Biuletyn Informacyjny Infrastruktury Nr 2012-5

 

Embed or link this publication

Description

Majowe wydanie BII, światowego przeglądu piśmiennictwa naukowo-technicznego, dotyczącego problematyki infrastruktury i transportu.

Popular Pages


p. 1

ministerstwo transportu budownictwa i gospodarki morskiej glÓwna biblioteka komunikacyjna biuletyn informacyjny infrastruktury nr 5 issn 1689-8044 maj 2012

[close]

p. 2

2 glówna biblioteka komunikacyjna prowadzi i koordynuje sprawy udostpniania i przeplywu informacji naukowej w resorcie w zakresie ekonomiki organizacji i zarzdzania w dziedzinie transportu drogowego kolejowego lotniczego eglugi ródldowej transportu miejskiego budownictwa gbk pelni jednoczenie funkcj zakladowego orodka informacji naukowej ministerstwa transportu budownictwa i gospodarki morskiej w tym charakterze dokumentuje literatur fachow oraz tworzy bank danych obejmujcy bazy kom ­ opisy dokumentacyjne artykulów z czasopism polskich i zagranicznych obejmujce szeroko pojt problematyk resortow oraz opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych i specjalnych gromadzonych w glównej bibliotece komunikacyjnej bib ­ opisy bibliograficzne wydawnictw ksigozbioru historycznego biblioteki czas informacje o czasopismach gromadzonych w gbk udostpnia dokumenty informacyjne takie jak tematyczne zestawienia dokumentacyjne tlumaczenia literatur firmow informatory katalogi oraz inne materialy informacyjne dokumentuje polsk i zagraniczn literatur z zakresu transportu budownictwa gospodarki morskiej wykonuje na zamówienie tematyczne zestawienia zawierajce opisy dokumentacyjne wybranych pozycji z literatury krajowej i zagranicznej zwizane z tematyk gromadzonych zbiorów prowadzi obslug informacyjn w ramach systemu sdi gromadzi opracowuje i udostpnia take w ramach wypoycze midzybibliotecznych wydawnictwa ksiki czasopisma normy zbiory specjalne dokumenty informacyjne tlumaczenia sprawozdania z wyjazdów zagranicznych rozklady jazdy katalogi oraz inne materialy z dziedzin tematycznie zwizanych z prac resortu prowadzi prace bibliograficzne udziela take telefonicznie informacji bibliograficznych i bibliotecznych wydaje · miesicznik biuletyn informacyjny infrastruktury ­ zawierajcy opracowania i streszczenia najwartociowszych pozycji problemowych dotyczcych transportu budownictwa i lcznoci wybranych z fachowych czasopism zagranicznych · kwartalnik wykaz waniejszych nabytków glównej biblioteki komunikacyjnej · rocznik wykaz czasopism krajowych i zagranicznych otrzymywanych przez gbk wykonuje na zamówienie odplatnie kserokopie wybranych fragmentów z materialów gromadzonych w bibliotece gbk jest czynna codziennie oprócz sobót w godz 900 ­ 1500 tel 630-10-62 tel fax 630-10-57 e-mail bdybicz@transport.gov.pl dezyderaty dotyczce wydawnictw informacyjnych pisemnie lub telefonicznie prosimy kierowa do glównej biblioteki komunikacyjnej przy ministerstwie transportu budownictwa i gospodarki morskiej ul chalubiskiego 6 00-928 warszawa redaktor biuletynu informacyjnego infrastruktury ­ elbieta malinowska tel 630-10-56.

[close]

p. 3

3 spis treci i problemy ogÓlnoresortowe 4 54 wyzwania i perspektywy przewozów kombinowanych 4 ii transport kolejowy 6 55 aktualny stan budownictwa kolejowego na rodkowym wschodzie 6 56 kolejowy transport towarowy 2011 8 57 wprowadzanie sygnalizacji etcs w europie 12 58 moliwoci zastosowania odnawialnych ródel energii w sektorze kolejowym 15 iii transport drogowy 19 59 poprawa bezpieczestwa ruchu drogowego w usa 19 60 bezpieczestwo ruchu na ukraiskich drogach 21 iv transport lotniczy 22 61 rosyjskie lotnictwo cywilne priorytetem pasaer 22 62 niemieckie porty lotnicze bilans 2011 25 63 ochrona rodowiska powodem wojny handlowej 27 v transport morski i rÓdldowy 28 64 porty niemieckie atrakcj w turystyce morskiej 28 65 on-board-service oczekiwania i rzeczywisto 30 vi transport miejski 32 66 olimpiada w londynie ­ transportowy sprawdzian 32 67 mistrzostwa euro 2012 wyzwaniem dla ukraiskiego transportu 33 ze wiata 37 problemy ogólnoresortowe 37 transport kolejowy 37 transport drogowy 39 transport morski i ródldowy 41 wykaz zagranicznych czasopism dokumentowanych przez gbk w roku 2012 43

[close]

p. 4

4 i problemy ogÓlnoresortowe 54 wyzwania i perspektywy przewozów kombinowanych schier ch herausforderungen und perspektiven im kombinierten verkehr eisenbahntechnische rundschau 2012 nr 3 s 30-32 slowa kluczowe transport kombinowany europa niemcy przewozy ladunków zdolno przewozowa dst transport kolejowy transport samochodowy konkurencja rynkowa infrastruktura transportu polityka transportowa rodki transportu technologia transportu standaryzacja w niemczech i w calej europie rysuje si nowa tendencja w rozwoju przewozów kombinowanych wyzwania stojce przed organizatorami transportu towarowego stwarzaj konieczno wprowadzania rozwiza kompleksowych nie tylko brany kolejowej przewozy kombinowane charakteryzuj si specyficzn organizacj przesylek przewozem w standaryzowanych nonikach ladunkowych kontenery palety z uyciem co najmniej dwóch rodków transportu transport na wikszej czci trasy odbywa si kolej lub statkiem a podczas przeladunku towar pozostaje w tych samych jednostkach ladunkowych na pocztkowych i kocowych odcinkach trasy towar jest z reguly przewoony samochodami poszczególne rodki transportu maj róny udzial w calkowitych przewozach modal split jeeli rozpatrujemy mas przewoonych ladunków w tonach oraz wielko pracy przewozowej w tkm obie te wielkoci zwikszyly si w dlugofalowym procesie wzrostu przewozów towarowych wydajno przewozowa wszystkich rodków transportu wzrosla w latach 1991-2010 o 56 wzrost poszczególnych rodków transportu jest jednak bardzo zrónicowany kolej w tym okresie podniosla wydajno o 31 podczas gdy transport samochodowy dziki wzrostowi wydajnoci przewozowej o 76 uzyskal znaczne zwikszenie udzialu w przewozach udzial kolei w przewozach ulegl zmniejszeniu 17,3 w 2010 r wobec 20,7 w 1991 r w kolejowym transporcie towarowym oraz przewozach kombinowanych wydajno wzrosla w rónym stopniu przewozy kombinowane na kolei bazuj co zrozumiale na globalnych przewozach jednak wskaniki wzrostu uzyskaly znacznie wysze ju w minionych latach polityka transportowa forsowala róne rodki dla podniesienia udzialu kolei w transporcie towarowym koncentrowano si na promowaniu przewozów kombinowanych przeniesienie ciaru przewozów na kolej ma w odrónieniu od transportu samochodowego szereg zalet mona unikn obowizkowych oplat za samochody ciarowe na okrelonych trasach nie s istotne ograniczenia ruchu samochodowego w okrelonych dniach tygodnia lub porach doby lczny ciar samochodów ciarowych wynosi ok 44 t dla odcinków pocztkowych i kocowych trasy wobec 40 t w normalnym ruchu samochodowym kierowca moe spdzi obowizkowy czas wypoczynku w wagonie sypialnym na duych odleglociach przewozu uzyskuje si oszczdno czasu a zuycie taboru samochodowego jest nisze podstawowym celem jest optymalne powizanie udzialu poszczególnych rodków transportu w lacuchu transportowym transport kombinowany w europie ulega glbokim przemianom jest on poddawany rónym wplywom i nie mona okreli jednoznacznie tendencji charakterystycznych dla poszczególnych krajów przewoenie ladunku przy uyciu wielu rodków transportu otwiera liczne obszary interesów cele poszczególnych przewoników rodków transportu rzadko s zbiene najczciej przewaa konkurencja zamiast wspóldzialania kada grupa uczestników transportu kombinowanego zarzdcy portów i terminali spedytorzy samochodowi przedsibiorstwa kolejowe pragn uzyska siln pozycj na rynku wspólne spójne dzialanie wszystkich graczy rynkowych na rzecz racjonalnego wzmocnienia transportu intermodalnego nie jest na razie dostrzegalne wyzwania stojce przed globalnym rynkiem transportowym s bardzo zrónicowane i mog by skutecznie zrealizowane tylko dziki solidarnoci wszystkich jego uczestników do takich wyzwa naley wzrost

[close]

p. 5

5 zapotrzebowania na przewozy w okrelonych korytarzach transportowych dotyczy to zwlaszcza transportu na zapleczu ldowym portów morskich spodziewany jest istotny wzrost masy towarowej zwlaszcza z portów morza pólnocnego w holandii belgii i niemczech ten rosncy potok towarów musi by szybko tanio i niezawodnie przewieziony ju dzisiaj silnie obcionymi korytarzami infrastruktura jaka jest dzi do dyspozycji jest bardzo ograniczona drogi samochodowe wodne i kolejowe w europie rozbudowuje si z trudnoci wynika to z przeszkód naturalnych ograniczenia powierzchni niedostatecznych i nie koordynowanych rodków finansowych z budetu publicznego oraz oporu wielu grup zawodowych i spolecznych obserwuje si due oczekiwania klientów w zakresie poziomu uslug gdy chodzi o powierzony towar klienci s obecnie bardziej wymagajcy coraz cilejsze powizanie procesów produkcyjnych i dostawczych sprawia e czas jako i pewno uslug przewozowych nabieraj kluczowego znaczenia klient wybiera dany rodzaj transportu jedynie wtedy gdy jest bezwzgldnie przekonany o jego niezawodnoci du rol w realizacji zada transportowych odgrywa obecnie ekologia uwaga publiczna koncentruje si w ostatnich latach przede wszystkim na ograniczaniu emisji co2 powysze okolicznoci powinny by uwzgldniane przy realizacji zada transportowych i przy podziale wplywów za przewozy transport kombinowany musi by rozpatrywany jako calo a nie jako ogniwa lacucha transportowego niezbdna jest integracja dziala spedytorów w transporcie samochodowym zarzdców terminali przedsibiorstw kolejowych oraz polityków zwlaszcza decyzje polityczne musz mie charakter rozwiza calociowych dzialania regionalne i krajowe naley dostosowa do tych podejmowanych w skali europejskiej w celu uniknicia izolowanych kosztownych rozwiza przeszlo obfituje w negatywne przyklady bldnego wydatkowania rodków finansowych na promowanie przewozów kombinowanych dziki okrelonym rodkom zaradczym mona w znacznym stopniu wyeliminowa wskie gardla w niektórych korytarzach przykladem moe by tutaj linia betuwe na terenie niemiec kolej nie moe stanowi konkurencji dla przewozów kombinowanych powinna by raczej postrzegana jako uzupelnienie dotyczy to pelnego zakresu dzialalnoci brany poczynajc od producentów wagonów przez nowatorskie rozwizania przeladunków uproszczenie procesu przeladunkowego na tabor kolejowy wlacicieli wagonów usprawnienie obiegu taboru i operatorów racjonalna oferta przewozowa zrzeszenia i zwizki kolejowe powinny wykorzysta swoje wplywy dla promocji optymalnych rozwiza techniczne wymagania mona spelni dziki postpujcej w europie standaryzacji poniewa wiksza cz transportów ma pocztek i koniec w rónych krajach due znaczenie ma ujednolicenie rozwiza technicznych dotyczy to zarówno nowoczesnego parku wagonów wykorzystujcego potencjal stosowanych noników ladunku jak i zaawansowanej technologii przeladunków w terminalach jeeli odbywa si to tylko pod pozorem zastosowania specjalistycznej techniki i przy pitrzcych si problemach transport na due odlegloci staje si dla wielu odbiorców nieatrakcyjny istniejca infrastruktura nie jest wykorzystywana w dostatecznym stopniu co z kolei prowadzi do dalszego wzrostu kosztów i tak powstaje bldne kolo zalety przewozów kombinowanych musz by coraz bardziej uwiadamiane w brany transportowej stosunkowo rzadki wariant w którym pocig przyjmuje zaladowane samochody ciarowe na barana w planowaniu transportu odgrywa rol marginaln a zaleta z tego jest oczywista dla spedytorów czas odpoczynku kierowcy podczas jazdy jest wlczony do lacucha transportowego nie sposób poda przyklad lepszego wykorzystania tej czci lacucha transportowego take w zastosowaniu kontenerów i palet zwrotnych kryj si znaczne moliwoci jeli chodzi o planowanie ich obiegu poniewa wielu klientów jest ju gotowych do pokrywania wyszych kosztów transportu ekologicznego rodzi si moliwo

[close]

p. 6

6 bezporedniego przeniesienia kosztów dodatkowych na klienta zaklada si przy tym e na podstawowym odcinku przewozu kolej jest zasilana energi ekologiczn jeeli tak jest kolej moe umocni si na pozycji ekologicznego rodka transportu przenoszc pozytywny wizerunek na przewozy kombinowane ze wzgldu na liczne uwarunkowania w europie trudno przewidzie trendy rozwojowe w przewozach kombinowanych naley patrze w przyszlo z punktu widzenia wszystkich graczy rynkowych konieczne jest podejmowanie wyzwa i wspólna praca ponad wlasnymi interesami na rzecz wzmocnienia transportu intermodalnego oprac m ucieszyski ii transport kolejowy 55 aktualny stan budownictwa kolejowego na rodkowym wschodzie thiel b aktuelle entwicklungen beim bau der eisenbahnen im mittleren osten eisenbahningenieur 2012 nr 2 s 37 40 slowa kluczowe bliski wschód polityka kolejowa sie kolejowa budowa program wspólpraca midzynarodowa integracja interoperacyjno finansowanie ppp polityka inwestycyjna rada wspólpracy krajów zatoki perskiej gulf cooperation council ­ gcc podjla w grudniu 2009 r decyzj o budowie sieci kolejowej w szeciu krajach czlonkowskich w tym ambitnym planie uczestnicz arabia saudyjska bahrain katar kuwejt oman oraz zjednoczone emiraty arabskie maj by one polczone 2100-km sieci kolejow poszczególne kraje bd odpowiedzialne za ok 1200 km sieci pozostale linie kolejowe o dlugoci 900 km maj sluy polczeniu odcinków krajowych w jedn sie której budowa bdzie realizowana na zlecenie rady wedlug zatwierdzonego projektu linia kolejowa majca pocztek w miejscowoci muscat oman bdzie biec przez zjednoczone emiraty arabskie arabi saudyjska bahrain polczenie mostem katar do kuwejtu trasa ma by polczona w przyszloci z paneuropejsk sieci kolejow przez terytorium iraku w padzierniku 2011 r gcc podjla decyzj o wlczeniu w projekt inwestycyjny jemenu jakkolwiek ze wzgldu na przedluajce si rozruchy w tym kraju nie wyznaczono wicego terminu glówne utrudnienia w realizacji planowanej sieci kolejowej w krajach arabskich to brak ujednoliconych parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych oraz sytuacja polityczna gcc przy realizacji projektu kieruje si zasadniczo standardami europejskimi jednak ze wzgldu na dominujcy ruch towarowy duy jest wplyw norm amerykaskich kwestia zwikszenia normatywnego nacisku na o 25 t czy 32,4 t nie jest jeszcze uzgodniona przez wszystkie kraje do rozstrzygnicia pozostaje te rodzaj napdu katar na swoim terenie planuje elektryfikacj trasy kolejowej na trakcj spalinow stawia przede wszystkim arabia saudyjska ostateczna decyzja w sprawie rodzaju trakcji oraz waniejszych parametrów techniczno-eksploatacyjnych powinna zapa w pierwszej polowie 2012 r decyzja o przyznaniu katarowi prawa do zorganizowania mistrzostw wiata w pilce nonej w 2022 r miala dwa wane skutki wplywajce na realizacj zintegrowanej sieci kolejowej po pierwsze budowa linii kolejowej nie podlega dyskusji poniewa stworzenie efektywnego krajowego systemu transportu szynowego w tym komunikacji podmiejskiej jest niezbdnym warunkiem dla realizacji tej prestiowej imprezy sportowej po drugie wyznaczenie perspektywy roku 2022 umoliwia realizacj ambitnego programu inwestycyjnego w trzech etapach organizacja ruchu pasaerskiego i towarowego dalekobienego do 2017 r budowa metra i etap /do 2022 r dojazd do stadionów ii etap /do 2026 r kompletna sie skladajca si z czterech linii polczenie z sieci kolejow gcc powinno nastpi w 2017 r co wymusza konieczno terminowej budowy przeprawy

[close]

p. 7

7 mostowej do bahrajnu planowane na 2009 r rozpoczcie budowy mostu wielokrotnie przekladano z powodu koniecznoci uzupelnienia mostu drogowego o elementy infrastruktury kolejowej i zwizanego z tym zadaniem wzrostu kosztów do 5 mld usd dzi ukoczenie przeprawy mostowej prognozuje si najwczeniej na 2015 r zagroony jest termin oddania do eksploatacji polczenia dalekobienego z bahrajnem skutkiem trwajcej reorganizacji kolei katarskich qatar railway company nastpilo te opónienie w ogloszeniu przetargów na budow metra w trybie design build z kocem 2010 r rozpisano przetarg w systemie finansowania publiczno-prywatnego ppp na uslugi doradcze zwizane z budow kolei w kuwejcie w sierpniu 2011 r zleceniodawca partnerships technical bureau który w kuwejcie nadzoruje projekty ppp zloyl zamówienie w konsorcjum booz&company przedmiotem kontraktu bylo opracowanie studium wykonalnoci dla dwóch korytarzy o lcznej dlugoci 511 km stanowicych polczenie z sieci kolejow gcc czci projektu jest take polczenie z portem lotniskiem midzynarodowym oraz metro dla miasta kuwejt do koca 2012 r ma by przedstawiony plan realizacji wybranego wariantu i utworzona firma wykonawcza obecnie kuwejt rozpoczyna budow systemu kolejowego z niewielkim opónieniem w stosunku do planu jej ukoczenie wydaje si moliwe do 2016 r pod warunkiem rzetelnoci finansowania w ramach ppp i przyspieszenia procesu decyzyjnego realizacja projektu budowy kolei w omanie przebiega z opónieniem z dwóch powodów wiosny arabskiej która nie pozostala bez wplywu na ycie sultanatu i przeniesienia kompetencji w sprawie budowy kolei z najwyszego komitetu planowania miast do ministerstwa transportu i lcznoci planowaniem objto dwa odcinki linii kolejowych 240-km sohar muscat oraz 486-km muscat duqum podstawowym zadaniem dla zarzdzajcych projektem jest zorganizowanie krajowego urzdu kolejowego calkowite zakoczenie budowy linii kolejowych zostanie przesunite prawdopodobnie na rok 2019 polczenie z sieci zjednoczonych emiratów arabskich ma nastpi dopiero w trzeciej i czwartej fazach projektowych w wyniku realizacji odcinków linii kolejowych o dlugoci 80 km i 150 km rozpisanie przetargu ponownie oywilo projekt wtpliwoci budzi jednak trudny proces pozyskiwania rodków na sfinansowanie prac w lutym 2009 r rozpoczly si prace nad studium wykonalnoci zintegrowanego systemu kolejowej komunikacji podmiejskiej i dalekobienej w bahrajnie przetarg rozpisano w 2011 r cho nie zebrano jeszcze wszystkich dokumentów zlecenie na wykonanie studium mialo zosta wydane najwczeniej wiosn 2012 r oprócz zintegrowanego systemu komunikacji lokalnej skladajcego si z kolei miejskiej kolei jednoszynowej tramwaju oraz autobusów ekspresowych celem studium bylo take polczenie z sieci kolejow gcc pierwszy etap ma obejmowa budow polczenia z katarem drugi polczenie z arabi saudyjsk dodatkow przepraw mostow równolegle do istniejcej trasy king fahd causeway dopiero po realizacji obu etapów przedstawione bd wyniki studium do decyzji i zatwierdzenia przez komitet koordynacyjny gcc o ile nie wystpi opónienia realizacja obu etapów zostanie zakoczona na przelomie lat 2016/2017 jedynym czlonkiem gcc posiadajcym czynn sie kolei dalekobienych jest arabia saudyjska kolej saudyjska obejmuje odcinek lczcy riad z dammam oraz tras pólnocpoludnie o dlugoci 2400 km która po uruchomieniu ruchu towarowego w 2010 r znana jest pod nazw szlaku mineralnego w toku s studia nad polczeniem z sieci gcc w kuwejcie i bahrajnie oraz z katarem i zjednoczonymi emiratami arabskimi przy zapewnieniu niezbdnych rodków przez ministerstwo finansów zakoczenia inwestycji mona spodziewa najwczeniej w 2017 r w padzierniku 2010 r rozpoczto budow przeprawy mostowej przez morze czerwone z riadu do jeddach projekt byl pocztkowo przewidziany do realizacji w systemie buduj-eksploatuj-przeka build-operate-transfer bot ale jego realizacja

[close]

p. 8

8 zostala zawieszona z powodu nadmiernego ryzyka finansowania koncesji na 50 lat projekt bdzie wic finansowany calkowicie z funduszy publicznych opracowanie wstpnego projektu 1200-km sieci kolejowej w zjednoczonych emiratach arabskich zlecono firmie atkins przejciowo projekt przejla firma amerykaska brinckerhoff ale skutkiem konfliktu interesów sprawa powrócila w gesti atkinsa trudnoci byly take z przekazaniem zarzdzania nad projektem po zawarciu pierwszych kontraktów z firmami systra francja i parsons international usa ostatecznie zdecydowano o przekazaniu zarzdzania firmom z usa jv aecom oraz parsons caly projekt ma by realizowany w trzech etapach w pierwszym wloska firma saipem budowa bdzie odcinek shah ­ ruvais stanowicy pierwsz cz sieci gcc odcinek który ma by gotowy do 2013 r jest przedmiotem zainteresowania lokalnego przemyslu abu dhabi national oil company i etihad rail /bauherr zawarly kontrakt na transport 7 mln t granulowanej siarki rocznie w sytuacji zastoju gospodarczego w emiratach tak szybka realizacja inwestycji jest moliwa jedynie dziki zaangaowaniu przemyslu ambitne zadanie jakim jest budowa i eksploatacja interoperacyjnej sieci kolejowej sigajcej z omanu do kuwejtu stopuje chwilowo brak ponadnarodowego systemu przepisów kolejowych istniej co prawda porozumienia pomidzy krajami czlonkowskimi gcc ale inwestycje prowadzone s w krajach które nie maj wlasnych norm kolejowych utrudnieniem jest take róny stan zaawansowania projektów w kuwejcie i bahrajnie projekty znajduj si w fazie przygotowywania studium wykonalnoci emiraty przekazaly ju pierwszy odcinek do realizacji szczególne wyzwanie oprócz ujednolicenia norm technicznych stanowi finansowanie projektów w tym zakresie istniej znaczne rónice midzy czlonkami gcc dobr sytuacj finansow wydaj si mie arabia saudyjska i katar podczas gdy zjednoczone emiraty arabskie bahrajn i oman maj problemy z finansowym zabezpieczeniem projektów wlasn drog finansowania ppp poda kuwejt o jej powodzeniu zdecyduje niedawno podjte studium pewne przeszkody wynikaj take z niepokojów spolecznych które maj miejsce w niektórych krajach zatoki perskiej bezporednim skutkiem zamieszek jest brak stabilizacji politycznej niepodejmowanie wicych decyzji potrzebne jest te stabilne poparcie spoleczne dla priorytetowych projektów transportowych w tym kolejowych oprac m ucieszyski 56 kolejowy transport towarowy 2011 kratsch-leichsenring m.u der schienengüterverkehr 2011 güterbahnen 2012 nr 1 s 26-32 slowa kluczowe niemcy europa polska transport kolejowy 2011 dst tabor kolejowy innowacja polityka ekologiczna sie kolejowa rozbudowa przedsibiorstwo kolejowe usluga przewozowa polityka logistyczna przewozy midzynarodowe przewozy towarowe w niemczech wedlug danych federalnego urzdu statystycznego osignly wyrany wzrost w 2011 r o 6,5 osigajc poziom 4,3 mld t do wzrostu przyczynily si transport kolejowy drogowy egluga morska oraz fracht lotniczy straty zanotowala egluga ródldowa oraz transport rurocigowy ropy naftowej najwikszy udzial w przewozach odnotowal transport drogowy 77,5 przewieziono prawie 3,4 mld t uzyskujc wzrost o 7,7 co stanowilo najwysz stop wzrostu wród wszystkich rodków transportu wzrost kolejowych przewozów towarowych nastpil take w niemczech gdzie przewieziono 374 mln t wzrost o 5,1 w porównaniu z rokiem ubieglym to najwyszy poziom od 1993 r lotnicze przewozy towarowe zwikszyly si w 2011 r do 4 mln t o 4,8 zmalaly natomiast przewozy eglug ródldow do 220 mln t o 4,3 z

[close]

p. 9

9 sukcesem rozwijala si egluga morska przewieziono o 6,8 wicej towarów ni w 2010 r 291 mln t w transporcie ropy naftowej rurocigami odnotowano spadek o 2,5 przeslano zaledwie 87 mln t co mona usprawiedliwi pracami konserwacyjnymi w rafineriach inny obraz transportu wynika ze wskaników pracy przewozowej kolej zanotowala pod tym wzgldem najwyszy przyrost osigajc 313 mld tkm i poprawiajc wynik o 5,3 w porównaniu z rokiem ubieglym najlepsze wyniki z lat 2007 i 2008 nie zostaly jednak poprawione praca przewozowa w transporcie drogowym wzrosla o 4,5 do 453,6 mld tkm transport rurocigowy odnotowal spadek o 4,6 do 15,5 mld tkm bardzo due spadki staly si udzialem eglugi ródldowej praca przewozowa na poziomie 55,6 mld tkm oznacza spadek o 10,6 nie wykazano danych dotyczcych pracy przewozowej w egludze morskiej i transporcie lotniczym ogólem praca przewozowa wyniosla 637,7 mld tkm wzrost o 2,9 na kolei znaczcy wzrost pracy przewozowej wie si z wystpieniem powanych wskich gardel w dostpnoci taboru wagonów oraz brakiem wyszkolonego personelu co nierzadko powoduje ponowne odwracanie si zaladowców od kolei na korzy transportu drogowego z dobrej koniunktury na rynku kolejowym skorzystaly firmy prowadzce wypoyczalnie wagonów i lokomotyw które dziki rosncemu popytowi osignly lepsze wykorzystanie posiadanego taboru bilans przewoników przewonik towarowy db schenker rail z pocztkiem 2011 r zastosowal silniki firmy voith zaopatrzone w filtry gravita 10bb dla wychwytywania czsteczek sadzy ze spalin lokomotywy wyposaone w takie filtry zastosowano po raz pierwszy w rejonach nie naraonych na cikie warunki zimowe ze wzgldu na utrudnione uruchamianie silników hamburg magdeburg saalfeld maj one sukcesywnie zastpowa starsze nieekologiczne pojazdy trakcyjne kiloskie przedsibiorstwo vossloh locomotives rozszerza ofert obslugi i konserwacji pojazdów trakcyjnych obcych producentów dobieglo koca badanie modernizowanych swego czasu przez alstom stendal lokomotyw v 100 firma vtg ag z hamburga przekazala klientowi nowy typ cystern do przewozu gazu spronego volume 112 których konstrukcj opracowano we wspólpracy z firm graaf w 18-m wagonach udalo si pomieci zbiorniki o pojemnoci 112 m3 hamburskie przedsibiorstwo logistyczne vtg dysponujce take wypoyczalni wagonów przejlo tabor 300 wagonów wloskiego konkurenta sogarent rozszerzajc wplywy dziki lokalizacji wlasnej bazy w mediolanie na poludniu europy w polowie lutego intercontinental austria filia rail cargo austria uruchomila nowe polczenia kontenerowe z europ poludniow i turcj obslugujce rumuni bukareszt oraz grecj i macedoni nowe bezporednie polczenia terminali w berlinie i lipsku z portem glbokowodnym bremerhaven powstaly dziki tfg transfracht w ten sposób ruszyly wahadlowe regularne transporty kontenerowe albatros-express zdolne przewie tygodniowo 2500 teu firmy górnicze drce tunel podstawowy gotthard zakoczyly po piciu miesicach od przebicia wschodniego odcinka prace przy zachodniej nitce tunelu pomidzy faido i sedrun 57 km dobiega koca take budowa drugiego odcinka systemu tuneli który bdzie mial lczn dlugo 152 km na koniec maja 2016 r przewidziano rozpoczcie eksploatacji tunelu przez spólk alp transit gotthard ag liczne prace renowacyjne i przebudowa nawierzchni na kolei arlbergbahn wymagala zamknicia torów prowadzenie pocigów przejly lokomotywy spalinowe db br 232 i br 225 ostatnie stosowane do jazdy z podwójn trakcj bombardier transportation rozbudowuje centrum wózków kolejowych w siegen o stanowisko dla zestawów kolowych do 2013 r liczba produkowanych podzespolów ma osign 10.000 rocznie do kompetencji centrum naley monta i utrzymanie wszystkich obecnych na rynku kolejowym zestawów kolowych w tym tarcz hamulcowych loysk i ich obudów zaklad moe podj si produkcji take na rynek europejski nowe lokomotywy

[close]

p. 10

10 otrzyma polski przewonik towarowy lotos jazdy próbne lokomotyw spalinowych br 285 odbywaly si na trasie hanower kassel nowe pojazdy traxx maj zastpi przestarzale lokomotywy st 44 oraz st 43 zapewniajc ekonomiczn obslug trakcyjn pocigów z olejem mineralnym na pocztku kwietnia po 16 dniach podróy dotarl do duisburga testowy pocig kontenerowy z chongqing chiny prowadzony przez db schenker na poludniowej trasie 10.300 km potrzebowal zaledwie polowy czasu potrzebnego na podró morsk na samo przewiezienie kontenerów do chiskiego portu morskiego potrzeba ok 3 dni trasa omijajc od poludnia mongoli biegla przez kazachstan rosj bialoru i polsk do niemiec wczeniejsze próby poprowadzenia pocigu dlusz o 2.000 km tras pólnocn z wykorzystaniem magistrali transsyberyjskiej zarzucono ze wzgldu na skomplikowane formalnoci celne rozwija si te pkp cargo w drugim kwartale 2011 r polski przewonik towarowy uzyskal wszystkie niezbdne licencje potrzebne do prowadzenia pocigów bez zatrzymywania na granicy w cigu tygodnia 6 pocigów towarowych kursuje 400-km tras pomidzy tychami a wusterwerk lecym kolo berlina kolejne projekty pkp cargo to samodzielne prowadzenie transportów przez akwizgran do belgii od jesieni oraz do francji przez saarbrücken z pocztkiem sezonu zimowego 2011 now inicjatyw db schenker rail bylo podjcie si obslugi polczenia wahadlowego z hut holenderskich ijmunden do zakladów poloonych w walii na zlecenie koncernu tata steel pocigi o ciarze calkowitym do 1800 t przewo cztery razy w tygodniu zwoje blachy stalowej dla brytyjskiego producenta opakowa trasa prowadzi przez belgi francj tunel pod kanalem la manche do miejsca przeznaczenia trostre puste wagony wracaj przez poludniowo-wschodni wali na kontynent w celu ponownego zaladunku db schenker rail liczy do koca roku na wolumen przewozów na poziomie 220.000 t zastosowal wagony nowego typu o ladownoci 68,5 t wyposaone w dachy teleskopowe chronice wraliwy ladunek przed wilgoci dodatkow ochron stanowi wykladziny gumowe wagonów dziki tunelowi przewonik jest w stanie realizowa przesylki w czasie poniej 24 godzin bazujc na koncepcji napdu hybrydowego lokomotywy br 701 alstom stendal zaproponowal now platform dla lokomotyw manewrowych trzyosiowe mocne i ekologiczne pojazdy mog osiga prdko do 100 km/h i pokonywa luki o promieniu od 60 m alstom proponuje w tym przypadku trzy róne systemy napdowe wersj hybrydow model z dwoma silnikami oraz szczególnie mocny wariant z jednym silnikiem nowe pojazdy trakcyjne mog by stosowane jako lokomotywy manewrowe i szlakowe lokomotywy o bardzo wysokim standardzie ergonomicznym mog by take bez problemu eksploatowane we flotach mieszanych i latwo zastpowane podczas konserwacji i napraw modulowa budowa pozwala na swobodn modyfikacj i przystosowanie pojazdów do zmiennych zada nawet podczas okresowych przegldów generatory i baterie mog by szybko wymieniane na podzespoly z biecej produkcji w maju w innsbrucku firmy alstom thales oraz koleje austriackie Öbb zorganizowaly testow jazd lokomotywy wyposaonej w system sterowania etcs poziom 2 lokomotywa zostala przygotowana do ruchu transgranicznego sukcesem zakoczona jazda próbna daje podstaw partnerom kontraktu do wdroenia systemu etcs w austrii do 2015 r 449 pojazdów trakcyjnych floty Öbb bdzie wyposaonych w system firmy alstom partnerzy zobowizali si do wyposaenia do 2013 r 585 km szlaków w etcs poziom 2 pierwszym prywatnym przedsibiorstwem kolejowym realizujcym skutecznie dyrektyw dotyczc bezpieczestwa kolejowego 2004/49/we jest häfen und güterverkehr köln ag hgk to prne przedsibiorstwo logistyczne z kolonii zajmujce si transportem towarowym uzyskalo w lipcu 2011 r certyfikat bezpieczestwa eba cz a i cz b

[close]

p. 11

11 db schenker logistics jest reprezentowane od lipca 2011 r przez wlasn fili na bialorusi siedziba w miskim porcie lotniczym bdc teraz dla sieci db schenker lcznikiem z 2000 przedstawicielstw w ponad 130 krajach nowa spólka oferuje szeroki zakres uslug logistycznych import eksport gospodarka ladunkami w przewozach towarowych na terenie bialorusi rosji i kazachstanu oraz organizuje fracht lotniczy i morski lcznie z formalnociami celnymi db schenker rail automotive zapewnia transport czci samochodowych dla bww z lipska do shenyang w pólnocno-wschodnich chinach pocig zaladowany czterdziestoma kontenerami potrzebowal trzech tygodni na pokonanie trasy liczcej 11.000 km jesieni zwikszono czstotliwo kursowania do jednego pocigu dziennie transport bezporedni 23 dni trwa o polow krócej ni drog morsk trasa wiedzie przez polsk bialoru rosj do chin w tych krajach db schenker rail wspólpracuje z kolejami lokalnymi kontenery s dwukrotnie przeladowywane na granicach polski z bialorusi i rosji z chinami powodem jest rónica szerokoci torów db schenker logistics od padziernika 2011 r organizuje w calych niemczech pod nadzorem transa spedition gmbh przewozy przesylek calowagonowych klientom z sektora przemyslowego i handlowego db schenker logistics oferuje ekonomiczne i ekologiczne rozwizania logistyczne spólka zobowizala si do zredukowania emisji co2 dziki czemu staje si bardziej konkurencyjna i doceniana przez klientów transa spedition wkracza zdecydowanie na rynek rozwija cisl wspólprac z przedstawicielstwami handlowymi db schenker deutschland ag oraz przewonikami krajowymi przedstawicielstwa handlowe skupiaj si na rozwizaniach intermodalnych dla nich transa spedition stanowi centrum kompetencyjne now uslug transportow pomidzy polsk a w brytani uruchomiono w listopadzie db schenker rail uk i db schenker rail polska utrzymuj polczenie midzy wroclawiem a londynem barking par pocigów towarowych kursujcych co tydzie po stronie brytyjskiej pocigi korzystaj z trasy duej prdkoci high speed 1-route lczcej tunel pod kanalem la manche z londynem dla db schenker rail jest to pierwsze regularne polczenie utrzymywane na linii duej prdkoci klienci wywodz si z brany samochodowej handlu detalicznego i przemyslu spoywczego na pokonanie trasy liczcej niespelna 2000 km pocigi potrzebuj 50 godzin ladowno wagonów towarowych jest znacznie wiksza ni innych pojazdów eksploatowanych w w brytanii mog one pomieci dwie standardowe palety ustawiane jedna na drugiej do wysokoci 3 m w grudniu 2011 r filia db schenker deutschland ag w dolnej bawarii passau zainaugurowala polczenia towarowe z duymi aglomeracjami bielefeld frankfurt n/menem mannheim osnabrück i saarbrücken bd take obslugiwane bezporednie wybrane relacje do belgii holandii oraz czech stanowice uzupelnienie ponad 20 krajowych i midzynarodowych oraz systemowych polcze db schenker logistics firma zainwestowala w tym roku 1 mln koniec roku byl take korzystny dla rozbudowy polcze towarowych niemieckich portów morskich z polsk db schenker rail prowadzi przewozy ladunków z hamburga i bremerhaven ju od 1991 r pocigi kontenerowe zmierzajce do stacji rozrzdowej pozna franowo na stacji granicznej we frankfurcie przejmowal polski przewonik pkp cargo rozformowanie transportów calopocigowych nastpowalo we franowie uformowane na nowo pocigi kierowano do duych orodków w polsce obecnie pocigi bezporednie bd dojedaly do stacji gdki kolo poznania przeladunek kontenerów na pocigi marszrutowe pkp cargo bdzie prowadzony dopiero w nowym terminalu kontenerowym hubie do obslugi polcze bezporednich z niemiec realizowanych przez polzug wykorzystano pi lokomotyw wielosystemowych db schenker rail nawizuje wspólprac ze szwedzkim przewonikiem hector rail dla realizacji transportu stali na odcinku trelleborg borlänge prace rozrzdowe oraz obslug przewozów promowych organizuje partner szwedzki zastosowanie nowoczesnych

[close]

p. 12

12 lokomotyw elektrycznych wyposaonych w hamowanie odzyskowe poprawia bilans ekologiczny przewozów dla holenderskiego przewonika ers railways b.v z siedzib w rotterdamie rok 2011 oznaczal z jednej strony straty zwizane z dzialalnoci spólki-matki maersk line z drugiej za zyski wynikajce z obslugi klientów spoza koncernu widoczne pozytywne zmiany zanotowano dziki zastosowaniu nowoczesnych lokomotyw elektrycznych do prowadzenia pocigów w korytarzu nadreskim poprawie ulegl take bilans ekologiczny pocigów zwlaszcza w relacji rotterdam ­ moguncja ers railways nawizaly cisl wspólprac z lokalnym przewonikiem cargo z wiednia oraz ze spólk hupac oferujc obslug trakcyjn przewozów ers railways jako operator i oferent pojazdów trakcyjnych ma na swoim koncie za ubiegly rok wolumen w wysokoci 550.000 teu na rok 2012 operator planuje rozszerzenie oferty w zakresie konwencjonalnych przesylek wagonowych oraz uruchomienie mostu przewozowego rotterdam ­ polska a w póniejszym okresie obslug zaglbia ruhry oprac m ucieszyski 57 wprowadzanie sygnalizacji etcs w europie walenberg f de pas r zigterman l making progress towards standardised train control railway gazette international 2012 nr 3 s 35-38 slowa kluczowe europa transport kolejowy ruch kolejowy srk sygnalizacja kolejowa etcs ertms linia midzynarodowa interoperacyjno tsi szwajcaria francja belgia holandia luksemburg dania wielka brytania niemcy sygnalizacj etcs european train control system wdraa si obecnie przede wszystkim jako pojedyncze projekty w poszczególnych krajach a nie jako calociow systemow opcj dla tranzytowych linii kolejowych prawie zupelnie nie instaluje si etcs na odcinkach transgranicznych a to dla nich wlanie system opracowano wprowadzenie nowej wersji oprogramowania etcs baseline 3 moe poprawi dzialanie obecnych urzdze z oceny kilkuletniego okresu funkcjonowania europejskiego systemu zarzdzania ruchem kolejowym ertms european rail traffic management system wynika e pewien postp nastpil ale niewielki rozwój ertms zaley od postpów we wdraaniu sygnalizacji etcs która jest jego czci w europie nad programem etcs czuwa komisja europejska i europejska agencja kolejowa era european railway agency koordynuj one wspólprac pomidzy zarzdcami infrastruktury w zakresie rozwoju korytarzy kolejowych chocia etcs jest uwaany za podstaw jednolitej europejskiej sygnalizacji to bardzo malo instaluje si urzdze etcs na odcinkach transgranicznych mona nawet powiedzie e granice techniczne znajduj si w poszczególnych krajach wyglda na to e sygnalizacja etcs jest traktowana przez zarzdców infrastruktury jako skrzynka narzdziowa z której kady wybiera tylko te elementy które mu s potrzebne i nie bierze pod uwag skutków na jakie naraa przewoników jest to te naruszenie normy europejskiej chocia w europie w wielu korytarzach trwaj prace przy instalacji etcs to jednak na razie jest tylko jedno przejcie graniczne na którym funkcjonuje ten system to przejcie na linii duej prdkoci pomidzy antwerpi belgia a rotterdamem holandia inne przejcia mona uzna jako rozwizania lokalne lub wyspy etcs i nie ma w tym zakresie jednorodnoci ­ kade rozwizanie jest inne zarzdcy infrastruktury nie staraj si wykorzysta potencjalu jaki ma etcs wspólpraca midzynarodowa w tym zakresie jest niewielka dziki etcs mona polepszy jako obslugi i przelotowo linii w urzdzenia tego systemu musi by wyposaony zarówno tor jak i tabor to powoduje dodatkowe koszty dla

[close]

p. 13

13 przewoników dlatego potrzebuj oni stabilizacji nie mog funkcjonowa pod grob ciglych zmian rodzaju czy typu urzdze lub zmiany wymaga uzyskanie dopuszczenia taboru do korzystania z etcs jest glówn przeszkod we wdraaniu tych urzdze zwlaszcza gdy wymaga to przebudowy pojazdu powinno to by latwiejsze po przyjciu opracowanych przez era technicznych specyfikacji interoperacyjnoci technical specification for interoperability nr 2009/561 która naklada obowizek wyposaania w etcs wszystkich zamawianych po 1 stycznia 2012 r pojazdów trakcyjnych a take wszystkich pojazdów trakcyjnych wchodzcych do ruchu po 1 stycznia 2015 r problemem jest uzyskanie dopuszczenia do ruchu gdy przewonicy musz dostosowa si do przepisów obowizujcych w danym kraju bariera ta bdzie istniala tak dlugo jak dlugo tsi nie bd okrelaly precyzyjnych wymaga nawet ostatnia decyzja komisji europejskiej z 25 stycznia 2012 r ich nie zawiera w grudniu 2009 r ke wraz z era powierzyly konsorcjum zloonemu z kilku firm cedex centro de estudios y experimentación de obras públicas /hiszpania centrum badawcze multitel /belgia firma komputerowa rina spa /wlochy i tifsa /hiszpania opracowanie nowej wersji oprogramowania systemu etcs która usunie wad dotychczasowej wersji 2.3.0d tj zbyt dlug drog hamowania pocigu co wplywa na zmniejszenie przelotowoci linii efekty pracy konsorcjum przekazalo era która obecnie analizuje zaproponowane rozwizania wersja baseline 3 jest ulepszeniem wersji 2.3.0d i jest z ni kompatybilna poprawia krzyw hamowania pocigu etcs w krajach europejskich szwajcaria szwajcaria nie bdca czlonkiem ue przoduje we wdraaniu etcs instalujc na liniach urzdzenia najnowszej generacji chce ona umoliwi europejskim przewonikom dysponujcym taborem wyposaonym w etcs korzystanie ze szwajcarskiej sieci w etcs poziom 2 wyposaone s linia duej prdkoci mattstetten ­ rothrist oraz tunel lötschberg zastosowano urzdzenia pochodzce od rónych producentów pozwolilo to kolejom szwajcarskim sbb zebra duo dowiadcze w przekazywaniu informacji z toru do pojazdu z których mog teraz korzysta inne kraje po próbnej eksploatacji na linii mattstetten ­ rothrist stwierdzono e praca etcs poziom 2 jest na tyle niezawodna e mona usun sygnaly konwencjonalne które byly zainstalowane na tej linii jako rezerwowe górzysty teren powoduje trudnoci w zapewnieniu sieci sbb lcznoci gsm-r global system for mobile communications railway która jest czci etcs ale sbb nie zglaszaj w tym wzgldzie wikszych problemów wyglda na to e szwajcaria jest jednym z niewielu krajów gdzie nie stwierdzono zaklóce pomidzy lcznoci gsm-r i sieci publicznych telefonów komórkowych moe to wynika z istniejcych w szwajcarii przepisów dotyczcych lcznoci radiowej oraz dobrze zaprojektowanej sieci gsm-r belgia holandia luksemburg francja jedynym na razie przejciem granicznym w europie wyposaonym w urzdzenia etcs jest przejcie laag eind belgia ­ hazeldonk 10 km na poludnie od bredy holandia na linii duej prdkoci antwerpia ­ rotterdam spotykaj si tam dwa systemy etcs poniewa zamówiono je u rónych wykonawców a ich wymagania nie byly uzgadniane z drug stron przy przejedzie pocigów przez granic z peln prdkoci powstaly problemy wynikaj one ze stosowania rónych czstotliwoci pomidzy pocigami a stacjami rbc radio block center a take pomidzy dwiema sekcjami w torze rónymi rodzajami pracy i rónymi urzdzeniami rezerwowymi na terenie belgii luksemburga i francji trwa take budowa sygnalizacji etcs poziom 1 w korytarzu towarowym c rotterdam antwerpia ­ luksemburg ­ lyon metz ­ bazylea i na drugiej jego nitce antwerpia dijon ­ lyon korytarz ten omijajcy niemcy konkuruje pod wzgldem przewozów z korytarzem a rotterdam duisburg ­ mannheim bazylea ­ genua w korytarzu c zastosowano etcs poziom 1 wersj 2.3.0d która jest ju

[close]

p. 14

14 sprawdzona w dzialaniu przed 2015 r powinna by oddana do ruchu przynajmniej pólnocna cz korytarza c dania zarzdca infrastruktury kolei duskich banedanmark zdecydowal si na wymian istniejcej sygnalizacji na sygnalizacj etcs na calej swojej sieci postanowiono tak poniewa tamtejsza sygnalizacja konwencjonalna weszla ju wiek kwalifikujcy do kasacji dlatego do 2021 r na wszystkich liniach glównych banedanmark sygnalizacja zostanie wymieniona na etcs poziom 2 wielka brytania network rail ­ zarzdca infrastruktury kolei brytyjskich chce zainstalowa etcs poziom 2 na sieci thameslink w londynie w ramach projektu thameslink warto 5 mld funtów uruchomionego czciowo w 1988 r pocigi podmiejskie w rejonie wielkiego londynu kursuj na osi pólnoc ­ poludnie z bedford na pólnocy do brighton na poludniu lczna dlugo thameslink wynosi 225 km i obejmuje 50 stacji i przystanków dziki sygnalizacji etcs network rail liczy na uzyskanie wikszej przelotowoci 24 pocigi na godzin na glównym odcinku trasy zakoczenie projektu thameslink przewidywane jest na 2018 r network rail planuje najpierw wyposay linie w sygnalizacj z semaforami wietlnymi i zabezpieczeniami tpws train protection warning system co da przelotowo 18 pocigów na godzin i nastpnie zainstalowa etcs poziom 2 belgia infrabel ­ zarzdca belgijskiej infrastruktury kolejowej chce w cigu 10 lat wymieni istniejc sygnalizacj atp automatic train protection po wypadku jaki wydarzyl si w lutym 2010 r na stacji bulzingen zginlo 19 osób infrabel i koleje sncb eksploatuj ju etcs poziom 2 na dwóch sporód czterech linii duej prdkoci obecnie infrabel pracuje nad etcs poziom 1 na kilku liniach a w tym w korytarzu towarowym c ogloszone maj by przetargi na instalacj etcs poziom 2 na glównej czci sieci konwencjonalnej jednak program ten nie jest jeszcze przyjty przez rzd który ma go finansowa niemcy w niemczech z powodów oszczdnociowych zostalo skrelonych wiele projektów etcs wedlug planów unii europejskiej do 2015 r mialy by wyposaone w etcs cztery korytarze towarowe · · · · a rotterdam duisburg ­ mannheim bazylea ­ genua b neapol bolonia innsbruck monachium berlin ­ sztokholm e drezno ­ praga wiede ­ budapeszt konstanca f aachen duisburg hanower magdeburg berlin pozna warszawa ­ bialoru jednak jedyny projekt jaki jest obecnie realizowany to niemiecka cz korytarza a rotterdam duisburg ­ mannheim bazylea ­ genua ma on by zakoczony po 2015 r zgodnie z decyzj niemieckiego ministerstwa transportu z czerwca 2011 r lokomotywy niemieckie które s wyposaone w sygnalizacj lzb/pzb linienzugbeeinflussung/punktförmige zugbeeinflussung maj by wyposaone w przystawki umoliwiajce jazd po liniach wyposaonych w etcs i korzystanie z tego systemu koszt modernizacji ma wynie 200 mln jednak ta zmiana nie spelnia wymogów specyfikacji tsi w najbliszych latach w etcs maj by wyposaone linie norymberga ­ ingolstadt norymberga ­ berlin i korytarz dojazdowy do francuskiej linii duej prdkoci linii lgv est pary strasburg korytarz ten zaczyna si obecnie w ludwigshafen i biegnie do niemieckofrancuskiego przejcia granicznego saarbrücken ­ forbach odcinki saarbrucken ­

[close]

p. 15

15 kaiserslautern i neustadt ­ ludwigshafen s wyposaone w etcs poziom 2 i dodatkowo w sygnalizacj niemieck pzb natomiast odcinek kaiserslautern ­ neustadt w etcs poziom 1 i dodatkowo pzb lczna dlugo calego korytarza dla ruchu niemiecko-francuskich pocigów duej prdkoci na terenie niemiec tj odcinka ludwigshafen ­ saarbrücken wynosi 128 km s na nim dwie stacje rbc a prdko maks wynosi 200 km/h korytarz ten obsluguj francuskie pocigi tgv pos paris-ostfrankreich-süddeutschland i niemieckie ice 3m zarówno jedne jak i drugie s wyposaone w sygnalizacj etcs poziom 2 oraz francusk sygnalizacj tvm 430 oprac m rabsztyn 58 moliwoci zastosowania odnawialnych ródel energii w sektorze kolejowym goldenberg ph goldenberg v reppich m anwendungsmöglichkeiten erneuerbarer energiequellen im bahnsektor eisenbahningenieur 2012 nr 2 s 22-29 slowa kluczowe kolej zuycie energii polityka ekologiczna trakcja elektryczna paliwo alternatywne oszczdno energii energia odnawialna zastpienie kopalnych noników energii odnawialnymi sprzyja podniesieniu atrakcyjnoci kolei potrzeba poprawy efektywnoci energetycznej otwiera przed sektorem kolejowym nowe pola dzialania stawka na odnawialne ródla energii powinna sluy m.in uniezalenieniu od importu noników energii obecnie ok 34 zapotrzebowania na energi w niemczech pokrywaj produkty ropopochodne przewanie s one w postaci rozmaitych paliw stosowane w transporcie osób i towarów w komunikacji publicznej ok 66 pracy przewozowej jest wykonywane z uyciem energii elektrycznej koleje niemieckie db ag wykonuj 90 przewozów z wykorzystaniem trakcji elektrycznej wic oszczdno energii ma szczególne znaczenie wedlug danych db ag udzial odnawialnych ródel energii wykorzystywanych do wytwarzania prdu trakcyjnego moe wzrosn do 2020 r nawet do 30 do 2050 r transport szynowy ma mie prawie zerow emisj co2 celem unii europejskiej jest uzyskanie do 2020 r 20-procentowego wzrostu efektywnoci wykorzystania energii transport kolejowy w porównaniu z innymi rodkami transportu charakteryzuje si niskim zuyciem jednostkowym energii i jest bardziej przyjazny rodowisku naturalnemu kraje dysponujce ograniczonymi zasobami kopalnych noników energii w ostatnich dziesicioleciach intensyfikuj rozwój technologiczny i promuj energi odnawialn w celu zredukowania uzalenienia od ropy naftowej i gazu ziemnego niemcy preferuj wykorzystanie wielu rodzajów energii odnawialnej wiatrowej slonecznej wodnej z biomasy za prekursora ekologicznego transportu uwaa si db ag w sektorze transportu moliwoci zastosowania energii odnawialnej s bardzo szerokie do wytwarzania energii na potrzeby trakcyjne dla urzdze stacjonarnych dla urzdze klimatyzacyjnych do owietlenia lub zasilania urzdze zewntrznych intensywnie jest promowana elektromobilno w ruchu ulicznym dla kolei od stu lat korzystajcej z trakcji elektrycznej oferta napdu przyjaznego rodowisku stanowi wany aspekt oraz impuls do zwikszania przewozów pasaerskich i towarowych upowszechnienie energii odnawialnej zapowiada now epok system kolejowy charakteryzuje si szczególnie duym poziomem zloonoci z tego wzgldu naley uwzgldnia wspólzaleno wszystkich podsystemów oraz traktowa kompleksowo zagadnienie wykorzystania zasobów energii system kolejowy musi by rozpatrywany jako calo i poddawany analizie systemowej prognozy przewiduj e zuycie energii lub paliw w segmencie pojazdów szynowych do 2030 r moe zosta zredukowane o 20-36 w zalenoci od realizowanego scenariusza

[close]

Comments

no comments yet