รายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ เล่ม2

 

Embed or link this publication

Description

รายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ เล่ม2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

Popular Pages


p. 1

2011-2012 2554-2555

[close]

p. 2



[close]

p. 3

1 2554 ­ 2555 1 1 2 3 9.00-12.00 13.00-16.00 .

[close]

p. 4

6 15 2555 89 39 60 15-20 2 21-30 19 31-40 10 41-50 18 51-60 13 61 27 2 89 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 20.22 69.66 7.87 22.47 5.62 13.48 95.51 67,42 30.34 35.96 53.93 4.49 11.24 8.99 22.47 42.7 55.0 6 29.21 1.12 1.12 2.25 2.25 1.11 1.12 1.11 2.25 4.09 3.79 4.88 3.43 3.75 4.96 2.67 5 4 3 2 1 44.94 43.82 65.17 21.35 10.11 2.25 22.47 48.31 17.98 30.34 12.36 30.34 3.37 4.53 3.91 3.09 3.51 46.07 22.47 40.45 5.62

[close]

p. 5

5 3 3.1 3.2 4 95.51 6.74 14.61 4 3 2 4.49 93.26 73.03 12.36 1 4.96 4.07 4.02 5 4 3 2 0.00 ­ 1.50 1.51 ­ 2.50 2.51 ­ 3.50 3.51 ­ 4.50 4.51 ­ 5.00 2 2 2 1 =

[close]

p. 6

2 2 3 5 1 2 3 4 25.66 55.92 18.42 11.18 47.37 34.87 5.26 1.32 18.42 71.71 9.87 86.84 13.16 4.07 3.62 4.09 4 3 2 1 3 152 4 51 5 51 6 50

[close]

p. 7

1 2 3 4 1 2.

[close]

Comments

no comments yet