Grenzenlose Augenblicke - LK Zgorzelec

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

landkreis zgorzelec grenzenlose augenblicke zgorzelecký okres pohled pes hranice powiat zgorzelecki spojrzenie ponad granicami landratsamt in zgorzelec starostwo powiatowe w zgorzelcu okresnÍ Úad v zgorzelci

[close]

p. 2

powiat w liczbach powiat zgorzelecki poloony jest w zachodniej czci dolnego lska w trójkcie pastw polski czech niemiec stolic powiatu jest zgorzelec nysa luycka stanowi granic z powiatem görlitz tatsachen über den landkreis okres v císlach zgorzelecký okres se nachází v západní cásti dolního slezska v trojúhelníku tech zemí polská ceská republika nmecko hlavním mstem okresu je zgorzelec luzická nisa je hranici z okresem görlitz slowo wstpne drodzy czytelnicy z prawdziw satysfakcj przedstawiam publikacj powstal w ramach wspólnego projektu pn wspólpraca samorzdów szans na rozwój regionu jej celem jest promocja obszaru polsko-niemieckiego pogranicza oraz wspólpracy transgranicznej niepowtarzalne poloenie powiatu zgorzeleckiego nalecego do euroregionu nysa stanowi o jego szczególnych walorach przejawiajcych si w doskonalych warunkach dla turystyki wypoczynku i wspólpracy gospodarczej atutami regionu s m.in zabytki architektoniczne i malowniczy krajobraz którego nieodlcznym elementem jest dzielca dawniej a dzi lczca oba narody nysa luycka wspólne dzialania powiatów zgorzeleckiego i görlitz zaowocowaly wieloma przedsiwziciami zarówno dla polskiego jak i niemieckiego partnera kooperacja na rónych plaszczyznach jest szczególnie wana dowodem tego jest podpisane grudnia 200 r w zgorzelcu porozumienie bdce deklaracj dalszej wspólpracy ycz przyjemnej lektury i zachcam mieszkaców do bliszego poznania swojej malej ojczyzny a goci do czstego odwiedzania piknej ziemi zgorzeleckiej vorwort pedmluva der landkreis zgorzelec liegt im westen niederschlesiens im sog dreiländereck wo die grenzen zwischen polen tschechien und deutschland zusammen laufen die kreisstadt ist zgorzelec der fluss nysa luycka bildet die grenze zum landkreis görlitz liebe leserinnen liebe leser es ist mir eine große freude ihnen eine veröffentlichung vorstellen zu dürfen die im rahmen des gemeinsamen projektes kooperation der verwaltungen eine chance auf die entwicklung der region entstanden ist das ziel dieser publikation ist die förderung des deutsch-polnischen grenzbereichs und der grenzübergreifenden zusammenarbeit die einmalige lage des landkreises zgorzelec darunter auch als mitglied der euroregion neisse entscheidet über seine besonderen vorteile die als hervorragende voraussetzungen für den tourismus erholung und wirtschaftliche kooperation zum vorschein kommen zu den stärken der region gehören u.a architektonische denkmäler und sehenswürdigkeiten sowie eine malerische landschaft mit ihrem festen element dem fluss nysa luycka der einst beide völker teilte und heute wieder verbindet gemeinsame maßnahmen der landkreise zgorzelec und görlitz haben zur durchführung verschiedener projekte geführt sowohl für den polnischen als auch für den deutschen partner ist die entwicklung der zusammenarbeit auf verschiedenen ebenen von großer bedeutung dies wurde mit der am dezember 200 in zgorzelec abgeschlossenen vereinbarung bestätigt in der beide parteien ihren willen zur weiteren kooperation geäußert haben die einwohner möchte ich dazu anregen dass sie ihre heimat näher kennen lernen und die gäste dass sie das wunderschöne land von zgorzelec öfter besuchen ich wünsche ihnen viel spaß beim lesen vázení ctenái s velkým uspokojením pedstavuji publikace vytvoené v rámci spolecného projektu s názvem spolupráce místních vlád pílezitostí k rozvoji regionu jeho úcelem je podporovat polsko-nmecké oblasti hranic a také peshranicní spolupráce jedinecná poloha zgorzeleckého okresu patíci k euroregionu nisa ika o jeho velmi zvlástních vlastnostech projevujícich se v vynikajících podmínkach pro turistiku rekreaci a hospodáské spolupráce k silným stránkám regionu patí m.jn architektonické památky a malebná krajina které nedílnou soucástí je dlici v minulosti a dnes spojujici dva národy luzická nisa spolecné akce zgorzelecko okresu a görlitz pinésly výsledky v rzných projektech zarove pro polského a nmeckého partnera spolupráce na rzných úrovních je zvlást dlezitá dkazem toho je podepsáni prosince 200 v zgorzelci dohody coz je prohlásení o dalsí spolupráci peji píjemného ctení a povzbuzuji obyvatele k poznání své malé vlasti a hosti k castejsí navstv krásné zgorzelecké zem powiat · landkreis · okres görlitz 2 zgorzelecki 92 568 838 km2 7 ca 79 km 68 km 70 km 22 km mieszkacy · einwohner · obyvatele 284.790 powierzchnia · fläche · poloha 2.06 km gminy · gemeinden · obcí 57 granica pastwowa z polsk · staatsgrenze zu polen · státní hranice s polském ca 28 km granica pastwowa z niemcami · staatsgrenze zu deutschland · státní hranice s nemeckem granica pastwowa z czechami · staatsgrenze zu tschechien · státní hranice s ceskou republikou ca 65 km dlugo z pólnocy na poludnie · länge von norden nach süden · síka od severu k jihu ca 85 km szeroko ze wschodu na zachód · breite von osten nach westen · síka od východu na západ ca 30 km przyblione odlegloci mierzone od mostu staromiejskiego circa-entfernungen von der altstadt brücke aus gemessen piblizné vzdálenosti meno od staromstského mostu berlin .230 km drezno .00 km warszawa .500 km wroclaw .70 km praga .50 km liberec 50 km transregionalne polczenie stanowi autostrada a4 z drezna do wroclawia która prowadzi dalej po polskiej stronie do krakowa wane polczenia komunikacyjne tworz drogi nr e94 30 296 37 352 istotn rol odgrywaj take polczenia kolejowe drezno zgorzelec wgliniec wroclaw zgorzelec luba jelenia góra wgliniec luba jelenia góra wgliniec zielona góra als überregionale verbindung gilt die autobahn a4 aus dresden nach wroclaw die auf der polnischen seite nach kraków weitergeht zu anderen wichtigen verkehrsverbindungen gehören auch die landesstraßen e94 30 296 37 352 von bedeutung sind auch die eisenbahnstrekken dresden zgorzelec wgliniec wroclaw zgorzelec luba jelenia góra wgliniec luba jelenia góra wgliniec zielona góra nadregionálním spojením je dálnice a4 z drázan do wroclavi která pokracuje dalé na polské stran do krakova mimo to také dlezité spojení tvoí silnice e94 30 296 37 352 dlezitou roli hraji také zeleznice drázany zgorzelec wgliniec wroclaw zgorzelec luba jelenia góra wgliniec luba jelenia góra wgliniec zielona góra gmina wgliniec gmina piesk gmina zgorzelec m zgorzelec gmina sulików m zawidów artur bieliski starosta zgorzelecki landrat des landkreises zgorzelec zgorzelecký starosta gmina bogatynia

[close]

p. 3

2 3 powiat zgorzelecki zgorzelecki w sklad powiatu zgorzeleckiego wchodzi siedem gmin s to dwie gminy miejskie zawidów usytuowany na pogórzu izerskim ssiadujcy z czeskimi habarticami oraz zgorzelec poloony na prawym brzegu nysy luyckiej bdcy stolic powiatu tworzcy wraz z niemieckim görlitz europamiasto zgorzelec-görlitz w granicach powiatu le take trzy gminy miejsko-wiejskie bogatynia poloona na styku granic polski czech i niemiec glówny orodek przemyslowy powiatu i kraina domów landkreis zgorzelec zgorzelecký okres zgorzelecký okres se skládá ze sedmi obcí jedná se o dv mstské obce zawidów nacházejici se v jizerské vysocin sousedujici s ceskými habarticami a také zgorzelec nacházejici se na pravém behu luzické nisy budouci hlavním mstem okresu tvoíci spolu s nmeckým görlitz evropamsto zgorzelec-görlitz v hranicech okresu lezi také ti mstsko-venkovní obce bogatynia lezíci na spojeni hranic polská ceské republiky a nmecká hlavní prmyslové centrum okresu a kra bogatynia piesk sulików zawidów wgliniec zgorzelec w obrbie powiatu zgorzeleckiego znajduj si równie dwie gminy wiejskie sulików z zabytkow zabudow mieszczask o konstrukcji szachulcowej i kopalni bazaltu oraz zgorzelec bogata zarówno w zabytki jak i centra handlowe im landkreis zgorzelec gibt es noch zwei landgemeinden sulików mit historischen fachwerkhäusern und einem basaltbergwerk sowie zgorzelec reich an sehenswürdigkeiten und handelszentren v rámci zgorzeleckého okresu existují také dv venkovské obce sulików s historickými burzoazními budovami o sachulcové konstrukcji a dlem cedice a také obec zgorzelec bohatá zarove na památky jak i nákupní stediska der landkreis zgorzelec besteht aus sieben gemeinden zwei davon sind stadtgemeinden zawidów ist in pogórze izerskie situiert und grenzt an die tschechische stadt habartice und zgorzelec ist am rechten ufer des flusses nysa luycka gelegen ist eine kreisstadt und bildet mit der deutschen stadt görlitz die europastadt zgorzelec-görlitz zum landkreis gehören auch drei stadt und landgemeinden bogatynia liegt im deutsch-polnisch-tschechischen dreiländereck und ist 2 3 4 5 przyslupowych zarazem piesk z malowniczymi pejzaami i ciekami rowerowymi graniczcy z niemieck deschk wgliniec poloony na terenie borów dolnolskich najwaniejszy kolejowy wzel komunikacyjny powiatu istotny dla regionu dolnolskiego das wichtigste industriezentrum des landkreises sowie der kern von umgebindeland piesk ein ort mit malerischen landschaften und radwegen der an das deutsche deschka grenzt wgliniec ist in den bory dolnolskie gelegen und gilt als der wichtigste eisenbahnknotenpunkt im landkreis und als ein wichtiger bahnknoten für niederschlesien jina pisloupových dom zárove piesk s malebnou krajinou a cyklistickými stezkami hranicici z nmeckou deschkou wgliniec lezici na územi dolnoslezských bor nejdlezitjsí zeleznicní uzel komunikacní okresu dlezitý pro oblast dolního slezska 6 7 2 3 4 panorama zgorzelca · stadtpanorama von zgorzelec · panorama zgorzelca deptak w piesku · promenade in piesk · promenáda v piesku rynek w sulikowie · marktplatz in sulików · námstí v sulikowie ulica daszyskiego w bogatyni · daszyski straße in bogatynia · ulica daszyskiego v bogatyni 5 panorama wglica · stadtpanorama von wgliniec · panorama wglica 6 przedmiecie nyskie w zgorzelcu · stadtteil przedmiecie nyskie in zgorzelec · niské pedmstí v zgorzelci 7 panorama zawidowa · stadtpanorama von zawidów · panorama zawidowa

[close]

p. 4

5 styk trzech granic malownicze krajobrazy niezwykla przyroda perly architektury dobra kuchnia i gocinno mieszkaców to powody dla których warto bliej pozna powiat zgorzelecki dreiländereck malerische landschaften phantastische natur viele perlen der architektur eine gute küche und die gastfreundlichkeit der einwohner sind gründe für die es sich durchaus lohnt den landkreis zgorzelec näher kennen zu lernen spojení tech hranic malebná krajina neobvyklá piroda perly architektury skvlá kuchy a pohostinnost obyvatel jsou dvody proc byste mli blize poznat zgorzelecký okres turystyka tourismus turistika umgebindeland der landkreis zgorzelec ist durch seine originellen umgebindehäuser auch lausitzer bauweise genannt berühmt diese architektonische perle ist nicht nur lokal sondern auch europaweit etwas besonderes der deutsch-polnisch-tschechische grenzbereich wird daher nicht ohne grund als land der umgebindehäuser bezeichnet dieser haustyp vereint die konstruktionsmerkmale der slawischen blockbauweise und der deutschen fachwerkhäuser die aus dem landesinneren stammten die blockstubenwände wurden zusätzlich von einem tragwerk umbunden auf dem kraina domów przyslupowych powiat zgo rzelecki slynie z oryginalnego budownictwa przyslupowo-zrbowego tzw zabudowy luyckiej ta perelka na naszych terenach jest wyjtkowa take na skal europejsk dlatego nie bez powodu obszar pogranicza polsko-czesko-niemieckiego jest nazywany krain domów przyslupowych lcz one w sobie zalety slowiaskiej konstrukcji zrbowej i przybylej z glbi niemiec techniki szachulcowej izba zrbowa zostala dodatkowo otoczona stojcymi przy niej slupami na których spoczywa górna kondygnacja lub wiba dachowa najwiksze skupi krajina pisloupových dom zgorzelecký okres je známý pro své originální pisloupovo-srubové konstrukce tzv luzické budovy tento klenot naseho regionu je také unikátní v evropském mítku a proto ne bez dvodu oblast polsko-cesko-nmeckého pohranici je zvaný krajinou pisloupových dom spojují one v sob výhody slovanské srubové konstrukce a pohazejici z hlubiny nmecka sachulecké techniky srubová komora byla dále obklopena stojícími vedle ní sloupy na kterých spocívá horní kondignace a stesní vazba nejvtsí skupinu pisloup je mzna uvidt 3 2 sko przyslupów mona obejrze w gminie bogatynia najbardziej reprezentacyjny jest modelowo odrestaurowany dom zegarmistrza przy ulicy waryskiego 7 w bogatyni za renowacj budynek ten otrzymal nagrod glówn w konkursie fasada roku 200 niezwykle interesujcym obiektem jest znajdujcy si w zgorzelcu dom kolodzieja w którym obecnie mieszcz si restauracja oraz przytulny pensjonat obiekt zostal translokowany z nieistniejcych ju wigancic ytawskich w sulikowie warto zwróci uwag na dwa mieszczaskie barokowe domy o konstrukcji szachulcowej i drewnianych podcieniach stanowi one pozostalo dawnej zabudowy ródrynkowej jeden z nich powstaly w 688 r nazywany ostrym naronikiem byl wlasnoci sulikowskich piekarzy 3 ostry naronik w sulikowie · ostry naronik in sulików · ostrý roh v sulikowie 2 dom zegarmistrza w bogatyni · dom zegarmistrza in bogatynia · dm hodináe v bogatyni 3 dom kolodzieja w zgorzelcu · dom kolodzieja in zgorzelec · dm koláe v zgorzelci das dach oder das fachwerkobergeschoss ruht die meisten umgebindehäuser sind in der gemeinde bogatynia anzutreffen das repräsentativste haus dom zegarmistrza in der waryski str 7 in bogatynia wurde musterhaft restauriert für diese renovierung wurde dieses bauwerk mit dem hauptpreis im wettbewerb fasada roku 200 ausgezeichnet ein durchaus interessantes gebäude ist ebenfalls das in zgorzelec befindliche dom kolodzieja in dem ein restaurant und eine gemütliche pension eingerichtet wurden das gebäude wurde aus dem heutzutage nicht mehr bestehenden dorf wigancice ytawskie nach zgorzelec verlegt in sulików sind zwei barocke bürgerhäuser mit fachwerkkonstruktion und hölzernen bogengängen besonders bemerkenswert sie stellen Überreste der früheren bebauung am markt dar eines dieser häuser das 688 errichtet wurde und ostry naronik genannt wird war einst eigentum einer bäckerfamilie aus sulików v obci bogatynia nejreprezentativnjsí je píkladn obnoven dm hodináe na ulici waryskiego 7 v bogatyni za rekonstrukce tato stavba obdrzela první cenu v soutzi fasáda roku 200 velice zajímavým obiektem je nacházejici se v zgorzelci dm koláe ve kterém nyní sídlí restaurace a útulný penzion budova byla pesunuta z dnes neexestuicích uz wigancic ytawskich v sulikowie stojí za pozornost dv barokní msanské domy o roubené konstrukci a devných arkádach jsou one pozstatkem starých mezinámstních budov jeden z nich postavený v roce 688 nazvaný ostrým rohem patil sulikowským pekaim.

[close]

p. 5

7 w panoramie roztaczajcej si wokól mostu staromiejskiego dominuje monumentalna bryla xiii-wiecznego peterskirche najwikszego halowego kociola w saksonii jest on miejscem chtnie odwiedzanym przez mieszkaców z obydwu stron nysy take ze wzgldu na niezwykly klimat odbywajcych si tu koncertów im stadtpanorama um die most staromiejski herum tritt das gebäude der im 13 jahrhundert errichteten peterskirche der größten hallenkirche in sachsen dominierend hervor es ist ein baudenkmal das von den einwohnern der stadt zu beiden seiten der nysa auch wegen der besonderen stimmung während der dort veranstalteten konzerte gern besucht wird v panoramatu naskýtujicim se kolem staromstského mostu pevláda monumentální hrouda s tináctého století peterskirche nejvtsího halového kostela v sasku je to místo ochotn navstvované obcany z obou stran nisy také z ohledu na neobvyklé klima probíhájicích zde koncert turystyka zabytki sakralne tourismus turistika sakrale sehenswürdigkeiten unter den interessantesten denkmälern der sakralen baukunst im landkreis zgorzelec sollte unter anderen die wunderschön renovierte st bartholomäuskirche in dzialoszyn als beispiel für die böhmische architektur der barockzeit erwähnt werden im innenraum kann man reiche verzierungen der holzprospekt in holz aus dem jahre 682 eine polychrome kanzel und ein taufbecken aus dem jahre 783 bewundern die kirche wurde unter der leitung des architekten josef kunze aus liberec errichtet und durch den prager bischof kaiser eingeweiht wród najciekawszych obiektów sakralnych w powiecie warto wymieni m.in piknie odrestaurowany kociól w bartlomieja w dzialoszynie bdcy przykladem czeskiego baroku mona w nim podziwia bogate zdobienia drewniany prospekt organowy z 682 r polichromowan ambon i chrzcielnic z 783 r kociól konsekrowal biskup praski kaiser budowl wzniesiono pod kierunkiem libereckiego architekta józefa kunze sakrálí památky mezi nejvíce posvátné objekty v okrese stojí za zmínku mimo jiné krásn obnovený kostel sv bartolomje v dzialoszynie budouci píkladem ceského baroku zde mzete obdivovat bohaté ozdoby devné varhany z roku 682 polychromovanou kazatelnu a ktitelnici z roku 783 kostel byl vysvcen prazským biskupem kaiserem budova byla postavena pod vedením libereckého architekta josefa kunze 2 3 4 6 5 kociól pw podwyszenia krzya witego w arkach rednich · kirche zur erhöhung 4 kociól pw niepokalanego poczcia nmp w bogatyni · kirche zur unbefleckten des heiligen kreuzes in arki rednie · kostel povýsení svatého kíze v arkach rednich empfängnis mariens in bogatynia · kostel neposkvrnného pocetí nejsvtsí panny marie v bogatyni 2 kociól pw matki boskiej szkaplerznej w starym wglicu · kirche der muttergottes vom skapulier in stary wgliniec · kostel panny marie skapulíní v starym wglicu 5 wntrze kociola matki boskiej szkaplerznej w starym wglicu · innenraum der kirche der muttergottes vom skapulier in stary wgliniec · interiér kostela panny marie skapu3 wntrze kociola w bartlomieja w dzialoszynie · innenraum der st bartholomäuskirche líní v starym wglicu in dzialoszyn · interiér kostela sv bartolomje v dzialoszynie 6 barokowe organy w kociele w bartlomieja w dzialoszynie · barocke orgel in der st bartholomäuskirche in dzialoszyn · barokní varhany v kostele sv bartolomje v dzialoszynie

[close]

p. 6

8 9 turystyka tourismus turistika die frauenkirche in jdrzychowice ist ein seltenes beispiel für eine wehrkirche die mauer von der die kirche umgeben war verfügte über zinnen die für mittelalterliche kirchen ein typische merkmal waren von den romanischen wurzeln der im 3 jahrhundert errichteten kirche des heiligen anton von padua in lagów zeugen das ogivale portal im priestereingang die säulen im presbyterium sowie die raumgestaltung der kirche selbst kostel narození nejsvtsí panny marie v jdrzychowicech je vzácným píkladem kostela obranného zdi kolem chrámu mlo ozubí typické pro stedovké hrady o ímských koenech tinácto stoletého kostela sv antonína padewského v lagowie svdcí ostelukový portál ve vstupu knzské sluzby sloupky v presbytái a prostorové uspoádání samého chrámu kociól narodzenia nmp w jdrzychowicach stanowi rzadki przyklad kociola obronnego mur okalajcy wityni posiadal blanki typowe dla redniowiecznych zamków o romaskich korzeniach xiii-wiecznego kociola w antoniego padewskiego w lagowie wiadcz ostrolukowy portal w wejciu kaplaskim kolumienki w prezbiterium i uklad przestrzenny samej wityni kolejne wieki wzbogacaly krajobraz pogranicza w nowe budowle sakralne dziki temu w powiecie zgorzeleckim odnajdziemy dzi zarówno romask surowo jak i barokowy przepych in den folgenden jahrhunderten entstanden im grenzbereich neue sakralbauten dadurch sind in den kirchen im landkreis zgorzelec sowohl die romanische strenge als auch die barocke Üppigkeit zu finden následující století obohatily krajinu pohranicí v nové nábozenské stavby díky tomu v zgorzeleckým okrese dnes najdeme i románskou závaznost jak i barokní nádheru 4 5 3 6 2 charakterystyczne strzeliste bryly z czerwonej cegly to witynie neogotyckie kocioly w franciszka z asyu w piesku w józefa robotnika w zawidowie i niepokalanego poczcia nmp w bogatyni 7 8 charakteristické stoupající z cervených cihel bloky to sou neo-gotické kostely kostely sv frantiska z assisi v piesku sv josefa pracovníka v zawidowie a neposkvrnného pocetí nejsvtsí panny marie v bogatyni charakteristische emporstrebende bauwerke aus roten ziegelsteinen sind neogotische kirchen die kirche des heiligen franziskus von assisi in piesk die kirche st joseph der arbeiter in zawidów sowie die kirche zur unbefleckten empfängnis mariens in bogatynia wntrze kociola w józefa robotnika w zawidowie · innenraum der kirche st joseph der arbeiter in zawidów · interiér kostela sv josefa pracovníka v zawidowie 2 kociól pw w józefa robotnika w zawidowie · kirche st joseph der arbeiter in zawidów · kostel sv josefa pracovníka v zawidowie 3 witra serce jezusa w kociele w bartlomieja w dzialoszynie · glasfenster herz jesu in der st bartholomäuskirche in dzialoszyn · vitráz srdce jezise v kostele sv bartolomje v dzialoszynie 4 kociól pw narodzenia nmp w jdrzychowicach dawny kociól obronny · marie-geburtskirche in jdrzychowice die ehemalige wehrkirche · kostel narození nejsvtsí panny marie v jdrzychowicach byvaly kostel obranný 5 kociól pw nmp królowej korony polskiej w gronowie · kirche maria königin der polnischen krone in gronów · kostel nejsvtsí panny marie králove polské koruny v gronowie 6 kociól pw w antoniego padewskiego w lagowie · kirche des heiligen anton von padua in lagów · kostel sv antonína padewského v lagowie 7 kociól pw w bartlomieja w dzialoszynie · st bartholomäuskirche in dzialoszyn · kostel sv bartolomje v dzialoszynie 8 kociól pw w franciszka z asyu w piesku · kirche des heiligen franziskus von assisi in piesk · kostel sv frantiska z assisi v piesku

[close]

p. 7

0 turystyka ladem palaców i dworków tourismus turistika den palästen und schlössern auf der spur neben den vorstehend erwähnten bürgerhäusern gehören auch palast und parkanlagen sowie landschlösser zu den beispielen der weltlichen architektur zu den schönsten zählen das renaissance-schloss in lagów das in der spätrenaissance erbaute schloss in lasów die schlossanlage vom jahre 59 in arka nad nys die schlösser in kunów und in arska wie sowie das klassizistische schloss in slawnikowice das an der wende vom 8 zum 9 jahrhunderts entstanden ist das prachtvollste gebäude im landkreis zgorzelec ist allerdings die barocke hochadelsresidenz na architektur wieck oprócz wspomnianego budownictwa mieszczaskiego skladaj si kompleksy palacowo-parkowe i dworki do najpikniejszych nale lagowski renesansowy dwór pónorenesansowy palac w lasowie zespól palacowy z 59 roku w arce nad nys palac w kunowie i w arskiej wsi czy klasycystyczny palac z przelomu xviii i xix wieku w slawnikowicach jednak najbardziej okazalym obiektem w powiecie jest barokowa magnacka rezydencja z xviii w z przypalacowym parkiem w radomierzycach która przed 945 rokiem byla ve slépjích palác a dvork na svtskou architekturu krom vspomenutého msanského stavebnictví skládající se komplexy palácovo-parkové a dvorky k nejkrásnjsím pati lagowský renesancní dvorek pozdn renesancní palác v lasowie psoubor palác z roku 59 v arce nad nisou palác v kunowie a arskiej wsi nebo klasicistický palác z konce osmnáctého a devatenáctého století v slawnikowicach ale nejpsobivjsím objektem v okrese je barokní magnátská rezidence z osmnáctého století s pipalácním parkem v radomierzycech která ped rokem 945 ladem slowian w pobliu bialogórza znajduj si dwa wczesnoslowiaskie grodziska oraz cmentarzysko kurhanowe datowane na viii-xi wiek które tworz zespól o bardzo duej wartoci naukowej dziki prowadzonym przez lata wykopaliskom w kurhanach odnaleziono wiele cennych przedmiotów m.in ostrogi paciorek z agatu zawieszk bursztynow czy wczesnoredniowieczny topór przez znawców okrelony jako wielkomorawski dzi bramy do nich strzeg drewniane figury wojów relikty grodów slowiaskich mona odnale take w bratkowie niedowie i zawidowie auf slawischen spuren in der nähe von bialogórze blieben sich zwei früh slawische burgen und ein für 8 jahrhundert datiertes hügelgrab erhalten die gemeinsam eine aus wissenschaftlicher hinsicht sehr wertvolle anlage darstellen im rahmen der jahrelang geführten ausgrabungen wurden in den hügelgräbern diverse wertvolle gegenstände unter anderen sporen ein glasperle aus achat ein bernsteinanhänger oder ein frühmittelalterliches beil das von den kennern auch großmährisch bezeichnet wird gefunden das tor zu diesen denkmälern schützen heute die holzfiguren der krieger die Überreste der slawischen siedlungen sind heutzutage auch in bratków niedów und zawidów stopami slovan nedaleko bialogórza nacházeji se dva casnslovanské opev2 3 nní a kurhanní hbitov,z viii az xi století které tvoí tým s velmi vysokou vdeckou hodnotou díky provádným v prbhu let vykopávkám v kurhanach nalezeno mnoha cenných pedmt vcetn ostruhy modlitbicka z achátu jantarní náhrdelník nebo ranstedovkou sekeru definovaný odborniky jako velkomoravský v soucasné dob brány k nim stezí devné figurky bojovník pozstatky slovanského hradu lze nalézt také v bratkowie niedowie a zawidowie 4 siedzib ewangelickiej fundacji joachimstein zaloonej przez joachima zygmunta von ziegler-klipphausena w rezydencji uchodzcej wówczas za najpikniejsz budowl palacow górnych luyc wielokrotnie gocili królowie oraz inne wane osobistoci duo skromniejsze ale równie urokliwe palacyki mona obejrze take w lomnicy we wsi ksawerów niedaleko zawidowa czy w kostrzynie w zgorzelcu na tzw dolnym ujedzie przy ulicy francuskiej znajduje si dworek z 730 roku bdcy dawniej siedzib rodziny raschke aus dem 8 jahrhundert mit dem umliegenden schlosspark in radomierzyce die vor 945 sitz des von joachim sigismund von ziegler-klipphausen gegründeten evangelischen stiftes joachimstein war in dieser residenz die zu jener zeit als schönstes schloss in oberlausitz galt waren mehrmals könige und andere große persönlichkeiten häufig zu gast deutlich bescheidener aber gleichermaßen eindrucksvoll präsentieren sich auch die schlösser auch lomnica im dorf ksawerów unweit von zawidów oder in kostrzyn ein herrenhaus vom jahre 730 das einst sitz der familie raschke war befindet sich in zgorzelec im stadtteil dolny ujazd in der francuska str byla sídlilem evangelické nadace joachimstein kterou zalozil joachim zygmunt von ziegler-klipphausena v rezidenci pozorováné tehdy za nejkrásnjsí palácní stavbu horních luzic mnohakrát hostili králove a dalsí významné osobností mnohem skromnjsí ale stejn tak okouzlující paláce je mozna uvidt také v lomnici v vesnici ksawerów nedaleko zawidowa nebo v kostrzynie v zgorzelci na tak-zvaném nizsím ujazdu na ulici francouzské nacházi se dvorek z roku 730 budouci pvodn sídlem rodiny raschke 5 6 7 8 8 zespól palacowy w radomierzycach · schlossanlage in radomierzyce · palácový komplex v radomierzycach 2 dziedziniec palacu w lasowie · innenhof vom schloss in lasów · nádvoí paláce v lasowie 3 dworek przy ulicy francuskiej w zgorzelcu · herrenhaus in der francuska str in zgorzelec · dvorek na ulicy francouzké v zgorzelci 4 palac w slawnikowicach · schloss in slawnikowice · palác v slawnikowicach 5 epitafium henryka anzelma von ziegler-klipphausena · epitaphium von heinrich anselm von ziegler-klipphausen · náhrobní nápis henryka anzelma von ziegler-klipphausena 6 plyta nagrobna w murze kociola w radomierzycach · grabplatte an der kirchenmauer in radomierzyce · náhrobní kámen ve zdi kostela v radomierzycach 7 dwór w lagowie · schloss in lagów · dvor v lagowie 8 figury wojów w lesie bialogórskim · kriegerfiguren im wald in bialogórze · figurky bojovník v lesie bialogórskim

[close]

p. 8

2 3 turystyka aktywna miloników aktywnych form wypoczynku powiat zachca do wycieczek rowerowych malowniczymi trasami biegncymi m.in przez puszcz zgorzeleck bory dolnolskie czy te midzynarodowymi szlakami przez bogatyni zawidów piesk i zgorzelec zielona pólnoc powiatu prawie w caloci pokryta borami dolnolskimi znakomicie nadaje si do zorganizowanych wypadów rodzinnych liczne gospodarstwa agroturystyczne kusz odpoczynkiem od codziennego zgielku i halasu dziki obcowaniu z przyrod i wypoczynkowi na wieym powietrzu kady zregeneruje tam aktiver tourismus aktivní turistika milovník aktivního odpocinku okres povzbuzuje k cyklistickým výletm malebnými trasami bhnoucimi m.jn pez zgorzeleckou pustinou dolnoslezské bory nebo mezinárodními trasami pez bogatynie zawidów piesk a zgorzelec zelený sever okresu tém zcela pokryty dolnoslezskými bory je ideální pro organizované rodinné výlety mnoho agroturistických hospodáství láká odpocinkem od kazdodenní vavy a hluku díky obcování s pírodou a relaxaci na cerstvém vzduchu kazdy zregeneruje tam své síly okolní lesy pieska wglica nebo ruszowa amatorzy pieszych wdrówek nie mog odmówi sobie przyjemnoci spacerów po malowniczym pogórzu izerskim nie trzeba by zaprawionym alpinist aby zdoby pobliskie szczyty gularz 569 m n.p.m czy graniczny wierch 642 m n.p.m dla zorganizowanych wycieczkowiczów obowizkowym punktem wyprawy po powiecie jest kopalniany taras widokowy gm bogatynia z którego roztacza si prawdziwie ksiycowy krajobraz bdc w tych okolicach nie mona zapomnie o trójstyku wyjtkowym miejscu gdzie zbiegaj si granice polski czech i niemiec atlantische pflanzen vorkommen sehr gut erholen diejenigen die dagegen wandern bevorzugen sollten sich einen spaziergang durch das malerische pogórze izerskie gönnen man muss kein erfahrener alpinist sein um die gipfel in der nähe wie gularz 569 m ü.d.m oder graniczny wierch 642 m ü.d.m zu erklimmen für touristengruppen gilt der besuch auf der aussichtsterrasse im tagebau gemeinde bogatynia von der aus man eine wahrhafte mondlandschaft erleben kann als pflichtprogramm auf der reise durch den landkreis wenn man bereits in dieser gegend unteramateí pesí turistiky nemohou odnitnout si radosti z procházek do malebné jizerské vysociny nemusíte být zpracovaný horolezec,aby získat blízké vrcholy carodj 569 m n.u.m nebo hranicní vrchol 642 m n.u.m pro organizované zájezdy povinným bodem vyletu po okresu je dlní vyhlídková terasa ob bogatynia která nabízí skutecnou msícní krajinu budouc v této oblasti nelze zapomenout ani na trojstyku jedinecné místo kde sbíhaji se hranice polska ceské republiky a nmecka alle liebhaber aktiver erholung lädt der landkreis zu fahrradtouren auf malerischen radwegen unter anderen durch puszcza zgorzelecka bory dolnolski sowie auf den internationalen routen die über bogatynia zawidów piesk und zgorzelec führen ein der grüne norden des landkreises wo sich fast ausschließlich bory dolnolskie erstreckt eignet sich hervorragend für organisierte familienausflüge zahlreiche agrartouristische bauernhöfe bieten erholungsmöglichkeiten weit weg vom alltagstrott und lärm durch den kontakt zu natur und durch die erholung an frischer luft kann jeder swoje sily okoliczne lasy pieska wglica czy ruszowa s take wspanialym miejscem spacerów i uprawiania coraz popularniejszego nordic walking bory sosnowe s równie prawdziwym bogactwem owoców runa lenego gdzie zapaleni grzybiarze napelni kosze piknymi okazami borowika czy podgrzybka z kolei ródlene stawy hodowlane bdce charakterystycznym elementem wglinieckiego krajobrazu stwarzaj doskonale warunki dla wdkarzy którzy zlowi tu niejedn grub ryb osoby wypoczywajce na lonie natury mog uda si do gminy piesk gdzie znajduje si staw krusza siedlisko bobra i miejsce wystpowania egzotycznej rolinnoci atlantyckiej seine kräfte regenerieren die piesk wgliniec oder ruszów umgebenden wälder können für spaziergänge und zum treiben von nordic walking das sich immer größter beliebtheit erfreut ausgezeichnet genutzt werden reich an waldfrüchten ist das unterholz in den lokalen kieferwäldern wo eingefleischte pilzsammler ihre körbchen mit schönen steinpilzen oder maronenpilzen voll bekommen die mitten in den wäldern liegenden zuchtteiche die ein charakteristisches merkmal der landschaft in der nähe von wgliniec ist bieten ausgezeichnete bedingungen für angler hier nicht einmal einen richtigen fisch an land ziehen können personen die den urlaub in freier natur vorziehen können sich in der gemeinde piesk wo sich der teich krusza in dem der biber zu hause ist und exotische jsou také skvlým místem pro procházky a pstování stále populárnjsího nordic walking borové lesy jsou skutecným bohatstvím plod lesa kde náruziví houbái naplni kosíky pknými ukázky híb nebo podhíbk zasé lesní rybníky které jsou charakteristické prvky wgliniecké krajiny vytváí ideální podmínky pro rybáe kteí loví zde ne jednu velikou rybku lidé odpocivajici v pírod mohou jít do obce piesk kde nachazi se rybník krusza stanovist bobra a místo výskytu exotické atlantické rostlinnosti idealne warunki do czynnego wypoczynku stwarzaj równie rzeki witka i nysa luycka zrónicowanie tej ostatniej od górskiego biegu przy granicy z czechami po przelom w rejonie trzcica i leniwy nurt w okolicy borów dolnolskich stanowi prawdziw gratk dla kajakarzy podczas splywów mona podziwia urokliwe krajobrazy perly architektury i potne obiekty industrialne na terenie powiatu jest jeszcze wiele miejsc wartych odkrycia nie tylko przez turystów ale i przez mieszkaców do czego serdecznie zachcamy wegs ist darf man das sog dreiländereck einen einmaligen ort wo die grenzen polens tschechiens und deutschlands zusammen laufen nicht außer acht lassen hervorragende voraussetzungen für aktive urlauber bieten auch die flüsse witka und nysa luycka der vielfältige verlauf der nysa luycka von einem bergigen abschnitt unweit der grenze zu tschechien über den durchbruch bei trzciniec bis zum langsamen lauf unweit von bory dolnolskie ist eine wahre attraktion für die paddler bei den erlebnisreichen paddeltouren kann man zauberhafte landschaften perlen der architektur und mächtige industriebauten bewundern im landkreis gibt es noch viele orte die nicht nur von den touristen sondern auch von den einwohnern entdeckt werden sollten ideální podmínky pro aktivní trávení volného casu pedstavují také eky witka a luzická nisa rozlisení té druhé od horského toku u ceské hranici po prlom v oblasti trzcica a líný proud v oblasti bor dolního slezska je skutecným zázitkem pro vodáky bhem sjezd na lodích je mozna obdivovat nádhernou krajinu architektonické perly a masivní prmyslová zaízení na územi okresu je jest mnoho míst k objevování a to nejen turisty ale i obyvatelé které srdecn doporucujeme.

[close]

p. 9

4 5 krajobraz landschaft krajina der landkreis zgorzelec teilt sich in zwei sehr unterschiedliche landschaften im norden herrscht das tiefland mit bory dolnolskie vor und im süden erstrecken sich die bergigen ausläufe von pogórze izerskie jeder von diesen teilen zeichnet sich durch seine eigenartige lage und klimaverhältnisse aus jeder hat seine landschaften und verschiedene wenn auch gleichermaßen wertvolle naturressourcen der grüne norden und der durch industrie geprägte süden mit dem tagebau und kraftwerk lassen den landkreis abwechslungsreich erscheinen sowie machen ihn attraktiv einzigartig und voller Überraschungen zgorzelecký okres je rozdlen na dv samostatné cásti severní nízinná lezící v oblasti dolnoslezských bor a jizní podhorskou na jizerské vysocin kazdá z nich s ohledem na specifickou polohu a klimat se lisí kazdá z nich má svou vlastní krajinu a odlisné ale stejn cenné pírodní zdroje zelený sever a prmyslový jih s povrchovým dolem a elektrárnou rozlisuji okres dlajic ho atraktivním unikátním a pekvapujícím przyroda natur píroda der landkreis zgorzelec weist eine erstaunliche vielfalt an pflanzen und tieren auf in dieser pflanzen und tierwelt sind seltene gattungen vertreten die diese gegend zu einer eimaligen region machen durch diverse naturbesonderheiten die in puszcza zgorzelecka vorkommen fällt diese gegend nicht sich nur in polen sondern auch in mitteleuropa auf unter diesen gibt es das postglaziale relikt pinus x rhaetica auch sumpfkiefer genannt die im naturschutzgebiet torfowisko pod wglicem vorkommt sowie die kleine seerose deren standorte in der puszcza zgorzelecka zu den am zgorzelecký okres se mze pochlubit mimoádn bohatou flórou a faunou svt rostlin a zviat je reprezentován jedinecnými druhy coz dla území okresu unikátním pírodní zvlástností vyskytující se v oblasti zgorzelecké pustiny lisí region nejen v vnitrostátní stupnici ale i stední evropy jedním z tchto vzork je post-glaciální relikt stromokosá borovice zvana blátní borovici vyskytující se v pírodní rezervaci raselinist pod wglicem nebo leknín severu jejichz postavení v pustin patí v polsku mezi nejjiznjsí bahenní vesovec hndá pyhlka a mnoholodyzní powiat zgorzelecki dzieli si na dwie odmienne czci pólnocn nizinn lec na terenie borów dolnolskich i poludniow podgórsk na pogórzu izerskim kada z nich ze wzgldu na specyficzne podloe i klimat jest inna kada ma wlasne krajobrazy i róne cho równie cenne zasoby przyrody zielona pólnoc i uprzemyslowione poludnie z kopalni odkrywkow i elektrowni rónicuj powiat czynic go atrakcyjnym wyjtkowym i zaskakujcym powiat zgorzelecki moe pochwali si niezwyklym bogactwem flory i fauny wiat rolin i zwierzt jest reprezentowany przez unikatowe gatunki co czyni obszar powiatu niepowtarzalnym osobliwoci przyrodnicze wystpujce na terenie puszczy zgorzeleckiej wyróniaj region nie tylko w skali kraju ale i europy rodkowej jednym z takich okazów jest polodowcowy relikt sosna drzewokosa zwana sosn blotn wystpujca w rezerwacie przyrody torfowisko pod wglicem czy te grzybie pólnocny którego stanowiska w puszczy nale w polsce do najbardziej wysunitych na 2 poludnie wrzosiec bagienny przygielka brunatna oraz poniklo wielolodygowe to najcenniejsze gatunki wród rolin atlantyckich dla ich ochrony a przede wszystkim dla ochrony siedlisk wrzoca bagiennego w ostatnich latach utworzono rezerwat pn wrzosiec kolo piasecznej 3 südlichsten gelegenen standorten in polen gehören die glocken-heide die braune schnabelbinse sowie die vielstängelige sumpfbinse sind die wertvollsten pflanzenarten unter den atlantischen gattungen um diese pflanzen zu schützen und vor allem um den schutz für die standorte der glocken-heide zu bieten wurde in den letzten jahren das naturschutzgebiet wrzosiec kolo piasecznej eingerichtet 4 poniklo to jsou nejcennjsí druhy mezi atlantické rostlinnosti pro jejich ochranu a to zejména pro ochranu bahenního vesovce v posledních letech byla vytvoena rezervace zvana raselinist blízko piaseczne kanie czarne milvus migrans 2 przelom nysy luyckiej · durchbruch von nysa luycka · pelom eky luzické nisy 3 rzeka czerna mala w borach dolnolskich · fluss czerna mala in bory dolnolskie · eka cerna malá v dolnoslezských borach 4 kukulka szerokolistna dactylorhiza majalis

[close]

p. 10

6 7 przyroda natur píroda auch unter naturschutz stehende bergpflanzen wie die arnika oder die frühlings-knotenblume finden hier ihren lebensraum für eine Überraschung könnten orchideen sorgen aber acht gattungen dieser pflanze wurden in dem sog worek turoszowski in der gemeinde bogatynia festgestellt die tierwelt ist hier auch sehr imponierend die artenvielfalt zeugt von einer immer besseren umweltlage unserer region nach einer sehr langen pause gehören zu der lokalen fauna wieder seeadler wölfe und biber neexistuje zde zádný nedostatek i chránné horské rostliny jako jsou horské arniky a jarní bledule zdát by se mohlo pekvapujicím vystupování orchidejí a pesto az osm jejích druh zaznamenano v tzv turoszowském pytli v obci bogatynia svt zvíat je stejn psobivý rozmanitosti druh svdci o stále lepsích ekologických podmínkach naseho regionu po velmi dlouhé pestce v krajin zdejsí fauny se znovu objevily orly bílé vlky a bobry na terenie powiatu yj te przedstawiciele barwnego wiata plazów i gadów gniewosz plamisty kumak nizinny ropucha paskówka i salamandra plamista swoj obecnoci jeszcze bardziej uatrakcyjniaj ten region polski der landkreis zgorzelec ist auch ein gebiet wo farbige lurche und reptilien gut beheimatet sind durch die anwesenheit solcher tierarten wie schlingnatter rotbauchunke kreuzkröte und feuersalamander erscheint diese region polens noch attraktiver na územi okresu zyji také zástupci barevného svta obojzivelník a plaz uzovka hladká nizinní kuka ropucha páskovní a salamander skvrnitý svou pítomností jest vice zlepsuji atraktivitu tohoto regionu polsky nie brakuje tutaj równie chronionych rolin górskich takich jak arnika górska czy nieyca wiosenna zaskakujce wydawaloby si wystpowanie storczyków a jednak a osiem ich gatunków zarejestrowano w tzw worku turoszowskim w gminie bogatynia wiat zwierzt jest równie imponujcy rónorodno gatunkowa wiadczy o coraz lepszej kondycji ekologicznej naszego regionu po bardzo dlugiej przerwie w krajobrazie miejscowej fauny pojawily si ponownie orly bieliki wilki oraz bobry 3 2 6 7 8 4 wród ogromnej rzeszy ptaków ok 60 gatunków lgowych w wikszoci gniazdujcych na stawach i mokradlach zobaczy mona bka perkoza rdzawoszyjego czapl siw ggaw cyraneczk ggola tracza nurogsiego zielonk kropiatk i urawia bory sosnowe puszczy zgorzeleckiej s równie jedn z ostatnich niowych ostoi gluszca w europie rodkowej a take domem dla sów tajgowych wlochatki i sóweczki unter zahlreichen vertretern der vögel ca 60 brutarten die meistens in den umliegenden teichen und sümpfen brüten kann man reiher rothalstauscher graureiher graugans krickente schellente gänsesäger kleines sumpfhuhn tüpfelsumpfhuhn und kranich die kieferwälder in puszcza zgorzelecka gelten auch als die letzten zufluchtsorte für auerhähne in mitteleuropa sowie als lebensraum für die sog taiga-eulen den raufußkauz und den sperlingskauz 5 mezi nescetné mnozství pták asi 60 hnízdících druh vtsinou hnízdícich na rybnících a mokadech je mozna uvidt bukace potápku rezavkrkou popelavou volavku husu velkou trace nurohusého zelenku chástale teckovaného a jeába borovicové lesy zgorzelecké pustiny jsou také jedním z posledních nízinných útocist hlusce ve stední evrop a také domovem pro tajgové sovy chlupatký a svecky 9 0 2 3 4 5 krokus wiosenny crocus sativus kolarz babka leccinum scabrum labd niemy cygnus olor wydra lutra lutra kumak nizinny bombina bombina 6 7 8 9 0 sóweczka zwyczajna glaucidium passerinum rzekotka drzewna hyla arborea gluszec tetrao urogallus ropucha paskówka epidalea calamita syn bufo calamita sosna drzewokosa pinus x rhaetica brgger puszcza zgorzelecka

[close]

p. 11

8 9 kultura kultur kultura das kulturelle leben dieser region besteht nicht nur aus vielen veranstaltungen die in den einzelnen städten und gemeinden regelmäßig organisiert werden alle die an der geschichte und an den bräuchen dieser gegend und deren einwohner interessiert sind können zwei museen und eine regionalkammer besuchen das in wgliniec eingerichtete muzeum kresów wschodnich präsentiert andenken an regionen aus denen die Übersiedler nach dem zweiten weltkrieg hierher gezogen sind es handelt sich um die bewohner des ehemaligen ostpolens aus der gegend um lwów tarnopol und stanislawów die eben in wgliniec kolo towarzystwa kulturní zivot v regionu to nejen cyklické akce konajici se v rzných mstech a obcech okresu kazdý kdo se zajíma o historii teto oblasti a o zvycích obcan moze navstívit dv muzea a regionální komoru vytvoené v wglicu muzeum východních pohraníci sbírá pámatky z region ze kterých pochazeji lidé ktei pisli do teto oblasti tsn po zakoncení druhé svtové války jedná se o obyvatel východního polského pohranici z okoli lvova tarnopole a stanislavova kteí zalozili v mst spolecnost pátel lvova a jizn-východních pohranici mezi nejdlezitjsí expozice muzeum pati jeden a pl metrova socha panny marie neposkvrnného pocetí i okolicznych miejscowoci na przestrzeni od xviii do xx wieku pielgnowanie pamici o kulturze strojach ludowych i rzemiole potrawach regionalnych i obyczajach w duym stopniu zawdzicza naley kolom gospody wiejskich natomiast lokalne zespoly folklorystyczne jak lasowianie z pieska jarzbina z zawidowa podolanie z czerwonej wody arki z arek rednich czy rozmaryn z bogatyni s dobrze znane nie tylko mieszkacom powiatu wród cyklicznych imprez kulturalnych oprócz wspomnianych jakubów w zgorzelcu jest organizowany mit der pflege und erweiterung der bestände aus dieser gegend befasst sich auch zespól szkoly podstawowej i gimnazjum im w jadwigi lskiej in dzialoszyn in der lokalen regionalkammer wurden gebrauchsgegenstände möbel dokumente und fotografien ausgestellt mit denen das leben der einwohner von dzialoszyn und den umliegenden orten im zeitraum vom 8 bis 20 jahrhundert dokumentiert wird zum bewahren der erinnerung an die kultur trachten und handwerk regionale gerichte und bräuche haben die landfrauenvereine einen wesentlichen beitrag geleistet lokale volkstanzgruppen wie lasowianie aus piesk jarzbina aus osetování pami o kultue lidových kostýmach a emesle regionálních pokrmach a tradicech v veliké míe je teba vdcit kruhm vesnických hospody nicmen místní lidové kapele jako lasowianie z pieska jarzbina z zawidowa podolanie z cervené vody arki z arkek stedních nebo rosemaryn z bogatyni jsou dobe známa nejen pro obyvatele okresu mezi pravidelné kulturní akce krom vzpomenutých jakub v zgorzelci je organizovan mezinárodní festival ecké písi msta görlitz zgorzelec a zawidów spolupoádá známý obyvatelm projekt via thea ycie kulturalne regionu to nie tylko imprezy cykliczne odbywajce si w poszczególnych miastach i gminach powiatu wszyscy zainteresowani histori tych terenów i zwyczajami mieszkaców mog odwiedzi dwa muzea i izb regionaln utworzone w wglicu muzeum kresów wschodnich gromadzi pamitki z regionów z których wywodz si mieszkacy przybyli na te tereny tu po zakoczeniu ii wojny wiatowej mowa o kresowiakach z okolic lwowa tarnopola i stanislawowa którzy zaloyli w miasteczku kolo towarzystwa miloników lwowa i kresów poludniowo-wschodnich do najcenniejszych eksponatów muzeum naley póltorametrowa 2 3 4 5 6 7 8 midzynarodowy festiwal piosenki greckiej miasta görlitz zgorzelec i zawidów wspólorganizuj znany mieszkacom projekt via thea podczas tego wydarzenia przestrze miejska staje si scen zarówno osobliwej poezji jak i fantastycznej zabawy stowarzyszenie kunia organizujc kolejn edycj nietypowego midzynarodowego festiwalu piosenki eglarskiej granicznej kuni szant zapocztkowalo now tradycj w powiecie natomiast bogatynia jest idealnym miejscem dla koneserów jazzu którego mona poslucha podczas corocznych listopadowych wieczorów jazzowych oraz halda jazz miasto jest take stolic lgarstwa od lat we wspólpracy z ogólnopolskimi mediami jest tu organizowany turniej malych form satyrycznych turniej lgarzy 9 0 bhem této akce mstský prostor se stává scénou i pozoruhodné básni stejn jako fantastické legrace sdruzení kunia poádá dalsí rocník neobvyklého mezinárodního festivalu plachetní písní hranicní kuni jachtingu zacalo novou tradici v okresu nicmén bogatynia je ideálním místem pro vsechny fanousky jazzu který je mozna poslechnout v rámci kazdorocních listopadních jazzových vecer a halda jazz msto je také hlavním mstem lháství -od let ve spolupraci s celopolskými mediami je zde poádaný turnir malých satirických forem turnir lhá wieczory jazzowe und halda jazz genießen kann die stadt ist auch die hauptstadt der comedians denn seit jahren wird hier in zusammenarbeit mit den gesamtpolnischen massenmedien der wettbewerb kleiner satirischer formen turnier der comedians veranstaltet zawidów podolanie aus czerwona woda arki aus arki rednie oder rozmaryn aus bogatynia sind nicht nur den einwohnern des landkreises bekannt unter den regelmäßigen kulturveranstaltungen wird in zgorzelec neben dem bereits erwähnten stadtfest jakubów auch das internationale festival griechischer lieder organisiert die städte görlitz zgorzelec und zawidów betreuen gemeinsam das den einwohnern durchaus bekannte projekt via thea während dieses ereignisses wird der ganze stadtraum zu einer bühne für einmalige dichtung und phantastische unterhaltung mit der veranstaltung einer weiteren ausgabe des untypischen internationalen festivals der seelieder graniczna kunia szant hat der verein kunia mit einer neuen tradition im landkreis begonnen bogatynia ist dagegen ein perfekter ort für alle fans von jazz den man auf den alljährlich veranstalteten listopadowe figura matki boskiej niepokalanej z kociola w buczaczu muzeum luyckie w zgorzelcu które znajduje si na odrestaurowanym przedmieciu nyskim zajmuje si badaniem i dokumentowaniem dziejów kultury i ycia codziennego mieszkaców polskich górnych luyc stal ekspozycj stanowi w pelni wyposaona izba luycka z xvii/xviii w na przedmieciu nyskim znajduje si take dom jakuba böhme zgorzeleckiego mistyka na cze którego organizowane s jakuby czyli wito starego miasta odbywajce si jednoczenie w zgorzelcu i görlitz jakuby klimatem nawizuj do pocztków miasta s spotkaniem z histori tacem muzyk teatrem i rzemioslem gromadzeniem zbiorów pochodzcych z tego terenu zajmuje si te zespól szkoly podstawowej i gimnazjum im w jadwigi lskiej w dzialoszynie w tutejszej izbie regionalnej zgromadzono przedmioty uytkowe meble dokumenty i fotografie obrazujce ycie mieszkaców dzialoszyna miloników lwowa i kresów poludniowo-wschodnich gegründet haben zu den wertvollsten exponaten des museums gehört eine anderthalb meter hohe figur der unbefleckten muttergottes aus der kirche in buczacz muzeum luyckie in zgorzelec das sich im prachtvoll restaurierten stadtteil przedmiecie nyskie befindet beschäftigt sich mit forschung und dokumentierung der geschichte kultur und des alltags der einwohner der polnischen oberlausitz das vollständig ausgestattete zimmer aus dem lasuitzer haus aus dem 7 8 jahrhundert wird im rahmen der dauerausstellung präsentiert in przedmiecie nyskie steht ebenfalls das haus von jakub böhme dem mystiker aus zgorzelec zu dessen ehren jakuby veranstaltet wird es ist ein altstadtfest das gleichzeitig in zgorzelec und görlitz gefeiert wird die stimmung von jakuby knüpft an die ursprünge der stadt an das fest ist ein treffen mit geschichte tanz musik theater und handwerk z kostela v buczaczu luzické muzeum v zgorzelci která se nachází na opravenem niském pedmstí zajima se zkoumánim a dokumentaci djin kultury a kazdodenního zivota obyvatel polských horních luzic stálou expozice tvoí pln vybavená luzická komora ze sedmnáctého osmnáctého století na niském pedmstí nacházi se také domov jakuba böhme zgorzelecko mistika na pocest kterého jsou organizované jakuby tz staromstské slavnosti která se konaji soucasn v zgorzelci a görlitz jakuby klimatický vztahují se k pocátkm msta jsou setkáním s historií tancem hudbou divadlem a emeslem shromazováním sklizn pochazejicích z této oblasti zajimaji se soubor základní skoly a gymnázia sv jadwigi slezké v dzialoszynie v místní regionální komoe shromázdno pedmty denní poteby nábytek dokumenty a fotografie zachycující zivot obyvatel dzialoszyna a okolních místnosti na pelomu od osmnáctého do dvacátého století przegld szkolnych zespolów teatralnych mlodzieowe zatargi z teatrem · werkschau der schultheatergruppen mlodzieowe zatargi z teatrem · pehled skolních divadelních tým mladezní spory z divadlem 2 wntrze izby luyckiej w zgorzeleckim muzeum luyckim · traditionelles lausitzer zimmer in muzeum luyckim in zgorzelec · vnitek luzické komory v zgorzeleckým luzickým muzeum 3 figura matki boskiej niepokalanej z kociola w buczaczu · figur der unbefleckten muttergottes aus der kirche in buczacz · socha panny marie neposkvrnného pocetí z kostela v buczaczu 4 dom jakuba böhme · haus von jakob böhme · dm jakuba böhme 5 izba regionalna w dzialoszynie · regionalkammer in dzialoszyn · regionální komora v dzialoszynie 6 jakuby wito starego miasta · jakuby wito starego miasta · jakuby svatek starého msta 7 zakladowa orkiestra dta kwb turów · werksorchester von kwb turów · podniková dechová hudba kwb turów 8 listopadowe wieczory jazzowe w bogatyni · jazz an novemberabenden in bogatynia · listopadové jazzové vecery v bogatyni 9 turniej malych form satyrycznych w bogatyni turniej lgarzy · wettbewerb kleiner satirischer formen in bogatynia turnier der comedians · turnir malých satirických forem turnir lhá 0 mlodzieowe zatargi z teatrem i nagroda · treffen der jugendlichen mit dem theater i preis · mladezní spory z divadlem i cena

[close]

p. 12

20 2 edukacja bildung vzdlávání das polnische bildungssystem umfasst kindergärten grundschulen gymnasien weiterführende oberschulen postlyzeale schulen kunstschulen sowie andere bildungseinrichtungen die schulpflicht in polen besteht vom 7 bis zum 8 lebensjahr die tätigkeit und organisation des bildungssystems wurden im gesetz über das bildungssystem vom 7 september 99 geregelt administrativ werden die kindergärten grundschulen gymnasien von den gemeinden beaufsichtigt weiterführende oberschulen unterliegen der administrativen aufsicht der landkreise vzdlávací systém v polsku zahrnuje mateské skoly základní skoly gymnazia stední skoly post-sekundární umlecké a dalsí skolní docházka je povinná od 7 do 8 rok zivota aktivity a organizace systému jsou definovány v zákon ze dne 7 záí 99 o systému vzdlávání mateské skoly základní skoly a gymnazia jsou vedene obcemi zatímco stední skoly podle okres szkoly powiatowe posiadaj atrakcyjn ofert kierunków ksztalcenia do najchtniej wybieranych kierunków zawodowych nale logistyka informatyka obsluga turystyczna gastronomia fryzjerstwo hotelarstwo energetyka telekomunikacja oraz profile wojskowe i sluby zdrowia mlodzie chtnie wybiera take typ ksztalcenia ogólnego którego wysoki poziom zapewnia dobry start na wysze studia die schulen im landkreis zgorzelec haben ein interessantes bildungsangebot am liebsten lassen sich die jugendlichen in solchen bereichen und berufen ausbilden wie logistik it fremdenverkehr gastronomie friseurhandwerk hotelwesen energie telekommunikation sowie militär und gesundheitswesen oft setzen die jungen leute auf die hier sehr starken allgemeinbildenden schulen um nach dem abitur an den hochschulen zu studieren okresní skoly nabízejí atraktivní skálu studijních obor nejoblíbenjsí jsou logistika informatika sluzby cestovního pohybu stravování kadenictví pohostinství energetika telekomunikace a také profile vojenské a zdravotnických sluzeb mladí lidé ochotn vybiraji typ vseobecného vzdlání kterého vysoká úrove poskytuje dobrý start v oblasti vysokého skolství system edukacji w polsce obejmuje przedszkola szkoly podstawowe gimnazja szkoly ponadgimnazjalne policealne artystyczne i inne nauka jest obowizkowa od 7 do 8 roku ycia dzialalno i organizacja systemu okrelone s w ustawie z dnia 7 wrzenia 99 r o systemie owiaty przedszkola szkoly podstawowe i gimnazja prowadzone s przez gminy natomiast szkoly ponadgimnazjalne przez powiaty na terenie powiatu zgorzeleckiego znajduje si 5 szkól ponadgimnazjalnych dla których jest on organem prowadzcym s to liceum ogólnoksztalcce im braci niadeckich zespól szkól ponadgimnazjalnych im emilii plater zespól szkól zawodowych i licealnych im górników i energetyków turowa w zgorzelcu oraz liceum ogólnoksztalcce im marii sklodowskiej-curie i zespól szkól zawodowych w bogatyni powiat prowadzi równie specjalny orodek szkolno-wychowawczy im marii grzegorzewskiej w zgorzelcu znajduje si te pastwowa szkola muzyczna i i ii stopnia im feliksa nowowiejskiego która mimo i nie jest jednostk podlegl powiatowi cile z nim wspólpracuje organizujc koncerty i zapewniajc opraw muzyczn podczas rónych uroczystoci im landkreis zgorzelec gibt es fünf weiterführende oberschulen die durch den landkreis geführt werden es sind liceum ogólnoksztalcce im braci niadeckich zespól szkól ponadgimnazjalnych im emilii plater zespól szkól zawodowych i licealnych im górników i energetyków turowa in zgorzelec sowie liceum ogólnoksztalcce im marii sklodowskiej-curie und zespól szkól zawodowych in bogatynia der landkreis führt auch specjalny orodek szkolno-wychowawczy im marii grzegorzewskiej in zgorzelec befindet sich ebenfalls pastwowa szkola muzyczna i i ii stopnia im feliksa nowowiejskiego zwar untersteht diese schule den kompetenzen des landkreises nicht aber sie arbeitet mit ihm eng zusammen indem sie konzerte organisiert und für musikalische untermalung bei verschiedenen feierlichkeiten garantiert v zgorzeleckým okrese je 5 stedních skol pro které je on hlavním orgánem jsou to vseobecn vzdláváci lyceum jm niadeckých bratr soubor stedních skol jm emilii plater soubor odborných skol a lycealních jm horník a energetik turowa v zgorzelci a také vseobecn vzdláváci lyceum jm marii sklodowskiejcurie a soubor stedních skol v bogatyni okres je také zodpovdnný za speciální skolno-vzdlavácí centr jm marii grzegorzewskiej v zgorzelci je také státní hudební skola prvního a druhého stupn jm feliksa nowowiejskiego která mimo ze není jednotkou podízenou okresní organizace úzce spolupracuje s ní poskytujíc koncerty a zhudebnní bhem rzných oslav.

[close]

p. 13

22 23 gospodarka wirtschaft hospodáství aufgrund der reichen vorkommen an braunkohle haben sich im landkreis zgorzelec der bergbau und die energieindustrie als dominierende industriezweige entwickelt außerdem gibt es hier kies sand und basaltvorkommen das industrielle herz im landkreis ist die stadt und gemeinde bogatynia mit den wirtschaftlichen säulen der region pge giek s.a niederlassung der kwb turów und pge giek s.a kraftwerk turów mit den verbundenen gesellschaften in diesen unternehmen sind insgesamt circa sieben tausend personen beschäftigt im süden der stadt zgorzelec befinden sich dagevzhledem k bohatým loziskm hndého uhlí dominantním hospodáským odvtvím v zgorzeleckým okrese je tzba a energetika krom toho vystupuji zdé také loziska strku písku a cedice nejprmyslovjsím místem okresu je msto a obec bogatynia s hospodáskými pilíí regionu pge giek as obor kwb turow a pge giek a.s elektrárna turow s existujícími s ní spolecnostemi tyto spolecnosti zamstnávají celkem asi sedm tysic zamstnanc zasé zgorzelec vyloucil v jizní cásti msta investicní téreny které byly zahrnuty do kamienno horské zvlástní ekonomické zóny v subspecyficzne poloenie powiatu zgorzeleckiego przy granicy z czechami i niemcami stwarza doskonale warunki do rozwoju przedsibiorczoci i handlu zgorzeleckie starostwo wychodzi naprzeciw potencjalnym inwestorom poredniczc w nawizywaniu kontaktów gospodarczych durch die besondere geographische lage des landkreises zgorzelec an der grenze zu tschechien und deutschland sind hervorragende voraussetzungen für die entwicklung des unternehmergeistes und handels geboten das landrastamt in zgorzelec kommt daher den potentiellen investoren entgegen und vermittelt gerne bei der aufnahme von geschäftskontakten specyfická polocha zgorzeleckého okresu na hranici s ceskou republikou a nmeckem nabízí vynikající podmínky pro rozvoj podnikání a obchodu zgorzelecký okresní úad schází naproti potenciálním investorm zprostedkováním v navázání obchodních kontakt z uwagi na bogate poklady wgla brunatnego dominujc galzi gospodarki w powiecie zgorzeleckim jest przemysl wydobywczy i energetyczny ponadto wystpuj tu zloa wiru piasku i bazaltu najbardziej uprzemyslowionym miejscem powiatu jest miasto i gmina bogatynia z filarami gospodarczymi regionu pge giek s.a oddzial kwb turów i pge giek s.a elektrowni turów z istniejcymi przy niej spólkami firmy te zatrudniaj lcznie ok siedem tysicy pracowników z kolei zgorzelec wydzielil w poludniowej czci miasta tereny inwestycyjne które zostaly wlczone do kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej jako podstrefa zgorzelec aktywny udzial w rozwoju gospodarczym powiatu ma istniejcy od 948 roku cech rzemiosl rónych i malej przedsibiorczoci instytucja zrzeszajca rzemielników rónych specjalnoci oraz drobnych przedsibiorców na terenie powiatu dziala równie prnie zppz zwizek pracodawców powiatu zgorzeleckiego którego jedn z podstawowych zasad jest cisla wspólpraca z samorzdem lokalnym gen die für investitionen bestimmten gebiete welche in die kamiennogórska specjalna strefa ekonomiczna als unterzone zgorzelec eingeschlossen wurden seit 948 ist die traditionsreiche cech rzemiosl rónych i malej przedsibiorczoci die handwerker verschiedener berufen und kleine unternehmer vereint an der wirtschaftlichen entwicklung des landkreises aktiv beteiligt im landkreis ist auch der zppz zwizek pracodawców powiatu zgorzeleckiego sehr engagiert zu dessen wichtigsten aufgaben unter anderen eine enge zusammenarbeit mit der lokalen selbstverwaltung gehört zone zgorzelec aktivní úcast na ekonomickém rozvoji okresu má existující od roku 948 cech emesl rzch a malých firem instituce sdruzující emeslníky rzných specialit a malých podnikatel na územi okresu psoci také rychle zppz sdruzení zamstnavatel zgorzeleckého okresu kterého jedním ze základních princip je úzká spolupráce s místní vládou jednostki wspierajce przedsibiorców einrichtungen zur unterstützung der unternehmer jednoty podporujici podnikatel zwizek pracodawców powiatu zgorzeleckiego ul reymonta 36 59-900 zgorzelec tel +48 505 22 098 +48 728 82 8 8 e-mail sekretariat@zppz.pl cech rzemiosl rónych i malej przedsibiorczoci ul warszawska 59-900 zgorzelec tel +48 75 77 52 584

[close]

p. 14

dane teleadresowe · kontaktanageben · teleadresní údaje centrum powiadamiania ratunkowego · notfallzentrale · centrum záchranní informace .2 policja · polizei · policie .997 stra poarna · feuerwehr · hasici .998 pogotowie ratunkowe · rettungsdienst · záchranná stanice .999 wielospecjalistyczny szpital spzoz w zgorzelcu · rettungsdienst am Öffentlichen krankenhaus in zgorzelec · multidisciplinárního nemocnicního zaízení v zgorzelci .75 77 22 900 placówka stray granicznej w zgorzelcu · grenzschutzdienststelle in zgorzelec · pracovist pohranicní stráze v zgorzelci .75 77 97 200 powiatowe centrum zarzdzania kryzysowego · zentrum für krisenmanagement im landkreis zgorzelec · okresní centrum krizního esení .75 77 9 999 starostwo powiatowe w zgorzelcu biuro obslugi interesanta · landratsamt in zgorzelec bürgerservice · okresní úad v zgorzelci kancelá obsluhy zájemce .75 77 6 555 informacja turystyczna w bogatyni · touristische auskunft in bogatynia · turistická informace v bogatyni .75 77 4 352 sdo.zgorzelec@strazgraniczna.pl zgorzelec@czkw.wro.pl boi@powiat.zgorzelec.pl starostwo powiatowe w zgorzelcu ul boh ii armii wp 8a 59 900 zgorzelec www.powiat.zgorzelec.pl e-mail boi@powiat.zgorzelec.pl godziny urzdowania poniedzialek pitek od 7.30 do 5.30 ® wydawnictwo reklamowe górscy www.gorscy.com.pl opracowanie starostwo powiatowe w zgorzelcu teksty ródlowe waldemar bena tlumaczenie j niemiecki szkola jzyków obcych lektor sp.j j czeski agnieszka niegula sklad i przygotowanie do druku www.gorscy.com.pl zdjcia waldemar bena piotr górski mariusz czajkowski dariusz szczurek monika krzeszewska-muzyka jakub socho magdalena woeltz krzysztof kasprzyk piotr tyszkiewicz zbiory starostwa powiatowego w zgorzelcu um zawidów ugim wgliniec um zgorzelec ogólnopolskiej grupy rajdowej stary wgliniec zspig w dzialoszynie anny krzesiewicz pge giek s.a oddzial elektrownia turów oraz pge giek s.a oddzial kwb turów partner projektu powiat görlitz publikacja powstala w ramach realizacji projektu pn wspólpraca samorzdów szans na rozwój regionu projekt jest wspólfinansowany ze rodków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu rozwoju regionalnego oraz 0 ze rodków budetu pastwa przy wsparciu euroregionu nysa euroregion neisse-nisa-nysa

[close]

p. 15[close]

Comments

no comments yet