Hubungan Etenik

 

Embed or link this publication

Description

Hubungan Etenik

Popular Pages


p. 1

waj3106 hubungan etnik tajuk 1 konsep-konsep asas hubungan etnik sinopsis tajuk ini memberi pendedahan mengenai konsep budaya dari aspek epistemologi dan takrifan yang merangkumi budaya kebendaan dan bukan kebendaan serumpuan perbincangan yang terdapat juga menyentuh sesebuah tentang ciri-ciri budaya dalam masyarakat berikutnya perbincangan mengenai konsep perpaduan dan integrasi meliputi konsepkonsep dalam hubungan etnik seperti segregasi akomodasi akulturasi asimilasi dan amalgamasi untuk menguji kefahaman pelajar diakhir perbincangan topik ini disediakan latihan kendiri hasil pembelajaran 1 2 3 4 5 mentakrifkan konsep budaya menjelaskan konsep budaya kebendaan mengenalpasti budaya bukan kebendaan menghuraikan ciri-ciri budaya dalam sesebuah masyarakat menjelaskan konsep-konsep asas dalam hubungan etnik 1

[close]

p. 2

waj3106 hubungan etnik kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini konsep budaya budaya kebendaan budaya bukan kebendaan ciri-ciri budaya asimilasi segregasi konsep perpaduan dan integerasi akulturasi amalgamasi akomodasi sub tajuk i konsep budaya ii konsep perpaduan dan integrasi salam sejahtera untuk pembelajaran kali ini kita akan bertemu melalui mod modul adalah diharapkan agar para pelajar pgsr dapat mempelajari dan memahami modul hubungan etnik 2207 dengan lebih mendalam sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini anda hendaklah berhubung dengan pensyarah kursus hubungan etnik yang berkaitan 2

[close]

p. 3

waj3106 hubungan etnik tajuk 1 ini mengandungi sub tajuk iaitu konsep masyarakat konsep budaya dan konsep perpaduan dan integrasi konsep masyarakat telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus konsep budaya dan konsep perpaduan dan integrasi diberi tumpuan dalam bahagian ini anda harus faham bahawa konsep masyarakat budaya serta perpaduan dan integrasi adalah konsep-konsep asas hubungan etnik yang saling berkaitan konsep-konsep ini memberi asas kepada pelajar untuk memahami tajuk-tajuk yang seterusnya mari kita rehat sebentar cuba anda renung dan fikirkan apa yang telah anda fahami sebelum tajuk ini latar belakang kepentingan hubungan etnik di malaysia dan konsep masyarakat tajuk-tajuk tersebut harus memberi gambaran asas tentang kursus ini untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk ini anda perlu membaca bab 2 modul hubungan etnik 2007 halaman 13 hingga 19 dengan merujuk kepada 2.3 konsep budaya hlm 13 2.4 konsep perpaduan dan integrasi hlm 15 2.5 pengalaman malaysia hlm 18 aktiviti berdasarkan soalan 1 daripada soalan-soalan perbincangan di muka surat 20 anda dikehendaki menjelaskan konsep integrasi dan asimilasi dalam konteks memupuk perpaduan nasional jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan 3

[close]

p. 4

waj3106 hubungan etnik peringatan semasa membuat latihan ini dan seterusnya perkara-perkara berikut hendaklah diambil perhatian i semua aktiviti yang berkaitan dengan latihan hendaklah dicatatkan dan disimpan dalam portfolio ii iii bahan-bahan rujukan mestilah dikepilkan dalam sebuah portfolio bahan-bahan rujukan disusun mengikut tajuk-tajuk yang dipelajari selamat maju jaya 4

[close]

p. 5

waj3106 hubungan etnik tajuk 2 masyarakat pluralistik alam melayu sinopsis secara umumnya tajuk ini menyentuh tentang proses pembentukan masyarakat pluralistik di alam melayu sejak abad ke-5 masihi yang bermula dengan kedatangan masyarakat luar seperti arab cina dan india pertembungan kelompok masyarakat ini mewujudkan pluralistik berikutnya disentuh mengenai zaman pluraliti pada era kegemilangan kesultanan melayu melaka yang banyak memberi sumbangan ke arah pembentukan masyarakat pluraliti di alam melayu melalui aktiviti ekonomi sosial dan politik perbincangan juga difokuskan kepada pembentukan masyarakat pluralistik di zaman penjajahan barat dan selepas merdeka yang menekankan kepada isu-isu politik ekonomi dan pendidikan untuk menguji kefahaman pelajar mengenai isu-isu yang telah dibincangkan diakhir topik ini aktiviti pengukuhan disediakan hasil pembelajaran 1 menghuraikan secara ringkas proses pembentukan masyarakat pluralistik di alam melayu 2 menganalisis faktor-faktor yang menyumbang ke arah pembentukan masyarakat pluralistik 3 menjelaskan proses pembentukan masyarakat pluralistik pada zaman penjajahan barat 4 menghubungkaitkan isu-isu ekonomi politik dan pendidikan dalam proses pembentukan masyarakat pluralistik selepas kemerdekaan 5

[close]

p. 6

waj3106 hubungan etnik kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini masyarakat pluralistik alam melayu pembentukan masyarakat pluralistik di alam melayu zaman pluraliti kesultanan melayu melaka penjajahan sub tajuk i pembentukan masyarakat pluralistik di alam melayu ii zaman pluraliti tajuk 2 ini mengandungi sub tajuk iaitu konsep pluraliti dan masyarakat pluraliti pembentukan masyarakat pluralistik di alam melayu dan zaman pluraliti konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus pembentukan masyarakat pluralistik di alam melayu dan zaman pluraliti diberi tumpuan dalam bahagian ini anda harus faham bahawa konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik sebelum memahami tajuk-tajuk dalam bahagian ini interaksi antara pelbagai budaya dengan budaya alam melayu telah berlaku sejak abad ke-5 masihi lagi mempunyai kesan yang mendalam kepada masyarakat pluralistik di alam melayu pelajar harus memahami bahawa masyarakat pluralistik tidak wujud dalam suatu vacuum bahagian ini akan membantu pelajar untuk mengetahui dan menganalisis pembentukan masyarakat pluralistik di alam melayu ia merupakan komponen yang harus difahami oleh pelajar sebelum belajar tajuk-tajuk yang seterusnya 6

[close]

p. 7

waj3106 hubungan etnik cuba anda renung dan fikirkan apa yang anda faham mengenai konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk kedua ini anda dikehendaki merujuk kepada bab 3 modul hubungan etnik 2007 halaman 21 hingga 26 mari kita rehat sebentar setelah mengetahui konsep asas ini anda dikehendaki meneruskan bacaan anda di halaman 26 hingga 29 3.3 kemuncak pluraliti alam melayu kesultanan melaka hlm 26-27 3.4 pembentukan masyarakat pluralistik oleh penjajah hlm 27-29 aktiviti berdasarkan pembacaan dan pengetahuan anda huraikan faktor-faktor yang mewujudkan masyarakat pluraliti pada zaman kesultanan melayu melaka jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan selamat maju jaya 7

[close]

p. 8

waj3106 hubungan etnik tajuk 3 pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di malaysia sinopsis perbincangan dalam topik 3 ini lebih memberi penekanan kepada perancangan pembangunan lima tahun yang bermula sebelum merdeka dan selepas merdeka selain itu perbincangan juga menyentuh tentang pengisian dalam setiap penggal rancangan malaysia perbincangan seterusnya menyentuh mengenai isu-isu utama ekonomi yang merangkumi agihan kekayaan negara membasmi kemiskinan penyusunan semula masyarakat dasar ekonomi baru dasar pembangunan negara dan dasar wawasan negara dalam konteks hubungan etnik pada akhir topik ini aktiviti latihan kendiri disediakan untuk menguji kefahaman pelajar hasil pembelajaran 1 menghubungkaitkan antara pembangunan ekonomi negara dengan hubungan etnik di malaysia 2 menganalisis keberkesanan rancangan lima tahun dalam konteks hubungan etnik di malaysia 3 mengulas isu-isu utama ekonomi yang menjadi topik perbincangan dalam konteks hubungan kaum 8

[close]

p. 9

waj3106 hubungan etnik kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini draf pembangunan rancangan malaya rancangan malaya pertama rancangan malaya kedua rancangan malaysia pertama rancangan pembangunan lima tahun rancangan malaysia kedua rancangan malaysia ketiga rancangan malaysia keempat rancangan malaysia kelima rancangan malaysia keenam rancangan malaysia ketujuh rancangan malaysia kelapan rancangan malaysia kesembilan 1950 1955 1956 1960 1961 1965 1966 1970 1971 1975 1976 1980 1981 1985 1986 1990 1991 1995 1996 2000 2001 2005 2006 2010 dasar ekonomi baru deb dilaksanakan pada tahun 1971 1990 9

[close]

p. 10

waj3106 hubungan etnik membasmi kemiskinan agihan kekayaan negara isu-isu utama ekonomi dasar wawasan negara dasar pembangunan negara dasar ekonomi baru menyusun semula masyarakat sub-tajuk i pembangunan lima tahun ii isu-isu utama ekonomi salam sejahtera untuk pembelajaran kali ini kita bertemu sekali lagi melalui mod modul adalah diharapkan agar para pelajar pgsr dapat mempelajari dan memahami modul ini dengan lebih mendalam sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini anda hendaklah berhubung dengan pensyarah kursus hubungan etnik yang berkaitan tajuk 3 ini mengandungi enam sub-tajuk iaitu modenisasi hubungan etnik dalam konteks modenisasi di malaysia acuan ekonomi malaysia pembangunan lima tahun ciri-ciri enik dalam konteks demografi politik dan ekonomi dan isu-isu utama ekonomi empat sub-tajuk iaitu modenisasi hubungan etnik dalam konteks modenisasi di malaysia acuan ekonomi malaysia cri-ciri etnik dalam konteks demografi politik dan ekonomi telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus dua subtajuk lagi iaitu pembangunan lima tahun dan isu-isu utama ekonomi diberi tumpuan dalam bahagian ini 10

[close]

p. 11

waj3106 hubungan etnik anda harus faham bahawa konsep modenisasi hubungan etnik dalam konteks modenisasi acuan ekonomi malaysia dan ciri-ciri etnik dalam demografi politik dan ekonomi perlu dilihat secara menyeluruh modenisasi ekonomi negara dan hubungan etnik merupakan tiga aspek yang hubungan timbal balik dan menjadi penentu kepada pembangunan sesebuah negara dalam konteks tersebut pembangunan lima tahun dan isu-isu utama ekonomi perlu difahami oleh pelajar bahagian ini akan membantu pelajar melihat bagaimana isu-isu pembangunan ekonomi berkait rapat dengan isu sosial di malaysia mari kita rehat sebentar cuba anda imbas kembali dan fikirkan apa yang telah anda belajar sebelum ini untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk-tajuk dalam modul ini anda perlu merujuk kepada bab 4 modul hubungan etnik 2007 halaman 50-67 antara tajuknya 4.3.6 pembangunan lima tahun hlm 50-53 4.3.7 isu-isu utama ekonomi hlm 53-67 aktiviti berdasarkan kepada pembacaan dan rujukan anda jelaskan lima 5 isu-isu berkaitan dengan hubungan etnik di malaysia akibat modenisasi dalam bidang ekonomi 11

[close]

p. 12

waj3106 hubungan etnik jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan selamat maju jaya 12

[close]

p. 13

waj3106 hubungan etnik tajuk 4 pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di malaysia sinopsis topik ini mengulas mengenai kerjasama politik dan kaitannya dengan hubungan etnik di malaysia kerjasama politik diwujudkan dalam kalangan rakyat pada asasnya untuk melicinkan proses kemerdekaan yang menjadi prasyarat utama perlu dilaksanakan kerjasama ini diimplimentasikan melalui penggabungan parti politik yang dianggotai oleh pelbagai kaum bermula dengan penggabungan parti mca dengan umno kemudian penggabungan antara parti mca umno dan mic di bawah satu pakatan iaitu parti perikatan konsep kerjasama ini diperluaskan kepada parti yang mewakili kaum-kaum di sabah dan sarawak perbincangan juga menyentuh tentang pemupukan hubungan etnik secara formal dan bentuk hubungan selepas penubuhan malaysia pada akhir topik disediakan aktiviti perbincangan untuk memantapkan lagi kefahaman pelajar mengenai isi kandungan yang dipaparkan dalam topik ini hasil pembelajaran 1 menjelaskan kepentingan kerjasama politik dalam konteks hubungan kaum di malaysia 2 menyenaraikan faktor-faktor yang menjurus ke arah pemupukan hubungan etnik secara formal 13

[close]

p. 14

waj3106 hubungan etnik kerangka konsep tajuk-tajuk dalam modul ini kerjasama politik parti perikatan parti umno parti mca parti mic sub-tajuk i kerjasama politik dan hubungan etnik salam sejahtera untuk pembelajaran tajuk 4 melalui mod modul ini adalah diharapkan agar para pelajar pgsr dapat mempelajari dan memahami modul ini dengan lebih mendalam sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini anda hendaklah berhubung dengan pensyarah kursus hubungan etnik yang berkaitan tajuk 4 ini mengandungi dua sub-tajuk iaitu kemajmukan etnik dalam proses politik di malaysia dan kerjasama politik dan hubungan etnik sub-tajuk mengenai kerjasama politik dan hubungan etnik diberi tumpuan dalam bahagian ini namun begitu anda harus faham mengenai kemajmukan etnik dalam proses politik di malaysia sebelum membaca meneruskan pembacaan mengenai kerjasama politik dan hubungan etnik aspek demografi yang mencorakkan kemajmukan masyarakat malaysia perlu difahami oleh pelajar kerana 14

[close]

p. 15

waj3106 hubungan etnik demografi turut menunjukkan komposisi etnik di semenanjung malaysia sabah dan sarawak pengetahuan tentang kemajmukan masyarakat malaysia adalah penting untuk memahami kerjasama politik dan hubungan etnik di malaysia mari kita rehat sebentar cuba anda renung dan fikirkan apa yang telah anda belajar dan fahami dari pembacaan sebelum ini untuk mengetahui lebih mendalam tentang sub-tajuk kerjasama politik dan hubungan etnik anda perlu merujuk kepada bab 5 modul hubungan etnik 2007 halaman 76 ­ 84 5.5 aktiviti kerjasama politik dan hubungan etnik hlm 76-84 berdasarkan kepada pembacaan anda bincangkan soalan no 4 dari soalansoalan perbincangan di ms 89 anda perlu huraikan bagaimana proses dan tindakan politik boleh memupuk hubungan etnik yang harmonis di malaysia khususnya di sekolah anda jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan selamat maju jaya 15

[close]

Comments

no comments yet