İSTEK12-5

 

Embed or link this publication

Description

Summer10

Popular Pages


p. 1

w w w istek 1 2 c o m yaz summer 2010 sayi edition 05 ldan onlarca etkinlik haberi bu sayida baflar Öyküsü ecem dönmez badem lisesi ö¤rencileri braille alfabesi ö¤rendiler

[close]

p. 2[close]

p. 3

bar>fl dalan

[close]

p. 4

rlad>¤>m>z ve yay>n hayat>na yeni bir soluk getirdi¤ine inand>¤>m>z dergimiz art>k www.istek12.com internet adresinden online olarak da okunabilir yoruz görüfl ve önerileriniz için info@istek12.com our magazine

[close]

p. 5

bar>fl dalan s ile karfl>n>zday>z l boyunca okullar>m>zdan e¤itim politikam>za kurumsal geliflimimizden etkinliklerimize çocuklar>m>z>n baflar>lar>ndan uluslararas faaliyetlerimize sa¤l>ktan sanata kadar pek çok alanda bilgi veren güçlü bir kurumsal iletiflim arac oldu bir önceki say>m>zda 25 kurulufl y>ldönümümüz vesilesiyle okullar>m>zda yapt>¤>m>z çeflitli çal>flmalara genifl yer vermifltik bu y>l>n bizler için yay>nc>l>k politikalar>m>z anlam>nda da yine özel bir y>l oldu¤unu vurgulamadan geçemeyece¤im 25 y>l>m>zda baflta n ve kitab yay>n yelpazemize katt>k Önümüzdeki ö¤retim y>llar>nda da bilim edebiyat sanat içerikli yeni yay>nlar>m>z sizlerle buluflturmay hedefliyoruz bugün n 25 y>lda geldi¤i noktaya ö¤rencilerimizin ulusal s>navlarda sanatta sporda bilimde ve çeflitli kültürel alanlarda elde etti¤i baflar>lara bakt>kça gururum bir kat daha art>yor baflar>lar>m>zla asla yetinmeyip hep daha mükemmele yürürken azim ve heyecan artarak devam eden kurumumuzu daha güçlü bir gelece¤e tafl>ma gayreti gösteren çal>flma arkadafllar>ma baflar>lar>yla bizleri onurland>ran ö¤rencilerime ve de¤erli velilerime teflekkür ediyor sa¤l>kl mutlu ve huzurlu bir tatil diliyorum ba yazi editorial

[close]

p. 6

içindekiler contents english summary on page 51 14 stek eitim stek tutorial sizi daha iyi anl>yorum karindaki kiinin duygularini düüncelerini anlama karindaki kiinin hissettiklerini hissetme gibi deiik ekillerde tanimlanan empati yillar geçtikçe gelien bir beceridir sosyal sorumluluk social responsibility gören eller görme engellilerin umudu oldu rehberlik counseling stekkart guide english summary on page 49 04 haberler news english summary on page 52 18 prof dr yank yazgan anne babal>k için çok çal>flmak gerekiyor yanki yazgan anne ya da baba olmanin üzerinde bir meslek titizliiyle durulmasi gerektiini söylüyor 22 land>rmac yaklafl>m>n temel tafl Ö¤renci merkezli e¤itim yapilandirmaci constructivist yaklaim örencinin geçmi örenmelerinden de yararlanarak öretmen rehberliinde karilatii yeni bilgiyi anlamdirmasi ve yorumlamasi sürecidir stek bilim stek science dil eitimi language education yar>n>n bilim insanlar projeleriyle yar>flt 16 yla baflar>dan baflar>ya yüzüyor stek okullari tarafindan gerçekletirilen uluslararasi ngilizce dil Öretimi elt konferansi stek Özel atanur ouz okullari altinci sinif örencisi ecem henüz 12 yainda yüzmede ampiyonluklara ulati rekorlar kirdi anadolu nun dört bir yani geçmite üzerinde yaami sayisiz uygarliin kültür ve geleneklerinin mirasini sunar bizlere.

[close]

p. 7

40 öykü story english summary on page 54 mekan location Özge nin yaz tatili english summary on page 53 33 tarih history yeditepe Üniversitesi radyo sinema ve televizyon bölümü kitaplik stüdyolar tam book shelf donan>m ile e¤itime haz>r günefl ve denize efllik eden kitaplar n ad stek12 yay>n türü 3 aylik yerel süreli yönetim yeri brahimaa mah köftüncü sok p.k 34718 acibadem stanbul telefon 0216 326 34 15 faks 0216 326 34 31 info@istek12.com · www.istek12.com sorumlu yaz n kurulu deniz demirta yildiz köksalan dr selcen Özkaya seçil handan tovka gülçin sezgin seda serezli ahmet yavuz tasar>m ve yap>m cem sultan n rodos serüveni 37 english summary on page 54 english summary on page 54 44 Özge sinif öretmeninden karnesini alip da evin yolunu tuttuunda kendisini bekleyen üç aylik tatilin heyecani içindeydi fatih sultan mehmet in 1459 da doan olu ehzade cem osmanli tarihinin en gizemli ve karizmatik kiiliklerinden biridir teknik ve fiziki donaniminin yani sira modern olanaklariyla üniversite örencilerinin profesyonel düzeyde yayin yapmalarina imkân taniyor gezi ve izlenim travel salik health 400 fiövalye ile 100.000 osmanl denizcisine 6 ay dayanan ada rodos stek li alumni yaz aylar>nda gözlere dikkat fecri ebciolu sok selçuk apt no 5/4 34340 1 levent stanbul tel 0212 264 33 11 www.topprint.com.tr editör ahmet yavuz ahmet@topprint.com.tr görsel yönetmenler murat soysal elif f brahimolu stanbul dan from istanbul sayfa uygulamas koray aygün bask artpres matbaacilik san tic ltd ti nato cad no:2 kat:5 seyrantepe stanbul tel 0212 278 80 76 tüm haklar lamaz Özmen u¤urcan f>rsatlar kadar durdu¤unuz yer de önemli 34 english summary on page 53 english summary on page 53 30 38 tarihi upuzun kumsallari tavernalari ve yazin civil civil yaami ile marmaris ten 50 dakika uzaklikta bir gezi noktasi

[close]

p. 8

summary on page 45 haberler news 25 yafl>m>zda coflkulu ve gururluyuz atatürkçülü¤ü bir yaflam biçimi olarak benimsemifl ayd>n ve uygar gençler yetifltirmek üzere çeyrek as>rd>r varl>¤>n sürdüren n 25 yafl coflkuyla kutland bundan 25 y>l önce temelleri at>lan ve bugün türkiye nin en modern e¤itim kurumlar>ndan biri haline gelen l geride b>rakman>n heyecan>n yafl>yor 25 y>l>m>z>n flerefine düzenlenen etkinlikte n>n çok de¤erli yönetici akademisyen ö¤retmen çal>flan veli ve ö¤rencileri yeditepe Üniversitesi raç salonu nda bir araya geldi program öncesinde raç fuaye salonu nda yer alan 25 y>l n seslendirdi¤i birbirinden güzel eserlerle bafllayan program anaokulu ö¤rencileri ve rlad>¤ gösterilerle devam etti s>ras>yla çocuk korosu yeditepe Üniversitesi ö¤rencilerinin haz>rlad>¤ dans gösterisi ve ö¤retmen korosuyla devam eden program>n finalinde halk oyunlar ekibi izleyicilerden büyük alk>fl ald yaz summer 2010 4

[close]

p. 9

yeni nesil bilime çok karma imkân vermek yeteneklerini gelifltirmelerine yard>mc olmak ve gelece¤in bilim insan olma potansiyelini kazand>rmak hedefiyle hayata geçirilen gelece¤in n yetifltirme projesi bu çal>flmalar>n sonuncusu oldu badem okullar taraf>ndan n>f ö¤rencileri aras>nda düzenlenen projeye 31 okuldan 186 ö¤renci kat>ld n>n yap>ld>¤ final turunun ard>ndan her s>n>f seviyesinde ilk üç derece ve okul dereceleri belirlendi yar>flman>n birincilerine netbook bilgisayar ikincilerine dijital foto¤raf makinesi ve üçüncülerine ise mp3 çalar hediye edildi badem okullar taraf>ndan düzenlenen gelece¤in n yetifltirme projesi nde 6 7 ve 8 inci s>n>f ö¤rencileri becerileriyle umut verdi okul dereceleri 1 hasan fiado¤lu n>flar 1 Özge karatafl mahmut n>flar 1 mustafa baltac l n>flar 1 b burak günefl

[close]

p. 10

summary on page 45 hayallerin varsa her yer karalamaya de¤er görsel sanatlar derslerimizde ö¤rencilerimizin el becerilerini gelifltirmek yarat>c>l>klar>n ortaya ç>karmak toplumu bilinçlendirmek ve fark>ndal>k yaratmak amac>yla yap>lan çal>flmalar tüm h>z>yla sürüyor anaokulundan üniversiteye tüm s>n>f seviyelerinde yap>lan bu çal>flmalar ö¤rencilerimizin seçtikleri sanat kulüplerinde de pekifltiriliyor Ö¤rencilerimizin hayal güçlerini ve yarat>c>l>klar>n kullanarak yapt>¤ görsel çal>flmalar son olarak düzenlenen sergilerle genifl kitlelere ulaflt l boyunca görsel sanatlar dersinde yapt>¤ çal>flmalar nda nisan ay boyunca sanatseverlerle bulufltu hayallerin varsa her yer karalam aya de¤er slogan>yla aç>lan plastik sanat sergileri befliktafl denizcilik müzesi nin yan s>ra avrupa ve anadolu yakas>n>n büyük al>flverifl merkezlerinden maltepe carrefour tepe nautilus akmerkez astoria metroport ve cevahir in sergi salonlar>nda yer ald haberler news yer sultanahmet görev turizme katk n>f ö¤rencileri yabanc diller bölümü ö¤retmenleri koordinatörlü¤ünde bir sosyal sorumluluk projesi düzenledi Ö¤renciler 14 nisan da tüm gün sultanahmet te seçilen farkl mekânlarda ücretsiz gönüllü turist rehberli¤i yapt n eden yabanc misafirlere türk misafirperverli¤i eflli¤inde flehrimizdeki tarihi güzellikleri tan>tmak amac>yla uygulanan projede ö¤renciler nda sultanahmet semtinde yer alan hipodrom sultanahmet camii ayasofya gibi tarihi ve turistik mekânlar seçildi görevli olduklar mekânla ilgili araflt>rmalar yap>p rlayan ö¤renciler turistlerle konuflarak ücretsiz rehberlik yapabileceklerini bildirdiler gün sonunda toplam 200 turiste gönüllü rehberlik yaparak anket formu haz>rlayan ö¤renciler tuttuklar istatistikleri ö¤retmenlerine sundular Ö¤renciler böylece hem kendileri için hem de turistler için faydal bir projeye imza atm>fl oldular proje haziran ay>nda yeni ö¤rencilerle tekrar uygulanacak 25 y>l>m>zda 25.000 fidana hayat verdik l>nda anlaml bir sorumluluk projesine daha imza att 25.000 bin a¤açtan oluflan 25 y>l hat>ra orman n organizasyonuyla n dikimine ra ö¤retmenler veliler ve yöneticiler de kat>ld yaz summer 2010 6

[close]

p. 11

flt l pek çok etkinli¤e sahne oluyor nda stanbul konulu bir münazara yar>flmas düzenledi 19-22 mart tarihleri aras>nda gerçekleflen yar>flman>n ana temas stanbul du münazarada ö¤rencilerin çeflitli konulardaki bilgi ve birikimlerini ortaya ç>karmak ve tart>flma zenginli¤i yaratmak amac>yla siyaset sosyoloji ekonomi alanlar>nda farkl bafll>klara yer verildi ld>¤ yar>flmada ö¤rencilerin kendilerini ifade etme becerilerinin geliflmesi liseler aras>nda kültür ve bilgi paylafl>m>n>n sa¤lanmas ö¤renciler aras>nda sa¤lam ve köklü iletiflimlerin kurulmas amaçland prof dr Üstün dökmen velilerle bulufltu ndaki velileri ünlü psikolog yazar prof dr Üstün dökmen in verdi¤i seminerde bir araya getirdi ailede ve okulda kaliteli badem okullar psikolojik dan>flmanl>k ve rehberlik bölümü taraf>ndan badem okullar nda gerçeklefltirildi anadolu yakas>n>n çeflitli okullar>ndan 500 ün üzerinde velinin kat>ld>¤ seminerde prof dr Üstün dökmen iletiflim çat>flmalar empatik iletiflim suflörsüz yaflam çocukla ve ergenle uzlaflmak yaflama ve çal>flma sevinci bafll>klar>nda bilgi ve deneyimlerini esprili sunumuyla aktard 19 may>s n gündemi futbol badem ve belde okullar ö¤rencileri için 10-19 may>s gençlik ve spor haftas etkinlikleri çerçevesinde bir spor paneli düzenledi türk futbolu dünya futbolunun neresinde yönetici teknik direktör futbolcu yorumcu taraftar olarak ne yapmal>y>z sorular>na cevap aranan panele futbol dünyas>ndan ünlü isimler kat>ld ntv spor program yorumcusu r>dvan dilmen kas>mpaflaspor teknik direktörü y>lmaz vural befliktafl n a milli futbolcular m nda forma giyen futbolcu necip uysal ile ayn zamanda iyi bir futbol taraftar olan oyuncu gürkan uygun ö¤rencilerin sorular>n yan>tlad yaz summer 2010 7

[close]

p. 12

summary on page 45-46 liseli gençler türkiye sorunlar>na çözüm arad avrupa gençlik parlamentosu türkiye nin en önemli etkinli¤i olan ulusal seçim konferans n>n yedincisi 16-19 nisan tarihleri aras>nda ndan 185 lise ö¤rencisinin bir araya geldi¤i konferansta avrupa birli¤i nden e¤itime insan haklar>ndan güvenli¤e kadar sekiz farkl komitede belirlenen konular tart>fl>ld türkiye nin çeflitli illerinden konferansa kat>lan ö¤renciler avrupa birli¤i Çevre d>fl k komitelerinde ülke ve dünya sorunlar>n tart>flarak çözüm önerileri gelifltirdiler bu öneriler komitelerin oylar>na sunuldu ve kabul edilen çözümler bir kitapç>kta topland baz üniversite ö¤rencileri de konferansta liseli arkadafllar>na önderlik yaparak konferans baflkanl>¤ ve jüri üyeli¤i gibi görevler üstlendiler konferansta ayr>ca avrupa çap>nda düzenlenen etkinliklerde türkiye yi temsil edecek delegasyonlar da seçildi haberler news türkçe e¤itimi mercek alt>nda h>zl satrançta flampiyonlar belli oldu ndan düzenlenen h>zl satranç turnuvas 15 may>s cumartesi günü ilkö¤retim 6 7 ve 8 inci s>n>f ö¤rencilerinin kat>l>m>yla gerçekleflti türkiye satranç federasyonu lar>yla düzenlenen turnuvada flt tüm hamlelerin 15 ile 60 dakika aras>nda sabit bir sürede tamamland>¤ bir oyun temposuna sahip olan h>zl satranç turnuvas nda 6 nc s>n>flar kategorisinde gizem kahya 7 nci s>n>flar kategorisinde yunus emre y>lmaz ve 8 inci s>n>flar kategorisinde doruk aydemir birinci oldu lk ve ortaö¤retimde türkçe e¤itiminin sorunlar sempozyumu 17-18 nisan 2010 tarihlerinde n>n durumuyla ilgili görüfllerin belirlenmesini ve çözüme >fl>k tutulmas>n sa¤lamay hedefleyen sempozyuma milli e¤itim bakanl>¤ temsilcileri ilkö¤retim ve liselerde görev yapan türkçe ve türk dili edebiyat ö¤retmenleriyle üniversitelerden ö¤retim üyeleri kat>ld sempozyum için bildiri haz>rlayan akademisyen ö¤retmen ve yazarlar türkçe e¤itimi konusunu farkl bafll>klarla ele ald>lar haz>rlanan bildiriler bir kitapç>kta toplanarak kat>l>mc>lara da¤>t>ld yaz summer 2010 8

[close]

p. 13

oyuncaklar hasta çocuklar ebeveyn oldu türk k>z>lay p Ö¤rencileri uluslararas komitesi turkmscic iflbirli¤iyle düzenlenen ve çocuklar>n doktor korkular>n yenmeyi amaçlayan oyuncak ay hastanesi projesi ld proje kapsam>nda 3-7 yafl aras çocuklar ebeveyni olduklar hasta oyuncaklar>yla sembolik olarak hastaneye geldiler ve burada onlar t>p ö¤rencilerine tedavi ettirdiler muayene bittikten sonra da ö¤rencilerimize sertifika oyuncak doktor seti balon ve süt verildi projede turkmscic Üyes marmara yeditepe Çapa ve cerrahpafla t>p fakültelerinde e¤itim gören yaklafl>k 150 ö¤renci görev ald bahar flenlikle karfl>lad>lar badem okullar n>n düzenledi¤i bahar fienli¤i bu y>l da rekor kat>l>mla gerçekleflti 2 may>s ta yap>lan flenli¤e n yan s>ra kad>köy civar>nda oturan aileler de çocuklar>yla kat>ld yaklafl>k 2 bin 500 kiflinin kat>ld>¤ flenlikte çocuklar çeflitli oyunlarla e¤lendi yeni e¤itim y>l haz>rl>klar flimdiden bafllad 2010 2011 e¤itimÖ¤retim y>l>na nav 17 nisan günü n tüm kampüslerinde yap>ld 4 üncü 5 inci ve 6 nc s>n>fa bafllayacak ö¤renciler türkçe matematik fen bilgisi sosyal bilgiler derslerinden 7 ve 8 inci s>n>fa bafllayacak ö¤renciler ise türkçe matematik fen bilgisi sosyal bilgiler ve nava girdiler n>flar ise s>navdan muaf tutuldu bu ö¤renciler için aday kay>t yöntemi ve ö¤renci tan>ma görüflmesiyle kay>t yap>labilecek s>nav>n yan s>ra okul tan>t>m günü de ayn gün tüm kampüslerde gerçekleflti 2010 yaz summer 9

[close]

p. 14

summary on page 46 n bilinçli tercihlerle yap>lmas>na yard>mc olmay amaçlayan ndan düzenlenen tan>t>m günleri nde bu y>l da yerini ald etkinlikte veliler çocuklar için en uygun okulu seçme karar>n verirken türkiye nin en iyi özel ilkö¤retim okullar>n bir arada tan>ma f>rsat>n da buldular n açmak ve onlar bilinçlendirmek için organize etti¤i seminer ve söyleflilerine devam ediyor düzenlenen son organizasyonlar>n konular deprem spor ve madde ba¤>ml>l>¤ oldu kara ö¤rencileri deprem s>ras>nda ve sonras>nda yap>lmas gerekenler konusunda bilinçlendirirken gençlik ve spor konulu söyleflide ünlü basketbolcu m Önleme ve ml>l>¤ konusunda lise ve fen lisesi ö¤rencilerimizle söyleflti matemati¤i seven ö¤renciler olimpiyatlarda bulufltu n>flar aras>nda iki aflamal olarak düzenlenen matematik olimpiyatlar nda kazananlar belli oldu yar>flma sonunda 4 üncü s>n>flar kategorisinde Üsküdar milli e¤itim vakf n>flar kategorisindeyse büyük ödülü kazanan beyaz>t ford otosan nava kat>lan ö¤rencilere kat>l>m belgesi verilirken ikinci aflama sonras>nda dereceye giren ö¤rencilerden birinci olanlara laptop ikinci olanlara dijital kamera ve üçüncü olanlara tafl>nabilir hard disk hediye edildi yaz summer 2010 10

[close]

p. 15

yaz okullar bafll>yor 2009-2010 dönemi sona ererken nda iki dönemde ve 6-14 yafl grubu için tam ve yar>m günlük seçenekleri bulunan programda yüzme basketbol voleybol jimnastik tenis ve futbol branfllar bulunuyor Çocuklar>m>z>n spor saatleri d>fl>nda dinlenmesi amac>yla da de¤iflik aktivite ve oyunlarla alternatif programlar uygulan>yor dörder hafta süreyle iki döneme ayr>lacak yaz okulunda tarihler flöyle · birinci dönem 21 haziran-16 temmuz 2010 · ld>r kalbimizde s coflkusu 23 nisan ulusal egemenlik ve Çocuk bayram n>n 90 ve büyük Önder mustafa kemal atatürk ün samsun a ç>k>fl>n>n 91 y>l tüm n>n sergiledi¤i çeflitli dans gösterileri okul korolar>n>n seslendirdi¤i flark>lar ve marfllara hep bir a¤>zdan efllik eden na yarafl>r bir flekilde gururla kutlad 90 y>l önce do¤an yeni türk devleti nin cumhuriyet çocuklar olarak bizler dünün bugünlerin bugünün de yar>nlar>n haz>rlay>c>s oldu¤unun bilincindeyiz gelibolu yar>madas her y>l oldu¤u gibi türk tarihinin en büyük kahramanl>k destan>n hat>rlad yitirilenlere a¤lad avustralya yeni zelanda ve türkiye halklar>n>n paylaflt>¤ ortak tarihin çok önemli bir parças>n temsil eden gelibolu yar>madas Çanakkale savafllar n>n 95 inci y>l>nda da büyük gösterilere sahne oldu k Çanakkale savafllar n anlatan minik hikâyeleri danslarla flark>larla türkülerle bir flova dönüfltüren ve cem kurto¤lu taraf>ndan haz>rlan>p yönetilen müzik direktörlü¤ünü müzik ö¤retmenimiz o¤uz kasap n üstlendi¤i onlar ki adl gösteride ndan organize edilen etkinlikle ülkenin dört bir yan>ndan vatanlar>n savunmak için sevdiklerinden kopup gelen binlerce kahraman mehmetçik taraf>ndan yaz>lan Çanakkale destan k>nal ali seyit onbafl yahya Çavufl gibi adlarla ölümsüzlefltirildi yaz summer 2010 11

[close]

Comments

no comments yet