Biuletyn Informacyjny Infrastruktury Nr 2012-4

 

Embed or link this publication

Description

Kwietniowy numer Biuletynu Informacyjnego Infrastruktury

Popular Pages


p. 1

ministerstwo transportu budownictwa i gospodarki morskiej glÓwna biblioteka komunikacyjna biuletyn informacyjny infrastruktury nr 4 issn 1689-8044 kwiecie 2012

[close]

p. 2

2 glówna biblioteka komunikacyjna prowadzi i koordynuje sprawy udostpniania i przeplywu informacji naukowej w resorcie w zakresie ekonomiki organizacji i zarzdzania w dziedzinie transportu drogowego kolejowego lotniczego eglugi ródldowej transportu miejskiego budownictwa gbk pelni jednoczenie funkcj zakladowego orodka informacji naukowej ministerstwa transportu budownictwa i gospodarki morskiej w tym charakterze dokumentuje literatur fachow oraz tworzy bank danych obejmujcy bazy kom ­ opisy dokumentacyjne artykulów z czasopism polskich i zagranicznych obejmujce szeroko pojt problematyk resortow oraz opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych i specjalnych gromadzonych w glównej bibliotece komunikacyjnej bib ­ opisy bibliograficzne wydawnictw ksigozbioru historycznego biblioteki czas informacje o czasopismach gromadzonych w gbk udostpnia dokumenty informacyjne takie jak tematyczne zestawienia dokumentacyjne tlumaczenia literatur firmow informatory katalogi oraz inne materialy informacyjne dokumentuje polsk i zagraniczn literatur z zakresu transportu budownictwa gospodarki morskiej wykonuje na zamówienie tematyczne zestawienia zawierajce opisy dokumentacyjne wybranych pozycji z literatury krajowej i zagranicznej zwizane z tematyk gromadzonych zbiorów prowadzi obslug informacyjn w ramach systemu sdi gromadzi opracowuje i udostpnia take w ramach wypoycze midzybibliotecznych wydawnictwa ksiki czasopisma normy zbiory specjalne dokumenty informacyjne tlumaczenia sprawozdania z wyjazdów zagranicznych rozklady jazdy katalogi oraz inne materialy z dziedzin tematycznie zwizanych z prac resortu prowadzi prace bibliograficzne udziela take telefonicznie informacji bibliograficznych i bibliotecznych wydaje · miesicznik biuletyn informacyjny infrastruktury ­ zawierajcy opracowania i streszczenia najwartociowszych pozycji problemowych dotyczcych transportu budownictwa i lcznoci wybranych z fachowych czasopism zagranicznych · kwartalnik wykaz waniejszych nabytków glównej biblioteki komunikacyjnej · rocznik wykaz czasopism krajowych i zagranicznych otrzymywanych przez gbk wykonuje na zamówienie odplatnie kserokopie wybranych fragmentów z materialów gromadzonych w bibliotece gbk jest czynna codziennie oprócz sobót w godz 900 ­ 1500 tel 630-10-62 tel fax 630-10-57 e-mail bdybicz@transport.gov.pl dezyderaty dotyczce wydawnictw informacyjnych pisemnie lub telefonicznie prosimy kierowa do glównej biblioteki komunikacyjnej przy ministerstwie transportu budownictwa i gospodarki morskiej ul chalubiskiego 6 00-928 warszawa redaktor biuletynu informacyjnego infrastruktury ­ elbieta malinowska tel 630-10-56.

[close]

p. 3

3 spis treci i problemy ogÓlnoresortowe 4 39 jeden bilet dla calych niemiec 4 40 telefon komórkowy biletem 6 41 wysza efektywno kolei i przewozów kombinowanych 7 ii transport kolejowy 9 42 20 lat kolei duej prdkoci w niemczech ­ perspektywy krajowe i midzynarodowe 9 43 konkurencja kolejowa we francji pierwszy bilans 15 44 rozbudowa konwencjonalnej sieci kolejowej w chinach 17 45 intramodalna konkurencja w organizowaniu przesylek calowagonowych 21 iii transport samochodowy 23 46 rosyjskie perspektywy rozwoju rynku transportu elektrycznego 23 iv transport lotniczy 25 47 sektor lotniczy sprzeciw wobec unijnej dyrektywy o handlu uprawnieniami do emisji spalin 25 48 biopaliwo dla lotnictwa 27 v transport morski i rÓdldowy 29 49 kontener instrumentem odrodzenia eglugi ródldowej 29 vi transport miejski 31 50 rok 2012 decydujcy dla amerykaskiego transportu miejskiego 31 51 wielka rozbudowa metra w paryu 33 52 budowa kolei rednicowej crossrail w londynie 35 53 kolonia polityka transportowa kvb 38 ze wiata 40 transport kolejowy 40 transport morski i ródldowy 41 transport miejski 43 wykaz zagranicznych czasopism dokumentowanych przez gbk w roku 2012 45

[close]

p. 4

4 i problemy ogÓlnoresortowe 39 jeden bilet dla calych niemiec janssen a l krings d ein ticket für ganze deutschland der nahverkehr ­ 2012 nr 1-2 s 7-11 slowa kluczowe niemcy transport publiczny przewozy pasaerów bilet elektroniczny integracja transportu system pobierania oplat technologia informatyczna interoperacyjno bilet elektroniczny którego parametry funkcjonalne s zapisane na karcie chipowej pozwala na znaczne rozszerzenie funkcjonalnoci w niemczech opcja eticket deutschland umoliwia elektroniczne rozliczanie nalenoci za przejazd komunikacj publiczn na obszarze calego kraju co pozwala pasaerowi unikn klopotów zwizanych z koniecznoci zakupu tradycyjnych biletów przejazdowych brakiem drobnych monet do obslugi automatu biletowego lub zgubieniem karty rocznej nie wydaje si duplikatów w 2005 r powstal techniczny i organizacyjny standard dla systemu elektronicznych rozlicze nalenoci za przejazd efm aplikacj t opracowano na zlecenie zrzeszenia niemieckich przedsibiorstw komunikacyjnych vdv we wspólpracy z przemyslem celem projektu jest wsparcie klientów publicznej komunikacji pasaerskiej i umoliwienie korzystania z jednego medium elektronicznego karty chipowej telefonu komórkowego przy bezgotówkowym placeniu za wszystkie rodzaje biletów w ten sposób eliminuje si wiele barier rónice pomidzy taryfami poszczególnych przewoników korzystanie z oferty staje si latwiejsze i bardziej atrakcyjne dla uytkownika publicznych rodków transportu z udogodnie jakie daje eticket pasaerowie mog ju korzysta w niektórych regionach niemiec m in w duej czci nadrenii-westfalii schwäbisch hall ostalb mobil na kolei w zaglbiu saary oraz lipsku i halle rok 2011 stanowil dla projektu eticket decydujcy etap wdraania interoperacyjnego biletu elektronicznego dla calych niemiec ju wiosn wydano pieciomilionow kart chipow obecnie 120 przedsibiorstw i zrzesze uczestniczy w realizacji projektu karty chipowe przynosz roczny obrót w wysokoci ponad 1 mld co odpowiada dziesitej czci lcznych przychodów niemieckiej komunikacji publicznej pónym latem 2011 r pierwsze abonamenty z opcj eticket wydano w berlinie i brandenburgii wbb w polowie roku ju prawie 300 tys pasaerów autobusów kolei i promów uywalo kart chipowych od jesieni 2011 r testy tego rozwizania przeprowadzano w hamburgu zacht byl 25-proc rabat w 2012 r wraz ze zmian rozkladu jazdy klienci zrzeszenia transportowego ren-men rmv zostali wlczeni do systemu eticket do projektu dolczyl wkrótce frankfurt gdzie pasaerowie uzyskali moliwo nabywania biletów jednorazowych take za porednictwem telefonu komórkowego nowinki techniczne wprowadzane w rejonach o duej gstoci zaludnienia oraz w kolejnych wytypowanych orodkach heilbronn bielefeld münster generuj obecnie znacznie wiksze obroty przedsibiorstw komunikacyjnych wprowadzenie biletów elektronicznych wyranie przyspiesza i usprawnia organizacj przewozów pasaerskich uczestniczce w projekcie przedsibiorstwa komunikacyjne maj zapewnione bezpieczestwo prawne do dzisiaj kontrakty zawarlo ponad 60 przedsibiorstw komunikacyjnych w listopadzie 2011 r vdv przedstawilo strategi w zakresie eticket deutschland nadrzdnym celem zrzeszenia pozostaje budowa struktury elektronicznego przetwarzania na podstawie aplikacji ródlowych vdv dziki niej zostan stworzone zaloenia dla zastosowa interoperacyjnych kade uczestniczce w projekcie przedsibiorstwo moe decydowa o wprowadzeniu jednego lub kilku wariantów rozwizania eticket oplata elektroniczna eticket ew z automatycznym obliczaniem nalenoci za przejazd z interoperacyjnoci lub bez ale zaleca si ograniczanie rónorodnoci stosowanych rozwiza grupa specjalistów z vdv ma za zadanie wspiera rozwizania koncepcyjne i dalszy rozwój na podstawie aplikacji ródlowych dotyczy to m in.

[close]

p. 5

5 optymalizowanego strategicznego sterowania aplikacjami oraz opracowania cen uslug i taryf podgrupa robocza etarif te dzialania stanowi podstaw do wypracowania wspólnego standardu eticket dla calych niemiec dzisiejszy stan rozpowszechnienia technologii moe rodzi pytanie czy tworzenie mocno rozbudowanego pod wzgldem sprztowym systemu biletów elektronicznych jest w ogóle potrzebne wydaje si e wystarczajcymi narzdziami mog by smartfon z odpowiedni aplikacj czy te karta platnicza lub mobilne rozwizania radiowe jednak wymagania dotyczce stabilnego bezpiecznego i funkcjonalnego systemu zarzdzania nalenociami za przejazd efm dobitnie wiadcz e nie s to wystarczajce rozwizania system eticket musi mie nastpujce parametry funkcja oplaty polegajca na pozyskaniu wplywów pieninych prepaid i/lub postpaid obliczanie nalenoci za jazd zarzdzane innym systemem w tle kontrola prawidlowoci naliczania nalenoci lub dostp do systemu komunikacji publicznej techniczne innowacje ostatnich lat maj zazwyczaj wplyw na atrakcyjno oferty przedsibiorstwa komunikacyjnego google wallet bezdotykowe karty bankowe mpass uytkownika radiowego systemu mobilnego nie s to jednak pelne systemy i nie spelniaj podstawowych wymaga z punktu widzenia publicznej komunikacji pasaerskiej aden z dostpnych na rynku produktów nie stanowi alternatywnego rozwizania dla eticket poniewa wszystkie one potrzebuj wsparcia tego systemu pracujcego otwarcie lub w tle istniejce ju systemy eticket aplikacja vdv na karcie chipowej lub w telefonie komórkowym touch&travel handyticket 2dbarcode s w stanie spelni podstawowe wymagania warianty tych rozwiza stosowane jako pelne systemy wykazuj szereg wad i zalet oraz zagroe z punktu widzenia klienta oraz przedsibiorstw komunikacyjnych zalet systemów eticket zgodnych ze standardem ka jest moliwo migracji do pelnego systemu interoperacyjnego standard ka w wyniku dlugoletnich dowiadcze moe znale zastosowanie w licznych projektach dotychczas tylko system eticket deutschland jest systemem w pelni bezpiecznym uniemoliwiajcym kopiowanie biletów przyjcie systemu do realizacji przez centralny orodek rozjemczy zvm oraz instytucj kontroln koses umoliwia dalsze rozpowszechnianie eticket deutschland jako wielkoobszarowego interoperacyjnego systemu pobierania oplat efm interfejsem w lcznoci pomidzy przedsibiorstwami komunikacyjnymi i kontrolnymi jest zvm dla sieci interoperacyjnej ion która stanowi pierwszy element skladowy systemu drugim elementem skladowym jest instytucja kontrolno-uslugowa koses funkcjonujca w ogólnym systemie efm kontrola w pojazdach oraz ewentualne blokada kart naduycie próba kradziey lub utrata karty nastpuje w oparciu o bank danych koses trzecim wanym skladnikiem jest centralny system producenta aplikacji asm za pomoc którego odbywa si zarzdzanie bezpieczestwem realizacja dodatkowych funkcji przekazywania danych oraz kocowe zarzdzanie kluczami oraz kryptogramami systemy efm o zasigu wielkobszarowym takie jak wariant 3b eticket deutschland be in/be out dotychczas byly wykorzystywane do testów terenowych oraz jako projekty pilotowe w szwajcarii badano projekt easy ride 2001 a drezdeskie zaklady komunikacyjne testowaly projekt allfa 2005 przewidziano funkcjonowanie urzdze bez specjalnego zaangaowania pasaera karta chipowa wysyla przy wsiadaniu i wysiadaniu sygnaly do pokladowego komputera naleno za przejazd jest obliczana automatycznie funkcjonowanie wielkoobszarowego systemu mimo starszej technologii wytwarzania nie generowalo wysokich kosztów pomylne zakoczenie obu pilotowych projektów pozwolilo na kontynuacj budowy systemów o rónym poziomie zaawansowania technicznego dziki temu przemysl mógl podj si projektowania systemów be-in/be-out te okolicznoci umoliwily przeprowadzenie studium wykonalnoci okrelenie stanu zaawansowania technicznego systemów be-in/be-out dokonanie analizy i oceny konkretnych rozwiza pod wzgldem moliwoci uruchomienia systemu komercyjnego okazalo si e systemy be-in/be-out s dojrzale pod wzgldem technicznym i moliwe jest kontynuowanie prac rozwojowych dodatkowe badania mialy wykaza czy i jakie procedury

[close]

p. 6

6 naley przyj dla realizacji systemów zgodnych ze standardem ka niezbdna byla take weryfikacja ilociowa oszacowa teoretycznych i wlaciwoci technicznych w zakresie specyficznym dla publicznej komunikacji pasaerskiej interoperacyjno jest wymagana nie tylko w komunikacji krajowej ale take w ruchu midzynarodowym zakoczone w 2010 r unijne studium interoperable fare management project ifm przy wykorzystaniu tzw mapy drogowej pozwolilo na zademonstrowanie funkcjonalnej karty chipowej zgodnej ze standardem ka oprócz vdv-ka przewiduje si wykorzystanie karty w systemach innych krajów europejskich calypso francja belgia i itso w brytania w 2011 r w luksemburgu zdecydowano si na korzystanie z systemu na bazie karty chipowej ka który powinien jednoczenie wspólpracowa z aplikacjami calypso transgraniczne polczenia pasaerskie rejonu akwizgranu z holandi wymagaj pilnego wdroenia systemu interoperacyjnego po eksperymentalnym zastosowaniu karty ifm okazalo si e kart chipow systemu eticket deutschland mona dostosowa do wspólpracy z holenderskimi aplikacjami zapewnienie interoperacyjnoci ustanowionego standardu wymaga uporania si z nastpujcymi zadaniami okrelenie taryf oraz zaprojektowanie modulów kontrolnych wyjanienie kwestii finansowych przeplyw platnoci pomidzy uczestnikami systemu eticket oraz ustalenie sposobu zarzdzania bldami bardzo popularnym haslem jest obecnie e-mobilno która nabiera coraz wikszego znaczenia wobec zmniejszajcych si zasobów surowcowych punkt cikoci nowych rozwiza w zakresie e-mobilnoci przesuwa si z aut prywatnych na systemy komunikacji publicznej nowe i przyjazne rodowisku technologie znajduj wyraz w rozwizaniach mobilnoci multimodalnej rozwoju sieci informacyjnych i odpowiadaj nowym potrzebom yciowym zwlaszcza mlodego pokolenia oprac m ucieszyski 40 telefon komórkowy biletem wirth b das handy als ticket nutzen der nahverkehr ­ 2012 nr 1-2 s 12-14 slowa kluczowe niemcy transport publiczny przewozy pasaerów telefon komórkowy usluga telekomunikacyjna technologia informatyczna bilet przejazdowy system pobierania oplat internet lczno bezprzewodowa koleje niemieckie wraz z partnerami z rynku przewozów pasaerskich i przemyslu stawiaj na ponadregionaln uslug eticketing polegajc na wykorzystaniu moliwoci technicznych telefonów komórkowych dziki projektowi touch&travel db oferuj klientom ulatwienia w dostpie do komunikacji pasaerskiej moliwo uycia telefonu komórkowego jako mobilnego rodka pozwalajcego na uiszczenie oplaty za podró pocigiem nie jest do tego potrzebna znajomo taryf przewozowych ani zakup tradycyjnego biletu klient uywa procedury check-in/check-out przed podró i po rejestruje si na dworcu lub przystanku dane z rejestracji s przekazywane za porednictwem sieci do systemu naziemnego który ustala przebyt tras i oblicza naleno klienci rejestruj si jednorazowo do systemu touch&ravel z pomoc telefonu komórkowego mog korzysta take z jazd pojedynczych autobusem lub kolej otrzymuj wówczas miesiczne rozliczenie kosztów podróy dokumenty podróy s dostpne do weryfikacji na stronie internetowej www.touchandtravel.de pasaerowie mog korzysta z rónych rodków transportu metro pocigi ice system przewiduje równie moliwo przesiadek kontrola biletów polega na okazaniu telefonu komórkowego który jest sprawdzany przy pomocy przenonego urzdzenia kontrolnego idea wykorzystywania telefonu komórkowego jako medium dostpowego uprawniajcego do jazdy jest bliska realizacji telefony w systemie touch&travel komunikuj si bezprzewodowo z prostymi punktami kontaktowymi zlokalizowanymi na dworcach lub przystankach zblienie aktywnego telefonu do punktu kontaktowego

[close]

p. 7

7 wystarcza do zestawienia polczenia które wykorzystuje procedury znane z obslugi kart bezdotykowych dla tych celów telefon komórkowy musi by wyposaony w technologi nfc near field communication która umoliwia przekazywanie danych drog radiow do dyspozycji uytkowników w pierwszej fazie wdraania systemu touch&travel partnerzy uczestniczcy w projekcie oddali odpowiednie mobilne terminale telefony komórkowe od pocztku 2008 r trwa testowa eksploatacja touch&travel w której uczestnicz zaklady komunikacyjne z berlina bvg i poczdamu vip operatorzy sieci mobilnych vodafone telekom i o2 oraz partnerzy technologiczni z przemyslu i kolei db wdraaniu projektu towarzysz liczne badania rynku ju podczas pierwszej fazy testowej eksploatacji ponad 80 klientów uznalo tego rodzaju dostp do publicznej komunikacji pasaerskiej za latwy i oszczdzajcy czas zaawansowane telefony komórkowe wyposaone w technologi nfc s ju dostpne na rynku inne sektory gospodarki s take zainteresowane podobnym rozwizaniem kasy oszczdnociowe zamierzaj przestawi 45 mln kart na technologi bezdotykow wikszy popyt na telefony z technologi nfc zapowiada te akceptacja handlowców szybki rozwój rynku smartfonów otwiera calkiem nowe moliwoci do ich naley m.in pozycjonowanie przestrzenne technologia ta jest skuteczniejsza ni urzdzenia gps które odmawialy posluszestwa w tunelach metra na podziemnych dworcach czy zabudowanych gsto ulicach dostpno wspólczesnych urzdze jest wiksza dziki informacjom przekazywanych drog radiow lub autolokacji za porednictwem sieci wlan niezastpion okazuje si moliwo fotografowania która pozwala na latw analiz kodów kreskowych przy pomocy telefonu komórkowego od stycznia 2011 r konsekwentnie prowadzono pilotow eksploatacj telefonów z aplikacjami specjalistycznymi iphone które umoliwiaj okrelanie poloenia skanowanie kodów kreskowych touch&travel oraz wprowadzanie numeru punktu kontaktowego aparaty iphone app zostaly bardzo dobrze przyjte przez klientów w celu udostpnienia sieci dla wszystkich wariantów nowe punkty kontaktowe wyposaono w chipy nfc i ujednolicon numeracj przystanków aktualnie nowa technologia pozwala na korzystanie ze wszystkich polcze dalekobienych db oraz wybranych relacji zagranicznych w rejonie dzialania zrzeszenia komunikacyjnego ren-men rmv nfc objto caly podmiejski ruch kolejowy dostpne w tej technologii s wszystkie rodki transportu we frankfurcie n/menem berlinie i poczdamie przygotowywana jest rozbudowa uslug regionalnych rmv planuje wprowadzenie do koca 2012 r oferty roll-out stanowicej rozszerzenie strategii mobilnoci w oparciu o bilety elektroniczne eticketing w celu dalszych ulatwie w nabywaniu biletów z uslugi touch&travel mog korzysta pelnoletni 18 lat uytkownicy mobilnych sieci telekom i vodafone oprac m ucieszyski 41 wysza efektywno kolei i przewozów kombinowanych mehr effizienz für den bahn und kombiverkehr verkehr 2011 nr 51-52 s 6 slowa kluczowe transeuropejska sie transportowa infrastruktura transportu integracja transportu transport intermodalny transport kombinowany przewozy midzynarodowe standaryzacja interoperacyjno transport kolejowy transport samochodowy wspólpraca midzynarodowa polityka transportowa liczne europejskie instytucje i organizacje od dziesicioleci czyni wysilki na rzecz poprawy infrastruktury dla transportu midzynarodowego do najwaniejszych inicjatyw nale ter oraz tem trans european railway projekt kg onz ma na celu rozwój sieci kolejowej i przewozów multimodalnych na obszarze pastw partnerskich optymalizacj sieci

[close]

p. 8

8 kolejowej na obszarze europy rodkowej i wschodniej oraz polcze kolejowych z europ zachodni i poludniow porozumienie o wspólpracy w zakresie midzynarodowego projektu kolejowego zawarto w 1988 r w ramach europejskiej komisji gospodarczej ekg 1 stycznia 1993 r ustanowiono fundusz powierniczy który przejl finansowanie zarzdzaniem i organizacj ter czlonkami projektu s armenia azerbejdan bonia i hercegowina bulgaria chorwacja czechy gruzja grecja wgry wlochy litwa polska rumunia rosja slowacja slowenia turcja oraz ukraina status obserwatora sieci kolejowe krajów partnerskich powinny zosta wkrótce dostosowane do standardów porozumienia europejskiego dotyczcego midzynarodowych linii kolejowych european agreement on main international railway lines ­ agc transeuropejska sie transportowa obejmuje przede wszystkim korytarze ter które rozwijane s we wspólpracy z uni europejsk w taki sam sposób jak bliniaczy projekt dotyczcy autostrad tem trans european motorway w ramach tego samego masterplanu dla infrastruktury w krajach czlonkowskich celem jest analogicznie do sieci transeuropejskich zgodnych ze standardem agc/agr opracowanie podsystemu sieci bazujcych na standardach ter tak opisany system sieci niszej kategorii ma sluy uzupelnieniu brakujcych ogniw sieci ter dziki wspólnej bazie danych dla krajów czlonkowskich moliwa jest wymiana informacji o ich sieciach kolejowych i przewonikach dla austrii sie ter ma priorytetowe znaczenie poniewa odpowiada dokladnie zaloeniom polityki transportowej pastwa promocja przewozów kombinowanych i transportu kolejowego oraz transfer przewozów z dróg na kolej ter wpisuje si take w strategi wypracowan na konferencji europejskich ministrów transportu rozwój infrastruktury transportu zgodnie z zasadami ochrony rodowiska ze szczególnym uwzgldnieniem ekologicznych rodków transportu geograficzne poloenie austrii wymusza rozwój infrastruktury transportu dostosowanego kompatybilno oraz powizanego interoperacyjno kraj spelnia rol pomostu pomidzy europ zachodni i wschodni lczcego ogólnoeuropejski system kolejowy poniewa ter obejmuje te kraje nie nalece do unii np wschodnioeuropejskie sieci kolei szerokotorowych ter s wic wane dla powiza gospodarczych austrii z krajami europy rodkowej i wschodniej w ostatnich latach oprócz inicjatyw na rzecz rozwoju euroazjatyckich polcze transportowych rozszerza si wspólpraca z organizacjami rodkowoeuropejskimi osd oraz cei od kiedy austriackie kierownictwo projektu ter przejlo przed dwoma laty take zarzdzanie projektem tem obserwuje si zintensyfikowan wspólprac intermodaln transportu kolejowego i samochodowego w rozwój transportu angaowane s coraz liczniejsze obszary techniczne i gospodarcze zagadnienia energetyczne nowe technologie w komunikacji i lcznoci oraz przedsibiorstwa kapsch siemens skidata itp na sie ter sklada si ogól linii kolejowych które stanowi cz sieci agc i odpowiadaj normom ter rozróni naley sie podstawow back-bone oraz linie podrzdne parametry tras ter winny odpowiada zasadniczo parametrom agc zadaniem zarzdów kolejowych jest denie do osignicia tych parametrów masterplan dla obu bliniaczych projektów wprowadzono w ycie równoczenie szczególowy projekt drogowo-kolejowy przedstawiono po raz pierwszy w 2006 r w 2011 r nastpila jego korekta która po czci byla wymuszona kryzysem finansowym w sektorze infrastruktury masterplan zawiera obszerne informacje dotyczce infrastruktury drogowej i kolejowej w 21 krajach do projektów o znaczeniu strategicznym zalicza si kolejowe korytarze towarowe pasaerski transport transgraniczny i usprawnienie powiza kolejowodrogowych oraz rewaloryzacja portów morskich wraz z ich polczeniami z zapleczem ldowym w t strategi wpisuje si program rozwoju transportu tracea którego celem jest stworzenie transkontynentalnego korytarza równoleglego do magistrali transsyberyjskiej korytarz iv uzyska w ten sposób polczenie ze stambulem za porednictwem nowej linii turecko-gruziskiej kars tbilisi z portem w baku i chisk sieci

[close]

p. 9

9 kolejow inny projekt seta ma na celu usprawnienie polcze kolejowych w rejonie dunaju wiede ­ bratyslawa z portami adriatyckimi realizacja projektu ter ma umoliwi rumuskiemu portowi w konstancy stworzenie nowych polcze promowych do celów dlugoterminowych zalicza si popraw polcze ldowych pomidzy budapesztem a bukaresztem wraz z rozbudow sieci terminali w rumunii pierwszym efektem tych dziala jest niedawne uruchomienie terminalu w ploeszti wspólna konferencja tem/ter iv 2010 innsbruck odbyla si pod haslem rozwój transportu bezpiecznego efektywnego i ekologicznego byla ona wyrazem zaangaowania kg onz w zrównowaon polityk transportow w listopadzie tego samego roku w wiedniu obradowaly polczone zespoly tem i ter we wspólpracy z organizacj wspólpracy gospodarczej w europie osze pierwsze w historii wspólne spotkanie pozwoli unikn w przyszloci powielania prac przez uczestniczce instytucje kolejna konferencja x 2011 w salzburgu oprócz dotychczasowych partnerów zgromadzila take naukowców oraz wysokiej rangi przedstawicieli Öbb którzy postanowili zintensyfikowa dzialalno kolei w zakresie bada i rozwoju miesic wczeniej odbylo si w baku w ministerstwie transportu azerbejdanu spotkanie z przedstawicielami kolei austriackich dotyczce m in promów kolejowych z uwagi na rosnce znaczenie euroazjatyckich polcze komunikacyjnych ch uczestniczenia w projekcie tem/ter zglaszaj te inne kraje azjatyckie m in kazachstan rosnce znaczenie polcze ldowych pomidzy europ a dalekim wschodem wynika po czci z istnienia wskich gardel w egludze jakimi staj si porty morskie pocigi towarowe tras z pekinu lub szanghaju do moskwy warszawy berlina i wiednia pokonuj w 15 dni transport drog morsk trwa ok miesica pastwa czlonkowskie tem/ter powolaly ostatnio grup robocz której zadaniem bdzie monitoring postpu w realizacji zada przewidzianych masterplanem pierwsze wyniki prac maj by przedstawione na pocztku 2012 r w genewie na kolejnym posiedzeniu komisji transportu ldowego itc oprac m ucieszyski ii transport kolejowy 42 20 lat kolei duej prdkoci w niemczech ­ perspektywy krajowe i midzynarodowe 20 jahre hochgeschwindigkeitsverkehr in deutschland ­ nationale und internationale perspektiven zevrail 2012 nr 1-2 s 19-39 slowa kluczowe niemcy kolej due prdkoci historia program rozwój pocig ice konstrukcja innowacja przewozy midzynarodowe srk bezpieczestwo ruchu kolejowego etcs tsi interoperacyjno certyfikacja eksploatacja komfort podróy czas podróy infrastruktura kolejowa stan techniczny tabor kolejowy droga do duych prdkoci ju pod koniec xix w podjto w niemczech studia nad szybkimi kolejami elektrycznymi do prekursorów nowych technologii naleala spólka siemens halske w 1903 r pojazd napdzany prdem trójfazowym uzyskal rekordow prdko 210 km/h w normalnej eksploatacji spalinowo-elektryczny zespól trakcyjny o prdkoci 160 km/h latajcy hamburczyk pojawil si dopiero w 1933 r trzydzieci lat póniej 1965 w japonii rozpoczto eksploatacj szybkiego pocigu shinkansen który na 500-km trasie z tokio do osaki osigal maksymaln prdko 210 km/h obecnie na 2388-km sieci shinkansen japoskie pocigi typu n700 jed z prdkoci 300 km/h dopiero w dwadziecia lat po japoczykach ide szybkich kolei zrealizowano w europie najpierw pocigi duej prdkoci wprowadzono we francji tgv kursowaly z prdkoci 270 km/h pomylny rozwój nowej technologii umoliwil uzyskanie rekordowych wyników w kolejnych

[close]

p. 10

10 próbach 574,8 km/h obecnie pocigi tgv w rozkladowych polczeniach osigaj prdko 300-350 km/h sukces tgv zainspirowal koleje niemieckie do odejcia od preferowanego od lat 70 modelu ruchu mieszanego pocigi dalekobiene prowadzone przez lokomotywy oraz pocigi towarowe narodzil si projekt komunikacji duej prdkoci projekt hgv podstawowym zadaniem bylo sprawdzenie przydatnoci elementów konstrukcji pojazdów kolejowych dla prdkoci 350 km/h do prób skierowano picioczciowy pocig eksperymentalny intercity-experimental ice/v który w 1988 r podczas jazd testowych osignl prdko 406,9 km/h te dowiadczenia wykorzystano przy budowie pierwszej generacji pocigów szybkich ice 1 w rozwoju glowic napdowych lokomotyw i wyposaenia elektrycznego glówn rol odegrala firma siemens w 1991 r sze miesicy po inauguracji szybkie koleje niemieckie przewiozly ju 5 mln pasaerów po roku liczba pasaerów przekroczyla 10 mln obecnie po 20 latach eksploatacji pocigi ice przewo dziennie 200 tys pasaerów kolejna wersja pocigów duej prdkoci ice 2 charakteryzowala si zmienion konfiguracj wagonów sklady tzw polówkowe wyposaone byly w glowic napdow i wagon sterujcy na drugim kocu skladu w 1997 r rozpoczto eksploatacj skladów eksperymentalnych ice s pojazd dla duej prdkoci oraz ice d dla prób trwaloci zebrane dowiadczenia posluyly do konstrukcji wersji ice 3 w tym rozwizaniu przewayla koncepcja pocigu skladajcego si z elektrycznych zespolów tracyjnych o rozloonym napdzie pocig ice 3 jako pierwszy w wiecie wyposaono w hamulce wykorzystujce prdy wirowe testowane ju w ice/v wersja ice 3 spelnia europejskie wymogi kompatybilnoci zasilania dziki przystosowaniu pocigów do czterech systemów trakcji elektrycznej ice 3 dopuszczono do eksploatacji take w ssiednich krajach francji belgii i holandii firma siemens przygotowuje pocigi ice do wymaga wspólczesnych kontraktów podstaw eksportow jest ice-velaro jedna wersja jest przeznaczona dla hiszpanii velaro e cz nowych konstrukcji jest przeznaczona na rynek chiski oraz rosyjski a najnowsze rozwizania rodziny velaro s przygotowywane na potrzeby kolei niemieckich db oraz operatora eurostar international ltd velaro eurostar rozwój szybkiej komunikacji kolejowej sukcesywne wprowadzanie kolejnych generacji pocigów ice a do wersji velaro naley postrzega przez pryzmat charakterystyk technicznych oraz zmian gospodarczych i politycznych w sektorze kolejowym w latach 90 dal o sobie zna katastrofalny stan kolei federalnych deutsche bundesbahn przede wszystkim dawnych kolei nrd deutsche reichsbahn które po zjednoczeniu niemiec stanowily majtek pastwa udzial kolei w rynku przewozów towarowych i pasaerskich bardzo zmalal zadluenie obu przedsibiorstw przekroczylo 33 mld stwarzajc ogromne obcienie dla budetu pastwa reforma majca odmieni los kolei musiala osign dwa podstawowe cele przywróci duy udzial kolei w przewozach i odciy gospodark narodow ustawa o nowej organizacji kolei która weszla w ycie na pocztku 1994 r miala na celu rozdzielenie obowizków pastwa i dzialalnoci przedsibiorstw nadzór zostal przekazany utworzonemu w tym celu federalnemu urzdowi kolejowemu eba oba pastwowe przedsibiorstwa kolejowe zostaly przeksztalcone w spólk deutsche bahn ag która miala kontynuowa dzialalno jako przedsibiorstwo komercyjne glównym zaloeniem reorganizacji bylo otwarcie rynku przewozów kolejowych na konkurencj uwidocznila si wtedy silna presja na ceny oraz wdraanie innowacji przez producentów taboru wanym elementem midzynarodowej konkurencji w transporcie kolejowym jest zdolno pocigów do pracy w rónych systemach polityczna jedno w ramach unii europejskiej nie znajduje odbicia w sferze kolei o ile rozmaite systemy zasilania trakcji elektrycznej w poszczególnych krajach nie byly przeszkod w organizacji ruchu o tyle wielkim utrudnieniem okazala si dua liczba krajowych systemów sygnalizacji i sterowania ruchem kolejowym wprowadzenie europejskiego systemu sterowania pocigami etcs zwlaszcza po docelowym wyposaeniu systemowym do 2026 r powinno umoliwi

[close]

p. 11

11 zauwaaln redukcj kosztów zwizanych z realizacj polcze transgranicznych dotychczas nawet priorytetowe korytarze nie s jeszcze wyposaone zgodnie z ujednoliconym standardem etcs transgraniczna jazda wie si nierzadko z koniecznoci uycia nawet piciu rónych systemów sterowania ruchem wymagania unii europejskiej w zakresie kompatybilnoci technicznej i eksploatacyjnej kolei stale rosn najwaniejszymi dokumentami w tym zakresie staly si techniczne specyfikacje interoperacyjnoci tsi mialy one na celu precyzowanie wymaga ujtych w dyrektywie ue dotyczcej interoperacyjnoci kolei z powodu rozmaitego stanu infrastruktury kady nowy pojazd kolejowy musi spelnia wymagania odpowiednich tsi oraz obowizujce przepisy krajowe wymaganiom tym stara si sprosta przemysl kolejowy ale spelnienie niektórych warunków przekracza jego moliwoci trudnoci s zwizane z biurokratycznymi wymaganiami dotyczcymi procedur uznawania wyrobów certyfikacji i norm tsi eba rozpatruje co roku wiele wariantów taboru kolejowego procedury dopuszczenia do eksploatacji s czasochlonne i kosztowne jeszcze drosze i dlusze s wielostopniowe procedury dopuszczenia na plaszczynie europejskiej i krajowej coraz bardziej niezbdne okazuje si upowszechnienie praktyki wzajemnego uznawania bada i certyfikatów cross acceptance czego wynikiem bdzie jedna autoryzacja wana w calej europie podstaw dla usprawniania procedur zwlaszcza dopuszczania pojazdów kolejowych stanowi przewodnik opracowany przez grup robocz reprezentujc przemysl operatorów eba ebc ministerstwo transportu okazuje si e kolej duej prdkoci nie jest jeszcze tworem dojrzalym zbliajcym si do koca procesu rozwojowego wymagania wobec szybkiej komunikacji ustawicznie rosn do rozwizania pozostaj zagadnienia interoperacyjnoci jakoci dostpnoci oraz kosztów cyklu ycia zuycia energii w coraz wikszym stopniu naley te uwzgldnia kwestie ochrony rodowiska oraz oczekiwania klientów kolei w ostrej konkurencji licz si wszystkie szczególy takie jak wlasnoci aerodynamiczne zuycie materialu optymalizacja sprawnoci energetycznej zdolno do recyklingu ekologia i czynniki ekonomiczne które decyduj o akceptacji uslug przez klienta kocowego pasaera szybka kolej moe sta si rozwizaniem alternatywnym dla samolotu pod warunkiem dostatecznej rozbudowy sieci zapewnienia punktualnoci i komfortu podróy producent ju na etapie koncepcji musi godzi moliwoci realizacji z oczekiwaniami klientów rozwizania w zakresie pocigów duej prdkoci firmy siemens w tym przebój eksportowy velaro zdobyly znaczcy udzial w rynku midzynarodowym o sukcesie tego systemu decyduje technika rozdzielenia napdu w zespolach trakcyjnych wraz z osignit elastycznoci oraz oszczdnym zuyciem zasobów w najnowszych pocigach duej prdkoci jeszcze wiksze znaczenie bdzie mial komfort podróowania obniony poziom halasu wygoda pasaerów systemy it internet na pokladzie kwestie transportowe i logistyczne stan si kluczowymi elementami konkurencyjnoci poszczególnych krajów i wielkich aglomeracji która wymaga bdzie ustawicznego wdraania nowatorskich rozwiza sil napdow koniunktury bdzie w dalszym cigu jako infrastruktury z któr niestety nie idzie w parze racjonalno w finansowaniu utrzymania urzdze i nowych inwestycji wzrosn znacznie koszty eksploatacyjne glównie skutkiem wyszych cen za zamawiane trasy i energi trakcyjn podobne obserwacje dotycz take krajów pozaeuropejskich na wschodzcych rynkach istnieje due zapotrzebowanie na infrastruktur ale sektor publiczny nie jest w stanie zapewni niezbdnych rodków w zwizku z tym coraz wikszego znaczenia nabiera finansowanie w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego ppp pozytywnym objawem jest sukcesywny wzrost rynku uslug kolejowych mimo kryzysu gospodarczego komunikacja duej prdkoci z punktu widzenia przewonika dane statystyczne dotyczce liczby uruchamianych polcze taboru ice oraz bilanse roczne s latwo dostpne w rónych publikacjach warto jednak przyjrze si

[close]

p. 12

12 bardziej szczególowym informacjom zwizanym z eksploatacj pocigów duej prdkoci otó okazuje si e lczna dlugo floty pocigów ice wynosi 58 km co równa si odlegloci z monachium do augsburga na przelomie tysiclecia prawie jednoczenie zaprojektowano zbudowano i wprowadzono do eksploatacji pi rónych typów pocigów br 403 br 406 br 411 br 415 i br 605 fakt ten jest oceniany jako mistrzowskie osignicie producenta oraz przewonika warto odtworzeniowa istniejcej floty oceniana jest na 4,7 mld jako koszty producenta oraz 6,3 mld cena sprzeday ale znacznej rónicy midzy tymi wielkociami nie naley traktowa jako zysk producenta lecz raczej jako kompensacj niezbdnego wkladu w proces rozwoju i wdraania nowej technologii flota ice ma powane osignicia w zakresie pracy przewozowej w 1991 r zanotowano 5 mln pasaerów w 2000 r ju 42 mln za w 2010 r pocigi szybkie przewiozly 78 mln podrónych liczby te stanowi przekonujcy dowód rosncej popularnoci oferty ice nie obserwuje si jeszcze objawów nasycenia rynku co pozwala oczekiwa e w przyszloci nowe atrakcyjne pocigi bd w stanie przycign kolejne rzesze klientów do sukcesu ice przyczynilo si znaczne skrócenie czasu jazdy z frankfurtu n/menem do brukseli pocig duej prdkoci jedzie 3:06 h do parya 3:50 h podró do zurychu trwa niespelna 4 godziny do berlina 10 minut dluej do osignicia takiego wyniku nie wystarczy sam tabor niezbdna jest do tego wydajna infrastruktura która w ostatnich latach zostala znacznie rozbudowana atut kolei dalekobienej ley w szybkich polczeniach pomidzy metropoliami mona zaobserwowa znaczny udzial kolei szczególnie w segmencie przewozów na odleglo 250-450 km czas przejazdu 2-4 godziny potwierdzeniem tego jest wikszo relacji z frankfurtu do stuttgartu hamburga monachium i berlina w których udzial kolei przekracza 50 w tym przedziale odlegloci przewozu kolej konkuruje skutecznie z komunikacj lotnicz przez pasaerów szczególnie ceniony jest komfort jazdy pocigiem oraz swoboda i moliwo poytecznego wykorzystaniu czasu podróy sukces brany warunkuj cztery podstawowe czynniki infrastruktura producenci urzd kolejowy i opinia spoleczna kraje od dawna rozwijajce komunikacj kolejow duej prdkoci japonia od 40 lat francja od 30 lat chtnie chlubi si punktualnoci szybkich pocigów ich porównania nie zawsze s miarodajne infrastruktura w japonii i we francji jest znacznie skromniejsza ni w niemczech latwiejsza do obsluenia jednym rozkladem jazdy japonia dysponuje sieci kolejow o strukturze liniowej we francji przewaa struktura promieniowa sie duej prdkoci w niemczech jest pofragmentowana brakuje wielu polcze które wymagaj pilnego uzupelnienia niektóre s ju w budowie cz z istniejcych polcze mona latwo zmodernizowa przy uyciu stosunkowo niewielkich nakladów do takich nale trasy hanower würzburg mannheim ­ stuttgart oraz wolfsburg berlin inne trasy wymagaj powaniejszych inwestycji których zakoczenia mona spodziewa si dopiero w latach 2020-2025 najwiksze budowy bd prowadzone pomidzy lipskiem erfurtem i norymberg na trasie pomidzy dolinami rzek men i neckar oraz w rejonie langwedel ­ isemhagen na powan rozbudow czeka trasa midzynarodowa z karlsruhe do bazylei na nowych polczeniach planuje si prdko maksymaln 250-300 km/h zapowiedziana rozbudowa zagranicznych polcze kolejowych usprawni ruch midzynarodowy m.in na trasach frankfurt n/odr warszawa salzburg wiede strassburg pary bazylea mediolan oraz polczenia z bruksel lyonem i weron plany przewiduj uwzgldnienie potrzeb ruchu towarowego dalekobienego i regionalnego co pociga za sob powane utrudnienia eksploatacyjno-ruchowe strefy kolizyjne planuje si jednoczenie zlikwidowanie najslabszych punktów niemieckiej sieci kolejowej w rejonie fuldy blankenheim oraz seelze do 1993 r produkcja pojazdów kolejowych byla domen kolei federalnych sytuacja zmienila si po 1994 r kiedy to przed przemyslem wytwórczym postawiono powane zadania polegajce na zarzdzaniu integracj wszystkich podsystemów dla pojazdów kolejowych oraz uwzgldnieniu specyfiki ruchu i utrzymania taboru jak trudne to bylo zadanie moe wiadczy przyklad powszechnych awarii urzdze klimatyzacyjnych

[close]

p. 13

13 w pocigach ice 3 2003 wynikajcych z wad projektu zarzdzania podsystemem klimatyzacji oraz zmian zaloe niezbdne poprawki musialy by wprowadzone z niewielkimi konsekwencjami dla wygody pasaerów w instrukcji dla sektora kolejowego 2011 okrelono przebieg procesu dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych w dokumencie jednoznacznie opisano warunki wspólpracy przewonika producenta rzeczoznawców i eba proces polega przede wszystkim na pracy ekspertów w której najwaniejsze s dwa aspekty obszar dzialania oraz zobowizania które nie pozostawiaj adnej swobody do spekulacji do eba naley decyzja czy i na jakie dzialania nadzorowane naley powola si w poszczególnych procedurach dopuszczeniowych zobowizanie naley rozpatrywa w kategoriach osobistych urzdników eba wniosek przedloony w celu uzyskania zezwolenia musi by przez urzdnika rzeczowo przeanalizowany pod grob pocignicia do odpowiedzialnoci cech wzorcowej procedury dopuszczeniowej jest jej przebieg bez jakichkolwiek dalszych nastpstw w przypadku zaistnienia wtpliwoci w trakcie nadzorowania procesu dochodzi moe do zwloki w przebiegu procedury dopuszczeniowej konsekwencje czasowe i finansowe musz by rozwizane systemowo w kadym przypadku odpowiedzialno ponosi producent którego obowizkiem jest dostarczenie bezpiecznego pojazdu kolejowego dla rozwoju komunikacji duej prdkoci ogromne znaczenie ma te opinia publiczna najczciej jest to niestety opinia negatywna nawet yczliwe artykuly w prasie punktuj niedocignicia kolei najczciej krytykowane s trzy kwestie punktualno ceny i utrzymanie oczekiwania spoleczestwa odnonie punktualnoci kolei s wysze ni w stosunku do innych rodków transportu przyczyny niepunktualnoci le w sferze czynników zewntrznych skrajne warunki atmosferyczne poar izolacji kabli wypadki samobójstwa czynników infrastrukturalnych rozlegla skomplikowana sie due natenie ruchu oraz czynników eksploatacyjnych potrzeba skomunikowania polcze ograniczenia taboru zaklócenia techniczne czynniki eksploatacyjne s przedmiotem szczególnej troski prowadzone s ustawiczne prace w zakresie przystosowania rozkladów jazdy i usprawnie pojazdów projekty robustheit fahrplan robustheit fahrzeuge w kwestii polityki cenowej kolei naley wyranie podkreli e od 2005 r podwyki cen za przejazdy kolej s mniejsze ni w komunikacji lotniczej ale opinia publiczna bardziej zauwaa wzrost cen biletów kolejowych innym zagadnieniem budzcym due zainteresowanie opinii publicznej s wydatki na utrzymanie i deklarowane przez kolei systemowe obnianie kosztów na kolejach dalekobienych koszty utrzymania kadego pocigu stanowi powany wydatek przewonika w roku jubileuszowym kolej dokonala najwikszego zamówienia w swojej historii 300 pocigów zespolów trakcyjnych pod nazw icx pierwsze kontrakty opiewaj na 130 pocigów o zaawansowanych parametrach trakcyjnych którymi bd 7 lub 10-czciowe zespoly trakcyjne z wyposaeniem zapewniajcym wysoki komfort podróowania pozyskanie rodziny nowoczesnych pocigów icx wynika z realizacji polityki ekologicznej w zakresie energii elektrycznej dzi energia pobierana z sieci trakcyjnej pochodzi z tradycyjnych ródel których wydajno jest niestety ograniczona bezwzgldnie konieczne jest pozyskanie nowych ródel energii elektrycznej komunikacja duej prdkoci z punktu widzenia klienta prdko pocigu jest tylko argumentem marketingowym przemawiajcym do klienta dla wikszoci przesiadajcych si waniejsze jest sprawne polczenie dla podrónego zaoszczdzenie 30 minut jazdy pocigiem ice gdy musi póniej te pól godziny odczeka na stacji przesiadkowej nie jest atrakcyjn ofert tak samo gdy nowa trasa zapewnia szybsze dotarcie tylko do stacji poredniej pasaer oczekuje obecnie szybkiego dotarcia do celu komfortowej jazdy punktualnoci minimum przesiadek bezporednich polcze sprawnej obslugi w czasie calej podróy oraz rzetelnych przejrzystych taryf przewozowych cz pasaerów zwlaszcza due rodziny rezygnuje z droszego przejazdu szybkim komfortowym pocigiem dalekobienym woli podróowa taniej dla przykladu:

[close]

p. 14

14 weekendowy bilet rodzinny kosztuje 39 jazda dlusza o 4 godziny pozwala dwóm osobom doroslym zaoszczdzi 217 szczególowa analiza zachowa podrónych pozwala stwierdzi e wiksz rol odgrywaj pasaerowie przywizujcy szczególn wag do niskich cen biletów i korzystajcy ze specjalnych ofert qdl lub swt-fahrer oraz klienci pozostajcy pod presj czasu w przypadku tej drugiej grupy klientów wybór szybkiego pocigu wynika z nastpujcych wzgldów moliwo odbycia podróy w cigu jednego dnia skorzystanie z wczeniejszego polczenia przybycie do celu za dnia samochód ju nie daje oszczdnoci czasu a samolot nie stanowi konkurencji przy uwzgldnieniu czasu calej podróy pocig okazuje si najszybsz i najbardziej elastyczn alternatyw przeciwnicy zwlaszcza ekolodzy krytykuj szybkie koleje przede wszystkim za to e wysze prdkoci oznaczaj wiksze zuycie energii szkody w krajobrazie zaniedbywanie komunikacji lokalnej oraz generowanie dodatkowego popytu na przewozy eksperci przyznaj e budowa trasy dla prdkoci powyej 160 km/h jest bardziej kosztowna a tymczasem na inwestycje w komunikacj lokaln funduszy brakuje cho klasyczna sie kolejowa jest waniejsza ni tej duej prdkoci z której korzysta niewiele osób w porównaniu z kolej lokaln stowarzyszenia podrónych zwlaszcza z du wiadomoci ekologiczn s zdania e linie kolei szybkich nie powinny by izolowane lecz powinny tworzy zwart sie powizan z reszt tras kolejowych w kraju wysze naklady powinny by usprawiedliwione wiksz liczb pasaerów ogólny bilans ekologiczny powinien uwzgldnia osoby które przesiadaj si z samolotu i samochodu na kolej pozytywny bilans kolei duej prdkoci jest moliwy dziki przejciu czci przewozów pasaerskich bowiem skrócenie czasu podróy skutkuje wyszym popytem na przewozy ni w przypadku innych zazwyczaj mniej ekologicznych rodków transportu kolej duej prdkoci jest sprawniejsza pod wzgldem energetycznym zwlaszcza dziki przejmowaniu podróujcych dotychczas samochodami lub samolotami niestety przy nieracjonalnym wykorzystaniu zdolnoci przewozowej lub czstych zmianach prdkoci na szlakach modernizowanych efektywno gwaltownie spada jazda z równomiern prdkoci ma take kapitalne znaczenie dla korzystnego bilansu ekologicznego kolej duej prdkoci oznacza dla wielu podrónych komfort i dobr obslug w pocigach ice charakterystyczna nie tylko dla pocigów szybkich moliwo planowania podróy jest jedn z wielu zalet kolei podróny moe dokona kalkulacji polcze które w komunikacji szybkiej o stalym rozkladzie jazdy s waniejsze ni byly dla pocigów pospiesznych w przeszloci sukces kolei szybkich zaley od funkcjonowania takich polcze za niezawodno wynika z istnienia wydzielonej sieci ruch nie jest zaklócany powolnymi pocigami punktualno jest utrzymywana dziki zachowaniu rezerw czasu organizowanie grup wagonów wspólnego przeznaczenia w skladach pocigów pomaga unikn lub ograniczy ryzyko zwizane z przesiadkami wydluenie niektórych pocigów pozwala szybko stworzy bezporednie polczenia z regionami turystycznymi w przypadku nowej generacji pocigów icx bdzie istniala moliwo prowadzenia skladu przez lokomotyw spalinow trasami pozbawionymi trakcji elektrycznej komunikacja duej prdkoci ma te pozytywny wplyw na system pocigów ic które mog czciowo korzysta z szybkich tras oprócz prdkoci klienci pocigów ice ceni szczególnie wyszkolony personel obslug w i klasie niski poziom halasu we wntrzu moliwo korzystania z telefonów i internetu oraz z restauracji i barów w porównaniu do ice krytyczne uwagi zbieraj pocigi tgv/thalys w których pasaer musi zadowoli si mniejsz przestrzeni oraz brakiem uslug jakie oferowane s w pocigach niemieckich doceniana jest przejrzysto taryf ice które s zrónicowane w zalenoci od czasu przejazdu i atrakcyjnoci tras system taryfowy nie jest jeszcze dopracowany nie ma moliwoci zarezerwowania biletu przejciowego ice-ic-ice a bilety midzynarodowe na pocigi ice tgv i thalys s wydawane oddzielnie z punktu widzenia pasaera niektóre kwestie wymagaj poprawy oczekiwania dotycz stalego rozkladu jazdy dla pocigów duej

[close]

p. 15

15 prdkoci powizanego z komunikacj regionaln system planowania podróy powinien obj wicej miejscowoci turystycznych klienci postuluj te dopuszczenie przewozu rowerów nie tylko w wagonach turystycznych niemiecka kolei duej prdkoci stanowi obecnie zbiór rozproszonych tras które powinny zosta rozbudowane w spójn sie do najpilniejszych zada naley zamknicie luki w rejonie fulda frankfurt n/menem mannheim oraz zakoczenie modernizacji tras pomidzy rejonem ren zaglbie ruhry a hanowerem powinna nastpi rozbudowa niemieckich tras peryferyjnych dla prdkoci 200-230 km/h budowa trasy szybkiego ruchu dla trzech par pocigów ice na dob jest nieoplacalna problemy z przepustowoci powinny zosta rozwizane poprzez budow dalekich tras towarowych zamiast przystosowywania peryferyjnych linii do duej prdkoci takich jak trasa y w pólnocnych niemczech czy szybka kolej w dolinie renu mieszkacy regionów chc szybkiego postpu w rozbudowie infrastruktury transportu dlatego powstaj tam liczne nowe autostrady szybkie polczenia z centrum powinny zapewni regionom take regionalna komunikacja kolejowa o prdkoci 160 km/h oraz pocigi z przechylnym pudlem oczekiwane s te usprawnienia polcze hanower halle oraz getynga ­ erfurt gera i niektórych tras w okolicy norymbergii pasaerowie chc pocigów bardziej cichych i wygodnych ni eksploatowane do tej pory spalinowe zespoly trakcyjne vt 612 wprowadzenia pocigów ekspresowych wymagaj trasy regionalne oldenburg norddeich monachium ­ oberstdorf zurych erfurt ­ jena chemnitz stuttgart norymberga würtzburg ­ oberhof erfurt drezno zgorzelec berlin stralsund oraz magdeburg erfurt podstawowym pytaniem pozostaje dla kogo jest przeznaczona komunikacja kolejowa duej prdkoci glównym podmiotem zainteresowania przemyslu kolejowego i przewoników powinien by pasaer tylko wtedy gdy istnieje zainteresowanie klientów oplaca si organizowanie komunikacji duej prdkoci mona postawi tez e osoby odpowiedzialne decydenci nie znaj potencjalnych pasaerów wynika to z faktu e osoby decydujce o wizerunku kolei nie podróuj pocigiem drugiej klasy z walizk zwlaszcza do miejscowoci prowincjonalnych to przed stowarzyszeniami reprezentujcymi pasaerów stoi zadanie zdefiniowanie potrzeb i wymaga podrónych wobec kolei oprac m ucieszyski podsumowanie 20-lecia kolei szybkich w niemczech zamieszczono równie w niemieckim miesiczniku zevrail nr 3/2012 s 86-93 43 konkurencja kolejowa we francji pierwszy bilans bernheim a la concurrence ferroviaire en france premier bilan après l exercice 2010 revue générale des chemins de fer 2012 nr 2 s 46-51 slowa kluczowe francja kolej przewozy pasaerów dst 2010 rynek kolejowy konkurencja rynkowa liberalizacja dostp do infrastruktury sncf restrukturyzacja dyrektor generalny sncf przedstawil na konferencji prasowej w listopadzie 2011 r pierwszy bilans dzialalnoci francuskiej kolei w warunkach konkurencji bilans dotyczy trudnego dla gospodarki roku 2010 bdzie on oglaszany pod koniec kadego roku po grudniowych modyfikacjach uslug przewozowych rok 2010 charakteryzowal si dwoma istotnymi wydarzeniami otwarciem na konkurencj midzynarodowego ruchu pasaerskiego oraz przyspieszeniem dziala na rzecz liberalizacji krajowego rynku przewozów towarowych proces liberalizacji zapocztkowalo w marcu 2003 r otwarcie midzynarodowego rynku towarowego efekt realizacji i pakietu kolejowego przyjtego przez komisj europejsk w 2001 r w 2005 r mialy miejsce dwa wane wydarzenia 13 czerwca ruszyl pierwszy we francji prywatny pocig towarowy connex za 15 czerwca otwarto w nancy centrum zarzdzania dostpem do sieci i uslug finansowane przez przedsibiorstwa kolejowe konkurencyjne wobec sncf.

[close]

Comments

no comments yet