rodzinne oplaty dodatkowe do biletów okresowych rezultatem uzgodnie powinny by przetargi a nastpnie kontrakty pozwalajce na dopasowanie oferty do potrzeb naley przewidzie rodki likwidujce bariery w przewozie rowerów w rodkach komunikacji publicznej potencjal ruchu rowerowego cho liczba rowerów sprzedanych w niemczech nieznacznie spada wielko obrotów tego rynku wiadczy o tym e rower zajmuje wysok pozycj w segmencie dóbr konsumpcyjnych czciej kupowane s rowery drosze o wyszych parametrach pedelec ni zwykle jednolady potencjal ruchu rowerowego szacuje si na 2,5-3 mln podróy rocznie nie chodzi tutaj tylko o rekreacyjne korzystanie z rowerów ale o rosnc wiadomo ekologicznej mobilnoci 10 wszystkich tras jest ju pokonywanych na rowerze na obszarach zurbanizowanych udzial ruchu rowerowego jest jeszcze wikszy opublikowane niedawno wyniki bada potwierdzaj e potrzeba wicej publicznych miejsc postojowych dla rowerów wykorzystywanych w dojazdach do pracy i szkoly ponad 1/3 ankietowanych ju dzisiaj korzysta z roweru w polczeniu z komunikacja publiczn rednia pokonywana odleglo wynosi lcznie 10,4 km na rower przypada prawie polowa tej trasy dziki komunikacji publicznej zasig takich przejazdów wzrasta dwukrotnie kraje zwizkowe prowadz szerok akcj informacyjn dotyczc turystyki rowerowej na stronach internetowych poszczególnych regionów s dostpne szczególowe informacje w tym aplikacje pomocne przy planowaniu tras i wycieczek oraz wynajmie rowerów popularyzacji rowerów publicznych sluy te projekt promowany przez ministerstwo transportu budownictwa i mieszkalnictwa bmvbs wzorem do naladowania jest np wypoyczalnia rowerów dachmarke na wyspie uznam i oferta przewozu rowerów realizowana przez wspomnian vinschgaubahn innym przykladem jest projekt pod nazw meinrad mój rower w ramach którego publiczna wypoyczalnia rowerów funkcjonuje pod patronatem zrzeszenia przedsibiorstw komunikacyjnych w moguncji mvg uzupelnia ona dotychczasowy tabor miejski o dodatkowy rodek transportu powizany pod wzgldem eksploatacyjnym z komunikacj publiczn po pomylnym przeprowadzeniu testów system ma by udostpniony mieszkacom jeszcze w tym sezonie warunkiem sukcesu jest porozumienie wszystkich uczestników przedsiwzicia oraz dobrze przemylana koncepcja uwzgldniajca wymagania rowerzystów bariery upowszechnienia przewozu rowerów w pojazdach pasaerskich rozmaite praktyczne aspekty utrudniaj realizacj idei przewoenia rowerów w rodkach komunikacji publicznej potrzebne jest wprowadzenie dostosowanej do dzisiejszych realiów ujednoliconej definicji roweru jako ladunku bdcego przedmiotem transportu definicja taka jest pomocna przy planowaniu oferty oraz w komunikacji z klientami moliwo zabierania roweru do publicznych rodków transportu koresponduje w duym stopniu z wymogiem usuwania barier w komunikacji pasaerskiej wszystkie rodki usprawniajce ruch pasaerski wplywaj pozytywnie na zadowolenie klientów dobre koncepcje wymagaj porozumienia i koordynacji dziala co najmniej na plaszczynie krajowej w takich pracach powinni uczestniczy reprezentanci przedsibiorstw transportowych gmin i zrzesze komunikacyjnych oraz organizatorzy transportu operatorzy stacji dziki ustaleniu jasnych zasad korzystania z publicznych rodków transportu

[close]

p. 8

8 pasaerowie maj wiadomo e w pomieszczeniach wielofunkcyjnych pierwszestwo maj osoby na wózkach inwalidzkich osoby z wózkami dziecicymi i rowerami dla nich naley pomieszczenia dworcowe wejcia do pojazdów i przedzialy zaopatrzy w czytelne oznakowanie informacyjne do pomocy rowerzystom zwlaszcza w okresie duego nasilenia ruchu powinien by skierowany dodatkowy personel obslugi wiksza liczba pracowników jest potrzebna w szczytach urlopowych przy zloonej konfiguracji skladu pocigu lub w przypadku utrudnie przy wsiadaniu do szeroko pojtej opieki nad podrónymi naley take przygotowanie informacji o ofercie rowerowej w rozkladach jazdy na dworcach zwlaszcza o pocigach ze zwikszon liczb przedzialów wielofunkcyjnych i tzw ekspresie rowerowym na bardzo uczszczanych dworcach i podczas imprez masowych niezbdne jest zapewnienie dodatkowego personelu na peronach pomagajcego pasaerom przy wsiadaniu i odprawianiu pocigu regulacje dotyczce przewozu rowerów nie s w niemczech jednolite funkcjonuj czasowe ograniczenia bardzo zrónicowane taryf i oplaty specjalne w landzie meklemburgia ­ pomorze przednie po pocztkowym bezplatnym przewozie rowerów wprowadzono obowizek uiszczania oplaty 5 za rower/dzie co spotkalo si z nieprzychyln reakcj stalych pasaerów podróujcych z rowerem przepisy taryfowe powinny zosta ujednolicone z uwzgldnieniem uslugi przewozu rowerów klienci okazuj gotowo placenia o ile usluga taka jest dobrze zorganizowana i umoliwia realizacj zaplanowanego lacucha transportowego jazda rowerem i pocigiem bezplatny przewóz rowerów stanowi korzy dla klienta maksymalne uproszczenie taryfy i jest dodatkowym sygnalem e koncepcja uslugi jest zgodna z polityk ekologiczn przystosowanie pocigów najwiksze ograniczenie moliwoci przewozu rowerów stanowi uytkowany tabor jego parametry koncepcja taboru dla okrelonej trasy lub sieci musi odpowiada rónym konkurujcym ze sob funkcjom chodzi konieczno zapewnienia dostatecznej liczby miejsc w godzinach najwikszego ruchu i spelnienia wymaga dotyczcych dostpu do komunikacji bez barier wszystkie wymagania wynikajce z obszaru dzialania i przeznaczenia komunikacji musz by wyranie okrelone w warunkach kontraktów zawieranych z przedsibiorstwami komunikacyjnymi i producentami taboru warunki przewozu rowerów zgodne z zaloeniami organizatora transportu równie powinny by zawarte w dokumentacji przetargowej i czytelne dla przewonika trudno polega na opracowaniu wytycznych dla przewozu rowerów w przedzialach pasaerskich dostosowanych do rzeczywistej sytuacji zbyt szczególowe albo bardzo ogólne wytyczne dotyczce koncepcji pojazdu zwlaszcza w kwestii moliwoci przewoenia rowerów mog by równie niekorzystne wykluczajce si postulaty s niemoliwe do realizacji w nowym taborze niedopuszczalne jest urzdzenie stanowisk dla rowerów na dolnym poziomie wagonów pitrowych zamiast miejsc siedzcych poniewa jest to sprzeczne z obecnie obowizujcymi przepisami dotyczcych dostpu bez barier do rodków transportu publicznego tego rodzaju okolicznoci naley uwzgldnia przy opracowywaniu koncepcji pojazdów dla danego pojazdu i trasy okrela si jako obowizujc minimaln powierzchni dla przewozu rowerów liczba stanowisk dla rowerów moe by okresowo zwikszana drog rozszerzenia przedzialów wielofunkcyjnych konieczno powikszenia powierzchni wielofunkcyjnej w calym roku wynika take z potrzeby przewoenia zim sprztu narciarskiego moliwo okresowej adaptacji zmiany wyposaenia przedzialów wielofunkcyjnych powinna by przewidziana na etapie konstruowania pojazdów zawierane kontrakty powinny umoliwia elastyczno i stanowi zacht dla przewonika do wykazywania wlasnej inicjatywy w sezonowej adaptacji wyposaenia przedzialów istniej dwie opcje w zakresie konfiguracji powierzchni wielofunkcyjnej albo dostp do niej z kadego wejcia albo jedno wejcie i miejsce dla ladunków specjalnych rowerzyci wol swobodny dostp z kadego wejcia zwlaszcza w dlugich skladach pocigowych latwiejszy dostp i szybszy zaladunek sprztu przedzialy wielofunkcyjne

[close]

p. 9

9 slu nie tylko do przewozu rowerów s chtnie wybierane przez pasaerów podróujcych w grupach z wózkami dziecicymi czy duymi bagaami przedzial wielofunkcyjny spelnia rol pomieszczenia buforowego w szczycie przewozowym umoliwia szybszy przeplyw pasaerów oraz skrócenie czasu postoju pocigu trudno sformulowa powszechnie obowizujce zalecenia w zakresie rozmieszczenia i liczby przedzialów wielofunkcyjnych w skladzie pocigu konieczne jest na pewno uwzgldnienie warunków miejscowych trasy i rodzaju pojazdu kolejowego konstrukcja pojazdu powinna umoliwia takie rozmieszczenie stanowisk dla rowerów by nie utrudnialy one wymiany pasaerów na przystankach zainteresowanie klientów zalecenia dotyczce elastycznoci oferty dla tras kolejowych cieszcych si powodzeniem wród turystów rowerowych korzystajcych w wikszoci przypadków z tych samych stacji pocztkowych i kocowych warto rozway wprowadzenie oferty komunikacji autobusowej skojarzonej z ruchem pocigów pasaerskich przy duym popycie gdy sezonowa adaptacja wntrz wagonów nie wystarcza sensowne jest wprowadzenie elastycznego rozkladu jazdy oraz dodatkowych pocigów których kursowanie naley uwzgldni w kontrakcie na wiadczenie uslug przewozowych mona wykorzysta do tego celu starszy tabor kolejowy wlczajc wagony bagaowe nad bezpieczestwem rowerzystów czuwa powinien specjalny pracownik inna moliwo polega na usuniciu z wagonu foteli dla pasaerów i przeznaczeniu uzyskanej przestrzeni do przewozu rowerów takie przypadki doranego organizowania przewozu czsto maj decydujcy wplyw na pozytywne postrzeganie przez pasaerów kolejowej komunikacji lokalnej z punktu widzenia ekonomiki przewozów starsze pojazdy nadaj si do tego celu organizatorzy transportu powinni uwzgldnia ten aspekt dla wykorzystania istniejcego starszego parku wagonów do przewozu rowerów z pomoc odpowiedniej reklamy mona wprowadzi na rynek turystyczn atrakcj przejazd pocigiem retro polczony z wycieczkami rowerowymi oprac m ucieszyski 70 wspólna przestrze ­ pole dla wspólpracy menzel ch baron s shared space ­ vorfahrt für kooperation internationales verkehrswesen 2012 nr 2 s 39 42 slowa kluczowe przestrze publiczna zagospodarowanie przestrzenne planowanie infrastruktura uliczna projektowanie ruch drogowy organizacja integracja transportu strefa ograniczonej prdkoci niepelnosprawny wspólna przestrze komunikacyjna shared space stanowi efekt filozofii planowania która wymaga analizy rónych aspektów przede wszystkim najbardziej uregulowanego przepisami obszaru dzialalnoci czlowieka ruchu drogowego urzdzanie wspólnej przestrzeni polega na znoszeniu ogranicze i przywilejów na rzecz porozumienia i optymalnej organizacji w czasach dominacji samochodu wplyw planowania ruchu drogowego jest odczuwalny w wielu aspektach z których najlatwiej dostrzegane s dostpno oraz umoliwienie komunikacji propagatorem idei wspólnej przestrzeni jest holenderski inynier ruchu drogowego hans monderman postuluje on przyporzdkowanie ulicom dostpnym publicznie wikszej liczby funkcji zwizanych z przebywaniem ludzi podstawowym zaloeniem jest porozumiewanie si midzy sob uczestników ruchu jest to moliwe jedynie dziki ograniczeniu prdkoci jazdy slabszy musi by dostrzegany przez silniejszego uczestnika ruchu wane by uytkownicy przestrzeni ulicznej dobrze widzieli si co jest moliwe poprzez organizowanie przestronnych stref niezaklóconej widocznoci przestrze ulicy musi by latwa do zrozumienia i orientacji za podstawowym warunkiem jest zapewnienie coraz wyszego poziomu bezpieczestwa ruchu.

[close]

p. 10

10 kady projekt dotyczcy sfery ycia spolecznego musi uwzgldnia potrzeb uczestnictwa czynnika publicznego w planowaniu wspólpraca tego rodzaju wymaga wlczenia ju we wczesnej fazie planowania moliwie duej liczby zainteresowanych projektantów potencjalnych uytkowników i eksploatatorów stref ruchu wskazane jest wykorzystanie wiedzy lokalnych ekspertów oraz konfrontacja planów z oczekiwaniami podrónych chodzi o zaprojektowanie ulicy przyjaznej akceptowanej przez wszystkich uytkowników poprawa jakoci przestrzeni publicznej i jej spoleczna akceptacja jest nieodlcznym elementem nowoczesnej demokracji istnieje wiele form publicznego uczestnictwa i moliwych do wykorzystania procedur jakkolwiek ich zastosowanie nie jest dzisiaj jeszcze oczywiste przyczyna tego stanu ley w koniecznoci powicenia czasu i okrelonych nakladów finansowych brakuje take zazwyczaj koncepcji uczestnictwa adekwatnych do konkretnej sytuacji w niemczech mamy do czynienia z czterema formami udzialu w inicjatywach publicznych identyfikacja interesów i pogldów informowanie propagowanie i ksztaltowanie opinii uczestnictwo wspóldzialanie oraz wspólpraca zrónicowanie wynika z przyjtych zasad porozumiewania si pomidzy planistami uczestnikami politykami i spolecznoci np w przypadku zagospodarowania placu dworcowego w konstancji wykorzystywano w fazie od pomyslu do realizacji projektu kompilacj wszystkich wymienionych wyej form uczestnictwa dla placu dworcowego przygotowywano projekt przebudowy ze wzgldu na uwarunkowania urbanistyczne i ruchowe nie zostalo wybrane adne ze standardowych rozwiza z zakresu planowania przestrzennego w ssiednim miecie szwajcarskim kreuzlingen przebudowano odcinek glównej ulicy obcionej ruchem 8000 pojazdów tworzc wspóln stref ruchu na tym rozwizaniu wzorowano si w konstancji pod wzgldem formalnoprawnym projekt zakwalifikowano pocztkowo jako spokojn stref handlu z ograniczeniem prdkoci pojazdów do 20 km/h jesieni 2008 r odbylo si pierwsze otwarte spotkanie robocze warsztaty majce na celu ogólne zaznajomienie mieszkaców z problematyk przebudowy konsultacje publiczne przerwane na czas projektowania zintensyfikowano wszystkie narady grupy roboczej byly prowadzone w formie interdyscyplinarnej ze wsparciem licznych ekspertów do stalych uczestników grupy nalealy koleje db ag tu kaiserslautern jako doradca zewntrzny biura projektowe miejscowa policja grupa przedsibiorstw stadtwerke konstanz gmbh oraz pelnomocnik zarzdu miasta ds osób niepelnosprawnych do zada grupy roboczej nalealo take organizowanie kontaktów z obywatelami kolejne bardziej szczególowe warsztaty z udzialem uytkowników oraz konsultacje z osobami zainteresowanymi i okolicznymi mieszkacami rozpoczto w grudniu 2009 r odbyla si te konfrontacja planów z opiniami reprezentantów osób o ograniczonej mobilnoci a miesic póniej zorganizowano prezentacj dla szerokiej publicznoci w marcu 2010 r przeprowadzono dwie rundy publicznej debaty z udzialem polityków wyniki zawierajce uzasadnienie planów przedstawiono nastpnie szerokiej publicznoci specjalne warsztaty zorganizowane w kwietniu 2010 r byly powicone problemom osób niepelnosprawnych przeanalizowano bardzo szczególowo wszystkie aspekty niepelnosprawnoci i wynikajcych z niej ogranicze komunikacyjnych identyfikacja rodzajów niepelnosprawnoci oraz indywidualnych potrzeb osoby starsze dzieci ma due znaczenie przy formulowaniu zaloe i projektowaniu urzdze infrastruktury publicznej z decyzji podjtych w sprawie przebudowy placu dworcowego wynika realna szansa na realizacj nowych zasad ruchu we wspólnej strefie komunikacyjnej potrzebne jest jeszcze oszacowanie wplywu zastosowanych rozwiza materialów i lokalnych urzdze ulatwiajcych dostp osobom niepelnosprawnym na ksztalt tego rejonu miasta plac po przebudowie bdzie uytkowany przez dlugie lata std potrzeba przeprowadzenia wczeniejszej weryfikacji projektu wikszo sformulowanych wyej potrzeb w zakresie swobodnego dostpu do publicznej przestrzeni w funkcjonujcych obecnie intermodalnych wzlach komunikacyjnych

[close]

p. 11

11 nie jest rozwizywana tak kompleksowo jak to przewiduje projekt dla konstancji przy uyciu metod pomocniczych moliwe jest przeprowadzenie symulacji dostpu dla wszystkich uczestników ruchu w miecie w celu sprawdzenia zastosowanych ulatwie technicznych i materialowych weryfikacja dotyczy take projektowanych nawierzchni i materialów pod wzgldem funkcjonalnoci i przydatnoci w trudnych warunkach atmosferycznych rozbudowane konsultacje warsztaty maj sluy wyborowi docelowych rozwiza na podstawie uzyskanych dowiadcze i akceptacji przez rozmaite grupy uytkowników realizacja intermodalnych wzlów komunikacyjnych takich jak omawiany plac w konstancji wymaga stworzenia integrujcej koncepcji uczestnictwa dajcej moliwo lepszego zrozumienia pojcia shared space oprac m ucieszyski ii transport kolejowy 71 koleje wloskie zmierzaj ku niepewnej przyszloci briginshaw d italy speeds into an uncertain future international railway journal 2012 nr 3 s 25-27 slowa kluczowe wlochy transport kolejowy fs restrukturyzacja infrastruktura kolejowa finansowanie inwestycja linia kolejowa due prdkoci przewonik sektor prywatny polityka taryfowa nowy rzd wloski jest u wladzy dopiero od listopada 2011 r a ju zapowiada wielkie reformy planowane s due cicia w wydatkach publicznych i jednoczenie wzmocnienie sektora prywatnego zmiany te odczuje te kolej jedn z pierwszych decyzji nowego premiera mario montiego bylo powolanie ministerstwa rozwoju infrastruktury i transportu tworzc jedno ministerstwo obejmujce trzy wane dziedziny gospodarki premier chcial scentralizowa wladz i zmniejszy biurokracj szefem tego ministerstwa zostal corrado passer który dal si wczeniej pozna jako skuteczny reformator poczty wloskiej w 2002 r przyniosla pierwszy dochód oraz banku banca intesa który po przeksztalceniach pod jego kierownictwem stal si w 2005 r jednym z najbardziej dochodowych banków wloskich po jego polczeniu z bankiem sanpaolo imi powstal intesa sanpaolo bdcym dzi jednym z udzialowców spólki ntv pierwsza prywatna kolej duej prdkoci we wloszech i na wiecie uruchomienie pocigów ntv ma nastpi w marcu br jedn z pierwszych decyzji nowego ministra bylo odblokowanie funduszy 60 mld przeznaczonych na rozwój infrastruktury kolejowej wstrzymanych przez poprzedni rzd silvio berlusconiego wikszo projektów które mog by finansowane z tych funduszy jest ju albo w budowie albo w stadium przygotowa ok 2 mld zostalo przeznaczonych na budow odcinka treviglio ­ brescia linii duej prdkoci mediolan ­ werona oraz na pierwszy odcinek linii duej prdkoci mediolan ­ genua minister chce uwolni do koca 2012 r wszystkie zamroone fundusze co powinno zdynamizowa wlosk ekonomik nowy rzd zamierza tak zreformowa gospodark aby zmniejszy znaczenie sektora pastwowego a rozbudowa sektor prywatny ostatnio ogloszone plany zakladaj wzmocnienie przewoników prywatnych promowanie ich konsolidacji w wielkie przedsibiorstwa transportowe przy jednoczesnym zmniejszeniu wplywu pastwa w tej sferze na razie infrastruktura kolejowa rfi rete ferroviaria italiana spa pozostanie czci kolei wloskich fs group gruppo ferrovie dello stato italiane spa minister powolal zespól ekspertów który przeanalizuje czy infrastruktura we wloszech ma by polczona z przewozami czy te maj to by osobne przedsibiorstwa.

[close]

p. 12

12 polczenie czy oddzielenie infrastruktury naczelny dyrektor fs mauro moretti jest zwolennikiem polczenia infrastruktury kolejowej z przewozami ale nie bezkrytycznym ma wiadomo e w wielkiej brytanii gdzie infrastruktur oddzielono od przewozów nastpil wielki wzrost kosztów cho w innych pastwach europy oddzielenie infrastruktury nie spowodowalo takich skutków ponadto niepokojcym faktem jest to e producenci taboru w krajach które oddzielily infrastruktur od przewozów zaprzestali produkcji ale to nie oddzielenie infrastruktury ale poziom inwestycji w infrastruktur i polityka pastwa decyduj o kondycji producentów urzdze kolejowych np w hiszpanii odnosz oni due sukcesy produkcyjne w dostawach dla kolei tworz renomowan mark co ma due znaczenie w produkcji dla innych galzi przemyslu za polczeniem infrastruktury z przewozami we wloszech przemawia fakt i kadego dnia pastwowy przewonik trenitalia uruchamia ok 400 pocigów dalekobienych w tym pocigi duej prdkoci z tej liczby ok 100 pocigów przynosi straty poniewa obsluguj one tereny slabo zaludnione przede wszystkim na poludniu wloch w 2011 r wyniosly one ok 200 mln w obecnej sytuacji straty te mog by kompensowane wplywami z pocigów obslugujcych regiony gsto zaludnione i uprzemyslowione to glównie pocigi duej prdkoci jeli wchodzcy na rynek prywatni przewonicy bd jedzili tylko po trasach dochodowych to obnia si bdzie zdolno trenitalii do pokrywania strat linii nierentownych skutkiem tego bdzie wycofywanie si kolei pastwowych z tras przynoszcych straty coraz wiksze zadluanie si a nawet groba upadku niektóre umowy na obslug regionalnych pocigów pasaerskich zawierane s w ramach przetargów przeprowadzono sze przetargów na obslug trzech regionów emiliaromana lombardia i veneto fs wygraly cz z tych przetargów ale na obslug niektórych tras nie wplynla adna oferta na tych liniach wplywy nie pokrywaj kosztów fs jako przewonik pastwowy musi obslugiwa te linie przy zaloeniu strat jaka wic jest tam konkurencja znamienny jest przypadek linii median ­ turyn gdzie prywatny przewonik arenaways uruchomil pocigi osobowe zatrzymujce si na kadym przystanku w ten sposób konkurowal z trenitali wobec tego urzd transportu kolejowego zabronil prywatnemu przewonikowi obslugi stacji porednich mógl jedynie obslugiwa pocigi popieszne a wic stacje kocowe w tej sytuacji arenaways wycofal si z konkurencji dyrektor moretti uwaa e jeeli fs jako przewonik pastwowy maj obowizek obslugi calej sieci kolejowej gdzie istniej linie lepsze i gorsze to nie mona zawiera umów z przewonikami prywatnymi na obslug tylko najbardziej dochodowych tras a wlanie na rynek ma wej prywatny przewonik duej prdkoci spólka ntv która chce obslugiwa najbardziej dochodowe linie turyn mediolan bolonia florencja rzym ­ neapol i rzym bolonia ­ wenecja duym problemem pastwowych kolei jest polityka rzdu która wymusza bardzo niskie taryfy na trasach regionalnych jednak wladze lokalne które dzialaj na podstawie zlece rzdu centralnego i zglaszaj swoje potrzeby przewozowe nie daj na to odpowiednich rodków z tego powodu fs maj trudnoci przede wszystkim w finansowaniu zakupów nowego taboru dla tych regionów a uytkowany park jest ju bardzo zuyty problem ten wystpuje w okrgach mediolan wenecja/werona genua rzym i neapol rodki finansowe z budetów tych okrgów na komunikacj kolejow s o 30-50 mniejsze ni potrzeby z przeliczenia uzyskiwanych wplywów na 1 pasaera wynika e trenitalia dostaje 12,9 eurocenta za kady przejechany kilometr dla porównania przedsibiorstwo komunikacji autobusowej otrzymuje 17,2 eurocenta koleje niemieckie db ag ­ 19,5 eurocenta a koleje francuskie sncf ­ 22,9 eurocenta w niemczech i francji pastwo kupuje tabor dla kolei pastwowych natomiast we wloszech fs musz tabor kupowa same w ramach tych doplat które dostaj czyli 12,9 centa za 1 pkm eksploatacja linii duej

[close]

p. 13

13 prdkoci jest dochodowa gdy taryfy dla pocigów szybkich s dostatecznie wysokie dlatego szef sf uwaa e prywatni przewonicy obslugujcy linie duej prdkoci powinni by zobowizani do pomocy liniom o malej rentownoci w 2011 r na eksploatacj tych pocigów fs otrzymaly 2 mld jednak to nie wystarcza dotacja budetowa do 1 pkm musi by zwikszona z 12,9 do co najmniej 17,2 eurocentów tyle otrzymuj linie autobusowe pozwoli to na podwojenie w cigu 3-4 lat rodków dla kolei z 2 do 4 mld to umoliwiloby zakup 1000 nowych wagonów do ruchu podmiejskiego i regionalnego z których mona by utworzy 300-500 zespolów trakcyjnych elektrycznych lub spalinowych jeli pastwo chce eksploatowa nierentowne linie kolejowe musi za to placi fs próbowaly od wielu lat oprze finansowanie linii regionalnych i malo obcionych na realnych podstawach ale bez powodzenia szef fs poklada nadziej w nowym rzdzie który wyraa wol zreformowania sektora kolejowego oprac m rabsztyn 72 kosowska kolej häßler m mucaj a die kosovarische eisenbahn eisenbahningenieur 2012 nr 2 s 34-36 slowa kluczowe kosowo kolej historia sie kolejowa modernizacja rozbudowa stan techniczny przewozy transgraniczne polczenie kolejowe ruch kolejowy zarzdzanie finansowanie polityka kolejowa uwag opinii wiatowej i mediów wci zajmuje otwarty konflikt pomidzy serbi a kosowem które od 2008 r jest niezalenym pastwem pomimo midzynarodowych wysilków nie udaje si wygasi serbsko-kosowskich punktów zapalnych napite s take stosunki pomidzy ssiednimi krajami skutkiem czego nie funkcjonuj tranzytowe polczenia kolejowe pocztki kolei w kosowie sigaj czasów okupacji tureckiej kiedy to w ramach 99-letniej koncesji powstalo polczenie kolejowe mitrovica ­ skopie saloniki oddane do eksploatacji w 1874 r sie byla sukcesywnie rozbudowywana polczenia pe pristina ­ nis oraz przedluenie do serbskiego kraljeva w latach 60 powstalo polczenie do prizren nieczynne obecnie w tamtym okresie kolej stanowila podstawy rodek transportu zwlaszcza towarów w wyniku wojny w latach 90 kolej poniosla powane straty w infrastrukturze i taborze który czciowo zostal przejla serbia skutkiem serbskiej blokady gospodarczej zmalalo natenie przewozów kolejowych po zakoczeniu dziala wojennych w 1999 r odpowiedzialno za kolej przejla midzynarodowa misja wojskowa kfor cywilny zarzd kolei rozpoczl prac w 2002 r wraz z przejciem administracji w kosowie przez misj tymczasow onz unmik dziki pomocy midzynarodowej od 1999 r realizowany jest plan odnowy gospodarczej co umoliwilo wznowienie ruchu kolejowego od 2005 r koleje kosowskie reprezentuje samodzielna spólka herkurudhat e kosovës sie stanowi obecnie ponad 300 km jednotorowych niezelektryfikowanych szlaków normalnotorowych prdko maksymalna na sieci wynosi 70 km/h na wielu odcinkach przy niewielkich obcieniach geometria toru i stan nawierzchni s zadowalajce po gruntownych naprawach i modernizacji wiele obiektów inynieryjnych i stacji kolejowych mimo wieloletnich zaniedba i uszkodze doznanych podczas wojny jest zdatnych do uytku sie kolejow charakteryzuje jednak niski poziom automatyzacji i techniki sterowania ruchem liczne przejazdy kolejowe nie s technicznie zabezpieczone w tej sytuacji niezbdna jest modernizacja na niektórych szlakach ju j rozpoczto przewozy towarowe stanowi obecnie podstawowy segment dzialalnoci kolei kosowskich które dziki centralnemu poloeniu kraju dysponuj duym potencjalem

[close]

p. 14

14 rozbudowy poprawa warunków rozwoju spodziewana jest po normalizacji stosunków z serbi oraz planowanej budowie polczenia kolejowego z prizren do albaskiego portu durrës dziki temu zostanie usprawniony transport towarów na wybrzee adriatyku take do rumunii i bulgarii w pobliu miejscowoci miradi ok 15 km na poludnie od pristiny powstala intermodalna baza przeladunkowa dla transportu niklu ropy naftowej i zboa marginalne znaczenie maj obecnie przewozy na potrzeby stacjonujcych jeszcze w kraju oddzialów kfor koleje kosowskie utrzymuj rozkladow komunikacj pasaersk w centralnej i poludniowej czci kraju trasa do pe w rejonie stolicy oraz polczenie z macedoni ze wzgldu na konflikt trasy wiodce na pólnoc do serbii nie s obslugiwane ruch kolejowy pomidzy stacj graniczn lesak a miejscowoci zvecan obsluguj koleje serbskie ze wzgldu na zniszczenia infrastruktury nie jest czynne odgalzienie kolejowe na poludnie do prizren wydajno przewozowa kolei kosowskich jest niewielka nieliczne polczenia pasaerskie w cigu doby czynna jest relacja kosovo polje hani i elezit 1 polczenie regionalne oraz zainicjowane przez onz polczenie freedom of movement majce zapewni mniejszociom etnicznym dostp do wszystkich rejonów kraju na przedlueniu tej relacji kursuje raz na dob jedyny pocig midzynarodowy ic 891/892 z pristiny do stolicy macedonii skopie dwa pocigi ic oraz tl kursuj pomidzy pristin a pe zgodnie z nowym prawem kolejowym w kosowie powolano urzd regulacji transportu kolejowego zadaniem tej niezalenej instytucji jest nadzór i przyznawanie certyfikatów badanie wypadków oraz rozwój sektora kolejowego i wzmocnienie jego konkurencyjnoci zgodnie z midzynarodowymi standardami organizacyjnie koleje kosowskie podzielono na dwie jednostki infrakos infrastruktura oraz trainkos ruch pasaerski i towarowy obie spólki funkcjonujce od wrzenia 2011 r stanowi wlasno pastwa finansowanie infrastruktury kolejowej w duej czci zapewniaj instytucje midzynarodowe przewiduje si take udzial kapitalu prywatnego w pierwszej kolejnoci planowana jest modernizacja komunikacji podmiejskiej w aglomeracji stolecznej rozbudowa do dwóch torów elektryfikacja linii kosovo polje ­ pristina oraz budowa multimodalnego wzla przesiadkowego dla komunikacji zbiorowej kolejna inwestycja to usprawnienie kolejowego polczenia midzynarodowego portu lotniczego ze stolic jednotorowa linia o dlugoci 12 km zostanie zelektryfikowana co umoliwi szybsze polczenie centrum miasta lotnisko zostanie reaktywowana nieczynna linia kolejowa do prizren duym przedsiwziciem bdzie budowa polczenia kolejowego prizren durrës jednotorowa linia na terytorium kosowa bdzie liczyla 100 km planuje si te budow centrów dla obslugi ruchu towarowego i przeladunków kolej/samochód nowoci pod wzgldem organizacyjnym bdzie uruchomienie ekspresowego polczenia dla transportu produktów rolnych z poludniowego wschodu republiki do portu lotniczego w pristinie eksport do unii europejskiej wymaga to bdzie modernizacji trasy kolejowej rozbudowy niektórych stacji towarowych i budowy wydajnych chlodni na lotnisku w pristinie oprac m ucieszyski 73 wzrost zapotrzebowania na lokomotywy elektryczne schuchmann t wittke k electric locomotive market primed for growth international railway journal 2012 nr 3 s 16-18 slowa kluczowe tabor trakcyjny lokomotywa elektryczna popyt produkcja wiat konkurencja rynkowa lokomotywa dwusystemowa lokomotywa hybrydowa wedlug danych opublikowanych przez niemieck firm konsultingow sci verkehr gmbh producenci lokomotyw elektrycznych mog by spokojni o swoj przyszlo gdy zapotrzebowanie na te lokomotywy bdzie si zwikszalo popyt bdzie rósl zarówno na

[close]

p. 15

15 lokomotywy nowe jak i modernizowane do 2015 r wzrost szacuje si na 6 rocznie obecnie wiatowa warto zakupów nowych lokomotyw elektrycznych wynosi 3,3 mld rocznie na napraw i utrzymanie lokomotyw wydatkuje si ok 2,5 mld rocznie w najbliszych latach przewiduje si w szybk elektryfikacj kolei w azji europie wschodniej i bylym zwizku radzieckim obecnie na wiecie eksploatuje si prawie 47 tys lokomotyw elektrycznych których redni wiek wynosi 27 lat chocia udzial lokomotyw elektrycznych w ogólnym parku wiatowym w ostatnich latach wzrósl to jednak w dalszym cigu wikszo stanowi lokomotywy spalinowe elektryczne to mniej ni 30 lokomotyw na wiecie w krajach azji dawnego zwizku radzieckiego i europy zachodniej jest prawie 84 wiatowego taboru tego rodzaju w ostatnich latach chiny rosja i indie znacznie zwikszyly swój park lokomotyw pozostale 16 przypada glównie na europ wschodni i poludniow afryk trakcja spalinowa przewaa w rejonie pacyfiku i australii jak równie w ameryce pólnocnej i poludniowej w eksploatacji jest tam tylko kilkaset lokomotyw elektrycznych znaczna cz tych lokomotyw pracuje w ruchu towarowym lub jako pojazdy uniwersalne w ostatnich latach zmalala liczba lokomotyw pracujcych wylcznie w ruchu pasaerskim gdy zastpily je elektryczne zespoly pocigowe wikszo lokomotyw elektrycznych 60 znajduje si obecnie w chinach rosji indiach niemczech wloszech i francji pozostale 40 lokomotyw elektrycznych przypada na 62 kraje wedlug sci verkehr ze wzgldu na zwikszenie produkcji lokomotyw i wycofywanie starych redni wiek tego parku w najbliszych latach nieco si obniy ocenia si e dynamiczny rozwój produkcji w azji a zwlaszcza w chinach i indiach bdzie trwal tendencj co bdzie jeszcze powiksza tabor w tych krajach w europie zachodniej przewiduje si w najbliszych latach spadek produkcji lokomotyw jednak zapotrzebowanie na nowe pojazdy elektryczne bdzie zawsze istnialo bo trzeba bdzie wymienia zuyte lokomotywy tabor po naprawach te znajduje nabywców s nimi przewanie nowi przewonicy prywatni których liczba ronie czolowi producenci lokomotyw elektrycznych na wiecie producent bombardier kanada siemens niemcy transmashholding rosja china north locomotive and rolling stock industry cnr china south locomotive rolling stock corporation limited csr chittranjan locomotive works indie inni udzial 18 8 16 17 14 15 12 lokomotywy elektryczne w poszczególnych regionach wiata region wiata europa zachodnia europa wschodnia b zwizek radziecki azja afryka/bliski wschód australia/pacyfik ameryka pólnocna ameryka poludniowa i rodkowa udzial 25 11 28 31 5 0,5 0,4 0,1

[close]

Comments

no comments yet